TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Elise Andersen, Frants Nielsen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Skøjtevej 5 - Nedlæggelse af bolig Landzonetilladelse og dispensation til bolig, matrikulær sammenlægning og ridebane på Amagerland rideskole Nøragersmindevej Englandsvej 388A, opsætning af skiltepylon...8 Bilagsoversigt...10 Underskriftsside

3 Bygge- og Ejendomsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/22199 Sagsansvarlig: dho.tf Fraværende: Afbud: INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler over for Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. 2

4 Bygge- og Ejendomsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/40469 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ 1) Dragør Kommune har fremsendt forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget i offentlig høring. 2) Forvaltningen har modtaget ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for boligbyggeri i Knarreborgvej-området mod Glamsbjergvej. Ansøgningen vedrører rækkehusbebyggelse, hvilket ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan og Rammelokalplan 85-Boligbebyggelse ved Knarreborgvejområdet, der disponerer med etageboligbebyggelse. Forvaltningen har derfor afvist ansøgningen. 3) Udvalget besluttede den 3. februar 2015, at der ikke udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, Tårnbyvej 11, for nærværende. Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet afgørelsen under henvisning til, at begrundelsen ikke tilkendegiver de hovedhensyn, der ligger til grund for afgørelsen. Følgende fremsendes til ansøger: En eventuel ny lokalplan skal tage hensyn til ejendommens placering ved en kommunevej, hensyn til boligerne i nabobebyggelsen, ejendommens muligheder for anden anvendelse, herunder særligt ejendommens muligheder for at sikre parkering på egen grund, samt hensyn til ejendommens naboskab til skole og idrætsfaciliteter. Ejendommen er endvidere omfattet af støjcirkulæret, og ejendommen kan således ikke udlægges til boligbebyggelse. Da ansøgningen ikke indeholdt et konkret projekt, besluttede Udvalget, at der ikke udarbejdes lokalplan for nuværende under henvisning til, at der hverken i den nye Kommuneplan, eller politisk i øvrigt, er taget stilling til den fremadrettede, konkrete anvendelse af ejendommen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget /15 Dragør 2 Åben Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan /15 3 Åben Udsendt afgørelse DOK pdf Natur-og miljøklagenævnet /15 3

5 Bygge- og Ejendomsudvalget d Skøjtevej 5 - Nedlæggelse af bolig Åben sag Sagsnr.: 15/14849 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Nedrivningsfirma Midtsjællands Nedbrydning har på vegne af ejeren af ejendommen, Skøjtevej 5, søgt om nedlæggelse af boligen på ejendommen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Godkendelsen af nedlæggelsen af boligen er en forudsætning for nedrivning af ejendommen. Ejendommen ønskes købt af ejeren af naboejendommen, Jan Wendelboe, som vil benytte ejendommen til udvidelse af den parkeringsplads, han ejer på naboejendommen, Skøjtevej 7. Der er tale om en ejendom fra Huset består af 2 etager med 9 værelser i alt. Den nuværende ejer har moderniseret en del, bl.a. fremstår køkkenet i stuen i nyere stand. Samtlige gulve fremstår pæne. Badeværelserne er ligeledes af nyere dato. Vinduerne er generelt i udmærket stand. Huset bærer dog præg af sin alder, bl.a. er adgangsforholdene fra stuen til 1. salen meget trange i form af en smal trappe. Desuden fremstår bygningsskallen meget nedslidt og trænger til en gennemgribende renovering. Til huset hører en udestue af nyere dato, en have, samt et udhus, som reelt er nedrivningsmodent. Huset ligger i et område med blandet bolig og erhverv. Ifølge boligreguleringslovens 46 er det ikke uden Kommunalbestyrelsens samtykke tilladt at nedlægge en bolig, hvad enten nedlæggelsen sker ved sammenlægning af flere boliger eller ved nedrivning. Sammenfattende er det Sekretariatets vurdering, at boligen ikke fremtræder tidssvarende. LOVGRUNDLAG Boligreguleringslovens 46 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 4

6 Bygge- og Ejendomsudvalget d at meddele ejeren af ejendommen, Skøjtevej 5, tilladelse til nedlæggelse af boligen på ejendommen med forbehold for nødvendige tilladelser i henhold til byggelovgivningen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om nedrivningstilladelse pdf /15 2 Åben Skøjtevej kort /15 3 Åben tidligere sager /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Sagen tilbagesendes til Forvaltningen med henblik på yderligere oplysninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sagen blev på Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den udsat på yderligere oplysninger fra forvaltningen. Indretningen af huset er ikke hensigtsmæssig, bl.a. på grund af at adgangsforholdene fra stuen til 1. salen er meget besværlige. Huset fremtræder nedrivningsmodent. Ejendommen ligger i erhvervsområde ved Kastrup Metrostation II, som i kommuneplanen er udlagt til erhverv. Bygge- og Ejendomsudvalget har tidligere godkendt nedlæggelse af boligen beliggende Magle Alle 7 til fordel for erhverv. Her var tale om en ejendom beliggende i et område med blandet bolig/erhverv. Man har også godkendt nedlæggelse af boligen beliggende Ugandavej 5, da boligen ikke forekom tidssvarende, og der blev givet tilladelse til etablering af erhverv på ejendommen. Det er sekretariatets vurdering, at boligen på grund af husets alder, indretning, samt beliggenhed ikke fremstår tidssvarende. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddele ejeren af ejendommen, Skøjtevej 5, tilladelse til nedlæggelse af boligen på ejendommen med forbehold for nødvendige tilladelser i henhold til byggelovgivningen. 5

7 Bygge- og Ejendomsudvalget d Landzonetilladelse og dispensation til bolig, matrikulær sammenlægning og ridebane på Amagerland rideskole Nøragersmindevej 3 Åben sag Sagsnr.: 15/16905 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forlængelse af Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning d. 9. juni 2015 har ansøgninger om dispensation og landzonetilladelser i forbindelse med Amagerland rideskole været udsendt i nabohøring og er dermed klar til endelig afgørelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgninger om dispensation og landzonetilladelser til etablering af en bolig, omlægning af ridebane samt tilladelse til samnotering af ejendomme for oprettelse af en ny landbrugsejendom i forbindelse med Amagerland rideskole har været udsendt i nabohøring. I overensstemmelse med forvaltningens tidligere indstilling og udvalgets beslutning fra 9. juni 2015 anbefales det, at dispensationer og landzonetilladelser gives på følgende vilkår: a. oprettelse af en landbrugsejendom. b. at boligen overholder bygningsreglement 2010 og lokalplan om indendørs støj. c. at der ikke må etableres bygninger eller anlæg til rideskoleformål på matr. 2alt Tømmerup By, Tårnby, men at den forbeholdes til græsning/høslet eller anden jordbrugsmæssig anvendelse. d. at belysning på ridebanen ikke må anvendes efter kl. 21. HØRING Der er i forbindelse med høringen indkommet et høringssvar. Heri bemærker beboerne Nøragersmindevej 46 og 48, at de intet har mod det ansøgte, men at de ønsker, at der ikke etableres adgangsvej (til matrikel 2 alt) overfor deres matrikler. Teknisk Forvaltning anbefaler, at bemærkningen tages med i arbejdet på den kommende lokalplan for rideskolen jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning af 9. juni LOVGRUNDLAG Dispensationer fra lokalplaner kan gives i henhold til Lov om planlægning 19, hvis det ikke strider mod planens principper. Planens principper udgøres som udgangspunkt af planens formåls- og anvendelsesbestemmelser. På baggrund af det tidligere sagsforløb vurderes det muligt at dispensere fra lokalplanens (anvendelsesbestemmelse) til 6

8 Bygge- og Ejendomsudvalget d etablering af en bolig, når det sker i forbindelse med en samtidig etablering af en ny landbrugsejendom. Landzonetilladelser kræves, jf. Lov om planlægning 35 til udstykninger, ny bebyggelse og ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, medmindre forholdene er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser i Forholdene på Amagerlands Rideskole vurderes ikke at være omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Der kan jf. planlovens 55 knyttes vilkår til tilladelser og dispensationer. Vilkår af varig interesse kan tinglyses på ejendommen på ejers bekostning. Der henvises i øvrigt til lokalplan 56: INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der meddeles dispensation fra lokalplanen og 8.6 samt landzonetilladelse til lovliggørelse af en bolig på ejendommen Nøragersmindevej 3 (matr. 2æ Viberup By, Tårnby) i overensstemmelse med det fremsendte ansøgningsmateriale. Tilladelsen gives på vilkår om, at boligen overholder bygningsreglement 2010 og lokalplan om indendørs støj. Herudover er det et vilkår, at der oprettes en landbrugsejendom. 2. at der meddeles landzonetilladelse til samnotering af matriklerne 2æ Viberup By, Tårnby, 15h Skelgårde, Tårnby samt matrikel 2alt Tømmerup By, Tårnby med henblik på, at der oprettes en ny landbrugsejendom. Tilladelsen gives på vilkår om, at der ikke må etableres bygninger eller anlæg til rideskoleformål på matrikel 2alt Tømmerup By, Tårnby, men at denne forbeholdes til græsning/høslet eller anden jordbrugsmæssig anvendelse. Vilkåret tinglyses på ejendommen. 3. at der meddeles landzonetilladelse til omlægning/lovliggørelse af ridebane på matr. 15h Skelgårde, Tårnby med tilhørende belysning i overensstemmelse med det fremsendte ansøgningsmateriale. Tilladelsen gives på vilkår om, at belysningen på ridebanen ikke anvendes efter kl. 21. Vilkåret tinglyses på ejendommen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Svar på nabohøring fra Nøragersmindevej /15 2 Åben tt - nabohøring.docx /15 3 Åben Nabohøring vedr. bolig, ridebane og sammatrikulering /15 4 Åben Bilag til nabohøring inkl. ans. om sammatrikulering og div /15 tegningsmateriale 5 Åben Ansøgning /15 6 Åben Amagerlands Rideskole /15 7

9 Bygge- og Ejendomsudvalget d Englandsvej 388A, opsætning af skiltepylon Åben sag Sagsnr.: 15/8012 Sagsansvarlig: ama.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ N.J. Automobiler ansøger om tilladelse til at opsætning af skiltepylon, hvor den øverste del er udført som en digital reklameskærm. Pylonen placeres 30 cm fra skel mod vej og overskrider byggelinien. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen er omfattet af Lokalplan 74A, Erhvervsområdet ved Bjørnbaksvej. Ifølge Lokalplanens 8.2 må skiltning kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. I henhold til Lokalplanens 5.3 er der en vejbyggelinje (20 m til vejmidte) langs Englandsvej. På ejendommene langs Englandsvej reguleres byggelinjerne af en deklaration, tinglyst den , som foreskriver, at byggelinjerne lægges i en afstand af 20 meter fra vejens midte. Der ansøges om opsætning af 4,5 m høj og 1,2 m bred skiltepylon, hvor øverste del af pylonen er en 2 m 2 stor skiftende skærm, som vil vise forskellige tilbud fra værkstedet og salgsafdelingen. Skiltepylonen ønskes placeret 30 cm fra vej mod skel. Ovennævnte skærm på toppen af pylonen er ikke reguleret af Tårnby Kommunes skiltepolitik, hvorfor udvalget bedes tage stilling til denne type skiltning. Visning af reklamer på den skiftende skærm er i strid med 1 i Tårnby Kommunes skiltepolitik Placering af skiltepylonen 30 cm fra skel mod vej (mod Englandsvej) vil overskride den tinglyste byggelinie med 7,20 meter. Den ansøgte skiltepylon kræver dispensation fra Lokalplan 74A 5.3 og 8.2, den tinglyste deklaration af samt Tårnby Kommunes skiltepolitik. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte vil virke skæmmende på omgivelserne, og at dispensation til det ansøgte vil være præcedens skabende og dermed gøre det vanskeligt at afslå fremtidige ansøgninger på tilsvarende ejendomme i området, hvilket på sigt vil ændre områdets karakter. Endvidere kan Forvaltningen ikke anbefale denne type skiltning af hensyn til trafiksikkerheden, hvilket Vejdirektoratet er enig i. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 74A Erhvervsområdet-Bjørnbaksvej fra

10 Bygge- og Ejendomsudvalget d Ejendommen er omfattet af tinglyst deklaration af den 05. februar 1974 omhandlende byggelinjer. Skiltning reguleres af Tårnby Kommunes skiltepolitik. Lov om planlægning nr. 388 af 6. juni planloven Link til Lokalplan 74A: Link til skiltepolitik INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der ikke meddeles dispensation/tilladelse til den ansøgte skiltepylon, hvor den øverste del er et digitalt reklameskilt. 2. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 74A 5.3 og 8.2 og den tinglyste deklaration af den til overskridelse af byggelinjer, under forudsætning af, at projektet med den skiftende skærm med reklamer ændres til almindelig skiltning, der kun viser firmanavn og/eller logo som de øvrige godkendte skiltninger langs Englandsvej, og på betingelse af, at der tinglyses en fjernelsesdeklaration. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Situationsplan 86905/15 2 Åben Underretningsbrev /15 3 Åben Ansøgning.pdf /15 4 Åben Mail fra ansøger vedr. reklamer /15 5 Åben Luftbillede med placering af pylon.pdf /15 6 Åben Deklaration af pdf /15 9

11 Bygge- og Ejendomsudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget Dragør (134649/15) 2. Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan (143023/15) 3. Udsendt afgørelse DOK pdf Natur-og miljøklagenævnet (100878/15) 3. Skøjtevej 5 - Nedlæggelse af bolig 1. Ansøgning om nedrivningstilladelse pdf (104431/15) 2. Skøjtevej kort (106109/15) 3. tidligere sager (159279/15) 4. Landzonetilladelse og dispensation til bolig, matrikulær sammenlægning og ridebane på Amagerland rideskole Nøragersmindevej 3 1. Svar på nabohøring fra Nøragersmindevej (146830/15) 2. tt - nabohøring.docx (146830/15) 3. Nabohøring vedr. bolig, ridebane og sammatrikulering (121000/15) 4. Bilag til nabohøring inkl. ans. om sammatrikulering og div. tegningsmateriale (125391/15) 5. Ansøgning (120914/15) 6. Amagerlands Rideskole (117680/15) 5. Englandsvej 388A, opsætning af skiltepylon 1. Situationsplan (86905/15) 2. Underretningsbrev (126456/15) 3. Ansøgning.pdf (136962/15) 4. Mail fra ansøger vedr. reklamer (136817/15) 5. Luftbillede med placering af pylon.pdf (137145/15) 6. Deklaration af pdf (137176/15) 10

12 Bygge- og Ejendomsudvalget d Underskriftsside Henrik Zimino Frants Nielsen Elise Andersen Ole Holm Petersen Camilla Schwalbe Brian Bruun Allan S. Andersen Tommy Frederiksen Vibeke Rasmussen 11

13 Bilag: 2.1. Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget Dragør Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

14 DRAGØR KOMMUNE Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for en boligbebyggelse ved Vierdiget Kommunalbestyrelsen har 22. juni 2015 vedtaget Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 i henhold til planlovens 24, med henblik på offentlig fremlæggelse og høring. Forslagenes indhold Planforslagene har til formål at muliggøre opførelse af en ny boligbebyggelse ved Vierdiget og fastlægge rammer for byggeriets udformning og placering. Lokalplanforslaget har udgangspunkt i det bebyggelsesforslag, der fulgte det valgte købstilbud, og som blev offentliggjort i den indledende høring i april Kommuneplantillægget muliggør, at områdets anvendelse ændres fra offentlige formål/skole til boligformål. Her kan forslaget ses Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 kan ses på kommunens hjemmeside: og er fremlagt på Rådhuset, Kirkevej 7 og på Biblioteket, Vestgrønningen 18.

15 Mindretalsudtalelse Ved behandling af planforslagene i kommunalbestyrelsen fremkom en mindretalsudtalelse fra Liste T, som offentliggøres sammen med de vedtagne planforslag. Retsvirkning Ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplan, må ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet i den endelige plan. Dette gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Høring og bemærkninger Planforslagene er fremlagt i ca. 12 uger, derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen. Bemærkninger, indsigelser eller kommentarer til Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 skal være Dragør Kommune i hænde senest mandag den 28. september Bemærkningerne skal sendes til: Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller som til Miljøvurderinger Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø, i forhold til de hidtil gældende planer. I tilknytning til denne vurdering er der udarbejdet dels en såkaldt NATURA 2000-konsekvensvurdering om forslaget i relation til det naturbeskyttede kystlandskab, dels et notat med en overordnet trafikal vurdering af planforslaget. Dette materiale offentliggøres sammen med planforslagene. Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage skal inden den 28. september 2015 fremsendes til: Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller som til Dragør Kommunalbestyrelse

16 DRAGØR KOMMUNE Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 for en boligbebyggelse ved Vierdiget 1

17 2

18 INDHOLD INDLEDNING side 4 REDEGØRELSE side 5-15 Lokalplanen baggrund Planens område og indhold Planens forhold til anden planlægning mv Planens retsvirkninger Planens midlertidige retsvirkninger LOKALPLANBESTEMMELSER side KOMMUNEPLANTILLÆG side VEDTAGELSESPÅTEGNING side 23 BILAG side Matrikelkort og eksisterende forhold 2. Lokalplanens område, delområder og byggelinier 3. Vejledende bebyggelsesplan 4. Snit i bebyggelse og boligvej 5. Facadeudsnit af bebyggelse 6. Illustration af bebyggelse 7. Visualiseringer før/efter (7A 7C) Miljøscreeningsskema side 24 Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplanrevision 2013, er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik, maj/juni

19 INDLEDNING OM LOKALPLANERS INDHOLD OG UDARBEJDELSE En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om områders anvendelse, bebyggelsens art, omfang, placering og udformning samt om vej- og stiforhold og ubebyggede arealers fremtræden og indretning mv. I følge planloven skal der udarbejdes en lokalplan før der gennemføres for eksempel større bygge og anlægsarbejder. En lokalplan består af to dele: en planredegørelse og selve lokalplanbestemmelserne. Planredegørelsen beskriver bl.a. baggrunden for lokalplanen, de eksisterende forhold i området og sammenfatter indholdet i og intentionerne med selve planen. Planredegørelsen, som primært har til formål at orientere om lokalplanens forudsætninger og hensigter, kan ikke bruges direkte som grundlag for regulering. Lokalplanbestemmelserne, som består af et tekstafsnit med kortbilag og evt. illustrationer, udgør det juridiske dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse angiver bindende forskrifter for grundejere og panthavere m.fl. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et udarbejdet forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om bl.a. indsigelsesfrist, som normalt er på 8 uger. Efter vedtagelsen skal lokalplanen bekendtgøres offentligt. Denne bekendtgørelse skal samtidig oplyse om klagemuligheder. Planens retsvirkninger indebærer, at der ikke må etableres forhold i strid med planen. 4

20 PLANREDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Som følge af gennemførelsen af en ny skolestruktur nedlægges skolen ved Vierdiget og skolebørnene overflyttes til den om- og tilbyggede St. Magleby skole. Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund besluttet, at grunden skal sælges med henblik på byudvikling til boligformål. Efterfølgende er der gennemført et udbud af ejendommen Vierdiget 2-4, hvor der skulle afgives købstilbud med tilhørende skitseforslag til bebyggelsens udformning. Udbudsmaterialet beskrev en række forhold om bebyggelsens udformning, der ved udvælgelsen ville blive tillagt vægt, ud over den tilbudte købesum. Det drejede sig bl.a. om, - at anvendelsen alene må være til boligformål, - at byggeriet har høj arkitektonisk kvalitet, - at den maksimale bebyggelsesprocent må være 80, - at bebyggelsen skal tilpasses kystlandskabet og den eksisterende bebyggelse, - at den maksimale bygningshøjde skal svare til højden på bebyggelserne i nærområdet, - at bebyggelsens profil skal respektere den nuværende byrand. Der blev modtaget 6 tilbud vedlagt skitseforslag til bebyggelsen. Skitseforslaget, der fulgte det valgte tilbud, danner baggrund for indholdet i nærværende lokalplan. Forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, er der indkaldt ideer og forslag til planlægningsarbejdet. Ved denne indledende høring fremkom 12 høringssvar, der er indgået i den videre planlægning. 5

21 LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr.nr. 334 sf af Dragør By, Dragør, der har et grundareal på m 2. Området er beliggende på Dragør Sydstrand, afgrænset mod syd, øst og vest af vejene Søndre Strandvej, Krudttårnsvej og Vierdiget, og mod øst af nabobebyggelsen Strandkanten og børneinstitutionen Sansehuset. Langs søsiden af Søndre Strandvej forløber vandløbet Kanalen. Strandengene ud for arealet strækker sig fra Dragør by til Søvang og videre til Kongelunden og Vestamager. Skolebebyggelsen forudsættes nedrevet, som forudsætning for byudviklingen. 6

22 Den nuværende skolebebyggelse set fra Søndre Strandvej / Krudttårnsvej Luftfoto set fra øst ind over lokalplanområdet Skolebebyggelsen ud mod Søndre Strandvej 7

23 LOKALPLANENS INDHOLD Ny boligbebyggelse Med baggrund i det skitseforslag, der fulgte det valgte købstilbud, indeholder lokalplanen bestemmelser med henblik på opførelse af en rækkehusbebyggelse i 2-3 etager. Bebyggelsesplan Snit i bebyggelse og boligvej Bebyggelsen set fra luften 8

24 Lokalplanen fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent til 60. I henhold til skitseforslaget vil bebyggelsen kunne rumme ca. 100 boliger. Bebyggelsens maximale højde fastsættes til 10 meter for et delområde i den nordlige del af området ud til vejen Vierdiget, og 7 meter for det øvrige område. Bebyggelsen vil fremtræde med facader overvejende i murværk. Lokalplanen indeholder bestemmelser om friarealernes indretning, hvor der bl.a. muliggøres indretning af legepladser og etablering af nedsivningsanlæg for regnvand (fx mindre søer, grøfter og regnbede o. lign.) Lokalplanen indeholder tillige bestemmelser om vej- og parkeringsforhold, udstykningsmuligheder samt bestemmelser om grundejerforening mv. Den detaljerede indretning af fælles og private friarealer reguleres ikke i lokalplanen, men overlades til beboerdemokratiet i forhold til en grundejerforenings vedtægter. Hegning og beplantning må dog ikke medføre en fysisk opdeling og inddragelse af fælles friarealer. Visuel påvirkning af omgivelser Med hensyn til det planlagte boligbyggeris visuelle påvirkning af omgivelserne og kystlandskabet kan henvises til de visualiseringer før/efter, der indgår som Bilag 7A-7C i lokalplanen. Et boligbyggeri med en højde på ca. 7 m ud mod Søndre Strandvej og partielt ca. 9 m ud mod Vierdiget, vil kun påvirke kystlandskab marginalt. I forhold til den nuværende skolebebyggelse er der fastsat byggelinie på 10 m fra Søndre Strandvejs vejskel, hvor skolebyggeriet i dag partielt har en afstand på ca. 6 m fra vejskellet. I forhold til byranden, svarer højden på byggeriet til højden på nabobyggeriet langs Søndre Strandvej ( Strandkanten mod sydvest og Engparken s rækkehuse mod nordøst). Etageboligerne i baglandet ud til Krudttårnsvej er i 3 etager med en bygningshøjde på m. Byranden vil derfor ikke væsentligt blive påvirket. 9

25 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Kommuneplanrevision 2013 Lokalplanområdet indgår i Kommuneplanrevision 2013, som del af enkeltområde 3.13, der er udlagt til offentlige formål: skole, idræt, institutioner mv. samt fritidsformål. Området kan i henhold til de gældende rammebestemmelser bebygges op til 8,5 m, med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Kommuneplantillæg Forudgående offentlighed Byplanvedtægt 1A Kystnærhedszone Nærværende Lokalplan 74 suppleres derfor med et kommuneplantillæg nr. 2, der udlægger området, som et nyt enkeltområde 3.19, til boligformål med mulighed for en ny boligbebyggelse i en maksimal højde på 10 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 60. Forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, er der i henhold til planlovens 23c indkaldt ideer og forslag til planlægningsarbejdet. Ved denne indledende høring fremkom 12 høringssvar, der er indgået i den videre planlægning. Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 1A, der fastlægger anvendelsen til offentligt formål. Vedtagelsen af Lokalplan 74 indebærer ophævelse af byplanvedtægten for lokalplanens område. Som langt den største del af Dragør Kommune er også dette lokalplanområde beliggende i planlovens såkaldte kystnærheds-zone (i en afstand af 3 km fra kysten). I planlovens 5 a, stk. 4 angives, at der gælder særlige bestemmelser for de kystnære dele af byzonerne, der ligger ud til kysterne eller som indgår i et samspil med kystlandskabet. Nærværende lokalplanområde falder indenfor denne kategori. For de kystnære dele af byzonen, foreskriver 11a stk. 4, at der ved indpasning af ny bebyggelser bl.a. tages hensyn til den kystlandskabelige helhed samt til naturinteresserne på de omgivende arealer. Varetagelsen af disse hensyn skal bl.a. inddrage bygningernes højde. Planlovens 16 stk. 4 forskriver, at der for bebyggelser og anlæg skal redegøres for deres eventuelle visuelle påvirkning, og såfremt de afviger væsentlig for de eksisterende bygninger i området, skal der gives en begrundelse herfor. 10

26 Den bebyggelse, som muliggøres ved nærværende lokalplan, afviger ikke væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse i området, og vil i øvrigt ikke påvirke kysten visuelt. Varetagelsen af dette hensyn er beskrevet under lokalplanens indhold, side 9, og i nedenstående afsnit om NATURA 2000 konsekvensvurdering. NATURA 2000 konsekvensvurdering Ifølge lovbekendtgørelse nr. 782 af , 6, skal der i lokalplanens redegørelse indgå en vurdering af forslagets eventuelle påvirkning af det tilstødende NATURA 2000-område (EF-fuglebeskyttelses og habitatområde), der udgøres af kystlandskabet/strandengene på den søværts side af Søndre Strandvej. Der er i den anledning udarbejdet en NATURA konsekvensvurdering af det planlagte boligbyggeris konsekvenser i relation hertil, udarbejdet af Orbicon A/S i rapport af Den sammenfattende vurdering og konklusion i rapporten er, at eneste potentielle påvirkninger er en mulig forøget færdsel, der i teorien kunne forårsage øget slitage eller forstyrrelser af ynglende og rastende fugle. Sammenlignet med den øvrige til- og fraflytning i det rekreative opland og den eksisterende udnyttelse af området, vil ændringen i forhold til situationen i dag dog være begrænset. Når dertil lægges, at en eventuel forøget færdsel formodes primært at ville finde sted på eksisterende stier, adgangsveje m.m., kan det konkluderes, at hverken slitage af naturtyper eller forstyrrelser af ynglende og rastende fugle kan nå et niveau, der kan karakteriseres som skade på Natura 2000-området eller hindre opfyldelse af bevaringsmålsætningen for området. Projektet indebærer heller ingen påvirkninger af områdets økologiske funktionalitet for strengt beskyttede Bilag IV-arter. Strandbeskyttelseslinie Fredning Lokalplanområdet er ikke omfattet af den udvidede strandbeskyttelseslinie (300m) jf. Naturbeskyttelseslovens 15. Strandengene uden for lokalplanområdet, på søsiden af Sdr. Strandvej, er omfattet af fredning (Naturklagenævnets afgørelse af om fredning af kystområdet på Sydamager). 11

27 12

28 Klimatilpasning Museumsloven Trafik- og vejforhold I henhold til Klimatilpasningsplan 2013 for Dragør Kommune er kommunens kystarealer ud sat for risiko for oversvømmelser ved højtvande. For byzonearealerne langs Sydstranden udgør Søndre Strandvej, der er anlagt på et dige med en topkote på ca. 2,0 m, højvandsbeskyttelse for baglandet. Denne beskyttelse svarer til et beskyttelsesniveau, hvor der forekommer en oversvømmelse én gang hvert 500. år. En udvidet beskyttelse mod højtvande kan betyde behov for at forhøje diget. Hvis der under et jordarbejde indenfor lokalplanområdet findes fortidsminder vil de i givet fald være omfattet af museumslovens 27. Bilbetjeningen af området vil ske fra Vierdigets udmunding i Krudttårnsvej. Som konsekvens heraf ændres trafikken på vejen Vierdiget fra nuværende ensrettet biltrafik til at være dobbeltrettet. Stitrafik kan foregå via tilslutning (sluse) til Sdr. Røsevej med forbindelse til Tyrestien langs Hvidtjørnsarealet og til lysreguleringen i krydset til Krudttårnsvej. Denne rute vil samtidig være skolevej til St. Magleby skole for børn i området. De trafikale konsekvenser af tilvæksten af ca. 100 nye boliger i området samtidig med ophør af skoletrafikken, er vurderet som marginale i forhold til den nuværende trafik på områdets veje. 1 Nye udkørsler fra boligområdet til Vierdiget skal godkendes i henhold til vejloven. Lokalplanen pålægger vejbyggelinje langs Vierdiget og Krudttårnsvej i en afstand af 5 m fra vejskel. I henhold til vejlovens 70 kan vejbestyrelsen i særlige tilfælde forlange, at udgifter, der er forbundet med nye overkørsler / overgange, udført som følge af ændrede trafikale forhold, afholdes af den pågældende ejer eller bruger. Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningen udarbejder vedtægter for lokalplanområdets drift og vedligeholdelse, jf. bestemmelse 8.1. Der kan i vedtægterne, foruden forretningsorden mv., optages specifikke bestemmelser om eksempelvis den detaljerede brug af såvel de fælles- som de private havearealer, herunder regulering af læskærme, midlertidig hegning, driv- og væksthuse, legeborge, 1 Der henvises til notat af fra Via Trafik om Omdannelse af Skolen ved Vierdiget til boliger, overordnet trafikal vurdering. 13

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere