en flygtnings vej til selvforsørgelse Sådan kan du støtte INSPIRATION TIL FRIVILLIGE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en flygtnings vej til selvforsørgelse Sådan kan du støtte INSPIRATION TIL FRIVILLIGE 1"

Transkript

1 en flygtnings vej til selvforsørgelse Sådan kan du støtte INSPIRATION TIL FRIVILLIGE 1

2 Selvforsørgelse er fundamentet under en værdig tilværelse dette at bidrage, at forsørge sig og sine, at høre til fællesskabet og føle sig respekteret. Andreas Kamm Generalsekretær Dansk Flygtningehjælp 2

3 FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Det politiske fokus på beskæftigelsesindsatsen er stort, og der stilles stadig større krav til flygtninge om, at de skal tilknyttes arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Det ses blandt andet i centrale ændringer i lovgivningen, herunder et jobfokuseret integrationsprogram, der giver kommunerne flere forpligtelser i forhold til at få flygtninge i arbejde. Eksempelvis skal kommunerne tilbyde en praktik- eller løntilskudsordning senest en måned efter overtagelse af integrationsansvaret. Det skærpede fokus på beskæftigelse og selvforsørgelse kan mærkes i Dansk Flygtningehjælps frivillignetværk. En rundspørge viser, at frivillige i højere grad end tidligere oplever at få henvendelser fra flygtninge, der ønsker hjælp til at komme i arbejde hurtigst muligt. Flygtninge uden et ordinært job er økonomisk pressede og giver udtryk for, at det er vigtigt for dem at kunne forsørge sig selv. Men hvilke muligheder har frivillige for at støtte flygtninge i deres vej mod det danske arbejdsmarked; og hvordan supplerer den frivillige støtte den kommunale indsats? Målet med dette hæfte er at inspirere til, hvordan du som frivillig kan støtte flygtninge på deres vej mod selvforsørgelse. Din støtte er et mål i sig selv Mange flygtninge har kompetencer og erhvervserfaringer med sig fra hjemlandet. Alligevel kræver det ofte en ekstra stor indsats for dem at finde sig et arbejde i Danmark. En lang række faktorer har nemlig indflydelse på, hvorvidt flygtninge lykkes med at komme i beskæftigelse eller ej. Det kan eksempelvis være jobmulighederne i det område, flygtninge boligplaceres i, muligheden for kompetenceafklaring, virksomhedernes ønske om at ansætte flygtninge, erhvervserfaring etc. Når du som frivillig ønsker at støtte flygtninge i deres jobsøgning, er det derfor vigtigt at huske på, at succeskriteriet for dig ikke alene bør være at få flygtninge i arbejde. Du skal se dig selv som en person, der motiverer og støtter flygtninge i jobsøgningsfasen. Din støtte er værdsat og et mål i sig selv. Netop fordi så mange udefrakommende faktorer påvirker jobsøgningen, kan det føles som et nederlag, hvis det eneste succesmål er at få flygtninge i ordinær beskæftigelse. Det kan ligefrem ende med at være begrænsende for processen mod flygtningenes selvforsørgelse, da det kan overskygge indsatser, der netop bidrager til at gøre vejen kortere, herunder sproghjælp, lektiehjælp, cykelkurser, adgang til netværk etc. Mærk derfor efter, hvor dine styrker, kompetencer og motivation er. Måske er du allerede i gang? 3

4 DER ER MANGE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Vejen til et ordinært arbejde går ofte gennem praktik, løntilskudsordninger eller andre virksomhedsrettede tilbud. Du har måske selv været i praktik eller andre virksomhedsrettede ordninger, før du kom i ordinært arbejde. Hvis det føles rigtigt, kan du vælge at dele din egen vej til beskæftigelse. Nedenfor er en oversigt over de mest anvendte virksomhedsrettede ordninger: Virksomhedspraktik Et praktikforløb varer typisk mellem 4-13 uger med mulighed for forlængelse. Her får flygtninge mulighed for en introduktion til en given arbejdsplads (adfærd, omgangsform, samarbejde, ledelse etc.). Praktikker kan etableres i både offentlige og private virksomheder. I praktikperioden modtager flygtninge integrationsydelse. Job med løntilskud En ansættelse med løntilskud kan vare op til ét år. Som regel vil flygtninge være i et eller flere praktikforløb før løntilskudsordningen. Vedkommende får hermed mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer og anvende nyerhvervede kompetencer. Virksomheden gives ligeledes yderligere mulighed for at danne sig et indtryk af en potentiel ny medarbejder. Ved løntilskud i en privat virksomhed får flygtninge overenskomstmæssig løn. Virksomheden betaler hele lønnen og får refunderet en del af dette beløb. Ved ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver kan flygtninge højest få løn, der svarer til pågældendes aktuelle forsørgelsesniveau. Virksomheden får tilskud svarende til dette beløb. Mentor Flygtninge kan gennem kommunen tilknyttes en mentor. Formålet er, at mentoren skal være med til at styrke tilknytningen til og forståelsen af en given arbejdsplads og konkrete opgaver. Det kan være i forbindelse med en virksomhedspraktik, et job med løntilskud eller i forbindelse med en ordinær ansættelse. Mentoren kan være en ansat i en virksomhed og købes fri til den særlige oplæring. Virksomheden kan få tilskud til afholdte udgifter. Hvis du som frivillig er i dialog med en virksomhed omkring ansættelse af en flygtning, kan du nævne denne mulighed for den pågældende virksomhed. I sidste ende er det dog jobcentret, der tager stilling til, om det er relevant og nødvendigt. 4

5 Praktikforløb kan give anledning til frustration Måske har du oplevet flygtninge, der har svært ved at se meningen med at komme i det ene praktikforløb efter det andet i samme virksomhed, uden at det fører til en ordinær ansættelse. Selvom det kan virke frustrerende, er det vigtigt at huske, at virksomhedspraktikken har til formål at træne vedkommende i de forskellige jobfunktioner, der indgår i jobbet. Når en virksomhed derfor ønsker at forlænge en praktikperiode, kan det være med henvisning til, at der mangler noget i denne opkvalificering. Kommunerne vurderer derfor ofte, at der er større chance for, at flere praktikperioder fører til en ordinær ansættelse i forhold til praktik et helt nyt sted. Tag derfor en snak med den pågældende flygtning om dette, og anerkend samtidig frustrationen. 5

6 Husk at inddrage jobkonsulenten Hvis du som frivillig får åbnet dørene til en virksomhed, er det alene din rolle at etablere kontakt mellem virksomhed og kommune. Du kan ikke indgå aftaler med virksomheden. Virksomheden skal kontakte kommunens jobkonsulent for oprettelse af en praktikaftale eller en løntilskudsordning. Forløbet må ikke startes op, før der er indgået aftale med jobcentret grundet forsikringsmæssige forhold. Det er jobkonsulenten fra den kommune, flygtningen bor i, der udarbejder de papirer, der skal bruges ved indgåelse af et af disse forløb. 6

7 Jobrettet opkvalificering Jobcentret kan som led i integrationsprogrammet give tilbud om vejledning og opkvalificering til ledige flygtninge, eksempelvis forud for eller i kombination med virksomhedspraktik og løntilskud. Det er gratis for virksomheden. Hvis dette er et tilbud, som flygtninge har lyst til at vide mere om, kan I sammen tage en snak med jobcentret om muligheden for dette. Danskundervisning Flygtninge har i integrationsprogrammet ret og pligt til gratis danskundervisning, uanset om de er vurderet jobeller aktivitetsparate. Undervisningen vil typisk blive kombineret med virksomhedspraktik, job med løntilskud eller ordinær ansættelse. Udover at øge muligheden for at komme i beskæftigelse har danskkundskaber også betydning for opnåelse af permanent opholdstilladelse. Uddannelse Uddannelsestilbud kan indgå som en del af et integrationsprogram. På lige fod med mange andre forhold i integrationsfasen, er der store forskelle på kommunal praksis. Nogle kommuner har et stort fokus på særligt unge flygtninges muligheder for at indtræde i uddannelsessystemet, andre kommuner fokuserer snævert på den beskæftigelsesrettede indsats. Integrationsgrunduddannelsen Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en forsøgsordning med virkning fra juli Ordningen har til formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering til flygtninge, der endnu ikke har kvalifikationer, som opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. Ordningen omfatter flygtninge i alderen år, inden for de første fem års ophold. Den er et toårigt forløb, der består af en praktikansættelse inklusiv 20 ugers uddannelse/ opkvalificering. Under praktikken aflønnes der efter erhvervsgrunduddannelsesoverenskomsten. Under skole-/uddannelsesdelen modtager flygtningen løn, der svarer til den enkeltes integrationsydelse. Gennemførelse af IGU en giver ret til optagelse i en A-kasse på dimittendvilkår (Kilde: star.dk/ sammenomintegration). Du kan læse mere om de enkelte ordninger samt flygtninges muligheder for uddannelse i Danmark på hjemmesiderne flygtning.dk/frivillig/viden, star.dk/sammenomintegration og uim.dk/siri. 7

8 DEN KOMMUNALE BESKÆFTIGELSESINDSATS Som frivillig kan det af og til være svært at få overblik over, hvad der kan forventes af kommunen, når det drejer sig om at hjælpe flygtninge i beskæftigelse. Flygtninges vej til selvforsørgelse kan ikke sættes på formel, og der er ikke én rigtig måde at være jobsøgende på. Kommunerne har forskellig praksis, og lovgivningen ændres løbende. Alligevel kan der tales om nogle officielle vilkår, jobsøgningen er underlagt. Det offentlige har til opgave at sikre og organisere de basale rammer, der giver flygtninge mulighed for at tage aktiv del i det danske samfund: et økonomisk sikkerhedsnet, danskundervisning, hjælp og tilskud til jobpraktikker, jobformidling, kompetenceafklaring, rådgivning og vejledning etc. Kommunale jobkonsulenter har pligt til: At vurdere om flygtninge er jobparate (klar til et job med det samme) eller aktivitetsparate (når der eksempelvis er helbredsmæssige udfordringer til hinder for at varetage et job med det samme). I første omgang bygger dette blandt andet på en vurdering fra asylcentret. Når kommunen har bedre kendskab til den enkelte flygtning, revurderes beslutningen. Dog senest efter tre måneder. I samarbejde med flygtningen at foretage en kompetenceafklaring, der udmunder i et CV. Hvis vedkommende ikke har en uddannelse eller erhvervserfaring, bygger CV et på dennes realkompetencer, det vil sige en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvordan de er erhvervet. Besøg hjemmesiden flygtning.dk/frivillig/ viden, hvis du vil læse mere om, hvad kommunen skal gøre, og hvad kommunen kan vælge at gøre, når det handler om flygtninge. At foretage opsøgende virksomhedsbesøg og dermed bistå og rådgive virksomhederne om mulighederne for at ansætte flygtninge, herunder eksempelvis praktikansættelse og løntilskud. At sikre, at flygtninge tilmeldes danskuddannelse inden fire uger efter ankomst til kommunen. At igangsætte job, praktikforløb, løntilskudsordning eller lignende tilbud inden fire uger i de tilfælde, hvor flygtningen vurderes jobparat. At arbejde hen imod, at flygtningen skal være selvforsørgende inden for det første år. 8

9 DEN FRIVILLIGE JOBRETTEDE STØTTE Den frivillige integrationsindsats hører det private og personlige til. Her opstår systemuafhængige relationer og netværk, der eksisterer, uanset om den enkelte flygtning får offentlige ydelser, modtager danskundervisning, går på en bestemt uddannelsesinstitution el. lign. Som frivillig følger du med hele vejen og oplever de ændrede behov hos flygtningen undervejs i jobsøgningen. Derudover kender du det danske arbejdsmarked, som du selv er eller har været aktiv på. Du kender måske medarbejdere på lokale virksomheder og ved, hvordan du kan henvende dig til dem i form af ansøgning og CV. Som frivillig kan du med andre ord fungere som en vigtig kilde til sparring, rådgivning, coaching, information og netværk, når flygtninge forsøger at finde vej til selvforsørgelse. Støt borgeren i at finde den rigtige vej Som udgangspunkt er det flygtninges eget ansvar at finde sin vej til selvforsørgelse. Som frivillig kan du støtte flygtninge i at afsøge muligheder og veje. Accepter, at valgene måske ikke altid harmonerer med dine præferencer. Husk, at den frivillige indsats i Dansk Flygtningehjælp baserer sig på princippet om hjælp til selvhjælp. Tag udgangspunkt i flygtningens ressourcer og støt ved at styrke vedkommendes tro på at kunne handle og skabe forandring i egen livssituation. Frivillige ser det hele menneske Som frivillig får du ofte kendskab til flygtninges fortællinger om livet og hverdagen i hjemlandet. Du møder flygtninges familie og venner i Danmark og kender deres syn på tilværelsen og fremtidsmulighederne her. Den nuancerede viden om den enkelte flygtning kan være et aktiv i forhold til at hjælpe vedkommende rigtigt i gang på det danske arbejdsmarked. Du kan givetvis pege på særlige kompetencer hos flygtningen, som det vil være oplagt at tage afsæt i i forhold til jobsøgningen. Det kan være kvaliteter og færdigheder, som kan være med til at skabe en rød tråd mellem flygtningens beskæftigelse i hjemlandet og det fremtidige arbejdsliv i Danmark. På side kan du finde råd og inspiration til, hvordan du som frivillig kan supplere den kommunale beskæftigelsesindsats. 9

10 DET VIGTIGE SAMARBEJDE Den kommunale og den frivillige indsats er forskellig, men bør supplere hinanden. For at sikre, at I arbejder i samme spor, er det derfor vigtigt at afstemme med den kommunale jobkonsulent, når du sammen med flygtningen får gode ideer til fremtidige karriereforløb eller øjner muligheder for jobåbninger eller praktikforløb gennem netværk. Hvis du oplever, at jobkonsulenten afviser en jobåbning, du præsenterer, kan der være en årsag (traumer, sygdom, anden integrationsplan mm.). Det er ikke alt, flygtningen vælger at dele og kommunen har tavshedspligt. Kom godt i gang med samarbejdet For at undgå konflikter og misforståelser mellem frivillige og det kommunale system, er det vigtigt at have kendskab til hinanden gennem dialog og samarbejde. Mange steder i landet har Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper allerede erfaring med at samarbejde med kommunen med udgangspunkt i et fælles ønske om at give flygtninge den bedst mulige støtte og forudsætninger for et værdigt liv i det danske samfund. Hvis I i frivilliggruppen ønsker at indlede et samarbejde med kommunen, bør I først og fremmest afklare, hvem det vil være relevant at gå i dialog med. Herefter aftales et møde med det formål at afklare baggrunden for samarbejdet. Synliggør de udfordringer frivilliggruppen oplever og værdien af den frivillige indsats som et supplement til kommunens. Husk i forbindelse med samarbejdet at: Være opmærksom på at begge parter har tavshedspligt Foretage løbende forventningsafstemning Hente råd og vejledning hos den regionale konsulent fra Dansk Flygtningehjælp Se mere om det gode samarbejde på flygtning.dk/frivillig/lbb. Her finder du blandt andet metodekataloget Det gode samarbejde om at modtage flygtninge i kommunerne mellem civilsamfund og kommune. 10

11 Det er vigtigt, at frivilliggrupper, som vil arbejde med at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet, har en god kontakt til kommunen og jobcentret, og at der er et gensidigt kendskab. Det gør det lettere at gribe de muligheder, der opstår. Frivillig 11

12 GODE RÅD OG INSPIRATION Foretag forventningsafstemning Hvad enten det drejer sig om en relation gennem en mentorordning, som netværksfamilie eller en kontakt gennem en jobklub, er det vigtigt at afstemme forventninger. Flygtninge, der kommer til Danmark, bliver som det allerførste præsenteret for kravet om selvforsørgelse hurtigst muligt. Da integrationsydelsen ligeledes presser flygtninges økonomiske situation, oplever mange frivillige, at flygtninge er meget ivrige efter at finde et job. De håber, at den frivillige kontaktperson er vejen til jobbet. Det er derfor vigtigt fra begyndelsen at understrege, hvad du som frivillig kan hjælpe med; og at du ikke kan skaffe et job, men hjælpe dem på rette vej og forhåbentlig gøre vejen til selvforsørgelse kortere. Tag snakken op igen, hvis det viser sig nødvendigt. Træn det danske sprog Det kan være svært at komme i beskæftigelse uden danskkundskaber på et vist niveau. Kravene varierer fra fag til fag. Men selv ved ufaglært arbejde er det nødvendigt at forstå manualer og instruktioner. Derudover er sproget en væsentlig forudsætning for sociale relationer til kollegerne. En undersøgelse blandt virksomheder viser, at danskkundskaber og personlige kompetencer er det, der betyder mest i virksomhedernes vurdering af flygtninges potentiale som kommende medarbejdere*. Den frivillige indsats, der omhandler sprogtræning, er derfor fortsat relevant og central også på vejen mod selvforsørgelse. Tal om ønsker og kompetencer Det personlige møde, den private relation og tiden til at tale sammen kan være en styrke i jobsøgningsprocessen. Små historier om tiden før flugten, interesser og viden om særlige emner vil vise sig, når man taler sammen. Som frivillig kan det være en god idé at have øje for dette, da det kan give en idé om, hvilken vej den pågældende flygtning ønsker og evner at gå - selvom det måske ikke umiddelbart viser sig i en eventuel erhvervserfaring. Det kan være relevant i tilfælde, hvor flygtninge kommer til Danmark uden uddannelse eller erhvervserfaring, men også i de tilfælde, hvor uddannelse og tidligere beskæftigelse kan være svær at anvende i dansk kontekst. Uden at slukke eventuelle karrieredrømme kan det således være en god idé at tale om mulighederne for et karrieremæssigt sporskifte. Måske er livet i et nyt land en mulighed for et nyt arbejdsliv og et andet erhvervsvalg. Læs mere på flygtning.dk/frivillig/viden * Undersøgelsen er foretaget af Dansk Flygtningehjælp Integration. Find den på flygtning.dk/frivillig/viden 12

13 Støt arbejdet med at skrive ansøgning og CV Hjælp med at klargøre, hvilke typer arbejdspladser vedkommende bør sende ansøgninger og CV til ved at identificere ønsker og kompetencer. Hold dig opdateret på, hvordan man skriver et godt CV og en god jobansøgning. Det handler både om indholdet, herunder hvordan man skriver en målrettet ansøgning, samt opsætning og layout. Lad den jobsøgende selv føre pennen og ordet, og tilbyd din støtte. Gør også opmærksom på de mange uskrevne regler, der findes, når man søger job eller praktikplads i Danmark. Det vil stille flygtninge bedre i jobsøgningsprocessen. Inddrag dit personlige netværk I Danmark formidles mange jobs gennem løsere netværk såsom venner og bekendte og venners venner. Flygtninge, der kommer til Danmark har ladt deres netværk bag sig. De begynder forfra og har derfor brug for netværk, der rækker ud i erhvervslivet, i uddannelsesverdenen og som kan støtte, give gode råd og åbne døre. Flygtninge kan få et nyt netværk gennem frivillige, som repræsenterer en mængde erhvervs- og uddannelseserfaringer og fagkompetencer. I langt de fleste tilfælde er flygtningenes nærmeste danske netværk frivillige. Tag en snak i frivilliggruppen om, hvorvidt nogen kender nogen inden for et specifikt faglig felt, som det kunne være interessant at tage kontakt til. Nogle gange skal der blot en telefonopringning til for at skabe mulighed for praktik eller job. Del dine egne erfaringer. Det vil for mange flygtninge være tankevækkende og inspirerende at få personificeret den danske model, for eksempel at man godt kan tage en uddannelse som ung, arbejde i nogle år og derefter bygge videre på sin uddannelse, eller helt skifte erhvervsretning senere i livet. Du bør kun åbne for dit eget netværk, hvis det føles rigtigt! Oplys om dansk arbejdspladskultur Hvordan omgås man sin chef på en dansk arbejdsplads? Og hvordan er relationen til ens kolleger? Det er meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, men nogle normer er dog gældende de fleste steder. Selvom en bestemt adfærd kan virke selvfølgelig, er det ikke sikkert, at den er det. Gør derfor flygtninge opmærksom på, at det eksempelvis er vigtigt at overholde mødetider, at det ikke er velset at holde for lange pauser, og at man arbejder selvstændigt i forhold til de arbejdsopgaver, man bliver stillet. Hvis din arbejdsplads tillader det, kan det være lærerigt og inspirerende for flygtninge at få mulighed for at opleve dagligdagen på en dansk arbejdsplads og derigennem få kendskab til arbejdspladskulturen og viden om de kompetencer, der kræves på det pågældende sted. Det kan også være relevant at tale om sociale arrangementer, frokostordninger mm. 13

14 Vi bruger vores personlige netværk. Vi tager flygtninge med ud til virksomheder, hvor vi har forbindelser og skaber dermed en kontakt. Vi anbefaler virksomheden at prøve et forløb. Hermed er døren åbnet for kommunen. Frivillig 14

15 Forbered jobsamtalen Kulturelle forskelle kan være en udfordring ved jobsamtaler. I nogle kulturer er det eksempelvis uhøfligt at kigge folk i øjnene. Hvis en flygtning er blevet kaldt til et jobinterview, kan du give gode råd og tilbyde at øve samtalen. Fortæl eksempelvis, at det giver et godt indtryk, når et møde indledes med at der gives hånd, og at det er vigtigt at have øjenkontakt under samtalen. I kan eventuelt udvikle et samtalepapir, som den jobsøgende kan medbringe ved jobinterviewet. Det kan også være en god idé at forberede den jobsøgende på, at der sandsynligvis vil være flere repræsentanter fra arbejdspladsen til stede under samtalen. Gå med til møder som job-bisidder Der kan være en tilbøjelighed til, at flygtninge i deres møder med medarbejdere på jobcentre giver de svar, som de tror, tilfredsstiller sagsbehandleren. Uanset sagsbehandlernes venlighed og interesse, så er jobcentret en myndighed med kontorer, som måske minder flygtninge om forhør. Måske siger de ja til praktik et helt andet sted end det, de ønsker og er uddannet til. Ved at frivillige taler med flygtninge om jobmuligheder både før og efter møder med jobcentrene og støtter flygtninge i formuleringen af dem vil man hurtigere kunne afdække relevante jobmuligheder, som giver mening for den enkelte flygtning, og som er bæredygtige på længere sigt. Forklar... Mange flygtninge kommer til Danmark uden kendskab til velfærdssamfundets opbygning og grundtanke. De valg, flygtninge træffer, kan have indflydelse på deres mulighed for permanent ophold. Tag derfor en snak om: At alle skal bidrage med det, de kan. Hvad det vil sige at betale skat i Danmark. Hvad det vil sige at være på overførselsindkomst. Hvorfor det er en god idé at tage et arbejde i Danmark, når den økonomiske gevinst ikke nødvendigvis er særlig stor. Hvorfor det kan være en god idé at tage endnu et praktikforløb, når det første ikke førte til et ordinært job. At det er en god idé at melde sig ind i en A-kasse, når vedkommende kommer i ordinær beskæftigelse. Husk dine grænser Det kan være meget ressourcekrævende at hjælpe flygtninge i job, da der som tidligere nævnt, er så mange faktorer, der har indflydelse på jobsøgningsprocessen. Husk, at forventningen til dig er, at du støtter flygtninge i jobsøgningsprocessen, ikke at du skaffer flygtninge jobs. Du kan til enhver tid sige fra. Det er ikke et nederlag, hvis den frivillige indsats ikke fører til ordinær ansættelse. Al støtte er relevant og vedkommende! Du kan tilbyde at gå med til møder på jobcentret. Du er med for at lytte, og med mindre andet er aftalt bør du ikke aktivt indgå i dialogen. Husk at den bedste støtte i denne sammenhæng er at bidrage til et konstruktivt samarbejde. 15

16 16

17 CASE: JOBKLUB Rundt om i landet har frivilliggrupper set et behov for at oprette specifikke jobklubber. Som inspiration er her et eksempel på, hvordan én frivilliggruppe har valgt at starte en jobklub. Frivilliggruppen afholdt et fællesmøde for interesserede frivillige, flygtninge og medarbejdere i kommunen. Samme aften etablerede de en tovholdergruppe, der derefter tog kontakt til den lokale sprogskole. Sprogskolen ville gerne stille lokaler til rådighed og hjælpe med at gøre reklame for jobklubben. Tovholdergruppen fik derefter hjælp fra konsulenten i Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling til at lave en samarbejdsaftale mellem frivilliggruppen og sprogskolen. Nu er jobklubben åben hver tirsdag, når undervisningen på sprogskolen slutter og to timer frem. I den første time er der støtte i en-til-en-relationer, hvor frivillige hjælper med det, der er behov for lige nu og her hos den enkelte. Det kan være hjælp til CV, ansøgning eller noget helt tredje. Den anden time er tematimen, hvor alle deltager i en fælles snak om et joborienteret emne. Det kan eksempelvis være om integrationsgrunduddannelsen (IGU), det gode CV, iværksætteri eller værdien af virksomhedspraktik. Lokale behov og muligheder Der er mange måder at lave beskæftigelsesrettede aktiviteter på. Der er eksempelvis forskel på, om en frivilliggruppe er placeret i en stor eller mindre by. I nogle lokale frivilliggrupper vil det give mening at vejledning, kompetenceafklaring, hjælp til CV og jobansøgninger samt andre jobrettede indsatser foregår som supplement til de allerede eksisterende aktiviteter, eksempelvis en sprogtræningscafe. 17

18 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Hvad sker der, hvis en flygtning får job i integrationsperioden? Hvis flygtninge kommer i ordinær beskæftigelse ophører integrationsprogrammet som udgangspunkt. Det betyder, at kontakten til kommunen vil være betydeligt mindre. Kommunen er dog forpligtet til at genoptage integrationsprogrammet, hvis flygtningen mister sit arbejde inden for den femårige periode, integrationsprogrammet varer. Må flygtninge flytte til en anden kommune, hvis de tilbydes job? Hvis flytningen skyldes en ordinær ansættelse i en anden kommune, og flytningen er nødvendig for at varetage jobbet, er tilflytterkommunen forpligtet til at overtage integrationsansvaret. Det er flygtningens eget ansvar at søge kommunen om overtagelse af integrationsansvaret ved tilflytning. Kan en flygtning takke nej til et jobtilbud? Hvis der er mulighed for det, og hvis der ikke er nogen særlig grund til ikke at tage det, skal flygtninge tage imod tilbud om job. Alternativt risikerer vedkommende at miste sin integrationsydelse helt eller delvist. Kan flygtninge takke nej til en praktikplads, hvis det er en del af kommunens aktiveringstilbud i integrationsperioden? Det er i udgangspunktet ikke muligt at vælge et tilbud om en praktikplads (eller andre beskæftigelsesrettede aktiveringstilbud) fra, hvis flygtningen modtager integrationsydelse og ønsker økonomisk støtte fremadrettet. Dækker kommunen udgifter til kørekort, hvis det er et krav for at komme i praktik? Hvis virksomheden kan stille sikkerhed angående ansættelsen af flygtningen i ordinær beskæftigelse efter praktikperioden, vælger nogle kommuner at dække udgifter til kørekort. Modtager flygtninge danskundervisning, samtidig med at de er i job eller praktik? Integrationsprogrammet skal indeholde tilbud om både virksomhedspraktik/løntilskud og danskuddannelse. Flygtninge følger som udgangspunkt undervisningen på sprogskolen ved siden af det virksomhedsrettede tilbud. Et typisk integrationsprogram vil bestå af to dages undervisning og tre dages virksomhedspraktik/løntilskud. I nogle tilfælde er det virksomhedsrettede forløb 37 timer om ugen. I de tilfælde vil danskundervisningen foregå om aftenen eller i weekenden. I sådanne tilfælde vil integrationsprogrammet altså være på mere end 37 timer. Indholdet af et integrationsprogram kan påklages. Dette sker ved henvendelse til kommunen mundtligt eller skriftligt. Kan frivillige hjælpe flygtninge i ordinær beskæftigelse uden at inddrage kommunen? Der er intet til hinder for at frivillige hjælper flygtninge i ordinær beskæftigelse. Det samme gælder integrationsgrunduddannelsen (IGU). Det er kun ved de virksomhedsrettede ordninger som praktik og job med løntilskud, at kommunen skal godkende ansættelsen og udarbejde kontrakten. 18

19 DINE NOTER... Er der mulighed for økonomisk tilskud ved ønske om start af egen virksomhed? Spørg den respektive kommune. Læs mere om iværksætteri på flygtning.dk/frivillig/viden Bør frivillige slippe kontakten med en flygtning, der er kommet i ordinær beskæftigelse? I begyndelsen kan det være en stor omvæltning at arbejde i et land, hvor alt fra sprog til arbejdsopgaver og arbejdspladskultur er nyt. Frivillige kan derfor være en god støtte ved at lægge øre til historier og oplevelser fra arbejdspladsen, som måske kræver en forklaring. Denne støtte kan være afgørende for, om flygtninge får fodfæste på det danske arbejdsmarked. Hvad koster det en virksomhed at have en flygtning i praktik? Virksomheden betaler ikke noget for praktikanten. Mere viden På flygtning.dk/frivillig/viden finder du relevante links og uddybende viden om flygtninge og beskæftigelse. Dokumenterne opdateres løbende i takt med lovændringer. Du er også altid velkommen til at kontakte din regionale konsulent i Dansk Flygtningehjælp. Du finder kontaktoplysninger på flygtning.dk/frivillig/kontakt 19

20 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp, Frivilligafdelingen. Juni Redaktion: Line Sophia Jensen Udgivelsen er gratis, og kan hentes på Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af dette hæfte eller dele heraf er tilladt med gengivelse af kilde. 20 flygtning.dk/frivillig

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1 Generel information for dig som er ankommet til Lyngby-Taarbæk Kommune som flygtning eller familiesammenført til en flygtning. Denne folder samler de vigtigste

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent København, 26. oktober 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent Sabro, 23. november 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

- Inspiration - MODTAGEGUIDER

- Inspiration - MODTAGEGUIDER - Inspiration - MODTAGEGUIDER Det er tydeligt, at det giver en helt anden tryghed for den nyankomne flygtning i de første par uger at have en modtageguide med samme modersmål. Det er simpelt og kræver

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltning Initialer: RØI NOTATARK 26. april 2017 STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI 1.0. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 9. maj 2016

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Virksomhedsnetværket

Virksomhedsnetværket Virksomhedsnetværket - udsatte unges vej til et godt arbejdsliv headspace er anderledes. De unge, der kommer her, kommer med en anden tilgang. De kommer, fordi de har brug for det, fordi de gerne vil gøre

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

JAA Formål. Mål med aftalen. Samarbejdsområder (mulige):

JAA Formål. Mål med aftalen. Samarbejdsområder (mulige): Skabelon Formål. Partnerskabsaftalen mellem (xxx Virksomhed) og Jobcenter Viborg tager udgangspunkt i et fælles ønske om at sikre virksomheden kvalificeret arbejdskraft samt styrke borgernes mulighed for

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling Halsnæs Kommunes integrationsstrategi Oktober 2016 Som forelagt til politisk behandling Indhold Introduktion... 3 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi... 3 1 Bolig til den nytilkomne... 4 Overordnede

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Agenda: 1. Integrationsindsatsen v. Katrine Rud - Branchepakker: Baggrund og målsætninger - Branchepakker: Organisering og resultater

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

NY_Formidlingsplan - Projekt 500. Version:

NY_Formidlingsplan - Projekt 500. Version: NY_Formidlingsplan - Projekt 500 Version: 1.0 149155 Redigeret 21-06-2016 Handlingsplan for formidling Projekt 500 Dato 26. maj 2016 Nr. Formål: At udbrede kendskabet til metoder og resultater fra Projekt

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Trepartsforhandlinger 2016 Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge

Læs mere