TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION"

Transkript

1 TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION 2004

2 TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION Maj 2004

3 Tandplejens struktur og organisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S URL: Emneord: Tandpleje, struktur, organisation, kommunal tandpleje, voksentandpleje, tandlæge, specialtandlæge, tandplejer, klinisk tandtekniker, klinikassistent, ortodonti, tandregulering, overenskomst. Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: 26. maj 2004 Elektronisk ISBN: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2004 Tandplejens struktur og organisation 2

4 INDLEDNING 11 1 Kommissorium for Tandplejens Strukturudvalg 12 2 Formålet med Strukturudvalgets arbejde 13 3 Medlemmer 14 DESKRIPTIV DEL 16 4 Tandplejens nuværende struktur og organisation Tandpleje i henhold til lov om tandpleje Tandpleje for børn og unge Tandpleje på offentlige klinikker Tandpleje hos praktiserende tandlæger Tandpleje i kombinationsordninger af offentlige klinikker og praktiserende tandlæger Tandreguleringsservice (ortodonti) Økonomi Omsorgstandpleje Økonomi Støtte til ulykkesbetingede skader Økonomi Amtstandpleje Økonomi Amtsspecialtandpleje Økonomi Odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion Økonomi Tilskud til kræftpatienter, der har modtaget strålebehandling eller kemoterapi samt til patienter med Sjøgrens Syndrom Økonomi Tandpleje i henhold til den sociale lovgivning Økonomi Tandpleje i almen praksis for voksne Tandlægepraksis Kliniksamarbejde og Kvalitetscirkler Økonomi Klinisk tandtekniker praksis Økonomi Tandplejerpraksis Økonomi Tandpleje i privat specialtandlægepraksis Økonomi Tandpleje i sygehusregi Tandpleje for indkaldte ved militæret Tandpleje for indsatte i fængsler Koordination 34 5 Tandplejens personalegrupper og virksomhedsområder Tandlæger Specialtandlæger Tandplejere Kliniske Tandteknikere 36 Tandplejens struktur og organisation 3

5 5.4 Klinikassistenter 37 6 Tandplejens indhold Tandpleje i henhold til lov om tandpleje Tandpleje for børn og unge Tandregulering (ortodonti) Omsorgstandpleje Støtte til ulykkesbetingede skader Amtstandpleje Amtsspecialtandpleje Odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion Tilskud til kræftpatienter, der har modtaget strålebehandling eller kemoterapi samt til patienter med Sjøgrens Syndrom Tandpleje i henhold til den sociale lovgivning Tandpleje i almen praksis for voksne Tandpleje i privat specialtandlægepraksis Tandpleje i sygehusregi 44 7 Befolkningens behov for tandpleje Børn og unge Tandregulering (ortodonti) Voksne Særlige grupper 55 8 Udviklingstendenser WHOs tandsundhedsmål Grad af målopfyldelse Tandsundhedsprofiler Tandplejeydelser i henhold til WHO Udviklingstendenser 58 9 Personalegruppernes adgang til at varetage tandplejens opgaver (kompetencer) Tandlæger Specialtandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Klinikassistenter 61 PROBLEMFORMULERING Overordnede problemer i tandplejens struktur og organisation Mål, behov, efterspørgsel og vilkår for målopfyldelse Overordnede problemer Oplæg til modeller 65 Tandplejens struktur og organisation 4

6 MODELFORSLAG Fremtidige rammer for tandplejen Enhedernes størrelse og konfiguration Modeller til opnåelse af større enheder Incitamenter til opnåelse af større enheder Generelle incitamenter mhp. af større enheder Incitamenter mhp. større enheder i tandpleje for voksne Incitamenter mhp. større enheder i offentlig tandpleje Regelbaserede ændringer mhp. større enheder Generelle regelbaserede ændringer mhp. større enheder Regelbaserede ændringer mhp. større enheder i tandpleje for voksne Regelbaserede ændringer mhp. større enheder i offentlig tandpleje Faglige og ressourcemæssige problemer ved forøgelse af enhedernes størrelse Mangel på tandlæger og tandplejere i lokalområder Manglende sammenhæng Lovgivnings- og overenskomstmæssige konsekvenser af forøgelse af enhedernes størrelse Lovgivning Lov om tandpleje Overenskomst Udveksling af arbejde mellem personalegrupper Udvekslingsmodeller Incitamenter til udveksling af arbejde Generelle incitamenter til udveksling af arbejde Incitamenter til udveksling i tandpleje for voksne Incitamenter for udveksling i offentlig tandpleje Regelbaserede ændringer mhp. udveksling af arbejde Generelle regelbaserede ændringer mhp. udveksling af arbejde Regelbaserede ændringer mhp. udveksling i tandpleje for voksne Regelbaserede ændringer mhp. udveksling i offentlig tandpleje Overenskomstunderudvalgets konklusioner vedrørende en eventuel overenskomst for selvstændige tandplejere Prognose for antal klinikker og patienter i tandplejerpraksis i Indhold Sammenhæng Merudgifter (Dobbeltydelser) Fordele og ulemper ved en eventuel overenskomst for tandplejere Faglige og ressourcemæssige problemer ved udvekslingsmodellerne Kommunikation, patientkontakt og jobtilfredshed Ressourceforbrug Dobbeltydelser og risiko for overforbrug af ydelser Lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige konsekvenser af udvekslingsmodellerne Lovgivning 87 Tandplejens struktur og organisation 5

7 Lov om tandlæger, lov om tandplejere Lov om tandpleje Overenskomst Overenskomst om tandplejeydelser Overenskomst om ansættelse Andet Tandreguleringsområdet (ortodonti) Visitations- og indberetningskriterier Ensartethed i behandlingstilbud Kalibrering Større enheder Omfanget af behandling Lovgivnings- og overenskomstmæssige konsekvenser af ændring af visitationskriterierne Lovgivning Lov om tandpleje Overenskomst Overenskomst om tandplejeydelser Overenskomst om ansættelse 91 UDFORDRINGER Tandplejens fremtid Sammenhæng i patientforløbet og kvalitetsudvikling i tandplejen Fremtidig målsætning for tandplejen 94 REFERENCER Regelsæt Litteratur 99 UNDERUDVALGENES REDEGØRELSER Intervalunderudvalgets redegørelse Baggrund for underudvalgets arbejde Indledning Rammeundersøgelsesintervaller Børn og unge (0-17) Unge voksne (18-34) Midaldrende voksne (35-64) Gamle (65+) Teamsammensætning ( minimumsteams ) Børn og unge Tandreguleringsområdet Almen tandlægepraksis for voksne Omsorgstandpleje Bruger-/befolkningsunderlag Børn og unge Tandreguleringsområdet Almen tandlægepraksis for voksne Omsorgstandpleje Regler mv Bibliografi 109 Tandplejens struktur og organisation 6

8 18 Overenskomstunderudvalgets redegørelse Baggrunden for Underudvalgets redegørelse Indledning Ydelser der kan indgå i en eventuel overenskomst for tandplejere Sammenhæng i tandplejesystemet Merudgifter (dobbeltydelser) i tandplejen ved en eventuel overenskomst for tandplejere Fordele og ulemper ved en eventuel overenskomst for tandplejere Sammendrag - Konklusion ORTO-underudvalgets redegørelse Baggrund for Underudvalgets arbejde Indledning Risikovurdering og omfanget af tandregulering Variation i visitation til ortodontisk behandling (gråzone) Faglig afgrænsning og præcisering af kriterierne Risici for skader mv., der vil blive fravalgt ved forskellige niveauer for behandling, samt beskrivelser, der tydeliggør de faglige vurderinger Konklusion og anbefalinger Bibliografi Bilag 1. Risikovurdering til ortodontisk behandling Funktionelle risici Psykosociale risici Referenceliste Bilag 2. Kriterier for udvælgelse til ortodontisk behandling jævnfør gældende visitationskriterier 138 Tandplejens struktur og organisation 7

9 Forord Sundhedsstyrelsen opstillede i 2001 i rapporten Tandplejeprognose - udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark den hovedkonklusion, at der i årene fremover samlet set vil være tilstrækkeligt med tandplejepersonale til at dække efterspørgslen efter de opgaver, der skal løses i fremtiden, både i den kommunale tandpleje, herunder på tandreguleringsområdet, og i den almene tandpleje for voksne. En forudsætning for denne konklusion var imidlertid, at der skulle ske en strukturtilpasning, at de gældende visitationskriterier for tandreguleringsbehandling skulle efterleves, samt at der skulle finde en ændret vægtning mellem tandlæger og tandplejere sted. Som en udløber af arbejdet med tandplejeprognosen anbefalede Sundhedsministeriet, at Sundhedsstyrelsen skulle se nærmere på mulighederne for en strukturtilpasning, herunder udarbejde forslag til modeller for løsning af strukturproblemer på tandplejeområdet. I foråret 2003 påbegyndte Sundhedsstyrelsen dette arbejde i Tandplejens Strukturudvalg med deltagelse af samtlige interessenter på tandplejeområdet. Således har udvalgsarbejdet haft deltagelse af repræsentanter for såvel privat som offentlig tandpleje, og tandplejens forskellige faglige organisationer har udpeget medlemmer til udvalget. Endelig har udvalget haft repræsentation fra uddannelsesinstitutionerne, fra de offentlige forhandlere og fra myndighedsside. Sundhedsstyrelsen afslutter med denne rapport Strukturudvalgets arbejde. På grund af den meget brede sammensætning har der i udvalget i mange tilfælde været divergerende opfattelser af, hvor problemfelterne i den danske tandpleje ses i dag, og hvorledes problemerne løses. Dette forhold afspejles i rapporten, som i et vist omfang afgiver egentlige anbefalinger, men primært fremlægger et idékatalog med forslag til en bred vifte af modeller, der kan danne grundlag for beslutninger om den fremtidige strukturering og organisering af tandplejen i Danmark. København, maj 2004 Eva Hammershøy Maria Malling Tandplejens struktur og organisation 8

10 Resumé Denne rapport vedrørende tandplejens struktur og organisation beskriver det nuværende danske tandplejesystem, belyser de problemer, der ses i systemet, samt opstiller modeller for, hvorledes de afdækkede problemer kan løses. Det må understreges, at de fremdragne problemer og løsningsmodeller dels beror på faktuelle forhold og dokumentation dels på bedst mulige skøn over forhold, for hvilke der ikke foreligger egentlig dokumentation, men hvor udvalgets medlemmer hver for sig har bidraget til at kvalificere de fremlagte skøn. Da udvalgets sammensætning har været facetteret, med repræsentation fra samtlige interessenter inden for dansk tandpleje, både offentlig og privat, har dette også afspejlet sig i opfattelserne af, dels hvor problemfelterne ses, dels hvorledes løsningsmodellerne skal se ud. På denne baggrund fremlægger nærværende rapport et idékatalog over løsningsmodeller, som forhåbentlig vil kunne anvendes til inspiration og konstruktiv omorganisering af dansk tandpleje, således at de enkelte brugere af tandplejesystemet får mulighed for at opnå den størst mulige tandplejemæssige sundhedsgevinst for de økonomiske ressourcer, samfundet og den enkelte stiller til rådighed med de til enhver tid tilstedeværende personaleressourcer. Trods forskelligheden i fagligt ståsted og indgangsvinkel blandt udvalgets medlemmer er der opnået enighed om følgende overordnede linier: Opnåelse af den fornødne tværfaglighed, udnyttelse af de samlede personaleressourcer samt differentiering af det samlede ressourceforbrug inden for tandplejen uden samtidig at kompromittere kvaliteten kræver de fornødne fysiske og organisatoriske rammer. En afgørende forudsætning for dette er, at der bliver etableret større organisatoriske tandplejeenheder med et større patientunderlag. De større enheder skal skabe volumen til at gennemføre videregivelse og modtagelse af arbejde personalegrupperne imellem. Med et tilstrækkeligt stort patientunderlag forbedres mulighederne for at gennemføre en formidling af arbejdsopgaverne i forhold til teknologiniveau (lav, medium og høj). Herved forbedres mulighederne for at tilrettelægge arbejdet på en måde, så nytten af de enkelte faggruppers kompetence maksimeres (LEON-princippet). De større enheder skaber også mulighed for kalibrering og opnåelse af ensartethed i diagnostik og behandling, et forhold, der er af betydning inden for alle dele af sundhedsvæsenet, og som kan medvirke til at give tandplejen et kvalitetsløft. Inden for de større rammer for tandplejen kan udveksling (modtagelse og videregivelse) af arbejde mellem personalegrupperne derfor fremmes mere eller mindre - gennem anvendelse af de incitamenter eller regelbaserede ændringer, der fremlægges som forslag. Der er udarbejdet en ny liste over behandlingskrævende tandstillingsfejl. Indarbejdelse af denne liste i de gældende visitationsregler forventes sammen med kalibrering inden for større enheder at kunne sikre et mere ensartet behandlingsniveau inden for tandreguleringsområdet. Tandplejens struktur og organisation 9

11 Med udgangspunkt i de af WHO opstillede globale mål for oral sundhed år 2020 vil Sundhedsstyrelsen formulere en lignende målsætning for tandplejen i Danmark. Den nødvendige indsamling og bearbejdning af populationsdata om oral sundhed og sygdom vedrørende både børne- og voksenbefolkningen vil kunne danne grundlag for en løbende evaluering af den faktiske indsats i tandplejen, de dertil anvendte økonomiske og personalemæssige ressourcer og den resulterende orale sundhedstilstand i befolkningen som helhed. Tandplejens struktur og organisation 10

12 INDLEDNING Tandplejens struktur og organisation 11

13 1 Kommissorium for Tandplejens Strukturudvalg Udvalget skal: Beskrive den gældende struktur på tandplejeområdet 1 tandplejens organisation inden for den gældende struktur Gøre nærmere rede for eventuelle problemer ved tandplejens struktur og organisation, primært i relation til: - befolkningens behov for tandpleje og sammenhæng i tandplejen - de til rådighed værende personaleressourcer - de gældende visitationskriterier for tandregulering. Opstille modeller for løsning af de afdækkede problemer i tandplejens struktur og organisation i relation til - almen tandpleje (børn og voksne) - tandreguleringsområdet, herunder opstille forslag til tiltag, der kan sikre en bedre efterlevelse hos kommunerne af de gældende visitationskriterier for tandregulering eventuel differentiering baseret på - demografi (befolkningssammensætning) og geografi (by-land) Belyse de lovmæssige og overenskomstmæssige konsekvenser af de opstillede modeller. Udvalget skal ikke: beskæftige sig med forhold, der falder uden for Tandlægelovens 10, som eksempelvis kosmetisk tandpleje. 1 Hvilende på autorisationslovgivningen samt de lovbestemte ordninger og sundheds- og sociallovgivning i øvrigt, dvs.: Lov om Tandlæger, Lov om Tandplejere, Lov om Kliniske Tandteknikere, Lov om Tandpleje, Lov om Offentlig Sygesikring, Sygehuslovgivningen, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Social Pension Tandplejens struktur og organisation 12

14 2 Formålet med Strukturudvalgets arbejde Strukturudvalgets opgave har været i forlængelse af prognosearbejdets konklusioner at se nærmere på mulighederne for at fremme en strukturtilpasning og at udarbejde forslag til modeller for løsning af strukturproblemer på tandplejeområdet, både i relation til tandpleje for børn og unge og i relation til voksentandplejen. Tandplejelovens 2 1 formulerer en generel og bred målsætning for hele tandplejen: Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Denne målsætning omfatter ikke en enkelt aldersgruppe isoleret, men hele befolkningen i et livsforløb, og kan betragtes som en ideel målsætning. Der er i målsætningen lagt vægt på flere aspekter: et adfærdsmæssigt aspekt (god hjemmetandpleje, hensigtsmæssige tandplejevaner) et sundhedsresultat (sunde tænder, mund og kæber... i funktionsdygtig stand) et tidsaspekt (udvikle... og bevare... gennem hele livet) og et systemaspekt (sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling). For at leve op til en sådan målsætning påhviler der såvel tandplejens personale, offentlige myndigheder, faglige organisationer som modtagere af tandplejens ydelser et betydeligt ansvar. Det er i Danmark et grundlæggende princip, at sundhedsydelser bør gives på det Laveste Effektive OmkostningsNiveau (LEON-princippet). Samtidig bør der tages hensyn til nærheds-princippet og til lige adgang til kvalificerede sundhedsydelser. Det er imidlertid også den generelle, fagligt dokumenterede opfattelse, at kvaliteten i diagnostik, forebyggelse og behandling generelt øges med stigende erfaring. Formålet med, at udvalget i henhold til kommissoriet - skal opstille modeller for løsning af de afdækkede problemer i tandplejens struktur og organisation samt belyse de lovmæssige og overenskomstmæssige konsekvenser af de opstillede modeller, er således ud fra de ovennævnte grundprincipper: at sikre, at den enkelte person med de til enhver tid tilstedeværende personaleressourcer gives mulighed for at opnå den størst mulige tandplejemæssige sundhedsgevinst for de økonomiske ressourcer, samfundet og den enkelte stiller til rådighed. 2 Lovbekendtgørelse nr af 15. december 2003 af lov om tandpleje m.v. Tandplejens struktur og organisation 13

15 3 Medlemmer TANDPLEJENS STRUKTURUDVALG Dansk Tandlægeforening: Tandlæge, næstformand Niels Bruun Dansk Tandplejerforening: Tandplejer, formand Elisabeth Gregersen Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti: Specialtandlæge, formand Preben Dømgaard HK-Danmark: Tandklinikassistent, formand Kirsten Møller Christensen Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Fuldmægtig Ulla Kallestrup Kommunernes Landsforening: Overtandlæge Ingelise Hansen Københavns og Frederiksberg Kommuner: Overtandlæge Inna Rossen Klitz Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere: Klinisk tandtekniker Gardar Magnusson, fra tredje møde afløst af klinisk tandtekniker Anne-Mette Bennetsen Personligt udpeget af Sundhedsstyrelsen: Koordinerende tandplejer Else-Marie Rudolph Personligt udpeget af Sundhedsstyrelsen: Overtandlæge, ph.d. Børge Hede Personligt udpeget af Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jahn Legarth Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet, og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet: Skolechef, dr.odont. Merete Vigild Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling (formand) Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen (sekretær) Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Fuldmægtig Lotte Pedersen Tandlægernes Nye Landsforening: Overtandlæge Erik Sørensen Tandlægeskolen, Københavns Universitet, og Odontologisk Institut, Aarhus Universitet: Professor, dr.odont., institutleder Flemming Isidor SEKRETARIATSGRUPPEN FOR TANDPLEJENS STRUKTURUDVALG (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Personligt udpeget: Koordinerende tandplejer Else-Marie Rudolph Personligt udpeget: Overtandlæge, ph.d. Børge Hede Personligt udpeget: Tandlæge Jahn Legarth Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling (formand) Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen (sekretær) INTERVALUNDERUDVALGET (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Personligt udpeget: Professor, dr. odont. et cand. scient. soc. Poul Erik Petersen Personligt udpeget: Sundhedschef, overtandlæge ph.d. Per Antoft Personligt udpeget: Tandlæge Jan Frederiksen Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen Tandplejens struktur og organisation 14

16 OVERENSKOMSTUNDERUDVALGET (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Dansk Tandlægeforening: Tandlæge Niels Bruun Dansk Tandplejerforening: Tandplejer Elisabeth Gregersen Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Fuldmægtig Ulla Kallestrup Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Fuldmægtig Lotte Petersen ORTO-UNDERUDVALGET (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Personligt udpeget: Professor, dr. odont. et med. Inger Kjær Personligt udpeget: Specialtandlæge Lone Møller Personligt udpeget: Specialtandlæge Preben Dømgaard Personligt udpeget: Specialtandlæge Torben Seirup Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen KONSULENTER Professor, dr. odont. Dorthe Holst Professor, dr. odont. et cand. scient. soc. Poul Erik Petersen MØDER Tandplejens Strukturudvalg afholdt sit første møde den 1. april 2003 og afsluttede møderækken den 24. marts Der er i alt afholdt 25 møder i udvalget, sekretariatsgruppen og underudvalgene med følgende mødeaktivitet: Tandplejens Strukturudvalg: 6 møder Sekretariatsgruppen: 9 møder Intervalunderudvalget: 3 møder Overenskomstunderudvalget: 4 møder ORTO-underudvalget: 3 møder Tandplejens struktur og organisation 15

17 DESKRIPTIV DEL Tandplejens struktur og organisation 16

18 4 Tandplejens nuværende struktur og organisation Ved tandplejens struktur forstås i denne rapport den struktur på tandplejeområdet, der hviler på lovgivning. Der er her tale om såvel autorisationslovgivningen som den lovgivning, der vedrører tandplejens ordninger samt sundheds- og sociallovgivning i øvrigt 3. Denne lovgivning vedrører tandplejetilbuddet for målgrupper i befolkningen og beskrives nærmere i det følgende. Ved tandplejens organisation forstås i denne rapport den måde, hvorpå tandplejen er organiseret inden for den gældende lovgivning. I henhold til Prognoserapporten ligger ratioen population (befolkningstal) pr. tandlæge i Danmark på linie med de øvrige nordiske lande, hvorimod der er væsentligt flere borgere pr. tandlæge i lande som Storbritannien, Holland og USA (Tabel 1). Population pr. tandlæge Ratio tandlæge : tandplejer Danmark ,9:1 Norge ,9:1 Sverige ,6:1 Finland ,9:1 UK ,6:1 Tyskland Holland ,7:1 USA ,9:1 Tabel 1. Nøgletal om tandplejepersonale i en række lande (tal for de enkelte lande ikke justeret for beskæftigelsesgrad). Kilde: Tandplejeprognosen. Tandlæge : tandplejer ratioen ligger relativt højt for Danmark (4,9:1). I de øvrige nordiske lande er tandplejere i stadig højere grad inddraget i både offentlig og privat tandpleje, og i takt med den øgede tandsundhed varetager de i vidt omfang rutineundersøgelser (Tabel 1). 4.1 Tandpleje i henhold til lov om tandpleje Tandpleje for børn og unge Alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, er omfattet af vederlagsfri forebyggende og behandlende kommunal tandpleje. Optagelse i den kommunale tandpleje sker automatisk og kræver ikke tilmelding. Tandpleje for børn og unge mellem 0 og 18 år kan tilbydes på offentlige klinikker, hos praktiserende tandlæger, der har indgået aftale med kommunen, eller ved en kombination af disse ordninger. Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, vælge at modtage kommunal tand- 3 Lov om tandlæger, Lov om tandplejere, Lov om kliniske tandteknikere, Lov om tandpleje, Lov om offentlig sygesikring, Lov om sygehusvæsenet, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension Tandplejens struktur og organisation 17

19 pleje i privat tandlægepraksis efter eget valg, eller ved en anden kommunes tandklinik. I sådanne tilfælde vil der kunne opkræves egenbetaling. For unge på 16 og 17 år foreligger der særlige valgmuligheder 4. Unge på 16 og 17 år kan f.eks. vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg, eller kan - i det tilfælde, hvor bopælskommunen har oprettet offentlig klinik - vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud her, også i de tilfælde, hvor kommunen har besluttet at tilrettelægge tandplejen for unge på 16 og 17 år hos praktiserende tandlæger. Endeligt er det muligt for de årige at vælge en anden kommunes tandklinik, ligesom det er muligt for dem fortsat at modtage tandplejetilbuddet der, hvis de har valgt dette før 16-årsalderen. Det skønnes, at op imod 100 % af børn og unge mellem 0 og 18 år deltager i det kommunale børne- og ungdomstandplejetilbud (dvs. ca. 1.2 mio. i 2002-tal) Tandpleje på offentlige klinikker Langt de fleste af landets kommuner har valgt at organisere børne- og ungdomstandplejen på offentlige klinikker (klinikkommuner). Således var der i år 2000 godt 200 såkaldte klinikkommuner 5. Dette svarer til, at ca. 85% af de 0-17-årige bliver behandlet på offentlige klinikker. I kommuner, der har oprettet offentlige klinikker, kan de unge på 16 og 17 år vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i almen praksis. Valgproceduren tilrettelægges sædvanligvis således, at den unge kun skal melde tilbage til kommunen, hvis der ønskes et andet tandplejetilbud end det, kommunen generelt har fastlagt for de unge på 16 og 17 år, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier 6. I kommuner, der helt eller delvis har valgt at tilrettelægge tandplejetilbuddet ved hjælp af offentligt ansatte tandlæger (klinikkommuner), kan ansættes en leder. Baseret på tal fra den sociale ressourceopgørelse og på Tandplejeprognosen 7 var der i 1999 i gennemsnit 784 brugere pr. behandler (tandlæge / tandplejer), og forholdstallet tandlæge : tandplejer er som 5,7 : 1. Den kommunale tandpleje i klinikkommuner beskæftiger (fuldtidsstillinger) i henhold til Danmarks Statistik 1137 tandlæger og 2077 klinikassistenter (2003 tal 8 ). Danmarks Statistik har imidlertid ikke siden 1999 separat opgjort antallet af tandplejere i kommunal tandpleje. Når Danmarks Statistik således efter år 2000 anfører antal af klinikassistenter dækker dette tal over det samlede antal hjælpekræfter (klinikassistenter, tandplejere, tandteknikere mv.). Der foreligger ikke præcise tal for antallet af tandplejere beskæftiget i klinikkommunerne. Det anslås imidlertid, at der - ud af tallet på 2077 i år er ca. 300 tandplejere (2003-tal) 9. Dette tal er ikke omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Idet en del tandplejere er ansat i deltidsstil- 4 Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2003 om tandpleje 5 Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark Sundhedsstyrelsen, november 2001, side 42 6 Sundhedsstyrelsens retningslinier af 29. marts 2001 for omfanget af og kravene til den kommunale og amtskommunale tandpleje med senere ændringer 7 Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark Sundhedsstyrelsen, november 2001, Tabel 22 8 Kilde: Danmarks Statistik. Personaleforbruget belyses i form af antal ansatte og de pågældendes ugentlige timetal. Ud fra timetallet beregnes antal årsværk, dvs. antal fuldtidsbeskæftigelse som årsækvivalenter med en standardarbejdstid på 35 timer 9 Kilde: Dansk Tandplejerforening Tandplejens struktur og organisation 18

20 linger, skønnes de ca. 300 tandplejere at udgøre et sted mellem og 250 årsværk. Over årrækken har såvel den relative procentdel (Figur 1) som det absolutte antal af tandplejere været stigende (Figur 2) 100% Tandlæger Tandplejere Klinikassistenter 80% 60% 40% 20% 0% Figur 1. Personale i klinikkommuner Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen, Dansk Tandplejerforening. Tandlæger Tandplejere Klinikassistenter Figur 2: Personale i klinikkommuner fordelt på personalegrupper. Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen, Dansk Tandplejerforening. Over årrækken er andelen af såvel tandlæger som hjælpepersonale (tandplejere, klinikassistenter mv.) som helhed svagt vigende indtil 1999/2000, men herefter i henhold til tallene fra Danmarks Statistik atter svagt øget, jf. Figur 2a. 10 (227) Kilde Kommunernes Landsforenings overenskomststatistik, 2002-tal Tandplejens struktur og organisation 19

21 Tandlæger Hjælpepersonale Figur 2a: Personale i klinikkommuner fordelt på personalegrupper. Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen, Dansk Tandplejerforening I henhold til oplysningerne fra Danmarks Statistik er personaleressourcerne i 2003 dog samlet reduceret med 174 i forhold til 1990, jf. Figur 2b (43 på tandlægesiden og 131 på hjælpepersonalesiden). I samme periode er antallet af børn og unge under 18 år steget med ca Samlede personaleressourcer Figur 2b: Samlede personaleressourcer i klinikkommuner Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen. En stikprøveundersøgelse fra 1/3 af landets kommuner 11, viser samtidig, at der i perioden fra 1999 til 2003 i disse kommuner er sket en reduktion på 27,5 tandlægestillinger og 15 klinikassistentstillinger. I samme periode er antallet af tandplejere øget med 13,5 stilling. Til og med år 1999 har kommunerne selv indberettet personaletal til Danmarks Statistik, men herefter er tallene baseret på lønstatistik. Omlægningen til at anvende personaleoplysninger fra lønstatistikken betyder, at der er databrud i personaleop- 11 Erik Sørensen, personlig kommunikation Tandplejens struktur og organisation 20

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025 tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 27-225 21 Tandplejeprognose 21 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Emneord: Tandpleje, prognose, udbud, tandlæger,

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen 16. april 2012 Sundheds- og Socialforvaltningen Tandplejen SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Nedbringe kariesforekomsten hos børn og unge... 7 2. Dækning af brugergruppen børn og unge...

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Takstregulering 1. januar 2015 Afdeling for Regional Specialtandpleje Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Personkreds... 4

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau.

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau. Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 362 Offentligt Om aktivloven 82 a, der vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Voksentandpleje i Danmark

Voksentandpleje i Danmark Birthe Cortsen og Eskild Klausen Fredslund Voksentandpleje i Danmark Organisering af voksentandplejen i Danmark i sammenligning med de øvrige nordiske lande og i forhold til voksenbefolkningens risikoprofil

Læs mere

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere