Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for opfølgning på forandringer i Budget"

Transkript

1 Socialudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Forandringer Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel Dette er et område, som ikke er blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Deltagere i foreningerne Dansk handicapforbund, Ousted-Tåning Pensionistforening, Fru Hvidts Klub og Ældreklubben Virring henvises til almindelig, visiteret handicapkørsel. Dette giver en besparelse på kr. pr. år. Indsats 1 Indsats 2 Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af aktivitetstilskud Det er et område, som ikke er blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Bellis er en forening, der bestyrer og koordinerer udlån af lokaler på Skanderborg Sundhedscenter. Der udbetales årligt tilskud til foreningen samt vederlagsfri benyttelse af lokaler på Sundhedscentret. Bellis arrangerer ikke aktiviteter for kommunens +65 borgere. Den opgave varetages af Kildegårdens Aktivitetsråd, der modtager selvstændigt tilskud til dette. Der spares kr. årligt ved at skære tilskuddet til Bellis væk. 1

2 Indsats 1 Indsats 2 Flere borgere skal tilbydes og gennemføre rusmiddelbehandling. Målet er, at flere borgere opnår kontrol over deres brug af rusmidler i form af ophør, reduktion eller stabilisering. Forudsætningen herfor er, at borgeren opnår dels indsigt i egne misbrugsvedligeholdende mønstre, dels evne til at mestre eget liv uden at anvende rusmidlet som løsning. Indsats 1 Skriftligt materiale + oplæg på April/nov mødet Indsats 2 Politikområde 15: Ældre Forandringer 2

3 Ny demografi-model på ældreområdet pga. sund aldring og hverdagsrehabilitering Der indføres en ny model for, hvordan der overordnet set tildeles budget til ældreområdet. De seneste år har det samlede antal visiterede timer på ældreområdet været konstant trods et stigende antal ældre i kommunen. Dette skyldes dels, at borgerne forbliver sundere i en højere alder (kaldet sund aldring ) og dels effekten af indsatsen med hverdagsrehabilitering, der gør borgerne mere selvhjulpne. Den nye demografimodel sænker ikke serviceniveauet på området, men tilpasser budgettet i budgetoverslagsårene til et mere realistisk niveau. Udviklingen af det samlede antal visiterede timer skal følges nøje og indgå i de løbende budgetopfølgninger. Forandringen medfører en budgetreduktion på 2 mio. kr. i 2015, 4,1 mio. kr. i 2016, 6,4 mio. kr. i 2017 og 8,8 mio. kr. i Indsats 1 I forbindelse med Følge budgettets robust på budgetopfølgningerne området. Følge om kvalitetsstandarder og serviceniveau overholdes. Indsats 2 Holder budgettet samlet og holder det for den enkelte kontraktholder og for gruppen af kontraktholdere? Metode: afrapporteringer fra kontraktholderniveauet om budgettet holdes og kvalitetsstandarder og serviceniveau holdes. Socialudvalget underretter byrådet hvis udviklingen ikke udvikler sig positivt. Kvalitets- og serviceniveau Der deltager en kontraktholder pr. budgetopfølgning. Der laves kort video oplæg fra kontraktholder. Udvalget har mulighed for at stille uddybende spørgsmålet til mødet. 3

4 Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Der blev i budgetaftalen for 2014 afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til et kvalitetsløft på den kommunale medlevering. Arbejdet med denne forandring fortsætter i Besøg i køkkenet med Søren og Majmødet Højere grad af anvendelse af medarbejdere fortæller og hvor friske råvarer udvalget smager på maden Mere Økologi Besøg i køkkenet med Søren og Majmødet medarbejdere fortæller og hvor udvalget smager på maden Ændrede produktionsmetoder Besøg i køkkenet med Søren og Majmødet medarbejdere fortæller og hvor udvalget smager på maden Kompetenceudvikling På baggrund af analyserne fra Enspire og BDO samt visionsworkshoppen, udarbejdes der en plan for kompetenceudvikling blandt medarbejderne. Udvalget orienteres herom. Øget samarbejde mellem Vores Køkken og Plejecentrene Metode: En orientering fra Jan Møller Iversen Fortællinger fra medarbejdere fra henholdvis køkken og medarbejdere Februarmødet Samarbejde med frivillige på centre omkring måltidet Beskrivelse fra lederne på centrene om eksisterende tiltag Artiklerne produceres i januar/februar Metode: Artikler til Fællesskabsavisen med både bruger, medarbejder og frivilligvinkel inkl. data og billeder. Styrkelse af samarbejde med frivillige på fritvalgsområdet omkring måltidet. Politikkontrol - At der bliver lavet tiltag Metode Orientering om processen Orientering om proces: Januarmødet Møde med frivillige: Augustmøde 4

5 Styrkede vejledninger til fritvalgsområdet, som skal sikre et optimal opbevaring, tilberedning og egen servering Ændring af menuplaner Møde med frivillige og borgere, når aktiviteterne er iværksat Poltiikontrol: Den nye vejledning Metode: Madleveret til 2 dage som de selv skal producere efter foreskrifterne Forelæggelse af menuplaner t.o. Junimødet Forankring efter sommeren 2015 Politikkontrol Hvordan sikre vi at projektet fortsætter. Metode Dialog med bl.a. kokken omkring de erfaringer der er indhentet i løbet af perioden Augustmødet 5

6 Mere sundhed for pengene: Der skal være fokus på, at Skanderborg Kommune får mere sundhed for pengene. Det skal ske via en afdækning af kommunes sundhedsudfordring og ved at tilvejebringe et faktuelt baseret billede af, om kommunen gør det, man skal og kan for pengene. Indsats 1 Forelæggelse af plan for arbejdet. Socialudvalgsmødet på april De allerede iværksatte mødet. tiltag kobles de eventuelle udfordringer som en analyse viser. Status for politikkontrol ved 1. budgetopfølgning

7 Politikområde 16: Borgere med fysiske og psykiske handicap Forandringer Strategiplan 2030 for Sølund Der skal udarbejdes en strategiplan 2030 for Landsbyen Sølund. Herunder sammenhængen til de andre institutionstilbud på handicapområdet. Indsats 1 Afrapportering på Strategiplan version 1.0. Med Januar 2015 Strategiplan 2030 for Sølund henblik på orientering - og drøftelse af planens sammenhæng med øvrige tilbud på handicapområdet. Metode: oplæg ved kontraktholder fra Sølund. Indsats 2 Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune, herunder Det nære sundhedsvæsen inden for psykiatriområdet Mere socialpsykiatri for pengene via øget samarbejde med Hospitalsenheden i Horsens. 7

8 Indsats 1 Udarbejdelse af plan for transformation af national psykiatriplan. Status på arbejdet med at transformere den nationale psykiatriplan til Skanderborg Kommune. Metode: orientering og dialog med ansvarlig kontraktholder og evt. medarbejderrepræsentant. Februar 2014 Indsats Projekt Ta`del (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Som et led i arbejdet med at få borgere og virksomheder til at gå forrest i en bevægelse mod større social rummelighed af socialt udsatte medmennesker er der ansat en projektmedarbejder i en toårig periode. Arbejdet med denne forandring fortsætter i 2015, da der blev i budgetaftalen for 2014 afsat kr. årligt i 2014 og 2015 til dette. Indsats 1 Orientering om status for projektet ved April mødet Udarbejde Strategi og handleplan projektmedarbejder. Septembermødet for Socialøkonomiske virksomheder. Understøtte 3-5 socialøkonomiske virksomheder. Indsats 2 Skabe fokus på og mere rummelighed i foreninger, gennem gode eksempler. Evt. koblinger mellem foreninger og kommunes kontraktholdere. Orientering om status for projektet ved projektmedarbejder. Aprilmødet September mødet 8

9 9

10 Plan for opfølgning på politikker i 2015 Socialpolitikken Udarbejdelse af strategier Ældre Handicap Frivilligt socialt arbejde Misbrug Integration Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Strategi for Handicap, ældre og frivillighed. (En nærmere beskrivelse af politikformuleringen afventer beslutning på Socialudvalgsmødet i november 2014) Januar juni. Opfølgning på studietur arbejde med inspiration og ideer samt prioritering heraf. Eksempelvis forebyggelse af fald og medicinhåndtering under inddragelse af farmaceut. Metoder: Oplæg fra fagfolk, præsentation af andre kommuners erfaringer mv. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Misbrugspolitik Frivilligt socialt arbejde Standarder: Alkoholbehandling efter sundhedslovens 141 Stofbehandling efter servicelovens 101 Støtte til frivilligt socialt arbejde 10

11 Politikkontrol; Frivilligt Socialt Arbejde metode Start af nye frivillige sociale tilbud Oplæg på personalemøder, foreningsmøder, besøg fra andre kommuner, landsforeninger m.v. Politikkontrol; tidspunkt Kontakt til de frivillige foreninger for afklaring omkring: tilskud, udvikling af nye idéer, konfliktløsning, koordinering, rekruttering af nye frivillige, PR m.v. Frivilligmesse hvert andet år næste gang formentlig Frivilligdagen med deltagelse af politikere & godt 300 frivillige 14. november 2015 Dialogmøde(r) med socialudvalget Kodeks for godt samarbejde mellem ansatte og frivillige (dynamisk samarbejdspapir der udvikles i takt med at nye behov for aftaler opstår) Kodes for samarbejde med frivillige Formidling af gode historier i bl.a. Fællesskabsavisen, lokal presse mv. Rekruttering af nye frivillige på messer, ved oplæg i foreninger, gadekampagner, brug af diverse medier, biografreklamer, hjemmeside, Frivilligavis Uddannelse af frivillige Møder med ledere/ansatte i skanderborg Kommune med henblik på start af nye frivillige initiativer eller undervejs i samarbejdet Følgegruppen til Frivilligt Socialt Arbejde: Udvikling af området, sparringspartner for frivilligkoordinator Marts/april i fællesskab med Seniorråd, Handicapråd & Integrationsråd I oktober for Frivilligt Socialt Arbejde Orientering til udvalget forår 2015 Dialogmøde SOC og frivilligrepr., foråret Politikområde 7: Integration 11

12 Politikker: Integrationspolitik Standarder: Integrationsplan Politikkontrol; metode Udvalg Politikkontrol; tidspunkt Integrationsplan 2015 / Præsentation (orientering) SOC Marts/forår 2015 Generel opfølgning på integrationsindsatsen/udfordringer SOC evt. med besøg af ØK (Jf. boliger, Marts/ forår 2015? Efterår 2015 beskæftigelse m..m) Dialogmøde m. Integrationsrådet SOC April/maj 2015 Politikområde 15: Ældre Politikker: Ældrepolitik sammenhængende Delpolitik for personlig pleje og praktisk bistand Delpolitik for demensindsatsen Delpolitik for aktivitet, træning og hjælpemidler Tilsynspolitikken Standarder: Kvalitetsstandarder for 83, 84, 86, 112, 113, 116 og 117 i Serviceloven Takster vedtaget i Byrådet for rengøring, vask og mad (Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Kvalitetsstandarder som en del af budgetlægning Metode: Sammenkobling af arbejdet med kvalitetsstandarder med budgetarbejdet med henblik på at integrere de to dele. Følger arbejdet med budgetlægningen marts og april. 12

13 Strategi for Handicap, ældre og frivillighed. (En nærmere beskrivelse af politikformuleringen afventer beslutning på Socialudvalgsmødet i november 2014) Statistik for afgørelser i ankestyrelsen Metode: statistik fremlægges. Myndighedschefen deltager med henblik på besvarelse af spørgsmål fra udvalget. Ældremilliarden 2014, afrapportering på aktiviteter og regnskabsaflæggelse. Sagen sendes videre til økonomiudvalg og byråd. Metode: Deltagelse af kontraktholdere, der fortæller om deres erfaringer. Kunne også være et tema i forbindelse med dialogmødet. Ældremilliarden 2015 afrapportering omkring status Metode: Skriftlig afrapportering + eventuel deltagelse af kontraktholdere, der fortæller om arbejdet. Ældremilliarden 2016 Metode: Fælles drøftelse og beslutning i Socialudvalget omkring indsatser i Opfølgning på studietur arbejde med inspiration og ideer samt prioritering heraf. Eksempelvis forebyggelse af fald og medicinhåndtering under inddragelse af farmaceut. Metoder: Oplæg fra fagfolk, præsentation af andre kommuners erfaringer mv. Tilsyn ældre herunder tilsynspolitikken Metode: Samlet tilsynsrapport og enkeltrapporter fremlægges. De tilsynsførende og myndighedschefen deltager under punktet med henblik på besvarelse af spørgsmål. Indberetninger magt Metode: Forelæggelse af statistik. Sagsbehandlende medarbejder (Lisbeth Hyldegaard)deltager med henblik på besvarelse af spørgsmål. Embedslægetilsyn Metode: Forelæggelse af Embedslægens rapport. Myndighedschefen deltager under punktet med henblik på besvarelse af spørgsmål. Servicetjek ældre og handicap demensområdet. Metode: Fremlæggelse af servicetjek på demensområdet. Demenskonsulent deltager med henblik på besvarelse af spørgsmål Helhedsorienteret indsats og sammenhængende forløb status på fusion Metode: Orientering om status for fusionen i Fagsekretariatet og hvordan er samspillet med kontraktholderne. En kontraktholder fra henholdsvis ældre og handicap deltager. Oktober Martsmødet i udvalget. Maj juni 2015 November 2015 Juni september 2015 December 2015 December 2015 Maj juni 2015 Juni 2015 Maj 2015 og november 2015 Politikområde 16: Borgere med fysiske og psykiske handicap Politikker: Handicappolitikken 13

14 Tilsynspolitikken Standarder: I medfør af servicelovens 85, 107, 108 (handicap) I medfør af servicelovens 85, 107, 108 (socialpsykiatri) I medfør af Serviceloven 103 og 104 (aktivitets og beskæftigelse) Borgerstyret Personlig Assistance 96 Handicap Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Kvalitetsstandarder som en del af budgetlægning Metode: Sammenkobling af arbejdet med kvalitetsstandarder med budgetarbejdet med henblik på at integrere de to dele. Strategi for Handicap, ældre og frivillighed. (En nærmere beskrivelse af politikformuleringen afventer beslutning på Socialudvalgsmødet i november 2014) Tilsyn Handicap herunder tilsynspolitikken. Metode: Eventuelt kan repræsentant fra Socialtilsyn Midt inviteres. 1 2 kontraktholdere fra handicapområdet fortæller om deres oplevelse af tilsynet. Følger arbejdet med budgetlægningen marts og april. December 2015 Magtindberetninger Handicap Metode: Forelæggelse af status. Eventuel deltagelse af medarbejder, som sidder med opgaven. December 2015 Tema Uddannelse STU Metode: Oplæg og dialog med kontraktholder og leder af STU under Bostederne. Juni 2015 Statistik for afgørelser i ankestyrelsen Metode: statistik fremlægges. Myndighedschefen deltager med henblik på besvarelse af spørgsmål fra September 2015 udvalget. Opfølgning på studietur arbejde med inspiration og ideer samt prioritering heraf. Eksempelvis forebyggelse af fald og medicinhåndtering under inddragelse af farmaceut. Metoder: Oplæg fra fagfolk, præsentation af andre kommuners erfaringer mv. Servicetjek ældre og handicap demensområdet. Metode: Fremlæggelse af servicetjek på demensområdet. Demenskonsulent deltager med henblik på besvarelse af spørgsmål Tidspunkter ikke afklaret. Opfølgning drøftes første gang på udvalgsmødet november 2014 juni

15 DERUDOVER foreslår B&S, at der afsættes 1 hel dag til Socialudvalget til besøg hos B&S-chefområder, som led i den generelle politikkontrol af integrationsområdet, beskæftigelse- og sundhed. Udviklingsstrategien Arbejde med Sundhed i de stående udvalg godkendelse af kommissorium i Byrådet. Øvrige Anlæg: Kapacitetsanalyse renovering og nybyggeri. Tidspunkt for politikkontrol er ikke afklaret. Uafklaret: Emne Dialogmøde Handicaprådet Dialogmøde Seniorrådet Tidspunkt Ikke afklaret Ikke afklaret 15

Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Plan for opfølgning på forandringer i Budget Socialudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Forandringer Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel Dette

Læs mere

Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt. Det vil fremgå af budgettet, at tilskuddet er fjernet pr

Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt. Det vil fremgå af budgettet, at tilskuddet er fjernet pr Socialudvalget Status på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Forandringer Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel Dette er et område,

Læs mere

Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt. Det vil fremgå af budgettet, at tilskuddet er fjernet pr

Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt. Det vil fremgå af budgettet, at tilskuddet er fjernet pr Socialudvalget Status på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Forandringer Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel Dette er et område,

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Årsplan 2015 for Socialudvalget

Årsplan 2015 for Socialudvalget Årsplan 2015 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet Standarder: Støtte til frivilligt

Læs mere

Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt. Det vil fremgå af budgettet, at tilskuddet er fjernet pr

Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt. Det vil fremgå af budgettet, at tilskuddet er fjernet pr 1 Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel Dette er et område, som ikke er blevet harmoniseret i forbindelse med

Læs mere

Årsplan 2017 for Socialudvalget

Årsplan 2017 for Socialudvalget Årsplan 2017 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Årsplan 2016 for Socialudvalget

Årsplan 2016 for Socialudvalget Årsplan 2016 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

1. Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse

1. Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1. Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1. Mere sundhed for pengene: Der skal være fokus på, at Skanderborg Kommune får mere sundhed for pengene. Det skal ske via en afdækning

Læs mere

Årsplan 2014 for Socialudvalget

Årsplan 2014 for Socialudvalget Årsplan 2014 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Område Tema Punkt Tidpkt. Politikformulering/k ontrol/introduktion/ dialog Organiserin g Æ&H

Område Tema Punkt Tidpkt. Politikformulering/k ontrol/introduktion/ dialog Organiserin g Æ&H Behandlede sager i SOC fordelt på emner i 2014/2015 Område Tema Punkt Tidpkt. Politikformulering/k ontrol/introduktion/ dialog Organiserin g Æ&H usion Æ&H Orientering om fusion Januar 2014 eb. 2014 April

Læs mere

Status på forandringer fra budget 2015 2018 3. budgetopfølgning 2015

Status på forandringer fra budget 2015 2018 3. budgetopfølgning 2015 Bilag 4: Status på forandringer fra budget 2015-2018 Status på forandringer fra budget 2015 2018 3. budgetopfølgning 2015 Indhold 1 Kultur- og Sundhedsudvalget... 3 1.1 Øget sundhed... 3 1.2 Flere borgere

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version 10042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Poltikker: Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4:

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Kultur- og Sundhedsudvalget

Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Status på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse Forandringer Øget sundhed De 1,5 mio. kr. fra økonomiaftalen finansierer i videst mulige

Læs mere

Status på forandringer fra budget 2015-2018

Status på forandringer fra budget 2015-2018 Bilag 5: Status på forandringer fra budget 2015-2018 Status på forandringer fra budget 2015-2018 Indhold 1. Kultur- og Sundhedsudvalget... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Øget sundhed...

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Plan for opfølgning på forandringer i Budget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2015-2018 Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for Socialudvalget (fagområde pleje og omsorg og Sundhed og handicap)

Kompetencefordelingsplan for Socialudvalget (fagområde pleje og omsorg og Sundhed og handicap) 6. KFP - Socialudvalget Sag: 00.00.00-A00-23-09 Fællessekretariatet 13-02-2014 Kompetencefordelingsplan for Socialudvalget (fagområde pleje og omsorg og Sundhed ) 1/8 Den politikformulerende kompetencefordelingsplan

Læs mere

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: Dagsordenen blev godkendt. 2 Inklusion i folkeskolen

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: Dagsordenen blev godkendt. 2 Inklusion i folkeskolen Dagsorden Dato: 26-03-2015 17:00:00 Udvalg: Handicaprådet Sted: Byrådssalen, Servicecenteret i Hørning 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Dagsordenen blev godkendt. 2 Inklusion i folkeskolen Sagsnr.:

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Udviklingskontrakt 2017 for Madservice, Vores Køkken

Udviklingskontrakt 2017 for Madservice, Vores Køkken Udviklingskontrakt 2017 for Madservice, Vores Køkken I udviklingskontrakten fremgår det, hvilke udviklingsmål vi skal arbejde med i årets løb. Udviklingsmålene viser både, hvordan vi bidrager til realiseringen

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015

Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015 Udvalg: Socialudvalget Politikområde: Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015 Her gives et samlet overblik over forslag til forandringer til budget 2015. Det forudsættes som udgangspunkt,

Læs mere

1. Kultur- og Sundhedsudvalget

1. Kultur- og Sundhedsudvalget 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Øget sundhed De 1,5 mio. kr. fra økonomiaftalen finansierer i videst mulige omfang initiativer, der understøtter lokalprincip

Læs mere

Dagsorden. 36 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: A Meddelelser til mødet Sagsnr.:

Dagsorden. 36 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: A Meddelelser til mødet Sagsnr.: Dagsorden Dato: 04-04-2017 18:30:00 Udvalg: Socialudvalget Sted: Kjærsholm, Hørning 36 Godkendelse af dagsorden 04-04-2017 Sagsnr.: 00.01.00-A00-11-14 Dagsordenen blev godkendt. 37 Meddelelser til mødet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2014

Overblik over forandringer til Budget 2014 Overblik over forandringer til Budget 2014 Her gives et samlet overblik over de forslag til forandringer, der overgår til Byrådets behandling af Budget 2014. Oversigten er fordelt på politikområder. Demokrati:

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Procesplan for udmøntning af socialpolitikken i strategier

Procesplan for udmøntning af socialpolitikken i strategier Dato: 28. oktober 2014 Procesplan for udmøntning af socialpolitikken i strategier Sagsnr.: 14/8879 Notat Den 2. oktober 2013 vedtog Byrådet en samlet socialpolitik for Skanderborg Kommune, der skal være

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Præsentation af handicap og socialpsykiatriområdet i Skanderborg Kommune ved Socialudvalgsmøde 4. marts 2014.

Præsentation af handicap og socialpsykiatriområdet i Skanderborg Kommune ved Socialudvalgsmøde 4. marts 2014. Præsentation af handicap og socialpsykiatriområdet i Skanderborg Kommune ved Socialudvalgsmøde 4. marts 2014. Notatet præsenterer i summarisk form: 1. Gældende politikker på handicap og socialpsykiatriområdet

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Skabelon 1: Forslag til forandringer

Skabelon 1: Forslag til forandringer Skabelon 1: Forslag til forandringer Udvalg: Socialudvalget område: Borgere med fysiske og psykiske handicap Ansvarligt fagsekretariat/stab: Fagsekretariatet Ældre & Handicap Skemaerne beskriver hvert

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. For 2016 og overslagsår

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. juni 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:30-15:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. Side 2 For 2016 og

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget Socialudvalget 13.01.2015 KS udvalget 15.01.2015 Beskæftigelses- og sundhedschef Jørgen Erlandsen Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb 13/53849 - dok.15-6359 23. januar 2015 1 Sundhedspolitikken Et sundt

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed.

Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Velfærd og Sundhed Administration og Økonomi Sagsbehandler: Søren Grotkær Rådhustorvet 4 Journalnr. 00.01.00-P00-2-13 Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Dette notat

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

1 Socialudvalget. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse

1 Socialudvalget. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Flere borgere med misbrug skal påbegynde og gennemføre behandling Målgruppen er borgere over 15 år, der har et behandlingskrævende brug

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården.

Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården. Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården. Dette notat forsøger at beskrive en række praktisk forhold i forbindelse med indflytning af flygtningefamilier

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården) NOTAT Dato: 20. marts Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: A Meddelelser til mødet

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: A Meddelelser til mødet Dagsorden Dato: 01-11-2016 15:00:00 Udvalg: 17. stk. 4 - udvalg om projekt fællesskabets hus Sted: 1.S.04 1 Godkendelse af dagsorden 01-11-2016 Dagsordenen blev godkendt. 2 Meddelelser til mødet 01-11-2016

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården) NOTAT Dato: 18. februar Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap

Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Kvalitetsstandard mellem BUR og Sundhed og Handicap Udarbejdet af: Sten Dokkedahl og Jørgen Kyed Dato: 27.2.2014 Sagsid.: Version nr.: Revideret oktober 2015 Rikke Louise Nielsen, Mette Wulff og Mikael

Læs mere

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud Handicap og Socialpsykiatri 2016 Skanderborg Kommune Side 1 af 18 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse 103... 4 Kvalitetsstandard Aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune.

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune. Jacob Gewitz og Jens Sønderskov fik ved sidste møde i handicaprådet til opgave at se på følgende punkter i den eksisterende handicappolitik: Bolig efter behov Uddannelse og undervisning Arbejdsliv Efter

Læs mere