Side Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst."

Transkript

1 Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads indenfor klassen kan ske på lige vilkår samtidig med, at man opretholder bådens karakteristiske egenskaber konstruktionsstyrke, nemhed i brug, egnethed for familiesejlads og dagture samt dens rimelige pris. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 1.3 Disse regler supplerer de officielle tegninger og specifikationer. Enhver fortolkning foretages af den pågældende nationale Wayfarer klasseorganisation (NCA), som efterfølgende underretter Wayfarer International Committee (WIC). 1.4 Lovene for WIC fastlægger proceduren for ændringer af enhver af disse regler. 1.5 De officielle tegninger og specifikationer er lavet og klasse reglerne er sat i kraft (eller kan sættes ud af kraft), uden at noget medlem af WIC, noget medlem af nogen NCA eller Wayfarerens designer eller nuværende copyright holder kan gøres ansvarlig for nogen som helst skade, noget tab eller nogen beskadigelse, hvordan denne end måtte være opstået. Del II Sikring af eentypestatus og mål. 2.1 Kun professionelle bådbyggere med licens fra indehaverne af copyright'en til Wayfarerjollen har lov til at fremstille samlesæt eller bygge Wayfarerjoller. En fortegnelse over licenshavere fås ved NCA'en. Samling af både ud fra samlesæt eller delvist samlede skrog må foretages af amatørbyggere. 2.2 Licenshaverne er gennem deres licens forpligtede til at fremstille både, samlesæt og enkeltdele i overensstemmelse med de officielle tegninger og specifikationer, der stammer fra copyright indehaverne og tilgår licenshaverne, WIC og NCA-organisationerne, og med disse regler. 2.3 Skrog og andre dele støbt i glasfiberarmeret plastic (GRP) må kun udgå fra officielle forme. D.v.s. forme, der hos copyright indehaverne er registrerede som stammende fra hovedformen. NCA's har ret til at måle formene. 2.4 Både der bygges af samlesæt, skal bygges af komponenter, der leveres af en licenshaver og nøje svare til de officielle tegninger. Træskrog bygget af samlesæt må kun bygges på registrerede understøtningsbeddinger, der lånes ved køb af samlesættet. Brug af andre beddinger, komponenter eller materialer er forbudt. Følgende trædele er undtaget fra denne regel: Sværdkøl, rorblad, rorhoved, mast og bom, men de skal opfylde kravene i de relevante regler 17, 18, 26 og Afvigelser fra de officielle tegninger og specifikationer er forbudt, bortset fra: (a) Arrangementer vedrørende den løbende rig. (b) Rorpind og rorpindsforlænger. (c) Beslag. (d) Forstærkningsunderlag for beslag. (e) Laskninger, forstærkninger eller sejlforstærkninger, der nødvendiggøres af reparationer. (f) Normale produktionstolerancer, der ikke udtrykkeligt er undergivet målebestemmelserne i disse reglers del III. (g) Lempelser eller ændringer i disse regler eller i de officielle tegninger, der er gennemført efter båden er målt første gang. Denne regel gælder også for reparationer, som tillige skal opfylde regel 5 og reglerne i del III. 2.6 Forudsat overensstemmelse med regel 2.5 må amatører og byggere uden licens udføre reparationer samt udskiftning af trædele, der er blevet for ringe.

2 Side Enhver reparation eller udskiftning af trædele, som omfatter flytning af ethvert skot. Agterspejl, afstivning, stringer, kølsvin og sværdkiste eller nogen væsentlig del deraf, og / eller kræver nogen form for bedding, opspantning eller anden lignende indretning til at bevare bådens form med, skal ikke udføres uden en forhånds tilladelse fra den nationale klasse (SWS) organisation, undtagen hvis dette arbejde udføres af en licenshavende bådebygger. 2.8 Enhver ændring der udføres som defineret i 2.7 skal sikre at den originale skrogform er bibeholdt og/eller at skrogformen og materialerne er i henhold til specifikationerne. REGISTRERING. 3.1 Licensindehaveren er gennem sin licens forpligtet til at betale registreringsafgift og medlemskontingent for et år til den på gældende NCA for hver solgt båd eller samlesæt. 3.2 Båden vil derefter blive indført i det af NCA førte register. Ved ejerskifte foretager NCA tilføjelse i registret uden betaling. 3.3 En båd hjemmehørende i et land der ikke er underlagt en NCA, skal registreres hos WIC, der fungerer som bådens NCA med hensyn til reglerne 2, 4 og 5. MÅLEBREV. 4.1 Ingen båd må deltage i kapsejlads som Wayfarer, medmindre den er registreret hos en NCA i dens ejers navn og har et gyldigt opdrifts- og målebrev (herefter benævnt målebrevet). Det første målebrev udstedes af den pågældende NCA, efter at den fra ejeren eller hans repræsentant har modtaget to eksemplarer af det officielle måleskema korrekt udfyldt i overensstemmelse med regel 5. Et eksemplar returneres til ejeren med hans målebrev. Ved ejerskifte betales en afgift til NCA for udstedelse af nyt målebrev. 4.2 For at være gyldigt skal et målebrev omfatte brev på en opdriftsprøve, der er gennemført indenfor de seneste 12 måneder, og være up to date i alle henseender. MÅLEPROCEDURE. 5.1 Dette er en entypeklasse. Måletolerancerne har det formål at tillade faktiske byggefejl og skal ikke anvendes til med forsæt at ændre designet. Måling skal ske efter disse regler. Måleren skal i måleskemaet anføre alt, hvad han anser for at være en afvigelse fra den tilsigtede karakter af båden og fra dens design eller for at være i strid med klassens almindelige interesser. 5.2 Kun målere, der individuelt er godkendt af den pågældende NCA, eller tilhører grupper som den pågældende NCA har udpeget, er autoriseret til at måle Wayfarerjoller. Ejeren betaler for målingen. 5.3 En måler kan ikke autoriseres til at måle en båd, ejet eller bygget af ham selv, eller hvori han har en klar interesse. 5.4 To eksemplarer af det officielle klasse-måleskema, korrekt ud fyldt i overensstemmelse med disse regler, skal underskrives af bygger, godkendt måler og ejer. 5.5 Alle sejl skal måles. Godkendte sejl skal signeres og dateres af måleren, og skal, i lande der bruger officielt stempel, stemples af måleren. OVERENSSTEMMELSE MED REGLERNE. 5.6 De nærværende regler, som ikke er understreget, gælder for alle både, undtagen de både, som på grund af at de er fremstillet før nærværende reglers ikrafttræden, ikke kan opfylde et eller flere af målkravene i del III. I disse tilfælde skal båden på det på gældende område opfylde de regler, som var i kraft, da båden blev fremstillet. 5.7 De nærværende regler, som er understreget, gælder for alle både uanset tidspunktet for deres fremstilling og udstyrets fremstilling og montering. 5.8 Alle forandringer eller udskiftninger skal være i overensstemmelse med de gældende regler på tidspunktet for forandringen eller udskiftningen.

3 Side Visse mål kræves officielt taget og indført på måleskemaet, men det fritager ikke for at opfylde de øvrige målebestemmelser Det er ejerens ansvar at sørge for at båden måles, og at den fortsat opfylder klassereglerne. OMMÅLING Enhver båd med målebrev kan forlanges ommålt af den på gældende NCA eller kapsejladskomite, men kun af en godkendt måler Målebrevet kan have mistet sin gyldighed på grund af reparationer eller udskiftninger af dele, der omfattes af målereglerne. Båden skal måles om for de pågældende deles vedkommende af en officiel måler og målebrevet gives påtegning herom. Reparationer og udskiftninger bliver normalt indført i et officielt måleskema, men i disse tilfælde kræves måleskemaerne ikke registreret hos den pågældende NCA. KENDELSER OG DISPENSATIONER Tilfælde af tvivl om overensstemmelse med klassereglerne refereres til den pågældende NCA's komite, der skal afgive en kendelse i sagen En NCA er bemyndiget til at give dispensation i særlige tilfælde hvor dette må anses for at være i klassens interesse. Enhver sådan dispensation skal antegnes på den pågældende båds målebrev Kendelser som under 5.13 nævnt og dispensationer som nævnt under 5.14 skal meddeles WIC af den pågældende NCA Forudsat følgende krav er opfyldt, tillades genregistrering af en båd, og en licensplade kan udleveres. a) Registreringsbeviset er gået tabt. b) Bekræftelse af ejerskabet er blevet verificeret hos NCA (SWS). c) Båden er blevet målt og fuldt modsvarer klassereglerne. d) NCA (SWS) søges om registrering iflg før målingen. e) Bådnummeret der udstedes skal have et foranstillet 0. f) Nummeret skal også ætses permanent i glasfiberen (GRP) på et tydeligt synligt sted. g) Før et certifikat udstedes, skal en klassemåler bekræfte til NCA (SWS), at licenspladen er fastgjort til skroget, og at regel 5.16(f) er overholdt. Del III Kontrol af mål. 6. TERMINOLOGI. 6.1 I de følgende måleregler refererer Mark I til Wayfarerjoller af træ, glasfiber eller sammensat konstruktion, som har forreste skot i fuld højde, sammenføjet med fordækkets underside for at danne forreste opdriftsrum; tilføjelsen A refererer til en alternativ udgave af G.R.P. konstruktionen, der har forreste opdriftsrum delt vandret så der dannes to separate rum. Mark II refererer til både af sammensat konstruktion eller helt af glasfiber, der har et forreste opdriftsrum i en form, som indbefatter et skot i en del af højden og et horisontalt stuveareal. Tilføjelsen SD refererer til alternative udgaver af composite eller glasfiberkonstruktion, med en støbt selvlænsende cockpit dørk. Mark III SD refererer til GRP Wayfarer konstruktion der kun bygges i Canada. Denne konstruktion har en indvendig støbning der udgør dørk, forreste opdriftsrum, side dæk og agterste opdriftsrum, eksklusive luger, samt ekstra støbninger under denne indvendige støbning. Serie II refererer til en mindre variation på Mark I og II, indført i forbindelse med fornyelse af støbeforme. +S refererer til skumfyldt konstruktion i skroget og forreste skot i fuld højde, fastgjort til undersiden af fordækket, der udgør forreste opdriftsrum. Wayfarer World refererer til Wayfarer af GRP konstruktion der har en indvendig støbning der udgør SD cockpit dørk, forreste opdriftsrum og side dæk, samt ekstra støbninger under denne indvendige støbning. 6.2 Anvendelsen af ordene maksimum og minimum i forbindelse med mål i disse regler betyder, at de pågældende mål er de største eller de mindste, der er tilladt i disse tilfælde.

4 Side 4 7. BETYDNINGEN AF "ENTYPE". 7.1 Alle både skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger for dens specielle Mark og konstruktionstype. Varianter med forskellige træk udvalgt fra de forskellige Marks og konstruktionstyper er ikke tilladt. De tilladte typer er: a) Mark I trækonstruktion. b) Mark I glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). c) Mark I sammensat konstruktion (composite). d) Mark IA glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). e) Mark +S glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). f) Mark II glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). g) Mark II sammensat konstruktion (composite). h) Mark II SD selvlænsende (SD) glasfiberkonstruktion. i) Mark II SD selvlænsende sammensat konstruktion (composite). j) Mark III selvlænsende (SD) glasfiberkonstruktion. Skal registreres hos CWA eller USWA. k) Serie 2 Mark IA glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). l) Serie 2 Mark IA sammensat konstruktion (composite). m) Serie 2 Mark +S glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). n) Serie 2 Mark +S sammensat konstruktion (composite). o) Serie 2 Mark II glasfiberkonstruktion.(g.r.p.). p) Serie 2 Mark II sammensat konstruktion (composite). q) WW Wayfarer World G.R.P. konstruktion. r) WW +S Wayfarer World +S G.R.P. konstruktion. KONTROL AF SKROGFORM. 8. LÆNGDEMÅL. 8.1 Alle længdemål under regel 8 skal tages fra ydersiden af agterspejlet. 8.2 a) Overalt-længde. Eksklusive beslag ± 26 mm. b) (Kun Mk III). Overaltlængde. Eksklusive beslag ± 26 mm. c) (Kun WW). Skrog og dæk må ikke afvige fra officielle forme og tegninger. 8.3 Fra agterspejl til midte af forkant agterskot. 788 ± 20 mm. 8.4 a) (Kun træbåde). Fra agterspejl til agterkant af midtskibs dæksknæ ± 20 mm. b) (Kun glasfiber- og compositebåde). Fra agterspejl til agterkant af tofte ± 20 mm. c) (Kun WW). Fra agterspejl til agterkant af tofte ± 20 mm. 8.5 a) (Kun Mark I, +S og Mark IA). Fra agterspejl til forskottets agterside ± 20 mm. b) (Kun Mark II). Fra agterspejl til forskottets agterside - 20 mm fra øverste kant på støbningen og 115 mm fra centerlinien ± 20 mm. 9. BREDDEMÅL (Kun glasfiber- og compositebåde). 9.1 Alle breddemålspunkter under regel 9 skal udsættes fra ydersiden af agterspejlet. 9.2 Breddemål under regel 9 tages til yderkant af dæk eksklusive stødliste eller fenderliste. 9.3 a) Bredde 788 mm fra agterspejl: 1670 ± 13 mm. b) (Kun Mark III). Bredde 788 mm fra agterspejl: 1702 ± 13 mm. 9.4 a) Bredde 2058 mm fra agterspejl: 1855 ± 13 mm. b) (Kun Mark III). Bredde 2058 mm fra agterspejl: 1880 ± 13 mm. 9.5 a) Bredde 3455 m fra agterspejl: 1422 ± 13 mm. b) (Kun Mark III). Bredde 3455 mm fra agterspejl: 1461 ± 13 mm. 9.6 (Kun WW). Skrog, dæk og essing må ikke afvige fra officielle forme.

5 Side SEKTIONSMÅL (Kun træbåde) Ved ydersiden af agterspejlet. a) Bredde til kant af dæk, eksklusive essing-stødliste eller fenderliste: 1277 ± 13 mm. b) Bredde ved øverste knæk. Til udvendig klædning: 1156 ± 13 mm c) Bredde ved nederste knæk. Til udvendig klædning: 838 ± 13 mm d) Dybde fra kant af dæk til øvre overflade af køl: 362 ± 13 mm e) Dybde fra vinkel i nedre knæk til overflade køl: 77 ± 13 mm Ved forsiden af agterskot. a) Dybde fra overkant agterskot til øvre kant af kølsvin foran nærliggende understøtning for dørk: 407 ±13 b) Bredde til kant af dæk, eksklusive stød- eller fenderliste: 1670 ± 13 mm Ved agtersiden af midtskibs dæksknæ. a) Bredde til kant af dæk, eksklusive stød- eller fenderliste: 1855 ± 20 mm. b) Bredde ved øvre knæk, til inderside klædning ved øvre kant af langsgående liste: 1607 ± 20 mm. c) Bredde ved nedre knæk, til inderside klædning ved øvre kant af langsgående liste: 1270 ± 20mm. d) Bredde af øvre skrog-klædningsdel, fra underside dæk ved indvendig side af essing til klædning ved øvre kant af øvre langsgående liste: 344 ± 13 mm. e) Bredde af nedre skrogklædningsdel, fra øverste indvendige kant af øvre langsgående liste til klædning ved øvre kant af nedre langsgående liste: 216 ± 13 mm. f) Dybde, fra kant af dæk til øvre overflade af kølsvin: 585 ± 20 mm Ved agterside af forskot. a) Bredde til kant af dæk, eksklusive stød- eller fenderliste: 1422 ± 13 mm. b) Bredde ved øvre knæk, til inderside klædning ved øvre kant af langsgående liste: 1163 ± 13 mm. c) Bredde ved nedre knæk, til inderside klædning ved øvre kant af langsgående liste: 877 ± 13 mm. d) Dybde ved øvre knæk, fra indv. overkant af langsgående liste til overkant kølsvin: 324 ± 13 mm. e) Dybde ved nedre knæk,fra indv. overkant af langsgående liste til overkant kølsvin: 146 ± 13 mm. 11. KØL Bredde. Mellem sidernes overflader over en længde af 3963 mm fra agterspejlet skal være mindst 73 mm Dybde. Fra skrogets underside til kølens underside skal over en længde af 4267 mm fra agterspejlet være mindst 15 mm Ydre hjørneradius. Højst 12 mm Kølbånd. a) Skal monteres i hele kølens og stævnens længde til stævnhoved eller stævnbeslag og på begge sider af åbningen til sænkekølen. b) Materiale. Varigt korrosionsfast metal. c) Tykkelse. Højst 7 mm. d) Bredde. Højst 20 mm. e) Ekstra kølbånd. Kan monteres, men deres vægt må ikke indgå i skrogvægten(regel 25) og de skal kunne opfylde regel 11.4(b),(c) og (d). 12. SLINGREKØLE Længde ± 26 mm Bredde. 32 ± 4 mm Tykkelse. 26 ± 4 mm Afstand fra køl. Målt på skrogets overflade. Mindst 432 mm Udfladning ved enderne. Højst 102 mm lang Ydre hjørners radius. Højst 12 mm.

6 Side ESSINGUDFORMNING Samlingen ved essingen, og fenderliste hvis den er monteret, skal være i overensstemmelse med officiel tegning, ark no. 33. Tværsnittet skal have i alt væsentligt samme form fra stævn til spejl, bortset fra at der må foretages udfladning ved enderne over indtil 102 mm. 13.1(a) (Kun Mk III og WW). Samlingen ved essingen må ikke afvige fra de officielle forme og tegninger. Fenderliste, hvis den er monteret, skal være af ensartet profil i den fulde længde af båden, undtaget 102 mm ved stævn og agterende, og må ikke gå mere end 22 mm udenfor GRP overfladen på essingen fremstillet i de officielle forme. 14. SVÆRDKISTE Indvendig bredde. Højst 29 mm. Pakningslister med konstant tværsnit og max. bredde 26 mm må anbringes i top og bund af sværdkiste Spalte i kølen. a) Forreste kant til yderside af agterspejl, målt langs kølen. Højst 2744 mm. b) Agterste kant til yderside af agterspejl, målt langs kølen. Mindst 1448 mm Kølbolt. a) Agterkant til agterkant af kølspalten, derefter langs kølen til yderside af agterspejl ± 13 mm. b) Underkant til kølens underside. 89 ± 7 mm. 15. HULLER I SKROGETS KLÆDNING Ingen huller i skrogklædningen er tilladte bortset fra dem, der er anført i regel Sværdkølsspalte. Tilladt i overensstemmelse med regel Selvlænsere. Højst to. Maksimum hul i skrogklædningen for hver 7100 mm² Lænsepumpeafløb. Kun i øverste del af skrogsider. Højst to. Maksimum diameter for hvert: 26 mm Drænhuller i agterspejl. Højst 4. Maksimumdiameter for hvert: 26 mm Drænhuller i bunden (ikke tilladt i SD typer). Højst to. Maksimumdiameter for hvert: 26 mm (Kun Mk II SD og Mk III). Lænserør udledt gennem agterspejlet. Maximum antal er to. Maximum diameter af hver ø 112 mm. Udledningshullerne skal være forbundet vandtæt til cockpittet med rør med max. diameter ø 112 mm. 15.7(a) (Kun WW). To lænsehuller i agterspejlet. Max dimension 210 x 75 mm Fastgørelsespunkt i boven (kun træbåde). Et gennemgående hul er tilladt. Det må ikke influere på opdriftsrummets effektivitet (Kun WW) Enkelt hul for asymmetrisk bovspryd, max. 60 mm i lodret og vandret plan. 16. FREMSPRING FRA SKROGKLÆDNINGEN De eneste tilladte fremspring er: a) Stævnbeslag. Maksimalt fremspring fra stævn 13 mm. b) Fangbøjle til spilerskøde. Een, maksimalt fremspring over stævn 77 mm. Spilerskøde lænsekroge, der ikke når længere ud end fenderlisten. c) Essingstødliste. Overensstemmelse med regel 13. d) Fenderliste. Overensstemmelse med regel 13. e) Klamper eller øjer til fastgørelse af presenninger eller livliner. Må ikke gå foran stævnbåndet. f) Køl og slingrekøle. Overensstemmende med reglerne 11 og 12. g) Stævnbånd, kølbånd og slingrekølbånd. Overensstemmelse med reglerne 11.4 og h) Fanglinebeslag eller øjebolt. i) Rorhængslingsbeslag og rorfastholdelsesklip. j) Navneplader.

7 Side 7 k) Lænsehulspropper. Overensstemmelse med reglerne 15.5 og 15.6 l) Selvlænsere. Overensstemmelse med regel m) Lænsepumpeafløb. Overensstemmelse med regel n) Overlapninger (skriddæk) på det af formen udgåede dæk på glasfiberbåde. o) Beslagsæde for udenbordsmotor. p) Åregaffel-muffer, agten for agterspejlet til styreåre. Højst to. Må ikke anvendes under kapsejlads. q) (Kun Mk II SD, Mk III og WW). Flaps på agterspejlet. Maximum to. Til lukning af drænporte som tilladt i regel 15.7 eller 15.7(a). r) (Kun WW) Asymmetrisk bovspryd må ikke gå mere end 1250 mm udover dæksoverhanget. s) (Kun WW) Asymmetrisk bovspryd skal være tilbagetrukket og fastgjort under klassesejladser. Jens Konge

8 Side SVÆRDKØL Materiale. Massivt træ, lamineret træ eller GRP. Skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger og specifikationer Profil. (Inclusive ethvert beskyttelsesbånd). Skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger og specifikationer Tykkelse. (Inclusive beskyttende overfladebehandling). Skal være ensartet. Højst 21 mm, mindst 17 mm, bortset fra tilladt kantafhøvling og pakninger Kantafhøvling. Må ikke række mere end 64 mm fra nogen kant Kanter. Må beskyttes af metal- eller plastbånd af højst 10 mm tykkelse Overflade. Sværdkøl af træ, der overholder regel 17, må tilføjes beskyttelse af GRP af nogenlunde ensartet tykkelse. Den skal derefter stadig opfylde regel 17 på alle måder. Kulfibre må ikke benyttes. (WIC brev af 27/01/89) Vægt. Højst 6,123 kg. Vægtkoncentration i nogen speciel del af sværdet er forbudt. Dette kan afprøves ved flydeprøve Vinkel. Det må ikke være muligt at sænke sværdkølen mere end til en stilling, i hvilken dens forreste kant er rettet agterover i en vinkel på 83º i forhold til tangenten til kølens nedre overflade i dennes skæringspunkt med sværdkølens forkant Dybde. I helt nedsænket position må sværdkølens underkant ikke være mindre end 965 mm og ikke mere end 1008 mm fra kølens underside eksklusive kølbånd Pakningsstykker af ensartet tykkelse, må tilføjes på begge sider af sværdet. Pakningsstykkerne indgår i sværdkølens vægt. De må ikke gå nedenfor køllinien med sværdet i nogen position. 18. ROR REKOMMENDATION: (dette er ikke en regel) Hul i sværdet til kølbolten laves ø 22 mm, og kølbolt monteres iflg. skitse "SWS kølbolt 11/1-1987". "4-WAY-0003" (se side 7). 18. RORBLAD Materiale. Massivt træ, lamineret træ eller GRP. Skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger og specifikationer Profil. (Inklusive ethvert beskyttelsesbånd). Skal stemme overens med de officielle tegninger og specifikationer Tykkelse. (Inklusive beskyttende overfladebehandling). Skal være ensartet. Højst 21 mm, mindst 14 mm bortset fra tilladt kantafhøvling Kantafhøvling. Må ikke strækkes mere end 51 mm fra nogen kant Kanter. Må beskyttes af metal- eller plastbånd af højst 10 mm tykkelse Overflade. Ror af træ der overholder regel 18, må tilføjes beskyttelse af GRP af nogenlunde ensartet tykkelse. Det skal derefter stadig opfylde regel 18 på alle måder. Kulfibre må ikke benyttes. (WIC brev af 27/01/89) Pakningsstykker af ensartet tykkelse, må tilføjes på begge sider af rorbladet. De må ikke gå nedenfor bunden af rorhovedet i nogen position. Total tykkelse af blad og pakning må ikke overstige 22 mm

9 Side 9 18.a RORHOVED. 18.a. Materiale skal være træ eller metal, og skal være i overensstemmelse med de oficielle tegninger og specifikationer. Metalrorhoved skal respektere hensigten i klassereglerne (regel 1.1), og udformningen skal være godkendt af den lokale NCA ( i Skandinavien SWS). KONTROL AF DÆK OG INDVENDIG UDFORMNING. 19. DÆK Fordæk. a) Fra stævnspids til agterkant af fordæk 102 mm fra centerlinien ± 39 mm. (Kun Mk III). Fra stævnspids til agterkant af fordæk 102 mm fra centerlinien ± 13 mm. b) Fra stævnspids til yderste agterkant ved essingen ± 39 mm. (Kun Mk III). Fra stævnspids til yderste agterkant ved essingen ± 13 mm. c) (Kun WW). Skal være i overensstemmelse med de officielle godkendte forme og tegninger a) Sidedæk. Agten for toften. Bredde målt vinkelret på tangenten til yderkanten, eksklusive essingkantliste. 210±13 mm. (Kun Mk III). Agten for toften. Bredde målt vinkelret på tangenten til yderkanten, eksklusive essingkantliste. 229±7 mm. b) (Kun WW). Skal være i overensstemmelse med de officielle godkendte forme og tegninger Dæk over agterste opdriftsrum. (Kun Mark I). a) Skal være fladt. b) Må intetsteds være mere end 51 mm under de tilstødende sidedæks overflader Dæk over agterste opdriftsrum. (Kun Mark IA, Mk II og Mk IISD). a) Skal være den officielle agter-opdriftstanks støbning (Kun WW). Agterste opdriftstank udelades. 20. ÅBNINGER I DÆK OG SKOT Ingen huller i dæk eller skot (inclusive cockpitdørk i SD versioner og WW) er tilladt, bortset fra de i regel 20 nævnte. Når bøsninger eller beslag isættes, er det disses interne dimensioners arealer, der skal måles Luger. Tilladte i overensstemmelse med regel Huller til nitter, bolte og skruer til fastgørelse af beslag. Må højst være 13 mm i diameter og skal lukkes tæt, så opdriftsrummenes vandtæthed opretholdes I fordækket. To huller med diameter højst 26 mm. Ingen af disse huller må have centrum mere end 64 mm fra masteudskæringen Huller til røstjern. Skal være tætsluttende beslag. Vantene må ikke passere gennem dækket (Gælder ikke WW). I hvert sidedæks struktur. Huller tilladt i den vandrette og lodrette overflade som følger: a) Åbninger til kontrol af fokkeskøde. Samlet areal i vandret overflade højst 2258 mm². Samlet areal i lodret overflade højst 2258 mm². b) Muffe til åregaffel. Kun een. Maksimum diameter 26 mm. (For WW skal muffen være vandtæt). c) Åbninger til kontrol af spilerskøde. Samlet areal (i vandret og lodret overflade tilsammen) højst 1290 mm². d) Håndhuller. (Kun Mk IA, Mk II og Mk IISD). Kun eet. Må ikke nå mere end 686 mm fra agterspejlet. Maksimal længde 203 mm. Maksimal bredde 51 mm. e) Huller i agterspejlet for fastgørelse af hanefod til storsejlsskøde, eet i hver side med max. diameter 13 mm I forskottet. Højst to lænsehuller. Hvert med en diameter på højst 26 mm I agterskottet.

10 Side 10 a) Højst to lænsehuller. Hvert med en diameter på højst 26 mm, under cockpitdørkens højde. b) (Kun Mark IISD). Højst to lænsehuller. Hvert med en diameter på højst 26 mm, over cockpitdørkens højde. c) (Kun Mk II SD og Mk III). Ikke mere end to indløbshuller, hvert med max. diam. 112 mm, forbundet vandtæt til agterspejlet med drænrør som tilladt i regel Lukning. Alle åbninger i opdriftsrummene skal være effektivt og vandtæt lukkede under kapsejlads. 21. LUGER I forskot (Obligatorisk i Mark I, tilladt i Mk +S). a) Bredde af lugeåbningen. 508 ± 26 mm. b) Dybde af lugeåbningen. 305 ± 26 mm I forskot (Kun Mark IA). a) Bredde af øvre og nedre lugeåbning. 648 ± 26 mm. b) (i) Dybde af øvre lugeåbning. 210 ± 26 mm. (ii) Dybde af nedre lugeåbning. max. 261 mm Inspektionshuller i forskottet. (Kun Mark II og Mk IISD). Der skal være anbragt et eller to cirkulære inspektionshuller. Deres åbning skal være 127 ± 32 mm i diameter, og deres centre skal højst være 153 mm fra skottets overkant og 203 mm fra skottets centerlinie. (Kun Mk III). Et eller to cirkulære inspektionshuller skal monteres. Deres åbning skal være 127 ± 32 mm. I diameter, og deres centre skal være indenfor 254 mm fra bådens centerlinie og ikke mindre end 76 mm over dørk højde I agterdækket. a) Bredde af lugeåbningen. 623 ± 39 mm. b) Længde af lugeåbningen. 344 ± 45 mm. c) (Kun serie 2). Alternativt en cirkulær luge. Diameter 127 ± 32 mm I cockpitdørken. (Kun Mark IISD). Een luge af godkendt type. a) Bredde af lugeåbning. 165 ± 13 mm. b) Længde af lugeåbning. 127 ± 13 mm. c) eller cirkulær luge, diameter 146 ± 32 mm 21.6 Lugedæksler. Skal lukke lugerne vandtæt, når de er tilspændt med jollens normale lukkebeslag Forreste lugedæksel. (Kun Mark I og Mk +S). a) Et cirkulært vandtæt inspektionshul må anbringes i forskottet eller dets lugedæksel, med centrum omtrent i skrogets centerlinie og max 407 mm fra dækkets underside. Dets åbning skal være 127 ± 32 mm i diameter. b) Lugedækslet kan lukkes permanent ved hjælp af ekstra lukke beslag. Er det lukket på denne måde, skal det være udstyret med et inspektionshul som nævnt i regel 21.7 (a) (Kun WW). Ikke over 6 cirkulære vandtætte inspektionsluger må monteres. Max. diameter: 159 mm (Kun Mk III). I sværdkiste. Et cirkulært vandtæt inspektionshul anbragt på hver side af sværdkisten. Hver åbning skal være 127 ± 32 mm i diameter. 22. TOFTER OG BÆNKE Midtertofte. (Kun træbåde). Højde fra toftens overside til kølsvin. 432 ± 26 mm Sidebænke. a) Skal bestå af lister og være i overensstemmelse med de officielle tegninger for den pågældende version af båden. b) (Ekskl. WW). Overalt bredde. Mindst 204 mm. (Kun Mk III). Overalt bredde. Mindst 191 mm. c) (Ekskl. WW). Tykkelse. Mindst 19 mm. d) (Ekskl. WW). Afstand mellem indvendige kanter af bænke i modsatte sider. Højst 991 mm.

11 Side 11 e) Forreste sidebænke skal være monteret på deres plads under kapsejlads. Agtersidebænke må være taget ud. f) (Kun WW). Skal være fra den officielle form som specificeret i de godkendte tegninger. 23. BUNDBRÆDDER. (Ikke for SD og WW typer) Position. Skal være monteret under kapsejlads, men til at tage ud Materiale. Krydsfiner eller GRP af mindst 8 mm tykkelse. Afstivning eller rammeopbygning er tilladt Antal. Ikke over tre på hver side af midterlinien Åbninger tilladt for adgang til fastgørelser og fittings. Fingerhuller på hensigtsmæssige steder tilladt Størrelse. Skal i alt væsentligt svare til de officielle tegninger for den pågældende version af båden. 24. RØSTJERN Afstand fra yderside af agterspejl til bolthullets centrum i hvert røstjern. Højst 2743 mm Afstand tværskibs mellem bolthullerne i røstjernene. Mindst 1575 mm. KONTROL AF SKROGETS VÆGT. 25. SKROGVÆGT Omstændigheder under vejning. a) Alle ydre og indre overflader skal være så tørre, som måleren finder nødvendigt. b) Intet beslag må vejes med, medmindre det er sikkert boltet, limet, skruet fast, eller på anden måde fastgjort til båden som permanent udstyr til at have med under kapsejlads. Udstyr, der ikke er nævnt i regel 25.1 c) og d) må ikke med regnes i den målte vægt. c) Dele der skal medtages under vejning: Sværdkøl. Lugedæksler. Forreste sidebænke. Dørk. Stævnbeslag. Sværdkølsbolt. Mastespor. Ror hængslingsbeslag. Løjbom. Røstjern. Stævnbånd og kølbånd [se regel 11.4 (e)]. d) Dele der må medtages under vejning: Dæksler til inspektions huller. Pivotbolt i mastestolen. Fastgjorte skødevisere. Skødeklemmer. Åregaffelbøsninger. Lænsehulsbøsninger. Indtil 4 løftehåndtag. Bovklyds. Klampe til fortøjning og forstag. To selvlænsere. Klamper eller øjer til fastgørelse af presenninger, surring af årer, motor eller anker. Hængestropper med beslag. Fenderliste. Faste metalarbejder og beslag. Vridere eller vingeskruer til fastgørelse af sidebænke, dørk eller lugedæksler. e) Dele der ikke må medregnes i den målte vægt: Agterste sidebænke. Aftagelige blokke. Skøder.

12 Side 12 Ror. Rorpind. Rundholter. Ekstra hovedkølbånd [se regel 11.4 (e)]. (Kun WW) Asymmetrisk bovspryd. (Båden vejes med bovspryd. Måleren fratrækker 1,4 kg. for at kompensere for bovsprydets vægt) Minimums vægt. Under omstændigheder som specificeret i 25.1: Alle typer: 182,3 kg. Version (a-g)(k-p): 168,7 kg excl. dørk 25.3 Vægt-korrektion. Skrog, der vejer mindre end angivet i regel 25.2 og under de i regel 25.1 nævnte omstændigheder, skal bringes op på den fordrede minimumsvægt ved hjælp af vægtrettere af hvilket som helst materiale, hvis samlede vægt ikke må overstige 6,8 kg. Vægtretterne skal anbringes på undersiden af midtertoften Reduktion af vægtretterne. Ikke tilladt uden en officiel genvejning Registrering af vægtkorrektion. Vægtretterne skal vejes separat og deres vægt anføres i målebrevet Ændring af vægt. Enhver tilladt ændring i skrog eller beslag, der medfører vægtforandring, fordrer en officiel genvejning. KONTROL AF RIG. 26. MAST Materiale. Skal være af metal eller træ Design af metal- eller træmast. Skal svare til de officielle tegninger. Masteroden kan udføres med tap Metalmaster skal laves på grundlag af rørprofil, der ikke vejer under 1,089 kg/m Mastens position: Skal være bestemt af pivothullet i masten og i mastestolen, der er fastlagt i de officielle tegninger og regel Masten fastgøres med en bolt eller en pind af minimum diameter 6 mm gennem pivothullerne, og skal altid kunne lægges ned, uden fjernelse af pivotbolt eller pind,eller justering, fjernelse eller adskillelse af nogen anordning til at justere masten forbundet med skroget på eller under fordækkets niveau, bortset fra kickingstrap eller fald Pivothullernes centre i mastestolen. Skal være: a) 3163 ± 13 mm fra agterspejlet. b) (Alle typer). 86 ± 13 mm lodret under sheer ved pivotboltens centerlinie. Sheer er det punkt hvor skrogets ydre overflades forlængelse rammer dækkets overflade (se skitse UKWA febr. 95). c) (Kun Mk III) Centreret 457 ± 13 mm over dørk højde. d) Maximum diameter: 16 mm Sejlbegrænsningsbånd. Af kontrasterende farve, mindst 7 mm brede. Skal være anbragt på masten som følger: a) Bånd nr 1 med dets øvre kant 707 ± 3 mm over pivothullets centrum. b) Bånd nr 2 med dets nedre kant 4949 ± 7 mm over pivothullets centrum. c) Bånd nr 3 med dets nedre kant ikke mere end 5868 mm over den øvre kant af bånd nr Forlænget linie af forstag og fokkens forlig. Skal møde masten mellem den nedre kant af bånd nr 2 og et punkt ikke mere end 75 mm under den nedre kant af dette bånd Spilerfald. Skal være ophængt i et bærepunkt ikke over 39 mm i nogen retning fra den nedre kant af bånd nr Salingshornenes anbringelse på masten måles fra centrum af pivothul til midtpunkt i hornenes indre ende. Afstanden skal være 2529 ± 51 mm.

13 Side BOM Materiale. Skal være metal eller træ Design af metal- eller træbom. Skal svare til de officielle tegninger, bortset fra at bomprofilet foran sejlbegrænsningsbåndet må have huller med maksimalt areal på 1290 mm², og at bomprofilet bag sejlbegrænsningsbåndet må noget af materialet bortskæres for at indpasse et skivgat for storsejlets udhal på bommen Sejlbegrænsningsbånd nr 4. Af kontrasterende farve og mindst 7 mm bredt. Skal være anbragt på bommen med dets indre kant ikke over 3023 mm fra agterkanten af masten og masteskinnen,når bommen er anbragt i sin position på svanehalsen Overaltlængde incl. beslag, 3175± Intet beslag, udstyr eller materiale må anbringes på bommem med det formål eller den virkning, at bomprofilets stivhed øges. 28. SPILERBOM OG/ELLER FOKKESPILERSTAGE Materiale. Skal være metal eller træ Spilerbom/Fokkespilerstage. Overaltlængde. Må ikke overstige 1982 mm (Kun WW) Asymmetrisk bovspryd. Længde overalt må ikke overstige 1685 mm (Kun WW) Asymmetrisk bovspryd, skal være 50 mm i diameter, 16 gauge, grade 6082 T6 alloy. 29. RIG Stående rig. Skal bestå af et forstag og to vant. Vantene skal forbindes med masten over et par salingshorn, som ikke må være udstyret med muligheder for at ændre hverken deres vinkel i forhold til masten eller deres længde, mens man sejler. Under sejlads skal forstaget kunne bære masten under alle forhold Effektiv længde af stående rig. Forandring er ikke tilladt, efter at klarsignal er afgivet til en kapsejlads, bortset fra situationer med brud eller fejl i den stående rig Fokkehalsbarmens position. Den forlængede linie af fokkens forlig skal møde fordækket i et punkt, som ikke er over 13 mm fra dets centerlinie og ikke over 89 mm fra den yderste spids af skroget inkl. beslag og stævnskinne tilladt efter reglerne 11.4 og 16.1(a) Storsejlsskøde. Må ikke gå til en midtløjbom eller skødeskinne. Der må kun anvendes en fast anbragt enkeltblok (eller det der svarer hertil i kraftgevinst) mellem bommen og skroget på noget punkt foran agterspejlet Kicking strap. Må ikke fæstnes til bommen på et punkt mindre end 2109 mm fra den indre kant af sejlbegrænsningsbånd nr 4 (regel 27.3). 30. SEJLKONSTRUKTION OG MÆRKER Sejlmateriale. Skal være enkelt tråd vævet fiber stof. Sejldugen skal kunne foldes i enhver retning uden beskadigelse af trådene. Materialet skal være af en sådan beskaffenhed at det, såfremt det rives, kan adskilles i fibre uden at efterlade spor af en film Ikke vævede gennemsigtige ruder. En rude er tilladt i hvert sejl, men den skal kunne indeholdes i et rektangel på 800 x 350 mm. En ekstra gennemsigtig rude er tilladt i storsejlet nær spreder højde, max. 550 x 300 mm. Den længste side i det ekstra vindue skal være lodret. Ingen del af nogen gennemsigtige rude må være mindre end 153 mm fra nogen af sejlets kanter.

14 Side Sejløjer. a) Sejløjer, der ikke på nogen led måler over 45 mm, anbringes i halsbarm, skødebarm og faldbarm, således at deres centre ikke er mere end 51 mm fra kanten (inklusive garnforstærkning) af sejlet i hjørnerne. b) I en barm, hvor der i sejlets dug er anbragt mere end eet sejløje, der er i overensstemmelse med regel 30.3 (a), skal målene tages fra det yderste Sejlmagermærker. Må kun placeres nær sejlets halsbarm (eller når det gælder spileren, underliget) og må ikke være over 153 x 153 mm Klassemærke. Skal findes på begge sider af storsejlet. Skal være i overensstemmelse med de officielle tegninger (et stiliseret W med vingen pegende imod storsejlets agterlig). På hvide sejl skal klassemærket være rødt, og på anderledes farvede sejl i en farve, der kontrasterer med sejlets Sejlnumre på storsejlet. Skal på begge sider anbringes under klassemærket og over den øverste af de to nederste sejlpinde. Tallene skal være i en farve, der kontrasterer med sejlets, og mindst 300 mm høje, 200 mm brede (undtagen tallet 1), og stregtykkelsen mindst 45 mm Sejlnumre på spileren. Skal anbringes på den fremadvendende side eller begge sider i ca. halv højde. Tallene skal være af kontrasterende farve med sejlets og mindst 300 mm høje, 200 mm brede (undtagen tallet 1), og stregtykkelsen mindst 45 mm Andre mærker. Ikke tilladt indenfor en afstand af 915 mm fra klassemærket og sejlnumre nævnt i reglerne 30.5, 30.6 og Forstærkninger i hjørner. Forstærkninger af enhver vævet struktur, som virker stivende på sejlet, er kun tilladt i henhold til reglerne 31.6, 32.7 og Andre forstærkninger, som fortsættelse af hjørneforstærkninger eller andet steds i sejlet, skal være i overensstemmelse med ISAF Measurement Instructions Section III. SEJL DIMENSIONER OG MÅLING. Alle sejlmål i reglerne 31, 32 og 33 skal tages på et tørt sejl, lagt på en plan flade med netop så meget stræk, at rynker over målelinien fjernes. Sejlmål hvori der indgår sejløjer skal tages fra øjernes centre. 31. STORSEJL Begrænsninger på rundholter. Skal være som følger: a) Ved halsbarmen. Den forlængede linie af bommens øverste kant ved svanehalsen må ikke ramme masten under den øverste kant af bånd nr 1 (regel 26.6 (a)). b) Ved faldbarmen. Ingen del af storsejlet må komme over den underste kant af bånd nr 3 (regel 26.6 (c)). c) Ved skødebarmen. Ingen del af storsejlet må strækkes længere ud på bommen end til den forreste kant af bånd nr 4 (regel 27.3) Flynderens bredde. Højst 102 mm målt vinkelret på forliget Agterligets længde. Højst 6503 mm målt fra centrum af faldbarmens sejløje til centrum af skødebarmens sejløje Breddemål. Tages under følgende forhold: a) Halvt forligspunkt. Fastsættes ved at folde sejlet, så centrum af faldbarmens sejløje ligger præcist over centrum af halsbarmens sejløje og med forligshalvdelene langs hinanden. Folden angiver halvt forligspunkt, som afmærkes på sejlets forlig. b) Trekvart forligspunkt. Fastsættes ved at folde, så faldbarmens sejløje anbringes med sit centrum ret over mærket for halvt forligspunkt (31.4 (a)). Folden angiver trekvart forligspunkt, som afmærkes på sejlets forlig. c) Halvt agterligspunkt. Fastsættes ved at folde sejlet, så centrum af faldbarmens sejløje ligger præcist over centrum af skødbarmens sejløje. Folden angiver halvt agterligspunkt som afmærkes på sejlets agterlig. d) Trekvart agterligspunkt. Fastsættes ved at folde, så faldbarmens sejløje anbringes med sit centrum ret over det mærke, som angiver halvt agterligspunkt (31.4 (c)). Folden angiver trekvart agterligspunkt, som afmærkes på sejlets agterlig.

15 Side 15 e) Breddemål. Tages mellem forligets og agterligets målepunkter over sejlets fulde bredde inklusive kantreb, og således, at der ved eventuelle hulheder i agterliget måles til den rette linie, der danner bro over hulheden. f) Bredde i halv højde. Højst 2007 mm. g) Bredde i trekvart højde. Højst 1143 mm Sejlpinde. Er tilladt som følger: a) Ikke over 4. b) Skal dele agterliget i nogenlunde lige store dele. c) Længde af øverste sejlpind. Højst 610 mm. d) Længde af øvrige sejlpinde. Højst 762 mm. e) Sejlpindenes bredde. Højst 51 mm Afstivning i sejlhjørner. Skal være af vævet materiale. Må ikke nå ud over 327 mm fra centrene af de yderste sejlhjørneøjer Opdriftsmiddel i toppen af storsejlet. Er tilladt som følger: a) Et sejldugsstykke kan syes på den ene side af sejlet, så der dannes en oplukkelig selvdrænende lomme til opdriftsmateriale. Lommen må højst strække sig 915 mm fra centrum af faldbarmens sejløje. b) Der må ikke anbringes noget i lommen der forlænger agterliget. c) Kun opdriftsmiddel må indlægges i lommen Storsejl med løs fod er forbudt. Storsejlet skal være monteret med tovværkslig langs foden fra mindre end 305 mm fra halsbarmen til mindre end 76 mm fra skødebarmen. En glidesko må monteres i skødebarmen. Tovværksliget skal holdes i bomsporet under kapsejlads. Halsbarmen skal være fastgjort med en stålpind gennem halsbarmens sejløje og det tilsvarende beslag på bommen. 32. FOKKE Fokken skal være et trekantet sejl. En konveks (udadbuet) kurve er tilladt i underliget, men ikke i agterliget. Forliget må ikke omslutte forstaget Forligets længde. Højst 4115 mm målt mellem centrene i sejløjerne i halsbarmen og faldbarmen Underligets længde. Højst 2198 mm målt mellem centrene i sejløjerne i halsbarmen og skødbarmen Agterligets længde. Højst 3963 mm målt mellem centrene i sejløjerne i faldbarmen og skødbarmen Underligets dybde. Højst 4064 mm målt fra centrum i faldbarmens sejløje til underligets midtpunkt. Underligets midtpunkt fastsættes ved at folde sejlet, så centrum i halsbarmens sejløje ligger præcist over centrum i skødbarmens sejløje Sejlpinde. Ikke tilladt Afstivning i sejlhjørner. Skal være af vævet materiale. Må ikke nå ud over 273 mm fra centrene i sejlhjørnernes sejløjer. 33. SPILER Form. Skal have tre hjørner og være symmetrisk omkring en midterlinie fra centrum af faldbarmens sejløje til underligets midtpunkt Måleomstændigheder. Sejlet skal, under målingerne efter 32.3, 32.4 og 32.5, være foldet om midterlinien med de to halvdele over hinanden Længde. Højst 4725 mm fra centrum i faldbarmens sejløje til en hvilken som helst del af underliget Breddemålepunkter på sideligene og midtfolden. De bestemmes begge ved at afsætte 2172 mm i en lige linie fra centrum i faldbarmens sejløje til sidelig og midtfold Breddemål. Mellem punkterne fastlagt i regel Højst 1677 mm. Mindst 1575 mm.

16 Side Faldbarmens form. På hvert sidelig afsættes et punkt 130 mm i ret linie fra centrum i faldbarmens sejløje, målt med sejlet udfoldet. Afstanden imellem disse to punkter målt langs sejlets overflade må ikke overstige 251 mm Underlig. Målt (med sejlet ufoldet) mellem centrene i sejløjerne i halsbarm og skødebarm. Højst 3353 mm Afstivning i sejlhjørner. Skal være af vævet materiale. Må ikke nå ud over 296 mm fra centrum i sejløjerne i faldbarm, halsbarm og skødebarm eller centrum i nedhalerøjer Spiler bjærgnings forstærkninger. Max. 2 pr. sejl. Hver skal kunne være i et areal på 300x300 mm. GENERELT. 34. OPDRIFT Opdriftsrum skal være vandtætte a) (Kun WW). Opdrift skal være i 3 separate lufttætte rum som angivet følgende: 1. Dørkens bærende struktur. 2. Forreste opdriftsrum. 3. Resterende områder i båden Huller og åbninger i opdrifstrummene. Kun tilladt som specificeret i reglerne 15.5 og Opdriftsrum. Lugerne skal være anbragt sikkert på deres plads og drænhullerne være effektivt tilproppede under kapsejlads Positive opdriftsenheder af lukket celle-plast-skum. Skal være sikkert fastgjort i skrog af GRP og composite både på følgende måde (opdrift refererer til flydeevnen under nedsænkning i ferskvand): a) (Mk I og Mk IA). En enhed, der giver en opdrift på mindst 81,65 kg i foropdriftsrummet. Ikke over to enheder, som giver en opdrift mindst 40,82 kg tilsammen i agteropdriftsrummet. b) (Mk II (ikke SD typer)). En enhed, der yder en opdrift på mindst 40,82 kg i foropdriftsrummet. Enheder, der yder en opdrift på ialt mindst 40,82 kg under hvert sidedæk agten for vantene. c) (Alternativ for Mk IA og Mk II (ikke SD typer)). En enhed, der giver en opdrift på 40,82 kg i foropdriftsrummet. Enheder, der giver en samlet opdrift på mindst 13,6 kg under hvert sidedæk og to enheder, der giver en samlet opdrift på mindst 54,42 kg tilsammen i agterrummet. Enhederne skal være anbragt som angivet i de officielle tegninger. d) (Kun Mk II SD og Mk III). Højst to enheder, der giver mindst 68,04 kg opdrift i forreste opdriftsrum. Højst to enheder, der giver mindst 54,42 kg opdrift i agterste opdrifstrum. e) (Kun Mk +S). Højst to enheder, der giver mindst 22,7 kg opdrift i forreste opdriftsrum. Højst to enheder, der giver mindst 22,7 kg opdrift i agterste opdrifstrum. f) (Kun WW). 2 stk. 20 l. plastic "cubitainers" i det forreste opdriftsrum og 8 stk. 5 l. "cubitainers" anbragt under dørken på hver side af sværdkisten Opdriftsprøve. Skal udføres efter regel 34.7 eller Opdriftsudstyr ud over det i regel 34.1 og 34.4 anførte er tilladt, men skal fjernes, mens prøven i 34.8 udføres Tøropdriftsprøve. (alternativ til 34.8). Udføres således: a) Lugerne skal være lukket på normal måde med anvendelse alene af bådens egne lugedæksler og lugelukkere. b) Lænsehuller fra opdriftsrummene skal være lukket med deres normale propper, undtagen hvor slanger til en tryk/vakuum frembringer og -måler er tilsluttet. c) Udstyr til at frembringe og vurdere trykforskelle mellem opdriftsrummet og den omgivende atmosfære, inkl. et U-rørs måleinstrument med vandsøjle, skal forbindes med opdriftsrummet. d) Opdriftsrummet bibringes et så stort over- eller undertryk i forhold til atmosfæren, at der fremkommer en forskel i vandsøjlehøjderne i U-røret på mindst 127 mm. e) Efter at have isoleret opdriftsrummet fra tryk- eller vakuumfrembringeren, må den foran nævnte trykforskel på 127 mm ikke formindskes til 51 mm på kortere tid end 30 sekunder Vådopdriftsprøve. (alternativ til 34.7(ikke for SD typer og WW)). Udføres således: a) Opdriftsrummets sammenføjninger, lugepakninger og lukkere. Effektiviteten undersøges.

17 Side 17 b) Lugerne skal være lukket på normal måde med anvendelse alene af bådens egne lugedæksler og lugelukkere. c) Drænhullerne fra opdriftsrummene skal være lukket med deres normale propper. d) Overskudsopdriftsudstyr iflg. regel 34.6 fjernes. e) Båden skal flyde på siderne med mastetoppen i vandskorpen. En vægt på mindst 113,4 kg skal trykke lodret ned på skroget (f.eks. to personer). Efter mindst 5 min. under disse omstændigheder med een essing under vand, gentages prøven i mindst 5 min. med den anden essing under vand. f) Båden bringes til at flyde opret og vandfyldt med vand over toppen af sværdkisten, straks efter prøven i 34.8 (e). Den skal holdes under disse omstændigheder i mindst 10 min. og derefter tømmes. g) Straks efter fuldførelsen af 34.8(f) undersøges opdriftsrummene for væsentlige utætheder. Der må ikke være over 6,8 l vand i agterste opdriftsrum. Den totale lækage i de rum der tilsammen udgør forreste opdriftsrum må ikke være over 6,8 l. 35. SPECIELLE FORBUD Ballast. Uanset om fastgjort til båden eller besætningen. Ikke tilladt Trapez eller noget andet apparatur eller indretning, der rækker udenfor skroget, stænger eller rig fastgjort til besætningen med den faktiske eller mulige hensigt eller virkning at understøtte et medlem af besætningen helt eller delvis udenbords. Ikke tilladt Elektrisk drevne instrumenter eller mekanismer. Alle elektriske eller elektroniske udstyr eller instrumenter er forbudt. Undtaget herfor er digitale ure, kompasser og udstyr til optagelse af lyd eller billeder, medmindre andet er tilladt eller krævet i sejlads bestemmelserne Spilertragt. Tilladt som angivet i de officielle tegninger og specifikationer Kapsejlende både må højst have een spiler ombord Udstyr til justering af masten i dækshøjde, må ikke gå mere end 75 mm over dækshøjde. 36. KLASSENUMMER. 36. Nummeret skal være permanent synligt på den officielle licensplade, der er fastgjort til den fremadvendende side af agterskottet eller til sværdkistens overside umiddelbart agten for midtertoften. Tallenes højde mindst 3 mm. På træbåde skal nummeret også være indskåret i den fremadvendende synlige del af agterspejlet. Tallenes højde mindst 26 mm. 37. BESÆTNING. 37. Båden skal under kapsejlads være bemandet af mindst 2 personer, bortset fra single-hand sejladser. 38. KLASSESIGNAL. 38. Stander med klassen bomærke anbefales. Ikke obligatorisk. WIC Gældende fra 1. april Note: Wayfarer World Asymmetric: UKWA har pr. 31. jan givet dispensation til at asymmetrisk riggede Wayfarer Worlds kan kapsejle med Wayfarer der bruger traditionel rig. CWA har pr. 31. jan og indtil nærmere oplyses sat regel 35.5 i Wayfarer klassereglerne ud af kraft for både der sejler i alle canadiske arrangementer. SWS har pr tilladt at alle sidebænke fjernes under kapsejlads. Oversat af SWS uden garanti for fejl, se iøvrigt regel 1.2. Forkortelsen "GRP" står for "glasfiberforstærket plastic".

18 Side 18 Følgende regelnumre er berørt: 1990 revisionen: 15.7, 15.8, 16.1(q), 20.8(c), revisionen: 27.1, 14.1, 16.1(b), 18.4(a og b), 21.1, 21.2(b), 21.3, 21.5, revisionen: 26.5(e og f), 34.4(e) 1993 revisionen: 7.1, 9.3, 11.3, 12.6, 21.2, 21.4, revisionen: 18.a.1, 20.6(e), 26.5(b), 30.8, revisionen: 2.4, 18, 26.7, revisionen: 7.1(q), 8.2(c), 8.4(c), 8.5(b), 9.B, 13.1(a), 15.7(a), 16(q), 19.1(c), 19.2(b), 19.5, 20.1, 20.6, 20.6(b), 21.8, 22.2(b), 22.2(c), 22.2(d), 22.2(f), 29.2, 34.1(a), 34.4(f), 34.8, revisionen: 29.2, 33.5, 35.3, revisionen: revisionen: 12.7, 12.8, 15.9, 16(r), 16(s), 17.3, 17.10, 25.1(e), 26.5(b), 26.6(a), 26.6(b), 28.2, revisionen: 5.16, 7(j), 7(r), 18.7, 23.4, 23.5, 25.1(c), 25.1(e), 25.2(a), 25.2(b), 28.3, revisionen: 14.2(c), , 30.7, 35.6, 35.7, revisionen: 25.2(a), 25.2(b) 2005 revisionen: 2.3, 2.7, 2.8 STIKORDSREGISTER Afstivning i sejlhjørner Afvigelser fra de officielle tegninger... 1 Ballast Besætning Bom Breddemål... 4 Bundbrædder Drænrør... 6 Dæk... 9 Elektrisk drevne instrumenter Essingudformning... 6 Fokke Formål og fortolkning... 1 Forstærkninger i sejlhjørner Fremspring fra skrog... 6 Hanefod til storsejlsskøde... 9 Huller i bom Huller i skrogets klædning... 6 Inspektionshuller Justering af mast Kendelser og dispensationer... 3 Kicking strap Klassemærke Klassens officielle sprog... 1 Klassenummer Klassesignal konstruktionstyper... 4 Kontrol af mål... 3 Køl... 5 Kølbolt... 6 Licenshaverne... 1 Luger Længdemål... 4 Lænsehuller... 6 Mark... 4 Mast Mastestolen Målebrev... 2 Måleprocedure... 2 Ommåling... 3 Opdriftsenheder Opdriftsmiddel i storsejlet Opdriftsprøve Opdriftsrum Overensstemmelse med reglerne... 2 Pivothul Registrering... 2 Rig Ror... 8 Rorblad... 8 Rorhoved... 9 Ruder i sejl Røstjern Sejlbegrænsningsbånd Sejlkonstruktion Sejlmagermærker Sejlnumre Sejlpinde Sejløjer Sektionsmål... 5 Selvlænsere... 6 Sikring af eentypestatus og mål... 1 Skrogvægt Skøde Slingrekøle... 5 Specielle forbud Spiler Spilerbom Spilertragt Storsejl Storsejl med løs fod Sværdkiste... 6 Sværdkøl... 8 Tofter og bænke Trapez Tøropdriftsprøve Vægt Vægt-korrektion Vådopdriftsprøve Åbninger i dæk og skot... 9

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Bemærk: Længdemål er i mm (med tommer i parentes) Vægt er i kg (med pounds i parentes)

Læs mere

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Bemærk: Længdemål er i mm (med tommer i parentes) Vægt er i kg (med pounds i parentes)

Læs mere

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE)

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE) 1 af 7 1 Formål Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at bådene i denne klasse er så ens som muligt i relation til fart og sikkerhed. 2 Sikring af ensartede både 2.1 Specialklubbens bestyrelse har

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003. Klasseregler: Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003. Formålet med klassereglerne: Formålet med reglerne er, at bådene på sigt vil blive mere ens, hvad angår rig og sejl. Reglerne

Læs mere

NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

NATIONAL ÉNTYPEKLASSE MÅLESKEMAER 2005 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Sejl: DEN... DASP bygge:... Byggeår:... Ejer: Navn:... Adresse:... Telf. :... Sejlklub:... 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 A.11.3 D.8.2

Læs mere

Side Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

Side Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 2004.04.01. Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads

Læs mere

MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE. DANSK BB10m KLUB. BB 10 meter. Bygger:.. Registreringsnr.: Byggenr.:.. Produktionsår:. Nation Sejlnr.

MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE. DANSK BB10m KLUB. BB 10 meter. Bygger:.. Registreringsnr.: Byggenr.:.. Produktionsår:. Nation Sejlnr. MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Bygger:.. Bygge:.. Produktionsår:. BB 10 meter Registrerings: Nation Sejl DANSK BB10m KLUB Sejl:... Bygge:... Byggeår:... Ejers Navn:... Adresse:... Telf. :... Sejlklub:...

Læs mere

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 1 KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 2011 afsnit indhold side nr. 1. Almindelige bestemmelser 2 2. Skrog, dæk, ror, køl og aptering 2 3. Mast, bom, spilerstage, stående og løbende rig 3 4. Sejl 4 5. Sikkerhedsudstyr

Læs mere

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads:

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: 1 Dansk Knarr Klub Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: Gyldigt klassebevis: For at starte som klassebåd i kapsejlads skal båden være udstyret med et gyldigt klassebevis. Klassebeviset er udstedt

Læs mere

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler SeaWind klasseregler 1. GENERELT OM KLASSEN: SeaWind er en entypebåd. Klassens mål er kapsejlads, hvor skipperens dygtighed til at trimme og sejle båden vil være afgørende for at vinde. Reglernes hensigt

Læs mere

2007 klasseregler for international OPTIMIST

2007 klasseregler for international OPTIMIST 2007 klasseregler for international OPTIMIST 2007 klasseregler. Version: 9. april. 2007. Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Side Regel 3 1 GENERELT 3 2 ADMINISTRATION 3 2.1 Engelsk sprog 3 2.2 Byggere 3

Læs mere

Når din båd skal måles:

Når din båd skal måles: Side 1 af 5 Når din båd skal måles: Til alle stævner, hvor du deltager med din Folkebåd, er du underlagt klassereglerne (I det følgende CR =Class Rules). Hvis du har et gyldigt klassebevis, har du også

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

NORDISK FOLKEBÅD KLASSEREGLER

NORDISK FOLKEBÅD KLASSEREGLER 1 NORDISK FOLKEBÅD KLASSEREGLER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Regel Emne Side Titelblad 1 Indholdsfortegnelse 2 1. GENERELT 4 1.10 Klassereglernes formål 4 1.20 Myndighed 4 1.24 Reklame 4 1.30 Sprog 5 1.40 Fortolkning

Læs mere

DANSK ACCENT KLUB. Klassebestemmelser for ACCENT 26

DANSK ACCENT KLUB. Klassebestemmelser for ACCENT 26 DANSK ACCENT KLUB Klassebestemmelser for ACCENT 26 23. februar 1992 5. 1. Almindelige bestemmelser. 1.1 Formålet med disse bestemmelser og de officielle tegninger er at sikre skrogets, dækkets, kølens

Læs mere

RACEBOATS. Ved transport tages forstaget og trapezwire af husk knuder eller kugler i begge ender af faldene.

RACEBOATS. Ved transport tages forstaget og trapezwire af husk knuder eller kugler i begge ender af faldene. Information om tilrigning af 29er og sejlads tips 1. udgave 29er tilrignings manual 29eren er enkel og tilrigges på få minutter. Du skal først sikre dig at alle fald, vant og forstag er klar og uden knuder.

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 The Equipment Rules of Sailing for 2001-2004 1 DANSK SEJLUNION International Sailing Federation Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen/Dansk Sejlunion.

Læs mere

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!!

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! FORSIDE Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! 1 Udstyrsregler for kapsejlads 2013-2016 1. udgave 2013 Dansk Sejlunion, 2013 Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen. I tilfælde af

Læs mere

TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD. Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer:

TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD. Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer: TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer: Linietegning Olle Enderleins konstruktion nr. 395-1 (17/9-1969) eller modificeret udgave dateret d.

Læs mere

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN DANSK SEJLUNION KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN S KLASSEREGLER Spækhuggeren blev konstrueret

Læs mere

2. Myndighed. Højeste administrative myndighed er Luffe Klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion.

2. Myndighed. Højeste administrative myndighed er Luffe Klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion. KLASSEBESTEMMELSER FOR LUFFE 37 februar 2013 Seneste ændringer ( 2. 9. stk. b & c, 10. stk. b, 15, 16. stk. 1 samt 18. stk. a.) vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 31. januar 2013 i Nyborg.

Læs mere

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 1 KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 2013 afsnit indhold side nr. 1. Almindelige bestemmelser 2 2. Skrog, dæk, ror, køl og aptering 2 3. Mast, bom, spilerstage, stående og løbende rig 3 4. Sejl 4 5. Sikkerhedsudstyr

Læs mere

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34 Klasseregler lørdag, november 03, 2012 http://kdyjunior.dk/?page_id=34 De gældende klasseregler / DS definitioner for juniorbåden, vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i foråret 2008 Afsnit A Hoveddimensioner:

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

mere info på telefon 62 22 01 17

mere info på telefon 62 22 01 17 RÅD - 10 Dette er et tilbud til nuværende og kommende Folkebådssejlere. Brug disse råd som et redskab til brug ved vedligehold og i en købesituation. Det er på ingen måde en tilkendegivelse af, at Folkebåden

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE DANSK BB10m KLUB DANSK SEJLUNION Fejl! KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Dansk BB10m Klubs Klasseregler BB10m eren blev konstrueret i 1977 af Børge og Anders

Læs mere

BÅDEJER TRIMGUIDE-SERIENRIEN. Af Henrik Hansen & Lars Jensen, Bådmagasinet Foto: Henrik Hansen Grafik: Lasse Hansen

BÅDEJER TRIMGUIDE-SERIENRIEN. Af Henrik Hansen & Lars Jensen, Bådmagasinet Foto: Henrik Hansen Grafik: Lasse Hansen erer dit rig- og sejltrim l trim af bådens rig. EN gør for at sejle hurtigt. Trimning handler bare i lige så høj grad om at få en komfor- tabel sejlads i al slags vejr. Når jeg er med familien på sommertur,

Læs mere

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Den Lette Jolle Denne jolle er i dobbelt forstand let. Det er forholdsvist let at bygge den. Den Vejer ikke så meget, så den er let at sætte i søen når den er bygget. Værdi/salgspris: Materialepris: 15-40.000

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer 1. Formål: At dokumentere, at fartøjet i vandfyldt tilstand kan holde sig flydende med et fribord på minimum 50 mm. 2. Ækvivalent regel /

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Lotus 40 s rorkonstruktion er som de fleste tidlige 70ér både simpel og relativ stærk med nederste rorleje placeret i bunden af skægget.

Lotus 40 s rorkonstruktion er som de fleste tidlige 70ér både simpel og relativ stærk med nederste rorleje placeret i bunden af skægget. Beskrivelse og billeder Ror forandring. Lotus 40 s rorkonstruktion er som de fleste tidlige 70ér både simpel og relativ stærk med nederste rorleje placeret i bunden af skægget. Konstruktionen med skæg

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet.

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet. Fremstilling af ny form og ror til Contrast 33 I august 2009 brækkede rorstammen på vores Contrast 33. Det var under en kapsejlads, men heldigvis så langt væk fra andre, at vi ikke sejlede ind i nogen,

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Klasseregler for. Albin Express. Danske klasseregler2013 1

Klasseregler for. Albin Express. Danske klasseregler2013 1 Klasseregler for Albin Express Danske klasseregler2013 1 Del I Administration AFDELNING A GENERELLE BESTEMMELSER A.1 Type af klasseregler A.1.1 A.1.2 Entypeklausul. Disse regler er lukkede klasseregler.

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE SNOOKER POOL 2015-2016 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Vejledning til køb af en laser joller

Vejledning til køb af en laser joller Vejledning til køb af en laser joller Når man køber en brugt Laser jolle, skal man huske nogle få ting der skal være i orden. Laser jollen holder normalt i mange år og, en 10 til 15 år gammel laserjolle

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226.

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226. Kattegatbåd SVALEN Kort beskrivelse af skibets tidligste historie, som den er fundet og dokumenteret af bådebygger Hans Bendix og Jes Kroman, SKIBSBEVARINGSFONDEN. SVALEN er bygget af bådebygger Andreas

Læs mere

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig.

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. 38 Af Søren Stensgård. Foto: Lasse Hansen. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 7/2003 Også uden skamlen

Læs mere

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse

Installationsvejledning. Rockfon Eclipse Installationsvejledning Rockfon Eclipse GENEREL INFORMATION Systembeskrivelse: Rockfon Eclipse er en rammeløs akustisk flåde, tilgængelig i kvadratiske rektangulære og andre elegante former. De kvadratiske

Læs mere

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk...

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk... DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279B RALLYCROSS 0-1600 Gr. N Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood Syning af sprayhood Side 1 Indhold: 1. Valg af fremstillings metode 1. 2. 3. 4. Sprayhood fremstilles efter eksisterende model Sprayhood fremstilles efter gammel sprayhood Sprayhood fremstilles efter måltagning

Læs mere

III 9 Dialektikken imellem linjerne i forstævnens spunding og det nye bordforløb stiller drilske detailspørgsmål

III 9 Dialektikken imellem linjerne i forstævnens spunding og det nye bordforløb stiller drilske detailspørgsmål III 9 Dialektikken imellem linjerne i forstævnens spunding og det nye bordforløb stiller drilske detailspørgsmål Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen, Thomas Højrup Som helhed danner skrogbygningens

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Dansk Handicap DANSK HANDICAP. Dansk Sejlunions nationale måleregel. Version 2009

Dansk Handicap DANSK HANDICAP. Dansk Sejlunions nationale måleregel. Version 2009 DANSK HANDICAP Dansk Sejlunions nationale måleregel Version 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning............ 3 1.1 Baggrund............. 3 1.2 Forbedringer........... 4 1.3 Formål.............. 4 1.4

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

FMT. Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl

FMT. Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl FMT Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl (OSK-ShipTech 130210.0131.01C) Date: 27.05.13 Sign: EPH 1 - Formål Formålet med løfte- og transportvuggerne, er at løfte et HOLM-Kl fartøj ud af vandet

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion

Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion ISAFs Regler for Kapsejlads 2005-2008 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright Dansk Sejlunion 2005 Oversættelse: Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg Redigering:

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler Endeprofiler bestaar at 4 moduler, og det er kun de 2 yderste ende profiler der skal være kompatibel med FREMO. De 6 interne ende profiler fremstilles saa de passer til sporforløbet og landskabet paa Mjölner

Læs mere

Først sættes spanterne helt vinkelret på kølen. Dette gøres nemmest på en byggebedding.

Først sættes spanterne helt vinkelret på kølen. Dette gøres nemmest på en byggebedding. Byggetips Træskrog Først sættes spanterne helt vinkelret på kølen. Dette gøres nemmest på en byggebedding. (Fig. 1). Derefter monteres dæk og evt. skot. Når dette er tørt, slibes spanterne i smig (fig.

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning DK Scandispa badekar Installations- og brugsvejledning Ordrenummer: Pas godt på Deres ordrenummer, da det skal anvendes i forbindelse med evt. senere henvendelse til Scandi-aqualine a/s. 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK 17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK Mange mindre trawlere har ikke haft problemer med at sænke tyskertrækkets trækpunkt ned til lønningen, sådan som nye regler foreskriver.

Læs mere

H-BÅD TRIMGUIDE. Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl.

H-BÅD TRIMGUIDE. Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl. H-BÅD TRIMGUIDE Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl. De angivne værdier er erfaringsværdier og kan afhængigt af de enkelte båd- og

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

OM OVERSEJL. Carlo. side 2. Kano- og kajakklubben S.B.B.U.

OM OVERSEJL. Carlo. side 2. Kano- og kajakklubben S.B.B.U. OM OVERSEJL. Denne lille pjece er lavet til et kursus i Kanoog kajakklubben, om hvordan du kan spare på selv at sy dit over sejl. Det skal inden du går igang pointeres, at du ikke kan låne en andens oversejl,

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup 1. Generelle bestemmelser og definitioner OK Mobil1 Legends Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA købt igennem Padborg Park, Ved Flyvepladsen 10,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

udstyr VEJLEDNING I FREMSTILLING AF SKABELONER FOR BÅDVINDUER Page 1 of 6 Date: 2008-06-20

udstyr VEJLEDNING I FREMSTILLING AF SKABELONER FOR BÅDVINDUER Page 1 of 6 Date: 2008-06-20 VEJLENING I FREMSTILLING AF SKAELONER FOR ÅVINUER Page 1 of 6 ate: 2008-06-20 INHOL 1 Indledning... 3 2 HI skabeloner... 3 2.1 Eksisterende huller... 3 2.2 rug af glas monteret i gummilister eller alu

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Opsætning af klikvæg Så enkelt klikker du plader og stålprofiler sammen Når en plade er klikket sammen med den forrige plade, trykkes stålprofilen

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN E En n klassiker i topkvalitet En let duven i en traditionel hængesofa af jern burde give ro i sjælen, men den forstyrres ofte af»slinger i valsen«og metalliske mislyde. Her får du imidlertid anvisningerne

Læs mere

DS DM for L 23 og Albin Express

DS DM for L 23 og Albin Express DS DM for L 23 og Albin Express SEJLADSBESTEMMELSER: Senest ændret 13. august 2014 1. REGLER Faaborg Sejlklub 13. 17. august 2014 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

ROTAX MAX MICRO. Før en eventuel afgørelse om lovlighed skal alle eventuelle Rotax Bulletin efterses for eventuelle ændringer.

ROTAX MAX MICRO. Før en eventuel afgørelse om lovlighed skal alle eventuelle Rotax Bulletin efterses for eventuelle ændringer. Denne tekniske specifikation sætter den tekniske kontrollant og / eller det tekniske udvalg i stand til at bekræfte den originale stand af ROTAX motor type FR 125 Micro Max. Kun originale ROTAX komponenter

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere