TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Elise Andersen, Frants Nielsen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Skøjtevej 5 - Nedlæggelse af bolig Landzonetilladelse og dispensation til bolig, matrikulær sammenlægning og ridebane på Amagerland rideskole Nøragersmindevej Englandsvej 388A, opsætning af skiltepylon...8 Bilagsoversigt...10 Underskriftsside

3 Bygge- og Ejendomsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/22199 Sagsansvarlig: dho.tf Fraværende: Afbud: INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler over for Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. 2

4 Bygge- og Ejendomsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/40469 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ 1) Dragør Kommune har fremsendt forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget i offentlig høring. 2) Forvaltningen har modtaget ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for boligbyggeri i Knarreborgvej-området mod Glamsbjergvej. Ansøgningen vedrører rækkehusbebyggelse, hvilket ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan og Rammelokalplan 85-Boligbebyggelse ved Knarreborgvejområdet, der disponerer med etageboligbebyggelse. Forvaltningen har derfor afvist ansøgningen. 3) Udvalget besluttede den 3. februar 2015, at der ikke udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, Tårnbyvej 11, for nærværende. Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet afgørelsen under henvisning til, at begrundelsen ikke tilkendegiver de hovedhensyn, der ligger til grund for afgørelsen. Følgende fremsendes til ansøger: En eventuel ny lokalplan skal tage hensyn til ejendommens placering ved en kommunevej, hensyn til boligerne i nabobebyggelsen, ejendommens muligheder for anden anvendelse, herunder særligt ejendommens muligheder for at sikre parkering på egen grund, samt hensyn til ejendommens naboskab til skole og idrætsfaciliteter. Ejendommen er endvidere omfattet af støjcirkulæret, og ejendommen kan således ikke udlægges til boligbebyggelse. Da ansøgningen ikke indeholdt et konkret projekt, besluttede Udvalget, at der ikke udarbejdes lokalplan for nuværende under henvisning til, at der hverken i den nye Kommuneplan, eller politisk i øvrigt, er taget stilling til den fremadrettede, konkrete anvendelse af ejendommen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget /15 Dragør 2 Åben Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan /15 3 Åben Udsendt afgørelse DOK pdf Natur-og miljøklagenævnet /15 3

5 Bygge- og Ejendomsudvalget d Skøjtevej 5 - Nedlæggelse af bolig Åben sag Sagsnr.: 15/14849 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Nedrivningsfirma Midtsjællands Nedbrydning har på vegne af ejeren af ejendommen, Skøjtevej 5, søgt om nedlæggelse af boligen på ejendommen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Godkendelsen af nedlæggelsen af boligen er en forudsætning for nedrivning af ejendommen. Ejendommen ønskes købt af ejeren af naboejendommen, Jan Wendelboe, som vil benytte ejendommen til udvidelse af den parkeringsplads, han ejer på naboejendommen, Skøjtevej 7. Der er tale om en ejendom fra Huset består af 2 etager med 9 værelser i alt. Den nuværende ejer har moderniseret en del, bl.a. fremstår køkkenet i stuen i nyere stand. Samtlige gulve fremstår pæne. Badeværelserne er ligeledes af nyere dato. Vinduerne er generelt i udmærket stand. Huset bærer dog præg af sin alder, bl.a. er adgangsforholdene fra stuen til 1. salen meget trange i form af en smal trappe. Desuden fremstår bygningsskallen meget nedslidt og trænger til en gennemgribende renovering. Til huset hører en udestue af nyere dato, en have, samt et udhus, som reelt er nedrivningsmodent. Huset ligger i et område med blandet bolig og erhverv. Ifølge boligreguleringslovens 46 er det ikke uden Kommunalbestyrelsens samtykke tilladt at nedlægge en bolig, hvad enten nedlæggelsen sker ved sammenlægning af flere boliger eller ved nedrivning. Sammenfattende er det Sekretariatets vurdering, at boligen ikke fremtræder tidssvarende. LOVGRUNDLAG Boligreguleringslovens 46 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 4

6 Bygge- og Ejendomsudvalget d at meddele ejeren af ejendommen, Skøjtevej 5, tilladelse til nedlæggelse af boligen på ejendommen med forbehold for nødvendige tilladelser i henhold til byggelovgivningen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om nedrivningstilladelse pdf /15 2 Åben Skøjtevej kort /15 3 Åben tidligere sager /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Sagen tilbagesendes til Forvaltningen med henblik på yderligere oplysninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sagen blev på Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den udsat på yderligere oplysninger fra forvaltningen. Indretningen af huset er ikke hensigtsmæssig, bl.a. på grund af at adgangsforholdene fra stuen til 1. salen er meget besværlige. Huset fremtræder nedrivningsmodent. Ejendommen ligger i erhvervsområde ved Kastrup Metrostation II, som i kommuneplanen er udlagt til erhverv. Bygge- og Ejendomsudvalget har tidligere godkendt nedlæggelse af boligen beliggende Magle Alle 7 til fordel for erhverv. Her var tale om en ejendom beliggende i et område med blandet bolig/erhverv. Man har også godkendt nedlæggelse af boligen beliggende Ugandavej 5, da boligen ikke forekom tidssvarende, og der blev givet tilladelse til etablering af erhverv på ejendommen. Det er sekretariatets vurdering, at boligen på grund af husets alder, indretning, samt beliggenhed ikke fremstår tidssvarende. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddele ejeren af ejendommen, Skøjtevej 5, tilladelse til nedlæggelse af boligen på ejendommen med forbehold for nødvendige tilladelser i henhold til byggelovgivningen. 5

7 Bygge- og Ejendomsudvalget d Landzonetilladelse og dispensation til bolig, matrikulær sammenlægning og ridebane på Amagerland rideskole Nøragersmindevej 3 Åben sag Sagsnr.: 15/16905 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forlængelse af Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning d. 9. juni 2015 har ansøgninger om dispensation og landzonetilladelser i forbindelse med Amagerland rideskole været udsendt i nabohøring og er dermed klar til endelig afgørelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgninger om dispensation og landzonetilladelser til etablering af en bolig, omlægning af ridebane samt tilladelse til samnotering af ejendomme for oprettelse af en ny landbrugsejendom i forbindelse med Amagerland rideskole har været udsendt i nabohøring. I overensstemmelse med forvaltningens tidligere indstilling og udvalgets beslutning fra 9. juni 2015 anbefales det, at dispensationer og landzonetilladelser gives på følgende vilkår: a. oprettelse af en landbrugsejendom. b. at boligen overholder bygningsreglement 2010 og lokalplan om indendørs støj. c. at der ikke må etableres bygninger eller anlæg til rideskoleformål på matr. 2alt Tømmerup By, Tårnby, men at den forbeholdes til græsning/høslet eller anden jordbrugsmæssig anvendelse. d. at belysning på ridebanen ikke må anvendes efter kl. 21. HØRING Der er i forbindelse med høringen indkommet et høringssvar. Heri bemærker beboerne Nøragersmindevej 46 og 48, at de intet har mod det ansøgte, men at de ønsker, at der ikke etableres adgangsvej (til matrikel 2 alt) overfor deres matrikler. Teknisk Forvaltning anbefaler, at bemærkningen tages med i arbejdet på den kommende lokalplan for rideskolen jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning af 9. juni LOVGRUNDLAG Dispensationer fra lokalplaner kan gives i henhold til Lov om planlægning 19, hvis det ikke strider mod planens principper. Planens principper udgøres som udgangspunkt af planens formåls- og anvendelsesbestemmelser. På baggrund af det tidligere sagsforløb vurderes det muligt at dispensere fra lokalplanens (anvendelsesbestemmelse) til 6

8 Bygge- og Ejendomsudvalget d etablering af en bolig, når det sker i forbindelse med en samtidig etablering af en ny landbrugsejendom. Landzonetilladelser kræves, jf. Lov om planlægning 35 til udstykninger, ny bebyggelse og ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, medmindre forholdene er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser i Forholdene på Amagerlands Rideskole vurderes ikke at være omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Der kan jf. planlovens 55 knyttes vilkår til tilladelser og dispensationer. Vilkår af varig interesse kan tinglyses på ejendommen på ejers bekostning. Der henvises i øvrigt til lokalplan 56: INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der meddeles dispensation fra lokalplanen og 8.6 samt landzonetilladelse til lovliggørelse af en bolig på ejendommen Nøragersmindevej 3 (matr. 2æ Viberup By, Tårnby) i overensstemmelse med det fremsendte ansøgningsmateriale. Tilladelsen gives på vilkår om, at boligen overholder bygningsreglement 2010 og lokalplan om indendørs støj. Herudover er det et vilkår, at der oprettes en landbrugsejendom. 2. at der meddeles landzonetilladelse til samnotering af matriklerne 2æ Viberup By, Tårnby, 15h Skelgårde, Tårnby samt matrikel 2alt Tømmerup By, Tårnby med henblik på, at der oprettes en ny landbrugsejendom. Tilladelsen gives på vilkår om, at der ikke må etableres bygninger eller anlæg til rideskoleformål på matrikel 2alt Tømmerup By, Tårnby, men at denne forbeholdes til græsning/høslet eller anden jordbrugsmæssig anvendelse. Vilkåret tinglyses på ejendommen. 3. at der meddeles landzonetilladelse til omlægning/lovliggørelse af ridebane på matr. 15h Skelgårde, Tårnby med tilhørende belysning i overensstemmelse med det fremsendte ansøgningsmateriale. Tilladelsen gives på vilkår om, at belysningen på ridebanen ikke anvendes efter kl. 21. Vilkåret tinglyses på ejendommen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Svar på nabohøring fra Nøragersmindevej /15 2 Åben tt - nabohøring.docx /15 3 Åben Nabohøring vedr. bolig, ridebane og sammatrikulering /15 4 Åben Bilag til nabohøring inkl. ans. om sammatrikulering og div /15 tegningsmateriale 5 Åben Ansøgning /15 6 Åben Amagerlands Rideskole /15 7

9 Bygge- og Ejendomsudvalget d Englandsvej 388A, opsætning af skiltepylon Åben sag Sagsnr.: 15/8012 Sagsansvarlig: ama.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ N.J. Automobiler ansøger om tilladelse til at opsætning af skiltepylon, hvor den øverste del er udført som en digital reklameskærm. Pylonen placeres 30 cm fra skel mod vej og overskrider byggelinien. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen er omfattet af Lokalplan 74A, Erhvervsområdet ved Bjørnbaksvej. Ifølge Lokalplanens 8.2 må skiltning kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. I henhold til Lokalplanens 5.3 er der en vejbyggelinje (20 m til vejmidte) langs Englandsvej. På ejendommene langs Englandsvej reguleres byggelinjerne af en deklaration, tinglyst den , som foreskriver, at byggelinjerne lægges i en afstand af 20 meter fra vejens midte. Der ansøges om opsætning af 4,5 m høj og 1,2 m bred skiltepylon, hvor øverste del af pylonen er en 2 m 2 stor skiftende skærm, som vil vise forskellige tilbud fra værkstedet og salgsafdelingen. Skiltepylonen ønskes placeret 30 cm fra vej mod skel. Ovennævnte skærm på toppen af pylonen er ikke reguleret af Tårnby Kommunes skiltepolitik, hvorfor udvalget bedes tage stilling til denne type skiltning. Visning af reklamer på den skiftende skærm er i strid med 1 i Tårnby Kommunes skiltepolitik Placering af skiltepylonen 30 cm fra skel mod vej (mod Englandsvej) vil overskride den tinglyste byggelinie med 7,20 meter. Den ansøgte skiltepylon kræver dispensation fra Lokalplan 74A 5.3 og 8.2, den tinglyste deklaration af samt Tårnby Kommunes skiltepolitik. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte vil virke skæmmende på omgivelserne, og at dispensation til det ansøgte vil være præcedens skabende og dermed gøre det vanskeligt at afslå fremtidige ansøgninger på tilsvarende ejendomme i området, hvilket på sigt vil ændre områdets karakter. Endvidere kan Forvaltningen ikke anbefale denne type skiltning af hensyn til trafiksikkerheden, hvilket Vejdirektoratet er enig i. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 74A Erhvervsområdet-Bjørnbaksvej fra

10 Bygge- og Ejendomsudvalget d Ejendommen er omfattet af tinglyst deklaration af den 05. februar 1974 omhandlende byggelinjer. Skiltning reguleres af Tårnby Kommunes skiltepolitik. Lov om planlægning nr. 388 af 6. juni planloven Link til Lokalplan 74A: Link til skiltepolitik INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der ikke meddeles dispensation/tilladelse til den ansøgte skiltepylon, hvor den øverste del er et digitalt reklameskilt. 2. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 74A 5.3 og 8.2 og den tinglyste deklaration af den til overskridelse af byggelinjer, under forudsætning af, at projektet med den skiftende skærm med reklamer ændres til almindelig skiltning, der kun viser firmanavn og/eller logo som de øvrige godkendte skiltninger langs Englandsvej, og på betingelse af, at der tinglyses en fjernelsesdeklaration. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Situationsplan 86905/15 2 Åben Underretningsbrev /15 3 Åben Ansøgning.pdf /15 4 Åben Mail fra ansøger vedr. reklamer /15 5 Åben Luftbillede med placering af pylon.pdf /15 6 Åben Deklaration af pdf /15 9

11 Bygge- og Ejendomsudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget Dragør (134649/15) 2. Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan (143023/15) 3. Udsendt afgørelse DOK pdf Natur-og miljøklagenævnet (100878/15) 3. Skøjtevej 5 - Nedlæggelse af bolig 1. Ansøgning om nedrivningstilladelse pdf (104431/15) 2. Skøjtevej kort (106109/15) 3. tidligere sager (159279/15) 4. Landzonetilladelse og dispensation til bolig, matrikulær sammenlægning og ridebane på Amagerland rideskole Nøragersmindevej 3 1. Svar på nabohøring fra Nøragersmindevej (146830/15) 2. tt - nabohøring.docx (146830/15) 3. Nabohøring vedr. bolig, ridebane og sammatrikulering (121000/15) 4. Bilag til nabohøring inkl. ans. om sammatrikulering og div. tegningsmateriale (125391/15) 5. Ansøgning (120914/15) 6. Amagerlands Rideskole (117680/15) 5. Englandsvej 388A, opsætning af skiltepylon 1. Situationsplan (86905/15) 2. Underretningsbrev (126456/15) 3. Ansøgning.pdf (136962/15) 4. Mail fra ansøger vedr. reklamer (136817/15) 5. Luftbillede med placering af pylon.pdf (137145/15) 6. Deklaration af pdf (137176/15) 10

12 Bygge- og Ejendomsudvalget d Underskriftsside Henrik Zimino Frants Nielsen Elise Andersen Ole Holm Petersen Camilla Schwalbe Brian Bruun Allan S. Andersen Tommy Frederiksen Vibeke Rasmussen 11

13 Bilag: 2.1. Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget Dragør Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

14 DRAGØR KOMMUNE Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for en boligbebyggelse ved Vierdiget Kommunalbestyrelsen har 22. juni 2015 vedtaget Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 i henhold til planlovens 24, med henblik på offentlig fremlæggelse og høring. Forslagenes indhold Planforslagene har til formål at muliggøre opførelse af en ny boligbebyggelse ved Vierdiget og fastlægge rammer for byggeriets udformning og placering. Lokalplanforslaget har udgangspunkt i det bebyggelsesforslag, der fulgte det valgte købstilbud, og som blev offentliggjort i den indledende høring i april Kommuneplantillægget muliggør, at områdets anvendelse ændres fra offentlige formål/skole til boligformål. Her kan forslaget ses Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 kan ses på kommunens hjemmeside: og er fremlagt på Rådhuset, Kirkevej 7 og på Biblioteket, Vestgrønningen 18.

15 Mindretalsudtalelse Ved behandling af planforslagene i kommunalbestyrelsen fremkom en mindretalsudtalelse fra Liste T, som offentliggøres sammen med de vedtagne planforslag. Retsvirkning Ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplan, må ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet i den endelige plan. Dette gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Høring og bemærkninger Planforslagene er fremlagt i ca. 12 uger, derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen. Bemærkninger, indsigelser eller kommentarer til Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 skal være Dragør Kommune i hænde senest mandag den 28. september Bemærkningerne skal sendes til: Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller som til Miljøvurderinger Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø, i forhold til de hidtil gældende planer. I tilknytning til denne vurdering er der udarbejdet dels en såkaldt NATURA 2000-konsekvensvurdering om forslaget i relation til det naturbeskyttede kystlandskab, dels et notat med en overordnet trafikal vurdering af planforslaget. Dette materiale offentliggøres sammen med planforslagene. Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage skal inden den 28. september 2015 fremsendes til: Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller som til Dragør Kommunalbestyrelse

16 DRAGØR KOMMUNE Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 for en boligbebyggelse ved Vierdiget 1

17 2

18 INDHOLD INDLEDNING side 4 REDEGØRELSE side 5-15 Lokalplanen baggrund Planens område og indhold Planens forhold til anden planlægning mv Planens retsvirkninger Planens midlertidige retsvirkninger LOKALPLANBESTEMMELSER side KOMMUNEPLANTILLÆG side VEDTAGELSESPÅTEGNING side 23 BILAG side Matrikelkort og eksisterende forhold 2. Lokalplanens område, delområder og byggelinier 3. Vejledende bebyggelsesplan 4. Snit i bebyggelse og boligvej 5. Facadeudsnit af bebyggelse 6. Illustration af bebyggelse 7. Visualiseringer før/efter (7A 7C) Miljøscreeningsskema side 24 Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplanrevision 2013, er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik, maj/juni

19 INDLEDNING OM LOKALPLANERS INDHOLD OG UDARBEJDELSE En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om områders anvendelse, bebyggelsens art, omfang, placering og udformning samt om vej- og stiforhold og ubebyggede arealers fremtræden og indretning mv. I følge planloven skal der udarbejdes en lokalplan før der gennemføres for eksempel større bygge og anlægsarbejder. En lokalplan består af to dele: en planredegørelse og selve lokalplanbestemmelserne. Planredegørelsen beskriver bl.a. baggrunden for lokalplanen, de eksisterende forhold i området og sammenfatter indholdet i og intentionerne med selve planen. Planredegørelsen, som primært har til formål at orientere om lokalplanens forudsætninger og hensigter, kan ikke bruges direkte som grundlag for regulering. Lokalplanbestemmelserne, som består af et tekstafsnit med kortbilag og evt. illustrationer, udgør det juridiske dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse angiver bindende forskrifter for grundejere og panthavere m.fl. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et udarbejdet forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om bl.a. indsigelsesfrist, som normalt er på 8 uger. Efter vedtagelsen skal lokalplanen bekendtgøres offentligt. Denne bekendtgørelse skal samtidig oplyse om klagemuligheder. Planens retsvirkninger indebærer, at der ikke må etableres forhold i strid med planen. 4

20 PLANREDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Som følge af gennemførelsen af en ny skolestruktur nedlægges skolen ved Vierdiget og skolebørnene overflyttes til den om- og tilbyggede St. Magleby skole. Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund besluttet, at grunden skal sælges med henblik på byudvikling til boligformål. Efterfølgende er der gennemført et udbud af ejendommen Vierdiget 2-4, hvor der skulle afgives købstilbud med tilhørende skitseforslag til bebyggelsens udformning. Udbudsmaterialet beskrev en række forhold om bebyggelsens udformning, der ved udvælgelsen ville blive tillagt vægt, ud over den tilbudte købesum. Det drejede sig bl.a. om, - at anvendelsen alene må være til boligformål, - at byggeriet har høj arkitektonisk kvalitet, - at den maksimale bebyggelsesprocent må være 80, - at bebyggelsen skal tilpasses kystlandskabet og den eksisterende bebyggelse, - at den maksimale bygningshøjde skal svare til højden på bebyggelserne i nærområdet, - at bebyggelsens profil skal respektere den nuværende byrand. Der blev modtaget 6 tilbud vedlagt skitseforslag til bebyggelsen. Skitseforslaget, der fulgte det valgte tilbud, danner baggrund for indholdet i nærværende lokalplan. Forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, er der indkaldt ideer og forslag til planlægningsarbejdet. Ved denne indledende høring fremkom 12 høringssvar, der er indgået i den videre planlægning. 5

21 LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr.nr. 334 sf af Dragør By, Dragør, der har et grundareal på m 2. Området er beliggende på Dragør Sydstrand, afgrænset mod syd, øst og vest af vejene Søndre Strandvej, Krudttårnsvej og Vierdiget, og mod øst af nabobebyggelsen Strandkanten og børneinstitutionen Sansehuset. Langs søsiden af Søndre Strandvej forløber vandløbet Kanalen. Strandengene ud for arealet strækker sig fra Dragør by til Søvang og videre til Kongelunden og Vestamager. Skolebebyggelsen forudsættes nedrevet, som forudsætning for byudviklingen. 6

22 Den nuværende skolebebyggelse set fra Søndre Strandvej / Krudttårnsvej Luftfoto set fra øst ind over lokalplanområdet Skolebebyggelsen ud mod Søndre Strandvej 7

23 LOKALPLANENS INDHOLD Ny boligbebyggelse Med baggrund i det skitseforslag, der fulgte det valgte købstilbud, indeholder lokalplanen bestemmelser med henblik på opførelse af en rækkehusbebyggelse i 2-3 etager. Bebyggelsesplan Snit i bebyggelse og boligvej Bebyggelsen set fra luften 8

24 Lokalplanen fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent til 60. I henhold til skitseforslaget vil bebyggelsen kunne rumme ca. 100 boliger. Bebyggelsens maximale højde fastsættes til 10 meter for et delområde i den nordlige del af området ud til vejen Vierdiget, og 7 meter for det øvrige område. Bebyggelsen vil fremtræde med facader overvejende i murværk. Lokalplanen indeholder bestemmelser om friarealernes indretning, hvor der bl.a. muliggøres indretning af legepladser og etablering af nedsivningsanlæg for regnvand (fx mindre søer, grøfter og regnbede o. lign.) Lokalplanen indeholder tillige bestemmelser om vej- og parkeringsforhold, udstykningsmuligheder samt bestemmelser om grundejerforening mv. Den detaljerede indretning af fælles og private friarealer reguleres ikke i lokalplanen, men overlades til beboerdemokratiet i forhold til en grundejerforenings vedtægter. Hegning og beplantning må dog ikke medføre en fysisk opdeling og inddragelse af fælles friarealer. Visuel påvirkning af omgivelser Med hensyn til det planlagte boligbyggeris visuelle påvirkning af omgivelserne og kystlandskabet kan henvises til de visualiseringer før/efter, der indgår som Bilag 7A-7C i lokalplanen. Et boligbyggeri med en højde på ca. 7 m ud mod Søndre Strandvej og partielt ca. 9 m ud mod Vierdiget, vil kun påvirke kystlandskab marginalt. I forhold til den nuværende skolebebyggelse er der fastsat byggelinie på 10 m fra Søndre Strandvejs vejskel, hvor skolebyggeriet i dag partielt har en afstand på ca. 6 m fra vejskellet. I forhold til byranden, svarer højden på byggeriet til højden på nabobyggeriet langs Søndre Strandvej ( Strandkanten mod sydvest og Engparken s rækkehuse mod nordøst). Etageboligerne i baglandet ud til Krudttårnsvej er i 3 etager med en bygningshøjde på m. Byranden vil derfor ikke væsentligt blive påvirket. 9

25 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Kommuneplanrevision 2013 Lokalplanområdet indgår i Kommuneplanrevision 2013, som del af enkeltområde 3.13, der er udlagt til offentlige formål: skole, idræt, institutioner mv. samt fritidsformål. Området kan i henhold til de gældende rammebestemmelser bebygges op til 8,5 m, med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Kommuneplantillæg Forudgående offentlighed Byplanvedtægt 1A Kystnærhedszone Nærværende Lokalplan 74 suppleres derfor med et kommuneplantillæg nr. 2, der udlægger området, som et nyt enkeltområde 3.19, til boligformål med mulighed for en ny boligbebyggelse i en maksimal højde på 10 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 60. Forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, er der i henhold til planlovens 23c indkaldt ideer og forslag til planlægningsarbejdet. Ved denne indledende høring fremkom 12 høringssvar, der er indgået i den videre planlægning. Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 1A, der fastlægger anvendelsen til offentligt formål. Vedtagelsen af Lokalplan 74 indebærer ophævelse af byplanvedtægten for lokalplanens område. Som langt den største del af Dragør Kommune er også dette lokalplanområde beliggende i planlovens såkaldte kystnærheds-zone (i en afstand af 3 km fra kysten). I planlovens 5 a, stk. 4 angives, at der gælder særlige bestemmelser for de kystnære dele af byzonerne, der ligger ud til kysterne eller som indgår i et samspil med kystlandskabet. Nærværende lokalplanområde falder indenfor denne kategori. For de kystnære dele af byzonen, foreskriver 11a stk. 4, at der ved indpasning af ny bebyggelser bl.a. tages hensyn til den kystlandskabelige helhed samt til naturinteresserne på de omgivende arealer. Varetagelsen af disse hensyn skal bl.a. inddrage bygningernes højde. Planlovens 16 stk. 4 forskriver, at der for bebyggelser og anlæg skal redegøres for deres eventuelle visuelle påvirkning, og såfremt de afviger væsentlig for de eksisterende bygninger i området, skal der gives en begrundelse herfor. 10

26 Den bebyggelse, som muliggøres ved nærværende lokalplan, afviger ikke væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse i området, og vil i øvrigt ikke påvirke kysten visuelt. Varetagelsen af dette hensyn er beskrevet under lokalplanens indhold, side 9, og i nedenstående afsnit om NATURA 2000 konsekvensvurdering. NATURA 2000 konsekvensvurdering Ifølge lovbekendtgørelse nr. 782 af , 6, skal der i lokalplanens redegørelse indgå en vurdering af forslagets eventuelle påvirkning af det tilstødende NATURA 2000-område (EF-fuglebeskyttelses og habitatområde), der udgøres af kystlandskabet/strandengene på den søværts side af Søndre Strandvej. Der er i den anledning udarbejdet en NATURA konsekvensvurdering af det planlagte boligbyggeris konsekvenser i relation hertil, udarbejdet af Orbicon A/S i rapport af Den sammenfattende vurdering og konklusion i rapporten er, at eneste potentielle påvirkninger er en mulig forøget færdsel, der i teorien kunne forårsage øget slitage eller forstyrrelser af ynglende og rastende fugle. Sammenlignet med den øvrige til- og fraflytning i det rekreative opland og den eksisterende udnyttelse af området, vil ændringen i forhold til situationen i dag dog være begrænset. Når dertil lægges, at en eventuel forøget færdsel formodes primært at ville finde sted på eksisterende stier, adgangsveje m.m., kan det konkluderes, at hverken slitage af naturtyper eller forstyrrelser af ynglende og rastende fugle kan nå et niveau, der kan karakteriseres som skade på Natura 2000-området eller hindre opfyldelse af bevaringsmålsætningen for området. Projektet indebærer heller ingen påvirkninger af områdets økologiske funktionalitet for strengt beskyttede Bilag IV-arter. Strandbeskyttelseslinie Fredning Lokalplanområdet er ikke omfattet af den udvidede strandbeskyttelseslinie (300m) jf. Naturbeskyttelseslovens 15. Strandengene uden for lokalplanområdet, på søsiden af Sdr. Strandvej, er omfattet af fredning (Naturklagenævnets afgørelse af om fredning af kystområdet på Sydamager). 11

27 12

28 Klimatilpasning Museumsloven Trafik- og vejforhold I henhold til Klimatilpasningsplan 2013 for Dragør Kommune er kommunens kystarealer ud sat for risiko for oversvømmelser ved højtvande. For byzonearealerne langs Sydstranden udgør Søndre Strandvej, der er anlagt på et dige med en topkote på ca. 2,0 m, højvandsbeskyttelse for baglandet. Denne beskyttelse svarer til et beskyttelsesniveau, hvor der forekommer en oversvømmelse én gang hvert 500. år. En udvidet beskyttelse mod højtvande kan betyde behov for at forhøje diget. Hvis der under et jordarbejde indenfor lokalplanområdet findes fortidsminder vil de i givet fald være omfattet af museumslovens 27. Bilbetjeningen af området vil ske fra Vierdigets udmunding i Krudttårnsvej. Som konsekvens heraf ændres trafikken på vejen Vierdiget fra nuværende ensrettet biltrafik til at være dobbeltrettet. Stitrafik kan foregå via tilslutning (sluse) til Sdr. Røsevej med forbindelse til Tyrestien langs Hvidtjørnsarealet og til lysreguleringen i krydset til Krudttårnsvej. Denne rute vil samtidig være skolevej til St. Magleby skole for børn i området. De trafikale konsekvenser af tilvæksten af ca. 100 nye boliger i området samtidig med ophør af skoletrafikken, er vurderet som marginale i forhold til den nuværende trafik på områdets veje. 1 Nye udkørsler fra boligområdet til Vierdiget skal godkendes i henhold til vejloven. Lokalplanen pålægger vejbyggelinje langs Vierdiget og Krudttårnsvej i en afstand af 5 m fra vejskel. I henhold til vejlovens 70 kan vejbestyrelsen i særlige tilfælde forlange, at udgifter, der er forbundet med nye overkørsler / overgange, udført som følge af ændrede trafikale forhold, afholdes af den pågældende ejer eller bruger. Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningen udarbejder vedtægter for lokalplanområdets drift og vedligeholdelse, jf. bestemmelse 8.1. Der kan i vedtægterne, foruden forretningsorden mv., optages specifikke bestemmelser om eksempelvis den detaljerede brug af såvel de fælles- som de private havearealer, herunder regulering af læskærme, midlertidig hegning, driv- og væksthuse, legeborge, 1 Der henvises til notat af fra Via Trafik om Omdannelse af Skolen ved Vierdiget til boliger, overordnet trafikal vurdering. 13

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere