Side Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst."

Transkript

1 Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads indenfor klassen kan ske på lige vilkår samtidig med, at man opretholder bådens karakteristiske egenskaber konstruktionsstyrke, nemhed i brug, egnethed for familiesejlads og dagture samt dens rimelige pris. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 1.3 Disse regler supplerer de officielle tegninger og specifikationer. Enhver fortolkning foretages af den pågældende nationale Wayfarer klasseorganisation (NCA), som efterfølgende underretter Wayfarer International Committee (WIC). 1.4 Lovene for WIC fastlægger proceduren for ændringer af enhver af disse regler. 1.5 De officielle tegninger og specifikationer er lavet og klasse reglerne er sat i kraft (eller kan sættes ud af kraft), uden at noget medlem af WIC, noget medlem af nogen NCA eller Wayfarerens designer eller nuværende copyright holder kan gøres ansvarlig for nogen som helst skade, noget tab eller nogen beskadigelse, hvordan denne end måtte være opstået. Del II Sikring af eentypestatus og mål. 2.1 Kun professionelle bådbyggere med licens fra indehaverne af copyright'en til Wayfarerjollen har lov til at fremstille samlesæt eller bygge Wayfarerjoller. En fortegnelse over licenshavere fås ved NCA'en. Samling af både ud fra samlesæt eller delvist samlede skrog må foretages af amatørbyggere. 2.2 Licenshaverne er gennem deres licens forpligtede til at fremstille både, samlesæt og enkeltdele i overensstemmelse med de officielle tegninger og specifikationer, der stammer fra copyright indehaverne og tilgår licenshaverne, WIC og NCA-organisationerne, og med disse regler. 2.3 Skrog og andre dele støbt i glasfiberarmeret plastic (GRP) må kun udgå fra officielle forme. D.v.s. forme, der hos copyright indehaverne er registrerede som stammende fra hovedformen. NCA's har ret til at måle formene. 2.4 Både der bygges af samlesæt, skal bygges af komponenter, der leveres af en licenshaver og nøje svare til de officielle tegninger. Træskrog bygget af samlesæt må kun bygges på registrerede understøtningsbeddinger, der lånes ved køb af samlesættet. Brug af andre beddinger, komponenter eller materialer er forbudt. Følgende trædele er undtaget fra denne regel: Sværdkøl, rorblad, rorhoved, mast og bom, men de skal opfylde kravene i de relevante regler 17, 18, 26 og Afvigelser fra de officielle tegninger og specifikationer er forbudt, bortset fra: (a) Arrangementer vedrørende den løbende rig. (b) Rorpind og rorpindsforlænger. (c) Beslag. (d) Forstærkningsunderlag for beslag. (e) Laskninger, forstærkninger eller sejlforstærkninger, der nødvendiggøres af reparationer. (f) Normale produktionstolerancer, der ikke udtrykkeligt er undergivet målebestemmelserne i disse reglers del III. (g) Lempelser eller ændringer i disse regler eller i de officielle tegninger, der er gennemført efter båden er målt første gang. Denne regel gælder også for reparationer, som tillige skal opfylde regel 5 og reglerne i del III. 2.6 Forudsat overensstemmelse med regel 2.5 må amatører og byggere uden licens udføre reparationer samt udskiftning af trædele, der er blevet for ringe.

2 Side Enhver reparation eller udskiftning af trædele, som omfatter flytning af ethvert skot. Agterspejl, afstivning, stringer, kølsvin og sværdkiste eller nogen væsentlig del deraf, og / eller kræver nogen form for bedding, opspantning eller anden lignende indretning til at bevare bådens form med, skal ikke udføres uden en forhånds tilladelse fra den nationale klasse (SWS) organisation, undtagen hvis dette arbejde udføres af en licenshavende bådebygger. 2.8 Enhver ændring der udføres som defineret i 2.7 skal sikre at den originale skrogform er bibeholdt og/eller at skrogformen og materialerne er i henhold til specifikationerne. REGISTRERING. 3.1 Licensindehaveren er gennem sin licens forpligtet til at betale registreringsafgift og medlemskontingent for et år til den på gældende NCA for hver solgt båd eller samlesæt. 3.2 Båden vil derefter blive indført i det af NCA førte register. Ved ejerskifte foretager NCA tilføjelse i registret uden betaling. 3.3 En båd hjemmehørende i et land der ikke er underlagt en NCA, skal registreres hos WIC, der fungerer som bådens NCA med hensyn til reglerne 2, 4 og 5. MÅLEBREV. 4.1 Ingen båd må deltage i kapsejlads som Wayfarer, medmindre den er registreret hos en NCA i dens ejers navn og har et gyldigt opdrifts- og målebrev (herefter benævnt målebrevet). Det første målebrev udstedes af den pågældende NCA, efter at den fra ejeren eller hans repræsentant har modtaget to eksemplarer af det officielle måleskema korrekt udfyldt i overensstemmelse med regel 5. Et eksemplar returneres til ejeren med hans målebrev. Ved ejerskifte betales en afgift til NCA for udstedelse af nyt målebrev. 4.2 For at være gyldigt skal et målebrev omfatte brev på en opdriftsprøve, der er gennemført indenfor de seneste 12 måneder, og være up to date i alle henseender. MÅLEPROCEDURE. 5.1 Dette er en entypeklasse. Måletolerancerne har det formål at tillade faktiske byggefejl og skal ikke anvendes til med forsæt at ændre designet. Måling skal ske efter disse regler. Måleren skal i måleskemaet anføre alt, hvad han anser for at være en afvigelse fra den tilsigtede karakter af båden og fra dens design eller for at være i strid med klassens almindelige interesser. 5.2 Kun målere, der individuelt er godkendt af den pågældende NCA, eller tilhører grupper som den pågældende NCA har udpeget, er autoriseret til at måle Wayfarerjoller. Ejeren betaler for målingen. 5.3 En måler kan ikke autoriseres til at måle en båd, ejet eller bygget af ham selv, eller hvori han har en klar interesse. 5.4 To eksemplarer af det officielle klasse-måleskema, korrekt ud fyldt i overensstemmelse med disse regler, skal underskrives af bygger, godkendt måler og ejer. 5.5 Alle sejl skal måles. Godkendte sejl skal signeres og dateres af måleren, og skal, i lande der bruger officielt stempel, stemples af måleren. OVERENSSTEMMELSE MED REGLERNE. 5.6 De nærværende regler, som ikke er understreget, gælder for alle både, undtagen de både, som på grund af at de er fremstillet før nærværende reglers ikrafttræden, ikke kan opfylde et eller flere af målkravene i del III. I disse tilfælde skal båden på det på gældende område opfylde de regler, som var i kraft, da båden blev fremstillet. 5.7 De nærværende regler, som er understreget, gælder for alle både uanset tidspunktet for deres fremstilling og udstyrets fremstilling og montering. 5.8 Alle forandringer eller udskiftninger skal være i overensstemmelse med de gældende regler på tidspunktet for forandringen eller udskiftningen.

3 Side Visse mål kræves officielt taget og indført på måleskemaet, men det fritager ikke for at opfylde de øvrige målebestemmelser Det er ejerens ansvar at sørge for at båden måles, og at den fortsat opfylder klassereglerne. OMMÅLING Enhver båd med målebrev kan forlanges ommålt af den på gældende NCA eller kapsejladskomite, men kun af en godkendt måler Målebrevet kan have mistet sin gyldighed på grund af reparationer eller udskiftninger af dele, der omfattes af målereglerne. Båden skal måles om for de pågældende deles vedkommende af en officiel måler og målebrevet gives påtegning herom. Reparationer og udskiftninger bliver normalt indført i et officielt måleskema, men i disse tilfælde kræves måleskemaerne ikke registreret hos den pågældende NCA. KENDELSER OG DISPENSATIONER Tilfælde af tvivl om overensstemmelse med klassereglerne refereres til den pågældende NCA's komite, der skal afgive en kendelse i sagen En NCA er bemyndiget til at give dispensation i særlige tilfælde hvor dette må anses for at være i klassens interesse. Enhver sådan dispensation skal antegnes på den pågældende båds målebrev Kendelser som under 5.13 nævnt og dispensationer som nævnt under 5.14 skal meddeles WIC af den pågældende NCA Forudsat følgende krav er opfyldt, tillades genregistrering af en båd, og en licensplade kan udleveres. a) Registreringsbeviset er gået tabt. b) Bekræftelse af ejerskabet er blevet verificeret hos NCA (SWS). c) Båden er blevet målt og fuldt modsvarer klassereglerne. d) NCA (SWS) søges om registrering iflg før målingen. e) Bådnummeret der udstedes skal have et foranstillet 0. f) Nummeret skal også ætses permanent i glasfiberen (GRP) på et tydeligt synligt sted. g) Før et certifikat udstedes, skal en klassemåler bekræfte til NCA (SWS), at licenspladen er fastgjort til skroget, og at regel 5.16(f) er overholdt. Del III Kontrol af mål. 6. TERMINOLOGI. 6.1 I de følgende måleregler refererer Mark I til Wayfarerjoller af træ, glasfiber eller sammensat konstruktion, som har forreste skot i fuld højde, sammenføjet med fordækkets underside for at danne forreste opdriftsrum; tilføjelsen A refererer til en alternativ udgave af G.R.P. konstruktionen, der har forreste opdriftsrum delt vandret så der dannes to separate rum. Mark II refererer til både af sammensat konstruktion eller helt af glasfiber, der har et forreste opdriftsrum i en form, som indbefatter et skot i en del af højden og et horisontalt stuveareal. Tilføjelsen SD refererer til alternative udgaver af composite eller glasfiberkonstruktion, med en støbt selvlænsende cockpit dørk. Mark III SD refererer til GRP Wayfarer konstruktion der kun bygges i Canada. Denne konstruktion har en indvendig støbning der udgør dørk, forreste opdriftsrum, side dæk og agterste opdriftsrum, eksklusive luger, samt ekstra støbninger under denne indvendige støbning. Serie II refererer til en mindre variation på Mark I og II, indført i forbindelse med fornyelse af støbeforme. +S refererer til skumfyldt konstruktion i skroget og forreste skot i fuld højde, fastgjort til undersiden af fordækket, der udgør forreste opdriftsrum. Wayfarer World refererer til Wayfarer af GRP konstruktion der har en indvendig støbning der udgør SD cockpit dørk, forreste opdriftsrum og side dæk, samt ekstra støbninger under denne indvendige støbning. 6.2 Anvendelsen af ordene maksimum og minimum i forbindelse med mål i disse regler betyder, at de pågældende mål er de største eller de mindste, der er tilladt i disse tilfælde.

4 Side 4 7. BETYDNINGEN AF "ENTYPE". 7.1 Alle både skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger for dens specielle Mark og konstruktionstype. Varianter med forskellige træk udvalgt fra de forskellige Marks og konstruktionstyper er ikke tilladt. De tilladte typer er: a) Mark I trækonstruktion. b) Mark I glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). c) Mark I sammensat konstruktion (composite). d) Mark IA glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). e) Mark +S glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). f) Mark II glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). g) Mark II sammensat konstruktion (composite). h) Mark II SD selvlænsende (SD) glasfiberkonstruktion. i) Mark II SD selvlænsende sammensat konstruktion (composite). j) Mark III selvlænsende (SD) glasfiberkonstruktion. Skal registreres hos CWA eller USWA. k) Serie 2 Mark IA glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). l) Serie 2 Mark IA sammensat konstruktion (composite). m) Serie 2 Mark +S glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). n) Serie 2 Mark +S sammensat konstruktion (composite). o) Serie 2 Mark II glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). p) Serie 2 Mark II sammensat konstruktion (composite). q) WW Wayfarer World G.R.P. konstruktion. r) WW +S Wayfarer World +S G.R.P. konstruktion. KONTROL AF SKROGFORM. 8. LÆNGDEMÅL. 8.1 Alle længdemål under regel 8 skal tages fra ydersiden af agterspejlet. 8.2 a) Overalt-længde. Eksklusive beslag ± 26 mm. b) (Kun Mk III). Overaltlængde. Eksklusive beslag ± 26 mm. c) (Kun WW). Skrog og dæk må ikke afvige fra officielle forme og tegninger. 8.3 Fra agterspejl til midte af forkant agterskot. 788 ± 20 mm. 8.4 a) (Kun træbåde). Fra agterspejl til agterkant af midtskibs dæksknæ ± 20 mm. b) (Kun glasfiber- og compositebåde). Fra agterspejl til agterkant af tofte ± 20 mm. c) (Kun WW). Fra agterspejl til agterkant af tofte ± 20 mm. 8.5 a) (Kun Mark I, +S og Mark IA). Fra agterspejl til forskottets agterside ± 20 mm. b) (Kun Mark II). Fra agterspejl til forskottets agterside - 20 mm fra øverste kant på støbningen og 115 mm fra centerlinien ± 20 mm. 9. BREDDEMÅL (Kun glasfiber- og compositebåde). 9.1 Alle breddemålspunkter under regel 9 skal udsættes fra ydersiden af agterspejlet. 9.2 Breddemål under regel 9 tages til yderkant af dæk eksklusive stødliste eller fenderliste. 9.3 a) Bredde 788 mm fra agterspejl: 1670 ± 13 mm. b) (Kun Mark III). Bredde 788 mm fra agterspejl: 1702 ± 13 mm. 9.4 a) Bredde 2058 mm fra agterspejl: 1855 ± 13 mm. b) (Kun Mark III). Bredde 2058 mm fra agterspejl: 1880 ± 13 mm. 9.5 a) Bredde 3455 m fra agterspejl: 1422 ± 13 mm. b) (Kun Mark III). Bredde 3455 mm fra agterspejl: 1461 ± 13 mm. 9.6 (Kun WW). Skrog, dæk og essing må ikke afvige fra officielle forme.

5 Side SEKTIONSMÅL (Kun træbåde) Ved ydersiden af agterspejlet. a) Bredde til kant af dæk, eksklusive essing-stødliste eller fenderliste: 1277 ± 13 mm. b) Bredde ved øverste knæk. Til udvendig klædning: 1156 ± 13 mm c) Bredde ved nederste knæk. Til udvendig klædning: 838 ± 13 mm d) Dybde fra kant af dæk til øvre overflade af køl: 362 ± 13 mm e) Dybde fra vinkel i nedre knæk til overflade køl: 77 ± 13 mm Ved forsiden af agterskot. a) Dybde fra overkant agterskot til øvre kant af kølsvin foran nærliggende understøtning for dørk: 407 ±13 b) Bredde til kant af dæk, eksklusive stød- eller fenderliste: 1670 ± 13 mm Ved agtersiden af midtskibs dæksknæ. a) Bredde til kant af dæk, eksklusive stød- eller fenderliste: 1855 ± 20 mm. b) Bredde ved øvre knæk, til inderside klædning ved øvre kant af langsgående liste: 1607 ± 20 mm. c) Bredde ved nedre knæk, til inderside klædning ved øvre kant af langsgående liste: 1270 ± 20mm. d) Bredde af øvre skrog-klædningsdel, fra underside dæk ved indvendig side af essing til klædning ved øvre kant af øvre langsgående liste: 344 ± 13 mm. e) Bredde af nedre skrogklædningsdel, fra øverste indvendige kant af øvre langsgående liste til klædning ved øvre kant af nedre langsgående liste: 216 ± 13 mm. f) Dybde, fra kant af dæk til øvre overflade af kølsvin: 585 ± 20 mm Ved agterside af forskot. a) Bredde til kant af dæk, eksklusive stød- eller fenderliste: 1422 ± 13 mm. b) Bredde ved øvre knæk, til inderside klædning ved øvre kant af langsgående liste: 1163 ± 13 mm. c) Bredde ved nedre knæk, til inderside klædning ved øvre kant af langsgående liste: 877 ± 13 mm. d) Dybde ved øvre knæk, fra indv. overkant af langsgående liste til overkant kølsvin: 324 ± 13 mm. e) Dybde ved nedre knæk,fra indv. overkant af langsgående liste til overkant kølsvin: 146 ± 13 mm. 11. KØL Bredde. Mellem sidernes overflader over en længde af 3963 mm fra agterspejlet skal være mindst 73 mm Dybde. Fra skrogets underside til kølens underside skal over en længde af 4267 mm fra agterspejlet være mindst 15 mm Ydre hjørneradius. Højst 12 mm Kølbånd. a) Skal monteres i hele kølens og stævnens længde til stævnhoved eller stævnbeslag og på begge sider af åbningen til sænkekølen. b) Materiale. Varigt korrosionsfast metal. c) Tykkelse. Højst 7 mm. d) Bredde. Højst 20 mm. e) Ekstra kølbånd. Kan monteres, men deres vægt må ikke indgå i skrogvægten(regel 25) og de skal kunne opfylde regel 11.4(b),(c) og (d). 12. SLINGREKØLE Længde ± 26 mm Bredde. 32 ± 4 mm Tykkelse. 26 ± 4 mm Afstand fra køl. Målt på skrogets overflade. Mindst 432 mm Udfladning ved enderne. Højst 102 mm lang Ydre hjørners radius. Højst 12 mm.

6 Side ESSINGUDFORMNING Samlingen ved essingen, og fenderliste hvis den er monteret, skal være i overensstemmelse med officiel tegning, ark no. 33. Tværsnittet skal have i alt væsentligt samme form fra stævn til spejl, bortset fra at der må foretages udfladning ved enderne over indtil 102 mm. 13.1(a) (Kun Mk III og WW). Samlingen ved essingen må ikke afvige fra de officielle forme og tegninger. Fenderliste, hvis den er monteret, skal være af ensartet profil i den fulde længde af båden, undtaget 102 mm ved stævn og agterende, og må ikke gå mere end 22 mm udenfor GRP overfladen på essingen fremstillet i de officielle forme. 14. SVÆRDKISTE Indvendig bredde. Højst 29 mm. Pakningslister med konstant tværsnit og max. bredde 26 mm må anbringes i top og bund af sværdkiste Spalte i kølen. a) Forreste kant til yderside af agterspejl, målt langs kølen. Højst 2744 mm. b) Agterste kant til yderside af agterspejl, målt langs kølen. Mindst 1448 mm Kølbolt. a) Agterkant til agterkant af kølspalten, derefter langs kølen til yderside af agterspejl ± 13 mm. b) Underkant til kølens underside. 89 ± 7 mm. 15. HULLER I SKROGETS KLÆDNING Ingen huller i skrogklædningen er tilladte bortset fra dem, der er anført i regel Sværdkølsspalte. Tilladt i overensstemmelse med regel Selvlænsere. Højst to. Maksimum hul i skrogklædningen for hver 7100 mm² Lænsepumpeafløb. Kun i øverste del af skrogsider. Højst to. Maksimum diameter for hvert: 26 mm Drænhuller i agterspejl. Højst 4. Maksimumdiameter for hvert: 26 mm Drænhuller i bunden (ikke tilladt i SD typer). Højst to. Maksimumdiameter for hvert: 26 mm (Kun Mk II SD og Mk III). Lænserør udledt gennem agterspejlet. Maximum antal er to. Maximum diameter af hver ø 112 mm. Udledningshullerne skal være forbundet vandtæt til cockpittet med rør med max. diameter ø 112 mm. 15.7(a) (Kun WW). To lænsehuller i agterspejlet. Max dimension 210 x 75 mm Fastgørelsespunkt i boven (kun træbåde). Et gennemgående hul er tilladt. Det må ikke influere på opdriftsrummets effektivitet (Kun WW) Enkelt hul for asymmetrisk bovspryd, max. 60 mm i lodret og vandret plan. 16. FREMSPRING FRA SKROGKLÆDNINGEN De eneste tilladte fremspring er: a) Stævnbeslag. Maksimalt fremspring fra stævn 13 mm. b) Fangbøjle til spilerskøde. Een, maksimalt fremspring over stævn 77 mm. Spilerskøde lænsekroge, der ikke når længere ud end fenderlisten. c) Essingstødliste. Overensstemmelse med regel 13. d) Fenderliste. Overensstemmelse med regel 13. e) Klamper eller øjer til fastgørelse af presenninger eller livliner. Må ikke gå foran stævnbåndet. f) Køl og slingrekøle. Overensstemmende med reglerne 11 og 12. g) Stævnbånd, kølbånd og slingrekølbånd. Overensstemmelse med reglerne 11.4 og h) Fanglinebeslag eller øjebolt. i) Rorhængslingsbeslag og rorfastholdelsesklip. j) Navneplader.

7 Side 7 k) Lænsehulspropper. Overensstemmelse med reglerne 15.5 og 15.6 l) Selvlænsere. Overensstemmelse med regel m) Lænsepumpeafløb. Overensstemmelse med regel n) Overlapninger (skriddæk) på det af formen udgåede dæk på glasfiberbåde. o) Beslagsæde for udenbordsmotor. p) Åregaffel-muffer, agten for agterspejlet til styreåre. Højst to. Må ikke anvendes under kapsejlads. q) (Kun Mk II SD, Mk III og WW). Flaps på agterspejlet. Maximum to. Til lukning af drænporte som tilladt i regel 15.7 eller 15.7(a). r) (Kun WW) Asymmetrisk bovspryd må ikke gå mere end 1250 mm udover dæksoverhanget. s) (Kun WW) Asymmetrisk bovspryd skal være tilbagetrukket og fastgjort under klassesejladser. Jens Konge

8 Side SVÆRDKØL Materiale. Massivt træ, lamineret træ eller GRP. Skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger og specifikationer Profil. (Inclusive ethvert beskyttelsesbånd). Skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger og specifikationer Tykkelse. (Inclusive beskyttende overfladebehandling). Skal være ensartet. Højst 21 mm, mindst 17 mm, bortset fra tilladt kantafhøvling og pakninger Kantafhøvling. Må ikke række mere end 64 mm fra nogen kant Kanter. Må beskyttes af metal- eller plastbånd af højst 10 mm tykkelse Overflade. Sværdkøl af træ, der overholder regel 17, må tilføjes beskyttelse af GRP af nogenlunde ensartet tykkelse. Den skal derefter stadig opfylde regel 17 på alle måder. Kulfibre må ikke benyttes. (WIC brev af 27/01/89) Vægt. Højst 6,123 kg. Vægtkoncentration i nogen speciel del af sværdet er forbudt. Dette kan afprøves ved flydeprøve Vinkel. Det må ikke være muligt at sænke sværdkølen mere end til en stilling, i hvilken dens forreste kant er rettet agterover i en vinkel på 83º i forhold til tangenten til kølens nedre overflade i dennes skæringspunkt med sværdkølens forkant Dybde. I helt nedsænket position må sværdkølens underkant ikke være mindre end 965 mm og ikke mere end 1008 mm fra kølens underside eksklusive kølbånd Pakningsstykker af ensartet tykkelse, må tilføjes på begge sider af sværdet. Pakningsstykkerne indgår i sværdkølens vægt. De må ikke gå nedenfor køllinien med sværdet i nogen position. 18. ROR REKOMMENDATION: (dette er ikke en regel) Hul i sværdet til kølbolten laves ø 22 mm, og kølbolt monteres iflg. skitse "SWS kølbolt 11/1-1987". "4-WAY-0003" (se side 7). 18. RORBLAD Materiale. Massivt træ, lamineret træ eller GRP. Skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger og specifikationer Profil. (Inklusive ethvert beskyttelsesbånd). Skal stemme overens med de officielle tegninger og specifikationer Tykkelse. (Inklusive beskyttende overfladebehandling). Skal være ensartet. Højst 21 mm, mindst 14 mm bortset fra tilladt kantafhøvling Kantafhøvling. Må ikke strækkes mere end 51 mm fra nogen kant Kanter. Må beskyttes af metal- eller plastbånd af højst 10 mm tykkelse Overflade. Ror af træ der overholder regel 18, må tilføjes beskyttelse af GRP af nogenlunde ensartet tykkelse. Det skal derefter stadig opfylde regel 18 på alle måder. Kulfibre må ikke benyttes. (WIC brev af 27/01/89) Pakningsstykker af ensartet tykkelse, må tilføjes på begge sider af rorbladet. De må ikke gå nedenfor bunden af rorhovedet i nogen position. Total tykkelse af blad og pakning må ikke overstige 22 mm

9 Side 9 18.a RORHOVED. 18.a. Materiale skal være træ eller metal, og skal være i overensstemmelse med de oficielle tegninger og specifikationer. Metalrorhoved skal respektere hensigten i klassereglerne (regel 1.1), og udformningen skal være godkendt af den lokale NCA ( i Skandinavien SWS). KONTROL AF DÆK OG INDVENDIG UDFORMNING. 19. DÆK Fordæk. a) Fra stævnspids til agterkant af fordæk 102 mm fra centerlinien ± 39 mm. (Kun Mk III). Fra stævnspids til agterkant af fordæk 102 mm fra centerlinien ± 13 mm. b) Fra stævnspids til yderste agterkant ved essingen ± 39 mm. (Kun Mk III). Fra stævnspids til yderste agterkant ved essingen ± 13 mm. c) (Kun WW). Skal være i overensstemmelse med de officielle godkendte forme og tegninger a) Sidedæk. Agten for toften. Bredde målt vinkelret på tangenten til yderkanten, eksklusive essingkantliste. 210±13 mm. (Kun Mk III). Agten for toften. Bredde målt vinkelret på tangenten til yderkanten, eksklusive essingkantliste. 229±7 mm. b) (Kun WW). Skal være i overensstemmelse med de officielle godkendte forme og tegninger Dæk over agterste opdriftsrum. (Kun Mark I). a) Skal være fladt. b) Må intetsteds være mere end 51 mm under de tilstødende sidedæks overflader Dæk over agterste opdriftsrum. (Kun Mark IA, Mk II og Mk IISD). a) Skal være den officielle agter-opdriftstanks støbning (Kun WW). Agterste opdriftstank udelades. 20. ÅBNINGER I DÆK OG SKOT Ingen huller i dæk eller skot (inclusive cockpitdørk i SD versioner og WW) er tilladt, bortset fra de i regel 20 nævnte. Når bøsninger eller beslag isættes, er det disses interne dimensioners arealer, der skal måles Luger. Tilladte i overensstemmelse med regel Huller til nitter, bolte og skruer til fastgørelse af beslag. Må højst være 13 mm i diameter og skal lukkes tæt, så opdriftsrummenes vandtæthed opretholdes I fordækket. To huller med diameter højst 26 mm. Ingen af disse huller må have centrum mere end 64 mm fra masteudskæringen Huller til røstjern. Skal være tætsluttende beslag. Vantene må ikke passere gennem dækket (Gælder ikke WW). I hvert sidedæks struktur. Huller tilladt i den vandrette og lodrette overflade som følger: a) Åbninger til kontrol af fokkeskøde. Samlet areal i vandret overflade højst 2258 mm². Samlet areal i lodret overflade højst 2258 mm². b) Muffe til åregaffel. Kun een. Maksimum diameter 26 mm. (For WW skal muffen være vandtæt). c) Åbninger til kontrol af spilerskøde. Samlet areal (i vandret og lodret overflade tilsammen) højst 1290 mm². d) Håndhuller. (Kun Mk IA, Mk II og Mk IISD). Kun eet. Må ikke nå mere end 686 mm fra agterspejlet. Maksimal længde 203 mm. Maksimal bredde 51 mm. e) Huller i agterspejlet for fastgørelse af hanefod til storsejlsskøde, eet i hver side med max. diameter 13 mm I forskottet. Højst to lænsehuller. Hvert med en diameter på højst 26 mm I agterskottet.

10 Side 10 a) Højst to lænsehuller. Hvert med en diameter på højst 26 mm, under cockpitdørkens højde. b) (Kun Mark IISD). Højst to lænsehuller. Hvert med en diameter på højst 26 mm, over cockpitdørkens højde. c) (Kun Mk II SD og Mk III). Ikke mere end to indløbshuller, hvert med max. diam. 112 mm, forbundet vandtæt til agterspejlet med drænrør som tilladt i regel Lukning. Alle åbninger i opdriftsrummene skal være effektivt og vandtæt lukkede under kapsejlads. 21. LUGER I forskot (Obligatorisk i Mark I, tilladt i Mk +S). a) Bredde af lugeåbningen. 508 ± 26 mm. b) Dybde af lugeåbningen. 305 ± 26 mm I forskot (Kun Mark IA). a) Bredde af øvre og nedre lugeåbning. 648 ± 26 mm. b) (i) Dybde af øvre lugeåbning. 210 ± 26 mm. (ii) Dybde af nedre lugeåbning. max. 261 mm Inspektionshuller i forskottet. (Kun Mark II og Mk IISD). Der skal være anbragt et eller to cirkulære inspektionshuller. Deres åbning skal være 127 ± 32 mm i diameter, og deres centre skal højst være 153 mm fra skottets overkant og 203 mm fra skottets centerlinie. (Kun Mk III). Et eller to cirkulære inspektionshuller skal monteres. Deres åbning skal være 127 ± 32 mm. I diameter, og deres centre skal være indenfor 254 mm fra bådens centerlinie og ikke mindre end 76 mm over dørk højde I agterdækket. a) Bredde af lugeåbningen. 623 ± 39 mm. b) Længde af lugeåbningen. 344 ± 45 mm. c) (Kun serie 2). Alternativt en cirkulær luge. Diameter 127 ± 32 mm I cockpitdørken. (Kun Mark IISD). Een luge af godkendt type. a) Bredde af lugeåbning. 165 ± 13 mm. b) Længde af lugeåbning. 127 ± 13 mm. c) eller cirkulær luge, diameter 146 ± 32 mm 21.6 Lugedæksler. Skal lukke lugerne vandtæt, når de er tilspændt med jollens normale lukkebeslag Forreste lugedæksel. (Kun Mark I og Mk +S). a) Et cirkulært vandtæt inspektionshul må anbringes i forskottet eller dets lugedæksel, med centrum omtrent i skrogets centerlinie og max 407 mm fra dækkets underside. Dets åbning skal være 127 ± 32 mm i diameter. b) Lugedækslet kan lukkes permanent ved hjælp af ekstra lukke beslag. Er det lukket på denne måde, skal det være udstyret med et inspektionshul som nævnt i regel 21.7 (a) (Kun WW). Ikke over 6 cirkulære vandtætte inspektionsluger må monteres. Max. diameter: 159 mm (Kun Mk III). I sværdkiste. Et cirkulært vandtæt inspektionshul anbragt på hver side af sværdkisten. Hver åbning skal være 127 ± 32 mm i diameter. 22. TOFTER OG BÆNKE Midtertofte. (Kun træbåde). Højde fra toftens overside til kølsvin. 432 ± 26 mm Sidebænke. a) Skal bestå af lister og være i overensstemmelse med de officielle tegninger for den pågældende version af båden. b) (Ekskl. WW). Overalt bredde. Mindst 204 mm. (Kun Mk III). Overalt bredde. Mindst 191 mm. c) (Ekskl. WW). Tykkelse. Mindst 19 mm. d) (Ekskl. WW). Afstand mellem indvendige kanter af bænke i modsatte sider. Højst 991 mm.

11 Side 11 e) Forreste sidebænke skal være monteret på deres plads under kapsejlads. Agtersidebænke må være taget ud. f) (Kun WW). Skal være fra den officielle form som specificeret i de godkendte tegninger. 23. BUNDBRÆDDER. (Ikke for SD og WW typer) Position. Skal være monteret under kapsejlads, men til at tage ud Materiale. Krydsfiner eller GRP af mindst 8 mm tykkelse. Afstivning eller rammeopbygning er tilladt Antal. Ikke over tre på hver side af midterlinien Åbninger tilladt for adgang til fastgørelser og fittings. Fingerhuller på hensigtsmæssige steder tilladt Størrelse. Skal i alt væsentligt svare til de officielle tegninger for den pågældende version af båden. 24. RØSTJERN Afstand fra yderside af agterspejl til bolthullets centrum i hvert røstjern. Højst 2743 mm Afstand tværskibs mellem bolthullerne i røstjernene. Mindst 1575 mm. KONTROL AF SKROGETS VÆGT. 25. SKROGVÆGT Omstændigheder under vejning. a) Alle ydre og indre overflader skal være så tørre, som måleren finder nødvendigt. b) Intet beslag må vejes med, medmindre det er sikkert boltet, limet, skruet fast, eller på anden måde fastgjort til båden som permanent udstyr til at have med under kapsejlads. Udstyr, der ikke er nævnt i regel 25.1 c) og d) må ikke med regnes i den målte vægt. c) Dele der skal medtages under vejning: Sværdkøl. Lugedæksler. Forreste sidebænke. Dørk. Stævnbeslag. Sværdkølsbolt. Mastespor. Ror hængslingsbeslag. Løjbom. Røstjern. Stævnbånd og kølbånd [se regel 11.4 (e)]. d) Dele der må medtages under vejning: Dæksler til inspektions huller. Pivotbolt i mastestolen. Fastgjorte skødevisere. Skødeklemmer. Åregaffelbøsninger. Lænsehulsbøsninger. Indtil 4 løftehåndtag. Bovklyds. Klampe til fortøjning og forstag. To selvlænsere. Klamper eller øjer til fastgørelse af presenninger, surring af årer, motor eller anker. Hængestropper med beslag. Fenderliste. Faste metalarbejder og beslag. Vridere eller vingeskruer til fastgørelse af sidebænke, dørk eller lugedæksler. e) Dele der ikke må medregnes i den målte vægt: Agterste sidebænke. Aftagelige blokke. Skøder.

12 Side 12 Ror. Rorpind. Rundholter. Ekstra hovedkølbånd [se regel 11.4 (e)]. (Kun WW) Asymmetrisk bovspryd. (Båden vejes med bovspryd. Måleren fratrækker 1,4 kg. for at kompensere for bovsprydets vægt) Minimums vægt. Under omstændigheder som specificeret i 25.1: Alle typer: 182,3 kg. Version (a-g)(k-p): 168,7 kg excl. dørk 25.3 Vægt-korrektion. Skrog, der vejer mindre end angivet i regel 25.2 og under de i regel 25.1 nævnte omstændigheder, skal bringes op på den fordrede minimumsvægt ved hjælp af vægtrettere af hvilket som helst materiale, hvis samlede vægt ikke må overstige 6,8 kg. Vægtretterne skal anbringes på undersiden af midtertoften Reduktion af vægtretterne. Ikke tilladt uden en officiel genvejning Registrering af vægtkorrektion. Vægtretterne skal vejes separat og deres vægt anføres i målebrevet Ændring af vægt. Enhver tilladt ændring i skrog eller beslag, der medfører vægtforandring, fordrer en officiel genvejning. KONTROL AF RIG. 26. MAST Materiale. Skal være af metal eller træ Design af metal- eller træmast. Skal svare til de officielle tegninger. Masteroden kan udføres med tap Metalmaster skal laves på grundlag af rørprofil, der ikke vejer under 1,089 kg/m Mastens position: Skal være bestemt af pivothullet i masten og i mastestolen, der er fastlagt i de officielle tegninger og regel Masten fastgøres med en bolt eller en pind af minimum diameter 6 mm gennem pivothullerne, og skal altid kunne lægges ned, uden fjernelse af pivotbolt eller pind,eller justering, fjernelse eller adskillelse af nogen anordning til at justere masten forbundet med skroget på eller under fordækkets niveau, bortset fra kickingstrap eller fald Pivothullernes centre i mastestolen. Skal være: a) 3163 ± 13 mm fra agterspejlet. b) (Alle typer). 86 ± 13 mm lodret under sheer ved pivotboltens centerlinie. Sheer er det punkt hvor skrogets ydre overflades forlængelse rammer dækkets overflade (se skitse UKWA febr. 95). c) (Kun Mk III) Centreret 457 ± 13 mm over dørk højde. d) Maximum diameter: 16 mm Sejlbegrænsningsbånd. Af kontrasterende farve, mindst 7 mm brede. Skal være anbragt på masten som følger: a) Bånd nr 1 med dets øvre kant 707 ± 3 mm over pivothullets centrum. b) Bånd nr 2 med dets nedre kant 4949 ± 7 mm over pivothullets centrum. c) Bånd nr 3 med dets nedre kant ikke mere end 5868 mm over den øvre kant af bånd nr Forlænget linie af forstag og fokkens forlig. Skal møde masten mellem den nedre kant af bånd nr 2 og et punkt ikke mere end 75 mm under den nedre kant af dette bånd Spilerfald. Skal være ophængt i et bærepunkt ikke over 39 mm i nogen retning fra den nedre kant af bånd nr Salingshornenes anbringelse på masten måles fra centrum af pivothul til midtpunkt i hornenes indre ende. Afstanden skal være 2529 ± 51 mm.

13 Side BOM Materiale. Skal være metal eller træ Design af metal- eller træbom. Skal svare til de officielle tegninger, bortset fra at bomprofilet foran sejlbegrænsningsbåndet må have huller med maksimalt areal på 1290 mm², og at bomprofilet bag sejlbegrænsningsbåndet må noget af materialet bortskæres for at indpasse et skivgat for storsejlets udhal på bommen Sejlbegrænsningsbånd nr 4. Af kontrasterende farve og mindst 7 mm bredt. Skal være anbragt på bommen med dets indre kant ikke over 3023 mm fra agterkanten af masten og masteskinnen,når bommen er anbragt i sin position på svanehalsen Overaltlængde incl. beslag, 3175± Intet beslag, udstyr eller materiale må anbringes på bommem med det formål eller den virkning, at bomprofilets stivhed øges. 28. SPILERBOM OG/ELLER FOKKESPILERSTAGE Materiale. Skal være metal eller træ Spilerbom/Fokkespilerstage. Overaltlængde. Må ikke overstige 1982 mm (Kun WW) Asymmetrisk bovspryd. Længde overalt må ikke overstige 1685 mm (Kun WW) Asymmetrisk bovspryd, skal være 50 mm i diameter, 16 gauge, grade 6082 T6 alloy. 29. RIG Stående rig. Skal bestå af et forstag og to vant. Vantene skal forbindes med masten over et par salingshorn, som ikke må være udstyret med muligheder for at ændre hverken deres vinkel i forhold til masten eller deres længde, mens man sejler. Under sejlads skal forstaget kunne bære masten under alle forhold Effektiv længde af stående rig. Forandring er ikke tilladt, efter at klarsignal er afgivet til en kapsejlads, bortset fra situationer med brud eller fejl i den stående rig Fokkehalsbarmens position. Den forlængede linie af fokkens forlig skal møde fordækket i et punkt, som ikke er over 13 mm fra dets centerlinie og ikke over 89 mm fra den yderste spids af skroget inkl. beslag og stævnskinne tilladt efter reglerne 11.4 og 16.1(a) Storsejlsskøde. Må ikke gå til en midtløjbom eller skødeskinne. Der må kun anvendes en fast anbragt enkeltblok (eller det der svarer hertil i kraftgevinst) mellem bommen og skroget på noget punkt foran agterspejlet Kicking strap. Må ikke fæstnes til bommen på et punkt mindre end 2109 mm fra den indre kant af sejlbegrænsningsbånd nr 4 (regel 27.3). 30. SEJLKONSTRUKTION OG MÆRKER Sejlmateriale. Skal være enkelt tråd vævet fiber stof. Sejldugen skal kunne foldes i enhver retning uden beskadigelse af trådene. Materialet skal være af en sådan beskaffenhed at det, såfremt det rives, kan adskilles i fibre uden at efterlade spor af en film Ikke vævede gennemsigtige ruder. En rude er tilladt i hvert sejl, men den skal kunne indeholdes i et rektangel på 800 x 350 mm. En ekstra gennemsigtig rude er tilladt i storsejlet nær spreder højde, max. 550 x 300 mm. Den længste side i det ekstra vindue skal være lodret. Ingen del af nogen gennemsigtige rude må være mindre end 153 mm fra nogen af sejlets kanter.

14 Side Sejløjer. a) Sejløjer, der ikke på nogen led måler over 45 mm, anbringes i halsbarm, skødebarm og faldbarm, således at deres centre ikke er mere end 51 mm fra kanten (inklusive garnforstærkning) af sejlet i hjørnerne. b) I en barm, hvor der i sejlets dug er anbragt mere end eet sejløje, der er i overensstemmelse med regel 30.3 (a), skal målene tages fra det yderste Sejlmagermærker. Må kun placeres nær sejlets halsbarm (eller når det gælder spileren, underliget) og må ikke være over 153 x 153 mm Klassemærke. Skal findes på begge sider af storsejlet. Skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger (et stiliseret W med vingen pegende imod storsejlets agterlig). På hvide sejl skal klassemærket være rødt, og på anderledes farvede sejl i en farve, der kontrasterer med sejlets Sejlnumre på storsejlet. Skal på begge sider anbringes under klassemærket og over den øverste af de to nederste sejlpinde. Tallene skal være i en farve, der kontrasterer med sejlets, og mindst 300 mm høje, 200 mm brede (undtagen tallet 1), og stregtykkelsen mindst 45 mm Sejlnumre på spileren. Skal anbringes på den fremadvendende side eller begge sider i ca. halv højde. Tallene skal være af kontrasterende farve med sejlets og mindst 300 mm høje, 200 mm brede (undtagen tallet 1), og stregtykkelsen mindst 45 mm Andre mærker. Ikke tilladt indenfor en afstand af 915 mm fra klassemærket og sejlnumre nævnt i reglerne 30.5, 30.6 og Forstærkninger i hjørner. Forstærkninger af enhver vævet struktur, som virker stivende på sejlet, er kun tilladt i henhold til reglerne 31.6, 32.7 og Andre forstærkninger, som fortsættelse af hjørneforstærkninger eller andet steds i sejlet, skal være i overensstemmelse med ISAF Measurement Instructions Section III. SEJL DIMENSIONER OG MÅLING. Alle sejlmål i reglerne 31, 32 og 33 skal tages på et tørt sejl, lagt på en plan flade med netop så meget stræk, at rynker over målelinien fjernes. Sejlmål hvori der indgår sejløjer skal tages fra øjernes centre. 31. STORSEJL Begrænsninger på rundholter. Skal være som følger: a) Ved halsbarmen. Den forlængede linie af bommens øverste kant ved svanehalsen må ikke ramme masten under den øverste kant af bånd nr 1 (regel 26.6 (a)). b) Ved faldbarmen. Ingen del af storsejlet må komme over den underste kant af bånd nr 3 (regel 26.6 (c)). c) Ved skødebarmen. Ingen del af storsejlet må strækkes længere ud på bommen end til den forreste kant af bånd nr 4 (regel 27.3) Flynderens bredde. Højst 102 mm målt vinkelret på forliget Agterligets længde. Højst 6503 mm målt fra centrum af faldbarmens sejløje til centrum af skødebarmens sejløje Breddemål. Tages under følgende forhold: a) Halvt forligspunkt. Fastsættes ved at folde sejlet, så centrum af faldbarmens sejløje ligger præcist over centrum af halsbarmens sejløje og med forligshalvdelene langs hinanden. Folden angiver halvt forligspunkt, som afmærkes på sejlets forlig. b) Trekvart forligspunkt. Fastsættes ved at folde, så faldbarmens sejløje anbringes med sit centrum ret over mærket for halvt forligspunkt (31.4 (a)). Folden angiver trekvart forligspunkt, som afmærkes på sejlets forlig. c) Halvt agterligspunkt. Fastsættes ved at folde sejlet, så centrum af faldbarmens sejløje ligger præcist over centrum af skødbarmens sejløje. Folden angiver halvt agterligspunkt som afmærkes på sejlets agterlig. d) Trekvart agterligspunkt. Fastsættes ved at folde, så faldbarmens sejløje anbringes med sit centrum ret over det mærke, som angiver halvt agterligspunkt (31.4 (c)). Folden angiver trekvart agterligspunkt, som afmærkes på sejlets agterlig.

15 Side 15 e) Breddemål. Tages mellem forligets og agterligets målepunkter over sejlets fulde bredde inklusive kantreb, og således, at der ved eventuelle hulheder i agterliget måles til den rette linie, der danner bro over hulheden. f) Bredde i halv højde. Højst 2007 mm. g) Bredde i trekvart højde. Højst 1143 mm Sejlpinde. Er tilladt som følger: a) Ikke over 4. b) Skal dele agterliget i nogenlunde lige store dele. c) Længde af øverste sejlpind. Højst 610 mm. d) Længde af øvrige sejlpinde. Højst 762 mm. e) Sejlpindenes bredde. Højst 51 mm Afstivning i sejlhjørner. Skal være af vævet materiale. Må ikke nå ud over 327 mm fra centrene af de yderste sejlhjørneøjer Opdriftsmiddel i toppen af storsejlet. Er tilladt som følger: a) Et sejldugsstykke kan syes på den ene side af sejlet, så der dannes en oplukkelig selvdrænende lomme til opdriftsmateriale. Lommen må højst strække sig 915 mm fra centrum af faldbarmens sejløje. b) Der må ikke anbringes noget i lommen der forlænger agterliget. c) Kun opdriftsmiddel må indlægges i lommen Storsejl med løs fod er forbudt. Storsejlet skal være monteret med tovværkslig langs foden fra mindre end 305 mm fra halsbarmen til mindre end 76 mm fra skødebarmen. En glidesko må monteres i skødebarmen. Tovværksliget skal holdes i bomsporet under kapsejlads. Halsbarmen skal være fastgjort med en stålpind gennem halsbarmens sejløje og det tilsvarende beslag på bommen. 32. FOKKE Fokken skal være et trekantet sejl. En konveks (udadbuet) kurve er tilladt i underliget, men ikke i agterliget. Forliget må ikke omslutte forstaget Forligets længde. Højst 4115 mm målt mellem centrene i sejløjerne i halsbarmen og faldbarmen Underligets længde. Højst 2198 mm målt mellem centrene i sejløjerne i halsbarmen og skødbarmen Agterligets længde. Højst 3963 mm målt mellem centrene i sejløjerne i faldbarmen og skødbarmen Underligets dybde. Højst 4064 mm målt fra centrum i faldbarmens sejløje til underligets midtpunkt. Underligets midtpunkt fastsættes ved at folde sejlet, så centrum i halsbarmens sejløje ligger præcist over centrum i skødbarmens sejløje Sejlpinde. Ikke tilladt Afstivning i sejlhjørner. Skal være af vævet materiale. Må ikke nå ud over 273 mm fra centrene i sejlhjørnernes sejløjer. 33. SPILER Form. Skal have tre hjørner og være symmetrisk omkring en midterlinie fra centrum af faldbarmens sejløje til underligets midtpunkt Måleomstændigheder. Sejlet skal, under målingerne efter 32.3, 32.4 og 32.5, være foldet om midterlinien med de to halvdele over hinanden Længde. Højst 4725 mm fra centrum i faldbarmens sejløje til en hvilken som helst del af underliget Breddemålepunkter på sideligene og midtfolden. De bestemmes begge ved at afsætte 2172 mm i en lige linie fra centrum i faldbarmens sejløje til sidelig og midtfold Breddemål. Mellem punkterne fastlagt i regel Højst 1677 mm. Mindst 1575 mm.

16 Side Faldbarmens form. På hvert sidelig afsættes et punkt 130 mm i ret linie fra centrum i faldbarmens sejløje, målt med sejlet udfoldet. Afstanden imellem disse to punkter målt langs sejlets overflade må ikke overstige 251 mm Underlig. Målt (med sejlet ufoldet) mellem centrene i sejløjerne i halsbarm og skødebarm. Højst 3353 mm Afstivning i sejlhjørner. Skal være af vævet materiale. Må ikke nå ud over 296 mm fra centrum i sejløjerne i faldbarm, halsbarm og skødebarm eller centrum i nedhalerøjer Spiler bjærgnings forstærkninger. Max. 2 pr. sejl. Hver skal kunne være i et areal på 300x300 mm. GENERELT. 34. OPDRIFT Opdriftsrum skal være vandtætte a) (Kun WW). Opdrift skal være i 3 separate lufttætte rum som angivet følgende: 1. Dørkens bærende struktur. 2. Forreste opdriftsrum. 3. Resterende områder i båden Huller og åbninger i opdrifstrummene. Kun tilladt som specificeret i reglerne 15.5 og Opdriftsrum. Lugerne skal være anbragt sikkert på deres plads og drænhullerne være effektivt tilproppede under kapsejlads Positive opdriftsenheder af lukket celle-plast-skum. Skal være sikkert fastgjort i skrog af GRP og composite både på følgende måde (opdrift refererer til flydeevnen under nedsænkning i ferskvand): a) (Mk I og Mk IA). En enhed, der giver en opdrift på mindst 81,65 kg i foropdriftsrummet. Ikke over to enheder, som giver en opdrift mindst 40,82 kg tilsammen i agteropdriftsrummet. b) (Mk II (ikke SD typer)). En enhed, der yder en opdrift på mindst 40,82 kg i foropdriftsrummet. Enheder, der yder en opdrift på ialt mindst 40,82 kg under hvert sidedæk agten for vantene. c) (Alternativ for Mk IA og Mk II (ikke SD typer)). En enhed, der giver en opdrift på 40,82 kg i foropdriftsrummet. Enheder, der giver en samlet opdrift på mindst 13,6 kg under hvert sidedæk og to enheder, der giver en samlet opdrift på mindst 54,42 kg tilsammen i agterrummet. Enhederne skal være anbragt som angivet i de officielle tegninger. d) (Kun Mk II SD og Mk III). Højst to enheder, der giver mindst 68,04 kg opdrift i forreste opdriftsrum. Højst to enheder, der giver mindst 54,42 kg opdrift i agterste opdrifstrum. e) (Kun Mk +S). Højst to enheder, der giver mindst 22,7 kg opdrift i forreste opdriftsrum. Højst to enheder, der giver mindst 22,7 kg opdrift i agterste opdrifstrum. f) (Kun WW). 2 stk. 20 l. plastic "cubitainers" i det forreste opdriftsrum og 8 stk. 5 l. "cubitainers" anbragt under dørken på hver side af sværdkisten Opdriftsprøve. Skal udføres efter regel 34.7 eller Opdriftsudstyr ud over det i regel 34.1 og 34.4 anførte er tilladt, men skal fjernes, mens prøven i 34.8 udføres Tøropdriftsprøve. (alternativ til 34.8). Udføres således: a) Lugerne skal være lukket på normal måde med anvendelse alene af bådens egne lugedæksler og lugelukkere. b) Lænsehuller fra opdriftsrummene skal være lukket med deres normale propper, undtagen hvor slanger til en tryk/vakuum frembringer og -måler er tilsluttet. c) Udstyr til at frembringe og vurdere trykforskelle mellem opdriftsrummet og den omgivende atmosfære, inkl. et U-rørs måleinstrument med vandsøjle, skal forbindes med opdriftsrummet. d) Opdriftsrummet bibringes et så stort over- eller undertryk i forhold til atmosfæren, at der fremkommer en forskel i vandsøjlehøjderne i U-røret på mindst 127 mm. e) Efter at have isoleret opdriftsrummet fra tryk- eller vakuumfrembringeren, må den foran nævnte trykforskel på 127 mm ikke formindskes til 51 mm på kortere tid end 30 sekunder Vådopdriftsprøve. (alternativ til 34.7(ikke for SD typer og WW)). Udføres således: a) Opdriftsrummets sammenføjninger, lugepakninger og lukkere. Effektiviteten undersøges.

17 Side 17 b) Lugerne skal være lukket på normal måde med anvendelse alene af bådens egne lugedæksler og lugelukkere. c) Drænhullerne fra opdriftsrummene skal være lukket med deres normale propper. d) Overskudsopdriftsudstyr iflg. regel 34.6 fjernes. e) Båden skal flyde på siderne med mastetoppen i vandskorpen. En vægt på mindst 113,4 kg skal trykke lodret ned på skroget (f.eks. to personer). Efter mindst 5 min. under disse omstændigheder med een essing under vand, gentages prøven i mindst 5 min. med den anden essing under vand. f) Båden bringes til at flyde opret og vandfyldt med vand over toppen af sværdkisten, straks efter prøven i 34.8 (e). Den skal holdes under disse omstændigheder i mindst 10 min. og derefter tømmes. g) Straks efter fuldførelsen af 34.8(f) undersøges opdriftsrummene for væsentlige utætheder. Der må ikke være over 6,8 l vand i agterste opdriftsrum. Den totale lækage i de rum der tilsammen udgør forreste opdriftsrum må ikke være over 6,8 l. 35. SPECIELLE FORBUD Ballast. Uanset om fastgjort til båden eller besætningen. Ikke tilladt Trapez eller noget andet apparatur eller indretning, der rækker udenfor skroget, stænger eller rig fastgjort til besætningen med den faktiske eller mulige hensigt eller virkning at understøtte et medlem af besætningen helt eller delvis udenbords. Ikke tilladt Elektrisk drevne instrumenter eller mekanismer. Alle elektriske eller elektroniske udstyr eller instrumenter er forbudt. Undtaget herfor er digitale ure, kompasser og udstyr til optagelse af lyd eller billeder, medmindre andet er tilladt eller krævet i sejlads bestemmelserne Spilertragt. Tilladt som angivet i de officielle tegninger og specifikationer Kapsejlende både må højst have een spiler ombord Udstyr til justering af masten i dækshøjde, må ikke gå mere end 75 mm over dækshøjde. 36. KLASSENUMMER. 36. Nummeret skal være permanent synligt på den officielle licensplade, der er fastgjort til den fremadvendende side af agterskottet eller til sværdkistens overside umiddelbart agten for midtertoften. Tallenes højde mindst 3 mm. På træbåde skal nummeret også være indskåret i den fremadvendende synlige del af agterspejlet. Tallenes højde mindst 26 mm. 37. BESÆTNING. 37. Båden skal under kapsejlads være bemandet af mindst 2 personer, bortset fra single-hand sejladser. 38. KLASSESIGNAL. 38. Stander med klassen bomærke anbefales. Ikke obligatorisk. WIC Gældende fra 1. april Note: Wayfarer World Asymmetric: UKWA har pr. 31. jan givet dispensation til at asymmetrisk riggede Wayfarer Worlds kan kapsejle med Wayfarer der bruger traditionel rig. CWA har pr. 31. jan og indtil nærmere oplyses sat regel 35.5 i Wayfarer klassereglerne ud af kraft for både der sejler i alle canadiske arrangementer. SWS har pr tilladt at alle sidebænke fjernes under kapsejlads. Oversat af SWS uden garanti for fejl, se iøvrigt regel 1.2. Forkortelsen "GRP" står for "glasfiberforstærket plastic".

18 Side 18 Følgende regelnumre er berørt: 1990 revisionen: 15.7, 15.8, 16.1(q), 20.8(c), revisionen: 27.1, 14.1, 16.1(b), 18.4(a og b), 21.1, 21.2(b), 21.3, 21.5, revisionen: 26.5(e og f), 34.4(e) 1993 revisionen: 7.1, 9.3, 11.3, 12.6, 21.2, 21.4, revisionen: 18.a.1, 20.6(e), 26.5(b), 30.8, revisionen: 2.4, 18, 26.7, revisionen: 7.1(q), 8.2(c), 8.4(c), 8.5(b), 9.B, 13.1(a), 15.7(a), 16(q), 19.1(c), 19.2(b), 19.5, 20.1, 20.6, 20.6(b), 21.8, 22.2(b), 22.2(c), 22.2(d), 22.2(f), 29.2, 34.1(a), 34.4(f), 34.8, revisionen: 29.2, 33.5, 35.3, revisionen: revisionen: 12.7, 12.8, 15.9, 16(r), 16(s), 17.3, 17.10, 25.1(e), 26.5(b), 26.6(a), 26.6(b), 28.2, revisionen: 5.16, 7(j), 7(r), 18.7, 23.4, 23.5, 25.1(c), 25.1(e), 25.2(a), 25.2(b), 28.3, revisionen: 14.2(c), , 30.7, 35.6, 35.7, revisionen: 25.2(a), 25.2(b) 2005 revisionen: 2.3, 2.7, 2.8 STIKORDSREGISTER Afstivning i sejlhjørner Afvigelser fra de officielle tegninger... 1 Ballast Besætning Bom Breddemål... 4 Bundbrædder Drænrør... 6 Dæk... 9 Elektrisk drevne instrumenter Essingudformning... 6 Fokke Formål og fortolkning... 1 Forstærkninger i sejlhjørner Fremspring fra skrog... 6 Hanefod til storsejlsskøde... 9 Huller i bom Huller i skrogets klædning... 6 Inspektionshuller Justering af mast Kendelser og dispensationer... 3 Kicking strap Klassemærke Klassens officielle sprog... 1 Klassenummer Klassesignal konstruktionstyper... 4 Kontrol af mål... 3 Køl... 5 Kølbolt... 6 Licenshaverne... 1 Luger Længdemål... 4 Lænsehuller... 6 Mark... 4 Mast Mastestolen Målebrev... 2 Måleprocedure... 2 Ommåling... 3 Opdriftsenheder Opdriftsmiddel i storsejlet Opdriftsprøve Opdriftsrum Overensstemmelse med reglerne... 2 Pivothul Registrering... 2 Rig Ror... 8 Rorblad... 8 Rorhoved... 9 Ruder i sejl Røstjern Sejlbegrænsningsbånd Sejlkonstruktion Sejlmagermærker Sejlnumre Sejlpinde Sejløjer Sektionsmål... 5 Selvlænsere... 6 Sikring af eentypestatus og mål... 1 Skrogvægt Skøde Slingrekøle... 5 Specielle forbud Spiler Spilerbom Spilertragt Storsejl Storsejl med løs fod Sværdkiste... 6 Sværdkøl... 8 Tofter og bænke Trapez Tøropdriftsprøve Vægt Vægt-korrektion Vådopdriftsprøve Åbninger i dæk og skot... 9

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 The Equipment Rules of Sailing for 2001-2004 1 DANSK SEJLUNION International Sailing Federation Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen/Dansk Sejlunion.

Læs mere

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN DANSK SEJLUNION KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN S KLASSEREGLER Spækhuggeren blev konstrueret

Læs mere

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!!

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! FORSIDE Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! 1 Udstyrsregler for kapsejlads 2013-2016 1. udgave 2013 Dansk Sejlunion, 2013 Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen. I tilfælde af

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34 Klasseregler lørdag, november 03, 2012 http://kdyjunior.dk/?page_id=34 De gældende klasseregler / DS definitioner for juniorbåden, vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i foråret 2008 Afsnit A Hoveddimensioner:

Læs mere

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE DANSK BB10m KLUB DANSK SEJLUNION Fejl! KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Dansk BB10m Klubs Klasseregler BB10m eren blev konstrueret i 1977 af Børge og Anders

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Købes: Sælges: Side 1 af 6 *****************************************************************************************

Købes: Sælges: Side 1 af 6 ***************************************************************************************** Side 1 af 6 Købes: Sælges: Flot DN Isbåd sælges NY PRIS Komplet isbåd incl. Carlsen sejl. 2 sæt skøjter medfølger. Det ene sæt er rustfri. Alle beslag i alu eller rustfri. Overtræk til sejl og skrog medfølger.

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Profile Pro Lofttrapper tra - den sikre adgang til loftrummet PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Model Termo Robust og brugervenlig lofttrappe i træ, består af 3 led, og er nem at åbne og

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere