1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730."

Transkript

1 -cc..c-~ --'- Avis~ ud ki ~, ~"' tt~r -.v~,.. w~ tø., Hes ingor Dagbad _1()()() H nngt~r, dt'n "1hh an't1u udto nr W~IJr a Roskide Tidende J(()() Ros/d.t~. 1\itdtonct... ~IJt den udtn "'"' 1100 KØBENHAVN t ØSTERGADB 87 TELEFON (01) ØSTERGADB 57 ~~(01) J!!J tj4tr ø t Næst ved Tidende udkup a~, 1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7 TELEFON (01) "00 \f'str.j. tf~n Kdtanthf'te udpo na,.r ~JU LI Vestkysten ft700 F.sb/ug, den 1\d,.a.nf" uden an-t 19if 1100 KØBENHAVN t ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 'ij!j!t Raycross v;v på Djursand En af de ~tønte begtvenheder indenfor dansk bancsport. øber ar stabeen den JUi pi\ Ring DJursand. Det er fjerde afdehng of europamesterjkabct 1 raii)'c ross. hvor det me,te af eiten vi komme 111 ~tnrt. Bandt ondet kan nævnes den regerende europamester 1 5andvognskasscn, sven Skeren Per-Inge WnJfriduon i ~in Vovo 343 med en 16 ventiet turboadet motor. der skue yde om k ring 300 hk. Men det er nordmanden Mnrtin Schanche, der kan præstere de neste he5te. Hnns Ford Escort er forsynet med en turboadet moto r bygget ho' vcstty&ke akspe ed. Motoren yder 420 hesteknefter. Fu.Jcti.sk er den måt ti 568 hk. men ved at <a:nke adetrykket i turboen, er den kommet ned på 420 hk En hidti uset motoreffekt 1 denne gren af motorsporten. Men motoren har også kostet nordmanden omkring kroner. Europame ~tercn i OT-kasen, Oe Arnesson. Sverige, i Porsche vi også vø: re at Onde i fetet på Djursand, samt den danske rayerosskører Egon S~ranhoh. igeedes i Porsche med over 300 hk. Siinhet kørte som den eneste donsker nogensinde, hee europames.terskab.ucricn i raycross sidte å.r og suttede på en not 6. pads. Men kun få af øbene i EM-serien agter Svanhot at køre år, og deribandt er øbet på Djursand. Ring Djursand: ører...m Cirka 100 korere detager, når der ~øndag afvikes 4. afdeing af europamesterskabet i ray-<:ross pa Ring Djursand. Hee den europæiske eite ~tager og ved siden af de to EM-kasser afvik~ der dansk mesterskab i 2 CV-kassen -en kasse der er s.'!rdees popuær hos pubikum. Når ~um stor meme giver vaskebrætterne gas. sker der nemig noget. Den danske eite f(r det van- skeigt, når de i standardkassen ska dyste med så stærke kørere som Piet Dam, Hoand, i BMW 320, Martin Schanche. Norge, Escon RS 1800 og ie.per Inge WaJfri~son, Sverige i Vovo 343 Turbo. J GT-kassen ventes det ater i år at bive østrigeren Andreas Bentza der stjå:er biedet. I sin forrygende hurtige Lancia Stratos ska han kæmpe mod b.a. Matti Aamakki, Finand, Por- sche Carnra og Oe Amesson, Svenge - igeedes i Porsche C arrer a. Speciet GT-k:usen rummer s.å mange ækre koreøtjer, at aene synet af dem skue være nck ti at få mange bi-interesserede ti at møde frem. Kassen byder ud over de nævnte bier b.a. på Renaut Apine, Afa Romeo Afetta Turbodeta os Fiat X 1/9. fraox - a ycross ~IO forspor T. den kommende wl~.t!nd nøde>dtn, urop..;tskc tht t rah r. ros., pa R mg Diursi.Jnd for d -..'mpc on pom;s ti d 'e~. 1 r; Europame!r,kab 1 wnhods\ '" O\ is.on og : Samchg er de optræk ti d ob(! tår øus sum Dan marksmi'sin~kab~eb og de \'i \ dcrigert' kunne ~kærpe kamp n mpjiem kort>me. E.\ 1-1 ø bet er dc t finde i denne sæson. og mens Ring Djur~and ikke er meget vard som asfatb nc II_ cg~ntgt banerar.e, Si er de~ ti gengæd \'rj>idig god tt ro Uvcro~ s. 1 fjor bev der for forse ganr ofvike et EM-øb raycross på banen, og ciet gk vojidigt ~~~L Bortset fr<~ at rayr.ros sm afvidi ngstorm nunder om spuedwev. ~er det gtvet, at de i nternutionae op..orere, vi gi\e pubikum nogu at se pi. Oet er farverige fok. der gar ti swh:. som om de fvsisk+j ove kun gæder for ~!mindeigt dod+jh~e o~ i.ke ogsa for dissa fartck:t- ibn.;tcr. Jpr kor.. r bt t' - t.1n tempo. a de som SPr pi næsten g<:!mmer a t træu:.c \e tre t Fører DM D:'\1-sammenhæng er der noget at.orc efter for. d' to roskideascre. Femm1ng D. Osen og Egon Svanho. De to fører i opgoret om mester skabet i henhodsvis Division 1 og 2 eer rettere gruppe 1 og gruppe 5 over 1600 cc som de kades hcrhjsmme. Femming D. Osen kører i F or.d Escort RS 2000 og Egon Svonhoh i Porsche 911 Carrera. Lige hæene p! Egon er Jørgen Bindner fra Rucs Vedby J den Ope Ascona, hvormed C.ar-Erik Christensen. Hobro. sidste år bev dansk mester. Og i gruppe 1 t1t endnu en roskidenser godt mer [remme. De er Reni' Ha~edom.der igesom Femrntn~ D. Osen kører Escart ~S 2ooo. Has kæmper i ojebhkr.et for en tredie-fjerd.epods. dom 1 SuDT ASFAL. T BETYDERINTET Asf:1t.ens dårige beskaffen hed hor betydet, at den firbjuede dansko motorsport i Ar har mistet don ene af sine Lo baner - Ring Djursand. Men den kan dog stadig væk oigeve bruge6 ~i indkoring inden for mo~n>por- { t.en - nemig ray-cross, hvor der kore' ige' mege't på jord som på asfat. 01( i morfcon star Djursands Mot.or Kub som orrang-or sf fjerde afdeing om Are!.$ europames t.c 111 ko b. Kubben hor otr.f&cl ro en som arrangor J;ftt!t n saituirbejdet rnt'cm bnnem ejere og d<.' for~gende s.~ner~~orro.ngor Urich Aubortin Oxhom b!'v nfhrudt. O( rt havt hundrtde medemmer har i den sen.-rc t id være i ø k t ion f <>r o nr' at kart ti arrengrmrn'. Der kommer omkring 100 knrere Li x.rt, hernf hovf<port.cn 1 kos.-.en for snndordvogne, men en en.. nes det.agnt" i d t ynhuri i g t' GT-bier har også medt deres ankomst.. Der er ingen danskere med fremroe i forreste inie i den sammenagte stiing. men vort bedste kort. Kaj Knud UHtp of 0 jursjand oen fra Abert.dund. tibegges aigeve en god chance for at bonde sig i bm~n om toppaceringerne i mor- ~n...w:.. '' aan 1100 KØBENHAVN { ØSTERGA DE KØBENHAVN t ØSTERGADE 57 TELEFON (01) ~0 1\obcnhavn, don KUi.,ni:'tbe udf.o en.na.r 11 JUU. Ring DjYrian't i t'\nu.n'p u ver p søndos s~ot for trun) pamu taii'skab i ray cross 8AITit d anrnark ømee~rskabet :.! GV C'fON, forbindetoe rn00 dette pro~rram kan pubikum R ben ti en op ianng a fad ekærmauds pringmi-

2 Ø STERGADE 6 7 TELEFON (O) I ZB7SO Udkip a/ Horsens Fokebad 9 JUU 8700 oruns, den _ 1\d(J.ancnu udro e o.a"y&r 1981 '1 1'1 o EM i raycross pa }ting Djursand K.nn man!o'cstie sig speedway på verdenspan om.pnntct ti turt.o!j!ob.i sport, har man et meget godt biede ar, hvad der kommer ti n s ke på Ring DjursLaod ændag den 12. j';i, Omkring 100 af de bedste danske og uden Landske navne bar med t deres detagese i 4... afdeing ar årets europamesterskab i rny-cross. Den specie1je øbefortn tå er sammenigning med speedway på fere mader : Kvik afviking af de enkete beat og en hårfin konkurrence meem 2x4 kørere ad gangen. iodti man når frem ti dagens finaister. At det. kommer ti ot gt\ hurtigt i mere end en for st.and er het sikkert.. Lø bene begynder k. 13 og iod ti vinderne er fundet om kring k. 18 er der afviket mere end 70 starter. De, der hoder på startstregen i da gens sidste beat er het sik kert kørere. der kan deres kram bag et rat og som ved, hvordan mon styrer bier med op ti 460 HK rundt pt\ en yderst vo.n.skeg bane med bratte skift. meem et ost. underag af grus ti h6.rd asfat. Omkring 60 rene amatører bandt Djursands Motor Kubs godt 400 medemmer har fået hænderne fude med dat.e sportsigt set enorme arrangement. Sidst pt\ vinte ren overtog kubben, der i sine egne rækker tæer en ang række af vore hjemige ba.oekørere, hee a.rbejdet med at ø.rtangere øb på R.ing Ojursa.nd. Der er ruf fet en ofla.e me!m kub bens edese og buens ejer om. at den aktive kub sev tirot.te~r obene i mind stc det.a)er. Med andre ord nu arbejdes der på et bet ideaistisk grundag uden andre pcngomæssge inter esser, ond den ganske en ket.e: Dette her ska øbe rundt. VI skaave et sports igt korrekt motorob og ikke spor mere. Det betyder for e ksempe, at k. ubbø:n h.o r fast.sat bielpriser angt, a3t- under. hvad tuøkuøro rundt i Europa oorma.t m\ bct.ne for at ae et ob a f ti svarende kvaitet. Og som et krydd eri po de indagte pou ser vi der her væro opvis n ing i fa dskænnsudspring af medemmer nf Aarhus Fadskærmskub. Vi b ar sat bietprisen U kr. 40 for voksne (inc. parkeringsafgift og program. mens ae bom under 12 Ar går gratis ind. Prisen er den samme overrut på banen. M U k II atså f ri t bevæge sig rundt i depotet b andt de monge speen dende binr. Også her e r vor motivering den sam.me: Vi vi gerne vise fok motorsport af virkeig topkvaitet uden at ru dem økonomisk. siger bestyre( sen i Djursa.nds Motor Kub. Også på andre områder ba.r kubbens fok sat s ig for at go:re det idt mere attrak tivt at komme pt\ Ring Djursand. Hvad er der ved at ga Li et godt motorob. hvis fok ikke kan tisse under civiiserede fonner, spurgte et jordbundet besty resesmedom og si smø gede hee arbejdsbodet ær mcrøe op og rest.nurerede en noget forsamt toijetbygning. Regner man ae hestekræfterne so.m.men bos de anmedte racerbier, vie mii nå et ta, der kunne i m ponere sev kaptajnen pt\ en jumbo jet. Det gæder speciet kasse for GT bier, der pt\ Ring Djursand ventes at bive så omfattende, at man for en sjæden gangs skyd kan give mak.simums ponts for poceringeme. Det kræ ver nemig minimum 1.6 kø rerc!.i start. i kassen, der sidste å r vnr st.ærkt domino re~ af AndreiS Beotza. Øst rig en forrygende hurtig Lancia Srntos og europs.m.est.cren Oe Aroesøoo fra Sverige i en ikke mindre barsk Porsche Cnrrera. Speciet Porscho er on megel an vendt vogn GT k8seo, men også andre spændende mærker koouner ti at ggre sig g.dcnde: Renaut A pine, Afa Romeo Afotte Turbodew, Fint X/9 kort sagt. bier. som man sjæden~ meder på ondcvujen. Udbuddet o spa-ndende bimærker er nngt mere ve riero~ i den egentigt st.on d ardvognskassc. H ru- ken der vi aesammen m ode orne. omend gcnnemsnit.e biisten nok vie få sig en grim overroskchw. hvis han/hun pudseig kom b ng rattet i en Ford E øcort mod 420 H K under hjemen. St.andord vogne: L Piet Dam, H o fud, BMW 320i. 40 points, 2. Mnr tin Schnnche, Norge, Escort. RS 1800, 35 point.a, 3. Per.nge Wafriedsson. Sverige, Vovo 343 Tur bo, 82 point. GT-vogne:. Andy Bent.z.a, Østrig, Lanea S tratos, 26 poin t, 2. Matti Aam.kki. Finand, Porsche Carrera, 19 point. 3. Oe Arnesson, Sverige, P or sche Carrcra, 171-i point. Norroanden Martin Schanche og svenskeren Per Inge Wafriedsson dominerede sidste Ars EM serie, så det er noget af en overra skese. at hoænderen Piet Da.m nu forer konkurrencen. Het sikkert kommer øbet pt\ Ring Djursand også ti at dreje sig om de. tre. men de ma.nge anmedeser rummer også outsidere. både kørere og spændende bier. som man bestemt m\ regne med. Bandt de danske kørere bcr man speciet fremhæve Kaj Knudsen. Ab<>rtsund. der nu har fået virkeig fart. i sin hjemmebyggede Vovo 343 Turbo. samt Femming O sen, Roskide, der en Ford Escort RS 2000 har vundet årets første to DM afdein ger. H~>rudover detager bo vedparten af dun dansko cay-croøs eite. Mango har fået avet virkeir konkur rencdygtigc bier. men d e f.r hænd.orno fude mod en række udændinge i virkeir skruppc bier: Per Engøeth, Norge i Vovo 343 turbo (266 JiK). Horbert Brcitencdcr, Østrig en specie raycros~ Gof med 16 ventiet molor {19G HKI. Ruph Wihem, VeatLyskDd i Fiat Ritmo {1.30 HK). Swfan Osson, Sverige i Opc AseonD 2,4 i Ler turbo {330 HK), Gunnar Kit-tcson, Norge i en Ford Escon BDA {250 HK). Oe Bjom Jorgt'nscn. Norge i en ChcVTot-t Co.moro (460 HKI. Uinnnrt Ljund. Sverige i on VW 1303 turbo {300 HKJ O( ffidi(i. D..t.Lgb n ut~. Udkip o Aktuet \<Jbc-nunn. den KdrJU'IIZh~M udto ant'far Læk<ei6idsken på Djursand... J:o'or eskere a! motorøb byder Ring Djursi8Jd 1 da!; pa en virkeig æk.kerbdsken. Det sker. når startskud de k. '3 yder for det for sle ray-eross-ob den ~ afdehng at årets europa mesterskab hvor der a detager omkring 100 ke rerc 1 de mere end 70 ob, der atv1kes på fem timer. Som de ses. kommer de ti ga stærkt. Ugesom i :speedway detager der ~ gange t kørere ad ga.ngen. og der køres på en bano. der s.kfter me em grus og hård a.sfail BAde s nndardvogne og 1100 KØBENHAVN X Ø S TE R GAD E 57 TELEFON (O) 1Z8130 JUU ~--::; GT-vogne stiher op 1 dee e b. der a rrangeres a.c Djunanda Motor KJub, og eer de tre (o ra te atdc nger at europamester skabet forer hoænderen Pet Dam hos standard vognene, mens Andy Bcn t:r.a. Østrig. igger spdaen med so Lancia Sraos bos GT-vognene.. Bandt de diuke kore re, der har m u ighed for at gøre sig gædend t' er Kaj Knudsen. A berts und. Vovo 343 Turbo. og Femm.mg 01.8en. Rosd d e F ord E scart RS 2000, der ha.r v~ årets første to afdeinger DM P4 Rrng Djursand bev du sondoi$ køn en afdchns af eur& p3mestc,.,.~4bc:t i nay cross iWtucre d pt. og de s4 bandt ondet. at drn reg.-rende carop4m<:>1cr. Per-Inge WaJ. fridson, fra $\enge Sda& bar probc01cr med sin nye motor. R eut~tcmc bev: A..f rue, 51-oø"...:. Mrchac Nor<hi.I<m, S\crige, VW 130J, 2. Monin Sdt:~nebe, Norge, F ord Escort. J. B6jc: C'art.s<Jn. S~rigc,, Vovo J ~ ) A..fnaf 12. d sioa, GT >'OfM! Ofc Amesson. S..cncc. 1 Por s.: h c, 2. Eaon S11.nhoh, Roskide. i Porse h c. J Andy Bcntz.a. Owia. i wcia Stratos.

3 Ray- er m tpændmd form for mot«øport. ~~ kn b imieit øa.ru!g:n~ mfd 1 epeedw~. Ha en aitdatoo kart e~r starten pi A-.finaeD n d ødst! m E M-addng pi Ring Djiir'a.&nd. ForTIIØt - den ROen europamtøiu, Per \ oge Wadfrid.saoo. Nordmanden Marin Schapche - ydtnt d højre. rig. IA!cin St'toe, og OUc Amesson, Sverige, Por8cbe Cftm:TII. Af CMig.o ep(crdende bcr i GT ktwan knn næviiøii (\e n.out Aphirus. Af Romeo AJ. fetta 'I'uri'odota og Fit XJ/9, Foruden EM-øbene km dcr <>gad en nfdoing knmpøn om det danske mosoorakab i 2 CV- CI'095e. Fyvende hoænder fører EM-fetet an på Ring Djursand Den nyvende bouemder. Pet Dam, BMW 32IH ba:r oven-eskende agt sis øpid.!en i kampen am europam11stmikabet i ra;y-croee. Men )4:9 i hæene på sig har ban &ds\e års n~ et og to, Per Inge Wadfridsson, Sverige. Vovo 343 Turbo, og ==--=::=::::::=::: "::::::;:;; Martin Schancbe, N~. Ford ~ BDG 1\J.:bo. Piet Dam bar Iet 40 point i de u-e kmte a!doinger. Schanche 35 og Per ngp 32 point.. Der e.r saedes ngt op ti et fcnygende "CB, nar disse tn> stjerner sammen med dun 11Vrige europæiske eite p~ &md.og sætter hinanden stævne på ;:: Ring O'jursJ.and for at udkæmpe endnu et sag om de værdifude EM -point,. Danskerne fir i.kb et ben - eer rettere idn et dæk ti jor den i dette stærke sesrob. Kaj Knudsen, Abertsund, Vovo 3<13 Turbo. og Per G. Hansen, Ringsted, Vaw:ha Cbevette HS er vore bedste bud på en rimeig pacering. A! stærce udensnddre navne kan n.æ"<"!s Per Engseth, N o r gi!, Vovo 343 Turbo, Herbert Brett.enodcr. Østrig, VW Gof. Raph Wiht'm, Fiat Ritmo, Stefan Osson, Sverige. Opc Aseona Turbo. Gunnor }(jt.wisen. Notge, ~ BOA. Oe Bjørn Jørgensen, Chevroet Camaro. og ~nnar. Ljund. Sverige, vv Turbo. Den iden EM -knsse. vogne, bar 17 d~togere. Et imponeronde ta set ud fra den kendsgerning, ot der kun vor fem anmejde'-!cr ved EM -afde in gen i Finand. GT-koreme har virkeigt noget at kæmpe fc)r på Ring DjUM! and. Der ska nemig væ~ f& ro end 5 k~re ti start for a t der kan uddees ma.ksimumponl Er der under IS haveres pointskaaen GT-kassen domi~ i år som sidste år a! de to forryg!nde hurtige, Andreas Bentzn, Øst- ØST BROADB 87 TELEFO N (O ) Udidtp a Randers Amtsavis Randers, dtn 1 O J UJ J )\dtana1yf!~ udtn U A'f t _..... Biiner vandt DM-afdeing Jergen Btndntr, KOMO, vandt J. afdeing af DM RsDy-Cross på Ring-Djursand i Mekenden. Jorgm Bfiiimer V1Udt ae tn Indedende heats o& \ andt også A-finaen. 1 den samede stiing er Jergen Sindoer nu på 2. padsen efter to 2. padser og en. pads. Nr. 1 sammenagt er Fem ming s. Osen. Roskide, i en Fo rd Escor. Næste a fd eing af OM i Ray Cross kores på Estming i Vesttyskand den 23. august.,. 1 ~ ~-----A------~~--~ Y '(., - EM i ray -cross Hee eiten detager Omkring 100 af du boo s ~c dan5kt og udtnandskr navnt> er 1 eftermiddag med, når finr DJur ~ on< 4Ar som orr8n(ør af (j ~ rd o nfdcun~t uf Europn.mestt:1'8kab.- ray -~ ros s. dov,r din e to kust'' koros dor nga dan~k mcs~r~kob i den popuæn- 2 CV Ct08b kasso. Hay-croes er en sio(~ spcoedwny ompantet ti uutomobisport. Honon ~r megi'l van8kei~t med bratt.to ~kfl mt>om et ost undt>r ! ø:rua ti hard nsfnt. De 'nk~t.e hcau afvikes med 2x4 korer-e m1;d ud~kning. Der køn!a i en OT-ka5sc og en andardknue. os i OT-kuscn ~ tim~dingcn sa stor, at man for cn gang skyd ko.n give ma.ksunumpoams Det k.nn kun ade si.g gon. nå.r der er over r> kort' ro turne W t. denne GT-kas~e er Porschc en mcger anvendt vogn, men også Renauh Apine. Afn Romeo O ~'in t bruges. St.andnrdvognkusen er m(!t' omat Lenda med omkyin):f 60 detagere fro ni tttioner, men som OT-kas&>n er dot ikke am,ndege mo.orer, btern~ rr ud!!tyrot med. Bnndt ondet kan mon 1 st.nndordkiissen mode en Ford E9Cort moo ~20 H<. Det er hoænderen Piet.>11m, d!r med 40 pnints forer st.andardkiauen efr.er t,... ard~in~r ornn Martin SchaiU'ht, Nora~. 3~. og Per it~ Wafrifduon. Sverg.-. med 32. D~ ''orde to sid~tnævnr.e kervre. d"!' dominert-df kl, ~sen sidstt' sa"son. GT-kos!'n ør det Andy Bentza, Østris. som forer med :.!:i poinu fonan Matti.A.Iamkk, Finand. moo 19. og O~ Amus110n. Sv~rist- med 17,& poinu. B~ate dø n sko kort hos atadardvognene er Fommmg Osen fra Roskide. som har vundet de to fome DM-afdein~~ OpA Kaj Knudaen. Abertsund. har 4fr avor fået fart i ain.emmebyr aede Vovo 33 Turbo ora

4 1100 KØBENHAVN IC ØSTERGADE 87 TELEFON (01) 128'180 Udkip", Jyandsposten - Morgenavisen,qJ60 VIby J., ctt W:drnah et.t ud t.n aueer 13 JUU 1Ø KTøte.U a<.ærtm bet/cn ikke ad ~et neoak11emc pd Ring D;nuLand Qdr. Rer duk~er et par Ski«>T' ud af Foto: Torben StTQ~~er. Krøet eer ej AJSten Rudi Trnnnaen Der findes Ingen tiskuer~ IaUe på de danske motor-. 5p0r1abaner. når bot kvateten er top-og drama Ukæn bete td.en urer. Det var Rng Djursand et godt eksempe p6, da d.er sendag bev ært EM ray croas. Omkrq 4000 beta=de tiswere var mødt op trods resn og bæ!t ved arrangementets start motorsportskørere - Inkuderet 17 det muntre 2 CV c:rosa - var kommet U D:unand, og de mange tiskuere mc. virkeig god underbo!dnfns ado kasser. Mest imponerende var fightenem-serams division tor SUUdardvosne. bvor ray c:rou bierne enkete i.ihed.e var tunet ti etrunt! yde op ti 450 hest.oaæft.et. Scv om Ingen danakere :formfedo at b.ande q topstrdcn. kunne pub..mm virkrus eve med topopgøret meem Piet Dam fru Hoand BMW 3t0 I, Martin Scumcke tre No1'1!e a.n Escort RS 1800 og endeig avenakcnm Per Inge Wafr!ed.uon sin turboedede Vovo 343, d.er p.a~rede ais denne ræckcfo.ce. Hos CT-vocnene, hvor d.et oga6 bev kæmpet om EMpoin1.. var Andy Bentza tre estrg 11n Lanea toneangivende!oran Uatty Aam.kd ra Fonond Porsche Cnn-era og Oe Arnenon fi'"d Sverige en ianende vogn. Dantet'~>n Egon Svanhot opnåede Coe en enrot beataejr 1 a1n Poncho. Økonomen var dos det bredg samnetomne meem de at 70.tarter pa Rng DJunand.. Ca ~ v om arr~~n &e"menet ~ akønne<c!a at kunne b vue q sev, t.ar II\)IITprnAiet om de to dnmjre nutumob-u.po:n.abaner, Jy'ands-Ringen og Ring DJursand, kan overeve på ængere sigt, stadig åbent. Lederne af de to baner er Ikke tviv om. at det knn ade sig eøre. og de bor hver sin osning, omend begge som hovedfortå vi satse på kva.utet. - Men stort aet au\ vi erkende, ot v1 er yderst modtageige for gode Ideer, ager Ove 'Ibomaen f.r8 Djurs Rce Aps. Der er pa<u tu tiskuere på Ring DJursand. Og øev om dette arrang~ m=t øandayngvia øber nmdt med aponsorhjæp, er fremuden usikker. :Jeg tror dog, vi kan overeve ved fortsat at ave o:notor.øb, som v1 aver daa. Med etorc nternaoru>e navne og den forbundne trpændng. VI havde kro~r på wnt. og do kom n.tcm.. Når Ring DJuraa.nd ti efteråret tår nataten renoveret for to mjoni!t kroner, vi vi ogs; ~p~erene~w~ Lob. Med 11æ110natarten var det uatkert, om der overhovedet akue køres roc:e pt Ring D}unand. De td.uge~ 6ra i''iui&ører bavdo gvet op med en gæd på kroner. Så tog nitotvr\go og ent...aostake medemmer a! den 484 mond store DJuraonds Motor Kub eogcn eøen hånd. Man gk gong med ot same 100 kronea~er aa.mmen ti et onpa.rtaeakab, og 60 mand teøncdo 111 at for kroner - Dt~n Raco Aps. vor en reo.tct. Og de 60 mand er do daguge edere. Banena I.'Jer Rene Kours tra K.øbechovn, de? f6r t1 kroner pr. tikuer p kron.'r pr. eb erundkyd- entreen er 40 kroner pr. pereoo over 6r - føer, at der må ~ ekonornsk omæanin8 tu bandt kørerne, hva d~r fortant ska kunne k.ørj.:s intcmnuonae ob Danmark. - Koremes Indtægter ska ata torhod tu antaet a! takuere. Sondogens prrotn.ierum vnr cirka kroner, var d er kun kommet 1000 takuere, havde det set sort ud for erro.ngercrne, sgerkoors. Budgettet tor aondngena øb var kroner. De vnr t p æm!er, ' kroner var ti fors.uinger og o!gttter. - S Itkerbed koster pe~e. er kommentoren tra J ou Lundbere, der som fudtida Job bar arrnngementerne p1 JyUind.a-Rn.gen ved Sikeborg. Der ska byggee om hee tiden, oa!ors<rngerne, aorn de udenandsk~ kørere må kræve for at rejse U Dti.IUUrk, bv'!r tke bugero. - Men Jea tror stadig pi\, et druak autosport inn ove~ eve. Bot tror jeg, at man må kofi.qentrere ag og sotse hårdt på enkete store arrongemenkr med atore o.o:nont kendte navne. Sdate 1\r ~vde vi ved vort grand pr1x med bandt andet Ster.nn Moaa 7000 tieruere siende regn. Og donak motoreport kan med n11vn.e aom Jobn Neat'o. Kurt Tbm O Th>rkd Thyrrng efterhanden v!m finget nternauonat. Dem vu jeg toraoge nt pr-entere ved vort grand prfx 6.r. - Men den deg, jt>g foer, Jea er ved at miste gejst<~n, boder jeg op,.uer Jou L14:uiberg. Endnu bar es C~- 1«! aat penge U med et PT\'8f'.ID. som er budgetteret U kroner W 1\reta artnd prtx, torekommer dot da vat ogaå, aom om jeg at.a ~ voek tror på danak moto8porl Og ej U te hop nwd bogenden buvct det IL

5 d PEDERSTRUP - End ikk~ et t;rnnedaii!j i dornme<umtt.-drø D.& Q tim~ f.-.wuo nnne hindr<- sutter~'en for Ojun~hmc!B MO)C.or K~b. der -dag øt.od rør afvikingen a jud~ &fdeiog a! europome.~ i...uy a'cmiii "' RiD. Djursand. 1'6reLII ru~taatioiu!i' b~\' eddagc.. men ed trofast.!fab ubejded11 brje nt!u og kno o e m~de ka.r U st.art øondag. Ot IWDJie R)adt el ~Jdt bod med b\do'u'rc, mis~ te rydde baren ror vnnd ~ ft«et ILIIv hundrede mimet.n nedbor nattens ob. ~ 3000 ~iakucro rk derfor fud VWUi for pcng'nc. Der mnngedo heter ikke hverkon dnunatik cor spomding under afvikingrn, des af SUJndnrd kjas&cn med 60 koro:re, d~.s nf d88s'n for GT-vogna med 14 kan:re. Dctag1!rnntct her skuffedo dog, Idet Hi er mini mum.akrovct for nt ab.' kan give mnksumumpmn.. Men tro afbud i sidste ajebtik hindrede dewt. Dagen bev domineret af uden arkbke roni"c. men danskc.n.m Egon Svnnhot sin Po11Che Carre"ra fonn/ede igen at gøre sig gredcnd' i dvia!an II. Hnn opnsedc c.n srunct anden pind~ i A-finaen efter den tid!igere europamest-er. S'Venst& ron Oe Amc.saon i Po'SChe O og med dm regerende mosler. oslrigorpn Andy Bentza i L\nci Stmtos pi tn!djqad sen. IInn køn.e \øvrigt en formdabei finnc, idet hm kort. efter st.nr't.cn bii!v kort. ud af banen og derefter fonnåede at - ØSTEROADE 57 køre S"ig h.et frem t. t.ncdjop.ad.&en. Division for standardvogne bev vundet af en outaider. svenakcron M ikac Nordstmm i VW Han f'to en t.ij. bogetrukket t.væreic under tidkørsen og satto så ae eej ti fnaem~. P{ o.ndc.npiadsen kom sid5t.e m mester. nord IDAOden Martin Schancbe i ve nok den hidt.i hw'i.igt.e Ford E8cort 8(11. på en dnn.øk bane. Det var ventet. ot danskoren J... - HH kæmpe& et af hu.w>e pi. Ring )tu.ra~and. Kaj.K nud5cd i ain V o v o 343 t.urbo havde gjort sig gædende. Men det var ikke ham dag. Uden for progra.aunet kørtes et ekttra fmaihnt for de utunede vogne gruppe I. Det bev vundet af Jcrrgm BindDer Opei Aseona foran Oe Sereoscn. ~edes i Opd A,..,... og med Svend Age Obeo.. Foni Eecort. pi tredjepadsen. tjdj.. IIpat Randers Amtsavis., Fadakarmøud.fpria.g 08 2 CV croae 1Ubte afveksing bandt ray-ba.me. --~ r-~--~ _ ChDctp a1 Ekstra Badet 1100 KØBENHAVN IC ØSTERG A DE ~0 K11benhaton, den 18 JUU 198J h.danehf'~ udtn ani,a.r.. Djursands Motor Kub aver igen øb i september En auoce11fud debut gr har givet Djursand Motor Kub mod p4 tih ært>sen e<tm obsrrangor. og det vi hises utvivsomt med gæde tnden for hee den fire- hjuedr donske motorsport. Som konhet facit hgger d et }('mig ien-de nu fut. at der igen hi~r ob p R mg Djursand den 12. oa 13.!!t'p I.Uibcr. - Om ~ondagen kor~r vi tt~on rouy-ci'06s - b.a. en afd~ing af det nordtyske meøtt>rskb - men dagen for b1vcr d er asfat ob, idet "' n kore i ao standard vognenea DM-kaur, ger en af hovedmændene bo.g gå.ndagi'd EM-afduing i ray croas, ~ Thomstn. PA g-rund a asf'atenø dårige beskafonhe< var dt't ikke ~ntct, at dor vie bhve kon Mfatob donne ø.æ110n. - Man det forhod bi\ er!jragt i orden Inden aepum ber, JJiger Q\ ~ Thomsen. 2'-'00 i!kut'ro 8A (g6r 100 vogne k!'mj)f om Europamestersknbe-point i de to kn&at>.r i ray c'08. Itoasen for GT -vogne var en dans.ker i hoj grad med ti a præg' begiwnhcderne.. Det var Egon Svanhot. der suttede på en anden-pads eft'r svenskeren Oe Arnetiso o, og det 1>1-toc for s~-anhot avancement fra en fmt.e ti ed trediepads i d en snmm'nagte stiing. 'T'i gcngæd kunnt >ngen damker hame op med de stærke udændinge atandardvognsktisrn. Ht>T skete i ovrigt det, at sidste A.rs Europa mester M'tin Schanche fra No~ i sin Ford F.IJcott RS SOO, igen 0''t'rOIJ f.:>''!('pw~n Mm menag.. Det ekot.e 1 kraft a den andenp&ds, bon opnåede p4 R in g Ojurst~nd, fordi dton hidtidige forende kon!r, Piet j Domm, fra Hoand i BMW matte nojes med en njendep ads. Vinde.r a ørødag~ne afdeing bev Mit"hae Not it rom fra Sv~r!:"

6 20 Aftenavisen RoskHde Tidende Mandog den 13. jui 1981 EM-raycross Ring Djursand: MOTORSPORT: For Egon S'anbot fra Øm bev EuropamestersLabsnbet i mycross pa Ri og Djursand i wgekenden en triumf på hjemmebane foran et vevoksent pubikum. Han suttede på eo fin andenpads sammenagt i dagens kørse og fik et soidt pointtiskud ti opgøret om EM-titen i denne sæson. Aerede under de indedende heat bev det åbenbart. at Egon var særdees godt konmde. Han var på forhånd optimist efter den megen regn forud for øbet, fordi banen ''BI be\'et fedtet. Det betød ganske enket. at de så kom mere an på korofærdigheder end pa hestekræfter. Og Egon vandt o heatsejre. det ene heat befandt roskidenseren sig timed i front foran to tidigere mestre. Oe Arnesson. Sverige og Andy Bentza, Østrig samt den megei hurtige finne Matti. Og danskeren bevarede roen. Han vandt det heat. Han nåede frem ti A-fin a en. og da finnen Matti under avidingen af finaen kørte i stykker, så var det meem Egon og Oe Arnesson. at det bee srue afgøres. Svenskeren. der igesom Egon Swanbot kører Porsche 911. var b u rti gst. og vandt, men Egon suttede sammenagt som dagens næsthurtigste i Division 2. E1 virkeig godt resutat. Forud for øbet bev der arbejdet hektisk med at fi tingene op at stå. Uvejret gav næsen arrnngo:reme ae do handicap. som tænkes Lan. Et ynnedsag spocredf do eektriske instaationer. sa b.a. tidtngnjngsmaterieo~ var sat ud øf spi1ot. og de vodsomme rognsky sato dee af banen under vand, si der få timer før starten måtte aves hurtige dræningsarbejder. Men det ykkedes at sammen. Og de mennesker. der troppede op for at se på batajerne, fik noget for pengene, sevom dartnåske var ovigt onge paser meem noge af heate-ne. Men hvad, de vejrmæst ige forspi var også en barsk BIfære. sa det må nok komme arrangørerne idt ti gode. Kørernæssigt bev der tte tifæde ikke sparet på krudtet. Di vision 1 bev der ~Aet ti stået med somme idhu, som i øbene for GT-vognene. Hoænderen Piet Dam. som inden starten forte H.-1'. mistede sit greb om titen, da nordmanden og den tidigere mester, Mattin Schanche, i sin Turbo Escort fyrede maskineriet af. Han bev dog fugt godt ti dørs af dagens overraskese. svenskeren Michae Notdstrand i en VW 1301, d er Kaj Knudsen, Abertsund, fik fyret godt op under sin rappe Vovo 343 Turbo, men dog ikke nok ti at nå videre end ti C. inaen denne omgang. kunno h11mrne si11 ot forrygende tempo. Og da svenskeren var hurtigst ved!igene i starten of finaehoatet. s~ bev det kun ti en andenpads sammenagt for Martin Schancho den dog. Han og Nordstrand k11rte coscrace heo vejen ti mdstregon, og nordmondon kan da i dot mindste troste sig med, o t hon nu har overtaget foringen i EM-sammenhæng. Bedste dansker i Di vision 1 bev Kaj Knudsen fra A Iberisund i en Vovo 343 Turbo. Han nåede frem ti C-finaen. Jørgen Bindner. Ruds Vadby. Femming O. Osen. Rena Hagodorn. begge Roskide. Oe Winther og fere andre nåede ikke videre fra kvaifikationsheatene ti de tro finaeheat Resutaterne: Division L Michae Nordstrand. Sverige, VW Martin Schoncho, Ford Escort Turbo, Foke Andersson. Sverige, Ford Escart BOA. Trediepadsen mi toges med forbehod. fordi Andersson muigvis timgges strafjoints for tyvstart, og i så fad biver dagens nummer fire, Bor/ e Carsson, Sverige. Vo vo 343 Turbo. nummer tre. Division 2: Oe Arnesson. Sverige. Porscbe 911, Egon Svanhot. Øm. Porsche 911. Andy Bentza. Østrig. Lancia dam E~on Svenbot fik skrabet no)t]e ~ode EM-points hjem Ring Djursand i w~ekcnden. Og i tigif fik ban det st11n pubikum p~ tæerne aj begejstnns ove.r dueerne med.,..._ Andy Bentza. Lokapan - hvis staten overtager Ring Djursand PEDERSTRUP. Hviø Djursandø Spec:Nørbejdereko ~ Ko.nd ska f.yna ti Ung Djumaod førbodee med en eventue NtaUg ove7ta8et.e af bygningerne og banm her, vu dh i!ejae t.ek.o.tik udvag Mididjurs kræve udtøbejdej~ A en okapan. Speciaarbejderskoen har ejet sig Ind på Ring Djur~~a:nd, hvor dor foregår kørse.se.kt:ivt4ter for chaufforer. Lejemået ud.eb her sommer men der opnacdcs d~ngtg ikke enigbod meem erot og indeb.tiver, fwn KO<uø, om køb a faciiteterne i Peder Si'Up. Lt-jekontnkten bov derfor foramgel i e~ havt c.r. 11! dor bev tid tj at fkaro fobkeuge spøtgsm! om ok<> DDmi. Det 1ft &m:8ordt4ktkontorot, aom bar!m!ddt en skrivese ti Midtdjurs Kommu.ne mod anmodning om a~ give ~ ~t for Ari>ojdsmo.rk.0dsuddanneaer en principie udt.aese sagen. Hviø ftiw!n køber Ring Djursand, og Spec:Warbejd.e:sk.otm derefter fyttas f'11 Koind ti Pedcmtrup, vi der bive tae om e:n ændret anvendese - også fordi der eftm- panerne så ska bygges mere ti t 'dentrup. Men temsk udvag er IIf den opfotteao, at projektet ik.ko ~ for at vw.e bive omfottot a mj~. ovnn. 6A.fre.mt de fremtidige kørseaakt:iviteter for ch4uff<> rer ikke forogt15 væsentigt i forboki ti de nuværende. Og ifo.ge amt.svnnvæscnets ene-. Ding, som bøv tikentegivet i ortober 1979, si indebærer do ikke godk80desespigt i henbod ti mijobescytteacsoven. Udvaget har imidertid indstot, at e.n.ægget:s tuobsfarhod o..t1darøs med henbik på godkendese at en svenroe 06dsivni.ngati!adese, som eventuet kan indarbejdes i den roviderede!(idovnndspao KOBENHAVN 1:. ØSTERGADE 81 TELEFON (O) ( ' t''",, O jur:,and. d~n kdtan 1,,.sr ud~u atar 2t AU&. 1981

7 ""' ~ A4f I(U... u~u,. øt..,.". \'cstkyscn-sdr KOBENHAVN X OSTERGADE 67 TELEfON (O) ' dr. drn 2 5 J U! 1981 Rdr.an.. ~ o cbo annr )... Li'-1 o NH-race_pa Ring Djursand HADERSLEV. Motorkubben H adcrsev måtte sidste år anyse en panagt kubdag på Jy:~nds-Ringcn. For ikke at komme i samme 'ituation i år. er arrangementet bevet henagt ti Ring Djursand i stedet, og der biver ikke e om en enket kubdag, men om en he. weekend, hvor motorkubbens medemmer kan di!iponere over bonen: MH indtager Ring ' Djurs and frn frcdng den 31. d s. ti sø ndnt~ den 2. august.. Vi har vn gt at ave en ny form for kasseinddcng. og den skue give muighed for mas.~cr af race. Der b iver naturigvis præmier ti de bedste i 0bene, men frem for at får medemmerne muighed for at hyggc sig med hinanden og hee famiien. Der er gode camring-muigheder på banen. forta:er Jorgen Degn. MH. Motorkubben har og.s4 panagt en go-cart aften på Skrydstrup Go-cart Ring. Dette arrangement afv1des den 12. august. Der biver kort turnenn~ i ighed med de tidigere M. K ubbens n::este bioricnteringsob afvikes den 24. ougost med start på Smmcmedvej Hodersev. Mi har i fir ud't noate vandrepokaer ti de medemmer, som karer sig bedst i odenbys ub. Efter havdeen af sæsonen forer Tonny Lund og Kr. Sarkær i ka,mpcn om POkaerne med 33 POints. Derefter fogc:r R. Oeertsen og Tom Sorensen med 2S POints og P. Jacobsen/ Hege Throne med S p., ØSTERGADE 57 TELEFON (O ) KØBENHAVN t. ØST E RGADE 87 Uddrr. Aarhuus Stiftstidende SO O rhuj d~n 2-ti AJG, 1981 ot.df'tchtt,. udto aosyar '.t~ip 1 O jursand -. d'n Lokapan R. f or 411.( 1ng Djursand ~tdtdjurs - Tcmsk ud\''.g t ~1ct4Jurs Kom mune hili' medcet AJnt4. arks tekt.cootoret, at det anses for nødvedd.gt, at der udarbejde en &nd mn.e-ocapan for Ring DJiNand, bvis moto"pbanii'iii!):gct ska bruges W andre rormaj, og der skn toretages yderugøre byggeri. Baggrunden er panerne om atatcma køb I! m otorbanen og de nuværende bygn1npan]4g, tor at nytte Djunands SpecaarbeJde1'11koe tro. Ko Und W Rng Djursand. SkoJen er ettermnden, øom dens aktiviteter er bevet udvidet betycjeugt. kommet kemme okdj.emæ.u!gt mdt Koind by. De tørste t.arbandnger meem etaten og banens ejer, gro&serer Ren6 Koorø, København, førte.kke W noget. mderud føregår der stadig forhandnger. I noge Ar har Spec1DJarbejderakocn på ajebas.s brugt motorbanen t køretekn.sk UDd.ervsnJng tor J.astbU- og ankbuchau!føte:'. 200 radiofok ti DM på yn~ Djursand Djursand Privat Radio Kub armngerer sanc.ag den 30. nu gust uoffic.iee danske mester skaber med detage.5.i fri hee ande~- Mesterskabtime har karakter n! et orienteringaøb med start rro Ring Djursn_nd,. Der biver bie om et radiopejeob hvor detagerne ved hjæ~ &f wak.ie-tekies. kort og kompas ska ~jo sig in? på et anta poeter, 80ID vi være fordet over Djursand. Kørerne vi ikke i forvejen vide, hvor i omridet po5tame befinder sig. og hvor ang ru ~n ar. Mesw biver den k)o m. der finder ae poøw- efter det mindsæ IIILIII kqro) koroot.e.r. 1 forbdeao med mest.erskabcrnc uddees pokaer og præmier t.!j de bedst p~ac'..rod~. Der ventajs rundt regnet WO vogne ti mestørskabcrne.

8 Utn ~sussr Læ -de er d t. A -. ~... penge a ae er ørse 1~0 he~je tæmm.:t i k01ercn pa Jen h' d~ Ford E.scon,teJicr med 160 <.m/1 hen Jd ar..;<iden på J~ and nogen. D~ yd~r merc. som 'ar de.:n ~:cmpcm:c~ 1g tmv;erm. der be',juppct ø' p~ banen. men Jet.:r n!:t~'\ ~<,, Of \.C'd "h'm ncn«~ ddcr VenrLvsscb en:se '.<crl"''.:r,,j n ~b' t. Per C hen. P:.nJrup.!bo h:. mart '"er J manr u~stekr,\::ter ~ h u ud.1~1 u <kue h.jidc ~yr P:i n.t:e ar ~ hee BO sf ~ag...:n. Per ( ar>tn er en ;.t Je bej\te r'cr~.,r~r, Da11m:~d. ~an pr.".tere i ~tand;hci\<ojzoc. &J'UI'JX.,., på > f«hbane "I dter at a1 dnmmc,.an h~n nå ~ti \dt, ~~ der 1ke er mt"rc.11 her 1~ r D:.nm.sJ k. Per Car<en 1ar ncmq at m!ang,re~"'a rc. Rin~ DIUL;oand 1 den høje<.rc!(ruppc herhjemme, gruppe S. der et ur tunede >and.,rd ~'81C. - Ra~e r km:;d har dårig., ''!1- 'år herhjemme, ~~ncs Per CJr ~n. Er man tu.e ungad og ejer af en miion. biver der 3dng pen!!c at heme ior en damk ra1..:r~urcr. Det er i udiande»&a<>cn br::enjer. m~n \'i man'.e re med Jer. ~:r m~n være t'dsii!iet pt't 111 evt' et kuffen u& det går tue, no.r m.. n h.n tjntthe. Der ~r over!to' eder ikke pen~~ i dan~ ~ raccrkur~e. O) d~ fa:rres1c h.u råd ni o1t kur,. h ~ t k k t det er < r "''gie gode >Pn,or<r. mu.jier!td.:r otr og'~ pubtum krr'e rnjentor 10\"~røb, og den rek.uncm:w <~:~~ ærdr ;.f at \.'t're ~ron,\r daer. ri a h~d.r )eg en chef, tcr 'C\ C in!ci\'\\cr\ r ra\"erk, r,e, s~ (ur h~nt," d: 1..ke kun et srørr,ma ""' h\ r mange der :.t' >Mo!J \ i\ net P~ ;rjeu at hreu Pe~ 'ar~n er ngcrchct pi hojraero~brikkcn Dant3\ 1 PanJrup. Hans che, John Jen sen ejer bien. som Per (Jr!~cn 1-.orer r. u~ h;o 'ocaer drift(n. John J,,r.cn CJC r dc,uden den Porsche ~,CJ,,,,m Per Car sen haer o~,..ue koret næste år. ~r 'o\cr han efter ni 'and~ynrthed c!jumark<mt'>cr 1 de 'JoftKrck b:~ne.,t>. ~uh e h'1 nr.1nger f111 af~orchc11. og hh a 'inde t>ehowr P.:r Carr,,n kun :11 t-oh\'<:' nr ~ ekr J i o:>c. de,,ff.:rdc In!:> er un fr <>1--''rU.:t p.\ en ddt f)erdep,,,h. e~ kart IJI-.u<k ik!..e.,mm, \'idcrc 1 ~rupr<. fmt,t: cr 1an M~n tar sevfo ~~1 no!t'.. rnt>itioncr. men n.r n1jt1 er ah~r~t fra at ~ure 1 1kn '''''t "'' 1 uduude, må rnan k "~ 1ifrcJ\ mej d~ \I~:\., kr >~d~' en hcrjcmrn,. r n:wt Ii tor> 1 :ut'"' ), J'.;\ bn man thc ~vmnc 'Jer. Jt"c h.1r vundet et øb 1 dcnn, kas~< v~ håber 1ci togch~ JCi ~ng"\~ erh<er 'er J.rnrnar~smeo.tcr<kvbet Dereiter ~or, r man.un for :! gen' mjc de1 ('~ fordt det tre>ds.d.:r h...-jr;:-.11 køre end tuue Jt,... r.\, n.'11 nu det :11 ~rjde b.11 et r.t er en,,tor, IH! For ncnse~c ''''Id er det h\er.1ij 1~.. t [), ~o, t.: r 4(1(1. r..t,:k np Jo: o.t..:r,jk kb [ r~t.:pnd>t'>!!i'er 9vO.r, In" d~r.:r ~~~)( uh~u< rc, de ;rv~, "'> J.:r.:r 1000 u,j,.u<'ic, 0$' f'c1\i\ci' er >k.tc phgug.: iren 'år t ~5.000 Lr.. ''ir tkr er ' e Jritt,udgifu. r t'å < ' 2 ~.000. r.. rtt. 'i uden <'I ''nwr.unn<" J<!! rli.o: hj\c hret rk1. 'er ~,,.t-:n.:r "I år. H.111 brj"t< \t.' f,f>!c fem o p; '>J<:JIIJ, ""r han, f.1r h.tde Y.J'rt, ~;'dcndc >ooi mo>>~ r,~)(;.,er 1 1'~5o }tte-jc a 1111hrn u \ :nj,\ss.-1. m~n hermeu b et;n!~~ IOh.rC\\c.'"J r1 nh."ijr-.'t.h 1 1k~.t:. I.. ~r og ~'""i ~ut..~r ti.ip~o-'\ t ru!)\ t: r ~HC'n 1 ' ''-kr... n, O. hun ~t,(.t WII)N 'r fi h.<i:>tj it; btf.! m e~. r to~ '"" d~ ~ure, \-.; ndub <;~ '" 'n J~!! 11 k 1-."reL,.. t. b~~\ nde IC~ O cd fti.iiwh~j''-' \etnc ''1!. vandt,,urr Je "''td J V< k e meo.'r'.ab f'" t,~cr 'er Car~ n s~mth!if >.u 1'1! r!:~:re L.,.,g 'n C.,ptJICi John Jei1\CIIS r~dw.trentn Pandrup, ug "'r fxt> :rrt r~s>c Ivr motor ' 1'"" re,ut~ ede '.u John 10'-',h:rctk j en "'rtf L":~1rt R!' 11~~.1. ''"n J,.uc i.ore!:>.t ndc'b 1 1'1 7 ~~~ JC~ i.:en, u at 0rc \(~J <k o.,n... ~>h. ih>r der er t1h.ucrc ta. P.-r ~ arhrn hat a! n~ han,t,rre uhdj men tkn :r t>uk1 1 hverr b.,rn LU.:II~~r.!dos f'j. ~t d~ t 1...., g::&.ah. ~ ~ f.\mrt. " '"" :ert Jt k,,.. 11ed IIJI" hd t(f,ij>iiiiiicii< r<'h Htcre >C HMn er JO roj, at u..h\ ret mej ak I.Ci.'IIIe "!..ker h~doi,>r~n>uhnmr.er. n~ hi Jt (\"n uahtcicf\ \I.}IJ. tn.:~.er Per t <~rhen tr ther i<h t t>r.iiijstu.er dfji).i ~ w

9 -----+~---- Det er udeukkende I)'Sten, der får vendsyssesk racerkører ti at fortsætte mod et dansk mesterskab og siden mod...? Tekst Kirsten Lind Foto Preben B ~ tzer Ø ST ERGADE 87 ' 'dkr~., Fyns Amt~ Avis 57n0 S rndor11. dtn 1\drniiYthf> ud "'ø nr 2 SEP \{J(. ~ Biimport fra Kina '.. - Danmark har fået endnu en biimportor. Det er Rene Koors, der har tmportn af de ostrigske Scmpcrit dæk, og manden, der også f:'jcr Ring DJursand. Nu går han ind i bibranchen. omend det er en noget specie vogn han syser med. Det er nemig 'n kinesisk terrængående vogn, avet i Peking og vognen bærer s:tmme navn. - Men der er vanen tro probemer med de danske myndigheder, så der bver sikkert ikke noget af nr ~jdct her i andel Det gor der derimod nok ti Sverige og Norge. Foreobig har jeg fået importrettighederne u1 Skandinavien, men også i Tyskand er der mteresse, opyser Rene Koors, d!f' bestie tre vogne for måned siden, og i o~t ai fire uger hodt \'Ogcene i Farum. - For at få dem godkendt her i andet ska der fore Ugg' en masse papirer, og det kan jeg ikke fi i Kina. De siger at de opysninger jeg onsker ti de danske myndigheder er at ~tragte som f~brikshe:nmejighedt'r, siger Rene koors, der er kendt for sin store interesse for netop terrængående vogne. Han har i fere år samet på fire-hjustrækkere. de næste fire uger er han U:wrigt på ferie. men ferien går dog via Tyskand, hvor en de int.'resserede firmaer ska have møde med Koors. k c Ra y-cross: i ;t( Herning--kørere het ti tops De to 2 CV -Cross kørere fra Herni~g på henhodsvis samet anden- og trediepads Hernn~ to deogere det donske mesterskab 2 cvcross har karet se not i den nc sæ:.on Men de har oaså noget at eve op U 1 Jagten på D:\1-paceringer efter de sene ste år:; udm:2rkede pra:~tauo n er Cunnar Niesen. der bev dansk mestt>r n or. geer ener dem rem forsteob 1 år på en samet andenpads med arbcj'!skoe"nen hos Croch 1 n crnlng, Wiiam Niesen. ige 1 hæene Wiiam Niesen har en samii L tredepnds, og han suttede fjor po. en SIJm et fjerdepads Det biver Ikke nemt at h o e r t mc'5t'r~kub hjem men \' er begge optimister. :o;11er Wiiam Niesen. De to Herning-korcre \'i koncentre re sig om at \'ære med top pen. når de to sidste D!\1-aJde hnger kores. De sker 13. scp tcmber på Rtne, I>J,ursaod oe 20 september pa rnedusbancn!sæby. Begge korcrc gor brug af, etjente vogne. Deres 2-CVcross bier er tre-fire :\r gam e men stadig i konkurrf:'nce dygtig stand Jovcdsponsoran er fra HC?rning. mens kassens ho vcd;;ponsor. Ctro<!n i Dan mark. har en præmcpu]' på 1 at. 4s.ooo kroner p. hojkont denne >æson. Udkip a/ Herning F~kebad ØSTERGADB S' /mng drn, t. SEP Kdt-a.othii_e uden u.r. "...

10 TJ,...,.,ga... ptember 1981 t..r>ro- ' ~... t..,..--:.. ' rvtn ure Danske IDestre i Ray Cross kåres i Perstrup PERSTRUP - Dan!J1JU'ks Ra dioø t.idugere sporbredaktør Gunnar.Nuo Hansen har øagt ja tu at medvirke som speaker pa Ring DjW'Siand ''ed fnaen i daommiuuneøt.erøkaberuc Ray Qæs BDdag d e.o 13. &epwnbcr. Ud over de danske mesterska ber t.æer obet også en afdeing a.f det nordtyske moster a!w>. Ray Gross-speciaisten Egon Svenbot forer i kampen om begge de åbne most.eni.k8 boer. Han kurer i Porsche Car ret11 og overreskede ved europarne3te'!kabs-afdeington på Ring Djun~Lid den :!. JUi ved at besætte en andenpø.d fnnut den nuva.;rende europa mester A- Ben:za, Østrig. Bandt k~ i standd.rdvog M ko.n især noteres en kamp meuem to jævnbyrdigo kørere, Femming D. Osen 1 Ford Eseort og Oe Sii"Cn..oen i Ope Aseona Der biver også deta geae af den tidigere raykører Jørgen Binder i Opc Ascona, Pou Hock i Ford Escon.. Oe Vinter i Audi 80 GTE. Reno Hagedorn i Ford Escart RS tunede standardvogne kom mer nordmændene Ragnar Forsberg, Jan Gudbrumisen og v'ternnen Kjete Boneset, ae 1 Ford Escort. På den hjemige front sties der for vent.ninger ti KAj Knudsen, Abertsund. som komm~r i sin hj~=byggcdc Vovo 343 turbo. Den minder rokrusk om de sve.oske fabriksbier, og han Pou Hok:.k, djaraænd.ng, der ou bor i Esbjerg. hnr her an i et tidigere ray c:r'068 1Bb på Ring DjW'Sand. H= stier op på &ondaa. har fundet &in sti. sa der nok skue være chanær over for de rutinerede nordmænd. Finaen om de d.an!ike mester skaber tegner w at bive n spændende opgor. ikke mindst fordi eo ang række tyske k& rere,.i med i egen, fere a dem kend~ fra forende positioner på de europæiske baner. M an kommer heer ikke ti at savne C'itroen ZCV-kassen, hvor mindst seks kørere 1 øjebikkel har chancen for nt bive dansk meeter. Bredden er i At større end nogemmde. og bnndt fuvarittenw er Kurt Scharfe. Tomrnerup. og ~ogens Jensen. Koding. da- forer i konkurrencen forud for J(Jbet. Andre kandidater ti tit en er Gunnar og W~ittn Nid S<Jn. Herrung. samt Frii Jen sen, Horning KØBENHAVN X: OSTERGADE 67,.,,..,.p"' Djursand crm h idrtiuuh ~ I if' udt1 a NS\ i.'r

11 , UL GUDnar-nNuu må kare sig sev Speaker pdring Djursand ved ray eross-finaen - Danmarksmesteren, der skue hjæpe, er rejst >med iorkenen(t Sm f ettermiddag kåres S damarksmestre 1 ~ cross på ~ui'sand. F.naDstcrne skude ~owg b\ ve højt et ord med på ve Jen at navnkundige Oar Erik»Buronn Kr.!itcnscn, Uandcst, der sidste år vandt det cncøt:o eanske mm~tcr sknb. d <.>r \'tr udskrevet don.ne motcrspomgren. ~-'DM-finae i tfj råy cross på Djursand Ring Djursand sutter i w~ dctr"f1y cross sæso- nen med DM fina.e, og ed sammt' ej.ia-bcd ært's en af deing af det nordtyske mc st.ers.kab. For pubikum er (('bet dobbet spændende, adet rny c:ross spedø.isten Egon S v11nhot i ø jobk.ket fører i kampen om begge åbne mesterskaber. Sva.n bot, der kører Porschc Car rera. hnr i år opevet ekstra hård konkurrence, idet såve dansk som nordtysk mester skab er kort som åbne ob. Ved Ring Djursands EM-afdeiog 12. jui overraskede Egon Svanbot ae ved at be.s.æue en 2. pads i GT ka.ssen foran den rege rende europamester, Andy Bcnt.z.a, Østrig. i en specu!ibygget Lancia Stra t.os. Et rø. y cross mestcr skab på hjemmebane vi af gjon være popuært. B11ndt kørerne i swndnrd vogne - såve tunede som utunede vi interessen især same sig om de to arvefjen der Femming D. Osen i Ford Eseort. og Oe Søren sen i Ope Ascona. De to gav...-.;a. hinanden kamp på dorene~ i EM afdei.ngens nationa kasser p! Ring Djursand 12. juji. Men der biver også ejigh ed Li ot beundre dygtige kore:re som den Lidiigere ray-korer Jorgun Binder i Opc Aacona. Pou Hock i Ford Escort, Oe Vinter i AudJ 80 GTE. R.cn Hagodom i Ford Eseort RS 2000, samt de.wgernc i de tunede atan.d.rdvognc (Gr. 61. Her er den I..Onenngiven.de on udænding, nemig R.ngnar Forøberg, Norge i Ford Es cort, hans andsmand Jan G ubr11ndsen, igeedes Escort, for set ikke ot nævne en n f de norske veteraner pi Ring Djursand. Kjete Boneset, der og86 er Escortkører. DeL biver d1sso er farne korcre, vort tj~mige trumfkort Kaj Knudsen, A bertsund, sku spies ud. Hans hjemmebyggede Vovo 343 turbo begynder oftorbånden at igno do svenske fo b r iksbij~r i o('knisk hen seende. Naturigvis sovnor man bier ikk<.> den popujærc Citroen 2CV ko.s&o:, hvor spænd ingen adrig t idigere hor været storre for en fi no.c. Mindst seks kørere bar i øjebikkel chancer for at bl ve dansk mcst.er. u' har kassen opevet en bredde som a dri~o: for. Favorit er nok vb&demanden frn Tom 'n('rup.. (ban er faktisk bede mand o profession), Kurt. Scharc, eer Mogens Jen sen. Koding, der i øjebik ket forer konkurrencen. An dre bud på titen er de to Heming kørere Guier og Wiiam Niesen eer F rits Jensen, Hørning. Pointfor skoen er så ie. at drama tikken, der normal kendetegner kassen, er he t ker denne gang. J~< Men st.dnn sku!jc det Ikke ga. Car Erik Krtat.enscn rejser nemig orsdng morgen ti Saudi Anibien tor nt ti træde e t job som komescde" trmno Mon~rg & 'rhorsen, der o.rhejd'r med N stort projck nrurhe'den at Dam man. Dermed kommer Djurnanda Motor Kub bckn<'b for en medkommcnmtor dommeru\met, hvor kub fokene har enga~:erut Gun. nar»nu«hansen 110m speaker tor en dng. DN var mc.>nngen. nt Car Er1k I<rstensc.>n skue have supperet baggrunden med sin vd.'n. Han har ikke sc.>v kort ob Igen, sjger Car Erik Krår. stensen. Sidst jeg tate med - Det havde I.'Ifera været ham. var jeg kun 19 år. Han a< modo G"M~ ' ' _u vn_r_ I_H_ o_b_ro_ for at fortæe RN~ b;l.rsand «fviirer~thorgen sidste DM -afdeing 1 ray crosø serien. Femming D. O sen, Roskide, har.st.ore chancer for a t vinde OM i gr. 1 ka:istn. (J rd 1 ' a Aarhuus Stiftstidende j - Car Brik Kri8t6Mon Korrimer fkw ti ae 01JC'rdrage rib tite H en anden. Motorsport E gq1 Svanh.oU-favorit tgt kuusen. om en finnekamp andspo. katurnertngen, hvor jeg var med ti a t så Hjørring. - J eg har Ikke tjent to ØSTERGADE 57 TELEFON (O ) A rht,s dcn ""~ohcht~r udrn annor 9 S EP, 1981 Udkip of Horsens Fokebad ØSTERGADE Horuns, den ---=-=-- KIIf.,.anøhei.Jf' udtn a rd VAr t, t.p Udkiu af Dagbadet Ø STERGADE 57 TELEFON (O ) \ 2 SEP Roskd~. dt' _ mo.nge penge herhjemme t det adste drs Ud, så nu må Crmaet igge undordrejet indw bedre Uder, mens jeg tjener en fast øn nede t ørkenen, W1øjcr den popuære motcrsportamand. Hans Unna hander med diverse udstyr W motd'8'portsbrug - ogåbeeracecvogne. Som danmarksmester vakte Car Er1k Kristensen sidste år røre om.krtng DM.finaen. da han truede med at 88.Ve s1n poka ardt Igennem og på den måde J)deec mesterskabet med Aage 1\f.athasaen, Viborg. De to var ret uenige med Dansk Automobisports Union, der kun havde udskrevet t!t samet mesterskabt raycross. Storchance tisvanhot DM fnaen på søndag er det andeta øb, som anparts. sesk.n.bet ~> Djursra.ce c sev arrangerer. Løbet er åbent, hviket betyder, at kørere a ae natonateter detager. Det tæer desuden som en a!deung a! det nordtyske mesterskab. En a! vore dygtigste ray cross-korere, Egon Svanhot. Ro3dde, har store chancer tor at hjemføre sit forste eanske mestes"skab ray C'OS!I med sin Porsch.e Ca.rrera. Sva.nhot har været vtrkeug stærkt kørende år, og foruden at!øre GT-kassen t DM-turne ringen, forer han også kassen 1 kampen om det nordtyske mesterskab. Bandt standardkørerne er Femming D. Osen, Roskde, favorit, men han får hård konrurren~;e tra både andsmænd og en række stærke udændinge. Det samme gæder KaJ Knudsen, Abertsund, der en hjemmebygget Vovo m turbo ska mode stærke norske navne som Ragnar Fors.berg, Jan Gubra.nsen og Kjet.e Boneset, ae t Ford Escort. Danrnn.rksmesterskabet f.or Cit:roti.n 2 cv -kassen ka.n bve Itgjort på Ring Djursand, sev om det kun er næstsidste atdeung. Den nnvnkund.tge bedemand tra Tommerup på Fyn, Kurt Sch.rfe, er favorit. h.ea. r

12 ~ Tysk danmarksmester I nyvende sw vandt denne kører et af de tre danske mesterskaber t r ay cross. der går bev aceret på R ng Djursand. Det Interessante ved ~top de te meste rskab er. a t den danske mester er vesttysker og hedder Harad Oansch.hof. To andre danske mestre var dog utgtge danskere«_ men det er atså hvad man opever. nar øbene fra gang tu gang e r å bne ror udenandsk detagese. DM-finaen bev noget ar en marathon-toreswjng. Læs sde 16. ØS TER GADE 67 TELEFON (O) ~ ""' - IIJk/ø o Aarhuus Stiftstidende IJOOO Mus d~n "", ft SfP. 1 ~ 1 Kdf'~tnavt1J(I udcu &nj'fa_r ØSTERGADE KØBENRA VN [ ØSTERGADE 5 7 ~.,.."..,.AU -..'U~ Vdk~ ot Randers Amtsavis \ t SEf, 1!IM 8900 Rander$, den _ 1-{td~on cz "tn ud'd anavar '"",.." f 't "Y,.T K"U~ Udkip a/ Kaundborg Fokebad.Uf/f) J..aundborg.dtrr 1\UdtAncve,IM odtn anjtar -J.-4-SEP;-~$ ~----~~ ~... - OM O-Rører fik søv i y~~ DM ray cross Regn truede mea at stoppe DM-øb på Ring D j ursand Vejrguderne tt d.n&ke makke rt1 for arrango rer a ud~odør- 100'111Dg~meo.t'r Donmark_. Vtd e.t ~de s tore m~ngder n<:d fra bmen gjorde de og!ia Uvt rnfre end surt for Ojr11 and Moo.rkub ve:d ovkn IJ<'O o si~ odeug ø DM r..uy-<r088 på Uog Oj&r11Wtd. Kubben ovcrvcjodø går for midelog het at afys.. øb<>t. rtn efter on snak med koreroe og en ændring of bo.ncn, b øv. wugc om a.gcv~t a ovke DM-finaf Der b~w kåret t.rø danske mestro vod &øndagcns øb. kasfioo over 1600 ccm gruppo 6 bw Egon Svanhodt, 0b:. c.n suv~ mcswr. I gruppv &- ~ det~ m~en mudder bev der kørt friek.i DM fino.eo i niy-a"obii pi Ring Djurøø.nd. knsscn under 1600 ('('m bev den ve:~u.yskc koror Bodo Hmt.kopp dnnsk meswr. og endeig gik DM tilien gruppe + ka.i!m'n.i F1=ing o. Osen, Roskide. Most.cnskabcr nc var åbne. 2 CV kuist!n b ov vundet of Kurt Scharf.f, To!merup, ft>- 111 Gunnar NctMn, Herning, og FriUI Je.rucn, Homng. Der bev Imidertid IUICI.Jogt protest mod Kurt Schnrffoa mot.or og goorul,o. og bien b ov ~.~~gel Li kontro bo! Jysk Teknoogisk DBULUL gruppe 1 + ka.qsen bev O o Seron.scn, M orke nununnr t.ru. Jørgt>n Bndner. KOMO, vandt søv sin Første sæson som ruuy cross kørtr eftrr Femming D. Osen fra R o~ k dt. Argørestn fadt på Rng Djursand. KOM~, d e en ie chance ior at 'tutte ~Iht. men så <kue Femming D. Oben udgå. og det <kete ikke Raskidekoreren vnndt derimod afdehn gen og dem1ed og'~ me<ter..ka bet, men~ Bmdner be' nr. 2 i k.a!>.en cc gruppe + SamtdJg h3r en række af kubben> 0\ nge medemmer væ rtt ti Phiips-feJden 1 Vordins borg. h' o r fjerde nfdehng af Manøvre-pro'erne bev k0rt 1 ka$~e :! vandt Jen~ Peder ~en-grethe Lnr~n. Sagebe, med 1068 )tk. for:tn KOMO hc>det Jen; Jensen-Anne Grethe Jensen me-d 1083 sej... Nr. 6: vu Timm-Frede Hansen med 1163 sek. Nr. 7: Troes Christensen Henning Meinchc- med 1168 sek. K1'bse 4 bev vundet af KOMO-hodet Ib Frederiksen Knud Berg i Escon med 995 sek.!';r. 3: Kurt Hansen-Jens Niesen 1 Escon med 1070 se>. Nr. 5: B1rger N1esen med 1096 sek. Også 1 kasse 6 satte KOMO ~s p.1 fomepad<en, 1det Oe Jen\en-John Niesen i Tahot \Ondt med 1045 sek. foran Leif Ntescn Annette Pedersen 1 Escort med 1055 sek. Det vm også tæt på KOMO \tjr 1..!~st 7. som dog be. 'und et n t John Frederiksen Anne<e Zobe!. Næm ed med 1056 $ek. foran K OMO ~ Erins Han<en-Otto Moaenscn med 1064\ek. torbtn )

13 .. ::::; se Fest.. tyskere ti DM-finae Betydeig udenandsk interesse fordet sidste danske ray eros s sig W øbet, hvor S d&n.øke mestre skaj kåres. Desuden keres nrosidate ndetng ni danmn.rksmcsterska.bet 2 CVeross. Mestcrsknbsk.&sseme hedder henhod.øvtø gruppe 1... samt gr. IS under og over 1600 ccm. I gr. er!d.vorttten den Udgere forme 1600-korcr Femming D. Osen. Han forer med 60 p. foran Jørgen Bindnor (45 p.), der kører den rege-. rende drubke mester, Car E rk Kris te Uens vinderbi frn sidste år, en Ope vj. conn. Ftre kørøre kommgr kamp om 3. paescn: Pou Hock, Rene Hagedom og Arne Jørgensen, a.ue 1 Escort, samt Oe Vntcr 1 Audi 80. De fire korerc har ae 22 p. - Pou Hock rhr øvrtgt rav!l Udover nt køre, ska hnn»sekundere«dagens spcnker, Gunner ))NU«Hansen, der overfor kubben har erkendt sig begrænsede kendskab W motorsport. Mod forvo.ntnng kommer kun to nordmænd U start, nemig Tore Fnbråten og Ragnar Foraberg, begge bar Årsagen er ret enke. Djursruds Motor Kub DM-turneringen har vrorc mærket en V'dg udr n- kørt som Aben tumerlng, andsk interc!!se for stmda men samtidig er finujen en gcn.s D\1-tnaJe m.y cross. adoin a det nordtyske der tørcs på Rin:" DJUrsand mes~kab, den aåkndte k. u. Kubben bar fere ty- )Estertngf'okaJ&. foko e-nd d.ruikc ruunode J at har 79 kørere anmedt ser, nemug40mod33. Motorsport Escart BOA - som hårde konkurrenter U det hjemige»es, Kaj Knudsen Vovo343turbo. - Kedeigt. at der tkke kommer nere at de kendte - og stærke - norske kørere ~ - Krt Scharfe, Tommerp, er favorit! CV kkustm i år. Biedet her er fro. o t af 4rcu tidigc-re wb, hoor m af 1da4.!C18 o-verra.$kei8er år, Andcr.! T. Jcn.sc-n, Bredebro, 6T i van skeighed ar KOBENiA VN K ØSTERGADE S7 TELEFON (01) u<jk r>., Aarhuus Stiftstidende sooo A rhttr ""n 1-\id fa n~iy~j.t~ ud.. o anmr d i S tv De nåede med i DM Oe MøerogAexHasagerfike 3.pads i deresførste øb sammen '---- H:Q.'NI!:BUP - To af de and. den sidste w~kc0$1 game sde\'ognb dreoge ~emåned. r ra Hinnerup, Oe Møer Tredjepadsen deres og AJo.x Rn.sager har.kjre første torsøg på den nye W~t meget uae at køra mast.ne må sge at være 4.r. godt karet. Ikke mndst Oerea motorsportsudfo- betnitning at. at t nok er deae har hovcd.tngeg be- den!ont.e side gn.unogra:$et 11g W Oe Møeni torcyke herhje me med gø.rage, hvor de har været to devognamæz 1. De J gang med at opbygge en har Ikke t:dgcre ørt samny muk.tne. Ikke tu aand- men, men aud v ret kanbaneøb, aom de hdw har kurrenter aom»iiiuidbeskætuget sig med, men sække. 1 hver sn~devogn. Waa!aJtbMcr. Derti kommer, t deres N u er de færdige og med U!!!'!IILMtuz hov d.sa.gegt kampen Igen. Scvom de kun har detaget et enke, Løb kompen om DM, å har de k.ke forspidt d erea chance. I de Udgere DM adeunger har der Ikke været detagere nok U. at det har kunnet t.aio kampen om DM. Mnd. n mands.aber ska.iii.we U start ror at Lobet e r tæendo, og det M ta var der ror førat.e gmg, da Oe Miier og Aex Hasager stiede tu start i S\ er1gc. De fk en redjepars, og do er eaiedos med het tremme, nar.fgøret.sen CaJder ved den Sidste atde Ung om DM på ~ ~rs- ata..mmcr frn sandbnneøb, 110m kræver en het iden tcknk end M!u.JtbMeob. Aex H.so.gcr har!or år tubo.ge være ødevogn& miid ved a.øfo.uob. og Oe Møer har nden!or de seneste pnr Ar siddet &Idevognen hos John St.cffcn scnujcparob. M'n Ingen ar dem har adde ved styret under sdevogn.&øb Udgere. Den fomojeac har Oe Møer, aom har en!orud på soocyke på ILIIaJ. bv ~... "'f,...,..,~.. ~ østercadb 57 Udkrt, Aarhu u s Stftst!iende uj SEP ArhJJ3 de \h.raui[f'ft.t' uden antvr

14 Ego og Fie ing bev mestre MOTORSPORT: Egon Svonho og Femming D. Osen fro Roskidr. 'ar pa rorhtmd praktisk tag t si.rc pd et bivt: danske r:~trtj i hver sin kasse i ra r.robs. da finntm søndag b '\ kort p6 Rang Djursand. en In gen uf dbm hodt sig duago af don gtund. Begge \ andt d eros k asser igen i w '!C-enden. og demonstrer~e. <~ dot ikko beror pa tiæuir hcdnr. at dot two~ bev dom. som sicred11 sag OM-t i t erne. Egon Svanhot \,sndt i dag ens øb a!' shw h!'at inku sive A-finaen. Sa der var bare set ikke nog!'t a spie om der :--JummN to i dagens ob b'v Ragner orsberg fra Norg~" efterfugt af Per G. Hansen fra Ri n~tster q g vest tyskeren Voge. (cnnes andsmænd Wcntzirn og Bernhard Car var ogp med fremme ved finaen. men c:udrede i det ved a tørne sammen og sætte hi}anden ud af spiet. Men ~.:Jmtidig med endnu Ego n Svanhot puside med sin Porsche ør<)agen før øbet p~ R ing Djursand, s\. da han stiede op ti start i dugens første beat. var han s ikker på, at bien var i tip}top orden. Så det kom rn1re an på ham sev. a det gik het efter snoren. Som de~ atså og.så gjorde. en bunke damkt mc~rr skabspoints fak r.~on Svan bot ogsd ncrr. ~om~ t d den vestty~kc Escri n)! Po..u. som han <Ifi:o; om m P< vbsy skerun Hodo art.optf i r.n \'\V (:of. Dennr \,Jndt OMS<! sin kass {M RinR Tjursanc. men EA''" Svanho h;n c: pænt for ~pring. '\11 han sko \'Or seant 11 hod i)! p<j Auo Ring i den..orumende wnckeod for i...t> ot c:omcn tr,rr sin pos i t ton \ dniktm~ for finaen e: o ro'> p. Eo;teri n g i n"vamher. Fcmm n g D o~'n v ur Og.'i;J suverænt konnrc i wc o kendcn ian..cnu ~an Fore Eq~rt RS 2000 and pø en sakker for~eparb ~ sak.nre sig Donmari >mp... ters..abet onn da~~ ns nummer to og rummpr to 1 D\1-.-.ammen hæng. )orgen Randner fra Ruds \'ccb~ 1 Op' Ascona. \ummer tre 1 dagens kørse bev 1\rne jorgt:nsen fra Tommerup. Bortset fra at obet var ed o drukne 1 regn gik det panmæso;tgt \Ion den megen nedbor Koreo dt~ nød' endig.a i o!ndre på banen. så der fortrins vi~ bip\'..ort på asfat. og det h ev rr sent. før man vor frord1" med afvikingen af dagens mangt: heat. \en det ~ndte ots<~ med to dunske mestrrskjber 111 Roski de-kor,mc Egon Sv,mho og Femming O. Osen b Sports 1\otordubb< n dam t OSTERGAD E K O BE.i'ffA VN 1: ØSTERGADE 57 TD..EFON (O) KOBENHAVN K OSTERGADE 5 7 U.tJcUp -t Morgenposten SOOO Odms~. den i:udtø&htm adto au... a.r. L1 8 SEP. kdt Mø ø~ Mor sø Fokebad 7900 N yi.ø/,ijtg M.. d t> n I<Ud""OUih'"J'.,. ttjn.nur 30 SEP, H r( Udkt "' Roso.ide Tidende.: t(}uf f<,j,~ d,/,../nt h d,.cueh,." utih enunr ~ ~ SEP Mntorsport: M:orsingbo nummertre ved DMv1y... En motorcyke-kører fra Mors har karet sig fornemt i kø.m pen om det danske mesterskab ro ad -radn g 1 'kusen ind ti 125ccm. De er Thomas Møer Pc derscn, Ø. J øby. og han v&~~d aendags sidste afdeing af danmariumeslers'kabe. DeL atctc p ~g Djursand. og dermed har an vundet de sid st. e o &!deinger. Sammenagt råkcr paceringerne - p grund af uhed e idiigere øb - U en tredjepads Li Thomu Møer Pcder~~en k~~mpcn om a bive dansi mescr i road r ae ing. Thomas Møer Pcder!!An har paner om næste Ar at begynde at køre VM Ieb. Der er i at e&. 250 road-racing kørere Danmuk. og Thjomas Møcr Pedorøon er medem af den andadhtkcnde kub, Viking/ - - -

15 f '.I/op ni ) jur~and 1100 KOBENHAVN X: OSTERGADE 87 TELEFON (01) d~n 25 SEP Uden regnefej og uhed: -BiVer dansk mester i Road Racing i morgen \ 1't!n skit ad tump for øtum.p for at. kikke cyindre, stemper og ignende efter for brud og rov n er, r Spidsen af Fornæs Dire.ktorntet for Arbejdsznar. kedsudd.anncjaernc har ænge fm:t forhandinger med ~jereo af Ring Djursand. ~.K.oors. om køb af banen. For fem Ar siden ~Jede direktoratet sig I.Dd på ~ mret.ek Diske anj~rg. og ejemaet er udobet Nu vi dircrt.oratet gerne eje banen og denned sikrr provin sen et karet.e.kn.isk anæg ti ofteruddannese og nyuddanncbe af fok i transport. sektoren. Ønskec. om at købo banen au\. set ud fra nndedeens intares. f!et, hises vekoen, 6Cvom det forme.ntijg vi fa ti!ege, at der ikke Imagere kan køres mota-iob på banen. Dette er na:turigvis en bekj.ageug udviking fur mot.orsporums ud DVere og tarige venner. men de:- findes Mdre baner, I!IO kan dække det sportage b& biv. Derimod findes der ikke ret age 8Ddre muigheder for uddanm!j.se..j...fok ti ~ Det er væaentigt, at denne uddannese ir de bedst muige vikir at &'b.jde under, og moto.r8p011.e) ske nok vide at finde erstatning for tabet. I disse tider ma erhvervs-in~& 'Uer prioritereø højt - og et støn akoekompek_, på Dj"8- and *Yder direkte og ind. ire.kte nye beskæftigebesmu. igheder. Miion-handeen er ikkn afsuttet endnu, men nmtsta teknisk n ud vag har fjernet en sten på vejen for de to parter, direktoratet og Rene Koors. Tiboge ~ kun, at dot hårdt t:ængto finansudvag beviger de 1,0 miu. kr. SOtn skannes nødvendige t.i ki)b, istandsæt, tese og udbygning af Rng Djursand På dette stadi w:n har ingen spurgt motorbane.! naboer. De vi imidertid k.omrne ind i sagen i kraft af en okapan, men.rcøutatet vi være forud- ~eigt.. F1eru.ot vi utvv-,..., hise banens ændrede 801Dt starus vekommen og dermed øtøtte de kræfter,!10m arbejder for en brod udnygning af and~eena erhverveiv og b& skæftise&esmuighec:er van HØJvande ved GrenA das k og Udkip at Poitiken GRENA - ''rod3 en mjiiknskade i f:orsa.' øb er den 26-Arig.e road rnc.og kører Per Hjarbæk fro Grenå i år sa s uveræn j 350 cem kf188c.d, o b110 ro,.. menwg kon vinde øt frftc dansk.e mcbtertk.ab ude.n at stie op i den (cmt.e og sidste afdcing - på Ring Ojursond i morgen. Kun regn'fej og sort uhed kan hindre Per Hjo.rbæk i at stå ovcrst på sejrsskamen ved sejrsceromonicn sent søndag eftermiddag. Og det biver fo:r ~ gang i en seks-årig karriere som bm.ekorer, at han overhr>vedet kommer på skamen. Inden sidste afdeing er Per Hjarbæk i kraft af to forstepadser og en andenpads otto point foran sin nærmeste konkurrent I..ei A. Nieaeo, Viking, København. Og da en af. dcing$80jr net.op giver otte point kan konkujtt!nt.cn højest. na op p! po~bed ØSTERGADE 57 TELEFON (O) 1287SO I 8å fad er tidsfotskoøo afg& 'f'dde og jeg mener U have sået Leif med ni sekunder og kun tabt med to, fort.æer Per Hjarbæk. Inden øbet i morgen får jeg endeig besked. så jeg vid om jeg bot s.ka k~m pa det sikre eft.er et point eer satse på at v inde afdeingen. Motorkoreren fro Grenå har haft en het igennem bemærkesesværtig sæson i år. For to år stden udgik han af DMkonkummæn efter et grim styrt og i fjor hentede hnn ikke et eneste DM point. I år fik han den dårigst tænkeige start.. V ed fcrst.e afdeing om det danske mesterskab. der igesom afs utningsebet bev kørt på Ring Djursand. matte Per Hjarbæk udgå med et ødeagt motorophæng og et ste, der var brækket fire steder. Siden er det gået funygende. På de svenske baner Anderstorp, Kn uthstcrp og Karskr>- 811 har Per Hjarbæk hent.el to UJJ</op a 0 j ursand Per Hjatbøek v~ mudnen, der sandsynigvis bringer ham et d8k rnc81.er11kab i morgeo. Bemærk den overdem.isaiooerede skivebremse pa forbju't, ~m giver Per Hjarbæk muighed for at bode speederen i btd afgoreode ekøtra-sekun der på angsiderne. ~jre og en nndenp.o.da. Som IDi!agt betyder det knapt så Djegt>t, at abn udgik i forste afdeing. idet det ringeste resutat smides \'æk, inden poin. ee tæes sam.mi!ii. Modet ti forske Sev mener Per Hja.>'bæk, at han i år har sit mod ti forske fn de tidigere år - I 6.r har jeg haft rigtig yst Li at køre øb. fjor var jeg nok en smue bange og ktru! derfur mere usikkert. Modet bar suj' betydning i en kon kumme..., hvor det djtjer sig om at køre så hurtigt 90m mu,gt på angsiderne og farst b'!j op i sidste ojc!ik in den svi:gcne. - Formentig or jeg også bt>ve~ en bocre k\tiir, men en anden v i~g fs.kuj' j forhod ti da tidigere A.r er. at vi har ax:bejdct. virkeg meget med mjisk.inen i år. Med vi hmtyder Per Hjarbæk ti sin uundværige mekaniker. Jens Mothcsen, Grenå, der Foger med Per ti hvert enosu ob. For bvcn ob biver moto KØBENHAVN 1: OSTERGADE 8 7 TELEFON (01) Dyr fornøjese Succesen har: sin pris. Per Hjarbæk har sogt ain bd og brugt no sine fer!e"penge på sporten. 80ID i år har stået ham ca aoruu ti fortrinsvis 1..ranøport og iuerv~ dee, men også bctain.gcn for at v ære med i øbene er en betngteig post. T'anØportUdgifum ober i 11ejret. fordi Road Racin-koreme er benviet U de svenske ba:ncr. A støjhen~ ma der kun køres ganske ankeh.e ob om året på de hjemuge ber. Af samme mag er træningen begrænset t.i. opvarmningen Inden øbene. Eksempei.ris træner mocorkøreme hee!m- dagen og søndag formiddag inden et øb sendag eftemddag. Per H j arbæks motorcyke er en Y arnaha 350 a:m td ca aaner. I forhod ti en norma indregi.so-eret motorcyke af samme stmrese yder banecykens s-peciee mocor det dobbete Bta hestekræfter. Med omdrejninger i mjnuna kan Per Hjarbæk nå op på en tophst"ighod pa meem 240 og 250 un i timen. Ien.n1! firt er ikke ak:we på Ring DjursMd, som på grun-d af u j æv nh«ter og korte ige strækninger angt fra er rootorkøremes vret. Aigeve mener Per Hja:rbæk, at Rood Radng-spar-..en e:r forhodsvis ufarig. De mest hyppige skader ør forstuvede fød. der og brækkede krageben efter styrt. Sev hft" Per Hjarbæk dog v æret udsat for et kraniebrud. -.\1en baneøb er set ikke så farigt SCim Ø kere motorcyæ! på emindeige veje og gader. siger Per Hjarbæk. Pi de baner.,; køre.- på. er der ingen kantstene og træer, man kan ramme ved styrt. Det er næppe Livsforigt at få en koretur på ryggen ben ad asfaten. F rem tidsmo..igbeder Et dnnsk mestercsb i morwen åbner ~wre muigheder fur Per Hjnrbæk. - Det vi give mig chcen for at km-e i V esrtyaka.nd, Hoand, Begien. I taen og Frankrig, hvor iene stnrtpeng\!iie vi dække re}.seudgi.fum og hvor der er muighed for eætro præmieindt.mgter. I konkurrence med pra!ss.iooee fabricskørere ska jeg ~pe venr..e topp!dreringer, men ah>ne rejseopevcseme og det ærerige ved at dyste med fudtidsprofe!iuoee giver mig yst ti It pmve de StOtC øb. - Det er $Ydpå. der er tiskuenn~ og denned også penge i Roed Racing. H er spier rekruno:r frn store in:naer også en vigtig roe. Per J-jarbæk sti..er ikke næsen op 'fter en stor karriere i udaod~t. Faktisk mener ban, ot hnn hade er for ga:nune og uruuneret ti nt bh e fabrikskor~>r. H an har derfor ingen pimer om It S.&' 100 procent ~ Road Rncing...obet på aøndag pa Ring L ~_. D)urs!Md er et sakadt ikkepubhkurnsob uden entre. Interoasei'Cde kan komroe og kikko på. rrurn motorsportsuni> nt'.n mf ikke amtngero et ogcntig st.awn.'. Myn-digheder I<' ti ader nemig kun et pubikum~ob om ret. og det bev kort pa Ring Djursiid ajøre. de i f<riret.

16 1100 'KØBENHAVN 1: ØSTBROADB 6 7 TELEFON (01) ØS-TERGADE 57 'fet.epon (O) Udi<Up øf Dagbadet t 4 OKT. \98\ 4000 R<J.<kd~. den_ Kdf.Ana.'ftte udt.n an... a-r Udkø ø Randers A m Isavis 8900 Rofdcrs. dc11.2~ twt (dcan ht~ ud r n n"r ~ U 1\ ",...,...,... ~_.,..._..._ " " G 2-1. OK'T'ORER 1981 Motorsport Det er dyrt a r køre racer-øb:. ~ ' Opgive:r Ring 'f~ Djursand Der biver fkke som forven ~ tae ~ no~ udoytrung a! Djursands Specia. rbejdcrskoe i Koind ti Ring Diursa.ntb anæg 1 Pedcrtrup. Indehanren.eJ boden. g:roe;-,e:ær Rene Koors. Farum. 1w meddet. at han ikke vi sæge, 0 ~ Dn!ktonuet for ArbeJd.smarkedsuddanncær \'i ikke ængere øje, nar konuk ten ud.øber 1. januar Det betyder, at de korete.mske kurser som 8peciaazbejderskow; har så stor rucæs med. af. sut.tes pa Ring' Djursand. De ska f.ortsættee. de. "''-'~--- SJges t 1 ""-..unue - men hvor vides endnu ikke SIDES M~'t; også svært at hode op Forme 2000 køreren fra Roskide, Oe Stegeager står uden de store resutater og uden sponsor. De er for dvn at være med, men jeg kari ikke undvære spændingt:n og den pragtfude atmosfære, der herkser omkring øbene. Sådan siger den 28-Arige skojshander Oe St.egeager. Roskide, efter en sæson på a.sfatbanerne, der ikke betsuuqcde udfra df.' ambitioner, Stegeager trods ai har. Han kerer forme2000, der er en kraftigere udgave oi den kasse mange betegner som forme ijpon.ens vugge, forme 000. Det har St.egeager også ker, men et tibud fra Oe Vej und for et par år siden om at overtag':! hans forme 2000, var det foreøbige ønske. Sidste år suttede han som nr. 7 i DM-serien. 6r bf.'v det kun ti en pads som nr. 5 eer 16. Han ved det ikke nøjagtigt, for nere o[ øbene har hon ikke hoft råd ti at detag~ i. Det igger sådan, at vi jo kun bar en asfatbane bar i an det. hvor man kan køre for me-øb. Der er på,jyands Ringen. Pi Rin~ DJur68Dd er a&fawn 8å dår hg, bt man får det he e rystet i stykker, hvia man afviker øb der. Derfor har DAV afviket en de øb i udandet. B~~ndt andet på NUrnbergring 1 Tyskand. Zand, oon-banen i H oond og i Sverige, men i dine øb har jeg gimret vf>d mit fravæ r. Jeg bar ikke råd. Aene benzinpenge for nt komme frem og tiboge tager jo pustam fra de neat.e, sig~r Oe St.egeayer, der ha"dc tænkt aig at st.oppe ved udgangen af denne sæson. Men det biver nok ti en sæson mere. Mon ikk~ i~!!um ~:er på 1gen? Ort vie være skrcr.kkeigt 11t hude op, men P' den anden side og den er nw.k~ nok den vigtig&w,ii har )C~ mgen eponw'('r ti næste år. Man er hejdagiver, V øak Sko i Roskide. har hjupet mi! mege, men tænk på, at når vi ska køre øb i Tyskand eer Hoand, si må jeg have fri mindst to dage. Een dag før øbet og oftest en dag efter. Probemerne på Sjæand Når jeg fortæer fok hvad jeg aver i min fritid. så ser de på mig, og tænker: Gud! Han må være idt ti en side. Sådan er forhodene jo i dag her i Roskide. Tidigere havde vi Ros kide Ring. og ae var mere e er mindre invoveret i denne bane. Men siden den st.oppede er det kun gøet den fork('rt.e vej. Og hvod sker der i dog? Hedeaneaprojektet er ae tiders muighed men hvorfor kommer der ikke en bane ti ungdom men. udnndet ser vi den eue bane ~ft.er den anden skyde op. Hvis der var en fotb~~ne her pa Sjæand, 8å vor der gant.eret ga.ng i dansk motorsporl Ikke bar~ på banerne. men det vie gavne ae andru grene af motorsporten. siger Oe Stt>geager. D~t e-r penge:n. der dirigerer denne sport mere end nogen anden. En ny forme 2000 ko ~t.er kr., men IIi er der hverken dæk eer forskeige gearinger med i priscn. Et dæk koster godt kr., og Stefre gers vogn er ikke moderne. Oen mangor faktisk 10-15,heste. De andre har op ti152 HK. Se, om Stegeager m~ner, det er for darhgt, at man er nødt ti ot tage ti udandet for at aj. vike en DM-serie, si fr det dog.anf! biigere at tago ti Nordt)'kand med foorgtn end over Storebæt.. Aene ho' udstvr med racervogn koster!j()() kr. e ff.ti J>1and. Derti kommer de andre udgiter. St\ men knn roigt f11.11ts. at motorspurt.en på denne mide er for de vebjærgede... Skotøjshanderen fra Roskide, Oe Stegeager, har ikke de bedste betingeser for at tage konkurrencen op med de bedste kørere i forme 2000 kassen, men på den anden side han vi så nødig hode op. Det bedsko resuta~ Oe Stegeager hiit wft. var en 4. pads P' Sc!dano\-ian Raceway i An derstorp tidt!te år. - Det ''BI som a~ komme i himtn, si.:er han. Jeg hnr faktisk prøvet en de SJ)(U'tagrene. men førit do jej; pro, ede en forme-roc'cr, var den h)t mme. Dt' vie jeg prove. Og det hnr jeg faktisk adrig fortrudt, sevom det er dyrt. Engang imeem sidder jt>g og tronker på, om det tr fordi, det måsko er nof!et af det sværeste, jeg nu beskæftiger mig med. Jeg e sker moskt> nok det svære og det uopnåeige. foruretter St.egcager, der fik interessen for at prøve aev for godt fire år øid~n. - Jeg vor inviteret med ti Monaco for at so form~! Grand-Pris, O da man ~vk ede forme J obet., hvor John Ni~IJicn. Vojens, i i"' ngt vnr med, tænkte jeg: H"orfor pokk'r ska man atid noje:1 med at se på. Hvorfor ikke 8CIV prøve? Jeg ha\'de adrig sidde t i en rac-ervogn, men der gi k ikke mange uger, 81\ tog jeg et ån og kobte en brugt forme Derfor vi det sværeste for mig være, hvis jt>g ikt> får økono misk muighed for at køre...;. dere i 1982, sigu Oe Stegeagt>r, der hurer ti de m.g! ny an&!f kor inden for do ns k motor11port, som sporten skue pro"e at hode fast 1, men uden en bane på SJæand '~ der gb meget i stykker. - Det er jo noget mærkeigt noget det te ber. D kom m er beboerprotester. og motorkubberne skændes indbyrdes. Der er for mt'in bodsødenbed. \'1 manger fok, der,-i bakkt> Qij op og s'ø for sporten, for vor in t.ertsao er jo ige så vigtig som andre sportsgrene. O~t jer vi garantere for, at kommer der en bam. 81\ ska den nok bi\'t \''d igehodt atme gennem s)<>n sorst11tttn, sutter Oe Stet'B ge-r. Roøkadc. k c

17 -.. ~ KØBENHAVN X ØSTERCADE 67 TELEFON (01) KOBENHAVN X: ØSTERC.t\DB 57 fi4hir o Roskide Tidende U)() Rnski/Jc. dr11 "hj,.nch.. ~ odrn nr 1 OKT.!181 u.u..1r., Herning Fokebad hhdtanar,.tbt ud~u..,._..,.., r Damarksmes i road-racing 1 Otte gange y ;y dansk mester Chris F'iskt>r. 3S årig motorcy kekorer rra Kobenha\ n. har tuemrort sit ottende danske mestc:'rskab Road Racing Det skete på Ring DJursand roreden ChMs Fisker har det Ikke efter rr emmede ien.. f:~r. Erhard F1sker. 'nr i :.m tf d en :~f \'Ore bedste motorcyke korere. sev om det kun tyk kedes ham at 'Inde D\1 een øang Det var i 1965 p( 1000 m sandbane Sonnen ha v de s m debut pa Roskide Riog 1 t965 og korer nu en Suzud 5(1(1 på 115 hk og en topfart på Z70 km 1 timen. IJ.an skier h\'ert år ti en ny, kroners maskine Topfarten i sidcvugh road-racing igger på de 240 km/t ' - det er ikke for tosedron ~e. MOTORSPORT: Pa en vad >!( u1ævn Rg Djursand 1\'...edos det i søndags Bonn\' L\'~n og Jesper Roca 11s <.~t c:.ore sa mange point. at dt ;..unne kåres som de forste officiee danmark,m..,trc i sidt!' O( OS road ta cing..vscn ~:r m:'dem af.\mager \iortorcykekub og _Ro W! i~ er medem af Rosk1de og Omegns ~otorkub_ august d~og de i \'M <.~fdeingen i Tjekkoso V<J!..itJI og bev nummer 17. en got paced n g betragt ning af at materieet ikke er hurti~t nok internationat set. Dertor har die ogsa paner om a anskaffe n\1 materie. men :~fventer dog optagese pa d n internationae grd dmg-ts1e der automatisk gi\'cr stdrt ti a' VM-afceing'rne. RiDk Djurs1and sæges ikke Banens ejer har afbrudt forhandingerne om sag af banen ti staten = MD'I'DJUB8 - Motorba Dei DJursa.ad overtages ve Dare a stueu. Banens ejer, Importør. Ren6 Koo:ra, Fa.rum. mad deer, at drøfteøeroe om sag a ba.dmeo W ~ktoratet tor arbejdsmarkedbuddamteøer er tndswet.. Endringen at ah1oone.n giver probemer på to områder: Des kan Djursands Spe. caj.arbejderakoe, eom 11- der at padsmange, Ikke tytte ud fra bygningerne midt KoUnd. Des må de succesnge kørete)qjake kurser tor astbi-, tankvogrw- og buachautfører på motorbanen ophøre med udgangen at 1 år, når ejemået udøber. Om det dat:ruevnte siger forstander Arne Pedersen. SJ>Cca4rbejderakoen: - JeiJ kan dårugt foresue m.1g, a.t. vi kan stoppe de k.øretemsk.e kurser. De har været en stor succea. Der må fnd.c en anden udvej. Om Spec1aJarbejdenkoeD ager Arne Pederøen: Midtdjurs Kommune bar UdUgere!Aet meddee.se om, at specaarbej. ree a.ns"gntng om denne Djursand er så dårg derskoen må bygges et an- bev1ng, ordj spørgsmået stand, at de.r kræves store de sted. hv1s udfytningen om statens keb at banen tnvesteringe.r W 1standsæt W Ring Djunand ikke rea- ikke var atk!oret. Ren6 tese, og dot er Direkto.ra. Useres. Koora har meddet, at han tet ikke interesseret. opy Om dette maste punkt ager ikke er interesseret 1 a.t se~ konsuent A. Engstg. konsuent A. Engsig D sæge baneanægget Det beyder <og ikke, a n~ktorat.et tor.arbejdsmar. uden at give nogen begrun. kurserne 1 k.øn~teknik af. kedauddwmeseme: dejse herfor. brydes. De ska fyttes, - Jeg kan dårgt fore- Det er ik<e mugt at men det er endnu ikke at stie mg, at Specaarbej-!oi'Uiætte dette ejemå, karet, hvor de ska tytte derskoen 1 KoJnd nedæg- tordj anægget på Rin{ hen. stand. ges. - Pengene w køb at Ring Djuraand er s1kret på den måde, at finansudvaget har givet mundtigt W sagn om at bevige dem C de.r er tae om ea. u m1. u: red..). Det har ikke værer muigt at,j.ndsende en r~==~~~~==~~:;~;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;{j UJWp ø Aarhuus Stiftstidende ØSTERCADE 37 TELEFON (01) 1287SO 8000 Aritus den _2 3 DKT, J98J Kd~auah eu <dro u.. ar

18 IJJUip., Aarhuus Stiftstidende Ø STER GADE 87 S()(JO Århus tf~n 2 8 SEP udkip ø Roskide Tidende.sono RfJJJ..itfr. dt:11 Kdf' OIItt1.ato ud ~ n anj ar 1100 KØBENHAVN 1: ØSTE R G A DE 87 TELEPON (O ) NOV de1 stør a to ka.ue w r der stor &pe!'ftding. Spænding og dramatik Denyemestreiroadracingkåret / Motorsport Y v- Rjng Djursa nd sæges Et kontantbeøb på kroner og et depositum på kroner skier par tcrno i de forhandtngor, der har strakt sig over to år, for at den danske stat kan overtage motorbanen Ring Djursond fra den nuværende ejer darckter Rene Koors. der har haft banen gennem ti år. Baggrunden for statens interesse i motoranægge er Speciaarbejderskoen i Koind. der gennem fere Ar har ejet sig ind på banen. Motorbanen bruges ti uddannese af chauffører. men ejemaet udoher pr. 31. december år. Siaen er ikke interesseret i en forængese ai e,emaiet. men har gennem to ~r været ineresseret som kober af an-. " ~~ \ Motorsport.Der _,. både spænding og dntmatk på. Rog DjUJ"81.B.nd gir, bvor sdac a16eng a b.n.muitsmeskrskaberne t roa4 rac.og bev atvikel. H en Inden de nye mestre nm:ne kåres, skete der me set pa den korte og ujevoe bane. Dramatik var der 1 ~-knsen. Her var acsst.e års mester Svend An demison, Hinnerup. sat ud n! trptet etter et uhed på Anderøt.orp tidigere på året. Pe r Hjarbæk, Grenå, var 1 denne k1ø.øse!>å meget fornn, at han factak.kke behøvede o.t swe op. Men detgjor de han-og styrtede. Hja.rbæk, Lef A. Niesen, KøOOnbavn, Finn V.adsen og Pau K.rsten, Århus, agde ag strak.8 spiåen ef ter starten. VIadsen havde bedø.e trænngaud, og at det ikke er titædigt beviste han ved at bode eg tæ etter Per H jarbæk. Krøten, vor Udgore nordiske mester, kørte op på tredjepadsen. \ten å akete de rørste uhed. F1nn Vndsens bror Kurt bev på.k.ert n! en anden og styrtede. HD.n pådrog sge en grim!ænge 1 det ene ben, og kunne kke fortsætte. Kort etter toge en anden kører torhjuet på Hjarbæka Yamaha, så han styrtede. Han brækkede kravebenet og måtte aemt forsået op)ive. Finn Viadsen tog føringen og han bev spids W maj. Efter ham kom Le11 A. Niesen og Pau Kirstein. Men som nævnt gik det danske mesterskab ti Per Hjarbæk. Leif A. Niesen suttede på andenpadsen efter femte afdeng, F1nn V!!adBP_n på tredepadsp.n og Pau Krstein på fjeroepadsen. - Jeg kørte bare kke hurtigt nok. var Krstenø kommentarefterebet. Sog ærkerivaen Spændng var der 1 den store 500 ccm-k1.asse, hvor Chris Fisker bot behøvede en M denpa.da for at så an ærkeriva Børge W. Niesen. VM-debger og 81døte års Daruna.rksr:neøter, kom som næaten atid bedst tra start med Chrs på andenpadsen. MensA kom Ked Jo 80rensen forbi dem begge på sin RG 000 og i meget ang Ud!øre han!omn Børge W. og C1u1a Fisker. Børge W's taktik var h.e kar: kunne 1mn bot hode Chris pa tredicpn.d.sen, så skue han nok smutte forbi Kjed Jo når det gjadl Og det tykkedes W fude Børge W. at hode Cu1a etter sg. Han styrede ao.get:s gang W fude. \{en så måtte han f.orb Kjed Jo. Det kom han nemt, men måske på et ror tdgt Udspunkt. For det gjorde Chris også og bev derpå Danrnn.rameater med s1n andenpade efter Børge W. To'er bev Børge W. Niesen ogtre'erkedjosorensen. Per Hjarbæk, G rend, ifden don Bdate afåi!ji ng. Ban var JWn BOT re.mtatt rikkcr p4 tu!t danake meat.enkab - og h4n atyrtcdc o o brækked o kra 1n1 b1wt. r rncerka.!en ndw.2is ccm bev det tuvoritten Per Larsen der vandt mestorsk.bet.. sevom han kun fik den andenpads efter Thomaa Møer Pedersen og Henrik Rasmussen. Det endeige rew4t bev etter stdøt.e a!deng, at iuehae Niesen besatte andenpadsen om det d.uruske mestorakab og Thomaa Møer Pedersen trediepad.!~tm. Der bev ogea kørt dobuto.nu<neaer. 0-2:10 ccm vandt Bo Horaund Lar:sen foran Jahn Chrisensen og Per Ha.argaard, ae RRKV. I kassen ecm vandt Femming K1strup, nts, tonua Søren Skjodborg o,; John JueJ Pedersen, beggerrkv. Sidst bt~v der kørt t stdevognakassen. Her bev vinder Benny Lysen og Jesp.:r Rocat.s, AMCK. På de næste p~r kom Asger Niesen og Johnny Andersen, RRKV, samt Anders Chrtstansen og Kim Cnspcn>env RRKV, Danske mestre bev Lyøån og Rocats. ~~ w ' ~ ' Beringske Tidende /1.'. orrnh.jif,.kn ~t.f'eui,trtr ud ~ n cuu OTOR ØSTERGADE 5 7 TELEFON (O ) t N O~. S81

19 --..." : 1100 KØBJ::NHAVN 1: OSTERG A DE 87 TELEFON (O) 1287:10 u"4,,",, Dagbadet J Rf\.t/J~,/~n 1\H d,ancu Ue odtn en'"r 7 NOV Ø ST E RG ADE 57 u tjk"~,,, Aarhuus Stiftstidende Rig Djursand koster fire :rni. Stadig ikke enighed meem staten og Rene Koors Et kont.nt be o b pa kn>ner og et d t~tum på kroner skier partcm! i d~ forbandjingt-r. der har ~trok sig 0\"er to nr. for at den danske sta kan O\'"ertBge motorbanen ~ Ojun;and fra den nu,ærende ejer direktnr Ren<' Koon>: der har haft banen ~:ennem u år. Bnggrundt'n for t.~ns tn ~'t'sst' 1 mot.øranægg' er speciaarbejderskoen i Koind. der gennem fere år bar ejet sig ind på banen. Mot.ørbanen brugt's ti uddanne~ a! chauffører, men ejemået udober pr. 31. december i år. Staten er ikke intenneret i en forængese af ejemået, men bar g1mnem U> {Ir været in tereneret som køber af anægget. R<:>ne Koon; foranger ftre miioner kroner for banen, med 3.1 miion i udbetainr; or: kroner for in".'"enaret.. ~......,.,s "U. US t~~ '" Jt Skive Fokebad i800 SJ. u~- d~n Kdt a.o rht.ae ad.vt.-nrrar De resterende ska gå ti.bagt' ti staten I'Om eje af beoen. 'da RenP Koon; ønskpr at fortsætte med motorarrangementer på banen de næs~ fem {Ir. Der '-i bi\"t' fire eer fem mot.øreb om årel.. Jeg tror det ykkes os at bive enige denne gang. Der findes f<>r kroner inventar på banen, som jeg har iibudt sta~n for det bah-e beøb. Sta<:>n er dor; kun interesseret i at købe havdeen af inventaret, som er nodvendigt for. at der kan køres motorøb. Det er ting, som jeg ikke kan fyt~ frem og tibage ti hver øbsdag på banen. - Desuden ønsker staten j~ ska indbetae ei. depostium på kront>r. hver gang der af hodes mot-orøb, og det synes jeg er urimeigt med den ej!.ind tægt staten får siger Rene Koon; KOBENHAVN K ØST E RG ADE 82' t NUV '( y Staten vi købe Ring Djursand Et kontantbeøb på SO.OOO kroner og et depositum på : kroner skuer parterne 1 de forhandinger, der IUr strakt sig over to år. tor at den danske sat kan overtage motorbanen Ring Djunand fra den nuværende ejer djrek.ør Rene Koors, der har ha!t banen gennem U år. Baggrunden tor statens in teresse motoranægget er Spec1aarbejde1'11koen!$:o Und, der gennem fere!r IUr ejet ag ind på banen. Motor. banen bruges U uddannesp a! chau1tører. men ejemået udøber pr, 3. december år. Staten er ikke interesseret en forængese af ejemået, men har gennem U> år været interesseret som køber aj anægget. Rene Koors formger fire muioner kroner for banen, med 3,1 muion 1 udbeiliing, og kroner for nventaret. De resterende aka gå tibage tjj staten som eje a! banen. da Rene Koors ønsker at fortsætte med mo U>rarrangemener på banen de næste fem år. Der vu bive fire eer fem motorøb om året. - Jeg tror det ykkes os at bive enige denne gang. Der Undes tor oo.ooo kroner Inventar på banen, som jeg har LUbudt Staten for det have beob. Staten er dog kun Interesseret at købe havdeen anventa.ret, som er nodven. digt tor. a-der kan køres motorøb. Det er Ung. som jeg kke kan fytte!rem og tuba. ge W h v er øbsdag på bv.nen. - Desuden IJn.&ker staten jeg ska Indbetae et depositum på ~.000 kronot, hver gang der afhodes motorøb, og deteynes jeg er urmegt med den ej.endtæg staten tår, øger Rene Koors. ~..,..-. <. iooo Arhut den httnahr" udtn t~nsa r j 9 NOV. ~()t "-._.--:.ij;.,C Skæringsd-atoen for stat~ms endeige overtageite af Ring Djursand som fan køre tekn.itk anæg, c-r fa-stsat ti 1. jui 1~. men formentig kan det ske tidigere. D e nodvc-td!go formaiteter ventes karet awr ede omkring 1. apri. Staten har købt Ring Djursand Transportskoen sikret for 3,5 mi. kr. - Motorkørerne fdr ov at være der i de næste fem dr Af Hego Laursen Specaarbejder5.k.oen i Koind er nu skker pi. at kunne fortsætte sine kørekur8er for nstvogns- og traktorfo rere pt\ Ring Djursand. M.o.odag unden~krev banens ejer, grosserer Rene Koors, Farum, et betinget skøde, hvorefter banen og bygnin. gerne foråret 1982 overd..mges Drektorø.tct for Arbejdsmnrke.dsuddu.nnoser. Sagssonuno e r 3,5 mu. kr. Dermed sutter to års forhandnger meem ejeren og direktoratet. HdtU har specaarbejderkurseme været af. viket på baggrund a et ejemå, men da bnnens tustand etterhånden var s4 ringe, at det 1 hvert to.jd var nødvqndjgt a ægge ny ts!o.t på bnncn, kom Bporgsm4.Jet om køb ind 1 biedet. Sta. ten ve ganske enket 1kke toretage kostbare reparationer at et privatejet anæg. Det kan ske nu, når staten het overtager anægget.. AdskW1ge stntage, amtage og kommunae Instanser ska!erst give djverse bovtngs. og m11jømæssge godkendeser, or den ende Uge overtagoj.ae kan ske. Det ventes at igge kar omkrtng 1. apri 1982.!!ter hvad Aarhuua Stttst1dende ertarer er det nrbejdsmarkedsdirektora. tete hen.øgt at foretage obende modernjseringer tor ca. 10 mi. kr. de.ø U indretning at undervian.npokajer 1 de ekbiatcrende bygninger på banen, og des t.u nyetabering o! 1\i!a.ten på banen. Dot sdata kommer motorsj.)q't~ ti gode. Ren~ Koors har nemug t skødet fået Indføjet den betingese, a han 1 de næste 5 år kan art'8.11gere 5 mot.ørøb hver sommer p4 banen. De kommer W at ske samarbejde med Djursands Motorkub, der W gengæ.d må se 1 Oj!111e, at den ma ~Ide et i andet sted W amkng at sine 5 år;8 :> kubdage pd banen. Fra tub.bens bestyre:u~ opjyses det. at man aerede '' hn.r et atern.auvt sted at afvike ds~>e kubakuv\tc.ter. Ren)( Koors understreger dog, at kubdagene kan atv1kes på Rng Djursand, indw han ende Ugt afsutter handeen med staten. L!guedes erkærer ha.n, at Åborg Bnnesport, der de seneste år hnr atviket en rmkke ukkede motorsportsar.,- ~ rangementer pd banen - senest som en underatdeing at Djursands Motorkub - kan tort:ættc med d.sse ktiv tetcr tiknytning W de 5 <Inge hver eommer, hvor Remi Koors har banen U dsposiuon t1i motorsports-arrangementer. Ligeedes tuthoder han, nt en pan. Jagt racer11koe på.s.ken 1982 kan gen. nemtøres - også aov om asfaten mu Ugvt.s ikke er tornyet tu den Ud. - Vi kan sagtens!inde ud o! at pynte den op, så racerakoen kan gennemtores, siger ha.n. Netop as!o.jtens ditruge IJ.Lstand vnr -1 årsng t, nt Dansk Automobports Union sidste to'år nægtede o.t godkende banen Uuto.JUob. - Det edate bvor Ikke noget probem de komm,nde 5 år. ager Ren6 Koor11. J'aktsk. v1 utaten nu buve s4 jævn, at v arbej~er med pnner om at køre go ka.rt øt på Ring Djursand., hvad der hidti Utkø har værot muighed for,

20 t Jtr ~~ Vendsysse Tidende 9S(}() jorrinf. d(' Ktdenhttf! odeo an.a ar 1100 KØBENHAVN t ØSTERGADE 87 TELEFON {O) t NOV. 198\ ~....Q~.<UT MU Udkip o/ Aaborg Stiftstidende?000 1/hnrJ. dttt 1100 KØBENHAVN.r: Ø STER GADE 57 ~ 1t NOV.!8J Statskøb af motorbane 'fi( GRENA _ Et kontantbeøb på SO.OOO kr. O c ~r ki~t~ eroc i forhandinger 4 dcpo~itum p " o d fra om, at staten o enager motorbanen Rang JU~ aniaar den nu ærende ejer. direkwr Rene {oors. pcc. be de~koen ~oind har gennem fere år e)et SIS md å banen der bru!e~ u uddannese af chauffører. men ~~;::!!:~ ~~.,!~~ t~. ~::~.~e~i:. å:;. ~~~~e~~~~~~ ~oo 000 ~r ior inentnret. De resterende ~~ ~ka i a.\ ubagc ti staten som eje af banen, da Re~t Koors ons~cr a fonsæuc med motorarrangementer e n.este em år. / U4d;p o/ Fjerritsev Avis ØSTERGADE F)crritJicv, den 1\ Udtan.rh<u ud ø w u J 8 NUV. J56r - Ring Djursand: 4 Y Lige r ør håndsag DJURSLAND - Et kon tantbeøb på kr. og et depositwn på kr. sder parterne de rorbandrger, der har ~t sj.g over to år. tor at den danske stat kan overtage motorbanen Ring Djursand fra den nuvænmde ejer, direktør Renå Koors, Farum. Baggrunden for statens interesse 1 motoranægget er SpecJafarbejderskoen 1 Koind, der gennem fere år har ejet sig Ind på ba nen. Motorbanen bruges W uddannese a chauffører. Rene Koors toranger f.re mw. kr. for banen, med 8.1 mw. kr. 1 udbeta Ung. og k.r. tor In ventar. De resterende kr. ska gå tubage W staten som eje a banen. idet R~ Koors ønsker at to'.sæu.e med motorarran gementer på banen de næste fem Ar. Der vu bive ire eue.r fem motor.eb orn året. - Jeg tror det ykkes os at bive enige denne gang, mener Rene KOO'"B. Der tn des for tr. inventar pa banen. og det bar jeg W budt staten for det have beøb. St.a.ten e.r dog kun In t.eresseret 1 at købe havdeen a det Inventar. fod er nødvendigt tor, at c."er kan k.o'es motorøb, men det er ting, som jeg.kk.e ta. fytte frem og Wbage W hver øbs~. - Desuden ønsker staten. at je~ ska n~tae et depositum på a., hver gang der er motorøb, og det synes jeg er urimeigt med den ejendtegt staten tår, siger Rene Koors. RING oyj:i.and er ige1r"æd.. rå J?M-Iiswn o'<er roy c, 068 øb Dat.oeo er fatsat ti den 25. jui. Sæsonen st.arter i Østn~ den 28. merta og suttes t.radjttonen tro på Eat.eringbanen ved Ho.mburg. Det b' den 3. oktober. ver

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

01732.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01732.01. Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01732.01. Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. ' 01732.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01732.01 Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke.

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke. Vekommen som træner i HSF-Fodbodafdeing Kubben er etaberet i 1945, og har siden starten stie og roigt udvidet sit medemsta. Der er nu ca. 430 aktive spiere i HSF-fodbodafdeing. Kubben er en bredde kub,

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 2 apr. - jun. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet I dette nummer kan I æse referatet fra den vebesøgte spejderfest/generaforsaming,

Læs mere

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 4 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 16-93 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011 Megabå ti oprykningsejren! Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Arbejdsdag I forbindese med det konstituerende grupperådsmøde

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere