Hovedoversigt til regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoversigt til regnskab"

Transkript

1 REGNSKAB 2010

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Tillægsbevillinger Oversigt over overførsler fra 2010 til Anlæg (afsluttede og uafsluttede) Langfristet gæld Garantier Leasingforpligtelser Personaleoversigt

3 Hovedoversigt til regnskab Opr. budget Tillægs- Hele kr. Regnskab incl. ompl. bevillinger A. Drift incl. refusion Økonomiudvalget u i Socialudvalget u i Sundhedsudvalget u i Beskæftigelsesudvalget u i Børne- og skoleudvalget u i Kultur- og fritidsudvalget u i Teknisk udvalg u i Drift i alt udgifter u Drift i alt indtægter i heraf refusion B. Anlæg Økonomiudvalget u i Sundhedsudvalget u i Børne- og skoleudvalget u i Kultur- og fritidsudvalget u i Teknisk udvalg u i Anlæg i alt udgifter u Anlæg i alt indtægter i C. Renter u i D. Balanceforskyninger Forøgelse (+)/forbrug (-) af likvide aktiver u i Øvrige balanceforskydninger 1) u i Balanceforskydninger i alt u i E. Afdrag på lån u Udgifter i alt u Indtægter i alt i F. Finansiering Tilskud og udligning u i Skatter u i Refusion af købsmoms u Optagne lån i Finansiering i alt u i Balance i alt u i ) Den store balanceforskydning kan henføres til Vesthimmerlands Kommunes bogføringsprincip, hvor afregningsbeløb vedr. løn, skat og atp både optages som udgift og som indtægt. Korrigeret for disse bevægelser vil balancen vise

4 Tværgående artsoversigt Hele kr. Korrigeret budget Regnskab Afvigelser 1.0 Lønninger Pensionspræmier for tjenestemænd Lønrefusion vedr. barsel Lønrefusion vedr. sygdom Refusion, øvrige Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Finansindtægter Statstilskud Udgifter Indtægter

5 Regnskabsoversigt Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Redningsberedskab Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring

6 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring

7 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Redningsberedskab Redningsberedskab Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld

8 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 63 Selvejende institutioner med overenskomst 7 64 Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger 1 05 Indskud i pengeinstitutter m.v Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med -360 overenskomst 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Vandforsyning Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller -666 udbetaling for andre 37 Staten Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater 47

9 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 43 Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller 666 udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v. 49 Staten Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Afdrag på lån og leasing- forpligtelser Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms

10 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 87 Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Socialudvalget Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Børnehaver Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 10 fritidshjem, private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale

11 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt problemer (pgf ) 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens og sundhedslovens 142) 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger 12 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 57 Kontante ydelser Sociale formål Sundhedsudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse

12 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) -238

13 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskæftigelsesudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv Introduktionsydelse Repatriering 19

14 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 57 Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2 nr. 6., jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre -146 Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv Introduktionsydelse

15 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 65 Repatriering Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2 nr. 6., jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Børne- og skoleudvalget Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens , stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne

16 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kulturel virksomhed Museer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler

17 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Børnehaver Kultur- og fritidsudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

18 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 62 Turisme Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Kulturel virksomhed Museer Teknik- og miljøudvalget Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Skove

19 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 54 Sandflugt Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Havne Lystbådehavne m.v

20 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse 7 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Havne Havne

21 Regnskab Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i hele kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

22 Bemærkninger til Økonomiudvalget Driftsregnskab Økonomiudvalgets hovedområder vedrører byfornyelse, redningsberedskab, hjælpemidler, førtidspensioner, boligydelse til pensionister, boligsikring, politikere, administrationen, turisme, erhvervsudvikling samt centrale puljer. Skattefinansierede nettodriftsudgifter Økonomiudvalget 400,3 mill. kr. 20,0% Øvrige udvalg 1.600,9 mill. kr. 80,0% 650,0 550,0 450,0 350,0 Mill. kr. 250,0 150,0 50,0-50,0-150,0-250,0 Netto Udgifter Indtægter Korrigeret budget Regnskab 2010 Afvigelse Regnskab 2009

23 Det samlede regnskab for udvalget ser således ud: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Redningsberedskab Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilot- Jobcentre

24 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt Det korrigerede budget for udvalget udgør netto 409,1 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 400,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Udvalget har i alt fået tillægsbevillinger for -1,7 mio. kr., her vedrører de 1,8 mio. kr. overførsler fra 2009 til 2010 samtidig skal det gøres opmærksom på, at der er fordelt 19,6 mio. kr. fra de centrale puljer (lønpuljer, pulje til 6. ferieuge, barselspulje, kompetenceudvikling til fagudvalgene og Økonomiudvalgets eget område). Økonomiudvalget har er selv fået tilført 2,7 mio. kr. fra puljerne. Derudover er der netto overført budget på 2,0 mio. kr. til andre udvalg. Samlet set har de områder, der hører under Borgerservice haft et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., mens indtægterne ligger 4,1 mio. kr. under budgettet. Regnskabet for Borgerserviceområderne viser derfor en netto budgetoverskridelse på 3,0 mio. kr Byfornyelse Udgifter Indtægter Netto Budgettet er anvendt til afdrag på lån vedrørende Busgade 10, Aalestrup.

25 Driftsikring af boligbyggeri Udgifter Indtægter Netto Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter lov om almene boliger konteres her Redningsberedskab Udgifter Indtægter Netto blev kendetegnet som et år med meget sne, således startede året med store mængder sne, hvor et godt og konstruktivt parløb mellem Beredskab Vesthimmerland og Park og Vej i Hornum sikrede, at Sundhedsforvaltningens social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker kunne yde den fornødne hjælp og omsorg for kommunens ældre. Sneen var også skyld i, at hændelserne den februar fik beredskabets kapacitet og udholdenhed afprøvet, på de to døgn var der 6 udrykninger til sammenstyrtninger og hele beredskabet var aktiveret med undtagelse af stationen i Aalestrup som på flere tidspunkter dækkede brandberedskabet i hele kommunen. Af øvrige store hændelser kan nævnes den tragiske brand på Dangrønt, ligesom der i 2010 var flere alvorlige trafikuheld med fastklemte. I 2010 blev dimensioneringen af Beredskab Vesthimmerland revideret og der blev udarbejdet en ny beredskabsplan som efter høring i Beredskabsstyrelsen blev godkendt i Byrådet.

26 De væsentilgste ændringer blev: Indsatsledervagten blev centraliseret. Der blev foretaget ændringer i Beredskabets redningskapacitet, Lifttenderen på stationen i Aars dækker hele kommunen og lifttenderen i Løgstør flyttes fra førsteudrykningen til det supplerende beredskab med en responstid på 20 min. Der blev etableret et højderedningsberedskab i regi af det frivillige beredskab. Søredningsberedskabet i Farsø blev nedlagt, og beredskabet i Løgstør dækker hele kommunen. Der blev pr. 1. januar 2010 indgået en 10 årig kontakt med Falcks Redningskorps i forlængelsen af konkurrenceudsættelsen af førsteudrykningen. Ovennævnte medførte at reduktionen i budgettet på kr. i forbindelse med budget 2010 kunne realiseres. Serviceniveauet har stadig et niveau så Beredskab Vesthimmerland kan skabe tryghed for kommunens borgere og de gæster, der besøger Vesthimmerlands Kommune. Beredskab Vesthimmerlands nettobudget udgjorde i kr., nettoforbruget var kr., hvilket medfører et mindreforbrug på kr Andre sundhedsudgifter Udgifter Indtægter Netto Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Regnskab for begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge. Nettoudgift på kr., mod kr. i korrigeret budget. Derved kan der konstateres et merforbrug på kr.

27 Regnskabet for begravelseshjælp viser et forbrug på kr. og et korrigeret budget på kr., altså et merforbrug på kr. Regnskab for befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge viser et forbrug på kr. mod et korrigeret budget på kr. altså et mindreforbrug på kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 blev budgettet for befordringsgodtgørelse reduceret med kr., heraf blev kr. overført til Sundhedsudvalget, som herefter står for driften af størstedelen af kørslen. NT har stort set overtaget hele koordineringen af kørslen. Dette har ført til store besparelser. Sundhedsordning Der er afsat 2 mio. kr. til sundhedsordningen. Med ordningen er det hensigten at sætte fokus på information og forebyggelse i f. t. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress de såkaldte KRAMS faktorer. Sundhedsordningen baserer sig på frivillighed og giver dermed de ansatte ved Vesthimmerlands Kommune mulighed for at modtage forskellige sundhedsfremmende tilbud. Budgettet er anvendt til fysioterapi, massage, kiropraktik, akupunktur, forebyggende massage. Derudover har der været forskellige oplysnings- og motivationskampagner og endelig har der været en ansøgningspulje, der var tænkt til at understøtte forskellige afdelinger og gruppers initiativer til at igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter. Der er i året anvendt 1,2 mio. kr. til formålet Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Udgifter Indtægter Netto Herunder er regnskab for kropsbårne hjælpemidler, det være sig optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler samt andre hjælpemidler, blandt andet til diabetes. Samlet blev budgettet til hjælpemidler ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 øget med kr. Områderne; høreapparater, inkontinens og stomihjælpemidler, betaling til andre kommuner og andre hjælpemidler viser merforbrug i forhold til budgettet.

28 Høreapparater Udgifterne til høreapparater var stigende i 2010, der er overordnet fire forhold, der er skyld i de øgede udgifter. 1. Der bliver flere ældre 2. Teknologisk udvikling (kan kompensere for mere) 3. Flere høreskader 4. Højere takster til de private leverandører, kombineret med voksende antal behandlinger i det private. Det korrigeret budget for 2010 var på kr. og forbruget var på kr., hvilket giver en budgetoverskridelse på kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 blev budgettet for høreapparater øget med kr. Borgerne har ved lov frit valg mellem offentlig og privat leverandør. Merbetalingen til de private leverandører kostede i 2008 Vesthimmerlands Kommune ca kr. Merbetalingen i 2009 var på ca kr. Der er ikke lavet en beregning for 2010, men forholdet er stadig gældende. Udover den konkrete merpris på høreapparater, så fører det private udbud til, at der er flere, der får høreapparater samt øget sandsynlighed for, at der behandles med høreapparat til begge øre. Inkontinens og stomihjælpemidler Det korrigerede budget for 2010 var på kr. og forbruget var på kr. Det vil sige en budgetoverskridelse på kr. Der opleves en øget tilgang af brugere af inkontinens og stomihjælpemidler. Betaling til andre kommuner I regnskab 2009 startede Vesthimmerlands Kommunes indsats for at optimere de mellemkommunale indtægter. Der var en del regninger fra tidligere år som kom til betaling i I regnskab 2010 indgår kun indtægter vedrørende 2010 og de var kr. lavere end forventet, selvom indsatsen nu er fuldt udrullet Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende Hele kr. Budget 2010 Afvigelse 2009 Udgifter Indtægter Netto Regnskab for udgifter til sygeartikler og hovedsageligt plejevederlag til pasning af døende i eget hjem. Nettoudgift på kr. mod kr. i korrigeret budget. Dette giver en budgetoverskridelse på kr.

29 Personlige tillæg m.v. Hele kr. Budget 2010 Afvigelse 2009 Udgifter Indtægter incl. statsrefusion Netto Regnskab for personlige tillæg og helbredstillæg, det være sig til briller, medicin, tandbehandling, fodbehandling m.v. samt varmetillæg. Der var en udgift på kr. samt statsrefusion på kr. eller i alt en nettoudgift på kr., hvilket giver et mindreforbrug på kr. i forhold til det budgetterede Førtidspension med 50 pct. refusion Herunder er regnskab for førtidspension med 50 pct. refusion, som er tilkendt i perioden 1. januar januar Hele kr. Budget 2010 Afvigelse 2009 Udgifter Indtægter incl statsrefusion Netto Nettoudgift før refusion på kr., mod kr i korrigeret budget. Efter mellemkommunal refusion og statsrefusion blev resultatet en budgetoverskridelse på kr. Antal (Budget) Antal (Regnskab) Gennemsnitspris (Budget) Gennemsnitspris (Regnskab) Højeste og mellemste Almindelig Gennemsnitsprisen indeholder udgifter/indtægter fra mellemkommunalrefusion. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2010, blev budgettet øget med kr.

30 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Herunder er regnskab for førtidspension med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter regler gældende indtil 1. januar Hele kr. Budget 2010 Afvigelse 2009 Udgifter Indtægter incl. statsrefusion Netto Nettoudgift før refusion på kr., mod kr. i korrigeret budget. Efter mellemkommunal refusion og statsrefusion blev resultatet en budgetoverskridelse på kr. Antal (Budget) Antal (Regnskab) Gennemsnitspris (Budget) Gennemsnitspris (Regnskab) Højeste og mellemste Almindelig Gennemsnitsprisen indeholder udgifter/indtægter fra mellemkommunalrefusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Herunder er regnskab for førtidspension med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Tilgangen af nye førtidspensionister registreres og betales her. Udgifter Indtægter incl. statsrefusion Netto

31 Nettoudgift på kr. mod kr. i korrigeret budget. Det vil sige et mindreforbrug på kr. Antal (Budget) Antal (Regnskab) Gennemsnitspris (Budget) Gennemsnitspris (Regnskab) Højeste I budgetbemærkningerne for budget 2010 beskrives en gennemsnitspris på kr. Den gennemsnitspris som beskrives i disse regnskabsbemærkninger indeholder mellemkommunalrefusion. Det gør den gennemsnitspris som er beskrevet i budgetbemærkningerne ikke. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 blev budgettet øget med kr Sociale formål Udgifter Indtægter incl. statsrefusion Netto Herunder er regnskab for særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde. Udgifter vedrørende samværsret med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 blev budgettet reduceret med kr Boligydelser til pensionister Udgifter Indtægter incl. statsrefusion Netto

32 Nettoudgift på kr. mod kr. i korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 blev budgettet reduceret med kr Boligsikring Udgifter Indtægter incl. statsrefusion Netto Nettoudgift på kr. mod et korrigeret budget på kr. Det vil sige et merforbrug på kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2010, blev budgettet reduceret med kr Revalidering Udgifter Indtægter Netto Funktionen er ikke længere i brug Øvrige sociale formål Udgifter Indtægter Netto Regnskab for udgifter til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.

33 Nettoudgift på kr. mod kr i korrigeret budget. Budgetoverskridelsen er derfor på kr Fælles formål Udgifter Indtægter Netto På denne funktion var der et budget på kr. Regnskabet viser et forbrug på kr. og dermed et mindreforbrug på kr. På funktionen er der afholdt udgifter til venskabsby udveksling, partitilskud samt indtægter fra sager der vedrører tidligere Aalestrup, Farsø, Løgstør eller Aars Kommuner Kommunalbestyrelsesmedlemmer Udgifter Indtægter Netto Der er et korrigeret budget på 7,5 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 7,4 mio. kr, hvilket giver et mindreforbrug på kr. På denne funktion er der afholdt udgifter til byrådet, herunder vederlag, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, pension til tidligere borgmestre i de 4 gamle kommuner, udgifter til kurser, telefoni og IT samt møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn Udgifter Indtægter Netto

34 Der er netto et forbrug på kr. svarende til et mindreforbrug på kr. i forhold til det afsatte budget. Under denne funktion afholdes udgifter til folkeoplysningsudvalg, børne- og ungeudvalg, ældreråd, handicapråd, hegnsyn, beboerklagenævn samt huslejenævn Valg Udgifter Indtægter Netto Regnskabet viser et forbrug på kr., som vedrører udgifter til afholdte valg i Administrationsbygninger Udgifter Indtægter Netto Budgettet anvendes til drift af rådhuset i Aars, administrationsbygningerne i Løgstør, Farsø og Aalestrup samt jobcentret i Aars. Regnskabet viser et mindreforbrug på ca kr. i forhold til et budget på 5,9 mio. kr. Udgifterne omfatter indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme, rengøring og alarmer. Fra 2010 varetages rengøringen af kommunens egen rengøringsenhed under Teknik- og miljøforvaltningen. Der er ikke foretaget større omforandringer i året. De største poster kan bl.a. henføres til omforandringer ved alarmsystemerne i Farsø og Aars, udskiftning af armaturer i Farsø, nye tæpper i Aalestrup samt opsætning af nummersystem i Borgerservice i Aars.

35 Sekretariat og forvaltninger Udgifter Indtægter Netto Der er netto anvendt 195 mio. kr. på denne konto, mod et budget på 200,7 mio. kr. Det svarer til en netto mindreudgift på 5,7 mio. kr. Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne Udgifter Indtægter Netto Fra 2010 er vandforsyning og spildevand udskilt fra kommunen i eget selskab Vesthimmerlands Vand. Kommunens egen forsyningsvirksomhed omfatter derfor kun affaldshåndtering. Indtægterne vedrører både betaling fra Vesthimmerland Vand og betaling for affaldshåndteringen. For affaldshåndteringen beregnes et bidrag på 6% af de samlede bruttodriftsudgifter. Indtægten vil derfor afhænge af størrelsen på omsætningen. Personale Udgifter Indtægter Netto Området omfatter lønninger til administrativt personale i alle forvaltninger, servicemedarbejdere, elever, medarbejdere i kantiner, rådighedsløn til fratrådte medarbejdere samt udgift til den outsourcede lønadministration.

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere