Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014

2 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer mv. inden for planens geografiske område. n lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere langsigtede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. n lokalplan regulerer alene fremtidige forhold/ændringer. Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. edegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold samt hensigterne for den fremtidige planlægning. Lokalbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinier, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for lovliggørelse af ulovlige forhold. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Park Allé Brøndby Telefon: Åbningstider Mandag-torsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl Telefontider Mandag-onsdag...kl Torsdag...kl Fredag...kl

3 Lokalplan 501 edegørelse Baggrund for lokalplanen s. 5 Lokalplanens formål s. 5 Definitioner på små vindmøller s. 5 Mølletyper s. 6 ksisterende fohold s. 7 Lokalplanens indhold s. 8 Forhold til anden planlæging s. 9 Miljø s. 10 Forhold til anden lovgivning s. 11 etsvirkninger Permanente retsvirkninger s. 13 Indholdsfortegnelse Lokalplanbestemmelser 1 Lokalplanens formål s Lokalplanens område s Områdets anvendelse s Møllernes placering s Møllernes udseende s Anmeldelse s Vedtagelsespåtegning s. 16 Kommuneplantillæg nr. 15 s. 19 Bilag Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning Bilag 2 Matrikler Bilag 3 Delområde A Bilag 4 Delområde B Bilag 5 Delområde C Bilag 6 Middelvindhastigheden i m/ s e k 3

4

5 edegørelse Baggrund for lokalplanen Brøndby Kommunalbestyrelse har, på baggrund af nogle konkrete henvendelser om opsætning af små vindmøller i boligområder, besluttet at udarbejde en temalokalplan for små vindmøller. I lokalplanen er placeringsmuligheder i Brøndby Kommune kortlagt. Med lokalplanen er det Kommunalbestyrelsens hensigt, at fremme miljøvenlig energiforsyning ved udnyttelse af vindressourcen, men samtidig sikre at vindmøllerne opstilles under hensyn til landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt under hensyn til de omkringboende og brugere af områderne. Lokalplanens formål Formålet med denne temalokalplan er, at fastlægge de overordnede principper for opstilling af små vindmøller i Brøndby Kommune indenfor byzonen. Herudover har lokalplanen til formål at udpege de områder i kommunen indenfor byzonen, hvor der af hensyn til ovenstående værdier eller de omkringboende ikke kan opstilles små vindmøller. Der vil ikke kunne opstilles husstandsvindmøller indenfor lokalplanområdet. edegørelse Lokalplanen fastlægger bestemmelser for anvendelse, udformning og placering samt miljømæssige forhold ved opstilling af små vindmøller. Lokalplanen kan ikke bruges som plangrundlag for opførelse af vindmøller, som i sig selv vil være lokalplanpligtige f.eks. opstilling af husstandsvindmøller i byzone. Såfremt et projekt vurderes at være lokalplanpligtigt, skal der udarbejdes en ny lokalplan for det ønskede projekt. Lokalplanen er et supplement til eksisterende planer. Definitioner på små møller Husstandsvindmøller Husstandsvindmøller kan være op til 25 meter høje. De har en rotordiameter på maksimalt 13 m. De kan normalt dække en almindelig boligs elforbrug samt supplere varmeforsyningen. Disse vindmøller placeres normalt i tilknytning til bebyggelse i landzone, hvor de ikke påvirker landskabet unødigt og hvor der ikke er naboer tæt på. Minivindmøller Minivindmøller er mindre end en husstandsvindmølle. De har en rotordiameter på mellem 1,13 m og 2,52 m og et rotorareal på mellem 1m 2 og 5 m 2. Møllen er ofte monteret på et separat tårn af hensyn til vindforhold, vibrationer og stabilitet, 5

6 men kan også være placeret på selve bygningen, afhængig af mølletype. De vil typisk kunne bruges til at bidrage til elforbruget i et hus evt. sammen med solceller og jordvarme. Minivindmøller opsat på terræn har en totalhøjde på omkring 7-11 meter afhængig af hvor højt et tårn de er opsat på. Minivindmøller opsat på hus har en totalhøjde på omkring 4 meter. edegørelse Mikrovindmøller Mikrovindmøller er helt små møller. De har en rotordiameter på maksimalt 1,13 m og et rotorareal på op til 1m 2. De vil typisk kunne bidrage til for eksempel elopvarmning af en varmtvandsbeholder eller belysning i mindre bygninger. Figur 1. Minivindmølle, mikrovindmølle og husstandsvindmølle Møllen er oftest monteret på taget af en bygning. Ofte sættes der flere op på en ejendom. Mikrovindmøller har en totalhøjde på omkring 1½-2 meter. Mølletyper Der findes to typer af møller. n horisontal og en vertikal akslet mølle. n horisontal akslet mølle er kendetegnet ved, at den drejer sig efter vindretningen. n horisontal akslet mølle er derfor afhængig af vindretningen. n vertikal akslet mølle kendetegnes ved at den kan udnytte vinden lige meget hvor den kommer fra. Det vil sige, at den er uafhængig af vindretningen. Disse møller er derfor bedre at opstille i byområder, hvor der er mindre vind. Vertikal akslet minivindmølle på rørtårn Totalhøjde Møllens totalhøjde = højden målt fra terræn til vingespids, når spidsen er højest over terræn. 6

7 ksisterende forhold Område Lokalplanen omfatter alle kommuneplanens rammeområder i byzone med undtagelse af de rammeområder, hvor der i dag ikke er en gældende lokalplan eller byplanvedtægt og som samtidig ikke er udlagt til offentlige formål, jf. bilag 1. ammeområde 302.3, 206.1, 206.2, 105.4, 105.5, samt dele af rammeområde 201.1, og er således ikke omfattet af lokalplanen. Opstilling af vindmøller i landzone er reguleret af Miljøministeriets cirkulære nr af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. Cirkulæret indeholder regler for kommunens planlægning for opstilling af vindmøller og for kommunernes administration af planlovens bestemmelser. Opstilling af vindmøller i landzone kræver landzonetilladelse. Der kan opstilles enkeltstående møller på op til 25 meter i landzone uden forudgående planlægning i umiddelbar tilknytning til bebyggelse. Ansøgninger om opstilling af vindmøller i landzone sker på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. I vurderingen indgår bl.a. den kommunale planlægning, hensynet til naboerne og den landskabelige påvirkning. edegørelse Vindforhold Vindforholdene er af stor betydning for om det overhovedet kan betale sig at opsætte vindmøller. Hvor meget en vindmølle kan producere afhænger i høj grad af, hvor møllen er placeret. n mølle på en god placering med meget vind kan producere flere hundrede procent mere elektricitet end den samme mølle kan med en dårlig placering uden ret meget vind. Horisontal akslet minivindmølle på rørtårn Baseret på engelske målinger sammenholdt med vindforholdene i Danmark, kan det forventes, at en typisk minivindmølle opsat i tættere bebyggelse med en middelvindhastighed på 3-4 m/s vil have en årlig produktion på kwh pr. m 2 rotorareal. I det åbne land med gode vindforhold og en middelvindhastighed på omkring 6 m/s vil den samme mølle forvente at producere omkring 500 kwh pr. m 2 rotorareal. (Kilde: Minivindmøllers elproduktion 2009 isø). De bedste steder at opsætte møller er på åben mark uden beplantning, ved kysten eller højt som for eksempel på en bakke eller en høj bygning. Modsat er et område med meget beplantning og tæt bebyggelse mindre egnet til at opsætte møller. I Danmark er der foretaget målinger af vinden i 25 meters højde og op til 100 meter, jf. bilag 6. Ved en højde på 20 meter og derunder er det imidlertid ikke mere muligt at måle vinden korrekt, da lokale forhold som bebyggelse og 7

8 beplantning blandt andet skaber turbulens og vinden må måles direkte på stedet. I store dele af Brøndby Kommune kan der på grund af den tætte bebyggelse forventes at være en middelvindhastighed på 3-4 m/s som beskrevet i ovenstående eksempel. edegørelse Lokalplanens indhold Delområder Lokalplanen er opdelt i delområde A,B og C, jf. bilag 3,4 og 5. I område A er det muligt for at opstille mikro- og minivindmøller på terræn og bygning. Område A omfatter dele af de store erhvervsområder samt visse områder udlagt til offentlig formål. I område B er det muligt at opstille mikro- og minimøller på bygning. Område B omfatter højhusene i Brøndby ord, ygårds Plads og Brøndby Strand. I område C er det ikke muligt at opstille vindmøller. Område C omfatter alle øvrige boligområder, landsbyerne, parker, børneinstitutioner, plejehjem, kirkegårde og andre områder med støjfølsom anvendelse samt mindre erhvervsområder, øvrige områder til offentlige formål og centerområderne. Udpegning af områder Udpegningen af områder er foregået ud fra en vurdering af de enkelte områder. Der er især lagt vægt på skalaen i området med hensyn til grundstørrelse og bygningsvolumen. n stor skala betyder, at vindmøllerne bedre kan indpasses i området uden at virke dominerende, men der er også bedre mulighed for at mindske gener som støj og skygge for nabobebyggelsen. Derudover er der lagt vægt på, om området er homogent, og om der er gennemgående bærende elementer f.eks. vejbeplantning. Selve bygningerne er især blevet vurderet på tagform og eksisterende tekniske installationer på tagene. Derudover er områdets beplantning og åbenhed vurderet i forhold til vindressourcen. Ved udpegning af områder er områdets støjfølsomhed ligeledes vurderet. I de områder, hvor det ikke er muligt at opstille møller, vurderes det, at områderne på grund af deres tæthed og lille skala vil være til gene for naboerne. 8 Placering Møller kan opsættes på terræn og på bygninger, hvor det er foreneligt med bygningens arkitektur og omgivelser.

9 Mikrovindmøller kan dog kun opsættes på bygninger. For at sikre at møllerne indpasses i områderne, er der i lokalplanen retningslinjer for, hvor møllerne kan placeres, herunder maksimal højde, tagtype, udseende på tårn, opstillingsmønster mv. Ved anmeldelse af møllen skal det dokumenteres at møllen visuelt er tilpasset den konkrete bygning samt den omkringliggende bebyggelse. Udseende For at mindske den negative visuelle påvirkning er der i lokalplanen retningslinjer for farve på møllen, krav om antirefleksbehandling af møllevinger, lysafmærkning og krav til maksimal skyggetid hos nabobebyggelse. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone. edegørelse Forhold til anden planlægning Kommuneplanlægning Lokalplanen omfatter alle kommuneplanens rammeområder i byzone i Kommuneplan med undtagelse af de områder, hvor der ikke er en gældende lokalplan eller byplanvedtægt, og som samtidig heller ikke er udlagt til offentlige formål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår højde og anvendelse. Derfor udarbejdes der sideløbende med nærværende lokalplan Kommuneplantillæg nr. 15., hvor der i det enkelte rammeområde tilføjes, at der kan opstilles små vindmøller samt den maksimale højde på møllen. Anden lokalplanlægning I områderne - som er omfattet af denne temalokalplan - eksisterer der i forvejen lokalplaner eller partielle byplanvedtægter. Disse planer vil fortsat være gældende, da denne lokalplan er en temalokalplan, og derved et supplement til eksisterende planer. ndvidere vil der fortsat skulle udarbejdes lokalplaner for bygge- og anlægsarbejder i områder omfattet af overordnede planer som kommuneplanen. Afstandskrav Opstilling af møller på terræn nærmere end 2 x møllens højde fra naturgasledninger kræver tilladelse fra henholdsvis nerginet.dk ved transmissionsledninger og HM aturgas ved gasledninger. Der må ikke opstilles møller nærmere jernbaner end 1 x totalhøjden + 10 meter. Der må ikke opstilles vindmøller langs Holbækmotorvejen, Motorring 3 og Køge Bugt Motorvejen nærmere vejen end 9

10 den til enhver tid gældende vejbyggelinje + et tillægpå minimum 1 x møllens totalhøjde, hvilket måles fra jordoverfladen til øverste ende af vingespids i lodret position. Ved opstilling af møllen nærmere end 1-1,7 x møllens totalhøjde kræver det Vejdirektoratets godkendelse. edegørelse I forbindelse med opstilling af vindmøller i Brøndby ord og ygårds Plads, skal der foretages en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Som hovedregel skal der holdes en afstand på 200 meter fra overordnede radiokædeforbindelser. Materiale angående planlægning og opstilling skal sendes til rhvervsstyrelsen samt de relevante radiokædeoperatører. Miljø Støj Støj fra møller er reguleret af Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BK nr af 15. december 2011) og gælder for både store og små vindmøller. eglerne gælder for, hvor meget møllerne må støje i forhold til naboerne. Støjgrænserne i støjbekendtgørelsen gælder ikke for mølleejerens egen bolig. Ved opstilling i erhvervsområder skal den samlede støj fra virksomheden inkl. støjbidraget fra møllen overholde de fastsatte støjkrav for erhvervsområdet og relevante tilstødende områder. Ved anmeldelse af møllen til Teknisk Forvaltning skal det dokumenteres, at støjgrænserne kan overholdes i henhold til de til enhver tid gældende støjkrav. Skygger og reflekser n mølle skygger når solen skinner. år vingerne drejer rundt, rammes omgivelserne periodevis af roterende skygger fra vingerne. Der kan også opleves refleksblink fra møllevingerne. For at hindre generende reflekser af sollyset fra møllerne, skal møllevingerne være antirefleksbehandlet. Der findes ingen lovgivningsmæssige krav til regulering af skyggekastforhold. Ingen nabobebyggelser må dog påføres mere end Miljøministeriets anbefalinger på mere end 10 timers såkaldt reel skyggetid årligt jf. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller af 22. maj Ved anmeldelse skal det dokumenteres at møllen overholder Miljøministeriets anbefalinger. 10 Vibrationer Ved opsætning af møller på bygninger kan der opstå

11 vibrationer i bygningen. Forud for anmeldelse af møllen skal der foretages en vurdering af vibrationer gennem bygningen. Forhold til anden lovgivning aturbeskyttelsesloven Dele af området er omfattet af skovbygglinjer og åbeskyttelseslinjer. Der kan som udgangspunkt ikke opstilles møller indenfor skovbyggelinjen og åbeskyttelseslinjen. Opstilling kræver dispensation fra aturbeskyttelsesloven på baggrund af en konkret vurdering. Museumsloven Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder eller gøres arkæologiske fund, skal arbejdet standses og anmeldes til Kroppedal Museum, Kroppedal Allé 3, 2620 Tåstrup. edegørelse Servitutter Privatretslige servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Miljøvurdering Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en scree ning af planens forventede miljøpåvirkning af omgivelserne (f. LBK nr. 936 af 24. september 2009). Screeningen viser, at de anvendelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpå virkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurde ring af lokalplanen. Opsætning af mikro- og minivindmøller skal anmeldes til Teknisk Forvaltning efter bygningsreglementet og bekendtgørelse om støj fra vindmøller Ved anmeldelse skal du gøre rede for og dokumentere følgende: Præcist hvor møllen ønskes opsat Hvilken type mølle der ønskes opsat Dokumentation for overholdelse af gældende støjgrænser Dokumentation for overholdelse af de anbefalede grænseværdier for skygge til nabobebyggelse Visualiseringer af, hvorledes møllen er tilpasset den konkrete bygning samt den omkringliggende bebyggelse Vibrationer gennem bygningen, såfremt møllen opsættes på bygningen Statisk dokumentation af fastgørelse/forankring af møllen geoteknisk jordbundsundersøgelse vt. typegodkendelse 11

12 12

13 etsvirkninger Permanente retsvirkninger fter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. etsvirkninger 13

14

15 Lokalplanbestemmelser I henhold til Planloven (LBK nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål, at anvise områder hvor det er muligt at opstille mikro- og minivindmøller forhindre at der opstilles mikro-, miniog husstandsvindmøller i områder, hvor de er til væsentlig gene for de omkringboende og brugere af områderne eller, hvor de ikke kan placeres hensigtsmæssigt i forhold til kultuhistoriske, arkitekttoniske og rekreative interesser og værdier sikre at der ved placering af møller tages særlige hensyn til forebyggelse af gener fra støj, reflekser, lysafmærkning og skygge i forhold til den omkringliggende bebyggelse og områder sikre at møllerne fremstår acceptabelt ved at fastlægge bestemmelser for placering og udseende sikre at området udnyttes energimæssigt bedst muligt 2 Lokalplanens område 3.2 I Delområde A må der opstilles mikro- og minimøller på terræn og bygning. 3.3 I Delområde B må der kun opstilles mikro- og minimøller på bygning. 3.4 I Delområde C må der ikke opstilles mikro-, mini- eller husstandsvindmøller. 4 Møllernes placering Gældende for mikrovindmøller: 4.1 Mikrovindmøller må kun opsættes på bygninger, hvor det er foreneligt med bygningens arkitektur og omgivelser. 4.2 Hvis der opsættes flere vindmøller skal de opsættes i et ensartet opstillingsmønster. 4.3 Ved opsætning på bygning må møllevingernes højeste punkt ikke overstige højden på den eksisterende bebyggelse med mere end 2 meter målt fra tagryg. Gældende for minivindmøller: 4.4 Minivindmøller må opsættes på terræn og bygning, hvor det er foreneligt med bygningens arkitektur og omgivelser. 4.5 Hvis der opsættes flere vindmøller skal de opsættes i et ensartet opstillingsmønster. Lokalplanbestemmelser 2.1 Lokalplanens område og beliggenhed er vist på bilag 1 og omfatter de matr. nr., som ses på bilag 2, samt alle parceller, der efter den 17. april 2013 udstykkes fra de i bilag 2 nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C som vist på bilag 3,4 og Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanen indeholder supplerende bestemmelser for gældende lokalplaner og byplanvedtægter 4.6 Møller opsat på terræn skal overholde de byggelinjer, som er fastlagt i den pågældende lokalplan for området. 4.7 Møller opsat på terræn må have en totalhøjde på maksimal 12 meter. 4.8 Møller må kun opsættes på bygninger med flade tage. 4.9 Møller opsat på tage skal placeres på rørtårn Ved opsætning på bygning må møllens højeste punkt ikke overstige højden på den eksisterende bebyggelse med mere end 4,5 meter. 15

16 Lokalplanbestemmelser 4.11 I boligområder må møller kun opsættes på bygninger med 15 etager og derover Opstilling af møller på terræn nærmere end 2 x møllens totalhøjde fra naturgasledninger kræver tilladelse fra henholdsvis nerginet.dk. og HM aturgas. Gældende for mikro- og minivindmøller: 4.13 Der må ikke opstilles møller nærmere jernbaner end 1 x totalhøjden + 10 meter Der må ikke opstilles vindmøller langs Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen og Motorring 3 nærmere end 1 x møllens totalhøjde fra gældende vejbyggelinje. Opstilling nærmere end x møllens totalhøjde fra vejbyggelinje kræver Vejdirektoratets godkendelse. 6.4 Ved anmeldes af møllen skal det dokumenteres, at møllen visuelt er tilpasset den konkrete bygning samt den omkringliggende bebyggelse. 7 Vedtagelsespåtegning 7.1 Således er lokalplanen endelig vedtaget af Brøndby Kommunalbestyrelse den 9. april På kommunalbestyrelsens vegne Ib Terp Borgmester 4.15 Ved opstilling af vindmøller skal det vurderes om overordnede radiokædeforbindelser i området forstyrres. / Søren ohnsen Direktør 5 Møllernes udseende 5.1 Møllerne skal fremstå i ensfarvet hvid eller grålig nuance. 5.2 Møllevinderne skal være antirefleksbehandlet. 5.3 Møllerne må ikke lysafmærkes eller belyses. 5.4 Ingen nabo må belastes med mere end 10 timers reel skyggetid pr. år. 6 Anmeldelse Ved anmeldelse af møllen skal det dokumenteres, at gældende støjkrav kan overholdes. 6.2 Ved anmeldelse af møllen skal det dokumenteres, at de anbefalede grænseværdier for skygge til nabobebyggelser kan overholdes. 6.3 Ved opsætning af møllen direkte på bygningen skal der forud for anmeldelse foretages en vurdering af vibrationer gennem bygningen.

17 17 Lokalplanbestemmelser

18 Hvad er en rammeændring? Kommuneplan blev vedtaget den 9. december Kommuneplanen fastlægger en hovedstruktur for kommunen og rammer for de enkelte områder i kommunen. Kommuneplanens rammer fastlægger retningslinjerne for indholdet i de fremtidige lokalplaner med hensyn til bebyggelsens omfang og anvendelse mv. Kommunalbestyrelsen kan ændre kommuneplanens rammer ved at udarbejde et kommuneplantillæg f.eks. for at imødekomme et konkret byggeønske. ammeændringen kan imidlertid kun foretages efter en forudgående offentlig høring af mindst 8 ugers varighed. Høringen sker hos overordnede myndigheder samt borgere i kommunen. n rammeændring vil som regel blive fulgt op af en lokalplan. Lokalplanen kan dog tidligst vedtages endeligt sammen med eller efter vedtagelsen af rammeændringen.

19 Tillæg nr. 15 til Brøndby Kommuneplan

20

21 Kommuneplantillæg nr. 15 I henhold til planloven (LBK nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes som tillæg nr. 15 til kommuneplan følgende supplerende ændringer i rammerne for lokalplanlægningen: ammeområde ammeområde ammeområde ammeområde ammeområde ammeområde ammeområde 108.4, ammeområde Anvendelse: Lokalplanens (nr. 501) delområde A: Mikro- og minimøller Bebyggelse. Max. højde på møller 2,0 meter (på bygning), ammeområde ammeområde Anvendelse: Lokalplanens (nr. 501) delområde A: Mikro- og minimøller 21

22 ammeområde Kommuneplantillæg ammeområde ammeområde Anvendelse: Lokalplanens (nr. 501) delområde A: Mikro- og minimøller ammeområde 210.1B ammeområde Anvendelse: Lokalplanens (nr. 501) delområde A: Mikro- og minimøller ammeområde ammeområde ammeområde ammeområde ammeområde 211.5,

23 ammeområde 211.6, ammeområde 211.7, ammeområde 211.8, ammeområde 211.9, Kommuneplantillæg ammeområde , ammeområde ammeområde , ammeområde , ammeområde 213.1, ammeområde

24 ammeområde Kommuneplantillæg ammeområde ammeområde Bebyggelse: Max. højde på møller 2,0 meter (på bygning) ammeområde Anvendelse: Lokalplanens (nr. 501) delområde A: Mikro- og minimøller ammeområde ammeområde Bebyggelse: Max. højde på møller 2,0 meter (på bygning) ammeområde Anvendelse: Lokalplanens (nr. 501) delområde A: Mikro- og minimøller ammeområde Anvendelse: Lokalplanens (nr. 501) delområde A: Mikro- og minimøller ammeområde Anvendelse: Lokalplanens (nr. 501) delområde A: Mikro- og minimøller 24 ammeområde Anvendelse: Lokalplanens (nr. 501) delområde A: Mikro- og minimøller Bebyggelse: Max. højde på møller 2,0 meter (på bygning)

25 ammeområde Anvendelse: Lokaplanens (nr. 501) delområde A: Mikro- og minimøller Bebyggelse: Max. højde på møller 2,0 meter (på bygning) Kommuneplantillæg 25

26

27 Bilag Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning Bilag 2 Matrikler Bilag 3 Delområde A Bilag 4 Delområde B Bilag 5 Delområde C Bilag 6 Middelvindhastigheden i m/sek Bilag 27

28 28

29 Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Lokalplan 501 Bilag 1 Lokalplangrænse Lokalplangrænse 501/1 - ikke målfast Maj

30 Bilag 2 Lokalplanens matrikler Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre, samt hvad der måtte udstykkes herfra. Brøndbyøster By, Brøndbyøster: 10e, 10f, 10h, 10i, 10k, 10l, 10m, 10o, 10p, 10q, 10r, 10s, 10t, 10u, 10v, 10x, 10y, 11a, 11b, 11c, 11d, 11f, 11g, 13c, 13d, 13f, 15i, 16g, 16i, 17a, 17ab, 17ac, 17ad, 17ae, 17af, 17ag, 17ah, 17ai, 17ak, 17al, 17am, 17an, 17ap, 17ar, 17as, 17at, 17au, 17av, 17ax, 17ay, 17az, 17aæ, 17aø, 17b, 17ba, 17bb, 17bc, 17bd, 17be, 17bf, 17bg, 17bh, 17bi, 17bk, 17bl, 17bm, 17bn, 17bo, 17bp, 17bq, 17br, 17bs, 17bt, 17bu, 17bv, 17bx, 17by, 17bz, 17bæ, 17bø, 17c, 17ca, 17cb, 17cc, 17cd, 17ce, 17cf, 17cg, 17ch, 17ci, 17ck, 17cl, 17cm, 17cn, 17co, 17cp, 17cq, 17cr, 17cs, 17ct, 17cu, 17cv, 17cx, 17cy, 17cz, 17cæ, 17cø, 17d, 17da, 17db, 17dg, 17dh, 17di, 17dk, 17dn, 17do, 17dp, 17dq, 17dr, 17ds, 17dt, 17du, 17dy, 17dz, 17dæ, 17dø, 17ea, 17eb, 17ec, 17ed, 17ee, 17ef, 17eg, 17eh, 17ei, 17ek, 17el, 17em, 17en, 17eo, 17ep, 17eq, 17er, 17es, 17et, 17eu, 17ev, 17ex, 17ey, 17ez, 17eæ, 17eø, 17fa, 17fb, 17fc, 17fd, 17fe, 17ff, 17fg, 17fh, 17fi, 17fk, 17fl, 17fm, 17fn, 17fo, 17fp, 17fq, 17fr, 17fs, 17ft, 17fu, 17fv, 17fx, 17fy, 17fz, 17fø, 17ga, 17gb, 17gc, 17gd, 17ge, 17gf, 17gg, 17gh, 17gi, 17gk, 17gl, 17gm, 17h, 17i, 17k, 17n, 17o, 17p, 17q, 17r, 17s, 17t, 17u, 17v, 17x, 17y, 17z, 17æ, 17ø, 17aa, 18f, 18i, 18k, 18l, 18m, 18n, 18o, 18p, 18q, 18u, 18v, 18x, 18y, 19a, 19ab, 19d, 19f, 19h, 19i, 19k, 19l, 19m, 19n, 19o, 19p, 19q, 19r, 19s, 19t, 19u, 19v, 19x, 19y, 19z, 19æ, 19ø, 19aa, 1a, 1h, 1l, 1n, 1o, 1p, 1s, 20a, 20ah, 20ai, 20ao, 20ar, 20at, 20ay, 20aæ, 20ba, 20bb, 20bc, 20bf, 20bg, 20bh, 20bl, 20bp, 20bq, 20br, 20bs, 20bu, 20by, 20bz, 20bæ, 20bø, 20cp, 20cs, 20ct, 20cu, 20cv, 20cx, 20cø, 20d, 20da, 20dc, 20dh, 20dr, 20m, 20n, 20o, 20p, 20q, 20v, 20y, 21a, 21e, 21h, 21k, 21m, 21n, 21o, 21p, 22a, 22ab, 22ac, 22ad, 22ae, 22af, 22ag, 22ah, 22ai, 22ak, 22al, 22am, 22an, 22ao, 22ap, 22aq, 22ar, 22as, 22at, 22au, 22av, 22ax, 22ay, 22az, 22aø, 22bb, 22bc, 22bd, 22be, 22bf, 22bg, 22bh, 22bi, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h, 22i, 22k, 22l, 22m, 22n, 22o, 22p, 22q, 22r, 22s, 22t, 22u, 22v, 22x, 22y, 22z, 22æ, 22ø, 22aa, 23a, 23b, 23f, 23g, 23h, 24b, 24c, 24e, 24f, 24g, 24h, 24i, 24k, 24l, 24m, 24n, 24o, 24p, 24q, 24r, 24u, 24v, 24x, 25c, 25e, 26a, 26e, 26f, 26g, 26k, 26l, 26m, 26p, 26q, 26r, 28b, 28g, 28h, 2a, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2aæ, 2aø, 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2bh, 2bi, 2bk, 2bl, 2bm, 2bn, 2bo, 2bp, 2bq, 2br, 2bs, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx, 2by, 2bz, 2bæ, 2bø, 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2ce, 2cf, 2cg, 2ch, 2ci, 2ck, 2cl, 2cm, 2cn, 2co, 2cp, 2cq, 2cr, 2cs, 2ct, 2cu, 2cv, 2cx, 2cy, 2cz, 2cæ, 2cø, 2da, 2db, 2dc, 2dd, 2de, 2df, 2dg, 2dh, 2di, 2dk, 2dl, 2dm, 2dn, 2do, 2dp, 2dq, 2dr, 2ds, 2dt, 2du, 2dv, 2dx, 2dy, 2dz, 2dæ, 2dø, 2e, 2ea, 2eb, 2ec, 2ed, 2ee, 2ef, 2eg, 2eh, 2ei, 2ek, 2el, 2em, 2en, 2eo, 2ep, 2eq, 2er, 2es, 2et, 2eu, 2ev, 2ex, 2ey, 2ez, 2eæ, 2eø, 2fa, 2fb, 2fc, 2fd, 2fe, 2ff, 2fk, 2fl, 2fm, 2fn, 2fr, 2fs, 2ft, 2fu, 2fv, 2fx, 2fy, 2fz, 2g, 2ga, 2h, 2i, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 2aa, 37a, 37d, 37e, 38a, 39a, 3a, 3av, 3ax, 3ay, 3az, 3aæ, 3aø, 3b, 3ba, 3bb, 3bc, 3bd, 3be, 3bf, 3bg, 3bh, 3bk, 3bl, 3bm, 3bn, 3bo, 3bp, 3bq, 3br, 3bs, 3bt, 3bu, 3bv, 3bx, 3by, 3bz, 3bæ, 3bø, 3ca, 3cb, 3cc, 3cd, 3ce, 3cf, 3cg, 3ch, 3ci, 3ck, 3cl, 3cm, 3cn, 3co, 3cp, 3cq, 3da, 3dd, 3de, 3df, 3dp, 3e, 3eg, 3ex, 3fi, 3fm, 3fn, 3fo, 3ft, 3fv, 3fy, 3fz, 3fæ, 3fø, 3g, 3ga, 3gk, 3gl, 3gm, 3gn, 3go, 3gp, 3gq, 3gr, 3gs, 3gt, 3gu, 3gv, 3gx, 3gy, 3gz, 3gæ, 3gø, 3h, 3ha, 3hb, 3hd, 3he, 3hf, 3hg, 3hh, 3hi, 3hk, 3hl, 3hm, 3hn, 3ho, 3hp, 3hq, 3hr, 3hs, 3ht, 3hu, 3hv, 3hx, 3hy, 3hz, 3hæ, 3hø, 3ia, 3ib, 3ic, 3id, 3ie, 3if, 3ig, 3ih, 3ii, 3ik, 3il, 3im, 3in, 3io, 3ip, 3iq, 3ir, 3is, 3it, 3iu, 3iv, 3ix, 3iy, 3iz, 3iæ, 3iø, 3ka, 3kb, 3kc, 3kd, 3ke, 3kf, 3kg, 3kh, 3ki, 3kk, 3kl, 3km, 3kn, 3ko, 3kp, 3kq, 3kr, 3ks, 3kt, 3ku, 3kv, 3kx, 3ky, 3kz, 3kæ, 3kø, 3la, 3lb, 3lc, 3ld, 3le, 3lf, 3lg, 3lh, 3li, 3lk, 3ll, 3lm, 3ln, 3lo, 3lp, 3lq, 3lr, 3ls, 3lt, 3lu, 3lv, 3lx, 3ly, 3lz, 3læ, 3lø, 3ma, 3mb, 3mc, 3md, 3me, 3mf, 3mg, 3mh, 3mi, 3mk, 3ml, 3mm, 3mn, 3mo, 3mp, 3mq, 3mr, 3ms, 3mt, 3mu, 3mv, 3mx, 3aa, 40, 41, 42a, 42b, 43a, 43b, 43c, 44a, 44b, 45, 46a, 47a, 47b, 48a, 48c, 48d, 48e, 48f, 49a, 49b, 49c, 49d, 4a, 4ab, 4ac, 4ad, 4ae, 4af, 4ag, 4ai, 4ak, 4al, 4am, 4ap, 4aq, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4aæ, 4aø, 4b, 4ba, 4bb, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bl, 4bm, 4bn, 4bo, 4bp, 4bq, 4br, 4bs, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4ch, 4ci, 4ck, 4cl, 4cm, 4cn, 4co, 4cp, 4cq, 4cr, 4cu, 4cv, 4cx, 4cy, 4cz, 4cæ, 4cø, 4da, 4db, 4dc, 4dd, 4de, 4df, 4dg, 4dh, 4di, 4dk, 4dl, 4dm, 4dn, 4do, 4dp, 4dq, 4ds, 4du, 4dv, 4dx, 4dy, 4dz, 4dæ, 4dø, 4ea, 4eb, 4ec, 4ed, 4ef, 4eg, 4eh, 4ei, 4ek, 4el, 4em, 4en, 4eo, 4ep, 4eq, 4er, 4es, 4et, 4eu, 4ev, 4ex, 4ey, 4ez, 4eæ, 4eø, 4fa, 4fb, 4fc, 4fd, 4fe, 4ff, 4fg, 4fh, 4fi, 4fk, 4fl, 4fm, 4fn, 4fq, 4fu, 4fv, 4fx, 4fz, 4fø, 4g, 4gb, 4gc, 4gd, 4ge, 4h, 4i, 4m, 4o, 4s, 4t, 4u, 4x, 4y, 4æ, 4ø, 4aa, 51, 52a, 52b, 54, 55a, 55b, 56b, 57a, 58, 59a, 5a, 5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5ai, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5av, 5ax, 5ay, 5az, 5aæ, 5aø, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5bq, 5br, 5bs, 5bt, 5bu, 5bv, 5bx, 5by, 5bz, 5bæ, 5bø, 5ca, 5cb, 5cc, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5ci, 5ck, 5cl, 5cm, 5cn, 5co, 5cp, 5cq, 5cr, 5cs, 5ct, 5cu, 5cv, 5cx, 5cy, 5cz, 5cæ, 5cø, 5da, 5db, 5dc, 5dd, 5de, 5df, 5dg, 5dh, 5di, 5dk, 5dl, 5dm, 5dn, 5do, 5dp, 5dq, 5dr, 5ds, 5dx, 5dy, 5dz, 5dæ, 5e, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5v, 5x, 5ø, 5aa, 60, 61a, 61b, 62a, 62b, 62c, 63a, 63d, 64a, 64c, 64d, 64e, 64f, 64g, 64h, 64i, 64k, 64l, 64m, 66, 67a, 67c, 68a, 68b, 68c, 68d, 68g, 68h, 68i, 69, 6ae, 6ag, 6ah, 6ai, 6ak, 6f, 6g, 6h, 6i, 6k, 6l, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 6z, 6aa, 73b, 73c, 73d, 73e, 73f, 73g, 73h, 7a, 7ab, 7ad, 7af, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7br, 7bs, 7bt, 7bu, 7bx, 7bæ, 7bø, 7ca, 7cb, 7cc, 7cd, 7ce, 7cf, 7cg, 7ch, 7ci, 7ck, 7cl, 7cm, 7cn, 7co, 7cp, 7cq, 7cr, 7cs, 7ct, 7cu, 7cv, 7cx, 7cy, 7cz, 7cæ, 7cø,

31 7da, 7db, 7dc, 7dd, 7de, 7df, 7dg, 7dh, 7di, 7dk, 7dl, 7dm, 7dn, 7do, 7dp, 7dq, 7dr, 7ds, 7dt, 7du, 7dv, 7dx, 7dy, 7dz, 7dæ, 7dø, 7e, 7ea, 7eb, 7ec, 7ed, 7ee, 7ef, 7eg, 7eh, 7ei, 7ek, 7el, 7em, 7en, 7eo, 7ep, 7eq, 7er, 7es, 7et, 7eu, 7ev, 7ex, 7ey, 7ez, 7eæ, 7eø, 7fa, 7fb, 7fc, 7fd, 7fe, 7ff, 7fg, 7fh, 7fi, 7fk, 7fl, 7fm, 7fn, 7fo, 7fp, 7fq, 7fr, 7fs, 7ft, 7fu, 7fv, 7fx, 7fy, 7fz, 7fæ, 7fø, 7ga, 7gb, 7gc, 7gd, 7ge, 7gf, 7gg, 7gh, 7gi, 7gk, 7gl, 7gm, 7gn, 7go, 7gp, 7gq, 7gr, 7gs, 7gt, 7gu, 7gv, 7gx, 7gy, 7gz, 7gæ, 7gø, 7h, 7ha, 7hb, 7hc, 7hd, 7he, 7hf, 7hg, 7hh, 7hi, 7hk, 7hl, 7hm, 7hn, 7ho, 7hp, 7hq, 7hr, 7hs, 7ht, 7hu, 7hv, 7hx, 7hy, 7hz, 7hæ, 7hø, 7i, 7ia, 7ib, 7ic, 7id, 7ie, 7if, 7ig, 7ih, 7ii, 7ik, 7il, 7im, 7in, 7io, 7ip, 7iq, 7ir, 7is, 7it, 7iu, 7iv, 7ix, 7iy, 7iz, 7iæ, 7iø, 7k, 7ka, 7kb, 7kc, 7kd, 7ke, 7kf, 7kg, 7kh, 7ki, 7kk, 7kl, 7km, 7kn, 7ko, 7kp, 7kq, 7kr, 7ks, 7kt, 7ku, 7kv, 7kx, 7ky, 7kz, 7kæ, 7kø, 7la, 7lb, 7lc, 7ld, 7le, 7lf, 7lg, 7lh, 7li, 7lk, 7ll, 7lm, 7ln, 7lo, 7lp, 7lq, 7lr, 7ls, 7lt, 7lu, 7lv, 7lx, 7ly, 7lz, 7læ, 7lø, 7ma, 7mb, 7mc, 7md, 7me, 7mf, 7mg, 7mh, 7mi, 7mk, 7ml, 7mm, 7mn, 7mo, 7mp, 7mq, 7mr, 7ms, 7mt, 7mu, 7mv, 7mx, 7my, 7mz, 7mæ, 7mø, 7na, 7nb, 7nc, 7nd, 7ne, 7nf, 7ng, 7nh, 7ni, 7nk, 7nl, 7nm, 7nn, 7no, 7np, 7nq, 7nr, 7ns, 7nt, 7nu, 7nv, 7nx, 7ny, 7nz, 7næ, 7nø, 7oa, 7ob, 7oc, 7od, 7oe, 7of, 7og, 7oh, 7oi, 7ok, 7ol, 7om, 7on, 7oo, 7op, 7oq, 7or, 7os, 7ot, 7ou, 7ov, 7ox, 7oy, 7oz, 7oæ, 7oø, 7pa, 7pb, 7pc, 7pd, 7pe, 7pf, 7pg, 7ph, 7pi, 7pk, 7pl, 7pm, 7pn, 7po, 7pp, 7pq, 7pr, 7pu, 7pv, 7px, 7py, 7pz, 7pæ, 7pø, 7qa, 7qb, 7qc, 7qd, 7qe, 7qf, 7qg, 7qh, 7qi, 7qk, 7ql, 7qm, 7qn, 7qo, 7qp, 7qq, 7qr, 7qs, 7qt, 7qu, 7qv, 7qx, 7qy, 7qz, 7qæ, 7qø, 7ra, 7rb, 7rc, 7rd, 7re, 7rf, 7rg, 7rh, 7ri, 7rk, 7rl, 7rm, 7rn, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 86, 88b, 89, 8e, 8f, 8g, 8o, 91, 92, 94, 96, 97a, 97b, 97c, 98, 99, 9b, 9d, 9e, Brøndbyvester By, Brøndbyvester: 116a, 101a, 101ab, 101ac, 101ad, 101ag, 101ah, 101ai, 101ak, 101al, 101am, 101an, 101ao, 101ap, 101aq, 101ar, 101as, 101at, 101au, 101av, 101ax, 101aø, 101b, 101ba, 101bb, 101bc, 101bd, 101be, 101bf, 101bg, 101bh, 101bi, 101bl, 101bm, 101bn, 101bo, 101bp, 101bq, 101br, 101bs, 101bt, 101bu, 101bx, 101by, 101bz, 101bæ, 101bø, 101c, 101d, 101e, 101f, 101g, 101h, 101i, 101k, 101l, 101m, 101n, 101o, 101p, 101q, 101r, 101s, 101t, 101u, 101v, 101x, 101y, 101z, 101æ, 101ø, 101aa, 103, 104, 106e, 106f, 113a, 113c, 113d, 115, 116b, 120, 123c, 124, 127, 133, 137, 138, 145, 15c, 1a, 1h, 1m, 1o, 20ab, 20ac, 20ad, 20ag, 20ak, 20ao, 20ap, 20aq, 20d, 20e, 20g, 20h, 20i, 20k, 20l, 20m, 20n, 20o, 20p, 20q, 20r, 20s, 20t, 20v, 20z, 20aa, 21ab, 21ac, 21ad, 21ae, 21af, 21ag, 21ah, 21ai, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21ao, 21ap, 21aq, 21ar, 21as, 21at, 21au, 21av, 21ax, 21ay, 21az, 21aæ, 21aø, 21b, 21ba, 21bb, 21bc, 21bd, 21be, 21bf, 21bg, 21bh, 21bi, 21bk, 21bl, 21bm, 21bn, 21bo, 21bp, 21bq, 21br, 21bs, 21bt, 21bu, 21bx, 21by, 21bz, 21bæ, 21bø, 21c, 21ca, 21cb, 21cc, 21cd, 21ce, 21cf, 21cg, 21ch, 21ci, 21ck, 21cl, 21cm, 21cn, 21co, 21cp, 21cq, 21cr, 21cs, 21ct, 21cv, 21cx, 21cy, 21cæ, 21cø, 21da, 21db, 21df, 21dg, 21di, 21dk, 21dm, 21dn, 21do, 21dp, 21dq, 21dr, 21ds, 21dt, 21du, 21dv, 21dx, 21dy, 21dz, 21dæ, 21dø, 21e, 21ea, 21eb, 21ec, 21ed, 21ee, 21ef, 21eg, 21eh, 21ei, 21ek, 21el, 21em, 21en, 21eo, 21ep, 21eq, 21er, 21es, 21et, 21eu, 21ev, 21ex, 21ey, 21ez, 21eæ, 21eø, 21f, 21fa, 21fb, 21fc, 21fd, 21fe, 21ff, 21fg, 21fh, 21fi, 21fk, 21fl, 21fn, 21fo, 21fp, 21fq, 21fr, 21fs, 21fu, 21fv, 21fx, 21fy, 21fz, 21fæ, 21fø, 21g, 21ga, 21gb, 21gc, 21gd, 21ge, 21gf, 21gg, 21gh, 21gi, 21gk, 21gl, 21gm, 21gn, 21go, 21gp, 21gq, 21gr, 21gs, 21gt, 21gu, 21gv, 21gx, 21gy, 21gz, 21gæ, 21gø, 21h, 21ha, 21hb, 21hc, 21hd, 21he, 21hf, 21hg, 21hh, 21hi, 21hk, 21hn, 21ho, 21hp, 21i, 21l, 21m, 21o, 21p, 21q, 21r, 21s, 21t, 21u, 21v, 21x, 21y, 21z, 21æ, 21ø, 21aa, 22ab, 22ae, 22ag, 22ak, 22al, 22ao, 22ap, 22aq, 22as, 22at, 22au, 22av, 22aø, 22ba, 22bc, 22bd, 22be, 22bf, 22c, 22e, 22f, 22g, 22k, 22o, 22r, 22s, 22z, 22æ, 23a, 23ac, 23ak, 23al, 23am, 23an, 23ao, 23ap, 23aq, 23ar, 23as, 23b, 23ba, 23bd, 23bf, 23bg, 23bh, 23bi, 23bk, 23bl, 23bm, 23bn, 23bo, 23bp, 23bq, 23br, 23bs, 23bt, 23bu, 23bv, 23bx, 23by, 23bz, 23bø, 23ca, 23cb, 23cc, 23cd, 23ce, 23cf, 23cg, 23ch, 23ci, 23ck, 23cl, 23cm, 23cn, 23co, 23cp, 23cq, 23cr, 23cs, 23ct, 23cu, 23cv, 23cx, 23cy, 23cz, 23cæ, 23cø, 23da, 23db, 23dc, 23dd, 23de, 23dg, 23dh, 23di, 23dk, 23dl, 23dm, 23dn, 23do, 23dp, 23dq, 23dr, 23ds, 23dt, 23du, 23dv, 23dx, 23dy, 23dæ, 23dø, 23ea, 23eb, 23ec, 23ed, 23ee, 23ef, 23eg, 23em, 23en, 23eo, 23ep, 23eq, 23et, 23eu, 23ev, 23ex, 23ey, 23fa, 23fb, 23fc, 23fd, 23fe, 23ff, 23fg, 23fh, 23fi, 23fl, 23fm, 23fn, 23fo, 23fp, 23fq, 23fr, 23fs, 23ft, 23fu, 23fv, 23fx, 23fy, 23fz, 23fæ, 23fø, 23ga, 23gb, 23gc, 23gd, 23ge, 23gf, 23gg, 23gh, 23gi, 23gk, 23gl, 23gm, 23gn, 23go, 23gp, 23gq, 23gr, 23gs, 23gt, 23gu, 23gv, 23gx, 23gy, 23gz, 23gæ, 23gø, 23ha, 23hb, 23hc, 23hd, 23he, 23hf, 23hg, 23hh, 23hi, 23hk, 23hl, 23hm, 23hn, 23ho, 23hp, 23hq, 23hr, 23hs, 23ht, 23hu, 23hv, 23hx, 23hy, 23hz, 23hæ, 23hø, 23ia, 23ib, 23ic, 23id, 23ie, 23if, 23ig, 23ih, 23ii, 23ik, 23il, 23im, 23in, 23io, 23ip, 23iq, 23ir, 23is, 23it, 23iu, 23iv, 23ix, 23iy, 23iz, 23iæ, 23iø, 23k, 23ka, 23kb, 23kc, 23kd, 23ke, 23kf, 23kg, 23kh, 23ki, 23kk, 23kl, 23km, 23kn, 23ko, 23kp, 23kq, 23kr, 23ks, 23kt, 23ku, 23kv, 23kx, 23ky, 23kz, 23kæ, 23kø, 23l, 23la, 23lb, 23lc, 23ld, 23le, 23lf, 23lg, 23lh, 23li, 23lk, 23ll, 23lm, 23ln, 23lo, 23lp, 23lq, 23lr, 23ls, 23lt, 23lu, 23lv, 23lx, 23ly, 23lz, 23læ, 23m, 23ma, 23mb, 23mc, 23md, 23me, 23mf, 23mg, 23mh, 23mi, 23mk, 23ml, 23mm, 23mn, 23mo, 23mp, 23mq, 23mr, 23ms, 23mt, 23mu, 23mv, 23mx, 23my, 23mz, 23mø, 23ng, 23nh, 23ni, 23nk, 23nl, 23nn, 23no, 23np, 23nq, 23nr, 23ns, 23nu, 23nv, 23nx, 23ny, 23nz, 23næ, 23nø, 23oa, 23ob, 23oc, 23od, 23oe, 23of, 23og, 23oh, 23oi, 23ok, 23ol, 23om, 23on, 23oo, 23op, 23oq, 23or, 23os, 23ot, 23ou, 23ov, 23ox, 23oy, 23oz, 23oæ, 23oø, 23pa, 23pb, 23pc, 23pd, 23pe, 23pf, 23pg, 23ph, 23pi, 23pk, 23pl, 23pm, 23pn, 23po, 23pp, 23pq, 23pr, 23ps, 23pt, 23pu, 23py, 23pz, 23pæ, 23pø, 23qa, 23qb, 23qc, 23qd, 23qe, 23qf, 23qg, 23qh, 23qi, 23qk, 23ql, 23qm, 23qn, 23qo, 23qp, 23qq, 23qr, 23qs, 23qu, 23qv, 23qx, 23qy, 23qz, 23qæ, 23qø, 23ra, 23rb, 23rc, 23rd, 23rg, 23rh, 23ri, 23rk, 23rl, 23rm, 23rn, 23ro, 23rp, 23rq, 23rr, 23rs, 23rt, 23ru, 23rv,

32 23rx, 23ry, 23rz, 23ræ, 23rø, 23sa, 23sb, 23sc, 23sd, 23se, 23sf, 23sg, 23sh, 23si, 23sk, 23sl, 23sm, 23sn, 23so, 23sp, 23sq, 23sr, 23su, 23sv, 23sy, 23sz, 23sø, 23ta, 23tb, 23td, 23te, 23tg, 23ti, 23tk, 23tl, 23tm, 23tn, 23to, 23tp, 23tq, 23tt, 23ty, 23tz, 23tæ, 23tø, 23ua, 23ue, 23ug, 23vg, 23vq, 23vr, 23vs, 23vt, 23vu, 23vv, 23vx, 23z, 23aa, 24a, 24ab, 24ac, 24ad, 24ae, 24af, 24ag, 24ah, 24ai, 24ak, 24al, 24am, 24an, 24ao, 24ap, 24aq, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, 24aæ, 24aø, 24b, 24ba, 24bb, 24bc, 24bd, 24be, 24bf, 24bg, 24bh, 24bi, 24bk, 24bl, 24bm, 24bn, 24bo, 24bp, 24bq, 24br, 24bs, 24bt, 24bu, 24bv, 24bx, 24by, 24bz, 24bæ, 24bø, 24ca, 24cb, 24cc, 24cd, 24ce, 24cf, 24cg, 24ch, 24ci, 24ck, 24cl, 24cm, 24cn, 24co, 24cp, 24cq, 24cr, 24cs, 24ct, 24cu, 24cv, 24cx, 24cy, 24cz, 24cæ, 24cø, 24d, 24db, 24dc, 24dd, 24de, 24dg, 24di, 24dk, 24dl, 24dm, 24dn, 24dr, 24ds, 24dt, 24du, 24dv, 24dx, 24dy, 24dz, 24dæ, 24dø, 24ea, 24ec, 24ed, 24ee, 24ef, 24eg, 24eh, 24ei, 24en, 24eo, 24ep, 24er, 24g, 24h, 24i, 24k, 24l, 24m, 24n, 24o, 24p, 24q, 24r, 24s, 24t, 24u, 24v, 24x, 24y, 24z, 24æ, 24ø, 24aa, 25a, 25ap, 25aq, 26af, 26as, 26at, 26au, 26av, 26ax, 26ay, 26az, 26aæ, 26aø, 26ba, 26bb, 26bc, 26bd, 26be, 26bf, 26bg, 26bn, 27d, 27e, 27g, 27h, 27i, 27k, 27l, 27m, 27o, 27q, 27r, 27s, 27t, 27u, 27v, 27x, 27y, 27z, 27æ, 28a, 28ab, 28ac, 28ad, 28ae, 28af, 28ag, 28ah, 28ai, 28ak, 28al, 28am, 28an, 28ao, 28ap, 28aq, 28ar, 28as, 28au, 28av, 28ax, 28ay, 28az, 28aæ, 28aø, 28ba, 28bb, 28bc, 28bd, 28be, 28bf, 28bg, 28bh, 28bi, 28bk, 28bl, 28bm, 28bn, 28bo, 28bp, 28bq, 28br, 28bs, 28bt, 28bu, 28bv, 28bx, 28by, 28bz, 28bæ, 28bø, 28ca, 28cb, 28cc, 28cd, 28ce, 28cf, 28cg, 28ch, 28ci, 28ck, 28cl, 28cm, 28cn, 28co, 28cp, 28cq, 28cr, 28cs, 28ct, 28cu, 28cv, 28cx, 28cy, 28cz, 28cæ, 28cø, 28d, 28da, 28db, 28dc, 28dd, 28de, 28df, 28dg, 28dh, 28di, 28dk, 28dl, 28dm, 28dn, 28do, 28dp, 28dq, 28dr, 28dt, 28du, 28dv, 28dx, 28dy, 28dz, 28dæ, 28dø, 28e, 28ea, 28eb, 28ec, 28ed, 28ee, 28ef, 28eg, 28eh, 28ei, 28ek, 28el, 28em, 28en, 28eo, 28ep, 28eq, 28er, 28es, 28et, 28eu, 28ev, 28ex, 28ey, 28ez, 28eæ, 28eø, 28f, 28fa, 28fb, 28fc, 28fd, 28fe, 28ff, 28fg, 28fh, 28fi, 28fk, 28fl, 28fm, 28fn, 28fo, 28fp, 28fq, 28fr, 28fs, 28ft, 28fu, 28fv, 28fx, 28fy, 28fz, 28fæ, 28fø, 28g, 28ga, 28gb, 28gc, 28gd, 28ge, 28gf, 28gg, 28gh, 28gi, 28gk, 28gl, 28gm, 28gn, 28go, 28gp, 28gq, 28gr, 28gs, 28gt, 28gu, 28gv, 28gx, 28gy, 28gz, 28gæ, 28gø, 28h, 28ha, 28hb, 28hc, 28hd, 28he, 28hf, 28hg, 28hh, 28hi, 28hk, 28hl, 28hm, 28hn, 28ho, 28hp, 28hq, 28hr, 28hs, 28ht, 28hu, 28hv, 28hx, 28i, 28ib, 28ic, 28id, 28ie, 28if, 28ig, 28ih, 28ii, 28ik, 28il, 28im, 28in, 28io, 28iq, 28is, 28it, 28iu, 28iv, 28ix, 28iy, 28k, 28kd, 28ke, 28kf, 28kg, 28kh, 28ki, 28kk, 28kl, 28ko, 28kq, 28kr, 28kt, 28ku, 28kv, 28kx, 28ky, 28kz, 28kæ, 28kø, 28l, 28la, 28lb, 28lc, 28ld, 28lf, 28lg, 28lk, 28ll, 28lm, 28ln, 28lo, 28lp, 28lq, 28lr, 28ls, 28lt, 28lu, 28lv, 28lx, 28ly, 28lz, 28læ, 28lø, 28m, 28ma, 28mb, 28mc, 28md, 28me, 28mf, 28mg, 28mh, 28mi, 28mk, 28ml, 28mm, 28mn, 28mo, 28mp, 28mq, 28mr, 28mt, 28mv, 28mx, 28my, 28n, 28na, 28nb, 28o, 28p, 28q, 28r, 28s, 28t, 28u, 28v, 28x, 28y, 28z, 28æ, 28ø, 28aa, 29a, 29ab, 29ac, 29ad, 29ae, 29af, 29ag, 29ah, 29ai, 29ak, 29ao, 29ap, 29aq, 29at, 29au, 29av, 29ax, 29ay, 29az, 29aæ, 29aø, 29ba, 29bb, 29bc, 29bd, 29be, 29bf, 29bh, 29bi, 29bl, 29bm, 29bn, 29bo, 29bp, 29bq, 29br, 29bs, 29bt, 29bu, 29bv, 29bx, 29by, 29bz, 29bæ, 29bø, 29ca, 29cb, 29cc, 29cd, 29ce, 29cf, 29co, 29cr, 29cs, 29ct, 29dc, 29dd, 29de, 29dg, 29dh, 29di, 29do, 29dp, 29ds, 29du, 29dv, 29dx, 29dy, 29dz, 29dæ, 29dø, 29ea, 29eb, 29ec, 29ed, 29ee, 29ef, 29eg, 29ei, 29em, 29eo, 29ep, 29et, 29eu, 29g, 29h, 29i, 29k, 29l, 29m, 29n, 29o, 29p, 29q, 29r, 29s, 29t, 29u, 29v, 29x, 29y, 29z, 29æ, 29ø, 29aa, 30a, 30ai, 30ak, 30al, 30am, 30an, 30ao, 30aq, 30at, 30au, 30az, 30aæ, 30aø, 30ba, 30bb, 30bc, 30bd, 30be, 30bf, 30bg, 30bh, 30bi, 30bk, 30bl, 30bm, 30bn, 30bo, 30bp, 30bq, 30br, 30bs, 30bt, 30bu, 30by, 30bz, 30bæ, 30bø, 30c, 30ca, 30cb, 30cc, 30cd, 30d, 30e, 30f, 30g, 31a, 31ab, 31ac, 31ad, 31ae, 31af, 31ag, 31ah, 31ai, 31ak, 31al, 31am, 31an, 31ao, 31ap, 31aq, 31ar, 31as, 31at, 31au, 31av, 31ax, 31ay, 31az, 31aæ, 31aø, 31ba, 31bb, 31bc, 31bd, 31be, 31bf, 31bg, 31bh, 31bi, 31bk, 31bl, 31bm, 31bn, 31bo, 31bp, 31bq, 31br, 31bs, 31bt, 31bu, 31bv, 31bx, 31by, 31bz, 31bæ, 31bø, 31ca, 31cb, 31cc, 31cd, 31ce, 31cf, 31cg, 31ch, 31ci, 31ck, 31cl, 31cm, 31cn, 31co, 31cp, 31cq, 31cr, 31cs, 31ct, 31cu, 31cv, 31cx, 31cy, 31cz, 31cæ, 31cø, 31da, 31db, 31dc, 31dd, 31de, 31df, 31dg, 31dh, 31di, 31dk, 31dl, 31dm, 31dn, 31do, 31dp, 31dq, 31dr, 31ds, 31dt, 31du, 31dv, 31dx, 31dy, 31dz, 31dæ, 31dø, 31ea, 31eb, 31ec, 31ed, 31ee, 31ef, 31eg, 31eh, 31ei, 31ek, 31el, 31em, 31en, 31eo, 31ep, 31eq, 31er, 31es, 31et, 31eu, 31ev, 31ex, 31ey, 31ez, 31eæ, 31eø, 31fa, 31fb, 31fc, 31fd, 31fe, 31ff, 31fg, 31fh, 31fi, 31fk, 31fm, 31fn, 31fq, 31fr, 31fs, 31ft, 31fu, 31fx, 31fy, 31fz, 31fæ, 31fø, 31ga, 31gb, 31gc, 31gd, 31r, 31s, 31t, 31u, 31v, 31x, 31y, 31z, 31æ, 31ø, 31aa, 32a, 32an, 32b, 32bæ, 32ca, 32cb, 32cc, 32cd, 32cf, 32ch, 32ci, 32ck, 32cl, 32cm, 32cn, 32co, 32cp, 32cq, 32cr, 32cs, 32ct, 32cu, 32cv, 32cx, 32cy, 32cz, 32cæ, 32cø, 32da, 32db, 32dc, 32dd, 32de, 32df, 32dg, 32dh, 32di, 32dk, 32dl, 32dm, 32dn, 32do, 32dp, 32dq, 32dr, 32ds, 32dt, 32du, 32dv, 32dx, 32dy, 32dz, 32dæ, 32dø, 32ea, 32eb, 32ec, 32ed, 32ee, 32ef, 32eg, 32eh, 32ei, 32ek, 32el, 32em, 32en, 32eo, 32ep, 32eq, 32er, 32es, 32et, 32eu, 32ev, 32ey, 32ez, 32eæ, 32eø, 32fa, 32fb, 32fc, 32fd, 32fe, 32ff, 32fg, 32fh, 32fi, 32fk, 32fl, 32fm, 32fq, 32fr, 32fs, 32ft, 32fu, 32fv, 32fx, 32fy, 32fz, 32fø, 32ga, 32gb, 32gc, 32gd, 32ge, 32gf, 32gg, 32gh, 32gi, 32gk, 32gl, 32gm, 32gn, 32go, 32gp, 32gq, 32gr, 32gs, 32gt, 32gu, 32gv, 32gx, 32gy, 32gz, 32gæ, 32gø, 32ha, 32hb, 32hc, 32hd, 32he, 32hf, 32hg, 32hh, 32hi, 32hk, 32hm, 32ho, 32hp, 32ic, 32if, 32ik, 32im, 32in, 32io, 32ip, 32iq, 32ir, 32is, 32it, 32iu, 32iv, 32ix, 32iy, 32iz, 32iæ, 32iø, 32ka, 32kb, 32y, 33a, 33ab, 33ad, 33ae, 33af, 33ag, 33ai, 33am, 33an, 33ao, 33ap, 33aq, 33ar, 33as, 33at, 33au, 33av, 33ay, 33aæ, 33aø, 33ba, 33bb, 33bd, 33be, 33bf, 33bg, 33bi, 33bn, 33bq, 33br, 33bs, 33bt, 33bu, 33bv, 33by, 33bz, 33bæ, 33bø, 33ca, 33cb, 33cc, 33cd, 33ce, 33cf, 33cg, 33ch, 33ci, 33ck, 33cl, 33cm, 33cn, 33co, 33cp, 33cq, 33cr, 33ct, 33cu, 33cv, 33cx, 33cz, 33cø, 33d, 33da, 33db, 33dc, 33dd, 33de, 33df, 33dg, 33dh, 33di, 33dk, 33dl, 33dm, 33dn, 33do, 33dp, 33dq, 33dr, 33ds, 33dt, 33dv, 33dx, 33dy, 33dz,

33 33dæ, 33dø, 33e, 33ea, 33eb, 33ec, 33ed, 33ee, 33ef, 33eg, 33eh, 33ei, 33ek, 33el, 33em, 33en, 33eo, 33ep, 33eq, 33er, 33es, 33ez, 33eø, 33f, 33ff, 33fg, 33fh, 33fi, 33fk, 33fl, 33fm, 33fn, 33fo, 33fp, 33fq, 33fr, 33fs, 33ft, 33fu, 33fv, 33fx, 33fy, 33fz, 33fæ, 33fø, 33ga, 33gb, 33gc, 33gf, 33gg, 33gh, 33gi, 33gk, 33gl, 33gm, 33gn, 33go, 33gp, 33gq, 33gr, 33gs, 33gt, 33gu, 33gv, 33gx, 33gy, 33gz, 33gæ, 33gø, 33h, 33ha, 33hb, 33hc, 33hd, 33he, 33hf, 33hg, 33hh, 33hi, 33hk, 33hl, 33hm, 33hn, 33ho, 33hp, 33hq, 33hr, 33hs, 33ht, 33hu, 33hv, 33hx, 33hy, 33hz, 33hæ, 33hø, 33i, 33ib, 33ic, 33id, 33ie, 33if, 33ig, 33ih, 33ii, 33ik, 33il, 33im, 33in, 33io, 33ip, 33iq, 33ir, 33is, 33it, 33iu, 33iæ, 33iø, 33k, 33kb, 33kd, 33kg, 33kh, 33ki, 33kk, 33kl, 33km, 33kn, 33ko, 33kp, 33kq, 33kr, 33ks, 33kt, 33ku, 33kv, 33kx, 33ky, 33kz, 33kæ, 33kø, 33l, 33la, 33lb, 33lc, 33ld, 33le, 33lf, 33lg, 33ll, 33lm, 33ln, 33lo, 33lp, 33lq, 33lr, 33ls, 33lt, 33lu, 33lv, 33lx, 33ly, 33lz, 33læ, 33lø, 33m, 33ma, 33mb, 33mc, 33o, 33q, 33r, 33u, 33v, 33x, 33y, 33z, 33æ, 33ø, 33aa, 34c, 3b, 3c, 3e, 40a, 40af, 40l, 40m, 40n, 40o, 40p, 40q, 40r, 40s, 40t, 40u, 40x, 40æ, 40ø, 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, 44f, 44g, 44h, 44i, 44k, 44m, 48a, 49, 4a, 4ab, 4ac, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4i, 4l, 4m, 4n, 4r, 4s, 4t, 4v, 4z, 4ø, 4aa, 50, 51, 52b, 53a, 53b, 53c, 53d, 54, 55, 57, 58, 59, 5ab, 5ac, 5af, 5ak, 5an, 5aq, 5at, 5ax, 5aø, 5b, 5ba, 5c, 5g, 5h, 5k, 5l, 5o, 5p, 5q, 5r, 5t, 5u, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa, 60, 61, 62, 64a, 64b, 65a, 65b, 66a, 68a, 69a, 69c, 6ab, 6ac, 6ad, 6ae, 6af, 6ag, 6ah, 6ai, 6ak, 6al, 6am, 6an, 6ao, 6ap, 6aq, 6ar, 6as, 6at, 6au, 6av, 6aæ, 6aø, 6ba, 6bb, 6bc, 6bd, 6bf, 6bg, 6bh, 6bi, 6bk, 6bl, 6bo, 6br, 6bs, 6bt, 6by, 6bz, 6bø, 6ca, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6z, 6æ, 6ø, 6aa, 70a, 70b, 70d, 71a, 71b, 74a, 74b, 75, 76a, 76b, 77, 78, 79, 7a, 7ab, 7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7g, 7h, 7i, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87a, 87b, 88a, 88b, 89a, 89b, 8ao, 8c, 8m, 90, 92b, 92c, 93a, 93b, 94, 95a, 95b, 95c, 97, 99a, 99b, 99c, 99d, 99e, 99f, 9aæ, 9aø, Brøndbyvester By, Brøndby Strand 2ay, 106c, 106d, 108, 109, 10ab, 10ac, 10ad, 10ae, 10af, 10ag, 10ah, 10ai, 10ak, 10al, 10am, 10an, 10ay, 10aæ, 10aø, 10b, 10ba, 10bb, 10bc, 10bd, 10be, 10bf, 10bg, 10bh, 10bi, 10bk, 10bl, 10bm, 10bn, 10bo, 10bp, 10bq, 10br, 10bs, 10bt, 10bu, 10bv, 10by, 10bz, 10bø, 10c, 10cd, 10ce, 10cf, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10k, 10l, 10n, 10o, 10p, 10q, 10s, 10t, 10u, 10v, 10x, 10y, 10z, 10æ, 10ø, 10aa, 112, 11c, 126, 128a, 128b, 128c, 12a, 12ac, 12ad, 12ae, 12ag, 12ah, 12al, 12am, 12an, 12ao, 12ap, 12aq, 12ar, 12as, 12at, 12au, 12av, 12ax, 12ay, 12az, 12aæ, 12aø, 12b, 12ba, 12bb, 12bc, 12bd, 12be, 12bf, 12bg, 12bh, 12bi, 12bk, 12bl, 12bm, 12bn, 12bo, 12bp, 12bq, 12br, 12bs, 12bt, 12bu, 12bv, 12bx, 12by, 12bz, 12bæ, 12bø, 12c, 12ca, 12cb, 12cc, 12cd, 12ce, 12cf, 12cg, 12ch, 12ci, 12ck, 12cl, 12cm, 12cn, 12co, 12cp, 12cq, 12cr, 12cs, 12ct, 12cu, 12cv, 12cx, 12cy, 12cz, 12cæ, 12cø, 12da, 12db, 12dc, 12dd, 12de, 12df, 12dg, 12dh, 12di, 12dk, 12dl, 12dm, 12dn, 12do, 12dp, 12dq, 12dr, 12ds, 12dt, 12du, 12dv, 12dx, 12dy, 12dz, 12dæ, 12dø, 12ea, 12eb, 12ec, 12ed, 12ee, 12ef, 12eg, 12eh, 12ei, 12ek, 12el, 12em, 12en, 12eo, 12ep, 12eq, 12er, 12es, 12et, 12eu, 12ev, 12ex, 12ey, 12ez, 12eæ, 12eø, 12f, 12fa, 12fb, 12fc, 12fd, 12fe, 12ff, 12fg, 12fh, 12fi, 12fk, 12fl, 12fm, 12fn, 12fo, 12fp, 12fq, 12fr, 12fs, 12ft, 12fu, 12fv, 12fx, 12fy, 12fz, 12fæ, 12fø, 12g, 12ga, 12gb, 12gc, 12gd, 12ge, 12gf, 12gg, 12gh, 12gi, 12gk, 12gl, 12gm, 12gn, 12go, 12gp, 12gq, 12gr, 12gs, 12gt, 12gu, 12gv, 12gx, 12gy, 12gz, 12gæ, 12gø, 12h, 12ha, 12hb, 12hc, 12hd, 12he, 12hf, 12hg, 12hh, 12hi, 12hk, 12hl, 12hm, 12hn, 12ho, 12hp, 12hq, 12hr, 12hs, 12ht, 12hu, 12hv, 12hx, 12hy, 12hz, 12hæ, 12hø, 12i, 12ia, 12ib, 12ic, 12id, 12ie, 12if, 12ig, 12ih, 12ii, 12ik, 12il, 12im, 12in, 12io, 12ip, 12iq, 12ir, 12is, 12it, 12iu, 12iv, 12ix, 12iy, 12iz, 12iæ, 12iø, 12k, 12ka, 12kb, 12kd, 12ke, 12kf, 12kg, 12kh, 12ki, 12kk, 12kl, 12km, 12kn, 12ko, 12kp, 12kq, 12kr, 12ks, 12kt, 12ku, 12kv, 12kx, 12ky, 12kz, 12kæ, 12l, 12la, 12lb, 12lc, 12ld, 12le, 12lf, 12lg, 12lh, 12li, 12lk, 12ll, 12lm, 12ln, 12lo, 12lp, 12lq, 12lr, 12ls, 12lt, 12lu, 12lv, 12lx, 12ly, 12lz, 12læ, 12lø, 12m, 12ma, 12mb, 12mc, 12md, 12me, 12mf, 12mg, 12mh, 12mi, 12mk, 12ml, 12mm, 12mn, 12mo, 12mp, 12mq, 12mr, 12ms, 12mt, 12mu, 12mv, 12mx, 12my, 12mz, 12mæ, 12mø, 12n, 12na, 12nb, 12nc, 12nd, 12ne, 12nf, 12ng, 12nh, 12ni, 12nk, 12nl, 12nm, 12nn, 12no, 12np, 12nq, 12nr, 12ns, 12nt, 12nu, 12nv, 12nx, 12ny, 12nz, 12næ, 12nø, 12o, 12oa, 12ob, 12oc, 12od, 12oe, 12of, 12og, 12oh, 12oi, 12ok, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 12aa, 136c, 136d, 13a, 13ac, 13ad, 13ae, 13af, 13ag, 13ai, 13ak, 13al, 13am, 13an, 13ao, 13ap, 13aq, 13ar, 13as, 13at, 13au, 13av, 13ax, 13ay, 13az, 13aæ, 13aø, 13b, 13ba, 13bb, 13bc, 13be, 13bf, 13bg, 13bh, 13bk, 13bl, 13bm, 13bn, 13bo, 13bp, 13bq, 13br, 13bs, 13bt, 13bu, 13bv, 13bx, 13by, 13bz, 13bø, 13c, 13ca, 13cb, 13cc, 13cd, 13ce, 13cf, 13cg, 13ch, 13ci, 13ck, 13cl, 13cm, 13co, 13cp, 13cq, 13cr, 13cs, 13ct, 13cu, 13cv, 13cx, 13cy, 13cz, 13cæ, 13cø, 13d, 13db, 13dc, 13df, 13dg, 13dh, 13di, 13dk, 13dl, 13dm, 13dn, 13do, 13dt, 13dv, 13dx, 13dæ, 13e, 13ea, 13eb, 13ec, 13ed, 13ee, 13ef, 13eg, 13ei, 13ek, 13el, 13em, 13en, 13eo, 13ep, 13eq, 13er, 13es, 13et, 13eu, 13ev, 13ex, 13ey, 13ez, 13eæ, 13eø, 13f, 13fa, 13fb, 13fc, 13fd, 13fe, 13ff, 13fg, 13fh, 13fi, 13fk, 13fn, 13fo, 13fp, 13fq, 13fr, 13fs, 13ft, 13fu, 13fv, 13fx, 13fy, 13fz, 13fæ, 13fø, 13g, 13ga, 13gb, 13gc, 13gd, 13ge, 13gf, 13gg, 13gh, 13gi, 13gk, 13gl, 13gm, 13gn, 13go, 13gp, 13gq, 13gr, 13gs, 13gt, 13gu, 13gv, 13gx, 13gy, 13gz, 13gæ, 13gø, 13h, 13ha, 13hb, 13hc, 13hd, 13he, 13hf, 13hg, 13hh, 13hi, 13hk, 13hl, 13hm, 13hn, 13ho, 13hp, 13hq, 13hr, 13hz, 13hæ, 13ic, 13id, 13ii, 13il, 13im, 13in, 13io, 13ip, 13iq, 13iu, 13iv, 13ix, 13iy, 13iz, 13iø, 13k, 13ka, 13kc, 13ke, 13kf, 13kg, 13kh, 13ki, 13kk, 13km, 13kn, 13ko, 13kp, 13kq, 13kr, 13ks, 13kt, 13ku, 13kv, 13kx, 13m, 13n, 13o, 13p, 13q, 13t, 13u, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 13ø, 13aa, 141, 142, 143, 14a, 14ab, 14ac, 14ad, 14ai, 14ak, 14al, 14am, 14ao, 14aq, 14ar, 14at, 14au, 14av, 14ax, 14ay, 14az, 14ba, 14bb, 14bc, 14bd, 14be, 14bf, 14bh, 14bi, 14bk, 14bl, 14bm, 14bn, 14bo, 14bp, 14bq, 14br, 14bs, 14bt, 14bu, 14bv, 14bx, 14bæ, 14bø, 14c, 14ca, 14cb, 14cd, 14ce, 14cf, 14cg, 14ch, 14ci, 14ck, 14cl, 14cm, 14cn, 14co, 14cp, 14cr, 14cs, 14ct,

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt.

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Kontaktperson ved kabelpåvisning 5. november 2013 BMI/BER Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Vi vedlægger en instruktion, som skal følges

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE Vedhæftede filer Byrådets beslutning_sag 10_13_09_2017.pdf Indhold-i-lokalplanen.pdf matrikelkort_sommerhusstatur.pdf Matrikler.pdf nærhed til by sommerhusomr.pdf

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st.

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Ophævelse af Lokalplan 64 Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Ophævelse af Lokalplan 65... 4 Redegørelse for de faktiske forhold... 4 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 029 Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone Teknik & Miljø 2008 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY LOKALPLAN NR. 01.73.64 ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL

BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY LOKALPLAN NR. 01.73.64 ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL LOKALPLAN NR. 01.3. HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser for den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

BYSKOVEN VED HVIDBJERG

BYSKOVEN VED HVIDBJERG Sdr. R ingvej Vestergade 2.00m Bredgade Sønderlandsgade 3.00m By vej Thyholm Kommune 4.0 Industrivej 2.00m Kirk es træde Ny gade 8.00m Kirkegade 7.53m Vink elv ej Barslevv ej Nørregad e J ernbanegade Frederiks

Læs mere

Lokalplan 358. for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej FORSLAG

Lokalplan 358. for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej FORSLAG Lokalplan for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet Lokalplan nr. 432 For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet 13. maj 2002 N ÊÚ Lokalplanområdet er et ældre parcelhuskvarter i Spangsbjergområdet. Området er karakteriseret af tilbagerykkede

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere