1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730."

Transkript

1 -cc..c-~ --'- Avis~ ud ki ~, ~"' tt~r -.v~,.. w~ tø., Hes ingor Dagbad _1()()() H nngt~r, dt'n "1hh an't1u udto nr W~IJr a Roskide Tidende J(()() Ros/d.t~. 1\itdtonct... ~IJt den udtn "'"' 1100 KØBENHAVN t ØSTERGADB 87 TELEFON (01) ØSTERGADB 57 ~~(01) J!!J tj4tr ø t Næst ved Tidende udkup a~, 1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7 TELEFON (01) "00 \f'str.j. tf~n Kdtanthf'te udpo na,.r ~JU LI Vestkysten ft700 F.sb/ug, den 1\d,.a.nf" uden an-t 19if 1100 KØBENHAVN t ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 'ij!j!t Raycross v;v på Djursand En af de ~tønte begtvenheder indenfor dansk bancsport. øber ar stabeen den JUi pi\ Ring DJursand. Det er fjerde afdehng of europamesterjkabct 1 raii)'c ross. hvor det me,te af eiten vi komme 111 ~tnrt. Bandt ondet kan nævnes den regerende europamester 1 5andvognskasscn, sven Skeren Per-Inge WnJfriduon i ~in Vovo 343 med en 16 ventiet turboadet motor. der skue yde om k ring 300 hk. Men det er nordmanden Mnrtin Schanche, der kan præstere de neste he5te. Hnns Ford Escort er forsynet med en turboadet moto r bygget ho' vcstty&ke akspe ed. Motoren yder 420 hesteknefter. Fu.Jcti.sk er den måt ti 568 hk. men ved at <a:nke adetrykket i turboen, er den kommet ned på 420 hk En hidti uset motoreffekt 1 denne gren af motorsporten. Men motoren har også kostet nordmanden omkring kroner. Europame ~tercn i OT-kasen, Oe Arnesson. Sverige, i Porsche vi også vø: re at Onde i fetet på Djursand, samt den danske rayerosskører Egon S~ranhoh. igeedes i Porsche med over 300 hk. Siinhet kørte som den eneste donsker nogensinde, hee europames.terskab.ucricn i raycross sidte å.r og suttede på en not 6. pads. Men kun få af øbene i EM-serien agter Svanhot at køre år, og deribandt er øbet på Djursand. Ring Djursand: ører...m Cirka 100 korere detager, når der ~øndag afvikes 4. afdeing af europamesterskabet i ray-<:ross pa Ring Djursand. Hee den europæiske eite ~tager og ved siden af de to EM-kasser afvik~ der dansk mesterskab i 2 CV-kassen -en kasse der er s.'!rdees popuær hos pubikum. Når ~um stor meme giver vaskebrætterne gas. sker der nemig noget. Den danske eite f(r det van- skeigt, når de i standardkassen ska dyste med så stærke kørere som Piet Dam, Hoand, i BMW 320, Martin Schanche. Norge, Escon RS 1800 og ie.per Inge WaJfri~son, Sverige i Vovo 343 Turbo. J GT-kassen ventes det ater i år at bive østrigeren Andreas Bentza der stjå:er biedet. I sin forrygende hurtige Lancia Stratos ska han kæmpe mod b.a. Matti Aamakki, Finand, Por- sche Carnra og Oe Amesson, Svenge - igeedes i Porsche C arrer a. Speciet GT-k:usen rummer s.å mange ækre koreøtjer, at aene synet af dem skue være nck ti at få mange bi-interesserede ti at møde frem. Kassen byder ud over de nævnte bier b.a. på Renaut Apine, Afa Romeo Afetta Turbodeta os Fiat X 1/9. fraox - a ycross ~IO forspor T. den kommende wl~.t!nd nøde>dtn, urop..;tskc tht t rah r. ros., pa R mg Diursi.Jnd for d -..'mpc on pom;s ti d 'e~. 1 r; Europame!r,kab 1 wnhods\ '" O\ is.on og : Samchg er de optræk ti d ob(! tår øus sum Dan marksmi'sin~kab~eb og de \'i \ dcrigert' kunne ~kærpe kamp n mpjiem kort>me. E.\ 1-1 ø bet er dc t finde i denne sæson. og mens Ring Djur~and ikke er meget vard som asfatb nc II_ cg~ntgt banerar.e, Si er de~ ti gengæd \'rj>idig god tt ro Uvcro~ s. 1 fjor bev der for forse ganr ofvike et EM-øb raycross på banen, og ciet gk vojidigt ~~~L Bortset fr<~ at rayr.ros sm afvidi ngstorm nunder om spuedwev. ~er det gtvet, at de i nternutionae op..orere, vi gi\e pubikum nogu at se pi. Oet er farverige fok. der gar ti swh:. som om de fvsisk+j ove kun gæder for ~!mindeigt dod+jh~e o~ i.ke ogsa for dissa fartck:t- ibn.;tcr. Jpr kor.. r bt t' - t.1n tempo. a de som SPr pi næsten g<:!mmer a t træu:.c \e tre t Fører DM D:'\1-sammenhæng er der noget at.orc efter for. d' to roskideascre. Femm1ng D. Osen og Egon Svanho. De to fører i opgoret om mester skabet i henhodsvis Division 1 og 2 eer rettere gruppe 1 og gruppe 5 over 1600 cc som de kades hcrhjsmme. Femming D. Osen kører i F or.d Escort RS 2000 og Egon Svonhoh i Porsche 911 Carrera. Lige hæene p! Egon er Jørgen Bindner fra Rucs Vedby J den Ope Ascona, hvormed C.ar-Erik Christensen. Hobro. sidste år bev dansk mester. Og i gruppe 1 t1t endnu en roskidenser godt mer [remme. De er Reni' Ha~edom.der igesom Femrntn~ D. Osen kører Escart ~S 2ooo. Has kæmper i ojebhkr.et for en tredie-fjerd.epods. dom 1 SuDT ASFAL. T BETYDERINTET Asf:1t.ens dårige beskaffen hed hor betydet, at den firbjuede dansko motorsport i Ar har mistet don ene af sine Lo baner - Ring Djursand. Men den kan dog stadig væk oigeve bruge6 ~i indkoring inden for mo~n>por- { t.en - nemig ray-cross, hvor der kore' ige' mege't på jord som på asfat. 01( i morfcon star Djursands Mot.or Kub som orrang-or sf fjerde afdeing om Are!.$ europames t.c 111 ko b. Kubben hor otr.f&cl ro en som arrangor J;ftt!t n saituirbejdet rnt'cm bnnem ejere og d<.' for~gende s.~ner~~orro.ngor Urich Aubortin Oxhom b!'v nfhrudt. O( rt havt hundrtde medemmer har i den sen.-rc t id være i ø k t ion f <>r o nr' at kart ti arrengrmrn'. Der kommer omkring 100 knrere Li x.rt, hernf hovf<port.cn 1 kos.-.en for snndordvogne, men en en.. nes det.agnt" i d t ynhuri i g t' GT-bier har også medt deres ankomst.. Der er ingen danskere med fremroe i forreste inie i den sammenagte stiing. men vort bedste kort. Kaj Knud UHtp of 0 jursjand oen fra Abert.dund. tibegges aigeve en god chance for at bonde sig i bm~n om toppaceringerne i mor- ~n...w:.. '' aan 1100 KØBENHAVN { ØSTERGA DE KØBENHAVN t ØSTERGADE 57 TELEFON (01) ~0 1\obcnhavn, don KUi.,ni:'tbe udf.o en.na.r 11 JUU. Ring DjYrian't i t'\nu.n'p u ver p søndos s~ot for trun) pamu taii'skab i ray cross 8AITit d anrnark ømee~rskabet :.! GV C'fON, forbindetoe rn00 dette pro~rram kan pubikum R ben ti en op ianng a fad ekærmauds pringmi-

2 Ø STERGADE 6 7 TELEFON (O) I ZB7SO Udkip a/ Horsens Fokebad 9 JUU 8700 oruns, den _ 1\d(J.ancnu udro e o.a"y&r 1981 '1 1'1 o EM i raycross pa }ting Djursand K.nn man!o'cstie sig speedway på verdenspan om.pnntct ti turt.o!j!ob.i sport, har man et meget godt biede ar, hvad der kommer ti n s ke på Ring DjursLaod ændag den 12. j';i, Omkring 100 af de bedste danske og uden Landske navne bar med t deres detagese i 4... afdeing ar årets europamesterskab i rny-cross. Den specie1je øbefortn tå er sammenigning med speedway på fere mader : Kvik afviking af de enkete beat og en hårfin konkurrence meem 2x4 kørere ad gangen. iodti man når frem ti dagens finaister. At det. kommer ti ot gt\ hurtigt i mere end en for st.and er het sikkert.. Lø bene begynder k. 13 og iod ti vinderne er fundet om kring k. 18 er der afviket mere end 70 starter. De, der hoder på startstregen i da gens sidste beat er het sik kert kørere. der kan deres kram bag et rat og som ved, hvordan mon styrer bier med op ti 460 HK rundt pt\ en yderst vo.n.skeg bane med bratte skift. meem et ost. underag af grus ti h6.rd asfat. Omkring 60 rene amatører bandt Djursands Motor Kubs godt 400 medemmer har fået hænderne fude med dat.e sportsigt set enorme arrangement. Sidst pt\ vinte ren overtog kubben, der i sine egne rækker tæer en ang række af vore hjemige ba.oekørere, hee a.rbejdet med at ø.rtangere øb på R.ing Ojursa.nd. Der er ruf fet en ofla.e me!m kub bens edese og buens ejer om. at den aktive kub sev tirot.te~r obene i mind stc det.a)er. Med andre ord nu arbejdes der på et bet ideaistisk grundag uden andre pcngomæssge inter esser, ond den ganske en ket.e: Dette her ska øbe rundt. VI skaave et sports igt korrekt motorob og ikke spor mere. Det betyder for e ksempe, at k. ubbø:n h.o r fast.sat bielpriser angt, a3t- under. hvad tuøkuøro rundt i Europa oorma.t m\ bct.ne for at ae et ob a f ti svarende kvaitet. Og som et krydd eri po de indagte pou ser vi der her væro opvis n ing i fa dskænnsudspring af medemmer nf Aarhus Fadskærmskub. Vi b ar sat bietprisen U kr. 40 for voksne (inc. parkeringsafgift og program. mens ae bom under 12 Ar går gratis ind. Prisen er den samme overrut på banen. M U k II atså f ri t bevæge sig rundt i depotet b andt de monge speen dende binr. Også her e r vor motivering den sam.me: Vi vi gerne vise fok motorsport af virkeig topkvaitet uden at ru dem økonomisk. siger bestyre( sen i Djursa.nds Motor Kub. Også på andre områder ba.r kubbens fok sat s ig for at go:re det idt mere attrak tivt at komme pt\ Ring Djursand. Hvad er der ved at ga Li et godt motorob. hvis fok ikke kan tisse under civiiserede fonner, spurgte et jordbundet besty resesmedom og si smø gede hee arbejdsbodet ær mcrøe op og rest.nurerede en noget forsamt toijetbygning. Regner man ae hestekræfterne so.m.men bos de anmedte racerbier, vie mii nå et ta, der kunne i m ponere sev kaptajnen pt\ en jumbo jet. Det gæder speciet kasse for GT bier, der pt\ Ring Djursand ventes at bive så omfattende, at man for en sjæden gangs skyd kan give mak.simums ponts for poceringeme. Det kræ ver nemig minimum 1.6 kø rerc!.i start. i kassen, der sidste å r vnr st.ærkt domino re~ af AndreiS Beotza. Øst rig en forrygende hurtig Lancia Srntos og europs.m.est.cren Oe Aroesøoo fra Sverige i en ikke mindre barsk Porsche Cnrrera. Speciet Porscho er on megel an vendt vogn GT k8seo, men også andre spændende mærker koouner ti at ggre sig g.dcnde: Renaut A pine, Afa Romeo Afotte Turbodew, Fint X/9 kort sagt. bier. som man sjæden~ meder på ondcvujen. Udbuddet o spa-ndende bimærker er nngt mere ve riero~ i den egentigt st.on d ardvognskassc. H ru- ken der vi aesammen m ode orne. omend gcnnemsnit.e biisten nok vie få sig en grim overroskchw. hvis han/hun pudseig kom b ng rattet i en Ford E øcort mod 420 H K under hjemen. St.andord vogne: L Piet Dam, H o fud, BMW 320i. 40 points, 2. Mnr tin Schnnche, Norge, Escort. RS 1800, 35 point.a, 3. Per.nge Wafriedsson. Sverige, Vovo 343 Tur bo, 82 point. GT-vogne:. Andy Bent.z.a, Østrig, Lanea S tratos, 26 poin t, 2. Matti Aam.kki. Finand, Porsche Carrera, 19 point. 3. Oe Arnesson, Sverige, P or sche Carrcra, 171-i point. Norroanden Martin Schanche og svenskeren Per Inge Wafriedsson dominerede sidste Ars EM serie, så det er noget af en overra skese. at hoænderen Piet Da.m nu forer konkurrencen. Het sikkert kommer øbet pt\ Ring Djursand også ti at dreje sig om de. tre. men de ma.nge anmedeser rummer også outsidere. både kørere og spændende bier. som man bestemt m\ regne med. Bandt de danske kørere bcr man speciet fremhæve Kaj Knudsen. Ab<>rtsund. der nu har fået virkeig fart. i sin hjemmebyggede Vovo 343 Turbo. samt Femming O sen, Roskide, der en Ford Escort RS 2000 har vundet årets første to DM afdein ger. H~>rudover detager bo vedparten af dun dansko cay-croøs eite. Mango har fået avet virkeir konkur rencdygtigc bier. men d e f.r hænd.orno fude mod en række udændinge i virkeir skruppc bier: Per Engøeth, Norge i Vovo 343 turbo (266 JiK). Horbert Brcitencdcr, Østrig en specie raycros~ Gof med 16 ventiet molor {19G HKI. Ruph Wihem, VeatLyskDd i Fiat Ritmo {1.30 HK). Swfan Osson, Sverige i Opc AseonD 2,4 i Ler turbo {330 HK), Gunnar Kit-tcson, Norge i en Ford Escon BDA {250 HK). Oe Bjom Jorgt'nscn. Norge i en ChcVTot-t Co.moro (460 HKI. Uinnnrt Ljund. Sverige i on VW 1303 turbo {300 HKJ O( ffidi(i. D..t.Lgb n ut~. Udkip o Aktuet \<Jbc-nunn. den KdrJU'IIZh~M udto ant'far Læk<ei6idsken på Djursand... J:o'or eskere a! motorøb byder Ring Djursi8Jd 1 da!; pa en virkeig æk.kerbdsken. Det sker. når startskud de k. '3 yder for det for sle ray-eross-ob den ~ afdehng at årets europa mesterskab hvor der a detager omkring 100 ke rerc 1 de mere end 70 ob, der atv1kes på fem timer. Som de ses. kommer de ti ga stærkt. Ugesom i :speedway detager der ~ gange t kørere ad ga.ngen. og der køres på en bano. der s.kfter me em grus og hård a.sfail BAde s nndardvogne og 1100 KØBENHAVN X Ø S TE R GAD E 57 TELEFON (O) 1Z8130 JUU ~--::; GT-vogne stiher op 1 dee e b. der a rrangeres a.c Djunanda Motor KJub, og eer de tre (o ra te atdc nger at europamester skabet forer hoænderen Pet Dam hos standard vognene, mens Andy Bcn t:r.a. Østrig. igger spdaen med so Lancia Sraos bos GT-vognene.. Bandt de diuke kore re, der har m u ighed for at gøre sig gædend t' er Kaj Knudsen. A berts und. Vovo 343 Turbo. og Femm.mg 01.8en. Rosd d e F ord E scart RS 2000, der ha.r v~ årets første to afdeinger DM P4 Rrng Djursand bev du sondoi$ køn en afdchns af eur& p3mestc,.,.~4bc:t i nay cross iWtucre d pt. og de s4 bandt ondet. at drn reg.-rende carop4m<:>1cr. Per-Inge WaJ. fridson, fra $\enge Sda& bar probc01cr med sin nye motor. R eut~tcmc bev: A..f rue, 51-oø"...:. Mrchac Nor<hi.I<m, S\crige, VW 130J, 2. Monin Sdt:~nebe, Norge, F ord Escort. J. B6jc: C'art.s<Jn. S~rigc,, Vovo J ~ ) A..fnaf 12. d sioa, GT >'OfM! Ofc Amesson. S..cncc. 1 Por s.: h c, 2. Eaon S11.nhoh, Roskide. i Porse h c. J Andy Bcntz.a. Owia. i wcia Stratos.

3 Ray- er m tpændmd form for mot«øport. ~~ kn b imieit øa.ru!g:n~ mfd 1 epeedw~. Ha en aitdatoo kart e~r starten pi A-.finaeD n d ødst! m E M-addng pi Ring Djiir'a.&nd. ForTIIØt - den ROen europamtøiu, Per \ oge Wadfrid.saoo. Nordmanden Marin Schapche - ydtnt d højre. rig. IA!cin St'toe, og OUc Amesson, Sverige, Por8cbe Cftm:TII. Af CMig.o ep(crdende bcr i GT ktwan knn næviiøii (\e n.out Aphirus. Af Romeo AJ. fetta 'I'uri'odota og Fit XJ/9, Foruden EM-øbene km dcr <>gad en nfdoing knmpøn om det danske mosoorakab i 2 CV- CI'095e. Fyvende hoænder fører EM-fetet an på Ring Djursand Den nyvende bouemder. Pet Dam, BMW 32IH ba:r oven-eskende agt sis øpid.!en i kampen am europam11stmikabet i ra;y-croee. Men )4:9 i hæene på sig har ban &ds\e års n~ et og to, Per Inge Wadfridsson, Sverige. Vovo 343 Turbo, og ==--=::=::::::=::: "::::::;:;; Martin Schancbe, N~. Ford ~ BDG 1\J.:bo. Piet Dam bar Iet 40 point i de u-e kmte a!doinger. Schanche 35 og Per ngp 32 point.. Der e.r saedes ngt op ti et fcnygende "CB, nar disse tn> stjerner sammen med dun 11Vrige europæiske eite p~ &md.og sætter hinanden stævne på ;:: Ring O'jursJ.and for at udkæmpe endnu et sag om de værdifude EM -point,. Danskerne fir i.kb et ben - eer rettere idn et dæk ti jor den i dette stærke sesrob. Kaj Knudsen, Abertsund, Vovo 3<13 Turbo. og Per G. Hansen, Ringsted, Vaw:ha Cbevette HS er vore bedste bud på en rimeig pacering. A! stærce udensnddre navne kan n.æ"<"!s Per Engseth, N o r gi!, Vovo 343 Turbo, Herbert Brett.enodcr. Østrig, VW Gof. Raph Wiht'm, Fiat Ritmo, Stefan Osson, Sverige. Opc Aseona Turbo. Gunnor }(jt.wisen. Notge, ~ BOA. Oe Bjørn Jørgensen, Chevroet Camaro. og ~nnar. Ljund. Sverige, vv Turbo. Den iden EM -knsse. vogne, bar 17 d~togere. Et imponeronde ta set ud fra den kendsgerning, ot der kun vor fem anmejde'-!cr ved EM -afde in gen i Finand. GT-koreme har virkeigt noget at kæmpe fc)r på Ring DjUM! and. Der ska nemig væ~ f& ro end 5 k~re ti start for a t der kan uddees ma.ksimumponl Er der under IS haveres pointskaaen GT-kassen domi~ i år som sidste år a! de to forryg!nde hurtige, Andreas Bentzn, Øst- ØST BROADB 87 TELEFO N (O ) Udidtp a Randers Amtsavis Randers, dtn 1 O J UJ J )\dtana1yf!~ udtn U A'f t _..... Biiner vandt DM-afdeing Jergen Btndntr, KOMO, vandt J. afdeing af DM RsDy-Cross på Ring-Djursand i Mekenden. Jorgm Bfiiimer V1Udt ae tn Indedende heats o& \ andt også A-finaen. 1 den samede stiing er Jergen Sindoer nu på 2. padsen efter to 2. padser og en. pads. Nr. 1 sammenagt er Fem ming s. Osen. Roskide, i en Fo rd Escor. Næste a fd eing af OM i Ray Cross kores på Estming i Vesttyskand den 23. august.,. 1 ~ ~-----A------~~--~ Y '(., - EM i ray -cross Hee eiten detager Omkring 100 af du boo s ~c dan5kt og udtnandskr navnt> er 1 eftermiddag med, når finr DJur ~ on< 4Ar som orr8n(ør af (j ~ rd o nfdcun~t uf Europn.mestt:1'8kab.- ray -~ ros s. dov,r din e to kust'' koros dor nga dan~k mcs~r~kob i den popuæn- 2 CV Ct08b kasso. Hay-croes er en sio(~ spcoedwny ompantet ti uutomobisport. Honon ~r megi'l van8kei~t med bratt.to ~kfl mt>om et ost undt>r ! ø:rua ti hard nsfnt. De 'nk~t.e hcau afvikes med 2x4 korer-e m1;d ud~kning. Der køn!a i en OT-ka5sc og en andardknue. os i OT-kuscn ~ tim~dingcn sa stor, at man for cn gang skyd ko.n give ma.ksunumpoams Det k.nn kun ade si.g gon. nå.r der er over r> kort' ro turne W t. denne GT-kas~e er Porschc en mcger anvendt vogn, men også Renauh Apine. Afn Romeo O ~'in t bruges. St.andnrdvognkusen er m(!t' omat Lenda med omkyin):f 60 detagere fro ni tttioner, men som OT-kas&>n er dot ikke am,ndege mo.orer, btern~ rr ud!!tyrot med. Bnndt ondet kan mon 1 st.nndordkiissen mode en Ford E9Cort moo ~20 H<. Det er hoænderen Piet.>11m, d!r med 40 pnints forer st.andardkiauen efr.er t,... ard~in~r ornn Martin SchaiU'ht, Nora~. 3~. og Per it~ Wafrifduon. Sverg.-. med 32. D~ ''orde to sid~tnævnr.e kervre. d"!' dominert-df kl, ~sen sidstt' sa"son. GT-kos!'n ør det Andy Bentza, Østris. som forer med :.!:i poinu fonan Matti.A.Iamkk, Finand. moo 19. og O~ Amus110n. Sv~rist- med 17,& poinu. B~ate dø n sko kort hos atadardvognene er Fommmg Osen fra Roskide. som har vundet de to fome DM-afdein~~ OpA Kaj Knudaen. Abertsund. har 4fr avor fået fart i ain.emmebyr aede Vovo 33 Turbo ora

4 1100 KØBENHAVN IC ØSTERGADE 87 TELEFON (01) 128'180 Udkip", Jyandsposten - Morgenavisen,qJ60 VIby J., ctt W:drnah et.t ud t.n aueer 13 JUU 1Ø KTøte.U a<.ærtm bet/cn ikke ad ~et neoak11emc pd Ring D;nuLand Qdr. Rer duk~er et par Ski«>T' ud af Foto: Torben StTQ~~er. Krøet eer ej AJSten Rudi Trnnnaen Der findes Ingen tiskuer~ IaUe på de danske motor-. 5p0r1abaner. når bot kvateten er top-og drama Ukæn bete td.en urer. Det var Rng Djursand et godt eksempe p6, da d.er sendag bev ært EM ray croas. Omkrq 4000 beta=de tiswere var mødt op trods resn og bæ!t ved arrangementets start motorsportskørere - Inkuderet 17 det muntre 2 CV c:rosa - var kommet U D:unand, og de mange tiskuere mc. virkeig god underbo!dnfns ado kasser. Mest imponerende var fightenem-serams division tor SUUdardvosne. bvor ray c:rou bierne enkete i.ihed.e var tunet ti etrunt! yde op ti 450 hest.oaæft.et. Scv om Ingen danakere :formfedo at b.ande q topstrdcn. kunne pub..mm virkrus eve med topopgøret meem Piet Dam fru Hoand BMW 3t0 I, Martin Scumcke tre No1'1!e a.n Escort RS 1800 og endeig avenakcnm Per Inge Wafr!ed.uon sin turboedede Vovo 343, d.er p.a~rede ais denne ræckcfo.ce. Hos CT-vocnene, hvor d.et oga6 bev kæmpet om EMpoin1.. var Andy Bentza tre estrg 11n Lanea toneangivende!oran Uatty Aam.kd ra Fonond Porsche Cnn-era og Oe Arnenon fi'"d Sverige en ianende vogn. Dantet'~>n Egon Svanhot opnåede Coe en enrot beataejr 1 a1n Poncho. Økonomen var dos det bredg samnetomne meem de at 70.tarter pa Rng DJunand.. Ca ~ v om arr~~n &e"menet ~ akønne<c!a at kunne b vue q sev, t.ar II\)IITprnAiet om de to dnmjre nutumob-u.po:n.abaner, Jy'ands-Ringen og Ring DJursand, kan overeve på ængere sigt, stadig åbent. Lederne af de to baner er Ikke tviv om. at det knn ade sig eøre. og de bor hver sin osning, omend begge som hovedfortå vi satse på kva.utet. - Men stort aet au\ vi erkende, ot v1 er yderst modtageige for gode Ideer, ager Ove 'Ibomaen f.r8 Djurs Rce Aps. Der er pa<u tu tiskuere på Ring DJursand. Og øev om dette arrang~ m=t øandayngvia øber nmdt med aponsorhjæp, er fremuden usikker. :Jeg tror dog, vi kan overeve ved fortsat at ave o:notor.øb, som v1 aver daa. Med etorc nternaoru>e navne og den forbundne trpændng. VI havde kro~r på wnt. og do kom n.tcm.. Når Ring DJuraa.nd ti efteråret tår nataten renoveret for to mjoni!t kroner, vi vi ogs; ~p~erene~w~ Lob. Med 11æ110natarten var det uatkert, om der overhovedet akue køres roc:e pt Ring D}unand. De td.uge~ 6ra i''iui&ører bavdo gvet op med en gæd på kroner. Så tog nitotvr\go og ent...aostake medemmer a! den 484 mond store DJuraonds Motor Kub eogcn eøen hånd. Man gk gong med ot same 100 kronea~er aa.mmen ti et onpa.rtaeakab, og 60 mand teøncdo 111 at for kroner - Dt~n Raco Aps. vor en reo.tct. Og de 60 mand er do daguge edere. Banena I.'Jer Rene Kours tra K.øbechovn, de? f6r t1 kroner pr. tikuer p kron.'r pr. eb erundkyd- entreen er 40 kroner pr. pereoo over 6r - føer, at der må ~ ekonornsk omæanin8 tu bandt kørerne, hva d~r fortant ska kunne k.ørj.:s intcmnuonae ob Danmark. - Koremes Indtægter ska ata torhod tu antaet a! takuere. Sondogens prrotn.ierum vnr cirka kroner, var d er kun kommet 1000 takuere, havde det set sort ud for erro.ngercrne, sgerkoors. Budgettet tor aondngena øb var kroner. De vnr t p æm!er, ' kroner var ti fors.uinger og o!gttter. - S Itkerbed koster pe~e. er kommentoren tra J ou Lundbere, der som fudtida Job bar arrnngementerne p1 JyUind.a-Rn.gen ved Sikeborg. Der ska byggee om hee tiden, oa!ors<rngerne, aorn de udenandsk~ kørere må kræve for at rejse U Dti.IUUrk, bv'!r tke bugero. - Men Jea tror stadig pi\, et druak autosport inn ove~ eve. Bot tror jeg, at man må kofi.qentrere ag og sotse hårdt på enkete store arrongemenkr med atore o.o:nont kendte navne. Sdate 1\r ~vde vi ved vort grand pr1x med bandt andet Ster.nn Moaa 7000 tieruere siende regn. Og donak motoreport kan med n11vn.e aom Jobn Neat'o. Kurt Tbm O Th>rkd Thyrrng efterhanden v!m finget nternauonat. Dem vu jeg toraoge nt pr-entere ved vort grand prfx 6.r. - Men den deg, jt>g foer, Jea er ved at miste gejst<~n, boder jeg op,.uer Jou L14:uiberg. Endnu bar es C~- 1«! aat penge U med et PT\'8f'.ID. som er budgetteret U kroner W 1\reta artnd prtx, torekommer dot da vat ogaå, aom om jeg at.a ~ voek tror på danak moto8porl Og ej U te hop nwd bogenden buvct det IL

5 d PEDERSTRUP - End ikk~ et t;rnnedaii!j i dornme<umtt.-drø D.& Q tim~ f.-.wuo nnne hindr<- sutter~'en for Ojun~hmc!B MO)C.or K~b. der -dag øt.od rør afvikingen a jud~ &fdeiog a! europome.~ i...uy a'cmiii "' RiD. Djursand. 1'6reLII ru~taatioiu!i' b~\' eddagc.. men ed trofast.!fab ubejded11 brje nt!u og kno o e m~de ka.r U st.art øondag. Ot IWDJie R)adt el ~Jdt bod med b\do'u'rc, mis~ te rydde baren ror vnnd ~ ft«et ILIIv hundrede mimet.n nedbor nattens ob. ~ 3000 ~iakucro rk derfor fud VWUi for pcng'nc. Der mnngedo heter ikke hverkon dnunatik cor spomding under afvikingrn, des af SUJndnrd kjas&cn med 60 koro:re, d~.s nf d88s'n for GT-vogna med 14 kan:re. Dctag1!rnntct her skuffedo dog, Idet Hi er mini mum.akrovct for nt ab.' kan give mnksumumpmn.. Men tro afbud i sidste ajebtik hindrede dewt. Dagen bev domineret af uden arkbke roni"c. men danskc.n.m Egon Svnnhot sin Po11Che Carre"ra fonn/ede igen at gøre sig gredcnd' i dvia!an II. Hnn opnsedc c.n srunct anden pind~ i A-finaen efter den tid!igere europamest-er. S'Venst& ron Oe Amc.saon i Po'SChe O og med dm regerende mosler. oslrigorpn Andy Bentza i L\nci Stmtos pi tn!djqad sen. IInn køn.e \øvrigt en formdabei finnc, idet hm kort. efter st.nr't.cn bii!v kort. ud af banen og derefter fonnåede at - ØSTEROADE 57 køre S"ig h.et frem t. t.ncdjop.ad.&en. Division for standardvogne bev vundet af en outaider. svenakcron M ikac Nordstmm i VW Han f'to en t.ij. bogetrukket t.væreic under tidkørsen og satto så ae eej ti fnaem~. P{ o.ndc.npiadsen kom sid5t.e m mester. nord IDAOden Martin Schancbe i ve nok den hidt.i hw'i.igt.e Ford E8cort 8(11. på en dnn.øk bane. Det var ventet. ot danskoren J... - HH kæmpe& et af hu.w>e pi. Ring )tu.ra~and. Kaj.K nud5cd i ain V o v o 343 t.urbo havde gjort sig gædende. Men det var ikke ham dag. Uden for progra.aunet kørtes et ekttra fmaihnt for de utunede vogne gruppe I. Det bev vundet af Jcrrgm BindDer Opei Aseona foran Oe Sereoscn. ~edes i Opd A,..,... og med Svend Age Obeo.. Foni Eecort. pi tredjepadsen. tjdj.. IIpat Randers Amtsavis., Fadakarmøud.fpria.g 08 2 CV croae 1Ubte afveksing bandt ray-ba.me. --~ r-~--~ _ ChDctp a1 Ekstra Badet 1100 KØBENHAVN IC ØSTERG A DE ~0 K11benhaton, den 18 JUU 198J h.danehf'~ udtn ani,a.r.. Djursands Motor Kub aver igen øb i september En auoce11fud debut gr har givet Djursand Motor Kub mod p4 tih ært>sen e<tm obsrrangor. og det vi hises utvivsomt med gæde tnden for hee den fire- hjuedr donske motorsport. Som konhet facit hgger d et }('mig ien-de nu fut. at der igen hi~r ob p R mg Djursand den 12. oa 13.!!t'p I.Uibcr. - Om ~ondagen kor~r vi tt~on rouy-ci'06s - b.a. en afd~ing af det nordtyske meøtt>rskb - men dagen for b1vcr d er asfat ob, idet "' n kore i ao standard vognenea DM-kaur, ger en af hovedmændene bo.g gå.ndagi'd EM-afduing i ray croas, ~ Thomstn. PA g-rund a asf'atenø dårige beskafonhe< var dt't ikke ~ntct, at dor vie bhve kon Mfatob donne ø.æ110n. - Man det forhod bi\ er!jragt i orden Inden aepum ber, JJiger Q\ ~ Thomsen. 2'-'00 i!kut'ro 8A (g6r 100 vogne k!'mj)f om Europamestersknbe-point i de to kn&at>.r i ray c'08. Itoasen for GT -vogne var en dans.ker i hoj grad med ti a præg' begiwnhcderne.. Det var Egon Svanhot. der suttede på en anden-pads eft'r svenskeren Oe Arnetiso o, og det 1>1-toc for s~-anhot avancement fra en fmt.e ti ed trediepads i d en snmm'nagte stiing. 'T'i gcngæd kunnt >ngen damker hame op med de stærke udændinge atandardvognsktisrn. Ht>T skete i ovrigt det, at sidste A.rs Europa mester M'tin Schanche fra No~ i sin Ford F.IJcott RS SOO, igen 0''t'rOIJ f.:>''!('pw~n Mm menag.. Det ekot.e 1 kraft a den andenp&ds, bon opnåede p4 R in g Ojurst~nd, fordi dton hidtidige forende kon!r, Piet j Domm, fra Hoand i BMW matte nojes med en njendep ads. Vinde.r a ørødag~ne afdeing bev Mit"hae Not it rom fra Sv~r!:"

6 20 Aftenavisen RoskHde Tidende Mandog den 13. jui 1981 EM-raycross Ring Djursand: MOTORSPORT: For Egon S'anbot fra Øm bev EuropamestersLabsnbet i mycross pa Ri og Djursand i wgekenden en triumf på hjemmebane foran et vevoksent pubikum. Han suttede på eo fin andenpads sammenagt i dagens kørse og fik et soidt pointtiskud ti opgøret om EM-titen i denne sæson. Aerede under de indedende heat bev det åbenbart. at Egon var særdees godt konmde. Han var på forhånd optimist efter den megen regn forud for øbet, fordi banen ''BI be\'et fedtet. Det betød ganske enket. at de så kom mere an på korofærdigheder end pa hestekræfter. Og Egon vandt o heatsejre. det ene heat befandt roskidenseren sig timed i front foran to tidigere mestre. Oe Arnesson. Sverige og Andy Bentza, Østrig samt den megei hurtige finne Matti. Og danskeren bevarede roen. Han vandt det heat. Han nåede frem ti A-fin a en. og da finnen Matti under avidingen af finaen kørte i stykker, så var det meem Egon og Oe Arnesson. at det bee srue afgøres. Svenskeren. der igesom Egon Swanbot kører Porsche 911. var b u rti gst. og vandt, men Egon suttede sammenagt som dagens næsthurtigste i Division 2. E1 virkeig godt resutat. Forud for øbet bev der arbejdet hektisk med at fi tingene op at stå. Uvejret gav næsen arrnngo:reme ae do handicap. som tænkes Lan. Et ynnedsag spocredf do eektriske instaationer. sa b.a. tidtngnjngsmaterieo~ var sat ud øf spi1ot. og de vodsomme rognsky sato dee af banen under vand, si der få timer før starten måtte aves hurtige dræningsarbejder. Men det ykkedes at sammen. Og de mennesker. der troppede op for at se på batajerne, fik noget for pengene, sevom dartnåske var ovigt onge paser meem noge af heate-ne. Men hvad, de vejrmæst ige forspi var også en barsk BIfære. sa det må nok komme arrangørerne idt ti gode. Kørernæssigt bev der tte tifæde ikke sparet på krudtet. Di vision 1 bev der ~Aet ti stået med somme idhu, som i øbene for GT-vognene. Hoænderen Piet Dam. som inden starten forte H.-1'. mistede sit greb om titen, da nordmanden og den tidigere mester, Mattin Schanche, i sin Turbo Escort fyrede maskineriet af. Han bev dog fugt godt ti dørs af dagens overraskese. svenskeren Michae Notdstrand i en VW 1301, d er Kaj Knudsen, Abertsund, fik fyret godt op under sin rappe Vovo 343 Turbo, men dog ikke nok ti at nå videre end ti C. inaen denne omgang. kunno h11mrne si11 ot forrygende tempo. Og da svenskeren var hurtigst ved!igene i starten of finaehoatet. s~ bev det kun ti en andenpads sammenagt for Martin Schancho den dog. Han og Nordstrand k11rte coscrace heo vejen ti mdstregon, og nordmondon kan da i dot mindste troste sig med, o t hon nu har overtaget foringen i EM-sammenhæng. Bedste dansker i Di vision 1 bev Kaj Knudsen fra A Iberisund i en Vovo 343 Turbo. Han nåede frem ti C-finaen. Jørgen Bindner. Ruds Vadby. Femming O. Osen. Rena Hagodorn. begge Roskide. Oe Winther og fere andre nåede ikke videre fra kvaifikationsheatene ti de tro finaeheat Resutaterne: Division L Michae Nordstrand. Sverige, VW Martin Schoncho, Ford Escort Turbo, Foke Andersson. Sverige, Ford Escart BOA. Trediepadsen mi toges med forbehod. fordi Andersson muigvis timgges strafjoints for tyvstart, og i så fad biver dagens nummer fire, Bor/ e Carsson, Sverige. Vo vo 343 Turbo. nummer tre. Division 2: Oe Arnesson. Sverige. Porscbe 911, Egon Svanhot. Øm. Porsche 911. Andy Bentza. Østrig. Lancia dam E~on Svenbot fik skrabet no)t]e ~ode EM-points hjem Ring Djursand i w~ekcnden. Og i tigif fik ban det st11n pubikum p~ tæerne aj begejstnns ove.r dueerne med.,..._ Andy Bentza. Lokapan - hvis staten overtager Ring Djursand PEDERSTRUP. Hviø Djursandø Spec:Nørbejdereko ~ Ko.nd ska f.yna ti Ung Djumaod førbodee med en eventue NtaUg ove7ta8et.e af bygningerne og banm her, vu dh i!ejae t.ek.o.tik udvag Mididjurs kræve udtøbejdej~ A en okapan. Speciaarbejderskoen har ejet sig Ind på Ring Djur~~a:nd, hvor dor foregår kørse.se.kt:ivt4ter for chaufforer. Lejemået ud.eb her sommer men der opnacdcs d~ngtg ikke enigbod meem erot og indeb.tiver, fwn KO<uø, om køb a faciiteterne i Peder Si'Up. Lt-jekontnkten bov derfor foramgel i e~ havt c.r. 11! dor bev tid tj at fkaro fobkeuge spøtgsm! om ok<> DDmi. Det 1ft &m:8ordt4ktkontorot, aom bar!m!ddt en skrivese ti Midtdjurs Kommu.ne mod anmodning om a~ give ~ ~t for Ari>ojdsmo.rk.0dsuddanneaer en principie udt.aese sagen. Hviø ftiw!n køber Ring Djursand, og Spec:Warbejd.e:sk.otm derefter fyttas f'11 Koind ti Pedcmtrup, vi der bive tae om e:n ændret anvendese - også fordi der eftm- panerne så ska bygges mere ti t 'dentrup. Men temsk udvag er IIf den opfotteao, at projektet ik.ko ~ for at vw.e bive omfottot a mj~. ovnn. 6A.fre.mt de fremtidige kørseaakt:iviteter for ch4uff<> rer ikke forogt15 væsentigt i forboki ti de nuværende. Og ifo.ge amt.svnnvæscnets ene-. Ding, som bøv tikentegivet i ortober 1979, si indebærer do ikke godk80desespigt i henbod ti mijobescytteacsoven. Udvaget har imidertid indstot, at e.n.ægget:s tuobsfarhod o..t1darøs med henbik på godkendese at en svenroe 06dsivni.ngati!adese, som eventuet kan indarbejdes i den roviderede!(idovnndspao KOBENHAVN 1:. ØSTERGADE 81 TELEFON (O) ( ' t''",, O jur:,and. d~n kdtan 1,,.sr ud~u atar 2t AU&. 1981

7 ""' ~ A4f I(U... u~u,. øt..,.". \'cstkyscn-sdr KOBENHAVN X OSTERGADE 67 TELEfON (O) ' dr. drn 2 5 J U! 1981 Rdr.an.. ~ o cbo annr )... Li'-1 o NH-race_pa Ring Djursand HADERSLEV. Motorkubben H adcrsev måtte sidste år anyse en panagt kubdag på Jy:~nds-Ringcn. For ikke at komme i samme 'ituation i år. er arrangementet bevet henagt ti Ring Djursand i stedet, og der biver ikke e om en enket kubdag, men om en he. weekend, hvor motorkubbens medemmer kan di!iponere over bonen: MH indtager Ring ' Djurs and frn frcdng den 31. d s. ti sø ndnt~ den 2. august.. Vi har vn gt at ave en ny form for kasseinddcng. og den skue give muighed for mas.~cr af race. Der b iver naturigvis præmier ti de bedste i 0bene, men frem for at får medemmerne muighed for at hyggc sig med hinanden og hee famiien. Der er gode camring-muigheder på banen. forta:er Jorgen Degn. MH. Motorkubben har og.s4 panagt en go-cart aften på Skrydstrup Go-cart Ring. Dette arrangement afv1des den 12. august. Der biver kort turnenn~ i ighed med de tidigere M. K ubbens n::este bioricnteringsob afvikes den 24. ougost med start på Smmcmedvej Hodersev. Mi har i fir ud't noate vandrepokaer ti de medemmer, som karer sig bedst i odenbys ub. Efter havdeen af sæsonen forer Tonny Lund og Kr. Sarkær i ka,mpcn om POkaerne med 33 POints. Derefter fogc:r R. Oeertsen og Tom Sorensen med 2S POints og P. Jacobsen/ Hege Throne med S p., ØSTERGADE 57 TELEFON (O ) KØBENHAVN t. ØST E RGADE 87 Uddrr. Aarhuus Stiftstidende SO O rhuj d~n 2-ti AJG, 1981 ot.df'tchtt,. udto aosyar '.t~ip 1 O jursand -. d'n Lokapan R. f or 411.( 1ng Djursand ~tdtdjurs - Tcmsk ud\''.g t ~1ct4Jurs Kom mune hili' medcet AJnt4. arks tekt.cootoret, at det anses for nødvedd.gt, at der udarbejde en &nd mn.e-ocapan for Ring DJiNand, bvis moto"pbanii'iii!):gct ska bruges W andre rormaj, og der skn toretages yderugøre byggeri. Baggrunden er panerne om atatcma køb I! m otorbanen og de nuværende bygn1npan]4g, tor at nytte Djunands SpecaarbeJde1'11koe tro. Ko Und W Rng Djursand. SkoJen er ettermnden, øom dens aktiviteter er bevet udvidet betycjeugt. kommet kemme okdj.emæ.u!gt mdt Koind by. De tørste t.arbandnger meem etaten og banens ejer, gro&serer Ren6 Koorø, København, førte.kke W noget. mderud føregår der stadig forhandnger. I noge Ar har Spec1DJarbejderakocn på ajebas.s brugt motorbanen t køretekn.sk UDd.ervsnJng tor J.astbU- og ankbuchau!føte:'. 200 radiofok ti DM på yn~ Djursand Djursand Privat Radio Kub armngerer sanc.ag den 30. nu gust uoffic.iee danske mester skaber med detage.5.i fri hee ande~- Mesterskabtime har karakter n! et orienteringaøb med start rro Ring Djursn_nd,. Der biver bie om et radiopejeob hvor detagerne ved hjæ~ &f wak.ie-tekies. kort og kompas ska ~jo sig in? på et anta poeter, 80ID vi være fordet over Djursand. Kørerne vi ikke i forvejen vide, hvor i omridet po5tame befinder sig. og hvor ang ru ~n ar. Mesw biver den k)o m. der finder ae poøw- efter det mindsæ IIILIII kqro) koroot.e.r. 1 forbdeao med mest.erskabcrnc uddees pokaer og præmier t.!j de bedst p~ac'..rod~. Der ventajs rundt regnet WO vogne ti mestørskabcrne.

8 Utn ~sussr Læ -de er d t. A -. ~... penge a ae er ørse 1~0 he~je tæmm.:t i k01ercn pa Jen h' d~ Ford E.scon,teJicr med 160 <.m/1 hen Jd ar..;<iden på J~ and nogen. D~ yd~r merc. som 'ar de.:n ~:cmpcm:c~ 1g tmv;erm. der be',juppct ø' p~ banen. men Jet.:r n!:t~'\ ~<,, Of \.C'd "h'm ncn«~ ddcr VenrLvsscb en:se '.<crl"''.:r,,j n ~b' t. Per C hen. P:.nJrup.!bo h:. mart '"er J manr u~stekr,\::ter ~ h u ud.1~1 u <kue h.jidc ~yr P:i n.t:e ar ~ hee BO sf ~ag...:n. Per ( ar>tn er en ;.t Je bej\te r'cr~.,r~r, Da11m:~d. ~an pr.".tere i ~tand;hci\<ojzoc. &J'UI'JX.,., på > f«hbane "I dter at a1 dnmmc,.an h~n nå ~ti \dt, ~~ der 1ke er mt"rc.11 her 1~ r D:.nm.sJ k. Per Car<en 1ar ncmq at m!ang,re~"'a rc. Rin~ DIUL;oand 1 den høje<.rc!(ruppc herhjemme, gruppe S. der et ur tunede >and.,rd ~'81C. - Ra~e r km:;d har dårig., ''!1- 'år herhjemme, ~~ncs Per CJr ~n. Er man tu.e ungad og ejer af en miion. biver der 3dng pen!!c at heme ior en damk ra1..:r~urcr. Det er i udiande»&a<>cn br::enjer. m~n \'i man'.e re med Jer. ~:r m~n være t'dsii!iet pt't 111 evt' et kuffen u& det går tue, no.r m.. n h.n tjntthe. Der ~r over!to' eder ikke pen~~ i dan~ ~ raccrkur~e. O) d~ fa:rres1c h.u råd ni o1t kur,. h ~ t k k t det er < r "''gie gode >Pn,or<r. mu.jier!td.:r otr og'~ pubtum krr'e rnjentor 10\"~røb, og den rek.uncm:w <~:~~ ærdr ;.f at \.'t're ~ron,\r daer. ri a h~d.r )eg en chef, tcr 'C\ C in!ci\'\\cr\ r ra\"erk, r,e, s~ (ur h~nt," d: 1..ke kun et srørr,ma ""' h\ r mange der :.t' >Mo!J \ i\ net P~ ;rjeu at hreu Pe~ 'ar~n er ngcrchct pi hojraero~brikkcn Dant3\ 1 PanJrup. Hans che, John Jen sen ejer bien. som Per (Jr!~cn 1-.orer r. u~ h;o 'ocaer drift(n. John J,,r.cn CJC r dc,uden den Porsche ~,CJ,,,,m Per Car sen haer o~,..ue koret næste år. ~r 'o\cr han efter ni 'and~ynrthed c!jumark<mt'>cr 1 de 'JoftKrck b:~ne.,t>. ~uh e h'1 nr.1nger f111 af~orchc11. og hh a 'inde t>ehowr P.:r Carr,,n kun :11 t-oh\'<:' nr ~ ekr J i o:>c. de,,ff.:rdc In!:> er un fr <>1--''rU.:t p.\ en ddt f)erdep,,,h. e~ kart IJI-.u<k ik!..e.,mm, \'idcrc 1 ~rupr<. fmt,t: cr 1an M~n tar sevfo ~~1 no!t'.. rnt>itioncr. men n.r n1jt1 er ah~r~t fra at ~ure 1 1kn '''''t "'' 1 uduude, må rnan k "~ 1ifrcJ\ mej d~ \I~:\., kr >~d~' en hcrjcmrn,. r n:wt Ii tor> 1 :ut'"' ), J'.;\ bn man thc ~vmnc 'Jer. Jt"c h.1r vundet et øb 1 dcnn, kas~< v~ håber 1ci togch~ JCi ~ng"\~ erh<er 'er J.rnrnar~smeo.tcr<kvbet Dereiter ~or, r man.un for :! gen' mjc de1 ('~ fordt det tre>ds.d.:r h...-jr;:-.11 køre end tuue Jt,... r.\, n.'11 nu det :11 ~rjde b.11 et r.t er en,,tor, IH! For ncnse~c ''''Id er det h\er.1ij 1~.. t [), ~o, t.: r 4(1(1. r..t,:k np Jo: o.t..:r,jk kb [ r~t.:pnd>t'>!!i'er 9vO.r, In" d~r.:r ~~~)( uh~u< rc, de ;rv~, "'> J.:r.:r 1000 u,j,.u<'ic, 0$' f'c1\i\ci' er >k.tc phgug.: iren 'år t ~5.000 Lr.. ''ir tkr er ' e Jritt,udgifu. r t'å < ' 2 ~.000. r.. rtt. 'i uden <'I ''nwr.unn<" J<!! rli.o: hj\c hret rk1. 'er ~,,.t-:n.:r "I år. H.111 brj"t< \t.' f,f>!c fem o p; '>J<:JIIJ, ""r han, f.1r h.tde Y.J'rt, ~;'dcndc >ooi mo>>~ r,~)(;.,er 1 1'~5o }tte-jc a 1111hrn u \ :nj,\ss.-1. m~n hermeu b et;n!~~ IOh.rC\\c.'"J r1 nh."ijr-.'t.h 1 1k~.t:. I.. ~r og ~'""i ~ut..~r ti.ip~o-'\ t ru!)\ t: r ~HC'n 1 ' ''-kr... n, O. hun ~t,(.t WII)N 'r fi h.<i:>tj it; btf.! m e~. r to~ '"" d~ ~ure, \-.; ndub <;~ '" 'n J~!! 11 k 1-."reL,.. t. b~~\ nde IC~ O cd fti.iiwh~j''-' \etnc ''1!. vandt,,urr Je "''td J V< k e meo.'r'.ab f'" t,~cr 'er Car~ n s~mth!if >.u 1'1! r!:~:re L.,.,g 'n C.,ptJICi John Jei1\CIIS r~dw.trentn Pandrup, ug "'r fxt> :rrt r~s>c Ivr motor ' 1'"" re,ut~ ede '.u John 10'-',h:rctk j en "'rtf L":~1rt R!' 11~~.1. ''"n J,.uc i.ore!:>.t ndc'b 1 1'1 7 ~~~ JC~ i.:en, u at 0rc \(~J <k o.,n... ~>h. ih>r der er t1h.ucrc ta. P.-r ~ arhrn hat a! n~ han,t,rre uhdj men tkn :r t>uk1 1 hverr b.,rn LU.:II~~r.!dos f'j. ~t d~ t 1...., g::&.ah. ~ ~ f.\mrt. " '"" :ert Jt k,,.. 11ed IIJI" hd t(f,ij>iiiiiicii< r<'h Htcre >C HMn er JO roj, at u..h\ ret mej ak I.Ci.'IIIe "!..ker h~doi,>r~n>uhnmr.er. n~ hi Jt (\"n uahtcicf\ \I.}IJ. tn.:~.er Per t <~rhen tr ther i<h t t>r.iiijstu.er dfji).i ~ w

9 -----+~---- Det er udeukkende I)'Sten, der får vendsyssesk racerkører ti at fortsætte mod et dansk mesterskab og siden mod...? Tekst Kirsten Lind Foto Preben B ~ tzer Ø ST ERGADE 87 ' 'dkr~., Fyns Amt~ Avis 57n0 S rndor11. dtn 1\drniiYthf> ud "'ø nr 2 SEP \{J(. ~ Biimport fra Kina '.. - Danmark har fået endnu en biimportor. Det er Rene Koors, der har tmportn af de ostrigske Scmpcrit dæk, og manden, der også f:'jcr Ring DJursand. Nu går han ind i bibranchen. omend det er en noget specie vogn han syser med. Det er nemig 'n kinesisk terrængående vogn, avet i Peking og vognen bærer s:tmme navn. - Men der er vanen tro probemer med de danske myndigheder, så der bver sikkert ikke noget af nr ~jdct her i andel Det gor der derimod nok ti Sverige og Norge. Foreobig har jeg fået importrettighederne u1 Skandinavien, men også i Tyskand er der mteresse, opyser Rene Koors, d!f' bestie tre vogne for måned siden, og i o~t ai fire uger hodt \'Ogcene i Farum. - For at få dem godkendt her i andet ska der fore Ugg' en masse papirer, og det kan jeg ikke fi i Kina. De siger at de opysninger jeg onsker ti de danske myndigheder er at ~tragte som f~brikshe:nmejighedt'r, siger Rene koors, der er kendt for sin store interesse for netop terrængående vogne. Han har i fere år samet på fire-hjustrækkere. de næste fire uger er han U:wrigt på ferie. men ferien går dog via Tyskand, hvor en de int.'resserede firmaer ska have møde med Koors. k c Ra y-cross: i ;t( Herning--kørere het ti tops De to 2 CV -Cross kørere fra Herni~g på henhodsvis samet anden- og trediepads Hernn~ to deogere det donske mesterskab 2 cvcross har karet se not i den nc sæ:.on Men de har oaså noget at eve op U 1 Jagten på D:\1-paceringer efter de sene ste år:; udm:2rkede pra:~tauo n er Cunnar Niesen. der bev dansk mestt>r n or. geer ener dem rem forsteob 1 år på en samet andenpads med arbcj'!skoe"nen hos Croch 1 n crnlng, Wiiam Niesen. ige 1 hæene Wiiam Niesen har en samii L tredepnds, og han suttede fjor po. en SIJm et fjerdepads Det biver Ikke nemt at h o e r t mc'5t'r~kub hjem men \' er begge optimister. :o;11er Wiiam Niesen. De to Herning-korcre \'i koncentre re sig om at \'ære med top pen. når de to sidste D!\1-aJde hnger kores. De sker 13. scp tcmber på Rtne, I>J,ursaod oe 20 september pa rnedusbancn!sæby. Begge korcrc gor brug af, etjente vogne. Deres 2-CVcross bier er tre-fire :\r gam e men stadig i konkurrf:'nce dygtig stand Jovcdsponsoran er fra HC?rning. mens kassens ho vcd;;ponsor. Ctro<!n i Dan mark. har en præmcpu]' på 1 at. 4s.ooo kroner p. hojkont denne >æson. Udkip a/ Herning F~kebad ØSTERGADB S' /mng drn, t. SEP Kdt-a.othii_e uden u.r. "...

10 TJ,...,.,ga... ptember 1981 t..r>ro- ' ~... t..,..--:.. ' rvtn ure Danske IDestre i Ray Cross kåres i Perstrup PERSTRUP - Dan!J1JU'ks Ra dioø t.idugere sporbredaktør Gunnar.Nuo Hansen har øagt ja tu at medvirke som speaker pa Ring DjW'Siand ''ed fnaen i daommiuuneøt.erøkaberuc Ray Qæs BDdag d e.o 13. &epwnbcr. Ud over de danske mesterska ber t.æer obet også en afdeing a.f det nordtyske moster a!w>. Ray Gross-speciaisten Egon Svenbot forer i kampen om begge de åbne most.eni.k8 boer. Han kurer i Porsche Car ret11 og overreskede ved europarne3te'!kabs-afdeington på Ring Djun~Lid den :!. JUi ved at besætte en andenpø.d fnnut den nuva.;rende europa mester A- Ben:za, Østrig. Bandt k~ i standd.rdvog M ko.n især noteres en kamp meuem to jævnbyrdigo kørere, Femming D. Osen 1 Ford Eseort og Oe Sii"Cn..oen i Ope Aseona Der biver også deta geae af den tidigere raykører Jørgen Binder i Opc Ascona, Pou Hock i Ford Escon.. Oe Vinter i Audi 80 GTE. Reno Hagedorn i Ford Escart RS tunede standardvogne kom mer nordmændene Ragnar Forsberg, Jan Gudbrumisen og v'ternnen Kjete Boneset, ae 1 Ford Escort. På den hjemige front sties der for vent.ninger ti KAj Knudsen, Abertsund. som komm~r i sin hj~=byggcdc Vovo 343 turbo. Den minder rokrusk om de sve.oske fabriksbier, og han Pou Hok:.k, djaraænd.ng, der ou bor i Esbjerg. hnr her an i et tidigere ray c:r'068 1Bb på Ring DjW'Sand. H= stier op på &ondaa. har fundet &in sti. sa der nok skue være chanær over for de rutinerede nordmænd. Finaen om de d.an!ike mester skaber tegner w at bive n spændende opgor. ikke mindst fordi eo ang række tyske k& rere,.i med i egen, fere a dem kend~ fra forende positioner på de europæiske baner. M an kommer heer ikke ti at savne C'itroen ZCV-kassen, hvor mindst seks kørere 1 øjebikkel har chancen for nt bive dansk meeter. Bredden er i At større end nogemmde. og bnndt fuvarittenw er Kurt Scharfe. Tomrnerup. og ~ogens Jensen. Koding. da- forer i konkurrencen forud for J(Jbet. Andre kandidater ti tit en er Gunnar og W~ittn Nid S<Jn. Herrung. samt Frii Jen sen, Horning KØBENHAVN X: OSTERGADE 67,.,,..,.p"' Djursand crm h idrtiuuh ~ I if' udt1 a NS\ i.'r

11 , UL GUDnar-nNuu må kare sig sev Speaker pdring Djursand ved ray eross-finaen - Danmarksmesteren, der skue hjæpe, er rejst >med iorkenen(t Sm f ettermiddag kåres S damarksmestre 1 ~ cross på ~ui'sand. F.naDstcrne skude ~owg b\ ve højt et ord med på ve Jen at navnkundige Oar Erik»Buronn Kr.!itcnscn, Uandcst, der sidste år vandt det cncøt:o eanske mm~tcr sknb. d <.>r \'tr udskrevet don.ne motcrspomgren. ~-'DM-finae i tfj råy cross på Djursand Ring Djursand sutter i w~ dctr"f1y cross sæso- nen med DM fina.e, og ed sammt' ej.ia-bcd ært's en af deing af det nordtyske mc st.ers.kab. For pubikum er (('bet dobbet spændende, adet rny c:ross spedø.isten Egon S v11nhot i ø jobk.ket fører i kampen om begge åbne mesterskaber. Sva.n bot, der kører Porschc Car rera. hnr i år opevet ekstra hård konkurrence, idet såve dansk som nordtysk mester skab er kort som åbne ob. Ved Ring Djursands EM-afdeiog 12. jui overraskede Egon Svanbot ae ved at be.s.æue en 2. pads i GT ka.ssen foran den rege rende europamester, Andy Bcnt.z.a, Østrig. i en specu!ibygget Lancia Stra t.os. Et rø. y cross mestcr skab på hjemmebane vi af gjon være popuært. B11ndt kørerne i swndnrd vogne - såve tunede som utunede vi interessen især same sig om de to arvefjen der Femming D. Osen i Ford Eseort. og Oe Søren sen i Ope Ascona. De to gav...-.;a. hinanden kamp på dorene~ i EM afdei.ngens nationa kasser p! Ring Djursand 12. juji. Men der biver også ejigh ed Li ot beundre dygtige kore:re som den Lidiigere ray-korer Jorgun Binder i Opc Aacona. Pou Hock i Ford Escort, Oe Vinter i AudJ 80 GTE. R.cn Hagodom i Ford Eseort RS 2000, samt de.wgernc i de tunede atan.d.rdvognc (Gr. 61. Her er den I..Onenngiven.de on udænding, nemig R.ngnar Forøberg, Norge i Ford Es cort, hans andsmand Jan G ubr11ndsen, igeedes Escort, for set ikke ot nævne en n f de norske veteraner pi Ring Djursand. Kjete Boneset, der og86 er Escortkører. DeL biver d1sso er farne korcre, vort tj~mige trumfkort Kaj Knudsen, A bertsund, sku spies ud. Hans hjemmebyggede Vovo 343 turbo begynder oftorbånden at igno do svenske fo b r iksbij~r i o('knisk hen seende. Naturigvis sovnor man bier ikk<.> den popujærc Citroen 2CV ko.s&o:, hvor spænd ingen adrig t idigere hor været storre for en fi no.c. Mindst seks kørere bar i øjebikkel chancer for at bl ve dansk mcst.er. u' har kassen opevet en bredde som a dri~o: for. Favorit er nok vb&demanden frn Tom 'n('rup.. (ban er faktisk bede mand o profession), Kurt. Scharc, eer Mogens Jen sen. Koding, der i øjebik ket forer konkurrencen. An dre bud på titen er de to Heming kørere Guier og Wiiam Niesen eer F rits Jensen, Hørning. Pointfor skoen er så ie. at drama tikken, der normal kendetegner kassen, er he t ker denne gang. J~< Men st.dnn sku!jc det Ikke ga. Car Erik Krtat.enscn rejser nemig orsdng morgen ti Saudi Anibien tor nt ti træde e t job som komescde" trmno Mon~rg & 'rhorsen, der o.rhejd'r med N stort projck nrurhe'den at Dam man. Dermed kommer Djurnanda Motor Kub bckn<'b for en medkommcnmtor dommeru\met, hvor kub fokene har enga~:erut Gun. nar»nu«hansen 110m speaker tor en dng. DN var mc.>nngen. nt Car Er1k I<rstensc.>n skue have supperet baggrunden med sin vd.'n. Han har ikke sc.>v kort ob Igen, sjger Car Erik Krår. stensen. Sidst jeg tate med - Det havde I.'Ifera været ham. var jeg kun 19 år. Han a< modo G"M~ ' ' _u vn_r_ I_H_ o_b_ro_ for at fortæe RN~ b;l.rsand «fviirer~thorgen sidste DM -afdeing 1 ray crosø serien. Femming D. O sen, Roskide, har.st.ore chancer for a t vinde OM i gr. 1 ka:istn. (J rd 1 ' a Aarhuus Stiftstidende j - Car Brik Kri8t6Mon Korrimer fkw ti ae 01JC'rdrage rib tite H en anden. Motorsport E gq1 Svanh.oU-favorit tgt kuusen. om en finnekamp andspo. katurnertngen, hvor jeg var med ti a t så Hjørring. - J eg har Ikke tjent to ØSTERGADE 57 TELEFON (O ) A rht,s dcn ""~ohcht~r udrn annor 9 S EP, 1981 Udkip of Horsens Fokebad ØSTERGADE Horuns, den ---=-=-- KIIf.,.anøhei.Jf' udtn a rd VAr t, t.p Udkiu af Dagbadet Ø STERGADE 57 TELEFON (O ) \ 2 SEP Roskd~. dt' _ mo.nge penge herhjemme t det adste drs Ud, så nu må Crmaet igge undordrejet indw bedre Uder, mens jeg tjener en fast øn nede t ørkenen, W1øjcr den popuære motcrsportamand. Hans Unna hander med diverse udstyr W motd'8'portsbrug - ogåbeeracecvogne. Som danmarksmester vakte Car Er1k Kristensen sidste år røre om.krtng DM.finaen. da han truede med at 88.Ve s1n poka ardt Igennem og på den måde J)deec mesterskabet med Aage 1\f.athasaen, Viborg. De to var ret uenige med Dansk Automobisports Union, der kun havde udskrevet t!t samet mesterskabt raycross. Storchance tisvanhot DM fnaen på søndag er det andeta øb, som anparts. sesk.n.bet ~> Djursra.ce c sev arrangerer. Løbet er åbent, hviket betyder, at kørere a ae natonateter detager. Det tæer desuden som en a!deung a! det nordtyske mesterskab. En a! vore dygtigste ray cross-korere, Egon Svanhot. Ro3dde, har store chancer tor at hjemføre sit forste eanske mestes"skab ray C'OS!I med sin Porsch.e Ca.rrera. Sva.nhot har været vtrkeug stærkt kørende år, og foruden at!øre GT-kassen t DM-turne ringen, forer han også kassen 1 kampen om det nordtyske mesterskab. Bandt standardkørerne er Femming D. Osen, Roskde, favorit, men han får hård konrurren~;e tra både andsmænd og en række stærke udændinge. Det samme gæder KaJ Knudsen, Abertsund, der en hjemmebygget Vovo m turbo ska mode stærke norske navne som Ragnar Fors.berg, Jan Gubra.nsen og Kjet.e Boneset, ae t Ford Escort. Danrnn.rksmesterskabet f.or Cit:roti.n 2 cv -kassen ka.n bve Itgjort på Ring Djursand, sev om det kun er næstsidste atdeung. Den nnvnkund.tge bedemand tra Tommerup på Fyn, Kurt Sch.rfe, er favorit. h.ea. r

12 ~ Tysk danmarksmester I nyvende sw vandt denne kører et af de tre danske mesterskaber t r ay cross. der går bev aceret på R ng Djursand. Det Interessante ved ~top de te meste rskab er. a t den danske mester er vesttysker og hedder Harad Oansch.hof. To andre danske mestre var dog utgtge danskere«_ men det er atså hvad man opever. nar øbene fra gang tu gang e r å bne ror udenandsk detagese. DM-finaen bev noget ar en marathon-toreswjng. Læs sde 16. ØS TER GADE 67 TELEFON (O) ~ ""' - IIJk/ø o Aarhuus Stiftstidende IJOOO Mus d~n "", ft SfP. 1 ~ 1 Kdf'~tnavt1J(I udcu &nj'fa_r ØSTERGADE KØBENRA VN [ ØSTERGADE 5 7 ~.,.."..,.AU -..'U~ Vdk~ ot Randers Amtsavis \ t SEf, 1!IM 8900 Rander$, den _ 1-{td~on cz "tn ud'd anavar '"",.." f 't "Y,.T K"U~ Udkip a/ Kaundborg Fokebad.Uf/f) J..aundborg.dtrr 1\UdtAncve,IM odtn anjtar -J.-4-SEP;-~$ ~----~~ ~... - OM O-Rører fik søv i y~~ DM ray cross Regn truede mea at stoppe DM-øb på Ring D j ursand Vejrguderne tt d.n&ke makke rt1 for arrango rer a ud~odør- 100'111Dg~meo.t'r Donmark_. Vtd e.t ~de s tore m~ngder n<:d fra bmen gjorde de og!ia Uvt rnfre end surt for Ojr11 and Moo.rkub ve:d ovkn IJ<'O o si~ odeug ø DM r..uy-<r088 på Uog Oj&r11Wtd. Kubben ovcrvcjodø går for midelog het at afys.. øb<>t. rtn efter on snak med koreroe og en ændring of bo.ncn, b øv. wugc om a.gcv~t a ovke DM-finaf Der b~w kåret t.rø danske mestro vod &øndagcns øb. kasfioo over 1600 ccm gruppo 6 bw Egon Svanhodt, 0b:. c.n suv~ mcswr. I gruppv &- ~ det~ m~en mudder bev der kørt friek.i DM fino.eo i niy-a"obii pi Ring Djurøø.nd. knsscn under 1600 ('('m bev den ve:~u.yskc koror Bodo Hmt.kopp dnnsk meswr. og endeig gik DM tilien gruppe + ka.i!m'n.i F1=ing o. Osen, Roskide. Most.cnskabcr nc var åbne. 2 CV kuist!n b ov vundet of Kurt Scharf.f, To!merup, ft>- 111 Gunnar NctMn, Herning, og FriUI Je.rucn, Homng. Der bev Imidertid IUICI.Jogt protest mod Kurt Schnrffoa mot.or og goorul,o. og bien b ov ~.~~gel Li kontro bo! Jysk Teknoogisk DBULUL gruppe 1 + ka.qsen bev O o Seron.scn, M orke nununnr t.ru. Jørgt>n Bndner. KOMO, vandt søv sin Første sæson som ruuy cross kørtr eftrr Femming D. Osen fra R o~ k dt. Argørestn fadt på Rng Djursand. KOM~, d e en ie chance ior at 'tutte ~Iht. men så <kue Femming D. Oben udgå. og det <kete ikke Raskidekoreren vnndt derimod afdehn gen og dem1ed og'~ me<ter..ka bet, men~ Bmdner be' nr. 2 i k.a!>.en cc gruppe + SamtdJg h3r en række af kubben> 0\ nge medemmer væ rtt ti Phiips-feJden 1 Vordins borg. h' o r fjerde nfdehng af Manøvre-pro'erne bev k0rt 1 ka$~e :! vandt Jen~ Peder ~en-grethe Lnr~n. Sagebe, med 1068 )tk. for:tn KOMO hc>det Jen; Jensen-Anne Grethe Jensen me-d 1083 sej... Nr. 6: vu Timm-Frede Hansen med 1163 sek. Nr. 7: Troes Christensen Henning Meinchc- med 1168 sek. K1'bse 4 bev vundet af KOMO-hodet Ib Frederiksen Knud Berg i Escon med 995 sek.!';r. 3: Kurt Hansen-Jens Niesen 1 Escon med 1070 se>. Nr. 5: B1rger N1esen med 1096 sek. Også 1 kasse 6 satte KOMO ~s p.1 fomepad<en, 1det Oe Jen\en-John Niesen i Tahot \Ondt med 1045 sek. foran Leif Ntescn Annette Pedersen 1 Escort med 1055 sek. Det vm også tæt på KOMO \tjr 1..!~st 7. som dog be. 'und et n t John Frederiksen Anne<e Zobe!. Næm ed med 1056 $ek. foran K OMO ~ Erins Han<en-Otto Moaenscn med 1064\ek. torbtn )

13 .. ::::; se Fest.. tyskere ti DM-finae Betydeig udenandsk interesse fordet sidste danske ray eros s sig W øbet, hvor S d&n.øke mestre skaj kåres. Desuden keres nrosidate ndetng ni danmn.rksmcsterska.bet 2 CVeross. Mestcrsknbsk.&sseme hedder henhod.øvtø gruppe 1... samt gr. IS under og over 1600 ccm. I gr. er!d.vorttten den Udgere forme 1600-korcr Femming D. Osen. Han forer med 60 p. foran Jørgen Bindnor (45 p.), der kører den rege-. rende drubke mester, Car E rk Kris te Uens vinderbi frn sidste år, en Ope vj. conn. Ftre kørøre kommgr kamp om 3. paescn: Pou Hock, Rene Hagedom og Arne Jørgensen, a.ue 1 Escort, samt Oe Vntcr 1 Audi 80. De fire korerc har ae 22 p. - Pou Hock rhr øvrtgt rav!l Udover nt køre, ska hnn»sekundere«dagens spcnker, Gunner ))NU«Hansen, der overfor kubben har erkendt sig begrænsede kendskab W motorsport. Mod forvo.ntnng kommer kun to nordmænd U start, nemig Tore Fnbråten og Ragnar Foraberg, begge bar Årsagen er ret enke. Djursruds Motor Kub DM-turneringen har vrorc mærket en V'dg udr n- kørt som Aben tumerlng, andsk interc!!se for stmda men samtidig er finujen en gcn.s D\1-tnaJe m.y cross. adoin a det nordtyske der tørcs på Rin:" DJUrsand mes~kab, den aåkndte k. u. Kubben bar fere ty- )Estertngf'okaJ&. foko e-nd d.ruikc ruunode J at har 79 kørere anmedt ser, nemug40mod33. Motorsport Escart BOA - som hårde konkurrenter U det hjemige»es, Kaj Knudsen Vovo343turbo. - Kedeigt. at der tkke kommer nere at de kendte - og stærke - norske kørere ~ - Krt Scharfe, Tommerp, er favorit! CV kkustm i år. Biedet her er fro. o t af 4rcu tidigc-re wb, hoor m af 1da4.!C18 o-verra.$kei8er år, Andcr.! T. Jcn.sc-n, Bredebro, 6T i van skeighed ar KOBENiA VN K ØSTERGADE S7 TELEFON (01) u<jk r>., Aarhuus Stiftstidende sooo A rhttr ""n 1-\id fa n~iy~j.t~ ud.. o anmr d i S tv De nåede med i DM Oe MøerogAexHasagerfike 3.pads i deresførste øb sammen '---- H:Q.'NI!:BUP - To af de and. den sidste w~kc0$1 game sde\'ognb dreoge ~emåned. r ra Hinnerup, Oe Møer Tredjepadsen deres og AJo.x Rn.sager har.kjre første torsøg på den nye W~t meget uae at køra mast.ne må sge at være 4.r. godt karet. Ikke mndst Oerea motorsportsudfo- betnitning at. at t nok er deae har hovcd.tngeg be- den!ont.e side gn.unogra:$et 11g W Oe Møeni torcyke herhje me med gø.rage, hvor de har været to devognamæz 1. De J gang med at opbygge en har Ikke t:dgcre ørt samny muk.tne. Ikke tu aand- men, men aud v ret kanbaneøb, aom de hdw har kurrenter aom»iiiuidbeskætuget sig med, men sække. 1 hver sn~devogn. Waa!aJtbMcr. Derti kommer, t deres N u er de færdige og med U!!!'!IILMtuz hov d.sa.gegt kampen Igen. Scvom de kun har detaget et enke, Løb kompen om DM, å har de k.ke forspidt d erea chance. I de Udgere DM adeunger har der Ikke været detagere nok U. at det har kunnet t.aio kampen om DM. Mnd. n mands.aber ska.iii.we U start ror at Lobet e r tæendo, og det M ta var der ror førat.e gmg, da Oe Miier og Aex Hasager stiede tu start i S\ er1gc. De fk en redjepars, og do er eaiedos med het tremme, nar.fgøret.sen CaJder ved den Sidste atde Ung om DM på ~ ~rs- ata..mmcr frn sandbnneøb, 110m kræver en het iden tcknk end M!u.JtbMeob. Aex H.so.gcr har!or år tubo.ge være ødevogn& miid ved a.øfo.uob. og Oe Møer har nden!or de seneste pnr Ar siddet &Idevognen hos John St.cffcn scnujcparob. M'n Ingen ar dem har adde ved styret under sdevogn.&øb Udgere. Den fomojeac har Oe Møer, aom har en!orud på soocyke på ILIIaJ. bv ~... "'f,...,..,~.. ~ østercadb 57 Udkrt, Aarhu u s Stftst!iende uj SEP ArhJJ3 de \h.raui[f'ft.t' uden antvr

14 Ego og Fie ing bev mestre MOTORSPORT: Egon Svonho og Femming D. Osen fro Roskidr. 'ar pa rorhtmd praktisk tag t si.rc pd et bivt: danske r:~trtj i hver sin kasse i ra r.robs. da finntm søndag b '\ kort p6 Rang Djursand. en In gen uf dbm hodt sig duago af don gtund. Begge \ andt d eros k asser igen i w '!C-enden. og demonstrer~e. <~ dot ikko beror pa tiæuir hcdnr. at dot two~ bev dom. som sicred11 sag OM-t i t erne. Egon Svanhot \,sndt i dag ens øb a!' shw h!'at inku sive A-finaen. Sa der var bare set ikke nog!'t a spie om der :--JummN to i dagens ob b'v Ragner orsberg fra Norg~" efterfugt af Per G. Hansen fra Ri n~tster q g vest tyskeren Voge. (cnnes andsmænd Wcntzirn og Bernhard Car var ogp med fremme ved finaen. men c:udrede i det ved a tørne sammen og sætte hi}anden ud af spiet. Men ~.:Jmtidig med endnu Ego n Svanhot puside med sin Porsche ør<)agen før øbet p~ R ing Djursand, s\. da han stiede op ti start i dugens første beat. var han s ikker på, at bien var i tip}top orden. Så det kom rn1re an på ham sev. a det gik het efter snoren. Som de~ atså og.så gjorde. en bunke damkt mc~rr skabspoints fak r.~on Svan bot ogsd ncrr. ~om~ t d den vestty~kc Escri n)! Po..u. som han <Ifi:o; om m P< vbsy skerun Hodo art.optf i r.n \'\V (:of. Dennr \,Jndt OMS<! sin kass {M RinR Tjursanc. men EA''" Svanho h;n c: pænt for ~pring. '\11 han sko \'Or seant 11 hod i)! p<j Auo Ring i den..orumende wnckeod for i...t> ot c:omcn tr,rr sin pos i t ton \ dniktm~ for finaen e: o ro'> p. Eo;teri n g i n"vamher. Fcmm n g D o~'n v ur Og.'i;J suverænt konnrc i wc o kendcn ian..cnu ~an Fore Eq~rt RS 2000 and pø en sakker for~eparb ~ sak.nre sig Donmari >mp... ters..abet onn da~~ ns nummer to og rummpr to 1 D\1-.-.ammen hæng. )orgen Randner fra Ruds \'ccb~ 1 Op' Ascona. \ummer tre 1 dagens kørse bev 1\rne jorgt:nsen fra Tommerup. Bortset fra at obet var ed o drukne 1 regn gik det panmæso;tgt \Ion den megen nedbor Koreo dt~ nød' endig.a i o!ndre på banen. så der fortrins vi~ bip\'..ort på asfat. og det h ev rr sent. før man vor frord1" med afvikingen af dagens mangt: heat. \en det ~ndte ots<~ med to dunske mestrrskjber 111 Roski de-kor,mc Egon Sv,mho og Femming O. Osen b Sports 1\otordubb< n dam t OSTERGAD E K O BE.i'ffA VN 1: ØSTERGADE 57 TD..EFON (O) KOBENHAVN K OSTERGADE 5 7 U.tJcUp -t Morgenposten SOOO Odms~. den i:udtø&htm adto au... a.r. L1 8 SEP. kdt Mø ø~ Mor sø Fokebad 7900 N yi.ø/,ijtg M.. d t> n I<Ud""OUih'"J'.,. ttjn.nur 30 SEP, H r( Udkt "' Roso.ide Tidende.: t(}uf f<,j,~ d,/,../nt h d,.cueh,." utih enunr ~ ~ SEP Mntorsport: M:orsingbo nummertre ved DMv1y... En motorcyke-kører fra Mors har karet sig fornemt i kø.m pen om det danske mesterskab ro ad -radn g 1 'kusen ind ti 125ccm. De er Thomas Møer Pc derscn, Ø. J øby. og han v&~~d aendags sidste afdeing af danmariumeslers'kabe. DeL atctc p ~g Djursand. og dermed har an vundet de sid st. e o &!deinger. Sammenagt råkcr paceringerne - p grund af uhed e idiigere øb - U en tredjepads Li Thomu Møer Pcder~~en k~~mpcn om a bive dansi mescr i road r ae ing. Thomas Møer Pcder!!An har paner om næste Ar at begynde at køre VM Ieb. Der er i at e&. 250 road-racing kørere Danmuk. og Thjomas Møcr Pedorøon er medem af den andadhtkcnde kub, Viking/ - - -

15 f '.I/op ni ) jur~and 1100 KOBENHAVN X: OSTERGADE 87 TELEFON (01) d~n 25 SEP Uden regnefej og uhed: -BiVer dansk mester i Road Racing i morgen \ 1't!n skit ad tump for øtum.p for at. kikke cyindre, stemper og ignende efter for brud og rov n er, r Spidsen af Fornæs Dire.ktorntet for Arbejdsznar. kedsudd.anncjaernc har ænge fm:t forhandinger med ~jereo af Ring Djursand. ~.K.oors. om køb af banen. For fem Ar siden ~Jede direktoratet sig I.Dd på ~ mret.ek Diske anj~rg. og ejemaet er udobet Nu vi dircrt.oratet gerne eje banen og denned sikrr provin sen et karet.e.kn.isk anæg ti ofteruddannese og nyuddanncbe af fok i transport. sektoren. Ønskec. om at købo banen au\. set ud fra nndedeens intares. f!et, hises vekoen, 6Cvom det forme.ntijg vi fa ti!ege, at der ikke Imagere kan køres mota-iob på banen. Dette er na:turigvis en bekj.ageug udviking fur mot.orsporums ud DVere og tarige venner. men de:- findes Mdre baner, I!IO kan dække det sportage b& biv. Derimod findes der ikke ret age 8Ddre muigheder for uddanm!j.se..j...fok ti ~ Det er væaentigt, at denne uddannese ir de bedst muige vikir at &'b.jde under, og moto.r8p011.e) ske nok vide at finde erstatning for tabet. I disse tider ma erhvervs-in~& 'Uer prioritereø højt - og et støn akoekompek_, på Dj"8- and *Yder direkte og ind. ire.kte nye beskæftigebesmu. igheder. Miion-handeen er ikkn afsuttet endnu, men nmtsta teknisk n ud vag har fjernet en sten på vejen for de to parter, direktoratet og Rene Koors. Tiboge ~ kun, at dot hårdt t:ængto finansudvag beviger de 1,0 miu. kr. SOtn skannes nødvendige t.i ki)b, istandsæt, tese og udbygning af Rng Djursand På dette stadi w:n har ingen spurgt motorbane.! naboer. De vi imidertid k.omrne ind i sagen i kraft af en okapan, men.rcøutatet vi være forud- ~eigt.. F1eru.ot vi utvv-,..., hise banens ændrede 801Dt starus vekommen og dermed øtøtte de kræfter,!10m arbejder for en brod udnygning af and~eena erhverveiv og b& skæftise&esmuighec:er van HØJvande ved GrenA das k og Udkip at Poitiken GRENA - ''rod3 en mjiiknskade i f:orsa.' øb er den 26-Arig.e road rnc.og kører Per Hjarbæk fro Grenå i år sa s uveræn j 350 cem kf188c.d, o b110 ro,.. menwg kon vinde øt frftc dansk.e mcbtertk.ab ude.n at stie op i den (cmt.e og sidste afdcing - på Ring Ojursond i morgen. Kun regn'fej og sort uhed kan hindre Per Hjo.rbæk i at stå ovcrst på sejrsskamen ved sejrsceromonicn sent søndag eftermiddag. Og det biver fo:r ~ gang i en seks-årig karriere som bm.ekorer, at han overhr>vedet kommer på skamen. Inden sidste afdeing er Per Hjarbæk i kraft af to forstepadser og en andenpads otto point foran sin nærmeste konkurrent I..ei A. Nieaeo, Viking, København. Og da en af. dcing$80jr net.op giver otte point kan konkujtt!nt.cn højest. na op p! po~bed ØSTERGADE 57 TELEFON (O) 1287SO I 8å fad er tidsfotskoøo afg& 'f'dde og jeg mener U have sået Leif med ni sekunder og kun tabt med to, fort.æer Per Hjarbæk. Inden øbet i morgen får jeg endeig besked. så jeg vid om jeg bot s.ka k~m pa det sikre eft.er et point eer satse på at v inde afdeingen. Motorkoreren fro Grenå har haft en het igennem bemærkesesværtig sæson i år. For to år stden udgik han af DMkonkummæn efter et grim styrt og i fjor hentede hnn ikke et eneste DM point. I år fik han den dårigst tænkeige start.. V ed fcrst.e afdeing om det danske mesterskab. der igesom afs utningsebet bev kørt på Ring Djursand. matte Per Hjarbæk udgå med et ødeagt motorophæng og et ste, der var brækket fire steder. Siden er det gået funygende. På de svenske baner Anderstorp, Kn uthstcrp og Karskr>- 811 har Per Hjarbæk hent.el to UJJ</op a 0 j ursand Per Hjatbøek v~ mudnen, der sandsynigvis bringer ham et d8k rnc81.er11kab i morgeo. Bemærk den overdem.isaiooerede skivebremse pa forbju't, ~m giver Per Hjarbæk muighed for at bode speederen i btd afgoreode ekøtra-sekun der på angsiderne. ~jre og en nndenp.o.da. Som IDi!agt betyder det knapt så Djegt>t, at abn udgik i forste afdeing. idet det ringeste resutat smides \'æk, inden poin. ee tæes sam.mi!ii. Modet ti forske Sev mener Per Hja.>'bæk, at han i år har sit mod ti forske fn de tidigere år - I 6.r har jeg haft rigtig yst Li at køre øb. fjor var jeg nok en smue bange og ktru! derfur mere usikkert. Modet bar suj' betydning i en kon kumme..., hvor det djtjer sig om at køre så hurtigt 90m mu,gt på angsiderne og farst b'!j op i sidste ojc!ik in den svi:gcne. - Formentig or jeg også bt>ve~ en bocre k\tiir, men en anden v i~g fs.kuj' j forhod ti da tidigere A.r er. at vi har ax:bejdct. virkeg meget med mjisk.inen i år. Med vi hmtyder Per Hjarbæk ti sin uundværige mekaniker. Jens Mothcsen, Grenå, der Foger med Per ti hvert enosu ob. For bvcn ob biver moto KØBENHAVN 1: OSTERGADE 8 7 TELEFON (01) Dyr fornøjese Succesen har: sin pris. Per Hjarbæk har sogt ain bd og brugt no sine fer!e"penge på sporten. 80ID i år har stået ham ca aoruu ti fortrinsvis 1..ranøport og iuerv~ dee, men også bctain.gcn for at v ære med i øbene er en betngteig post. T'anØportUdgifum ober i 11ejret. fordi Road Racin-koreme er benviet U de svenske ba:ncr. A støjhen~ ma der kun køres ganske ankeh.e ob om året på de hjemuge ber. Af samme mag er træningen begrænset t.i. opvarmningen Inden øbene. Eksempei.ris træner mocorkøreme hee!m- dagen og søndag formiddag inden et øb sendag eftemddag. Per H j arbæks motorcyke er en Y arnaha 350 a:m td ca aaner. I forhod ti en norma indregi.so-eret motorcyke af samme stmrese yder banecykens s-peciee mocor det dobbete Bta hestekræfter. Med omdrejninger i mjnuna kan Per Hjarbæk nå op på en tophst"ighod pa meem 240 og 250 un i timen. Ien.n1! firt er ikke ak:we på Ring DjursMd, som på grun-d af u j æv nh«ter og korte ige strækninger angt fra er rootorkøremes vret. Aigeve mener Per Hja:rbæk, at Rood Radng-spar-..en e:r forhodsvis ufarig. De mest hyppige skader ør forstuvede fød. der og brækkede krageben efter styrt. Sev hft" Per Hjarbæk dog v æret udsat for et kraniebrud. -.\1en baneøb er set ikke så farigt SCim Ø kere motorcyæ! på emindeige veje og gader. siger Per Hjarbæk. Pi de baner.,; køre.- på. er der ingen kantstene og træer, man kan ramme ved styrt. Det er næppe Livsforigt at få en koretur på ryggen ben ad asfaten. F rem tidsmo..igbeder Et dnnsk mestercsb i morwen åbner ~wre muigheder fur Per Hjnrbæk. - Det vi give mig chcen for at km-e i V esrtyaka.nd, Hoand, Begien. I taen og Frankrig, hvor iene stnrtpeng\!iie vi dække re}.seudgi.fum og hvor der er muighed for eætro præmieindt.mgter. I konkurrence med pra!ss.iooee fabricskørere ska jeg ~pe venr..e topp!dreringer, men ah>ne rejseopevcseme og det ærerige ved at dyste med fudtidsprofe!iuoee giver mig yst ti It pmve de StOtC øb. - Det er $Ydpå. der er tiskuenn~ og denned også penge i Roed Racing. H er spier rekruno:r frn store in:naer også en vigtig roe. Per J-jarbæk sti..er ikke næsen op 'fter en stor karriere i udaod~t. Faktisk mener ban, ot hnn hade er for ga:nune og uruuneret ti nt bh e fabrikskor~>r. H an har derfor ingen pimer om It S.&' 100 procent ~ Road Rncing...obet på aøndag pa Ring L ~_. D)urs!Md er et sakadt ikkepubhkurnsob uden entre. Interoasei'Cde kan komroe og kikko på. rrurn motorsportsuni> nt'.n mf ikke amtngero et ogcntig st.awn.'. Myn-digheder I<' ti ader nemig kun et pubikum~ob om ret. og det bev kort pa Ring Djursiid ajøre. de i f<riret.

16 1100 'KØBENHAVN 1: ØSTBROADB 6 7 TELEFON (01) ØS-TERGADE 57 'fet.epon (O) Udi<Up øf Dagbadet t 4 OKT. \98\ 4000 R<J.<kd~. den_ Kdf.Ana.'ftte udt.n an... a-r Udkø ø Randers A m Isavis 8900 Rofdcrs. dc11.2~ twt (dcan ht~ ud r n n"r ~ U 1\ ",...,...,... ~_.,..._..._ " " G 2-1. OK'T'ORER 1981 Motorsport Det er dyrt a r køre racer-øb:. ~ ' Opgive:r Ring 'f~ Djursand Der biver fkke som forven ~ tae ~ no~ udoytrung a! Djursands Specia. rbejdcrskoe i Koind ti Ring Diursa.ntb anæg 1 Pedcrtrup. Indehanren.eJ boden. g:roe;-,e:ær Rene Koors. Farum. 1w meddet. at han ikke vi sæge, 0 ~ Dn!ktonuet for ArbeJd.smarkedsuddanncær \'i ikke ængere øje, nar konuk ten ud.øber 1. januar Det betyder, at de korete.mske kurser som 8peciaazbejderskow; har så stor rucæs med. af. sut.tes pa Ring' Djursand. De ska f.ortsættee. de. "''-'~--- SJges t 1 ""-..unue - men hvor vides endnu ikke SIDES M~'t; også svært at hode op Forme 2000 køreren fra Roskide, Oe Stegeager står uden de store resutater og uden sponsor. De er for dvn at være med, men jeg kari ikke undvære spændingt:n og den pragtfude atmosfære, der herkser omkring øbene. Sådan siger den 28-Arige skojshander Oe St.egeager. Roskide, efter en sæson på a.sfatbanerne, der ikke betsuuqcde udfra df.' ambitioner, Stegeager trods ai har. Han kerer forme2000, der er en kraftigere udgave oi den kasse mange betegner som forme ijpon.ens vugge, forme 000. Det har St.egeager også ker, men et tibud fra Oe Vej und for et par år siden om at overtag':! hans forme 2000, var det foreøbige ønske. Sidste år suttede han som nr. 7 i DM-serien. 6r bf.'v det kun ti en pads som nr. 5 eer 16. Han ved det ikke nøjagtigt, for nere o[ øbene har hon ikke hoft råd ti at detag~ i. Det igger sådan, at vi jo kun bar en asfatbane bar i an det. hvor man kan køre for me-øb. Der er på,jyands Ringen. Pi Rin~ DJur68Dd er a&fawn 8å dår hg, bt man får det he e rystet i stykker, hvia man afviker øb der. Derfor har DAV afviket en de øb i udandet. B~~ndt andet på NUrnbergring 1 Tyskand. Zand, oon-banen i H oond og i Sverige, men i dine øb har jeg gimret vf>d mit fravæ r. Jeg bar ikke råd. Aene benzinpenge for nt komme frem og tiboge tager jo pustam fra de neat.e, sig~r Oe St.egeayer, der ha"dc tænkt aig at st.oppe ved udgangen af denne sæson. Men det biver nok ti en sæson mere. Mon ikk~ i~!!um ~:er på 1gen? Ort vie være skrcr.kkeigt 11t hude op, men P' den anden side og den er nw.k~ nok den vigtig&w,ii har )C~ mgen eponw'('r ti næste år. Man er hejdagiver, V øak Sko i Roskide. har hjupet mi! mege, men tænk på, at når vi ska køre øb i Tyskand eer Hoand, si må jeg have fri mindst to dage. Een dag før øbet og oftest en dag efter. Probemerne på Sjæand Når jeg fortæer fok hvad jeg aver i min fritid. så ser de på mig, og tænker: Gud! Han må være idt ti en side. Sådan er forhodene jo i dag her i Roskide. Tidigere havde vi Ros kide Ring. og ae var mere e er mindre invoveret i denne bane. Men siden den st.oppede er det kun gøet den fork('rt.e vej. Og hvod sker der i dog? Hedeaneaprojektet er ae tiders muighed men hvorfor kommer der ikke en bane ti ungdom men. udnndet ser vi den eue bane ~ft.er den anden skyde op. Hvis der var en fotb~~ne her pa Sjæand, 8å vor der gant.eret ga.ng i dansk motorsporl Ikke bar~ på banerne. men det vie gavne ae andru grene af motorsporten. siger Oe Stt>geager. D~t e-r penge:n. der dirigerer denne sport mere end nogen anden. En ny forme 2000 ko ~t.er kr., men IIi er der hverken dæk eer forskeige gearinger med i priscn. Et dæk koster godt kr., og Stefre gers vogn er ikke moderne. Oen mangor faktisk 10-15,heste. De andre har op ti152 HK. Se, om Stegeager m~ner, det er for darhgt, at man er nødt ti ot tage ti udandet for at aj. vike en DM-serie, si fr det dog.anf! biigere at tago ti Nordt)'kand med foorgtn end over Storebæt.. Aene ho' udstvr med racervogn koster!j()() kr. e ff.ti J>1and. Derti kommer de andre udgiter. St\ men knn roigt f11.11ts. at motorspurt.en på denne mide er for de vebjærgede... Skotøjshanderen fra Roskide, Oe Stegeager, har ikke de bedste betingeser for at tage konkurrencen op med de bedste kørere i forme 2000 kassen, men på den anden side han vi så nødig hode op. Det bedsko resuta~ Oe Stegeager hiit wft. var en 4. pads P' Sc!dano\-ian Raceway i An derstorp tidt!te år. - Det ''BI som a~ komme i himtn, si.:er han. Jeg hnr faktisk prøvet en de SJ)(U'tagrene. men førit do jej; pro, ede en forme-roc'cr, var den h)t mme. Dt' vie jeg prove. Og det hnr jeg faktisk adrig fortrudt, sevom det er dyrt. Engang imeem sidder jt>g og tronker på, om det tr fordi, det måsko er nof!et af det sværeste, jeg nu beskæftiger mig med. Jeg e sker moskt> nok det svære og det uopnåeige. foruretter St.egcager, der fik interessen for at prøve aev for godt fire år øid~n. - Jeg vor inviteret med ti Monaco for at so form~! Grand-Pris, O da man ~vk ede forme J obet., hvor John Ni~IJicn. Vojens, i i"' ngt vnr med, tænkte jeg: H"orfor pokk'r ska man atid noje:1 med at se på. Hvorfor ikke 8CIV prøve? Jeg ha\'de adrig sidde t i en rac-ervogn, men der gi k ikke mange uger, 81\ tog jeg et ån og kobte en brugt forme Derfor vi det sværeste for mig være, hvis jt>g ikt> får økono misk muighed for at køre...;. dere i 1982, sigu Oe Stegeagt>r, der hurer ti de m.g! ny an&!f kor inden for do ns k motor11port, som sporten skue pro"e at hode fast 1, men uden en bane på SJæand '~ der gb meget i stykker. - Det er jo noget mærkeigt noget det te ber. D kom m er beboerprotester. og motorkubberne skændes indbyrdes. Der er for mt'in bodsødenbed. \'1 manger fok, der,-i bakkt> Qij op og s'ø for sporten, for vor in t.ertsao er jo ige så vigtig som andre sportsgrene. O~t jer vi garantere for, at kommer der en bam. 81\ ska den nok bi\'t \''d igehodt atme gennem s)<>n sorst11tttn, sutter Oe Stet'B ge-r. Roøkadc. k c

17 -.. ~ KØBENHAVN X ØSTERCADE 67 TELEFON (01) KOBENHAVN X: ØSTERC.t\DB 57 fi4hir o Roskide Tidende U)() Rnski/Jc. dr11 "hj,.nch.. ~ odrn nr 1 OKT.!181 u.u..1r., Herning Fokebad hhdtanar,.tbt ud~u..,._..,.., r Damarksmes i road-racing 1 Otte gange y ;y dansk mester Chris F'iskt>r. 3S årig motorcy kekorer rra Kobenha\ n. har tuemrort sit ottende danske mestc:'rskab Road Racing Det skete på Ring DJursand roreden ChMs Fisker har det Ikke efter rr emmede ien.. f:~r. Erhard F1sker. 'nr i :.m tf d en :~f \'Ore bedste motorcyke korere. sev om det kun tyk kedes ham at 'Inde D\1 een øang Det var i 1965 p( 1000 m sandbane Sonnen ha v de s m debut pa Roskide Riog 1 t965 og korer nu en Suzud 5(1(1 på 115 hk og en topfart på Z70 km 1 timen. IJ.an skier h\'ert år ti en ny, kroners maskine Topfarten i sidcvugh road-racing igger på de 240 km/t ' - det er ikke for tosedron ~e. MOTORSPORT: Pa en vad >!( u1ævn Rg Djursand 1\'...edos det i søndags Bonn\' L\'~n og Jesper Roca 11s <.~t c:.ore sa mange point. at dt ;..unne kåres som de forste officiee danmark,m..,trc i sidt!' O( OS road ta cing..vscn ~:r m:'dem af.\mager \iortorcykekub og _Ro W! i~ er medem af Rosk1de og Omegns ~otorkub_ august d~og de i \'M <.~fdeingen i Tjekkoso V<J!..itJI og bev nummer 17. en got paced n g betragt ning af at materieet ikke er hurti~t nok internationat set. Dertor har die ogsa paner om a anskaffe n\1 materie. men :~fventer dog optagese pa d n internationae grd dmg-ts1e der automatisk gi\'cr stdrt ti a' VM-afceing'rne. RiDk Djurs1and sæges ikke Banens ejer har afbrudt forhandingerne om sag af banen ti staten = MD'I'DJUB8 - Motorba Dei DJursa.ad overtages ve Dare a stueu. Banens ejer, Importør. Ren6 Koo:ra, Fa.rum. mad deer, at drøfteøeroe om sag a ba.dmeo W ~ktoratet tor arbejdsmarkedbuddamteøer er tndswet.. Endringen at ah1oone.n giver probemer på to områder: Des kan Djursands Spe. caj.arbejderakoe, eom 11- der at padsmange, Ikke tytte ud fra bygningerne midt KoUnd. Des må de succesnge kørete)qjake kurser tor astbi-, tankvogrw- og buachautfører på motorbanen ophøre med udgangen at 1 år, når ejemået udøber. Om det dat:ruevnte siger forstander Arne Pedersen. SJ>Cca4rbejderakoen: - JeiJ kan dårugt foresue m.1g, a.t. vi kan stoppe de k.øretemsk.e kurser. De har været en stor succea. Der må fnd.c en anden udvej. Om Spec1aJarbejdenkoeD ager Arne Pederøen: Midtdjurs Kommune bar UdUgere!Aet meddee.se om, at specaarbej. ree a.ns"gntng om denne Djursand er så dårg derskoen må bygges et an- bev1ng, ordj spørgsmået stand, at de.r kræves store de sted. hv1s udfytningen om statens keb at banen tnvesteringe.r W 1standsæt W Ring Djunand ikke rea- ikke var atk!oret. Ren6 tese, og dot er Direkto.ra. Useres. Koora har meddet, at han tet ikke interesseret. opy Om dette maste punkt ager ikke er interesseret 1 a.t se~ konsuent A. Engstg. konsuent A. Engsig D sæge baneanægget Det beyder <og ikke, a n~ktorat.et tor.arbejdsmar. uden at give nogen begrun. kurserne 1 k.øn~teknik af. kedauddwmeseme: dejse herfor. brydes. De ska fyttes, - Jeg kan dårgt fore- Det er ik<e mugt at men det er endnu ikke at stie mg, at Specaarbej-!oi'Uiætte dette ejemå, karet, hvor de ska tytte derskoen 1 KoJnd nedæg- tordj anægget på Rin{ hen. stand. ges. - Pengene w køb at Ring Djuraand er s1kret på den måde, at finansudvaget har givet mundtigt W sagn om at bevige dem C de.r er tae om ea. u m1. u: red..). Det har ikke værer muigt at,j.ndsende en r~==~~~~==~~:;~;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;{j UJWp ø Aarhuus Stiftstidende ØSTERCADE 37 TELEFON (01) 1287SO 8000 Aritus den _2 3 DKT, J98J Kd~auah eu <dro u.. ar

18 IJJUip., Aarhuus Stiftstidende Ø STER GADE 87 S()(JO Århus tf~n 2 8 SEP udkip ø Roskide Tidende.sono RfJJJ..itfr. dt:11 Kdf' OIItt1.ato ud ~ n anj ar 1100 KØBENHAVN 1: ØSTE R G A DE 87 TELEPON (O ) NOV de1 stør a to ka.ue w r der stor &pe!'ftding. Spænding og dramatik Denyemestreiroadracingkåret / Motorsport Y v- Rjng Djursa nd sæges Et kontantbeøb på kroner og et depositum på kroner skier par tcrno i de forhandtngor, der har strakt sig over to år, for at den danske stat kan overtage motorbanen Ring Djursond fra den nuværende ejer darckter Rene Koors. der har haft banen gennem ti år. Baggrunden for statens interesse i motoranægge er Speciaarbejderskoen i Koind. der gennem fere Ar har ejet sig ind på banen. Motorbanen bruges ti uddannese af chauffører. men ejemaet udoher pr. 31. december år. Siaen er ikke interesseret i en forængese ai e,emaiet. men har gennem to ~r været ineresseret som kober af an-. " ~~ \ Motorsport.Der _,. både spænding og dntmatk på. Rog DjUJ"81.B.nd gir, bvor sdac a16eng a b.n.muitsmeskrskaberne t roa4 rac.og bev atvikel. H en Inden de nye mestre nm:ne kåres, skete der me set pa den korte og ujevoe bane. Dramatik var der 1 ~-knsen. Her var acsst.e års mester Svend An demison, Hinnerup. sat ud n! trptet etter et uhed på Anderøt.orp tidigere på året. Pe r Hjarbæk, Grenå, var 1 denne k1ø.øse!>å meget fornn, at han factak.kke behøvede o.t swe op. Men detgjor de han-og styrtede. Hja.rbæk, Lef A. Niesen, KøOOnbavn, Finn V.adsen og Pau K.rsten, Århus, agde ag strak.8 spiåen ef ter starten. VIadsen havde bedø.e trænngaud, og at det ikke er titædigt beviste han ved at bode eg tæ etter Per H jarbæk. Krøten, vor Udgore nordiske mester, kørte op på tredjepadsen. \ten å akete de rørste uhed. F1nn Vndsens bror Kurt bev på.k.ert n! en anden og styrtede. HD.n pådrog sge en grim!ænge 1 det ene ben, og kunne kke fortsætte. Kort etter toge en anden kører torhjuet på Hjarbæka Yamaha, så han styrtede. Han brækkede kravebenet og måtte aemt forsået op)ive. Finn Viadsen tog føringen og han bev spids W maj. Efter ham kom Le11 A. Niesen og Pau Kirstein. Men som nævnt gik det danske mesterskab ti Per Hjarbæk. Leif A. Niesen suttede på andenpadsen efter femte afdeng, F1nn V!!adBP_n på tredepadsp.n og Pau Krstein på fjeroepadsen. - Jeg kørte bare kke hurtigt nok. var Krstenø kommentarefterebet. Sog ærkerivaen Spændng var der 1 den store 500 ccm-k1.asse, hvor Chris Fisker bot behøvede en M denpa.da for at så an ærkeriva Børge W. Niesen. VM-debger og 81døte års Daruna.rksr:neøter, kom som næaten atid bedst tra start med Chrs på andenpadsen. MensA kom Ked Jo 80rensen forbi dem begge på sin RG 000 og i meget ang Ud!øre han!omn Børge W. og C1u1a Fisker. Børge W's taktik var h.e kar: kunne 1mn bot hode Chris pa tredicpn.d.sen, så skue han nok smutte forbi Kjed Jo når det gjadl Og det tykkedes W fude Børge W. at hode Cu1a etter sg. Han styrede ao.get:s gang W fude. \{en så måtte han f.orb Kjed Jo. Det kom han nemt, men måske på et ror tdgt Udspunkt. For det gjorde Chris også og bev derpå Danrnn.rameater med s1n andenpade efter Børge W. To'er bev Børge W. Niesen ogtre'erkedjosorensen. Per Hjarbæk, G rend, ifden don Bdate afåi!ji ng. Ban var JWn BOT re.mtatt rikkcr p4 tu!t danake meat.enkab - og h4n atyrtcdc o o brækked o kra 1n1 b1wt. r rncerka.!en ndw.2is ccm bev det tuvoritten Per Larsen der vandt mestorsk.bet.. sevom han kun fik den andenpads efter Thomaa Møer Pedersen og Henrik Rasmussen. Det endeige rew4t bev etter stdøt.e a!deng, at iuehae Niesen besatte andenpadsen om det d.uruske mestorakab og Thomaa Møer Pedersen trediepad.!~tm. Der bev ogea kørt dobuto.nu<neaer. 0-2:10 ccm vandt Bo Horaund Lar:sen foran Jahn Chrisensen og Per Ha.argaard, ae RRKV. I kassen ecm vandt Femming K1strup, nts, tonua Søren Skjodborg o,; John JueJ Pedersen, beggerrkv. Sidst bt~v der kørt t stdevognakassen. Her bev vinder Benny Lysen og Jesp.:r Rocat.s, AMCK. På de næste p~r kom Asger Niesen og Johnny Andersen, RRKV, samt Anders Chrtstansen og Kim Cnspcn>env RRKV, Danske mestre bev Lyøån og Rocats. ~~ w ' ~ ' Beringske Tidende /1.'. orrnh.jif,.kn ~t.f'eui,trtr ud ~ n cuu OTOR ØSTERGADE 5 7 TELEFON (O ) t N O~. S81

19 --..." : 1100 KØBJ::NHAVN 1: OSTERG A DE 87 TELEFON (O) 1287:10 u"4,,",, Dagbadet J Rf\.t/J~,/~n 1\H d,ancu Ue odtn en'"r 7 NOV Ø ST E RG ADE 57 u tjk"~,,, Aarhuus Stiftstidende Rig Djursand koster fire :rni. Stadig ikke enighed meem staten og Rene Koors Et kont.nt be o b pa kn>ner og et d t~tum på kroner skier partcm! i d~ forbandjingt-r. der har ~trok sig 0\"er to nr. for at den danske sta kan O\'"ertBge motorbanen ~ Ojun;and fra den nu,ærende ejer direktnr Ren<' Koon>: der har haft banen ~:ennem u år. Bnggrundt'n for t.~ns tn ~'t'sst' 1 mot.øranægg' er speciaarbejderskoen i Koind. der gennem fere år bar ejet sig ind på banen. Mot.ørbanen brugt's ti uddanne~ a! chauffører, men ejemået udober pr. 31. december i år. Staten er ikke intenneret i en forængese af ejemået, men bar g1mnem U> {Ir været in tereneret som køber af anægget. R<:>ne Koon; foranger ftre miioner kroner for banen, med 3.1 miion i udbetainr; or: kroner for in".'"enaret.. ~......,.,s "U. US t~~ '" Jt Skive Fokebad i800 SJ. u~- d~n Kdt a.o rht.ae ad.vt.-nrrar De resterende ska gå ti.bagt' ti staten I'Om eje af beoen. 'da RenP Koon; ønskpr at fortsætte med motorarrangementer på banen de næs~ fem {Ir. Der '-i bi\"t' fire eer fem mot.øreb om årel.. Jeg tror det ykkes os at bive enige denne gang. Der findes f<>r kroner inventar på banen, som jeg har iibudt sta~n for det bah-e beøb. Sta<:>n er dor; kun interesseret i at købe havdeen af inventaret, som er nodvendigt for. at der kan køres motorøb. Det er ting, som jeg ikke kan fyt~ frem og tibage ti hver øbsdag på banen. - Desuden ønsker staten j~ ska indbetae ei. depostium på kront>r. hver gang der af hodes mot-orøb, og det synes jeg er urimeigt med den ej!.ind tægt staten får siger Rene Koon; KOBENHAVN K ØST E RG ADE 82' t NUV '( y Staten vi købe Ring Djursand Et kontantbeøb på SO.OOO kroner og et depositum på : kroner skuer parterne 1 de forhandinger, der IUr strakt sig over to år. tor at den danske sat kan overtage motorbanen Ring Djunand fra den nuværende ejer djrek.ør Rene Koors, der har ha!t banen gennem U år. Baggrunden tor statens in teresse motoranægget er Spec1aarbejde1'11koen!$:o Und, der gennem fere!r IUr ejet ag ind på banen. Motor. banen bruges U uddannesp a! chau1tører. men ejemået udøber pr, 3. december år. Staten er ikke interesseret en forængese af ejemået, men har gennem U> år været interesseret som køber aj anægget. Rene Koors formger fire muioner kroner for banen, med 3,1 muion 1 udbeiliing, og kroner for nventaret. De resterende aka gå tibage tjj staten som eje a! banen. da Rene Koors ønsker at fortsætte med mo U>rarrangemener på banen de næste fem år. Der vu bive fire eer fem motorøb om året. - Jeg tror det ykkes os at bive enige denne gang. Der Undes tor oo.ooo kroner Inventar på banen, som jeg har LUbudt Staten for det have beob. Staten er dog kun Interesseret at købe havdeen anventa.ret, som er nodven. digt tor. a-der kan køres motorøb. Det er Ung. som jeg kke kan fytte!rem og tuba. ge W h v er øbsdag på bv.nen. - Desuden IJn.&ker staten jeg ska Indbetae et depositum på ~.000 kronot, hver gang der afhodes motorøb, og deteynes jeg er urmegt med den ej.endtæg staten tår, øger Rene Koors. ~..,..-. <. iooo Arhut den httnahr" udtn t~nsa r j 9 NOV. ~()t "-._.--:.ij;.,C Skæringsd-atoen for stat~ms endeige overtageite af Ring Djursand som fan køre tekn.itk anæg, c-r fa-stsat ti 1. jui 1~. men formentig kan det ske tidigere. D e nodvc-td!go formaiteter ventes karet awr ede omkring 1. apri. Staten har købt Ring Djursand Transportskoen sikret for 3,5 mi. kr. - Motorkørerne fdr ov at være der i de næste fem dr Af Hego Laursen Specaarbejder5.k.oen i Koind er nu skker pi. at kunne fortsætte sine kørekur8er for nstvogns- og traktorfo rere pt\ Ring Djursand. M.o.odag unden~krev banens ejer, grosserer Rene Koors, Farum, et betinget skøde, hvorefter banen og bygnin. gerne foråret 1982 overd..mges Drektorø.tct for Arbejdsmnrke.dsuddu.nnoser. Sagssonuno e r 3,5 mu. kr. Dermed sutter to års forhandnger meem ejeren og direktoratet. HdtU har specaarbejderkurseme været af. viket på baggrund a et ejemå, men da bnnens tustand etterhånden var s4 ringe, at det 1 hvert to.jd var nødvqndjgt a ægge ny ts!o.t på bnncn, kom Bporgsm4.Jet om køb ind 1 biedet. Sta. ten ve ganske enket 1kke toretage kostbare reparationer at et privatejet anæg. Det kan ske nu, når staten het overtager anægget.. AdskW1ge stntage, amtage og kommunae Instanser ska!erst give djverse bovtngs. og m11jømæssge godkendeser, or den ende Uge overtagoj.ae kan ske. Det ventes at igge kar omkrtng 1. apri 1982.!!ter hvad Aarhuua Stttst1dende ertarer er det nrbejdsmarkedsdirektora. tete hen.øgt at foretage obende modernjseringer tor ca. 10 mi. kr. de.ø U indretning at undervian.npokajer 1 de ekbiatcrende bygninger på banen, og des t.u nyetabering o! 1\i!a.ten på banen. Dot sdata kommer motorsj.)q't~ ti gode. Ren~ Koors har nemug t skødet fået Indføjet den betingese, a han 1 de næste 5 år kan art'8.11gere 5 mot.ørøb hver sommer p4 banen. De kommer W at ske samarbejde med Djursands Motorkub, der W gengæ.d må se 1 Oj!111e, at den ma ~Ide et i andet sted W amkng at sine 5 år;8 :> kubdage pd banen. Fra tub.bens bestyre:u~ opjyses det. at man aerede '' hn.r et atern.auvt sted at afvike ds~>e kubakuv\tc.ter. Ren)( Koors understreger dog, at kubdagene kan atv1kes på Rng Djursand, indw han ende Ugt afsutter handeen med staten. L!guedes erkærer ha.n, at Åborg Bnnesport, der de seneste år hnr atviket en rmkke ukkede motorsportsar.,- ~ rangementer pd banen - senest som en underatdeing at Djursands Motorkub - kan tort:ættc med d.sse ktiv tetcr tiknytning W de 5 <Inge hver eommer, hvor Remi Koors har banen U dsposiuon t1i motorsports-arrangementer. Ligeedes tuthoder han, nt en pan. Jagt racer11koe på.s.ken 1982 kan gen. nemtøres - også aov om asfaten mu Ugvt.s ikke er tornyet tu den Ud. - Vi kan sagtens!inde ud o! at pynte den op, så racerakoen kan gennemtores, siger ha.n. Netop as!o.jtens ditruge IJ.Lstand vnr -1 årsng t, nt Dansk Automobports Union sidste to'år nægtede o.t godkende banen Uuto.JUob. - Det edate bvor Ikke noget probem de komm,nde 5 år. ager Ren6 Koor11. J'aktsk. v1 utaten nu buve s4 jævn, at v arbej~er med pnner om at køre go ka.rt øt på Ring Djursand., hvad der hidti Utkø har værot muighed for,

20 t Jtr ~~ Vendsysse Tidende 9S(}() jorrinf. d(' Ktdenhttf! odeo an.a ar 1100 KØBENHAVN t ØSTERGADE 87 TELEFON {O) t NOV. 198\ ~....Q~.<UT MU Udkip o/ Aaborg Stiftstidende?000 1/hnrJ. dttt 1100 KØBENHAVN.r: Ø STER GADE 57 ~ 1t NOV.!8J Statskøb af motorbane 'fi( GRENA _ Et kontantbeøb på SO.OOO kr. O c ~r ki~t~ eroc i forhandinger 4 dcpo~itum p " o d fra om, at staten o enager motorbanen Rang JU~ aniaar den nu ærende ejer. direkwr Rene {oors. pcc. be de~koen ~oind har gennem fere år e)et SIS md å banen der bru!e~ u uddannese af chauffører. men ~~;::!!:~ ~~.,!~~ t~. ~::~.~e~i:. å:;. ~~~~e~~~~~~ ~oo 000 ~r ior inentnret. De resterende ~~ ~ka i a.\ ubagc ti staten som eje af banen, da Re~t Koors ons~cr a fonsæuc med motorarrangementer e n.este em år. / U4d;p o/ Fjerritsev Avis ØSTERGADE F)crritJicv, den 1\ Udtan.rh<u ud ø w u J 8 NUV. J56r - Ring Djursand: 4 Y Lige r ør håndsag DJURSLAND - Et kon tantbeøb på kr. og et depositwn på kr. sder parterne de rorbandrger, der har ~t sj.g over to år. tor at den danske stat kan overtage motorbanen Ring Djursand fra den nuvænmde ejer, direktør Renå Koors, Farum. Baggrunden for statens interesse 1 motoranægget er SpecJafarbejderskoen 1 Koind, der gennem fere år har ejet sig Ind på ba nen. Motorbanen bruges W uddannese a chauffører. Rene Koors toranger f.re mw. kr. for banen, med 8.1 mw. kr. 1 udbeta Ung. og k.r. tor In ventar. De resterende kr. ska gå tubage W staten som eje a banen. idet R~ Koors ønsker at to'.sæu.e med motorarran gementer på banen de næste fem Ar. Der vu bive ire eue.r fem motor.eb orn året. - Jeg tror det ykkes os at bive enige denne gang, mener Rene KOO'"B. Der tn des for tr. inventar pa banen. og det bar jeg W budt staten for det have beøb. St.a.ten e.r dog kun In t.eresseret 1 at købe havdeen a det Inventar. fod er nødvendigt tor, at c."er kan k.o'es motorøb, men det er ting, som jeg.kk.e ta. fytte frem og Wbage W hver øbs~. - Desuden ønsker staten. at je~ ska n~tae et depositum på a., hver gang der er motorøb, og det synes jeg er urimeigt med den ejendtegt staten tår, siger Rene Koors. RING oyj:i.and er ige1r"æd.. rå J?M-Iiswn o'<er roy c, 068 øb Dat.oeo er fatsat ti den 25. jui. Sæsonen st.arter i Østn~ den 28. merta og suttes t.radjttonen tro på Eat.eringbanen ved Ho.mburg. Det b' den 3. oktober. ver

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhæne meem produktionsskoer o erhvervsskoer Reisterundersøese af produktionsskoeeevers uddannesesstatus før o efter deres produktionsskoeophod Udarbejdet af UN-C Bia Sammenhæne meem produktionsskoer

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF Medemsbad for nr. 1 Sæson 2012/2013 Vekommen ti ny sæson i NGF 1 Nakskov Gymnastikforenings bestyrese 2 Forretningsudvag: Formand: Susanne Larsen Heesvej 37, 4000 Nakskov Tf. 60454892 Mai: sus@youmai.dk

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på www.naagruppe.dk 2015 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts 2015-

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR HISTORISK BANELØB 1. Mesterskabsløb Mesterskabsløbene afvikles over 5 løbsweekender, hver med 3 mesterskabsafdelinger i alt 15 afdelinger (foreløbige datoer): 2. Deltagere Mesterskaberne

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Monte-Carlo på Rådhuspladsen

Monte-Carlo på Rådhuspladsen Monte-Carlo på Rådhuspladsen Løbets 1967-vinder, "The Rally Professor" Rauno Aaltonen, med til at starte Rallye Monte-Carlo Historique Fortiden vækkes til live, når verdens største og hårdeste rally for

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere