TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION"

Transkript

1 TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION 2004

2 TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION Maj 2004

3 Tandplejens struktur og organisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S URL: Emneord: Tandpleje, struktur, organisation, kommunal tandpleje, voksentandpleje, tandlæge, specialtandlæge, tandplejer, klinisk tandtekniker, klinikassistent, ortodonti, tandregulering, overenskomst. Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: 26. maj 2004 Elektronisk ISBN: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2004 Tandplejens struktur og organisation 2

4 INDLEDNING 11 1 Kommissorium for Tandplejens Strukturudvalg 12 2 Formålet med Strukturudvalgets arbejde 13 3 Medlemmer 14 DESKRIPTIV DEL 16 4 Tandplejens nuværende struktur og organisation Tandpleje i henhold til lov om tandpleje Tandpleje for børn og unge Tandpleje på offentlige klinikker Tandpleje hos praktiserende tandlæger Tandpleje i kombinationsordninger af offentlige klinikker og praktiserende tandlæger Tandreguleringsservice (ortodonti) Økonomi Omsorgstandpleje Økonomi Støtte til ulykkesbetingede skader Økonomi Amtstandpleje Økonomi Amtsspecialtandpleje Økonomi Odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion Økonomi Tilskud til kræftpatienter, der har modtaget strålebehandling eller kemoterapi samt til patienter med Sjøgrens Syndrom Økonomi Tandpleje i henhold til den sociale lovgivning Økonomi Tandpleje i almen praksis for voksne Tandlægepraksis Kliniksamarbejde og Kvalitetscirkler Økonomi Klinisk tandtekniker praksis Økonomi Tandplejerpraksis Økonomi Tandpleje i privat specialtandlægepraksis Økonomi Tandpleje i sygehusregi Tandpleje for indkaldte ved militæret Tandpleje for indsatte i fængsler Koordination 34 5 Tandplejens personalegrupper og virksomhedsområder Tandlæger Specialtandlæger Tandplejere Kliniske Tandteknikere 36 Tandplejens struktur og organisation 3

5 5.4 Klinikassistenter 37 6 Tandplejens indhold Tandpleje i henhold til lov om tandpleje Tandpleje for børn og unge Tandregulering (ortodonti) Omsorgstandpleje Støtte til ulykkesbetingede skader Amtstandpleje Amtsspecialtandpleje Odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion Tilskud til kræftpatienter, der har modtaget strålebehandling eller kemoterapi samt til patienter med Sjøgrens Syndrom Tandpleje i henhold til den sociale lovgivning Tandpleje i almen praksis for voksne Tandpleje i privat specialtandlægepraksis Tandpleje i sygehusregi 44 7 Befolkningens behov for tandpleje Børn og unge Tandregulering (ortodonti) Voksne Særlige grupper 55 8 Udviklingstendenser WHOs tandsundhedsmål Grad af målopfyldelse Tandsundhedsprofiler Tandplejeydelser i henhold til WHO Udviklingstendenser 58 9 Personalegruppernes adgang til at varetage tandplejens opgaver (kompetencer) Tandlæger Specialtandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Klinikassistenter 61 PROBLEMFORMULERING Overordnede problemer i tandplejens struktur og organisation Mål, behov, efterspørgsel og vilkår for målopfyldelse Overordnede problemer Oplæg til modeller 65 Tandplejens struktur og organisation 4

6 MODELFORSLAG Fremtidige rammer for tandplejen Enhedernes størrelse og konfiguration Modeller til opnåelse af større enheder Incitamenter til opnåelse af større enheder Generelle incitamenter mhp. af større enheder Incitamenter mhp. større enheder i tandpleje for voksne Incitamenter mhp. større enheder i offentlig tandpleje Regelbaserede ændringer mhp. større enheder Generelle regelbaserede ændringer mhp. større enheder Regelbaserede ændringer mhp. større enheder i tandpleje for voksne Regelbaserede ændringer mhp. større enheder i offentlig tandpleje Faglige og ressourcemæssige problemer ved forøgelse af enhedernes størrelse Mangel på tandlæger og tandplejere i lokalområder Manglende sammenhæng Lovgivnings- og overenskomstmæssige konsekvenser af forøgelse af enhedernes størrelse Lovgivning Lov om tandpleje Overenskomst Udveksling af arbejde mellem personalegrupper Udvekslingsmodeller Incitamenter til udveksling af arbejde Generelle incitamenter til udveksling af arbejde Incitamenter til udveksling i tandpleje for voksne Incitamenter for udveksling i offentlig tandpleje Regelbaserede ændringer mhp. udveksling af arbejde Generelle regelbaserede ændringer mhp. udveksling af arbejde Regelbaserede ændringer mhp. udveksling i tandpleje for voksne Regelbaserede ændringer mhp. udveksling i offentlig tandpleje Overenskomstunderudvalgets konklusioner vedrørende en eventuel overenskomst for selvstændige tandplejere Prognose for antal klinikker og patienter i tandplejerpraksis i Indhold Sammenhæng Merudgifter (Dobbeltydelser) Fordele og ulemper ved en eventuel overenskomst for tandplejere Faglige og ressourcemæssige problemer ved udvekslingsmodellerne Kommunikation, patientkontakt og jobtilfredshed Ressourceforbrug Dobbeltydelser og risiko for overforbrug af ydelser Lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige konsekvenser af udvekslingsmodellerne Lovgivning 87 Tandplejens struktur og organisation 5

7 Lov om tandlæger, lov om tandplejere Lov om tandpleje Overenskomst Overenskomst om tandplejeydelser Overenskomst om ansættelse Andet Tandreguleringsområdet (ortodonti) Visitations- og indberetningskriterier Ensartethed i behandlingstilbud Kalibrering Større enheder Omfanget af behandling Lovgivnings- og overenskomstmæssige konsekvenser af ændring af visitationskriterierne Lovgivning Lov om tandpleje Overenskomst Overenskomst om tandplejeydelser Overenskomst om ansættelse 91 UDFORDRINGER Tandplejens fremtid Sammenhæng i patientforløbet og kvalitetsudvikling i tandplejen Fremtidig målsætning for tandplejen 94 REFERENCER Regelsæt Litteratur 99 UNDERUDVALGENES REDEGØRELSER Intervalunderudvalgets redegørelse Baggrund for underudvalgets arbejde Indledning Rammeundersøgelsesintervaller Børn og unge (0-17) Unge voksne (18-34) Midaldrende voksne (35-64) Gamle (65+) Teamsammensætning ( minimumsteams ) Børn og unge Tandreguleringsområdet Almen tandlægepraksis for voksne Omsorgstandpleje Bruger-/befolkningsunderlag Børn og unge Tandreguleringsområdet Almen tandlægepraksis for voksne Omsorgstandpleje Regler mv Bibliografi 109 Tandplejens struktur og organisation 6

8 18 Overenskomstunderudvalgets redegørelse Baggrunden for Underudvalgets redegørelse Indledning Ydelser der kan indgå i en eventuel overenskomst for tandplejere Sammenhæng i tandplejesystemet Merudgifter (dobbeltydelser) i tandplejen ved en eventuel overenskomst for tandplejere Fordele og ulemper ved en eventuel overenskomst for tandplejere Sammendrag - Konklusion ORTO-underudvalgets redegørelse Baggrund for Underudvalgets arbejde Indledning Risikovurdering og omfanget af tandregulering Variation i visitation til ortodontisk behandling (gråzone) Faglig afgrænsning og præcisering af kriterierne Risici for skader mv., der vil blive fravalgt ved forskellige niveauer for behandling, samt beskrivelser, der tydeliggør de faglige vurderinger Konklusion og anbefalinger Bibliografi Bilag 1. Risikovurdering til ortodontisk behandling Funktionelle risici Psykosociale risici Referenceliste Bilag 2. Kriterier for udvælgelse til ortodontisk behandling jævnfør gældende visitationskriterier 138 Tandplejens struktur og organisation 7

9 Forord Sundhedsstyrelsen opstillede i 2001 i rapporten Tandplejeprognose - udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark den hovedkonklusion, at der i årene fremover samlet set vil være tilstrækkeligt med tandplejepersonale til at dække efterspørgslen efter de opgaver, der skal løses i fremtiden, både i den kommunale tandpleje, herunder på tandreguleringsområdet, og i den almene tandpleje for voksne. En forudsætning for denne konklusion var imidlertid, at der skulle ske en strukturtilpasning, at de gældende visitationskriterier for tandreguleringsbehandling skulle efterleves, samt at der skulle finde en ændret vægtning mellem tandlæger og tandplejere sted. Som en udløber af arbejdet med tandplejeprognosen anbefalede Sundhedsministeriet, at Sundhedsstyrelsen skulle se nærmere på mulighederne for en strukturtilpasning, herunder udarbejde forslag til modeller for løsning af strukturproblemer på tandplejeområdet. I foråret 2003 påbegyndte Sundhedsstyrelsen dette arbejde i Tandplejens Strukturudvalg med deltagelse af samtlige interessenter på tandplejeområdet. Således har udvalgsarbejdet haft deltagelse af repræsentanter for såvel privat som offentlig tandpleje, og tandplejens forskellige faglige organisationer har udpeget medlemmer til udvalget. Endelig har udvalget haft repræsentation fra uddannelsesinstitutionerne, fra de offentlige forhandlere og fra myndighedsside. Sundhedsstyrelsen afslutter med denne rapport Strukturudvalgets arbejde. På grund af den meget brede sammensætning har der i udvalget i mange tilfælde været divergerende opfattelser af, hvor problemfelterne i den danske tandpleje ses i dag, og hvorledes problemerne løses. Dette forhold afspejles i rapporten, som i et vist omfang afgiver egentlige anbefalinger, men primært fremlægger et idékatalog med forslag til en bred vifte af modeller, der kan danne grundlag for beslutninger om den fremtidige strukturering og organisering af tandplejen i Danmark. København, maj 2004 Eva Hammershøy Maria Malling Tandplejens struktur og organisation 8

10 Resumé Denne rapport vedrørende tandplejens struktur og organisation beskriver det nuværende danske tandplejesystem, belyser de problemer, der ses i systemet, samt opstiller modeller for, hvorledes de afdækkede problemer kan løses. Det må understreges, at de fremdragne problemer og løsningsmodeller dels beror på faktuelle forhold og dokumentation dels på bedst mulige skøn over forhold, for hvilke der ikke foreligger egentlig dokumentation, men hvor udvalgets medlemmer hver for sig har bidraget til at kvalificere de fremlagte skøn. Da udvalgets sammensætning har været facetteret, med repræsentation fra samtlige interessenter inden for dansk tandpleje, både offentlig og privat, har dette også afspejlet sig i opfattelserne af, dels hvor problemfelterne ses, dels hvorledes løsningsmodellerne skal se ud. På denne baggrund fremlægger nærværende rapport et idékatalog over løsningsmodeller, som forhåbentlig vil kunne anvendes til inspiration og konstruktiv omorganisering af dansk tandpleje, således at de enkelte brugere af tandplejesystemet får mulighed for at opnå den størst mulige tandplejemæssige sundhedsgevinst for de økonomiske ressourcer, samfundet og den enkelte stiller til rådighed med de til enhver tid tilstedeværende personaleressourcer. Trods forskelligheden i fagligt ståsted og indgangsvinkel blandt udvalgets medlemmer er der opnået enighed om følgende overordnede linier: Opnåelse af den fornødne tværfaglighed, udnyttelse af de samlede personaleressourcer samt differentiering af det samlede ressourceforbrug inden for tandplejen uden samtidig at kompromittere kvaliteten kræver de fornødne fysiske og organisatoriske rammer. En afgørende forudsætning for dette er, at der bliver etableret større organisatoriske tandplejeenheder med et større patientunderlag. De større enheder skal skabe volumen til at gennemføre videregivelse og modtagelse af arbejde personalegrupperne imellem. Med et tilstrækkeligt stort patientunderlag forbedres mulighederne for at gennemføre en formidling af arbejdsopgaverne i forhold til teknologiniveau (lav, medium og høj). Herved forbedres mulighederne for at tilrettelægge arbejdet på en måde, så nytten af de enkelte faggruppers kompetence maksimeres (LEON-princippet). De større enheder skaber også mulighed for kalibrering og opnåelse af ensartethed i diagnostik og behandling, et forhold, der er af betydning inden for alle dele af sundhedsvæsenet, og som kan medvirke til at give tandplejen et kvalitetsløft. Inden for de større rammer for tandplejen kan udveksling (modtagelse og videregivelse) af arbejde mellem personalegrupperne derfor fremmes mere eller mindre - gennem anvendelse af de incitamenter eller regelbaserede ændringer, der fremlægges som forslag. Der er udarbejdet en ny liste over behandlingskrævende tandstillingsfejl. Indarbejdelse af denne liste i de gældende visitationsregler forventes sammen med kalibrering inden for større enheder at kunne sikre et mere ensartet behandlingsniveau inden for tandreguleringsområdet. Tandplejens struktur og organisation 9

11 Med udgangspunkt i de af WHO opstillede globale mål for oral sundhed år 2020 vil Sundhedsstyrelsen formulere en lignende målsætning for tandplejen i Danmark. Den nødvendige indsamling og bearbejdning af populationsdata om oral sundhed og sygdom vedrørende både børne- og voksenbefolkningen vil kunne danne grundlag for en løbende evaluering af den faktiske indsats i tandplejen, de dertil anvendte økonomiske og personalemæssige ressourcer og den resulterende orale sundhedstilstand i befolkningen som helhed. Tandplejens struktur og organisation 10

12 INDLEDNING Tandplejens struktur og organisation 11

13 1 Kommissorium for Tandplejens Strukturudvalg Udvalget skal: Beskrive den gældende struktur på tandplejeområdet 1 tandplejens organisation inden for den gældende struktur Gøre nærmere rede for eventuelle problemer ved tandplejens struktur og organisation, primært i relation til: - befolkningens behov for tandpleje og sammenhæng i tandplejen - de til rådighed værende personaleressourcer - de gældende visitationskriterier for tandregulering. Opstille modeller for løsning af de afdækkede problemer i tandplejens struktur og organisation i relation til - almen tandpleje (børn og voksne) - tandreguleringsområdet, herunder opstille forslag til tiltag, der kan sikre en bedre efterlevelse hos kommunerne af de gældende visitationskriterier for tandregulering eventuel differentiering baseret på - demografi (befolkningssammensætning) og geografi (by-land) Belyse de lovmæssige og overenskomstmæssige konsekvenser af de opstillede modeller. Udvalget skal ikke: beskæftige sig med forhold, der falder uden for Tandlægelovens 10, som eksempelvis kosmetisk tandpleje. 1 Hvilende på autorisationslovgivningen samt de lovbestemte ordninger og sundheds- og sociallovgivning i øvrigt, dvs.: Lov om Tandlæger, Lov om Tandplejere, Lov om Kliniske Tandteknikere, Lov om Tandpleje, Lov om Offentlig Sygesikring, Sygehuslovgivningen, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Social Pension Tandplejens struktur og organisation 12

14 2 Formålet med Strukturudvalgets arbejde Strukturudvalgets opgave har været i forlængelse af prognosearbejdets konklusioner at se nærmere på mulighederne for at fremme en strukturtilpasning og at udarbejde forslag til modeller for løsning af strukturproblemer på tandplejeområdet, både i relation til tandpleje for børn og unge og i relation til voksentandplejen. Tandplejelovens 2 1 formulerer en generel og bred målsætning for hele tandplejen: Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Denne målsætning omfatter ikke en enkelt aldersgruppe isoleret, men hele befolkningen i et livsforløb, og kan betragtes som en ideel målsætning. Der er i målsætningen lagt vægt på flere aspekter: et adfærdsmæssigt aspekt (god hjemmetandpleje, hensigtsmæssige tandplejevaner) et sundhedsresultat (sunde tænder, mund og kæber... i funktionsdygtig stand) et tidsaspekt (udvikle... og bevare... gennem hele livet) og et systemaspekt (sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling). For at leve op til en sådan målsætning påhviler der såvel tandplejens personale, offentlige myndigheder, faglige organisationer som modtagere af tandplejens ydelser et betydeligt ansvar. Det er i Danmark et grundlæggende princip, at sundhedsydelser bør gives på det Laveste Effektive OmkostningsNiveau (LEON-princippet). Samtidig bør der tages hensyn til nærheds-princippet og til lige adgang til kvalificerede sundhedsydelser. Det er imidlertid også den generelle, fagligt dokumenterede opfattelse, at kvaliteten i diagnostik, forebyggelse og behandling generelt øges med stigende erfaring. Formålet med, at udvalget i henhold til kommissoriet - skal opstille modeller for løsning af de afdækkede problemer i tandplejens struktur og organisation samt belyse de lovmæssige og overenskomstmæssige konsekvenser af de opstillede modeller, er således ud fra de ovennævnte grundprincipper: at sikre, at den enkelte person med de til enhver tid tilstedeværende personaleressourcer gives mulighed for at opnå den størst mulige tandplejemæssige sundhedsgevinst for de økonomiske ressourcer, samfundet og den enkelte stiller til rådighed. 2 Lovbekendtgørelse nr af 15. december 2003 af lov om tandpleje m.v. Tandplejens struktur og organisation 13

15 3 Medlemmer TANDPLEJENS STRUKTURUDVALG Dansk Tandlægeforening: Tandlæge, næstformand Niels Bruun Dansk Tandplejerforening: Tandplejer, formand Elisabeth Gregersen Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti: Specialtandlæge, formand Preben Dømgaard HK-Danmark: Tandklinikassistent, formand Kirsten Møller Christensen Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Fuldmægtig Ulla Kallestrup Kommunernes Landsforening: Overtandlæge Ingelise Hansen Københavns og Frederiksberg Kommuner: Overtandlæge Inna Rossen Klitz Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere: Klinisk tandtekniker Gardar Magnusson, fra tredje møde afløst af klinisk tandtekniker Anne-Mette Bennetsen Personligt udpeget af Sundhedsstyrelsen: Koordinerende tandplejer Else-Marie Rudolph Personligt udpeget af Sundhedsstyrelsen: Overtandlæge, ph.d. Børge Hede Personligt udpeget af Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jahn Legarth Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet, og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet: Skolechef, dr.odont. Merete Vigild Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling (formand) Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen (sekretær) Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Fuldmægtig Lotte Pedersen Tandlægernes Nye Landsforening: Overtandlæge Erik Sørensen Tandlægeskolen, Københavns Universitet, og Odontologisk Institut, Aarhus Universitet: Professor, dr.odont., institutleder Flemming Isidor SEKRETARIATSGRUPPEN FOR TANDPLEJENS STRUKTURUDVALG (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Personligt udpeget: Koordinerende tandplejer Else-Marie Rudolph Personligt udpeget: Overtandlæge, ph.d. Børge Hede Personligt udpeget: Tandlæge Jahn Legarth Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling (formand) Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen (sekretær) INTERVALUNDERUDVALGET (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Personligt udpeget: Professor, dr. odont. et cand. scient. soc. Poul Erik Petersen Personligt udpeget: Sundhedschef, overtandlæge ph.d. Per Antoft Personligt udpeget: Tandlæge Jan Frederiksen Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen Tandplejens struktur og organisation 14

16 OVERENSKOMSTUNDERUDVALGET (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Dansk Tandlægeforening: Tandlæge Niels Bruun Dansk Tandplejerforening: Tandplejer Elisabeth Gregersen Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Fuldmægtig Ulla Kallestrup Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Fuldmægtig Lotte Petersen ORTO-UNDERUDVALGET (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Personligt udpeget: Professor, dr. odont. et med. Inger Kjær Personligt udpeget: Specialtandlæge Lone Møller Personligt udpeget: Specialtandlæge Preben Dømgaard Personligt udpeget: Specialtandlæge Torben Seirup Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen KONSULENTER Professor, dr. odont. Dorthe Holst Professor, dr. odont. et cand. scient. soc. Poul Erik Petersen MØDER Tandplejens Strukturudvalg afholdt sit første møde den 1. april 2003 og afsluttede møderækken den 24. marts Der er i alt afholdt 25 møder i udvalget, sekretariatsgruppen og underudvalgene med følgende mødeaktivitet: Tandplejens Strukturudvalg: 6 møder Sekretariatsgruppen: 9 møder Intervalunderudvalget: 3 møder Overenskomstunderudvalget: 4 møder ORTO-underudvalget: 3 møder Tandplejens struktur og organisation 15

17 DESKRIPTIV DEL Tandplejens struktur og organisation 16

18 4 Tandplejens nuværende struktur og organisation Ved tandplejens struktur forstås i denne rapport den struktur på tandplejeområdet, der hviler på lovgivning. Der er her tale om såvel autorisationslovgivningen som den lovgivning, der vedrører tandplejens ordninger samt sundheds- og sociallovgivning i øvrigt 3. Denne lovgivning vedrører tandplejetilbuddet for målgrupper i befolkningen og beskrives nærmere i det følgende. Ved tandplejens organisation forstås i denne rapport den måde, hvorpå tandplejen er organiseret inden for den gældende lovgivning. I henhold til Prognoserapporten ligger ratioen population (befolkningstal) pr. tandlæge i Danmark på linie med de øvrige nordiske lande, hvorimod der er væsentligt flere borgere pr. tandlæge i lande som Storbritannien, Holland og USA (Tabel 1). Population pr. tandlæge Ratio tandlæge : tandplejer Danmark ,9:1 Norge ,9:1 Sverige ,6:1 Finland ,9:1 UK ,6:1 Tyskland Holland ,7:1 USA ,9:1 Tabel 1. Nøgletal om tandplejepersonale i en række lande (tal for de enkelte lande ikke justeret for beskæftigelsesgrad). Kilde: Tandplejeprognosen. Tandlæge : tandplejer ratioen ligger relativt højt for Danmark (4,9:1). I de øvrige nordiske lande er tandplejere i stadig højere grad inddraget i både offentlig og privat tandpleje, og i takt med den øgede tandsundhed varetager de i vidt omfang rutineundersøgelser (Tabel 1). 4.1 Tandpleje i henhold til lov om tandpleje Tandpleje for børn og unge Alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, er omfattet af vederlagsfri forebyggende og behandlende kommunal tandpleje. Optagelse i den kommunale tandpleje sker automatisk og kræver ikke tilmelding. Tandpleje for børn og unge mellem 0 og 18 år kan tilbydes på offentlige klinikker, hos praktiserende tandlæger, der har indgået aftale med kommunen, eller ved en kombination af disse ordninger. Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, vælge at modtage kommunal tand- 3 Lov om tandlæger, Lov om tandplejere, Lov om kliniske tandteknikere, Lov om tandpleje, Lov om offentlig sygesikring, Lov om sygehusvæsenet, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension Tandplejens struktur og organisation 17

19 pleje i privat tandlægepraksis efter eget valg, eller ved en anden kommunes tandklinik. I sådanne tilfælde vil der kunne opkræves egenbetaling. For unge på 16 og 17 år foreligger der særlige valgmuligheder 4. Unge på 16 og 17 år kan f.eks. vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg, eller kan - i det tilfælde, hvor bopælskommunen har oprettet offentlig klinik - vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud her, også i de tilfælde, hvor kommunen har besluttet at tilrettelægge tandplejen for unge på 16 og 17 år hos praktiserende tandlæger. Endeligt er det muligt for de årige at vælge en anden kommunes tandklinik, ligesom det er muligt for dem fortsat at modtage tandplejetilbuddet der, hvis de har valgt dette før 16-årsalderen. Det skønnes, at op imod 100 % af børn og unge mellem 0 og 18 år deltager i det kommunale børne- og ungdomstandplejetilbud (dvs. ca. 1.2 mio. i 2002-tal) Tandpleje på offentlige klinikker Langt de fleste af landets kommuner har valgt at organisere børne- og ungdomstandplejen på offentlige klinikker (klinikkommuner). Således var der i år 2000 godt 200 såkaldte klinikkommuner 5. Dette svarer til, at ca. 85% af de 0-17-årige bliver behandlet på offentlige klinikker. I kommuner, der har oprettet offentlige klinikker, kan de unge på 16 og 17 år vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i almen praksis. Valgproceduren tilrettelægges sædvanligvis således, at den unge kun skal melde tilbage til kommunen, hvis der ønskes et andet tandplejetilbud end det, kommunen generelt har fastlagt for de unge på 16 og 17 år, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier 6. I kommuner, der helt eller delvis har valgt at tilrettelægge tandplejetilbuddet ved hjælp af offentligt ansatte tandlæger (klinikkommuner), kan ansættes en leder. Baseret på tal fra den sociale ressourceopgørelse og på Tandplejeprognosen 7 var der i 1999 i gennemsnit 784 brugere pr. behandler (tandlæge / tandplejer), og forholdstallet tandlæge : tandplejer er som 5,7 : 1. Den kommunale tandpleje i klinikkommuner beskæftiger (fuldtidsstillinger) i henhold til Danmarks Statistik 1137 tandlæger og 2077 klinikassistenter (2003 tal 8 ). Danmarks Statistik har imidlertid ikke siden 1999 separat opgjort antallet af tandplejere i kommunal tandpleje. Når Danmarks Statistik således efter år 2000 anfører antal af klinikassistenter dækker dette tal over det samlede antal hjælpekræfter (klinikassistenter, tandplejere, tandteknikere mv.). Der foreligger ikke præcise tal for antallet af tandplejere beskæftiget i klinikkommunerne. Det anslås imidlertid, at der - ud af tallet på 2077 i år er ca. 300 tandplejere (2003-tal) 9. Dette tal er ikke omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Idet en del tandplejere er ansat i deltidsstil- 4 Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2003 om tandpleje 5 Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark Sundhedsstyrelsen, november 2001, side 42 6 Sundhedsstyrelsens retningslinier af 29. marts 2001 for omfanget af og kravene til den kommunale og amtskommunale tandpleje med senere ændringer 7 Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark Sundhedsstyrelsen, november 2001, Tabel 22 8 Kilde: Danmarks Statistik. Personaleforbruget belyses i form af antal ansatte og de pågældendes ugentlige timetal. Ud fra timetallet beregnes antal årsværk, dvs. antal fuldtidsbeskæftigelse som årsækvivalenter med en standardarbejdstid på 35 timer 9 Kilde: Dansk Tandplejerforening Tandplejens struktur og organisation 18

20 linger, skønnes de ca. 300 tandplejere at udgøre et sted mellem og 250 årsværk. Over årrækken har såvel den relative procentdel (Figur 1) som det absolutte antal af tandplejere været stigende (Figur 2) 100% Tandlæger Tandplejere Klinikassistenter 80% 60% 40% 20% 0% Figur 1. Personale i klinikkommuner Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen, Dansk Tandplejerforening. Tandlæger Tandplejere Klinikassistenter Figur 2: Personale i klinikkommuner fordelt på personalegrupper. Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen, Dansk Tandplejerforening. Over årrækken er andelen af såvel tandlæger som hjælpepersonale (tandplejere, klinikassistenter mv.) som helhed svagt vigende indtil 1999/2000, men herefter i henhold til tallene fra Danmarks Statistik atter svagt øget, jf. Figur 2a. 10 (227) Kilde Kommunernes Landsforenings overenskomststatistik, 2002-tal Tandplejens struktur og organisation 19

21 Tandlæger Hjælpepersonale Figur 2a: Personale i klinikkommuner fordelt på personalegrupper. Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen, Dansk Tandplejerforening I henhold til oplysningerne fra Danmarks Statistik er personaleressourcerne i 2003 dog samlet reduceret med 174 i forhold til 1990, jf. Figur 2b (43 på tandlægesiden og 131 på hjælpepersonalesiden). I samme periode er antallet af børn og unge under 18 år steget med ca Samlede personaleressourcer Figur 2b: Samlede personaleressourcer i klinikkommuner Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen. En stikprøveundersøgelse fra 1/3 af landets kommuner 11, viser samtidig, at der i perioden fra 1999 til 2003 i disse kommuner er sket en reduktion på 27,5 tandlægestillinger og 15 klinikassistentstillinger. I samme periode er antallet af tandplejere øget med 13,5 stilling. Til og med år 1999 har kommunerne selv indberettet personaletal til Danmarks Statistik, men herefter er tallene baseret på lønstatistik. Omlægningen til at anvende personaleoplysninger fra lønstatistikken betyder, at der er databrud i personaleop- 11 Erik Sørensen, personlig kommunikation Tandplejens struktur og organisation 20

TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION

TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION Maj 2004 Tandplejens struktur og organisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk Emneord: Tandpleje,

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje Bekendtgørelse om tandpleje I medfør af 78, stk. 2, 129, stk. 3, 130, 131, stk. 4, 132, stk. 2, 133, stk. 5, 134, stk. 2, 136, 137, stk. 2, 164 og 166, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark 2000-2020

Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark 2000-2020 Tandplejeprognose Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark 2000-2020 November 2001 Tandplejeprognose Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark 2000-2020 November 2001 Tandplejeprognose

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 179 af 28/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1114051 Senere ændringer

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Forandring Okt. 2011, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Vejledning om omfanget af og kravene til mv. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 302 2. SAL, TORVEGADE

Læs mere

Institutionsprofil for Amtstandplejen

Institutionsprofil for Amtstandplejen Institutionsprofil for Amtstandplejen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Amtstandplejen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere Tak for høringsmaterialet. Landsforeningen af kliniske tandteknikere (LKT) har nøje studeret det fremsendte materiale inden for alle erhvervsgrupperne og har bl.a. brugt dette til at understøtte svarene.

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

Billundmøde 2012. Fokus på børne- og ungdomstandpleje

Billundmøde 2012. Fokus på børne- og ungdomstandpleje Fokus på børne- og ungdomstandpleje Børne- og ungdomstandpleje hvilke regler gælder på området? lidt om BUT-overenskomsten udlicitering af børne- og ungdomstandpleje 2 Børne- og ungdomstandpleje BørnetandplejeNetværket

Læs mere

Specialtandpleje - regionen som leverandør

Specialtandpleje - regionen som leverandør Specialtandpleje - regionen som leverandør Ole Hovgaard Ph.D. Ledende overtandlæge Afdeling for Regional Specialtandpleje Hospitalsenheden Midt Region Midtjylland Sundhedsloven 133: Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

1. Konklusion Venstre har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje for socialt udsatte borgere.

1. Konklusion Venstre har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje for socialt udsatte borgere. Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra Venstre om forbedring af tandsundhed for socialt udsatte borgere. 1. Konklusion Venstre har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring

Læs mere

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx Omsorgstandplejen Version: xx.xx.xxxx Det tilbyder vi Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163

Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163 Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163 Det indgår i forberedelsesgrundlaget for Region Midtjylland, at der skal

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Tandplejetilbud på voksenområdet. - Struer Kommune

Tandplejetilbud på voksenområdet. - Struer Kommune Tandplejetilbud på voksenområdet - Struer Kommune Overordnet organisering Voksentandpleje Sygesikringstandpl eje Udføres af privatpraktiserende tandlæger med tilskud fra staten Omsorgstandpleje Udføres

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02 N OT AT Om organisering af kommunal tandregulering Ved brev af 30. januar 2009 med bilag har Tårnby Kommune rettet henvendelse til KL vedrørende muligheder for etablering af en fælles kommunal tandreguleringsklinik.

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge

ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge Det fremgår af din henvendelse af 22. maj 2014 samt efterfølgende henvendelser, at du mener, at Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

special- og omsorgstandpleje

special- og omsorgstandpleje Fuglsang Belysning af forskelligheden af special- og omsorgstandplejen i 17 kommuner i Danmark Anne Frida Birk DKTE special- og omsorgstandpleje Opgaven er udarbejdet af: Vejleder: Dato for aflevering:

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Benchmarkanalyse på personlige tillæg Borgerservice - 2013. 1. november 2013. 1. Udvælgelse af tillæg til benchmarkanalysen på personlige tillæg

Benchmarkanalyse på personlige tillæg Borgerservice - 2013. 1. november 2013. 1. Udvælgelse af tillæg til benchmarkanalysen på personlige tillæg Direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling Ramsherred 5 5700 Svendborg Benchmarkanalyse på personlige tillæg Borgerservice - 2013 Tlf. 62 23 30 00 Fax. www.svendborg.dk 1. november 2013 1. Udvælgelse

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: DEPMKDP/LSB Koordineret med: AELSAM (PKH) Sagsnr.: 1610511 Dok. nr.: 238751

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE / BØRN OG UNGE / SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE / BØRN OG UNGE / SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt udsatte 1. Konklusion Venstre Byrådsgruppe har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Vejledning af 30. juni om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje.

Sundhedsstyrelsens Vejledning af 30. juni om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. 3 Specialtandpleje 3.1 Personkreds Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere