afsagt den 18. september 2015 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "afsagt den 18. september 2015 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen"

Transkript

1 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Klageren optog i 2006 og i 2007 to lån hos det indklagede realkreditinstitut. Lånene blev ydet med afdragsfrihed til og med termin 40. I lånetilbuddene var bidraget anført, og der var henvist til nærmere oplysninger om bidragssats og beregningsmetode i Almindelige forretningsbetingelser. Det fremgik af pantebrevene, som var oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular B, at afdragsfriheden kunne tilvælges i en eller flere perioder i alt dog maksimalt 10 år, og at instituttet kunne forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne. Ved optagelsen af lånene modtog klageren de almindelige forretningsbetingelser samt prisoversigt for juli I november 2011 varslede instituttet bidragsforhøjelser over for klageren pr. 1. april I august 2012 bad klageren instituttet om at få etableret afdragsbetaling på lånet fra Instituttet afviste dette med henvisning til, at det forudsatte en låneomlægning. Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at bidragssatsen skulle nedsættes med tilbagevirkende kraft til den oprindelige sats, og at der skulle ske tilbagebetaling til klageren af for meget betalte bidragsbeløb. Instituttet påstod frifindelse. Under sagens behandling i Nævnet imødekom instituttet ved Sekretariatets mellemkomst klageren i spørgsmålet om etablering af afdrag på lånene. Nævnet bemærkede, at henvisningen i lånetilbuddene til forretningsbetingelserne samt punkt 1 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B, der var en del af pantebrevene, indebar, at justeringer i de Almindelige forretningsbestemmelser også kunne vedrøre allerede indgåede låneaftaler. Det var uden betydning for tvisten, at prislisten af 25. juli 2006, som var gældende på tidspunktet for låneoptagelsen, ikke indeholdt et forbehold om, at realkreditinstituttet kunne hæve bidragssatserne, idet en sådan hjemmel var indeholdt i de Almindelige forretningsbetingelser. Da ikke var aftalt en bestemt bidragssats, da instituttets forhøjelse af bidragssatsen var sket med hjemmel i parternes aftalegrundlag, og da bidragsforhøjelserne ikke kunne anses for vilkårlige eller åbenbart urimelige i sammenligning med bidragssatserne for tilsvarende lån i den øvrige del af branchen, frifandt Nævnet realkreditinstituttet. K E N D E L S E afsagt den 18. september 2015 JOURNAL NR.: T INSTITUT: Totalkredit A/S KLAGEEMNE: Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. DATO FOR NÆVNSMØDE: Den 20. marts 2015 Den 27. august 2015 SAGSBEHANDLER: Sekretariatschef Susanne Nielsen NÆVNSMEDLEMMER, DER HAR DELTAGET I BEHANDLINGEN: Henrik Waaben (formand) Per F. Møller Morten B. Pedersen Jacob Elverum Mads Laursen

2 SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: I forbindelse med køb af en fast ejendom optog klageren og hans hustru i september 2006 et variabelt obligationslån på kr. Af lånetilbuddet fremgår følgende om afdragsfrihed og bidragsberegning: For dette lån er der aftalt afdragsfrihed fra lånets udbetaling til og med termin nr. 40. Fra termin nr. 41 til udløb tilbagebetales lånet som annuitetslån. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat til 0,48% p.a. Nærmere oplysninger om bidragssats, beregningsmetode findes i Almindelige forretningsbetingelser. Af pantebrevet for lånet, der blev underskrevet af klageren og hans ægtefælle i august 2006, fremgår endvidere følgende: Rente og betalingsvilkår: Lånet afvikles som annuitetslån. Under forudsætning af (indklagedes) godkendelse, kan der dog inden for lånets løbetid i overensstemmelse med 4, stk. 2, i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., aftales afdragsfrihed i en eller flere perioder, der tilsammen ikke kan overstige 10 år. Afdragsfriheden kan etableres ved lånets udbetaling eller på et senere tidspunkt i lånets løbetid. I de perioder hvor der ikke er afdragsfrihed, tilbagebetales lånet som annuitetslån. Restgælden, der forfalder ved lånets udløb, kan højst udgøre summen af de ikke betalte afdrag i de afdragsfrie perioder. For dette lån er der foreløbig aftalt afdragsfrihed fra lånets udbetaling til og med termin nr Hæftelse og vilkår For lånet gælder de af (indklagedes) bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af (indklagedes) bestyrelse med hjemmel i (indklagedes) vedtægter. 5. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under Rente og betalingsvilkår. (Indklagede) kan forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. 2

3 JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR B 1. Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de til enhver tid for realkreditinstituttet gældende vedtægter og bestemmelser fastsat i medfør af vedtægterne, herunder eventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar. Der var i perioden fra juli til september dialog mellem klageren og pengeinstitut 1, som på daværende tidspunkt var autoriseret låneformidler for indklagede. I forbindelse hermed blev der tiltrådt en aftale om boligrådgivning og en samtykke- og tiltrædelseserklæring, ligesom klageren modtog indklagedes almindelige forretningsbetingelser samt prisoversigt af 25. juli Af prisoversigten fremgår følgende bidragssatser: Løbende bidrag Bidrag: (Bidragssatsen er uafhængig af lånestørrelsen) Belåningsinterval Bidragssats 0 40% 0,30% 40 80% 0,70% 0 80% 0,50% Bidraget beregnes som bidragssats pr. kvartal gange lånets nominelle restgæld og opkræves sammen med terminsydelsen kvartalsvis bagud. Pengeinstitut 1 fremsendte den 8. september 2006 følgende til klageren: Der er ny funding i obligationerne, så den fondskode I får udbetalt lånet i hedder Den kurs du ser på, er på et obligationslån uden afdragsfrihed. Da I har valgt afdragsfrihed er slutkursen i går 97,66. I lånetilbuddet var kursen 97,18, så den er stadig steget omkring 0,5%. Da provenuet af det først optagne lån angiveligt var utilstrækkeligt, optog klageren og hans ægtefælle i juni 2007 et tillægslån på kr. på tilsvarende vilkår. Af lånetilbuddet af 20. juni 2007 fremgår blandt andet følgende: For dette lån er der aftalt afdragsfrihed fra lånets udbetaling til og med termin nr. 40. Fra termin nr. 41 til udløb tilbagebetales lånet som annuitetslån. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat til 0,70% p.a. Nærmere oplysninger om bidragssats, beregningsmetode findes i Almindelige forretningsbetingelser. 3

4 Teksterne om afdragsfrihed og bidragsforhøjelser var i pantebrevet for lånet på kr. identiske med teksterne i pantebrevet for lånet på kr. Indklagedes Almindelige forretningsbetingelser af 14. april 2009 indeholder følgende om bidrag og gebyrer: Løbende bidrag og gebyrer mv. Under lånets afvikling betales et løbende bidrag til (indklagede) Bidraget beregnes som en procentdel af lånets restgæld og er indeholdt i terminsydelsen sammen med renter og afdrag. Bidragssatsen for det konkrete lån fremgår af lånetilbuddet. Størrelse og beregningsprincipper for (indklagedes) lånesagsgebyr, bidrag, gebyrer, morarente mv. fremgår af (indklagedes) prisoversigt. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, kan (indklagede) ændre bidragssats eller bidragsberegningsmetode, gebyrer, morarenter mv. i eksisterende låneforhold samt indføre nye gebyrer af forretningsmæssige, konkurrencemæssige eller markedsmæssige grunde. Dette kan blandt andet ske med henblik på imødegåelse eller dækning af generelt stigende omkostninger til tab, administration, skatter, afgifter mv. eller for at opretholde eller styrke (indklagedes) generelle indtjening og kapitalgrundlag. Ændring af bidragssats og/eller beregningsmetode i eksisterende låneforhold vil i givet fald blive varslet skriftligt mindst 3 måneder forud for den første terminsperiode, hvorfra ændringen skal gælde. Den 21. november 2011 varslede indklagede prisforhøjelser over for klageren: Nye priser på realkreditlån (Indklagede) oplever ligesom de øvrige realkreditinstitutter stigende krav til, hvor meget kapital vi skal have som sikkerhed for kundernes lån. Samtidig er kapitalen blevet dyrere at anskaffe. Det betyder, at (indklagedes) omkostninger er steget. Fra 1. april 2012 forhøjer vi derfor for første gang i (indklagedes) 20-årige historie bidragssatsen på alle realkreditlån. Det forhøjede bidrag opkræver vi første gang sammen med ydelsen ved udgangen af juni måned Hvor meget bidragssatsen forhøjes, afhænger af hvilket lån, du har. På lån med fast rente og afdrag forhøjes bidragssatsen med 0,05 procentpoint. Alle andre lån forhøjes med 0,10 procentpoint. Hvad betyder det for dig? Bidragssatsen på dit lån ændres fra 0,4800 til 0,5800 procent årligt. Som tommelfingerregel kan du regne med, at for hver million, du har lånt, vil det øge bidraget med følgende beløb pr. måned: Med afdrag Afdragsfri Fastforrentede lån - Før skat 45 kr. 85 kr. 1 - Efter skat 30 kr. 60 kr. 1 Lån med variabel rente - Før skat 85 kr. 85 kr. 4

5 - Efter skat 90 kr. 60 kr. 1 Når den afdragsfrie periode ophører, vil bidragssatsen falde med 0,05 procentpoint. Forhøjelsen af bidragssatsen følger de regler og betingelser, som fremgår af dit pantebrev. Den 27. august 2012 skrev klageren et brev til indklagede, hvoraf blandt andet fremgår følgende: I ovennævnte ejendom har vi 2 (indklagede) lån. I forbindelse med at vi p.t. har likviditetsoverskud, vil vi gerne begynde at betale afdrag på lån nr. 2 i ejendommen med hovedstol på kr ,-. Lånet er med op til 10 års afdragsfrihed. Ved stiftelsen blev der aftalt en foreløbig afdragsfrihed fra lånets udbetaling til og med termin nr. 40. Vi har hidtil benyttet ca. 6½ års afdragsfrihed og ønsker at gemme resten ca. 4½ til eventuelt senere brug. Grunden til at jeg skriver direkte til (indklagede) er, at min bankrådgiver (rådgiver) i (pengeinstitut 2) har meddelt mig, at vi ikke kan begynde at betale afdrag på lånet. Hun oplyser, at (indklagede) har oplyst hende, at hvis vi vil begynde at betale afdrag, skal lånet omlægges, og at det vil være forbundet med omkostninger. Den oplysning strider både mod betingelserne i pantebrevet og de oplysninger, jeg fik ved lånets stiftelse i den daværende (pengeinstitut 1) Jeg ville blive glad, hvis (indklagede) vil drage omsorg for, at den foreløbige aftale om afdragsfrihed ændres, således at vi begynder at betale afdrag fra d og indtil videre. Indklagede besvarede ved brev af 30. august 2012 klagerens henvendelse: Jeres lån er optaget med renteloft til lånenes udløb, som betyder, at hvis man ønsker at afvikle lånene før den afdragsfri periode udløber, er man nødt til at foretage låneomlægninger. Din bankrådgiver i (pengeinstitut 2) har oplyst dig det korrekte. Klageren protesterede den 2. september 2012 og den 19. september 2012 over indklagedes afvisning af, at der kunne etableres afdragsfrihed på lånene, uden at de blev omlagt. Den 27. maj 2013 varslede indklagede prisforhøjelse vedrørende klagerens to lån: Nye priser på realkreditlån Realkreditinstitutterne bliver mødt med skærpede lovkrav til, hvor meget kapital vi skal have som sikkerhed for vores udlån. Når prisen på denne kapital så samtidig er høj, og vores tab er vokset, betyder det, at vores omkostninger ved at producere realkreditlån stiger kraftigt. For at dække disse omkostninger må vi hæve priserne. 5

6 Det betyder, at (indklagede) fra 1. oktober 2013 forhøjer bidragssatserne på realkreditlån. Forhøjelsen betyder samtidig en mere entydig sammenhæng mellem pris, låntype og belåningsgrad. Lån uden afdrag bliver dyrere end lån med afdrag, og variabelt forrentede lån bliver dyrere end fastforrentede lån. De nye bidragssatser bevirker, at alle lån fra (indklagede) følger samme prisstruktur. Hvad betyder det for dig? Låntype Obl. lån med variabel rente Nuværende årlig bidragssats i pct. 0,5800 Ny årlig bidragssats fra i pct. 0,8632 Restgæld pr i kr ,00 Terminsydelse december 2013 i kr ,53 Bidragsændringens betydning for ydelsen i kr ,40 Bidragssatsen er blevet fastsat ud fra det belåningsinterval, der var gældende, da lånet blev udbetalt. -0- Hvad betyder det for dig? Låntype Obl. lån med variabel rente Nuværende årlig bidragssats i pct. 0,8000 Ny årlig bidragssats fra i pct. 1,8500 Restgæld pr i kr ,00 Terminsydelse december 2013 i kr ,52 Bidragsændringens betydning for ydelsen i kr. 477,75 Bidragssatsen er blevet fastsat ud fra det belåningsinterval, der var gældende, da lånet blev udbetalt. Efterfølgende indbragte klageren sagen for Realkreditankenævnet. Under sagens behandling i Nævnet imødekom indklagede ved Nævnssekretariatets mellemkomst klageren i spørgsmålet om etablering af afdrag på lånene. PARTERNES PÅSTANDE: Klageren påstår indklagede tilpligtet at anerkende, at bidragssatsen med tilbagevirkende kraft skal nedsættes til den oprindelige sats, og at der skal ske tilbagebetaling til klageren af for meget betalte bidragsbeløb. Indklagede påstår frifindelse. 6

7 KLAGERENS FREMSTILLING: Klageren oplyser, at han og hans hustru i forbindelse med køb af ejendommen i 2006 og 2007 optog to lån hos indklagede. Det var pengeinstitut 1, der formidlede lånene. I den forbindelse modtog de blandt andet fra indklagede Samtykke- og tiltrædelseserklæring. Det fremgår heraf, at kundebetjeningen varetages af pengeinstitut 1, således at indklagede ikke har ydet vejledning i forbindelse med låneoptagelsen. Endvidere modtog de Standardiseret Europæisk Informationsblad samt indklagedes almindelige forretningsbetingelser. Fra pengeinstitut 1 modtog de Aftale om boligrådgivning. Ejendommen blev købt i forbindelse med, at han blev pensioneret fra en tjenestemandsstilling ved EU s Revisionsret, hvor han og hans hustru boede fra 1. marts Dels på grund af den geografiske afstand mellem Danmark og Luxembourg, dels på grund af, at klageren havde 120 rejsedage om året, foregik korrespondancen via , pr. brev og korte telefonsamtaler til uddybning af tvivlsspørgsmål. I forbindelse med indbringelsen af en klage til Ankenævnet vedrørende indklagedes afvisning af at etablere afdrag på lånene valgte han ligeledes at gøre indsigelse mod de forhøjelser af bidragssatserne, som indklagede har gennemført på trods af, at muligheden ikke fremgik af de dokumenter, de havde som beslutningsgrundlag, da de accepterede lånetilbuddene. Til indklagedes udtalelse har klageren følgende generelle bemærkninger: Forholdene i pengeinstitut 1 var i årene forud for konkursen i 2008 usædvanlige efter danske forhold. Især førte en ekspansiv udvidelse af udlånsaktiviteterne uden en samtidig tilførsel af nødvendige resurser til kaotiske forhold. Klageren henviser til Finanstilsynets beretninger, advokatundersøgelsen og de anklageskrifter, der er tilsendt revisorer, bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere forud for den retssag, der ventes påbegyndt i Effekten for dem var, at deres mangeårige bankrådgiver på tidspunktet for deres ejendomskøb fik andre opgaver, som indebar, at en række opgaver blev delegeret til hendes kolleger. Derudover blev selve papirarbejdet, kontakten til indklagede og tinglysningsekspeditionen varetaget centralt. Midt under låneoptagelsen blev fondskoden ændret. Kursen på den nye funding var lavere end den oprindeligt aftalte. Det betød 7

8 underfinansiering og behov for nyt lånetilbud samt forsinkelse i advokaternes arbejde med berigtigelsen af handlen. Klageren og hans hustru modtog i Luxembourg dokumenter ad hoc fra forskellige medarbejdere. Resultatet var desværre, at de aldrig fik et samlet overblik over sagsforløbet. Afslutningen på sagsforløbet var, at de modtog en kuvert med 2 pantebrevsudkast, markeret med gule mærker, hvor de skulle skrive under. De blev bedt om straks at underskrive pantebrevene og returnere dem til Danmark i en frigjort kuvert. De forstod, at banken var under tidspres fra den berigtigende advokat. De fik aldrig senere kopier af de endelige pantebreve. Det er derfor først med de fremlagte bilag fra indklagede, at de genser den ene kopi. De kan konstatere, at på trods af, at de underskrev pantebrevet i Luxembourg, fremstår det nu som værende underskrevet i Danmark den 7. august Yderligere er det nu forsynet med påtegning af 2 kunderådgivere som vitterlighedsvidner. Med klagerens nuværende kendskab til forholdene i pengeinstitut 1 på daværende tidspunkt er den noget alternative sagsbehandling ikke overraskende. På den anden side rejser det vel tvivl om indklagedes/koncernens kontrol og opfølgning af forholdene i de banker, som var betroet rådgivningen og formidlingen af realkreditlånene. På baggrund af Finanstilsynets beretning om forholdene i pengeinstitut 1 er det svært at forstå, at indklagede og det koncernforbundne realkreditinstitut kunne være uvidende om forholdene i pengeinstitut 1. Efter klagerens opfattelse er det endelige aftalegrundlag med indklagede de underskrevne pantebreve. I forbindelse med indklagedes mulighed for at forhøje bidragssatsen fremlægger indklagedes advokat Almindelige forretningsbetingelser dateret den 14. april Klageren går ud fra, at indklagede selv redegør over for Realkreditankenævnet, hvorfor indklagede har valgt at fremlægge et dokument, der er uden relation til en aftale indgået i august 2006, som gældende på aftaletidspunktet. Den indeholder ikke forbehold om, at indklagede efterfølgende kan hæve bidragssatserne. Op gennem tiden har den finansielle sektor udviklet mere og mere avancerede produkter til deres kunder. Følgen er, at omfanget af de tilhørende dokumenter er blevet mere og mere omfattende og indeholder priser, gebyrer, vilkår og bestemmelser, der er blevet mere og mere uoverskuelige og mindre gennemsigtige for kunderne, hvilket forringer kundernes retssikkerhed over for en stadigt mere specialiseret sektor. 8

9 På den baggrund tog de kompetente myndigheder skridt til at sikre kundernes retssikkerhed gennem krav til overskuelighed og gennemsigtighed (Prisoplysningsbekendtgørelsen). Det skete blandt andet med krav om, at oplysningerne skal gives på en tydelig måde. Ved tydelig måde forstås, at kunden på en nem og overskuelig måde kan finde de ønskede oplysninger. Det kunne være gennem skiltning eller på anden måde i salgslokalet og skriftligt materiale i form af priser og betingelser. På den baggrund modtog klageren og hans hustru i relation til boliglån fra banken indklagedes oversigt dateret 25. juli 2006 som gældende på aftaletidspunktet. Den indeholder ikke forbehold om, at indklagede efterfølgende kan hæve bidragssatserne. Den undladelse er efter hans opfattelse et groft brud på kravet om, at oplysningerne skal gives på en tydelig måde. Netop de forhold, at de i Luxembourg modtog dokumenter ad hoc fra forskellige medarbejdere og dermed havde vanskeligheder med at opnå et samlet overblik, at der midt i låneoptagelsen skulle ændres fondskode med behov for nyt lånetilbud og dermed forsinkelse i advokaternes arbejde med berigtigelse af handlen, og at de som afslutning på sagsforløbet modtog en kuvert med 2 pantebrevsudkast og blev bedt om straks at underskrive udkastene og returnere dem til Danmark, fordi banken var under tidspres fra den berigtigende advokat, medførte, at de hastigt skulle gennemlæse mange dokumentsider med kompliceret indhold. På den baggrund søgte de særlig støtte i den nemme og overskuelige måde, hvorpå oplysningerne var præsenteret i indklagedes Prisoversigt dateret den 25. juli Helt efter de kompetente myndigheders hensigt med Prisoplysningsbekendtgørelsen. INDKLAGEDES FREMSTILLING: Indklagede oplyser, at klageren pr. 27. september 2006 fik udbetalt et afdragsfrit variabelt forrentet obligationslån på kr. Lånets afdragsfrie periode udløber pr. 30. september Klageren fik yderligere pr. 2. august 2007 udbetalt et afdragsfrit variabelt forrentet obligationslån på kr. Lånets afdragsfrie periode udløber pr. 30. juni Det i denne sammenhæng relevante aftalegrundlag mellem klageren og indklagede udgøres af pantebrevene og de Almindelige 9

10 forretningsbetingelser, som indeholder bestemmelser om, at såvel bidragets størrelse som beregningsmetoden kan ændres af indklagede. De af klageren oplistede forhold ændrer ikke ved indklagedes hjemmel til bidragsstigninger. Dateringen af de almindelige forretningsbetingelser (Långuiden) skyldes alene en overgang til et nyt IT-system i Indklagede varslede ved brev af 27. maj 2013 bidragsstigning på lånene over for klageren med virkning fra 1. oktober Varslingen skete i overensstemmelse med ovenstående aftalegrundlag mellem klageren og indklagede. Indklagede har ikke mulighed for hverken at be- eller afkræfte klagerens fremlægning af omstændighederne for lånets etablering, hvorfor indklagede ikke forholder sig nærmere til denne del af klagerens bemærkninger. Indklagede forudsætter dog, at klageren har gjort sig bekendt med det underskrevne materiale. Anbringender Det gøres til støtte for den fremsatte påstand gældende, at indklagede er berettiget til at hæve bidragssatsen, som varslet i brev af 27. maj ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Klageren gør gældende, at de i sagen fremlagte Almindelige forretningsbetingelser, som er dateret i april 2009, er uden relation til klagerens låneaftaler, idet disse blev indgået i 2006 og Nævnet bemærker hertil, at henvisningen i lånetilbuddene til forretningsbetingelserne samt punkt 1 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B, der er en del af pantebrevene, indebærer, at justeringer i de Almindelige forretningsbestemmelser også kan vedrøre allerede indgåede låneaftaler. Klageren gør yderligere gældende, at prislisten af 25. juli 2006 er den gældende for aftaleforholdet, samt at denne prisliste ikke indeholder et forbehold om, at indklagede kan hæve bidragssatserne. Nævnet bemærker hertil, at der i de Almindelige forretningsbetingelser, hvortil der henvises i lånetilbuddene såvel som i pantebrevene (se pkt. 5 om bid rag), er hjemmel til at forhøje bidraget. Der er, som sagen er oplyst, ikke aftalt en bestemt bidragssats, og indklagedes forhøjelse af bidragssatsen er sket med hjemmel i parternes aftalegrundlag. Nævnet finder endvidere ikke, at bidragsforhøjelserne kan anses for vilkårlige eller åbenbart urimelige i sammenligning med bidragssatserne for tilsvarende lån i den øvrige del af branchen. 10

11 Klageren anfægter med henvisning til prisoplysningsbekendtgørelsen, at aftalegrundlaget indeholder en tilstrækkelig klar hjemmel til bidragsforhøjelserne. Nævnet bemærker for en god ordens skyld, at prisoplysningsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr af 24. oktober 2010 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter, ikke gælder for realkreditinstitutter, og at der på bekendtgørelsesniveau har været sådanne regler for pengeinstitutter siden Som følge af det anførte b e s t e m m e s Indklagede, Totalkredit A/S, frifindes. Henrik Waaben / Susanne Nielsen 11

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21508140 Bidragsforhøjelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån til det indklagede realkreditinstitut. Låne blev oprindelig ydet som kortrentelån F1 med indledende afdragsfrihed. Aftalegrundlaget

Læs mere

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse. 21302035 Låneomlægning. Ekspeditionstid. Afslag. Klageren havde i sin ejendom to lån, dels et obligationslån til det indklagede realkreditinstitut 1 med 1. prioritetsret, og dels obligationslån med 2.

Læs mere

afsagt den 30. juni 2015

afsagt den 30. juni 2015 21411186 Fastkursaftale. Rådgivning. Klagerne modtog i oktober 2014 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende omlægning af deres kortrentelån til et fastforrentet obligionslån. Af

Læs mere

afsagt den 27. marts 2013

afsagt den 27. marts 2013 21206069 Gældsovertagelse Klagerne erhvervede i juli 2011 en ejendom. Ifølge købsaftalen skulle klagerne overtage lån til henholdsvis det indklagede realkreditinstitut som to pantebrevsselskaber. Klagerne

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21503046 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Klageren optog i 2013 et kortrentelån F1 hos det indklagede realkreditinstitut. Lånetilbuddet indeholdt en betalingsplan med oplysning om

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21604106 Bidragsforhøjelse. Det indklagede realkreditinstitut udbetalte i marts 2014 via et af sine låneformidlende pengeinstitutter to lån til klageren, dels et tilpasningslån F1 og dels et 9-årigt fastforrentet

Læs mere

afsagt den 2. december 2016 Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 2. december 2016 Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21604105 Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning. Klageren havde i sin ejendom et lån på 913.000 kr., som i 2003 var ydet af det indklagede institut 1. Institut 1 afgav i marts 2013 på vegne af det

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21604109 Bidragsforhøjelse. Klageren optog i maj 2002 et variabelt forrentet obligationslån med renteloft på 978.000 kr. og i april 2011 et tilpasningslån F1 på 1.020.000 kr. hos det indklagede institut.

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21412202 Bidragsforhøjelse. 2-lagsbelåning. Klageren fik i forbindelse med opførelsen af en ejendom i 2012 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut på to fastforrentede obligationslån, det ene

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21502038 Afslag på låneomlægning uden fornyet garantistillelse. Efter anmodning via et lokalt pengeinstitut, som er låneformidler for det indklagede institut på Færøerne, afgav instituttet i september

Læs mere

afsagt den 20. december 2013

afsagt den 20. december 2013 21303047 Kaution. Rådgivningsansvar. Klagerens daværende samlever erhvervede i 2004 en ejendom, som efterfølgende blev beboet af klageren og samleveren. I 2005 optog klagerens samlever hos det indklagede

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21407088 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Klageren og hans daværende ægtefælle optog i 2006 et lån hos det indklagede realkreditinstitut. Lånet blev ydet med pant i en ejendom,

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21510178 12-terminers lån. Beregning af rente og restgæld. Det indklagede realkreditinstitut udbetalte i april og juni 2015 to lån til klageren, som var baseret på obligationer med 4 årlige kreditorterminer,

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21307124 Bidragsforhøjelse Klageren er en andelsboligforening, der i november 2006 optog et CIBOR6 lån hos det indklagede realkreditinstitut. Ifølge lånetilbuddet udgjorde det årlige bidrag 0,35 pct. Der

Læs mere

afsagt den 9. juni 2016 Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen

afsagt den 9. juni 2016 Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen 21511201 Indfrielsesvilkår, Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Klagerne havde i deres ejendom et variabelt forrentet obligationslån med renteloft og refinansiering, som var optaget hos det

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21511191 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Klageren tiltrådte den 17. august 2015 en købsaftale vedrørende køb af en ejerlejlighed med overtagelsesdag den 17. oktober 2015. Det fremgik

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

afsagt den 24. oktober N Nykredit Realkredit A/S Afslag på lån Cand. jur. Keld Steffensen

afsagt den 24. oktober N Nykredit Realkredit A/S Afslag på lån Cand. jur. Keld Steffensen Afslag på lån. 21103051 Klageren, som ønskede at optage et lån hos det indklagede realkreditinstitut, var i dialog med en af realkreditinstituttets rådgivere, som gav klageren afslag på lån. I februar

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

N. Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen

N. Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen 20110112127 Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Det indklagede realkreditinstitut afgav maj 2008 et tilbud på et banklån til klagerne, som ejer en ejendom i Spanien. Ifølge tilbuddet var

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

afsagt den 12. september 2012 Ekspedition af tillægslån. Rådgivning om serieskift. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 12. september 2012 Ekspedition af tillægslån. Rådgivning om serieskift. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21204055 Ekspedition af tillægslån. Rådgivning om serieskift. Det indklagede realkreditinstitut fremsendte i juni 2011 et brev til klageren om muligheden for at opnå en gebyrrabat på 4.800 kr. ved optagelse

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

afsagt den 29. november B BRFkredit A/S Cand. jur. Keld Steffensen

afsagt den 29. november B BRFkredit A/S Cand. jur. Keld Steffensen 21104054 Beregning af låneomlægning med tillægslån. Klageren havde i sin ejendom et 5 pct. obligationslån hos det indklagede realkreditinstitut. Klageren var i sidste halvdel af 2010 i telefonisk dialog

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af mangelfulde oplysninger om hjemfaldspligt.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af mangelfulde oplysninger om hjemfaldspligt. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annemette Lyngh Frederikssundsvej 29 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 3. maj 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Dana Invest ApS og Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente Santander Consumer Bank, Filial af Santander Consumer Bank AS Norge Att.: Filialledelsen Stamholmen 147, 6 2650 Hvidovre 10. oktober 2017 Ref. amv J.nr. 6072-0049 6072-0009 Påbud og påtale om at sikre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. april 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 333 2015-12618 AA v/ adv. BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 12. oktober 2015

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere