TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Elise Andersen, Frants Nielsen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Skøjtevej 5 - Nedlæggelse af bolig Landzonetilladelse og dispensation til bolig, matrikulær sammenlægning og ridebane på Amagerland rideskole Nøragersmindevej Englandsvej 388A, opsætning af skiltepylon...8 Bilagsoversigt...10 Underskriftsside

3 Bygge- og Ejendomsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/22199 Sagsansvarlig: dho.tf Fraværende: Afbud: INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler over for Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. 2

4 Bygge- og Ejendomsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/40469 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ 1) Dragør Kommune har fremsendt forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget i offentlig høring. 2) Forvaltningen har modtaget ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for boligbyggeri i Knarreborgvej-området mod Glamsbjergvej. Ansøgningen vedrører rækkehusbebyggelse, hvilket ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan og Rammelokalplan 85-Boligbebyggelse ved Knarreborgvejområdet, der disponerer med etageboligbebyggelse. Forvaltningen har derfor afvist ansøgningen. 3) Udvalget besluttede den 3. februar 2015, at der ikke udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, Tårnbyvej 11, for nærværende. Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet afgørelsen under henvisning til, at begrundelsen ikke tilkendegiver de hovedhensyn, der ligger til grund for afgørelsen. Følgende fremsendes til ansøger: En eventuel ny lokalplan skal tage hensyn til ejendommens placering ved en kommunevej, hensyn til boligerne i nabobebyggelsen, ejendommens muligheder for anden anvendelse, herunder særligt ejendommens muligheder for at sikre parkering på egen grund, samt hensyn til ejendommens naboskab til skole og idrætsfaciliteter. Ejendommen er endvidere omfattet af støjcirkulæret, og ejendommen kan således ikke udlægges til boligbebyggelse. Da ansøgningen ikke indeholdt et konkret projekt, besluttede Udvalget, at der ikke udarbejdes lokalplan for nuværende under henvisning til, at der hverken i den nye Kommuneplan, eller politisk i øvrigt, er taget stilling til den fremadrettede, konkrete anvendelse af ejendommen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget /15 Dragør 2 Åben Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan /15 3 Åben Udsendt afgørelse DOK pdf Natur-og miljøklagenævnet /15 3

5 Bygge- og Ejendomsudvalget d Skøjtevej 5 - Nedlæggelse af bolig Åben sag Sagsnr.: 15/14849 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Nedrivningsfirma Midtsjællands Nedbrydning har på vegne af ejeren af ejendommen, Skøjtevej 5, søgt om nedlæggelse af boligen på ejendommen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Godkendelsen af nedlæggelsen af boligen er en forudsætning for nedrivning af ejendommen. Ejendommen ønskes købt af ejeren af naboejendommen, Jan Wendelboe, som vil benytte ejendommen til udvidelse af den parkeringsplads, han ejer på naboejendommen, Skøjtevej 7. Der er tale om en ejendom fra Huset består af 2 etager med 9 værelser i alt. Den nuværende ejer har moderniseret en del, bl.a. fremstår køkkenet i stuen i nyere stand. Samtlige gulve fremstår pæne. Badeværelserne er ligeledes af nyere dato. Vinduerne er generelt i udmærket stand. Huset bærer dog præg af sin alder, bl.a. er adgangsforholdene fra stuen til 1. salen meget trange i form af en smal trappe. Desuden fremstår bygningsskallen meget nedslidt og trænger til en gennemgribende renovering. Til huset hører en udestue af nyere dato, en have, samt et udhus, som reelt er nedrivningsmodent. Huset ligger i et område med blandet bolig og erhverv. Ifølge boligreguleringslovens 46 er det ikke uden Kommunalbestyrelsens samtykke tilladt at nedlægge en bolig, hvad enten nedlæggelsen sker ved sammenlægning af flere boliger eller ved nedrivning. Sammenfattende er det Sekretariatets vurdering, at boligen ikke fremtræder tidssvarende. LOVGRUNDLAG Boligreguleringslovens 46 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 4

6 Bygge- og Ejendomsudvalget d at meddele ejeren af ejendommen, Skøjtevej 5, tilladelse til nedlæggelse af boligen på ejendommen med forbehold for nødvendige tilladelser i henhold til byggelovgivningen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om nedrivningstilladelse pdf /15 2 Åben Skøjtevej kort /15 3 Åben tidligere sager /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Sagen tilbagesendes til Forvaltningen med henblik på yderligere oplysninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sagen blev på Bygge- og Ejendomsudvalgets møde den udsat på yderligere oplysninger fra forvaltningen. Indretningen af huset er ikke hensigtsmæssig, bl.a. på grund af at adgangsforholdene fra stuen til 1. salen er meget besværlige. Huset fremtræder nedrivningsmodent. Ejendommen ligger i erhvervsområde ved Kastrup Metrostation II, som i kommuneplanen er udlagt til erhverv. Bygge- og Ejendomsudvalget har tidligere godkendt nedlæggelse af boligen beliggende Magle Alle 7 til fordel for erhverv. Her var tale om en ejendom beliggende i et område med blandet bolig/erhverv. Man har også godkendt nedlæggelse af boligen beliggende Ugandavej 5, da boligen ikke forekom tidssvarende, og der blev givet tilladelse til etablering af erhverv på ejendommen. Det er sekretariatets vurdering, at boligen på grund af husets alder, indretning, samt beliggenhed ikke fremstår tidssvarende. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at meddele ejeren af ejendommen, Skøjtevej 5, tilladelse til nedlæggelse af boligen på ejendommen med forbehold for nødvendige tilladelser i henhold til byggelovgivningen. 5

7 Bygge- og Ejendomsudvalget d Landzonetilladelse og dispensation til bolig, matrikulær sammenlægning og ridebane på Amagerland rideskole Nøragersmindevej 3 Åben sag Sagsnr.: 15/16905 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forlængelse af Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning d. 9. juni 2015 har ansøgninger om dispensation og landzonetilladelser i forbindelse med Amagerland rideskole været udsendt i nabohøring og er dermed klar til endelig afgørelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgninger om dispensation og landzonetilladelser til etablering af en bolig, omlægning af ridebane samt tilladelse til samnotering af ejendomme for oprettelse af en ny landbrugsejendom i forbindelse med Amagerland rideskole har været udsendt i nabohøring. I overensstemmelse med forvaltningens tidligere indstilling og udvalgets beslutning fra 9. juni 2015 anbefales det, at dispensationer og landzonetilladelser gives på følgende vilkår: a. oprettelse af en landbrugsejendom. b. at boligen overholder bygningsreglement 2010 og lokalplan om indendørs støj. c. at der ikke må etableres bygninger eller anlæg til rideskoleformål på matr. 2alt Tømmerup By, Tårnby, men at den forbeholdes til græsning/høslet eller anden jordbrugsmæssig anvendelse. d. at belysning på ridebanen ikke må anvendes efter kl. 21. HØRING Der er i forbindelse med høringen indkommet et høringssvar. Heri bemærker beboerne Nøragersmindevej 46 og 48, at de intet har mod det ansøgte, men at de ønsker, at der ikke etableres adgangsvej (til matrikel 2 alt) overfor deres matrikler. Teknisk Forvaltning anbefaler, at bemærkningen tages med i arbejdet på den kommende lokalplan for rideskolen jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning af 9. juni LOVGRUNDLAG Dispensationer fra lokalplaner kan gives i henhold til Lov om planlægning 19, hvis det ikke strider mod planens principper. Planens principper udgøres som udgangspunkt af planens formåls- og anvendelsesbestemmelser. På baggrund af det tidligere sagsforløb vurderes det muligt at dispensere fra lokalplanens (anvendelsesbestemmelse) til 6

8 Bygge- og Ejendomsudvalget d etablering af en bolig, når det sker i forbindelse med en samtidig etablering af en ny landbrugsejendom. Landzonetilladelser kræves, jf. Lov om planlægning 35 til udstykninger, ny bebyggelse og ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, medmindre forholdene er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser i Forholdene på Amagerlands Rideskole vurderes ikke at være omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Der kan jf. planlovens 55 knyttes vilkår til tilladelser og dispensationer. Vilkår af varig interesse kan tinglyses på ejendommen på ejers bekostning. Der henvises i øvrigt til lokalplan 56: INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der meddeles dispensation fra lokalplanen og 8.6 samt landzonetilladelse til lovliggørelse af en bolig på ejendommen Nøragersmindevej 3 (matr. 2æ Viberup By, Tårnby) i overensstemmelse med det fremsendte ansøgningsmateriale. Tilladelsen gives på vilkår om, at boligen overholder bygningsreglement 2010 og lokalplan om indendørs støj. Herudover er det et vilkår, at der oprettes en landbrugsejendom. 2. at der meddeles landzonetilladelse til samnotering af matriklerne 2æ Viberup By, Tårnby, 15h Skelgårde, Tårnby samt matrikel 2alt Tømmerup By, Tårnby med henblik på, at der oprettes en ny landbrugsejendom. Tilladelsen gives på vilkår om, at der ikke må etableres bygninger eller anlæg til rideskoleformål på matrikel 2alt Tømmerup By, Tårnby, men at denne forbeholdes til græsning/høslet eller anden jordbrugsmæssig anvendelse. Vilkåret tinglyses på ejendommen. 3. at der meddeles landzonetilladelse til omlægning/lovliggørelse af ridebane på matr. 15h Skelgårde, Tårnby med tilhørende belysning i overensstemmelse med det fremsendte ansøgningsmateriale. Tilladelsen gives på vilkår om, at belysningen på ridebanen ikke anvendes efter kl. 21. Vilkåret tinglyses på ejendommen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Svar på nabohøring fra Nøragersmindevej /15 2 Åben tt - nabohøring.docx /15 3 Åben Nabohøring vedr. bolig, ridebane og sammatrikulering /15 4 Åben Bilag til nabohøring inkl. ans. om sammatrikulering og div /15 tegningsmateriale 5 Åben Ansøgning /15 6 Åben Amagerlands Rideskole /15 7

9 Bygge- og Ejendomsudvalget d Englandsvej 388A, opsætning af skiltepylon Åben sag Sagsnr.: 15/8012 Sagsansvarlig: ama.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ N.J. Automobiler ansøger om tilladelse til at opsætning af skiltepylon, hvor den øverste del er udført som en digital reklameskærm. Pylonen placeres 30 cm fra skel mod vej og overskrider byggelinien. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen er omfattet af Lokalplan 74A, Erhvervsområdet ved Bjørnbaksvej. Ifølge Lokalplanens 8.2 må skiltning kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. I henhold til Lokalplanens 5.3 er der en vejbyggelinje (20 m til vejmidte) langs Englandsvej. På ejendommene langs Englandsvej reguleres byggelinjerne af en deklaration, tinglyst den , som foreskriver, at byggelinjerne lægges i en afstand af 20 meter fra vejens midte. Der ansøges om opsætning af 4,5 m høj og 1,2 m bred skiltepylon, hvor øverste del af pylonen er en 2 m 2 stor skiftende skærm, som vil vise forskellige tilbud fra værkstedet og salgsafdelingen. Skiltepylonen ønskes placeret 30 cm fra vej mod skel. Ovennævnte skærm på toppen af pylonen er ikke reguleret af Tårnby Kommunes skiltepolitik, hvorfor udvalget bedes tage stilling til denne type skiltning. Visning af reklamer på den skiftende skærm er i strid med 1 i Tårnby Kommunes skiltepolitik Placering af skiltepylonen 30 cm fra skel mod vej (mod Englandsvej) vil overskride den tinglyste byggelinie med 7,20 meter. Den ansøgte skiltepylon kræver dispensation fra Lokalplan 74A 5.3 og 8.2, den tinglyste deklaration af samt Tårnby Kommunes skiltepolitik. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte vil virke skæmmende på omgivelserne, og at dispensation til det ansøgte vil være præcedens skabende og dermed gøre det vanskeligt at afslå fremtidige ansøgninger på tilsvarende ejendomme i området, hvilket på sigt vil ændre områdets karakter. Endvidere kan Forvaltningen ikke anbefale denne type skiltning af hensyn til trafiksikkerheden, hvilket Vejdirektoratet er enig i. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 74A Erhvervsområdet-Bjørnbaksvej fra

10 Bygge- og Ejendomsudvalget d Ejendommen er omfattet af tinglyst deklaration af den 05. februar 1974 omhandlende byggelinjer. Skiltning reguleres af Tårnby Kommunes skiltepolitik. Lov om planlægning nr. 388 af 6. juni planloven Link til Lokalplan 74A: Link til skiltepolitik INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at der ikke meddeles dispensation/tilladelse til den ansøgte skiltepylon, hvor den øverste del er et digitalt reklameskilt. 2. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 74A 5.3 og 8.2 og den tinglyste deklaration af den til overskridelse af byggelinjer, under forudsætning af, at projektet med den skiftende skærm med reklamer ændres til almindelig skiltning, der kun viser firmanavn og/eller logo som de øvrige godkendte skiltninger langs Englandsvej, og på betingelse af, at der tinglyses en fjernelsesdeklaration. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Situationsplan 86905/15 2 Åben Underretningsbrev /15 3 Åben Ansøgning.pdf /15 4 Åben Mail fra ansøger vedr. reklamer /15 5 Åben Luftbillede med placering af pylon.pdf /15 6 Åben Deklaration af pdf /15 9

11 Bygge- og Ejendomsudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget Dragør (134649/15) 2. Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan (143023/15) 3. Udsendt afgørelse DOK pdf Natur-og miljøklagenævnet (100878/15) 3. Skøjtevej 5 - Nedlæggelse af bolig 1. Ansøgning om nedrivningstilladelse pdf (104431/15) 2. Skøjtevej kort (106109/15) 3. tidligere sager (159279/15) 4. Landzonetilladelse og dispensation til bolig, matrikulær sammenlægning og ridebane på Amagerland rideskole Nøragersmindevej 3 1. Svar på nabohøring fra Nøragersmindevej (146830/15) 2. tt - nabohøring.docx (146830/15) 3. Nabohøring vedr. bolig, ridebane og sammatrikulering (121000/15) 4. Bilag til nabohøring inkl. ans. om sammatrikulering og div. tegningsmateriale (125391/15) 5. Ansøgning (120914/15) 6. Amagerlands Rideskole (117680/15) 5. Englandsvej 388A, opsætning af skiltepylon 1. Situationsplan (86905/15) 2. Underretningsbrev (126456/15) 3. Ansøgning.pdf (136962/15) 4. Mail fra ansøger vedr. reklamer (136817/15) 5. Luftbillede med placering af pylon.pdf (137145/15) 6. Deklaration af pdf (137176/15) 10

12 Bygge- og Ejendomsudvalget d Underskriftsside Henrik Zimino Frants Nielsen Elise Andersen Ole Holm Petersen Camilla Schwalbe Brian Bruun Allan S. Andersen Tommy Frederiksen Vibeke Rasmussen 11

13 Bilag: 2.1. Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Vierdiget Dragør Udvalg: Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: 18. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

14 DRAGØR KOMMUNE Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for en boligbebyggelse ved Vierdiget Kommunalbestyrelsen har 22. juni 2015 vedtaget Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 i henhold til planlovens 24, med henblik på offentlig fremlæggelse og høring. Forslagenes indhold Planforslagene har til formål at muliggøre opførelse af en ny boligbebyggelse ved Vierdiget og fastlægge rammer for byggeriets udformning og placering. Lokalplanforslaget har udgangspunkt i det bebyggelsesforslag, der fulgte det valgte købstilbud, og som blev offentliggjort i den indledende høring i april Kommuneplantillægget muliggør, at områdets anvendelse ændres fra offentlige formål/skole til boligformål. Her kan forslaget ses Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 kan ses på kommunens hjemmeside: og er fremlagt på Rådhuset, Kirkevej 7 og på Biblioteket, Vestgrønningen 18.

15 Mindretalsudtalelse Ved behandling af planforslagene i kommunalbestyrelsen fremkom en mindretalsudtalelse fra Liste T, som offentliggøres sammen med de vedtagne planforslag. Retsvirkning Ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplan, må ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet i den endelige plan. Dette gælder indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Høring og bemærkninger Planforslagene er fremlagt i ca. 12 uger, derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen. Bemærkninger, indsigelser eller kommentarer til Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 skal være Dragør Kommune i hænde senest mandag den 28. september Bemærkningerne skal sendes til: Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller som til Miljøvurderinger Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø, i forhold til de hidtil gældende planer. I tilknytning til denne vurdering er der udarbejdet dels en såkaldt NATURA 2000-konsekvensvurdering om forslaget i relation til det naturbeskyttede kystlandskab, dels et notat med en overordnet trafikal vurdering af planforslaget. Dette materiale offentliggøres sammen med planforslagene. Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel klage skal inden den 28. september 2015 fremsendes til: Rådhuset, Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller som til Dragør Kommunalbestyrelse

16 DRAGØR KOMMUNE Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 for en boligbebyggelse ved Vierdiget 1

17 2

18 INDHOLD INDLEDNING side 4 REDEGØRELSE side 5-15 Lokalplanen baggrund Planens område og indhold Planens forhold til anden planlægning mv Planens retsvirkninger Planens midlertidige retsvirkninger LOKALPLANBESTEMMELSER side KOMMUNEPLANTILLÆG side VEDTAGELSESPÅTEGNING side 23 BILAG side Matrikelkort og eksisterende forhold 2. Lokalplanens område, delområder og byggelinier 3. Vejledende bebyggelsesplan 4. Snit i bebyggelse og boligvej 5. Facadeudsnit af bebyggelse 6. Illustration af bebyggelse 7. Visualiseringer før/efter (7A 7C) Miljøscreeningsskema side 24 Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplanrevision 2013, er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik, maj/juni

19 INDLEDNING OM LOKALPLANERS INDHOLD OG UDARBEJDELSE En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om områders anvendelse, bebyggelsens art, omfang, placering og udformning samt om vej- og stiforhold og ubebyggede arealers fremtræden og indretning mv. I følge planloven skal der udarbejdes en lokalplan før der gennemføres for eksempel større bygge og anlægsarbejder. En lokalplan består af to dele: en planredegørelse og selve lokalplanbestemmelserne. Planredegørelsen beskriver bl.a. baggrunden for lokalplanen, de eksisterende forhold i området og sammenfatter indholdet i og intentionerne med selve planen. Planredegørelsen, som primært har til formål at orientere om lokalplanens forudsætninger og hensigter, kan ikke bruges direkte som grundlag for regulering. Lokalplanbestemmelserne, som består af et tekstafsnit med kortbilag og evt. illustrationer, udgør det juridiske dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse angiver bindende forskrifter for grundejere og panthavere m.fl. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et udarbejdet forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om bl.a. indsigelsesfrist, som normalt er på 8 uger. Efter vedtagelsen skal lokalplanen bekendtgøres offentligt. Denne bekendtgørelse skal samtidig oplyse om klagemuligheder. Planens retsvirkninger indebærer, at der ikke må etableres forhold i strid med planen. 4

20 PLANREDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Som følge af gennemførelsen af en ny skolestruktur nedlægges skolen ved Vierdiget og skolebørnene overflyttes til den om- og tilbyggede St. Magleby skole. Kommunalbestyrelsen har på denne baggrund besluttet, at grunden skal sælges med henblik på byudvikling til boligformål. Efterfølgende er der gennemført et udbud af ejendommen Vierdiget 2-4, hvor der skulle afgives købstilbud med tilhørende skitseforslag til bebyggelsens udformning. Udbudsmaterialet beskrev en række forhold om bebyggelsens udformning, der ved udvælgelsen ville blive tillagt vægt, ud over den tilbudte købesum. Det drejede sig bl.a. om, - at anvendelsen alene må være til boligformål, - at byggeriet har høj arkitektonisk kvalitet, - at den maksimale bebyggelsesprocent må være 80, - at bebyggelsen skal tilpasses kystlandskabet og den eksisterende bebyggelse, - at den maksimale bygningshøjde skal svare til højden på bebyggelserne i nærområdet, - at bebyggelsens profil skal respektere den nuværende byrand. Der blev modtaget 6 tilbud vedlagt skitseforslag til bebyggelsen. Skitseforslaget, der fulgte det valgte tilbud, danner baggrund for indholdet i nærværende lokalplan. Forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, er der indkaldt ideer og forslag til planlægningsarbejdet. Ved denne indledende høring fremkom 12 høringssvar, der er indgået i den videre planlægning. 5

21 LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr.nr. 334 sf af Dragør By, Dragør, der har et grundareal på m 2. Området er beliggende på Dragør Sydstrand, afgrænset mod syd, øst og vest af vejene Søndre Strandvej, Krudttårnsvej og Vierdiget, og mod øst af nabobebyggelsen Strandkanten og børneinstitutionen Sansehuset. Langs søsiden af Søndre Strandvej forløber vandløbet Kanalen. Strandengene ud for arealet strækker sig fra Dragør by til Søvang og videre til Kongelunden og Vestamager. Skolebebyggelsen forudsættes nedrevet, som forudsætning for byudviklingen. 6

22 Den nuværende skolebebyggelse set fra Søndre Strandvej / Krudttårnsvej Luftfoto set fra øst ind over lokalplanområdet Skolebebyggelsen ud mod Søndre Strandvej 7

23 LOKALPLANENS INDHOLD Ny boligbebyggelse Med baggrund i det skitseforslag, der fulgte det valgte købstilbud, indeholder lokalplanen bestemmelser med henblik på opførelse af en rækkehusbebyggelse i 2-3 etager. Bebyggelsesplan Snit i bebyggelse og boligvej Bebyggelsen set fra luften 8

24 Lokalplanen fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent til 60. I henhold til skitseforslaget vil bebyggelsen kunne rumme ca. 100 boliger. Bebyggelsens maximale højde fastsættes til 10 meter for et delområde i den nordlige del af området ud til vejen Vierdiget, og 7 meter for det øvrige område. Bebyggelsen vil fremtræde med facader overvejende i murværk. Lokalplanen indeholder bestemmelser om friarealernes indretning, hvor der bl.a. muliggøres indretning af legepladser og etablering af nedsivningsanlæg for regnvand (fx mindre søer, grøfter og regnbede o. lign.) Lokalplanen indeholder tillige bestemmelser om vej- og parkeringsforhold, udstykningsmuligheder samt bestemmelser om grundejerforening mv. Den detaljerede indretning af fælles og private friarealer reguleres ikke i lokalplanen, men overlades til beboerdemokratiet i forhold til en grundejerforenings vedtægter. Hegning og beplantning må dog ikke medføre en fysisk opdeling og inddragelse af fælles friarealer. Visuel påvirkning af omgivelser Med hensyn til det planlagte boligbyggeris visuelle påvirkning af omgivelserne og kystlandskabet kan henvises til de visualiseringer før/efter, der indgår som Bilag 7A-7C i lokalplanen. Et boligbyggeri med en højde på ca. 7 m ud mod Søndre Strandvej og partielt ca. 9 m ud mod Vierdiget, vil kun påvirke kystlandskab marginalt. I forhold til den nuværende skolebebyggelse er der fastsat byggelinie på 10 m fra Søndre Strandvejs vejskel, hvor skolebyggeriet i dag partielt har en afstand på ca. 6 m fra vejskellet. I forhold til byranden, svarer højden på byggeriet til højden på nabobyggeriet langs Søndre Strandvej ( Strandkanten mod sydvest og Engparken s rækkehuse mod nordøst). Etageboligerne i baglandet ud til Krudttårnsvej er i 3 etager med en bygningshøjde på m. Byranden vil derfor ikke væsentligt blive påvirket. 9

25 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Kommuneplanrevision 2013 Lokalplanområdet indgår i Kommuneplanrevision 2013, som del af enkeltområde 3.13, der er udlagt til offentlige formål: skole, idræt, institutioner mv. samt fritidsformål. Området kan i henhold til de gældende rammebestemmelser bebygges op til 8,5 m, med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Kommuneplantillæg Forudgående offentlighed Byplanvedtægt 1A Kystnærhedszone Nærværende Lokalplan 74 suppleres derfor med et kommuneplantillæg nr. 2, der udlægger området, som et nyt enkeltområde 3.19, til boligformål med mulighed for en ny boligbebyggelse i en maksimal højde på 10 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 60. Forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, er der i henhold til planlovens 23c indkaldt ideer og forslag til planlægningsarbejdet. Ved denne indledende høring fremkom 12 høringssvar, der er indgået i den videre planlægning. Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 1A, der fastlægger anvendelsen til offentligt formål. Vedtagelsen af Lokalplan 74 indebærer ophævelse af byplanvedtægten for lokalplanens område. Som langt den største del af Dragør Kommune er også dette lokalplanområde beliggende i planlovens såkaldte kystnærheds-zone (i en afstand af 3 km fra kysten). I planlovens 5 a, stk. 4 angives, at der gælder særlige bestemmelser for de kystnære dele af byzonerne, der ligger ud til kysterne eller som indgår i et samspil med kystlandskabet. Nærværende lokalplanområde falder indenfor denne kategori. For de kystnære dele af byzonen, foreskriver 11a stk. 4, at der ved indpasning af ny bebyggelser bl.a. tages hensyn til den kystlandskabelige helhed samt til naturinteresserne på de omgivende arealer. Varetagelsen af disse hensyn skal bl.a. inddrage bygningernes højde. Planlovens 16 stk. 4 forskriver, at der for bebyggelser og anlæg skal redegøres for deres eventuelle visuelle påvirkning, og såfremt de afviger væsentlig for de eksisterende bygninger i området, skal der gives en begrundelse herfor. 10

26 Den bebyggelse, som muliggøres ved nærværende lokalplan, afviger ikke væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse i området, og vil i øvrigt ikke påvirke kysten visuelt. Varetagelsen af dette hensyn er beskrevet under lokalplanens indhold, side 9, og i nedenstående afsnit om NATURA 2000 konsekvensvurdering. NATURA 2000 konsekvensvurdering Ifølge lovbekendtgørelse nr. 782 af , 6, skal der i lokalplanens redegørelse indgå en vurdering af forslagets eventuelle påvirkning af det tilstødende NATURA 2000-område (EF-fuglebeskyttelses og habitatområde), der udgøres af kystlandskabet/strandengene på den søværts side af Søndre Strandvej. Der er i den anledning udarbejdet en NATURA konsekvensvurdering af det planlagte boligbyggeris konsekvenser i relation hertil, udarbejdet af Orbicon A/S i rapport af Den sammenfattende vurdering og konklusion i rapporten er, at eneste potentielle påvirkninger er en mulig forøget færdsel, der i teorien kunne forårsage øget slitage eller forstyrrelser af ynglende og rastende fugle. Sammenlignet med den øvrige til- og fraflytning i det rekreative opland og den eksisterende udnyttelse af området, vil ændringen i forhold til situationen i dag dog være begrænset. Når dertil lægges, at en eventuel forøget færdsel formodes primært at ville finde sted på eksisterende stier, adgangsveje m.m., kan det konkluderes, at hverken slitage af naturtyper eller forstyrrelser af ynglende og rastende fugle kan nå et niveau, der kan karakteriseres som skade på Natura 2000-området eller hindre opfyldelse af bevaringsmålsætningen for området. Projektet indebærer heller ingen påvirkninger af områdets økologiske funktionalitet for strengt beskyttede Bilag IV-arter. Strandbeskyttelseslinie Fredning Lokalplanområdet er ikke omfattet af den udvidede strandbeskyttelseslinie (300m) jf. Naturbeskyttelseslovens 15. Strandengene uden for lokalplanområdet, på søsiden af Sdr. Strandvej, er omfattet af fredning (Naturklagenævnets afgørelse af om fredning af kystområdet på Sydamager). 11

27 12

28 Klimatilpasning Museumsloven Trafik- og vejforhold I henhold til Klimatilpasningsplan 2013 for Dragør Kommune er kommunens kystarealer ud sat for risiko for oversvømmelser ved højtvande. For byzonearealerne langs Sydstranden udgør Søndre Strandvej, der er anlagt på et dige med en topkote på ca. 2,0 m, højvandsbeskyttelse for baglandet. Denne beskyttelse svarer til et beskyttelsesniveau, hvor der forekommer en oversvømmelse én gang hvert 500. år. En udvidet beskyttelse mod højtvande kan betyde behov for at forhøje diget. Hvis der under et jordarbejde indenfor lokalplanområdet findes fortidsminder vil de i givet fald være omfattet af museumslovens 27. Bilbetjeningen af området vil ske fra Vierdigets udmunding i Krudttårnsvej. Som konsekvens heraf ændres trafikken på vejen Vierdiget fra nuværende ensrettet biltrafik til at være dobbeltrettet. Stitrafik kan foregå via tilslutning (sluse) til Sdr. Røsevej med forbindelse til Tyrestien langs Hvidtjørnsarealet og til lysreguleringen i krydset til Krudttårnsvej. Denne rute vil samtidig være skolevej til St. Magleby skole for børn i området. De trafikale konsekvenser af tilvæksten af ca. 100 nye boliger i området samtidig med ophør af skoletrafikken, er vurderet som marginale i forhold til den nuværende trafik på områdets veje. 1 Nye udkørsler fra boligområdet til Vierdiget skal godkendes i henhold til vejloven. Lokalplanen pålægger vejbyggelinje langs Vierdiget og Krudttårnsvej i en afstand af 5 m fra vejskel. I henhold til vejlovens 70 kan vejbestyrelsen i særlige tilfælde forlange, at udgifter, der er forbundet med nye overkørsler / overgange, udført som følge af ændrede trafikale forhold, afholdes af den pågældende ejer eller bruger. Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningen udarbejder vedtægter for lokalplanområdets drift og vedligeholdelse, jf. bestemmelse 8.1. Der kan i vedtægterne, foruden forretningsorden mv., optages specifikke bestemmelser om eksempelvis den detaljerede brug af såvel de fælles- som de private havearealer, herunder regulering af læskærme, midlertidig hegning, driv- og væksthuse, legeborge, 1 Der henvises til notat af fra Via Trafik om Omdannelse af Skolen ved Vierdiget til boliger, overordnet trafikal vurdering. 13

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 for en boligbebyggelse ved Vierdiget

DRAGØR KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 for en boligbebyggelse ved Vierdiget DRAGØR KOMMUNE Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2 for en boligbebyggelse ved Vierdiget 1 2 INDHOLD INDLEDNING side 4 REDEGØRELSE side 5-15 Lokalplanen baggrund Planens område og indhold Planens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole DRAGØR KOMMUNE Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole 1 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund, eksisterende forhold samt en sammenfatning af indholdet side

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan 261 med tillæg 1 til etablering af dagligvarebutik på Rentemestervej 17

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan 261 med tillæg 1 til etablering af dagligvarebutik på Rentemestervej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2015 J.nr.: NMK-33-03205 og NMK-33-03206 KlageID: 84836 og 85274 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere