6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE"

Transkript

1 > ÅRSR APPORT

2 > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje og risikostyring 27 Medarbejdere 28 Datterselskaber og associerede selskaber 29 Anvendt regnskabspraksis 36 Ledelsespåtegning 37 Revisionspåtegninger 38 Resultatopgørelse 39 Balance 40 Egenkapitalopgørelse 41 Pengestrømsopgørelse 42 Basis- og beholdnings opgørelse 43 Noter 63 Serieregnskaber 64 Ordliste > Cases 6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD STØRRE FLEKSIBILITET med brf-netbank 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING 24 MINE LÅN GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

3 > Kort om BRFkredit Mission BRFkredit tilbyder finansielle løsninger og andre ydelser til kunder med relation til fast ejendom. BRFkredit skal som fondsejet realkreditinstitut n være garanten for billig ejendomsfinansiering n sikre obligationsejerne en sikker placering Vision n at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning som markedets enkleste og BRFkredits produkter og priser som værende blandt de bedste og mest konkurrencedygtige n at obligationsinvestorer vurderer, at de ved køb af BRFkredits obligationer foretager en investering, som giver dem et konkurrencedygtigt afkast n at samarbejdspartnere oplever, at BRFkredits produkter er nemme at formidle, samt at de tilfører processer og kunder merværdi n at medarbejdere oplever BRFkredit som en sund og attraktiv arbejdsplads

4 > Hovedtal og nøgletal for BRFkredit Beløb i millioner kroner Basis-/beholdningsindtjening samt årets resultat hovedtal Basisindtægter fra udlånsvirksomhed mv Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer (- er en indtægt) Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance i sammendrag nøgletal Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Udstedte obligationer 1) Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt ) Udstedte obligationer er i 2006 og 2005 modregnet med beholdningen af egne realkreditobligationer for hhv. 40 mia. kr. og 24 mia. kr. Udvalgte nøgletal Indtjening pr. omkostningskrone 2,08 2,14 1,82 2,06 1,39 Årets udlånsvækst 11,5 11,2 2,9 3,6 4,1 Udlån i forhold til egenkapital 17,2 16,9 16,1 16,5 17,1 Bruttonyudlån (obligationsrestgæld), mio. kr ,469 Antal nye lån ,200 Restanceprocent, ultimo 0,07 0,10 0,65 0,22 0,30 Årets nedskrivningsprocent -0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 Driftsomkostninger og afskrivninger i pct. af gns. udlånsportefølje 0,47 0,49 0,49 0,50 0,48 Solvensprocent 12,5 13,3 14,1 13,5 11,8 Kernekapitalprocent 10,8 11,5 12,1 11,5 11,2 Egenkapitalforrentning før skat 7,4 8,2 5,4 9,2 3,3 Egenkapitalforrentning efter skat 5,7 7,0 4,2 7,1 1,4 Seriereservefonde, mio. kr Aktiekapital og øvrige reserver, mio. kr Basiskapital, mio. kr Valutaposition, pct. 2,0 1,6 1,5 0,5 0,4

5 2006 > LEDELSENS BERETNING Bestyrelsen har den 27. februar 2007 godkendt BRFkredits årsregnskab for BRFkredits resultat før skat blev 741 mio. kr. i 2006 mod 765 mio. kr. i Det svarer til en egenkapitalforrentning før skat på 7,4 pct. p.a. BRFkredits resultat efter skat blev 572 mio. kr. i 2006 mod 657 mio. kr. i Hertil kommer en værdiregulering af strategiske aktier på 48 mio. kr. Ved offentliggørelsen af halvårsrapporten 2006 forventedes et resultat af basisindtjeningen på mio. kr. Den faktiske basisindtjening blev 622 mio. kr. og var dermed højere end forventet. Forbedringen af resultatet kan henføres til den fortsatte vækst i udlånsporteføljen samt en større positiv driftsvirkning af de samlede nedskrivninger på udlån end forventet. Resultatet for 2006 kort fortalt n Porteføljefremgang på 16,8 mia. kr. til 176,1 mia. kr. i 2006 n Stigende markedsandele i forhold til 2005 både for nyudlån og obligationsrestgæld n Basisindtjeningen steg fra 613 mio. kr. i 2005 til 622 mio. kr. i 2006 n Basisindtægterne steg med 2,1 pct. til mio. kr., mod mio. kr. i 2005 n Omkostningsstigning fra 744 mio. kr. i 2005 til 810 mio. kr. i 2006 en stigning som i al væsentlighed skyldes øgede udgifter til markedsføring og IT-udvikling n Indtægtsførelse på 129 mio. kr. fra kontoen for tab og nedskrivninger på udlån som følge af fortsat gunstige konjunkturer n Beholdningsafkastet udgør en indtægt på 119 mio. kr. mod en indtægt på 152 mio. kr. i Beholdningsafkastet er korrigeret for en kursgevinst på strategiske aktier på 48 mio. kr., som indtil realisation ikke fremgår af resultatet, men reguleres direkte over egenkapitalen Efter indregning af årets resultat udgjorde solvensprocenten 12,5 ultimo Opgjort alene på kernekapitalen var solvensprocenten 10,8 ultimo >

6 brfkredits segmentregnskab 2006 Mio. kr. Basisindtægter BRFkredits segmenter BRFkredit består af moderselskabet BRFkredit a/s, BRFbank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S samt Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S. BRFkredits forretningsaktiviteter er opdelt i to segmenter: 1) Realkredit mv. 2) Fondsforvaltning Realkredit mv. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed mv. 923 Basisindtægter fra Fonds 380 Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger 810 Basisindtjening før nedskrivninger 493 Tab og nedskrivninger på fordringer -129 Basisindtjening 622 Fondsforvaltning Beholdningsindtjening 119 Resultat før skat Skat 170 Resultat efter skat 572 Realkredit mv. Realkredit mv. omfatter finansielle aktiviteter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv, Støttet Byggeri samt aktiviteterne i BRFbank. Segmentet omfatter endvidere et risikofrit afkast af egenbeholdningen. Basisindtjeningen for Realkredit mv. udgjorde 622 mio. kr. i 2006 mod 613 mio. kr. i Basisindtjeningen er sammensat af følgende: I alt Indtægter fra udlånsvirksomhed mv. Indtægter fra udlånsvirksomhed består primært af bidragsindtægter samt kurtage- og gebyrindtægter fra realkreditvirksomheden og indtægter fra bankudlån. Bidragsindtægterne har været positivt påvirket af en stigende portefølje og udgjorde 710 mio. kr. i 2006 mod 635 mio. kr. i Til gengæld er kurtage- og gebyrindtægterne (netto) faldet fra 196 mio. kr. til 102 mio. kr. i 2006 som følge af realkredit mv. Mio. kr Basisindtægter Basisindtægter fra udlånsvirksomhed mv Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer (- er en indtægt) Basisindtjening en faldende udlånsaktivitet. Det kontante bruttonyudlån i BRFkredit faldt fra 68 mia. kr. i 2005 til 45 mia. kr. i Basisindtægter fra fonds Basisindtægter fra fonds, der består af et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt af øvrige renteindtægter, udgjorde 380 mio. kr. i 2006 mod 350 mio. kr. i I 2006 udgjorde det risikofrie afkast 247 mio. kr. mod 236 mio. kr. i Driftsomkostninger og afskrivninger Driftsomkostninger inklusive afskrivninger udgjorde 810 mio. kr. i 2006 mod 744 mio. kr. året før en stigning på 8,8 pct. Omkostningsprocenten faldt fra 0,49 i 2005 til 0,47 i De stigende omkostninger kan henføres til øgede udgifter til markedsføring og IT-udvikling. Tab og nedskrivninger Tab og nedskrivninger påvirkede 2006-regnskabet positivt med 129 mio. kr. mod 81 mio. kr. i Den positive driftsvirkning skyldes den gunstige konjunkturudvikling, som har medført et lavt niveau for tab og nye nedskrivninger kombineret med tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger. Pr. 31. december 2006 udgør nedskrivningerne 68 mio. kr. svarende til 0,0 pct. af det samlede udlån. Nedskrivningerne viser et usædvanligt lavt niveau. Der kan derfor ikke forventes indtægter fra kontoen for tab og nedskrivninger i de kommende år. Tværtimod kan det formentlig ikke undgås, at tab og nedskrivninger stiger i takt med, at konjunkturerne bliver mindre gunstige end i dag. 2 <

7 2006 Sven A. Blomberg, adm. direktør Carsten Tirsbæk Madsen, direktør Fondsforvaltning Beholdningsafkastet omfatter det samlede afkast af fondsbeholdningen fratrukket det risikofrie afkast, der overføres til basisindtjeningen. BRFkredits bruttoafkast af fondsbeholdningen udgjorde 371 mio. kr. i 2006, svarende til et afkast på 4,4 pct. For 2005 var afkastet 4,1 pct. Omkostninger relateret til beholdningsindtjeningen i form af lønninger og kurtage mv. udgjorde 5 mio. kr. Det risikofrie afkast af fondsbeholdningen udgjorde 247 mio. kr. i Som risikofri rente anvendte BRFkredit i 2006 en rente på 2,94 pct. mod 2,36 pct. i Den risikofrie rente fastsættes ud fra en gennemsnitlig kort pengemarkedsrente. Beholdningsafkastet udgjorde herefter en indtægt på 119 mio. kr. i 2006 mod 152 mio. kr. i Beholdningsafkastet er korrigeret for en kursgevinst på strategiske aktier på 48 mio. kr., som indtil realisation ikke fremgår af resultatet, men reguleres direkte over egenkapitalen. >

8 BRFkredits renterisiko opgjort efter Finanstilsynets regler udgjorde 352 mio. kr. ultimo Tages der højde for modregning af renterisici mellem forskellige valutaer, udgjorde BRFkredits renterisiko netto 284 mio. kr. Den maksimale tilladte renterisiko i henhold til Finanstilsynets regler udgjorde 949 mio. kr. Skat af årets resultat udgjorde 170 mio. kr. mod 107 mio. kr. for Den reelle skattesats kan opgøres til 23 pct. Forskellen til selskabsskattesatsen på 28 pct. skyldes primært skattefrie kursgevinster på aktier, idet BRFkredit ikke er skattepligtig af kursgevinster på aktier, der er ejet i mere end 3 år. Tilsvarende kan tab på aktier ikke fratrækkes. fondsforvaltning Mio. kr Fondsafkast brutto Afkast rentebærende instrumenter Afkast aktier Fondsafkast brutto i alt Omkostninger, relateret til beholdningsindtjening 5 5 Fondsafkast netto Risikofrit afkast Beholdningsafkast BRFkredits balance, egenkapital og solvens n BRFkredits balance udgjorde 201 mia. kr. ultimo 2006 mod 208 mia. kr. i BRFkredits realkreditudlån steg i 2006 med nominelt 16,8 mia. kr. til 176,1mia. kr. BRFkredits samlede udlån opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde 178,5 mia. kr. ultimo 2006 mod 164,0 mia. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med 664 mio. kr. og udgjorde ultimo året mio. kr. n Solvensnøgletallet udgjorde 12,5 pct. ved udgangen af 2006 mod 13,3 pct. i 2005, svarende til en overdækning på 4,3 mia. kr. Opgjort alene på kernekapitalen udgjorde solvensnøgletallet 10,8 pct. ultimo 2006, hvilket svarer til en overdækning på 2,7 mia. kr. Egenkapitalen blev forøget med 664 mio. kr. g udgjorde ultimo året mio. kr. 4 <

9 2006 > Resultat i forhold til forventning Basisindtægter Ved offentliggørelsen af årsregnskabet for 2005 forventede BRFkredit en basisindtjening for 2006 på mio. kr. Ved offentliggørelsen af halvårsregnskabet 2006 blev forventningerne til basisindtjeningen for 2006 opjusteret med 50 mio. kr. til mio. kr. Den faktiske basisindtjening blev 622 mio. kr. og dermed højere end forventningerne. Forbedringen af resultatet kan henføres til den fortsatte vækst i udlånsporteføljen samt en større positiv driftsvirkning i 2. halvår af de samlede nedskrivninger på udlån end forventet. Forventninger til 2007 Den samlede udlånsaktivitet på realkreditmarkedet ventes at aftage i Den højere rente og risikoen for en vigende prisudvikling på ejerboligmarkedet forventes således at lægge en dæmper på markedet for konverteringer og tillægslån. Derimod ventes markedet for ejerskiftelån at ligge på et nogenlunde uændret niveau. BRFkredits basisindtægter for 2007 forventes at ligge i niveauet mio. kr. Omkostninger og afskrivninger forventes at stige med 5 pct. i forhold til Tab og nedskrivninger forventes i lighed med tidligere at være meget beskedne. På den baggrund forventes den samlede basisindtjening at ligge i niveauet mio. kr. for 2007 forventes at ligge i niveauet mio. kr. Omkostninger og afskrivninger forventes at stige med 5%. > 5

10

11 CASE > Krav om ØGET TILLID til netmediet Siden slutningen af 1990 erne har danskernes brug af internettet været støt stigende. I 2006 havde 83 pct. af danskerne således adgang til internettet i hjemmet mod 75 pct. i Danskerne anvender internettet til mange forskellige formål, først og fremmest informationssøgning og kommunikation (f.eks. mails). Befolkningen er også begyndt at handle via internettet. Over halvdelen af danskerne benytter sig i dag af muligheden for at gøre bankforretninger on line ved anvendelse af netbanker, ligesom køb via internettet er steget markant de seneste år. Den øgede brug af internettet afspejler, at befolkningen i høj grad ønsker fleksibilitet, og at sikkerheden ved netmediet ikke længere er en barriere for brugerne. Udviklingen skyldes blandt andet, at dokumenter, der tidligere krævede en fysisk underskrift, nu kan underskrives med en digital signatur på nettet. Over danskere benytter sig i dag af en digital signatur, der blandt andet bliver brugt i forbindelse med udfyldelsen af selvangivelsen, til at logge på e-boks og til at underskrive dokumenter og blanketter on line. Udviklingen ventes at fortsætte de kommende år. Det skyldes ikke alene udbredelsen af bredbånd, der har givet danskerne både hurtige og billige internetforbindelser. Danskerne bliver også gradvist mere fortrolige med at handle via nettet. Fremtidens brug af internettet vil derfor ikke begrænse sig til køb af hverdagsprodukter og on line betalinger af regninger, men vil i stigende omfang brede sig til andre og mere komplekse produkter og ydelser. Samtidig vil det blive mere udbredt at optage realkreditlån on line, som det er muligt med BRFkredits selvbetjeningsløsning på nettet, Mine Lån. > 7

12 > Realkreditmarkedet Faldende udlånsaktivitet BRFkredits bruttonyudlån udgjorde 45 mia. kr. i Det svarer til et fald på 23 mia. kr. sammenlignet med det rekordstore udlån på 68 mia. kr. i Set i forhold til tidligere år er udlånsaktiviteten dog fortsat stor. brfkredits udlånsaktivitet Kontant bruttonyudlån, mio. kr Privatkunder Erhvervskunder Privat udlejning Kontor og forretning Industri og håndværk Andet Landbrug Støttet Byggeri mv I alt Færre konverteringer og tillægslån Den faldende udlånsaktivitet kan især tilskrives færre konverteringer og tillægslån. Stigende renter det seneste år og mange konverteringer i 2005 til lån med lav rente har således gjort det mindre attraktivt at konvertere og optage tillægslån i Den lavere konverteringsaktivitet har samtidig betydet, at aktiviteten har været mere jævnt fordelt hen over året. Fortsat stigende renter i 2006 Renterne fortsatte med at stige i Obligationssalgene i december til refinansiering af BRFkredits rentetilpasningslån resulterede i en lånerente for 2007 på ca. 4,1 pct. på lån med årlig rentetilpasning mod ca. 2,9 pct. året før. 30-årige fast forrentede lån blev i starten af året finansieret med 4%-obligationer til kurs 96,0 og en effektiv rente på 4,4 pct., mens de mod årets slutning blev finansieret med 5%-obligationer til kurs 98,4 og en effektiv rente på 5,2 pct. Låntagerne sikrer sig mod rentestigninger Stigende renter har bidraget til, at låntagerne i højere grad sikrer sig mod rentestigninger. I den samlede udlånsportefølje er andelen af rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning faldet, mens der har været en mindre stigning i andelen af rentetilpasningslån med længere fastrenteperioder. Samtidig har der været en større stigning i andelen af Garantilån primært som følge af private låntageres ønske om at kombinere en normalt lavere, variabel rente med et renteloft. Derimod har der været et fald i andelen af fast forrentede lån i den samlede udlånsportefølje. <

13 2006 brfkredits refinansiering af rentetilpasningslån Årlige lånerenter i procent - lån med afdragsfrihed Fastrenteperiode Rentetilpasning Rentetilpasning år 4,08 2,89 2 år 3,99 2,97 3 år 3,99 3,06 4 år 3,95 3,14 5 år 3,96 3,20 Afdragsfrie lån er meget populære En stadigt stigende andel af BRFkredits kunder vælger at optage lån med mulighed for afdragsfrihed. Afdragsfriheden anvendes bl.a. til at afdrage hurtigere på anden, dyrere gæld og til at øge husstandenes daglige rådighedsbeløb. I 2006 var der afdragsfrihed i første termin på 62 pct. af bruttonyudlånet mod 38 pct. i Målt på porteføljen var der afdragsfrihed på 35 pct. af restgælden i decemberterminen 2006 mod 30 pct. året før. Afdragsfrihed er mere udbredt på de variabelt forrentede lån. På Garantilån og rentetilpasningslån var der i decemberterminen en større udlånsmasse uden afdrag end med afdrag. Opbremsning på boligmarkedet Efter flere år med kraftigt stigende priser var der i 2006 en vending på markedet for ejerboliger og fritidshuse. Prisstigningerne aftog hen over året, og i 4. kvartal var der tilmed prisfald på ejerlejligheder. Opbremsningen har generelt været størst i hovedstadsområdet. Det er også her, priserne er steget mest i de senere år. Udviklingen skal ses i lyset af, at priserne efterhånden er kommet op på et højt niveau efter flere år med store prisstigninger. Stigende renter har desuden bidraget til at reducere boligefterspørgselen samtidig med, at udbuddet af boliger er steget som følge af en faldende omsætning. På årsbasis steg parcel- og rækkehuse med gennemsnitligt 18,5 pct., ejerlejligheder med 10,1 pct. og fritidshuse med 11,2 pct. Markedet understøttes af en solid dansk økonomi med meget lav ledighed. Der ventes derfor en blød landing med moderate prisstigningstakter uden en gentagelse af de meget store prisfald efter kartoffelkuren i Fortsat stigende markedsandele BRFkredits markedsandele er fortsat med at stige i Målt på bruttonyudlån, der inkluderer alle udbetalinger, er markedsandelen steget fra 9,1 pct. i 2005 til 9,6 pct. i Markedsandelen er steget uanset udlånsbegreb. Det afspejler både tiltrækning af flere nye kunder og bedre fastholdelse af eksisterende kunder i forbindelse med låneomlægninger. porteføljevækst I løbet af 2006 er udlånsporteføljen steget med 16,8 mia. kr. til 176,1 mia. kr. Af den samlede porteføljefremgang på 16,8 mia. kr. kan de 9,4 mia. kr. henføres til privatområdet, 6,5 mia. kr. til erhvervsområdet og 0,9 mia. kr. til Støttet Byggeri. BRFkredits andel af den samlede obligationsrestgæld på realkreditmarkedet steg fra 9,4 pct. i 2005 til 9,5 pct. i brfkredits markedsandele, total Bruttonyudlån 1) 9,6 9,1 Nyudlån 2) 9,9 9,8 Nettonyudlån 3) 10,3 9,7 Nettoudlån 4) 9,6 9,1 1) Bruttonyudlån angiver det samlede udlån opgjort til kontantværdi. 2) Nyudlån beregnes som bruttonyudlånet fratrukket konverteringer i samme institut. 3) Nettonyudlån beregnes som bruttonyudlånet fratrukket konverteringer og ekstraordinære indfrielser. 4) Nettoudlån beregnes som nettonyudlånet fratrukket ordinære afdrag. >

14 brfkredits udlånsportefølje fordelt på låntyper Andele i pct. I alt Ultimo 2006 Med afdragsfrihed i decemberterminen 2006 Uden afdragsfrihed i decemberterminen 2006 I alt Ultimo 2005 Fast forrentede lån 36,2 7,4 28,8 37,9 Garantilån 14,7 8,5 6,2 10,1 Rentilpasningslån 1) RTL (1) 17,3 9,5 7,8 19,4 RTL (2) RTL (10) 20,8 12,3 8,5 20,4 Andre låntyper 2) 11,0 0,5 10,4 12,2 I alt 100,0 38,3 61, ,0 1) Inkl. rentetilpasningslån i EUR og BoligNedsparing. 2) Herunder blandt andet indekslån. forskydninger i brfkredits realkreditudlånsportefølje Obligationsrestgæld i mia. kr Udlånsportefølje, primo 159,3 143,2 Bruttonyudlån 46,6 69,5 - Ekstraordinære indfrielser 24,0 48,6 Nettonyudlån 22,6 20,9 - Ordinære afdrag 6,2 5,0 + Indeksopskrivning 0,4 0,2 Nettoudlån 16,8 16,8 16,1 16,1 Udlånsportefølje, ultimo 176,1 159,3 Anm.: Bruttonyudlånet er opgjort som nominelle obligationshovedstole. 10 < I løbet af 2006 er udlånsporteføljen steget med 16,8 mia. kr. til 176,1 mia. kr.

15 2006 > Forretningsområderne BRFkredits udlånsvirksomhed er koncentreret omkring tre forretningsområder Privat, Erhverv og Støttet Byggeri samt produkter fra BRFbank til understøttelse af realkreditforretningen. Privat Privatmarkedet omfatter udlån til ejerboliger og fritidshuse. Med 50 pct. af den samlede udlånsportefølje er Privat det største forretningsområde i BRFkredit. Realkreditinstitutternes samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse steg med 115,0 mia. kr. i Stigningen kom også BRFkredit til gode, idet Privat opnåede en porteføljevækst i forhold til 2005 på hele 9,4 mia. kr. Porteføljefremgangen har ikke kun baggrund i en stigning i det samlede realkreditudlån. Privatområdet formåede således at øge markedsandelen for nyudlån fra 8,0 pct. i 2005 til 8,8 pct. i 2006 og blev samtidig bedre til at fastholde kunderne. Udviklingen er tilfredsstillende, ikke mindst i et marked præget af stærk konkurrence. Selvbetjening BRFkredit udvidede i 2006 selvbetjeningskonceptet Mine Lån med en række funktionaliteter. Udvidelsen medførte bl.a., at BRFkredit som det første realkreditinstitut kunne tilbyde boligejerne adgang til tillægsbelåning direkte på internettet. Efterfølgende har BRFkredit oplevet, at et stigende antal kunder anvender Mine Lån til at optage lån on line. Den digitale adgang til tillægslån hos BRFkredit er ikke kun forbeholdt BRFkredits egne kunder, men er også en mulighed, kunder hos andre realkreditinstitutter kan benytte. Erhverv Erhvervsområdet er primært rettet mod udlån til kontor- og forretningsejendomme, boligudlejningsejendomme og andelsboliger samt mod industriejendomme gennem et samarbejde med FIH Erhvervsbank. Generelt er det høje aktivitetsniveau på markedet for kontor- og forretningsejendomme samt boligudlejningsejendomme fortsat fra 2005 på trods af en stigende rente. Prisniveauet på såvel boligudlejnings- som erhvervsejendomme har fortsat ligget på et højt niveau. Aktiviteten på markedet for nybyggede andelsboliger er derimod faldet, hvilket skal ses i sammenhæng med købernes afventende holdning til ejerboligmarkedet. Erhvervsområdet har i 2006 haft en tilfredsstillende udvikling og har videreført de gode resultater fra Porteføljen steg med 6,5 mia. kr. svarende til 15 pct. Derimod har der været et mindre fald i markedsandelen for nyudlån fra 18,8 pct. i 2005 til 17,0 pct. i BRFkredits produktpalette inden for erhvervsområdet tilpasses løbende kundernes behov. Kunderne efterspørger i højere grad individuelle finansieringsløsninger, der kombinerer realkredit- og bankprodukter. Bankprodukterne leveres blandt andre af BRFbank. Støttet Byggeri Støttet Byggeri har haft et lavere aktivitetsniveau i forhold til sidste år. Det skyldes bl.a. færre konverteringer. Igangsætning af byggeri er blevet udskudt som følge af høje priser på håndværkere og byggemateriel, og en del af sektorens byggeprojekter er forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. Konkurrencen er skarp. Markedsandelen for nyudlån faldt fra 23,7 pct. i 2005 til 20,5 pct. i Til gengæld er porteføljen steget med 0,9 mia. kr., selvom den samlede udlånsmasse inden for Støttet Byggeri er faldet med 1,2 mia. kr. Besøgene på Støttet Byggeris sider på www. brf.dk har været stigende over hele året. Hjemmesiden byder bl.a. på beregningsfaciliteter og en ny PÅ TVÆRS-portal, med omtale af de boligsociale projekter, som BRFkredit gennemfører sammen med forskellige boligorganisationer. > 11

16

17 CASE > På vej mod større fleksibilitet med BRFnetbank BRFbank lancerede i foråret 2006 BRFnetbank, der i første omgang er et tilbud til vores professionelle kunder. Overordnet har lanceringen af BRFnetbank betydet større fleksibilitet for erhvervskunderne, idet de nu selv har mulighed for at hente oplysninger on line. Ejendomsadministratorer har endvidere mulighed for at foretage forskellige transaktioner på BRFnetbank. Som led i BRFkredits mål om synlighed på netmediet, arbejder BRFbank på, at BRFnetbank i fremtiden kan tilbydes privatkunder, der vil kunne få adgang til Konto2000 og herunder mulighed for at se saldo, bevægelser, overføre penge, betale regninger og benytte Betalingsservice. > 13

18 > Obligationsudstedelse BRFkredits realkreditudlån finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer, som noteres og handles på Københavns Fondsbørs. Lovgivningen kræver balance mellem de betalinger, som BRFkredit har forpligtet sig til at betale til investorerne i realkreditobligationer, og de betalinger, som låntagerne har forpligtet sig til at betale til BRFkredit. Kravet om balance eliminerer rente-, valuta- og likviditetsrisici på BRFkredits realkreditudlån. Balanceprincippet er et grundlæggende princip i dansk realkredit, og det medvirker til at skabe høj sikkerhed for investorerne. Endvidere skaber balanceprincippet gennemsigtighed for kunderne, idet kundens lånerente fastsættes direkte i obligationsmarkedet og kan aflæses i offentligt tilgængelige kurslister. Som noget unikt kan en kunde således finansiere sin bolig på kapitalmarkedsvilkår, ligesom kunden altid kan indfri sin gæld ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer. Det giver mulighed for løbende at optimere gælden, idet kunden er sikret mod at skulle indfri eksisterende lån til overkurs og tilsvarende er sikret udbetalinger til markedskursen. Samtidig har det en generelt stabiliserende virkning på økonomien som helhed, at låntagerne har mulighed for at indfri gælden billigere, hvis renterne stiger og udløser prisfald på ejendomsmarkedet. Det giver en vis beskyttelse mod, at værdien af gælden overstiger værdien af ejendommen (teknisk insolvens). Balanceprincippet betyder endvidere, at BRFkredit løbende sælger nye obligationer på obligationsmarkedet i takt med, at nye lån udbetales, eller der indgås fastkursaftaler om låns udbetaling. Denne proces er med til at skabe høj omsætning og dermed sikre et velfungerende obligationsmarked. Emission og indfrielse BRFkredit udstedte i 2006 realkreditobligationer for nominelt 87 mia. kr. Det var et fald i forhold til 2005, hvor BRFkredit som følge af en højere udlånsaktivitet udstedte realkreditobligationer for nominelt 106 mia. kr. Af årets udstedelser var 16 pct. variabelt forrentede obligationer til finansiering af Garantilån, mens de inkonverterbare, fast forrentede RTLobligationer udgjorde 65 pct., og fast forrentede konverterbare obligationer udgjorde 18 pct. Mindsterenten blev medio 2006 hævet fra 2 til 3 pct. Refinansieringen i december 2006 af RTLlån i danske kroner foregik derfor i 3%-obligationer for eurolån foregik refinansieringen i 4%-obligationer. Rentestigningen i 2006 betød, at finansiering af fast forrentede lån med 30 års løbetid skete både i 4%- og 5%-realkreditobligationer. Indfrielser af obligationer udgjorde 69 mia. kr. i 2006 hvoraf 43 mia. kr. var i forbindelse med refinansieringen ultimo året. I 2005 udgjorde indfrielser af obligationer 89 mia. kr. 14 <

19 2006 Marked og omsætning Omsætningen i BRFkredits obligationer på Københavns Fondsbørs er koncentreret på de obligationer, der indgår i enhedsmarkedet på fondsbørsen. Den samlede omsætning af BRFkredits obligationer var i 2006 på 516 mia. kr. (621 mia. kr. i 2005), hvilket var 9,6 pct. af den samlede omsætning i realkreditobligationer på Københavns Fondsbørs. 72 pct. af omsætningen i BRFkredits obligationer var fordelt på ti obligationsserier. Den cirkulerende mængde af obligationer udstedt af BRFkredit udgjorde ved udgangen af 2006 nominelt 222 mia. kr. (207 mia. kr. ultimo 2005). Det var 9,6 pct. af den samlede mængde af realkreditobligationer på Københavns Fondsbørs (9,5 pct. ved udgangen af 2005) Investorer BRFkredits obligationer er langt overvejende ejet af danske institutionelle investorer banker, investeringsforeninger, pensionskasser og forsikringsselskaber m.fl. En mindre del ejes af private investorer og af udenlandske investorer. Det er BRFkredits målsætning at få en bredere kreds af investorer. En hovedfunktion for BRFkredits Investor Relations aktiviteter er derfor at udbygge investorers og andre markedsdeltageres kendskab til BRFkredit og dansk realkredit. Rating BRFkredits realkreditobligationer er rated af Moody s Investors Service. Obligationer udstedt efter september 2002 er rated Aa1 og stammer fra Kapitalcenter B. Obligationer fra Instituttet i øvrigt er rated Aa2. Øvrige realkreditobligationer, primært indeksobligationer, er ikke rated. BRFkredits ratings er ikke ændret i 2006, og Moody s har meddelt, at vurderingen af BRFkredits ratings er stabil ( outlook stable ). Udstedte obligationer fra Kapitalcenter B udgjorde ved udgangen af mia. kr. af BRFkredits samlede udestående obligationer, mens udstedte obligationer fra Instituttet i øvrigt og øvrige kapitalcentre udgjorde henholdsvis 17 mia. kr. og 14 mia. kr. Den primære forskel mellem udstedte obligationer og udlånet stammer fra refinansieringen af rentetilpasnings-lånene, hvor der blev udstedt obligationer for 38 mia. kr. Oplysninger om rating og kapitalcenter er tilgængelige for hver eneste af BRFkredits realkreditobligationer på BRFkredits investor-hjemmeside > 15

20 ratings fra moody s investors service Realkreditobligationer, Kapitalcenter B Aa1 Aa1 Aa1 Aa1 Aa1 Realkreditobligationer, Instituttet i øvrigt Aa2 Aa2 Aa2 Aa2 Aa2 Udsteder A2 A2 A2 A2 Efterstillet kapital A3 A3 A3 A3 finanskalender for år februar Meddelelse om årsregnskabet for 2006 Primo marts Den trykte årsrapport for 2005 foreligger 24. april Generalforsamling 23. august Meddelelse om regnskabet for 1. halvår 2007 fondsbørsmeddelelser i december Fastsættelse af kuponrente 18. december Fortsat lave lånerenter i BRFkredit 05. december Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af RTL november Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af RTL september Fastsættelse af kuponrente 26. september Fastsættelse af kuponrente 25. august Endelige vilkår for ny realkreditobligation 25. august Tillæg nr. 3 til BRFkredit prospekt 23. august Halvårsrapport august Ændring i direktionen 26. juni Fastsættelse af kuponrente 15. maj Tillægslån online nu for alle boligejere 26. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling april Endelige vilkår for realkreditobligationer 7. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling maj Endelige vilkår for realkreditobligationer 28.marts Fastsættelse af kuponrente 27. februar Årsregnskabsmeddelelse januar Finanskalender for året <

6 Kompetenceudvikling. 16 elever i brfkredit

6 Kompetenceudvikling. 16 elever i brfkredit > Årsrapport 2007 < ÅRSRAPPORT 2007 Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2007 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 7 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 12 Obligationsudstedelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv årsrapport 2011 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i 2005 6 Forventninger til

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5 Indhold Profil og idegrundlag................................................... Side 2 Koncernstruktur...................................................... Side 3 Kort fortalt...........................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere