Køreplan for ny friskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køreplan for ny friskole"

Transkript

1 Køreplan for ny friskole 2010 I Danmark sikrer Grundlovens 76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven). De fleste frie grundskoler starter som et initiativ af en gruppe forældre, der ønsker at skabe et alternativ til folkeskolen, øvrige skoleudbud på egnen eller på grund af, at den lokale folkeskole lukkes. Skolen kan oprettes på baggrund af forskellige pædagogiske, religiøse og ideologiske holdninger. Dansk Friskoleforening blev stiftet 1886 og har i dag 254 medlemsskoler og cirka elever. Medlemsskolerne betaler et kontingent pr. elev til Dansk Friskoleforening, og alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er automatisk medlem af foreningen. Dansk Friskoleforenings skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg, der yder rådgivning og vejledning til såvel medlemmer som initiativgrupper til nye frie grundskoler. Du kan skaffe dig yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside eller rette henvendelse til Friskolernes Kontor - Prices Havevej Fåborg tlf Det følgende er en kortfattet gennemgang af nogle af de vigtigste forhold, man skal tage i betragtning i arbejdet med at starte og drive en ny friskole. Selvejende institution En fri grundskole oprettes som en selvejende institution, hvilket betyder, at skolen drives uafhængigt af andre organisationer, foreninger, selskaber, stiftere mv. Skolens midler og eventuel formue er bundet til skolen og kan udelukkende anvendes til skolens egen skoleog undervisningsvirksomhed. Det er bestyrelsen, der er den selvejende institutions øverste myndighed med ansvar for drift og økonomi. Bygninger Skolens bygninger/lokaler skal godkendes til undervisningsformål af de stedlige brand- og bygningsmyndigheder. Vær i god tid med at få denne godkendelse, da det er en af forudsætningerne for, at Undervisningsministeriet kan godkende skoleprojektet som tilskudsberettiget. Vær også opmærksom på mulige forhindringer i lokalplanen. Finansiering Bankforbindelse Når skolen begynder sit virke, skal den udbetale lønninger pr. 1. august, men er ikke garanteret statstilskud før december, dog med virkning fra 1. august. Der skal en god kassekredit til, og derfor er det vigtigt, at man på forhånd har: - et troværdigt budget (Friskolernes Kontor kan være behjælpelig). - eventuelt tilsagn om, at forældrene vil kautionere (eksempelvis kr. pr. familie), eller anden form for kaution. - solgt skoleaktier, mulighed for forældrelån, frivillige gaver osv. I opstartsfasen vil banken være interesseret i, at skolen selv løber risikoen, som normalt er minimal, når der er skabt et godt elevgrundlag. Kreditforening Det kan være vanskeligt at få tilsagn om lån fra kreditforeningerne til at erhverve skolebygninger og nybyggeri. Skolen kan være med til at skabe et godt grundlag for kreditforeningens vurdering af skolens økonomiske bæredygtighed ved at skabe overblik over det reelle lånebehov og invitere en medarbejder fra kreditforeningen ud at se på skoleprojektet. Præsentér projektet i overskuelig form og skaf de nødvendige oplysninger til kreditforeningen, så I kan få lavet en seriøs vurdering. Få udarbejdet et grundigt budget, hvor der bliver gjort rede for budgettets forudsætninger, skolens begrundede forventninger til fremtiden og skolens planlagte økonomiske praksis (overskudsgrad, anbringelse, forventede udbygninger m.v.). Friskolernes Kontor eller skolens revisor kan hjælpe med at udarbejde et budgetudkast. I særlige tilfælde kan Friskolefonden yde mindre lån på almindelige markedsvilkår. PR Det er vigtigt, at bestyrelsen/initiativgruppen overvejer, hvordan man sikrer sig løbende information til omverdenen om det nye friskoleinitiativ. Det kan være en fordel at lægge en strategi, der sikrer, at der jævnligt er informationer om skoleprojektet i pressen. I kan eventuelt udpege én person til at tage sig af denne kontakt. Der kan være familier uden for det lokale område, som henvender sig, hvis de er blevet informeret om det nye skoleinitiativ. Undervisningen Skolen skal undervise i hele folkeskolens fagkreds dvs. naturvidenskabelige, humanistiske og praktisk/ musiske fag. Fagene skal ikke nødvendigvis konkret afspejles i skemaet. I så fald skal det fremgå tydeligt af undervisningsplanen, hvorledes undervisningen i samtlige fag tilgodeses. I foråret 2005 blev Friskoleloven ændret, så der nu skal udarbejdes slutmål og undervisningsplaner for samtlige skolens fag, samt delmål 1

2 for dansk, matematik, engelsk, biologi, geografi og fysik/ kemi. Der gælder særlige tidsfrister for udarbejdelsen af disse frem til Se Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (juli 2006). Der er udarbejdet en ministeriel vejledning til dette beskrivelsesarbejde. Organisationskrav Bestyrelsen Skolen skal være en selvejende institution med en navngivet bestyrelse på mindst 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 er forældre til børn på skolen og valgt af forældrekredsen. En bestyrelse på 7 personer forekommer dog oftest mere stabil i sit arbejde. Der er ingen krav om skolekreds, men de fleste skoler vil gerne sikre sig en bredere medlemskreds, der kan bidrage økonomisk og med særlig ekspertise på en række områder. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens drift over for Undervisningsministeriet. Bestyrelsen er ansvarlig for, at Friskoleloven og skolens vedtægter overholdes. Det er en god idé at diskutere fordelingen af arbejdsopgaver mellem bestyrelse og skoleleder grundigt igennem, og der bør foreligge klare aftaler. Loven kræver, at skolelederen har den daglige pædagogiske ledelse. Bestyrelsens indflydelse på skolens dagligdag og undervisning bør af flere grunde gå gennem forhandlinger og aftaler med skolelederen. Bestyrelsen har kompetence til at ansætte og afskedige skolens leder og øvrige ansatte. På langt de fleste frie grundskoler ansættes og afskediges skolelederen dog af generalforsamlingen. Tilsynsførende Forældrene har det overordnede almene tilsyn med skolens undervisning og dagligdag, og dette bør beskrives præcist for alle forældre. Forældretilsynet varetages i samarbejde med skoleleder, lærere og bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for, at forældrekredsen får truffet beslutning om, hvordan forældrene i fællesskab fører tilsynet. Derudover skal der vælges en eller flere eksterne tilsynsførende, der skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og desuden føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud står mål med undervisningen i folkeskolen, og at skolen lever op til bestemmelserne om frihed og folkestyre. Der gælder diverse habilitetsregler for de eksterne tilsynsførende. Se Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. Pr. 1. august 2005 træder ændrede regler vedrørende det eksterne tilsyn i kraft se Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Hvis forældrekredsen ikke selv vælger en eller flere tilsynsførende, bliver tilsynet varetaget af kommunalbestyrelsen, der udpeger én eller flere tilsynsførende. De tilsynsførende skal udarbejde en skriftlig tilsynserklæring hvert år. Skolens bestyrelse har ansvaret for at formidle erklæringen videre til forældrene, og den skal i øvrigt lægges på skolens hjemmeside. På mange skoler er der tradition for, at den tilsynsførende desuden fremlægger sin erklæring mundtligt på generalforsamlingen og derved skaber mulighed for at gå i dialog med forældrekredsen. Leder Skolens leder er ansvarlig for: - den daglige pædagogiske ledelse jvf. Friskoleloven. Det indebærer blandt andet at sørge for, at skolen tilbyder specialundervisning, at der føres forsømmelsesprotokol mv. Den daglige pædagogiske ledelse involverer også, at skolelederen står inde for, hvad der foregår i skolens dagligdag, og at dette er i overensstemmelse med de bestemmelser og det grundsyn, der er beskrevet i skolens vedtægter. - bestemmelserne om arbejdsfordelingen, som ofte er aftalt med bestyrelsen ved ansættelsen. - undervisningens tilrettelæggelse. - den daglige personaleledelse. - den daglige administrative ledelse. - skolens idégrundlag i den daglige praksis. - skolekredsens medlemmer i forhold til vedtægterne. Personale - ansættelsesvilkår Skolen skal ansætte leder, lærere og eventuelt SFOpersonale, kontorpersonale/administrativt personale, pedel og rengøringspersonale. Vær opmærksom på overenskomster, love og bestemmelser, som skal overholdes. Leder, lærere og børnehaveklasseledere er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation, uanset baggrund og forudsætninger. Overenskomsten skal følges for at opnå statstilskud. For skolens eventuelle pædagoger og øvrigt SFO personale har Dansk Friskoleforening og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation (BUPL) udarbejdet et ansættelsesgrundlag med tilknyttet aftale, som skolen kan vælge at anvende. Hvis skolen samtidig driver en børnehave, skal man være opmærksom på, at aftalen også gælder børnehavens personale. Hvis skolen vælger ikke at følge dette ansættelsesgrundlag, vil den ansattes vilkår skulle aftales i en ansættelseskontrakt. Dansk Friskoleforening har udarbejdet en kontrakt for det øvrige personale, som er baseret på funktionærloven. På Dansk Friskoleforenings hjemmeside dk kan de relevante overenskomster, aftaler vedrørende personaleforhold og forslag til ansættelsesbrev downloades, og Friskolernes Kontor er desuden 2

3 behjælpelig med at rådgive i denne type spørgsmål. Administration Det er væsentligt, at skolen får opbygget en effektiv og god administration, gerne i samarbejde med skolens revisor. Skolens administration bør aftales præcist, så alle opgaver er fordelt tydeligt. Økonomi indtægter og udgifter Statens tilskud Frie grundskoler, der er lovligt anmeldt til Undervisningsministeriet, modtager et driftstilskud med virkning fra august i det skoleår, skolen begynder sin undervisning. Udbetalingen af driftstilskuddet sker dog tidligst ultimo oktober og senest i december måned. Det statslige tilskud til den enkelte skole reguleres efter skolens elevtal, som indberettes til Undervisningsministeriet pr. 5. september hvert år. Elevtallet attesteres af skolernes hjemkommuner. De frie grundskoler modtager i øjeblikket 75% af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev. Hertil kommer bygningstilskud og tilskud til SFO. Det er en tilskudsbetingelse, at skolerne har en egenindtægt, der samlet set udgør minimum 1/8 af det generelle statstilskud pr. elev. Følgende tilskud beregnes hver for sig, men udgør skolens samlede tilskud, som kan anvendes efter eget skøn til skole- og undervisningsvirksomhed. 1. Driftstilskud: Finanslovstaksten for 2010 udgør: kr. pr. elev. Heraf tages et beløb fra til specialundervisning og Vikarkassen, som i 2010 udgør kr. pr. elev. De resterende kr. udgør det generelle tilskud pr. elev. Dette tilskud kan blive mindre eller større, idet der reguleres for skolestørrelse, skolens regionalfaktor og elevernes alder (over og under 13 år). De første 5 måneder får en ny friskole tilskud beregnet som 5/12 af finanslovstaksten pr. elev indberettet den 5. september. 2. Bygningstilskud: Skolerne modtager et bygningstilskud pr. elev, der i 2010 udgør kr. 3. Tilskud til SFO: Skolerne modtager et statsligt SFO-tilskud, som opgøres pr. antal elever i fritidsordningen. I 2010 udgør tilskuddet kr. pr. elev. Det er en tilskudsbetingelse, at skolen opkræver en normeret betaling hos forældrene. Hvis skolen ønsker maksimalt tilskud, bør forældrebetalingen på grund af beregningsregler for antal årselever mindst udgøre halvdelen af statstilskudstaksten. Skolepenge: Skolen fastsætter selv, hvordan man ønsker at opkræve skolepenge og hvor stort beløbet er. Et mindre antal skoler har besluttet at fastsætte en såkaldt familietakst, som betyder, at skolepengene er ens uanset, hvor mange børn den enkelte familie har indskrevet på skolen. De fleste skoler opgiver en pris på det 1. barn og giver så rabat på øvrige børn. Andre skoler har forskellige priser i indskolingen, mellemskolen og overbygningen. Det er vigtigt, at den enkelte skole indarbejder faste regler og rutiner for indbetaling, så der ikke opstår situationer, hvor der mangler indbetalinger. Mange skoler har mulighed for at få indbetalinger via PBS. Andre har kvartalsvise opkrævninger, som dels letter administrationen, dels kan styrke skolens likviditet, hvis beløbet opkræves forud. I Dansk Friskoleforenings opgørelse af skolernes regnskaber for 2008, er de gennemsnitlige skolepenge på kr. pr. barn pr. år. Dette tal beror i øvrigt på geografiske forskelligheder. SFO betaling: Forældrenes SFO-betaling skal som nævnt helst udgøre mindst 50% af statstilskudsbeløbet, hvis man vil sikre, at eleverne udløser fuldt tilskud. Skolen kan give søskendemoderation og kan modtage tilskud til antallet af børn, som er indberettet pr. 5. september, når blot den samlede bogførte forældrebetaling udgør mindst 50% af statstilskuddet pr. barn den 5. september (statstilskud 2010: kr. Minimum forældrebetaling i skoleåret 2010/11: kr.). Tilskudsberegningen bliver foretaget endeligt ved et skoleårs udløb. Aconto betalingen sker på baggrund af fuldt tilskud pr. elev den 5. september ved skoleårets begyndelse. Skolen må desuden ikke tilrettelægge sin undervisning, så det er en nødvendighed for børnene at gå i SFO. Øvrige indtægter: Mange skoler har en god indtægt fra deres skolekreds, som typisk udgør tidligere eller kommende forældre og andre tilknyttede friskolen. Det er muligt at indbetale et beløb til Friskolernes Gavefond, som fonden så senere kan vælge at tilføre skolen efter ansøgning herom. Der er ingen automatik i dette, og skolerne må ikke anvende denne mulighed for skattelettelse til at nedsætte skolepengene. Indbetalinger over 500 kr. kan trækkes fra på selvangivelsen (fradraget kan højest udgøre kr.). Den enkelte indbetaling skal være på mindst 50 kr. Kontakt Friskolernes Kontor, hvis du vil have yderligere information. Mange skoler afholder også arrangementer som jule-, loppe- og forårsmarkeder, cykelløb, avisindsamlinger m.v. for at samle ekstra midler ind til skolen. Pengene kan dels bruges til at holde skolepengene nede, vedligeholde bygninger eller til indkøb af diverse materialer/møbler etc. til skolen. Skolen bør desuden udnytte de ressourcer/ evner, der er i forældregruppen for at holde diverse udgifter nede. Mange friskoler indkalder til obligatoriske arbejdslørdage (2 3 gange årligt) og anvender forældres velvillighed i vid udstrækning. På nogle skoler er rengøringen også lagt ud til forældrene. Skolen må selv finde balancen i disse muligheder, der selvfølgelig ikke må få en negativ indflydelse på de kræfter, der samtidigt skal bruges til at lave en god skole. 3

4 Nogle skoler har desuden lejeindtægter. Lønninger: Skolens udgifter domineres af udgifterne til aflønning af skolens personale. Disse udgifter udgør ofte omkring 70% af de samlede udgifter. Planlægningen af lærernes tidsforbrug er derfor altafgørende for at styre skolens budget. Som tommelfingerregel kan man sige, at der skal være elever pr. lærerårsværk inklusive børnehaveklasse- og skoleleder. På mindre skoler kan man eventuelt nøjes med lidt færre elever pr. lærer. Bygninger/ vedligeholdelse Bygninger finansieres på almindelige markedsvilkår, hvorfor skolen skal sørge for at være kreditværdig for at opnå kreditforeningslån. For en ny skole kan det være afgørende på hvilke økonomiske vilkår, man erhverver sig skolens bygninger. Hvis skolens faste udgifter til bygninger overstiger kr. pr. elev, vil det ofte blive en mærkbar og betydelig belastning for skolens økonomi. Dette bør naturligvis afvejes i hvert enkelt tilfælde. Hvis en ny friskole eksempelvis overtager en nedlagt kommuneskole, kan der måske være en kommunal eller privat børnehave, som lejer sig ind i skolekomplekset. På den måde vil skolens nettoudgift kunne bringes ned. Hvis skolen får en tilbagekøbsgaranti fra kommunen ved køb af tidligere kommuneskole, skal man være opmærksom på, at der ikke kan ydes pant i bygningen for et højere beløb end tilbagekøbsgarantien lyder på. Det betyder, at skolen kan få besvær med at opnå yderligere kassekredit eller banklån til køb af for eksempel inventar. Det bygningstilskud skolerne modtager er ikke nok til at dække alle udgifter til vedligeholdelse og opsparing til uforudsete renoveringsbehov. Skolen bør derfor sikre sig, at den har en god økonomi med et synligt overskud på 3 5 % af indtægterne, så der bliver råd til løbende modernisering, udbygning og vedligeholdelse. Forsikring Skolen skal tegne diverse forsikringer, der dækker ansatte, elever, bygninger, løsøre, ansvar osv. Dansk Friskoleforening har i samarbejde med Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler og Folkehøjskolernes Forening i Danmark etableret en kontakt til Willis I/S, der er Danmarks største uafhængige forsikringsmæglervirksomhed. Det kan være en større opgave at skulle overskue forsikringsbranchen og en del skoler vælger derfor at lade Willis varetage kontakten til forsikringsselskaberne. Samarbejdet med Willis kan opsiges med 3 mdr. s varsel og er gratis for skolerne. Willis administrerer cirka 350 frie skolers forsikringer og sender med passende mellemrum den samlede forsikringsportefølge i udbud. Dette er en rimelig garanti for, at man opnår markedets billigste og bedste forsikringsdækning. Du kan orientere dig yderligere på - tlf Administration Det er væsentligt, at skolen får opbygget en effektiv og god administration, gerne i samarbejde med skolens revisor. Administrationen bør aftales præcist, så alle ved, hvem der gør hvad. Hvorvidt der skal ansættes personale til de administrative opgaver, afhænger af hvordan bestyrelsen, skolelederen og forældrene anskuer denne opgave. Underskud Hvis skolen har betydeligt underskud, vil Undervisningsministeriet udbede sig forklaring på, hvordan skolen vil skabe grundlag for at fortsætte sit virke. Hvis skolen ikke kan give tilstrækkelig sikkerhed for fornuftige budgetter og/eller kassekredit, vil ministeriet standse udbetalingen af skolens statstilskud. Ministeriet skal af samme grund underrettes, hvis skolens økonomi bliver så dårlig, at skolens fremtid er truet. Vikarrefusion, kursusdeltagelse, befordringstilskud og friplads. En fri grundskole kan få andel i tilskud vedrørende vikarudgifter for lærere, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, efteruddannelse mv. Desuden kan skolen ansøge om tilskud til at nedbringe skolepengene ( fripladsordningen ) samt befordringstilskud. Tilskuddene administreres af Fordelingssekretariatet beliggende i Slagelse. Yderligere oplysninger kan fås dels i Fordelingssekretariatet ( dk - tlf ) eller på Friskolernes Kontor (www. friskoler.dk - tlf ). Revision og regnskabsaflæggelse Det er afgørende for skolens overlevelse, at man forvalter tilskudsmidlerne efter gældende lovgivning. I modsat fald kan Undervisningsministeriet stille krav om tilbagebetaling og eventuelt fratage skolen ret til tilskud. Frie grundskoler skal aflægge regnskab i henhold til Bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v., og skolerne skal desuden overholde bestemmelserne om revision jævnfør Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler m.v. 4

5 Tidsfrister Den selvejende institution etableres - oktober/ november Skolen bør i oktober/november året før skolestart etablere sig på en stiftende generalforsamling som en selvejende institution. Her vælges også skolens bestyrelse. Tidspunktet for den stiftende generalforsamling er afhængig af initiativgruppens tidsplan. Initiativgruppen bør desuden på dette tidspunkt overveje, om der skal oprettes en skolekreds, en støttekreds eller lignende. Skoleleder/indskrivning Når kommunens øvrige skoler holder skoleindskrivning, vil det være en fordel, hvis friskolen også kan invitere til indskrivning og gerne på dette tidspunkt have ansat en leder. Indskrivning sker ofte i januar. Arbejdet med at ansætte en leder kan derfor med fordel ske allerede i november/december, men det vil ofte være praktisk umuligt. Initiativgruppen må i så fald selv påtage sig arbejdet med indskrivning osv. Anmeldelse i Undervisningsministeriet 15. august Den frie grundskole skal anmeldes i Undervisningsministeriet efter bestemte regler for at kunne modtage statstilskud. Senest 15. august året før man ønsker skolen startet, skal Undervisningsministeriet have modtaget anmeldelsesskema samt 1. rate af depositum på kr. (se medsendte materiale). Pengene tilbagebetales, såfremt skolen bliver en realitet. Hvis skolens undervisning ikke påbegyndes som forudsat, vil depositum være tabt. Oprettelse af en fri grundskole skal desuden anmeldes for kommunalbestyrelsen i skolekommunen. - hvilke klassetrin skolen skal omfatte - skolens revisor - skolens bankforbindelse - skolens bestyrelse og leder - kopi af de stedlige myndigheders godkendelse af, at der kan drives skole i bygningerne. Elevtal 5. september Pr. 5. september hvert år indberetter skolerne oplysninger til Undervisningsministeriet om elevtal og elevfordeling. Driftstilskuddet beregnes ud fra dette tal. For at opnå statstilskud er der følgende krav til elevtallet i de frie grundskoler pr. august 2009: I skolens 1. leveår skal skolen have 14 elever. Elevernes fordeling på klassetrinene bhkl klasse er underordnet. I skolens 2. leveår skal skolen have 24 elever. Elevernes fordeling på klassetrinene bhkl klasse er underordnet. I skolens 3. leveår skal skolen have 32 elever. Eleverne skal være fordelt på klassetrinene bhkl kl. Der findes særlige bestemmelser for skoler med kostafdeling, og skolerne har også mulighed for at opgøre elevtalskravet på et 3-års gennemsnit. Vedtægter - 1. februar Skolen skal indsende udkast til skolens vedtægt til Undervisningsministeriet til godkendelse snarest efter anmeldelsen og senest 1. februar forud for det skoleår, man ønsker skolen påbegyndt. Desuden skal 2. rate af depositum på kr. indbetales. Dansk Friskoleforening, Friskolernes Kontor, har udarbejdet forslag til vedtægter, og det er desuden muligt at modtage rådgivning på Friskolernes Kontor i forbindelse med formulering af skolens vedtægter. Udkastet til skolens vedtægter indsendes i 3 eksemplarer med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift sammen med en komplet liste over de valgte bestyrelsesmedlemmer. Oplysningsskema - 1. juni Senest 1. juni forud for det skoleår, man ønsker tilskud, skal følgende oplyses til Undervisningsministeriet (se vedlagte materiale): - skolens adresse og matr.nr., lokaleforhold og lokalernes omfang Husk: På Dansk Friskoleforenings hjemmeside kan I finde diverse relevant materiale, der vedrører ansættelseskontrakter, løn- og ansættelsesvilkår, overenskomster, aktivitetskalender m.v. 5

Køreplan for ny friskole 2016

Køreplan for ny friskole 2016 Køreplan for ny friskole 2016 I Danmark sikrer Grundlovens 76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger

Læs mere

BILLUM FRISKOLE VÆRDIGRUNDLAG & KØREPLAN

BILLUM FRISKOLE VÆRDIGRUNDLAG & KØREPLAN BILLUM FRISKOLE VÆRDIGRUNDLAG & KØREPLAN Start august 2017 1 INDHOLD Baggrund & indledning... 2 Bestyrelsen... 2 Værdigrundlag... 4 Tidsplan... 7 Mission... 7 Vision... 7 Konkrete handlinger... 7 Dagligdagen...

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets tilskud

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød

Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød Fremsendt til Undervisningsministeriet den 8. februar 1996. Hjemsted og formål - 1 - Stk. 1 Johannesskolen, beliggende Ansgarvej, Hillerød kommune, Frederiksborg

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE Vedtægter gældende fra maj 2011 for Den selvejende skole NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE Skolens navn og formål 1. Skolens navn er Nuuk Internationale Friskole (NIF) og har hjemsted i Nuuk. Skolens adresse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a.

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013 Marts 2014 Gældende fra 2013 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2013 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014

Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014 Maj 2014 Gældende fra 2014 Administrationsgrundlag for Tilskud fra Kompetence og Uddannelsesfonden 2014 1 0. INDLEDNING... 3 1. LOV OG REGELGRUNDLAG... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets Vores virksomhed og opgaver Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, der blev oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Guldbæk Friskole. Hjemsted og formål 1 Guldbæk Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Rebild Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole 1 Hjemsted Ølgod Kristne Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution som har hjemsted i Varde Kommune. Adresse: Skolen er startet af en gruppe kristne

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Vedtægter 2009 Vedtægter for den selvejende institution: Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense Jernbanegade 20 5000 Odense C. CVR-nummer: 2680 4493 Hjemsted og formål 1 Det Kongelige Teaters Balletskole

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 9. december 2011. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 7. december 2011. Nr. 1135.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 9. december 2011. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 7. december 2011. Nr. 1135. Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. december 2011 7. december 2011. Nr. 1135. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Herved bekendtgøres lov om friskoler og private grundskoler m.v.,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. BEK nr 702 af 30/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 097.648.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 917 af 13/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.20S.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 688 af

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED HJEMSTED OG FORMÅL 1 Thisted Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Thisted

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 786 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.94M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 76 af

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012

Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012 Administrationsgrundlag for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden 2012 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden til frie

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Side 1 af 7 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er "Roskilde private Realskole". Stk. 2. Skolens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter-april-2004 rev8.doc 15-11-2004

Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter-april-2004 rev8.doc 15-11-2004 Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for den selvejende institution Sahl Friskole Hjemsted og formål 1 Sahl Friskole" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Sahl by i Bjerringbro

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Børnehaven Troldehøjen beliggende

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Hoptrup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder VEDTÆGTER For HØJSKOLEN MØN levende ord og levende billeder 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 27. januar

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE 1. INDLEDNING. Ud over de i Svaneke Friskoles vedtægter paragraf 12-15 nævnte forhold omkring skolens bestyrelses opgaver og ansvar, fastsætter bestyrelsen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud Marts 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890 Hjemsted og formål 1.Mammen Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sportsefterskolen Sjælsølund 1. Hjemsted og formål Sportsefterskolen Sjælsølund er en uafhængig og Selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere