Ordinært møde. Dato 26. februar Tid 09:00. Sted ML 0.28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28"

Transkript

1 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef Jytte E. Thøgersen Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole Kanstrup Petersen Jytte Schaltz Chris Sørensen Poul-Erik Andersen Dan Eriksen Else Henriksen Dorte Tofting

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af referat Orientering om embedslægetilsyn Søparken Orientering om kommunale tilsyn i plejeboliger, Ankermedet Skagen Orientering om kommunale tilsyn i plejeboliger, Lindevej Skagen Orientering om Socialudvalgets tanker på ældreområdet Beskrivelse af hjemmeplejeydelsen "Rehabilitering" Opfølgning på sager fra de politiske udvalg Klippekortsmodel med valgfri hjælp - drøftelse af ordning i Københavns Kommune Information fra formanden samt øvrige medlemmer Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er repræsenteret Opdatering af Ældrerådets folder Orientering om aktuelle emner på ældreområdet i Center for Sundhed og Ældre Næste møde...19 Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 2 af 12

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Endelig rapportering vedr. tilsyn på Ældre Søparken 5 - Ældre_Søparken_5_tilsynsrapport_5_2211_2023_1.pdf /14 Åben Endelig rapportering vedr. tilsyn på Ældre Søparken 5 - Ældre_Søparken_5_skema_5_2211_2023_1.pdf /14 Åben Ankermedet Ældrecenter uanmeldt tilsyn Revas - Ankermedet Ældrecenter uanmeldt tilsyn Revas pdf /14 Åben Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen - Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen.pdf Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 3 af 12

4 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Orientering om embedslægetilsyn Søparken 5 Tilsynsrapport samt tilhørende afkrydsningsskema fra tilsyn I Søparken 5, den 22. november 2013 fremsendes til orientering i Ældrerådet. 13/1210 Sbh: lald Ældrerådet ser med tilfredshed på rapportens konklusioner, samt at der er fulgt op på kravene fra tidligere tilsyn. Ældrerådet har især bemærket at screening udført af kostfagligt personale har en positiv indvirkning på beboernes ernæringstilstand. Bilag Endelig rapportering vedr. tilsyn på Ældre Søparken 5 - Ældre_Søparken_5_tilsynsrapport_5_2211_2023_1.pdf (dok.nr.28875/14) Endelig rapportering vedr. tilsyn på Ældre Søparken 5 - Ældre_Søparken_5_skema_5_2211_2023_1.pdf (dok.nr.28874/14) Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 4 af 12

5 4. Orientering om kommunale tilsyn i plejeboliger, Ankermedet Skagen Tilsynsrapport fra tilsyn på Ankermedet den 5. december 2013 fremsendes til Ældrerådet til orientering. 13/8225 Sbh: lald Ældrerådet ser med stor bekymring på rapportens anmærkninger. Der skal efter Ældrerådets opfattelse ske en kraftig opstramning omkring ledelse, arbejdsprocedurer, arbejdsforhold, samarbejde mm. på stedet. Disse forhold er på nuværende tidspunkt særdeles kritisable, og har, efter Ældrerådets opfattelse, en negativ afsmittende virkning på stedets beboere. Ældrerådet ser frem til at der udarbejdes en tids- og handleplan for opstramningen. Bilag Ankermedet Ældrecenter uanmeldt tilsyn Revas - Ankermedet Ældrecenter uanmeldt tilsyn Revas pdf (dok.nr.36490/14) 5. Orientering om kommunale tilsyn i plejeboliger, Lindevej Skagen Lukket sag 13/8225 Sbh: lald Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 5 af 12

6 6. Orientering om Socialudvalgets tanker på ældreområdet Orientering ved socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard. Socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard orienterede. 7. Beskrivelse af hjemmeplejeydelsen "Rehabilitering" Drøftelse af, hvordan Ældrerådet ser muligheden for at udbrede information til ældre og pårørende om hjemmeplejeydelsen Længst muligt i eget liv rehabilitering. Herunder borgerens rettigheder. Af kommunens hjemmeside fremgår det bl.a. at: Med "Længst muligt i eget liv" ændres fokus fra almindelig pleje til rehabilitering. Der er således tale om at hjælpe borgerne til en større grad af selvhjulpenhed og øget livskvalitet gennem målrettet træning. Orientering ved formanden. 14/183 csæ Ældrerådet drøftede, hvordan man kan udbrede information til ældre og pårørende om hjemmeplejeydelsen Længst muligt i eget liv fra almindelig pleje til rehabilitering. Ældrerådet tog udgangspunkt i Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, der bl.a. beskriver vigtigheden af, at Rehabilitering på hjemmehjælpsområdet bør tage afsæt i en bred og fælles forståelse af rehabiliteringsbegrebet, hvilket bl.a. betyder at rehabilitering ikke kun er rettet mod fysisk funktionsnedsættelse, men også omfatter indsatser rettet mod den psykiske og den sociale funktionsnedsættelse. Samtidig peger anbefalingerne på at målgruppen bør defineres bredt og rumme ikke alene ældre, der kan profitere af et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, men også svage ældre med komplekse plejebehov, som kan have gavn af længerevarende hjemmehjælp med rehabiliterende sigte. Ældrerådet vil på baggrund af sin drøftelse foreslå Socialudvalget, at man definerer begrebet samt målgruppe for rehabiliteringstilbuddet i Frederikshavn Kommune, så ydelsen kan indarbejdes i Ydelses- og Kvalitetskataloget, på lige fod med andre hjemmeplejetilbud. Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 6 af 12

7 Bilag Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen - Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen.pdf (dok.nr.35706/14) 8. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg Sager fra de politiske dagsordner der har interesse for Ældrerådet. Socialudvalget: Vedr. madproduktion i plejeboligerne på Drachmannsvænget, Skagen Ældrerådet har modtaget svar den 13. februar 2014 på sin henvendelse til Socialudvalget. Af svarbrevet fremgår at: - Socialudvalget har besluttet at få foretaget en evaluering af implementeringen af madproduktionen i Leve- Bomiljø, således at rapporten kan fremlægges for SOU senest på maj mødet. - Medarbejderne på Drachmannsvænget er informeret om, at der fra den ikke længere må laves en samlet tilberedning af mad, men at maden skal tilberedes i hvert enkelte hus som oprindeligt vedtaget. - Der er nedsat en arbejdsgruppe på henholdsvis Drachmannsvænget, Lindevej og Ankermedet der følger udviklingen i slutudrulningen af madproduktionen. Sundhedsudvalget: - Teknisk udvalg: - Plan- og Miljøudvalget: - Kultur- og fritidsudvalget: - Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet: - Økonomiudvalget: - Byrådet: - Handicaprådet: - Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 7 af 12

8 Sundhedsudvalget - Ældreidrættens Samvirke har modtaget tilskud til at arrangere OL for Ældre. - Rapport vedr. Sundhedsprofil forventes færdig i marts måned. 9. Klippekortsmodel med valgfri hjælp - drøftelse af ordning i Københavns Kommune KBHs Kommune vil i forbindelse med Finansministeriets Ældrepulje indføre Klippekortsmodel med valgfri hjælp. Med ekstra service og en helt ny form for hjemmehjælp vil de svageste borgere, som ofte har en kronisk sygdom, få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Borgerne er selv med til at bestemme, hvad tiden skal bruges til: Det kan være lidt hyggesnak i dagligdagen, hjælp til madlavning, højtlæsning eller en gåtur, hjælp til at købe tøj, sko og gaver, gå til frisør, besøge pårørende eller andet. Hjælpen kan enten deles op i mindre aktiviteter eller spares op over 1 måned og bruges til ting, der tager længere tid. Målgruppen for ordningen er de svageste ældre, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det gælder ældre, som modtager omfattende personlig pleje samt ældre, som får en moderat personlig pleje, og som i dag får hjælp til indkøb eller tøjvask. Klippekortet gælder derfor for ældre, som er afhængige af hjælp til f.eks. bad, toilet og til at lave mad, og som ofte er utrygge ved at gå ud på egen hånd. 14/3212 Indsatsen omfatter alene borgere, som modtager hjemmepleje, personlig og praktisk hjælp ved kommunale og private leverandører (fritvalgsleverandører). Ældrerådsmedlem ønsker drøftet, om man i Ældrerådet skal arbejde på at indføre en tilsvarende ordning i Frederikshavn Kommune. Indstilling Til drøftelse. Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 8 af 12

9 Ældrerådet drøftede København Kommunes ordning med at indføre Klippekortsmodel med valgfri hjælp. Ældrerådet vil i den forbindelse foreslå Socialudvalget, at man anvender dele at de ansøgte midler via Ældrepuljen, til at afprøve en lignende ordning i Frederikshavn Kommune. 10. Information fra formanden samt øvrige medlemmer Information fra formanden: Invitation til Workshops om fremtidens frivillige sociale arbejde Sundhedsudvalget har inviteret Ældrerådet til at deltage i workshop om fremtidens frivillige sociale arbejde i kommunen. Formålet er at skabe en vision for det frivillige sociale arbejde og danne grundlaget for en Politik for frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn kommune. Der er mulighed for deltagelse på følgende workshops: 3. marts kl i Kulturhuset Kappelborg, Skagen 4. marts kl i Arena Nord, Frederikshavn 5. marts kl i Sæby Fritidscenter, Sæby På ældrerådsmødet aftales hvem der deltager hvor. Information fra medlemmer: - Øvrige meddelelser: Nyt fra Danske Ældreråd: Ældrepolitisk udspil fra Socialministeriet Livet skal leves hele livet Den 28. januar fremlagde Socialministeriet det ældrepolitiske udspil, som følger op på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger. Danske Ældreråd udsendte samme dag en pressemeddelelse, hvor formanden udtaler: Jeg bakker op om udspillets fokus på sammenhæng i plejen for de mest sårbare ældre. Ligesom jeg ser positivt på det fortsatte fokus på indsatsen mod ensomhed. Det er afgørende, at ældre Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 9 af 12

10 mennesker støttes i at være del af fællesskabet. Mailservice 1 fra Danske Ældreråd, februar 2014: Ny pleje Værd at vide om seniorbofællesskaber Pjecen giver en kort introduktion til seniorbofællesskabet som bo- og livsform. Den handler bl.a. om seniorbofællesskabernes historie, organisering og fællesopgaver samt det gode naboskab. Pjecen er udgivet med støtte fra Realdania. Den kan hentes som pdf.fil på adressen: Pjecen er et resumé af bogen "Det store eksperiment. Hverdagsliv i seniorbofællesskaberne" og sammenfatter nogle af bogens vigtigste pointer. Bogen blev udgivet i 2013 af Statens Byggeforskningsinstitut og baserer sig på den hidtil største undersøgelse af de danske seniorbofællesskaber. Læs mere om bogen her: Ny Hjemmeside om ældretandpleje Nogle ældre borgere får ikke den tandpleje, de har behov for og krav på - bl.a. fordi det er svært for ældre og deres pårørende at finde ud af, hvad de har af rettigheder og muligheder. Det er nu blevetnemmere, da en ny hjemmeside informerer om forebyggende tandpleje og tandbehandling for seniorer og personer, der er visiterede til omsorgstandplejeordningen. Hjemmesiden har 2 indgange, dels Omsorgstandpleje, og dels Seniortandpleje der henvender sig til ældre, der ikke hører under omsorgstandplejeordningen. Virksomheden bag hjemmesiden er Tandplejeinformation Aps, der er ejet af Københavns Kommune Voksentandplejen, Viborg Kommunale Tandpleje og HjemmeTandlægen. Læs om omsorgstandpleje: Læs om seniortandpleje: Vedr. Workshops om fremtidens frivillige sociale arbejde Der tilmeldes 2 personer fra Ældrerådet til hver enkelt workshop. Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 10 af 12

11 11. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er repræsenteret Under punktet orienteres om nyt fra: Sundhedspanelet: - Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger: - Ankermedet samt Lindevej, Skagen - Drachmannsvænget, Skagen - Ålbæk - Rosengården, Sæby - Sæby Ældrecenter - Dybvad Ældrecenter - Østervrå Ældrecenter - Strandgården, Strandby - Område Midt, Frederikshavn - Caspershus, Frederikshavn Punktet udsættes til næste møde. 12. Opdatering af Ældrerådets folder Opdatering af Ældrerådets folder Ældrerådet sætter fokus på ældres vilkår. Gennemgang af første udkast til folderen. Fotografering til folderen kl Punktet udsættes til næste møde. Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 11 af 12

12 13. Orientering om aktuelle emner på ældreområdet i Center for Sundhed og Ældre Centerchef Jytte Thøgersen orienterer om ny struktur i centret samt om Finansministeriets ældrepulje. Orientering ved Jytte Thøgersen. Den nye struktur indenfor Sundheds- og Ældreområdet bliver en opdeling i 4 funktionsenheder med hver sin leder: Hjemmeplejen Plejeboliger Aktivitet og Træning (inklusiv demensområdet) Sundhed (inklusiv sygepleje og forebyggelse) Strukturen forventes på plads pr. 1. april Materialet Model for ny ledelsesstruktur udsendes til Ældrerådet. 14. Næste møde Næste ordinære møde er planlagt til onsdag den 26. marts Revidering af erindringsliste. Udsendt som bilag til mødet. Det planlagte møde den flyttes til mandag den 2. juni Ældrerådet - Dagsorden februar 2014 Side 12 af 12

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere