TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION"

Transkript

1 TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION 2004

2 TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION Maj 2004

3 Tandplejens struktur og organisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S URL: Emneord: Tandpleje, struktur, organisation, kommunal tandpleje, voksentandpleje, tandlæge, specialtandlæge, tandplejer, klinisk tandtekniker, klinikassistent, ortodonti, tandregulering, overenskomst. Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: 26. maj 2004 Elektronisk ISBN: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2004 Tandplejens struktur og organisation 2

4 INDLEDNING 11 1 Kommissorium for Tandplejens Strukturudvalg 12 2 Formålet med Strukturudvalgets arbejde 13 3 Medlemmer 14 DESKRIPTIV DEL 16 4 Tandplejens nuværende struktur og organisation Tandpleje i henhold til lov om tandpleje Tandpleje for børn og unge Tandpleje på offentlige klinikker Tandpleje hos praktiserende tandlæger Tandpleje i kombinationsordninger af offentlige klinikker og praktiserende tandlæger Tandreguleringsservice (ortodonti) Økonomi Omsorgstandpleje Økonomi Støtte til ulykkesbetingede skader Økonomi Amtstandpleje Økonomi Amtsspecialtandpleje Økonomi Odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion Økonomi Tilskud til kræftpatienter, der har modtaget strålebehandling eller kemoterapi samt til patienter med Sjøgrens Syndrom Økonomi Tandpleje i henhold til den sociale lovgivning Økonomi Tandpleje i almen praksis for voksne Tandlægepraksis Kliniksamarbejde og Kvalitetscirkler Økonomi Klinisk tandtekniker praksis Økonomi Tandplejerpraksis Økonomi Tandpleje i privat specialtandlægepraksis Økonomi Tandpleje i sygehusregi Tandpleje for indkaldte ved militæret Tandpleje for indsatte i fængsler Koordination 34 5 Tandplejens personalegrupper og virksomhedsområder Tandlæger Specialtandlæger Tandplejere Kliniske Tandteknikere 36 Tandplejens struktur og organisation 3

5 5.4 Klinikassistenter 37 6 Tandplejens indhold Tandpleje i henhold til lov om tandpleje Tandpleje for børn og unge Tandregulering (ortodonti) Omsorgstandpleje Støtte til ulykkesbetingede skader Amtstandpleje Amtsspecialtandpleje Odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion Tilskud til kræftpatienter, der har modtaget strålebehandling eller kemoterapi samt til patienter med Sjøgrens Syndrom Tandpleje i henhold til den sociale lovgivning Tandpleje i almen praksis for voksne Tandpleje i privat specialtandlægepraksis Tandpleje i sygehusregi 44 7 Befolkningens behov for tandpleje Børn og unge Tandregulering (ortodonti) Voksne Særlige grupper 55 8 Udviklingstendenser WHOs tandsundhedsmål Grad af målopfyldelse Tandsundhedsprofiler Tandplejeydelser i henhold til WHO Udviklingstendenser 58 9 Personalegruppernes adgang til at varetage tandplejens opgaver (kompetencer) Tandlæger Specialtandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Klinikassistenter 61 PROBLEMFORMULERING Overordnede problemer i tandplejens struktur og organisation Mål, behov, efterspørgsel og vilkår for målopfyldelse Overordnede problemer Oplæg til modeller 65 Tandplejens struktur og organisation 4

6 MODELFORSLAG Fremtidige rammer for tandplejen Enhedernes størrelse og konfiguration Modeller til opnåelse af større enheder Incitamenter til opnåelse af større enheder Generelle incitamenter mhp. af større enheder Incitamenter mhp. større enheder i tandpleje for voksne Incitamenter mhp. større enheder i offentlig tandpleje Regelbaserede ændringer mhp. større enheder Generelle regelbaserede ændringer mhp. større enheder Regelbaserede ændringer mhp. større enheder i tandpleje for voksne Regelbaserede ændringer mhp. større enheder i offentlig tandpleje Faglige og ressourcemæssige problemer ved forøgelse af enhedernes størrelse Mangel på tandlæger og tandplejere i lokalområder Manglende sammenhæng Lovgivnings- og overenskomstmæssige konsekvenser af forøgelse af enhedernes størrelse Lovgivning Lov om tandpleje Overenskomst Udveksling af arbejde mellem personalegrupper Udvekslingsmodeller Incitamenter til udveksling af arbejde Generelle incitamenter til udveksling af arbejde Incitamenter til udveksling i tandpleje for voksne Incitamenter for udveksling i offentlig tandpleje Regelbaserede ændringer mhp. udveksling af arbejde Generelle regelbaserede ændringer mhp. udveksling af arbejde Regelbaserede ændringer mhp. udveksling i tandpleje for voksne Regelbaserede ændringer mhp. udveksling i offentlig tandpleje Overenskomstunderudvalgets konklusioner vedrørende en eventuel overenskomst for selvstændige tandplejere Prognose for antal klinikker og patienter i tandplejerpraksis i Indhold Sammenhæng Merudgifter (Dobbeltydelser) Fordele og ulemper ved en eventuel overenskomst for tandplejere Faglige og ressourcemæssige problemer ved udvekslingsmodellerne Kommunikation, patientkontakt og jobtilfredshed Ressourceforbrug Dobbeltydelser og risiko for overforbrug af ydelser Lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige konsekvenser af udvekslingsmodellerne Lovgivning 87 Tandplejens struktur og organisation 5

7 Lov om tandlæger, lov om tandplejere Lov om tandpleje Overenskomst Overenskomst om tandplejeydelser Overenskomst om ansættelse Andet Tandreguleringsområdet (ortodonti) Visitations- og indberetningskriterier Ensartethed i behandlingstilbud Kalibrering Større enheder Omfanget af behandling Lovgivnings- og overenskomstmæssige konsekvenser af ændring af visitationskriterierne Lovgivning Lov om tandpleje Overenskomst Overenskomst om tandplejeydelser Overenskomst om ansættelse 91 UDFORDRINGER Tandplejens fremtid Sammenhæng i patientforløbet og kvalitetsudvikling i tandplejen Fremtidig målsætning for tandplejen 94 REFERENCER Regelsæt Litteratur 99 UNDERUDVALGENES REDEGØRELSER Intervalunderudvalgets redegørelse Baggrund for underudvalgets arbejde Indledning Rammeundersøgelsesintervaller Børn og unge (0-17) Unge voksne (18-34) Midaldrende voksne (35-64) Gamle (65+) Teamsammensætning ( minimumsteams ) Børn og unge Tandreguleringsområdet Almen tandlægepraksis for voksne Omsorgstandpleje Bruger-/befolkningsunderlag Børn og unge Tandreguleringsområdet Almen tandlægepraksis for voksne Omsorgstandpleje Regler mv Bibliografi 109 Tandplejens struktur og organisation 6

8 18 Overenskomstunderudvalgets redegørelse Baggrunden for Underudvalgets redegørelse Indledning Ydelser der kan indgå i en eventuel overenskomst for tandplejere Sammenhæng i tandplejesystemet Merudgifter (dobbeltydelser) i tandplejen ved en eventuel overenskomst for tandplejere Fordele og ulemper ved en eventuel overenskomst for tandplejere Sammendrag - Konklusion ORTO-underudvalgets redegørelse Baggrund for Underudvalgets arbejde Indledning Risikovurdering og omfanget af tandregulering Variation i visitation til ortodontisk behandling (gråzone) Faglig afgrænsning og præcisering af kriterierne Risici for skader mv., der vil blive fravalgt ved forskellige niveauer for behandling, samt beskrivelser, der tydeliggør de faglige vurderinger Konklusion og anbefalinger Bibliografi Bilag 1. Risikovurdering til ortodontisk behandling Funktionelle risici Psykosociale risici Referenceliste Bilag 2. Kriterier for udvælgelse til ortodontisk behandling jævnfør gældende visitationskriterier 138 Tandplejens struktur og organisation 7

9 Forord Sundhedsstyrelsen opstillede i 2001 i rapporten Tandplejeprognose - udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark den hovedkonklusion, at der i årene fremover samlet set vil være tilstrækkeligt med tandplejepersonale til at dække efterspørgslen efter de opgaver, der skal løses i fremtiden, både i den kommunale tandpleje, herunder på tandreguleringsområdet, og i den almene tandpleje for voksne. En forudsætning for denne konklusion var imidlertid, at der skulle ske en strukturtilpasning, at de gældende visitationskriterier for tandreguleringsbehandling skulle efterleves, samt at der skulle finde en ændret vægtning mellem tandlæger og tandplejere sted. Som en udløber af arbejdet med tandplejeprognosen anbefalede Sundhedsministeriet, at Sundhedsstyrelsen skulle se nærmere på mulighederne for en strukturtilpasning, herunder udarbejde forslag til modeller for løsning af strukturproblemer på tandplejeområdet. I foråret 2003 påbegyndte Sundhedsstyrelsen dette arbejde i Tandplejens Strukturudvalg med deltagelse af samtlige interessenter på tandplejeområdet. Således har udvalgsarbejdet haft deltagelse af repræsentanter for såvel privat som offentlig tandpleje, og tandplejens forskellige faglige organisationer har udpeget medlemmer til udvalget. Endelig har udvalget haft repræsentation fra uddannelsesinstitutionerne, fra de offentlige forhandlere og fra myndighedsside. Sundhedsstyrelsen afslutter med denne rapport Strukturudvalgets arbejde. På grund af den meget brede sammensætning har der i udvalget i mange tilfælde været divergerende opfattelser af, hvor problemfelterne i den danske tandpleje ses i dag, og hvorledes problemerne løses. Dette forhold afspejles i rapporten, som i et vist omfang afgiver egentlige anbefalinger, men primært fremlægger et idékatalog med forslag til en bred vifte af modeller, der kan danne grundlag for beslutninger om den fremtidige strukturering og organisering af tandplejen i Danmark. København, maj 2004 Eva Hammershøy Maria Malling Tandplejens struktur og organisation 8

10 Resumé Denne rapport vedrørende tandplejens struktur og organisation beskriver det nuværende danske tandplejesystem, belyser de problemer, der ses i systemet, samt opstiller modeller for, hvorledes de afdækkede problemer kan løses. Det må understreges, at de fremdragne problemer og løsningsmodeller dels beror på faktuelle forhold og dokumentation dels på bedst mulige skøn over forhold, for hvilke der ikke foreligger egentlig dokumentation, men hvor udvalgets medlemmer hver for sig har bidraget til at kvalificere de fremlagte skøn. Da udvalgets sammensætning har været facetteret, med repræsentation fra samtlige interessenter inden for dansk tandpleje, både offentlig og privat, har dette også afspejlet sig i opfattelserne af, dels hvor problemfelterne ses, dels hvorledes løsningsmodellerne skal se ud. På denne baggrund fremlægger nærværende rapport et idékatalog over løsningsmodeller, som forhåbentlig vil kunne anvendes til inspiration og konstruktiv omorganisering af dansk tandpleje, således at de enkelte brugere af tandplejesystemet får mulighed for at opnå den størst mulige tandplejemæssige sundhedsgevinst for de økonomiske ressourcer, samfundet og den enkelte stiller til rådighed med de til enhver tid tilstedeværende personaleressourcer. Trods forskelligheden i fagligt ståsted og indgangsvinkel blandt udvalgets medlemmer er der opnået enighed om følgende overordnede linier: Opnåelse af den fornødne tværfaglighed, udnyttelse af de samlede personaleressourcer samt differentiering af det samlede ressourceforbrug inden for tandplejen uden samtidig at kompromittere kvaliteten kræver de fornødne fysiske og organisatoriske rammer. En afgørende forudsætning for dette er, at der bliver etableret større organisatoriske tandplejeenheder med et større patientunderlag. De større enheder skal skabe volumen til at gennemføre videregivelse og modtagelse af arbejde personalegrupperne imellem. Med et tilstrækkeligt stort patientunderlag forbedres mulighederne for at gennemføre en formidling af arbejdsopgaverne i forhold til teknologiniveau (lav, medium og høj). Herved forbedres mulighederne for at tilrettelægge arbejdet på en måde, så nytten af de enkelte faggruppers kompetence maksimeres (LEON-princippet). De større enheder skaber også mulighed for kalibrering og opnåelse af ensartethed i diagnostik og behandling, et forhold, der er af betydning inden for alle dele af sundhedsvæsenet, og som kan medvirke til at give tandplejen et kvalitetsløft. Inden for de større rammer for tandplejen kan udveksling (modtagelse og videregivelse) af arbejde mellem personalegrupperne derfor fremmes mere eller mindre - gennem anvendelse af de incitamenter eller regelbaserede ændringer, der fremlægges som forslag. Der er udarbejdet en ny liste over behandlingskrævende tandstillingsfejl. Indarbejdelse af denne liste i de gældende visitationsregler forventes sammen med kalibrering inden for større enheder at kunne sikre et mere ensartet behandlingsniveau inden for tandreguleringsområdet. Tandplejens struktur og organisation 9

11 Med udgangspunkt i de af WHO opstillede globale mål for oral sundhed år 2020 vil Sundhedsstyrelsen formulere en lignende målsætning for tandplejen i Danmark. Den nødvendige indsamling og bearbejdning af populationsdata om oral sundhed og sygdom vedrørende både børne- og voksenbefolkningen vil kunne danne grundlag for en løbende evaluering af den faktiske indsats i tandplejen, de dertil anvendte økonomiske og personalemæssige ressourcer og den resulterende orale sundhedstilstand i befolkningen som helhed. Tandplejens struktur og organisation 10

12 INDLEDNING Tandplejens struktur og organisation 11

13 1 Kommissorium for Tandplejens Strukturudvalg Udvalget skal: Beskrive den gældende struktur på tandplejeområdet 1 tandplejens organisation inden for den gældende struktur Gøre nærmere rede for eventuelle problemer ved tandplejens struktur og organisation, primært i relation til: - befolkningens behov for tandpleje og sammenhæng i tandplejen - de til rådighed værende personaleressourcer - de gældende visitationskriterier for tandregulering. Opstille modeller for løsning af de afdækkede problemer i tandplejens struktur og organisation i relation til - almen tandpleje (børn og voksne) - tandreguleringsområdet, herunder opstille forslag til tiltag, der kan sikre en bedre efterlevelse hos kommunerne af de gældende visitationskriterier for tandregulering eventuel differentiering baseret på - demografi (befolkningssammensætning) og geografi (by-land) Belyse de lovmæssige og overenskomstmæssige konsekvenser af de opstillede modeller. Udvalget skal ikke: beskæftige sig med forhold, der falder uden for Tandlægelovens 10, som eksempelvis kosmetisk tandpleje. 1 Hvilende på autorisationslovgivningen samt de lovbestemte ordninger og sundheds- og sociallovgivning i øvrigt, dvs.: Lov om Tandlæger, Lov om Tandplejere, Lov om Kliniske Tandteknikere, Lov om Tandpleje, Lov om Offentlig Sygesikring, Sygehuslovgivningen, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Social Pension Tandplejens struktur og organisation 12

14 2 Formålet med Strukturudvalgets arbejde Strukturudvalgets opgave har været i forlængelse af prognosearbejdets konklusioner at se nærmere på mulighederne for at fremme en strukturtilpasning og at udarbejde forslag til modeller for løsning af strukturproblemer på tandplejeområdet, både i relation til tandpleje for børn og unge og i relation til voksentandplejen. Tandplejelovens 2 1 formulerer en generel og bred målsætning for hele tandplejen: Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Denne målsætning omfatter ikke en enkelt aldersgruppe isoleret, men hele befolkningen i et livsforløb, og kan betragtes som en ideel målsætning. Der er i målsætningen lagt vægt på flere aspekter: et adfærdsmæssigt aspekt (god hjemmetandpleje, hensigtsmæssige tandplejevaner) et sundhedsresultat (sunde tænder, mund og kæber... i funktionsdygtig stand) et tidsaspekt (udvikle... og bevare... gennem hele livet) og et systemaspekt (sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling). For at leve op til en sådan målsætning påhviler der såvel tandplejens personale, offentlige myndigheder, faglige organisationer som modtagere af tandplejens ydelser et betydeligt ansvar. Det er i Danmark et grundlæggende princip, at sundhedsydelser bør gives på det Laveste Effektive OmkostningsNiveau (LEON-princippet). Samtidig bør der tages hensyn til nærheds-princippet og til lige adgang til kvalificerede sundhedsydelser. Det er imidlertid også den generelle, fagligt dokumenterede opfattelse, at kvaliteten i diagnostik, forebyggelse og behandling generelt øges med stigende erfaring. Formålet med, at udvalget i henhold til kommissoriet - skal opstille modeller for løsning af de afdækkede problemer i tandplejens struktur og organisation samt belyse de lovmæssige og overenskomstmæssige konsekvenser af de opstillede modeller, er således ud fra de ovennævnte grundprincipper: at sikre, at den enkelte person med de til enhver tid tilstedeværende personaleressourcer gives mulighed for at opnå den størst mulige tandplejemæssige sundhedsgevinst for de økonomiske ressourcer, samfundet og den enkelte stiller til rådighed. 2 Lovbekendtgørelse nr af 15. december 2003 af lov om tandpleje m.v. Tandplejens struktur og organisation 13

15 3 Medlemmer TANDPLEJENS STRUKTURUDVALG Dansk Tandlægeforening: Tandlæge, næstformand Niels Bruun Dansk Tandplejerforening: Tandplejer, formand Elisabeth Gregersen Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti: Specialtandlæge, formand Preben Dømgaard HK-Danmark: Tandklinikassistent, formand Kirsten Møller Christensen Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Fuldmægtig Ulla Kallestrup Kommunernes Landsforening: Overtandlæge Ingelise Hansen Københavns og Frederiksberg Kommuner: Overtandlæge Inna Rossen Klitz Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere: Klinisk tandtekniker Gardar Magnusson, fra tredje møde afløst af klinisk tandtekniker Anne-Mette Bennetsen Personligt udpeget af Sundhedsstyrelsen: Koordinerende tandplejer Else-Marie Rudolph Personligt udpeget af Sundhedsstyrelsen: Overtandlæge, ph.d. Børge Hede Personligt udpeget af Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jahn Legarth Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Aarhus Universitet, og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet: Skolechef, dr.odont. Merete Vigild Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling (formand) Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen (sekretær) Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Fuldmægtig Lotte Pedersen Tandlægernes Nye Landsforening: Overtandlæge Erik Sørensen Tandlægeskolen, Københavns Universitet, og Odontologisk Institut, Aarhus Universitet: Professor, dr.odont., institutleder Flemming Isidor SEKRETARIATSGRUPPEN FOR TANDPLEJENS STRUKTURUDVALG (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Personligt udpeget: Koordinerende tandplejer Else-Marie Rudolph Personligt udpeget: Overtandlæge, ph.d. Børge Hede Personligt udpeget: Tandlæge Jahn Legarth Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling (formand) Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen (sekretær) INTERVALUNDERUDVALGET (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Personligt udpeget: Professor, dr. odont. et cand. scient. soc. Poul Erik Petersen Personligt udpeget: Sundhedschef, overtandlæge ph.d. Per Antoft Personligt udpeget: Tandlæge Jan Frederiksen Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen Tandplejens struktur og organisation 14

16 OVERENSKOMSTUNDERUDVALGET (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Dansk Tandlægeforening: Tandlæge Niels Bruun Dansk Tandplejerforening: Tandplejer Elisabeth Gregersen Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Fuldmægtig Ulla Kallestrup Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen Sygesikringens Forhandlingsudvalg: Fuldmægtig Lotte Petersen ORTO-UNDERUDVALGET (UDPEGET AF SUNDHEDSSTYRELSEN) Personligt udpeget: Professor, dr. odont. et med. Inger Kjær Personligt udpeget: Specialtandlæge Lone Møller Personligt udpeget: Specialtandlæge Preben Dømgaard Personligt udpeget: Specialtandlæge Torben Seirup Sundhedsstyrelsen: Afdelingstandlæge, ph.d. Maria Malling Sundhedsstyrelsen: Tandlæge Jens Nielsen KONSULENTER Professor, dr. odont. Dorthe Holst Professor, dr. odont. et cand. scient. soc. Poul Erik Petersen MØDER Tandplejens Strukturudvalg afholdt sit første møde den 1. april 2003 og afsluttede møderækken den 24. marts Der er i alt afholdt 25 møder i udvalget, sekretariatsgruppen og underudvalgene med følgende mødeaktivitet: Tandplejens Strukturudvalg: 6 møder Sekretariatsgruppen: 9 møder Intervalunderudvalget: 3 møder Overenskomstunderudvalget: 4 møder ORTO-underudvalget: 3 møder Tandplejens struktur og organisation 15

17 DESKRIPTIV DEL Tandplejens struktur og organisation 16

18 4 Tandplejens nuværende struktur og organisation Ved tandplejens struktur forstås i denne rapport den struktur på tandplejeområdet, der hviler på lovgivning. Der er her tale om såvel autorisationslovgivningen som den lovgivning, der vedrører tandplejens ordninger samt sundheds- og sociallovgivning i øvrigt 3. Denne lovgivning vedrører tandplejetilbuddet for målgrupper i befolkningen og beskrives nærmere i det følgende. Ved tandplejens organisation forstås i denne rapport den måde, hvorpå tandplejen er organiseret inden for den gældende lovgivning. I henhold til Prognoserapporten ligger ratioen population (befolkningstal) pr. tandlæge i Danmark på linie med de øvrige nordiske lande, hvorimod der er væsentligt flere borgere pr. tandlæge i lande som Storbritannien, Holland og USA (Tabel 1). Population pr. tandlæge Ratio tandlæge : tandplejer Danmark ,9:1 Norge ,9:1 Sverige ,6:1 Finland ,9:1 UK ,6:1 Tyskland Holland ,7:1 USA ,9:1 Tabel 1. Nøgletal om tandplejepersonale i en række lande (tal for de enkelte lande ikke justeret for beskæftigelsesgrad). Kilde: Tandplejeprognosen. Tandlæge : tandplejer ratioen ligger relativt højt for Danmark (4,9:1). I de øvrige nordiske lande er tandplejere i stadig højere grad inddraget i både offentlig og privat tandpleje, og i takt med den øgede tandsundhed varetager de i vidt omfang rutineundersøgelser (Tabel 1). 4.1 Tandpleje i henhold til lov om tandpleje Tandpleje for børn og unge Alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, er omfattet af vederlagsfri forebyggende og behandlende kommunal tandpleje. Optagelse i den kommunale tandpleje sker automatisk og kræver ikke tilmelding. Tandpleje for børn og unge mellem 0 og 18 år kan tilbydes på offentlige klinikker, hos praktiserende tandlæger, der har indgået aftale med kommunen, eller ved en kombination af disse ordninger. Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, vælge at modtage kommunal tand- 3 Lov om tandlæger, Lov om tandplejere, Lov om kliniske tandteknikere, Lov om tandpleje, Lov om offentlig sygesikring, Lov om sygehusvæsenet, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension Tandplejens struktur og organisation 17

19 pleje i privat tandlægepraksis efter eget valg, eller ved en anden kommunes tandklinik. I sådanne tilfælde vil der kunne opkræves egenbetaling. For unge på 16 og 17 år foreligger der særlige valgmuligheder 4. Unge på 16 og 17 år kan f.eks. vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg, eller kan - i det tilfælde, hvor bopælskommunen har oprettet offentlig klinik - vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud her, også i de tilfælde, hvor kommunen har besluttet at tilrettelægge tandplejen for unge på 16 og 17 år hos praktiserende tandlæger. Endeligt er det muligt for de årige at vælge en anden kommunes tandklinik, ligesom det er muligt for dem fortsat at modtage tandplejetilbuddet der, hvis de har valgt dette før 16-årsalderen. Det skønnes, at op imod 100 % af børn og unge mellem 0 og 18 år deltager i det kommunale børne- og ungdomstandplejetilbud (dvs. ca. 1.2 mio. i 2002-tal) Tandpleje på offentlige klinikker Langt de fleste af landets kommuner har valgt at organisere børne- og ungdomstandplejen på offentlige klinikker (klinikkommuner). Således var der i år 2000 godt 200 såkaldte klinikkommuner 5. Dette svarer til, at ca. 85% af de 0-17-årige bliver behandlet på offentlige klinikker. I kommuner, der har oprettet offentlige klinikker, kan de unge på 16 og 17 år vælge at modtage vederlagsfri tandpleje i almen praksis. Valgproceduren tilrettelægges sædvanligvis således, at den unge kun skal melde tilbage til kommunen, hvis der ønskes et andet tandplejetilbud end det, kommunen generelt har fastlagt for de unge på 16 og 17 år, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier 6. I kommuner, der helt eller delvis har valgt at tilrettelægge tandplejetilbuddet ved hjælp af offentligt ansatte tandlæger (klinikkommuner), kan ansættes en leder. Baseret på tal fra den sociale ressourceopgørelse og på Tandplejeprognosen 7 var der i 1999 i gennemsnit 784 brugere pr. behandler (tandlæge / tandplejer), og forholdstallet tandlæge : tandplejer er som 5,7 : 1. Den kommunale tandpleje i klinikkommuner beskæftiger (fuldtidsstillinger) i henhold til Danmarks Statistik 1137 tandlæger og 2077 klinikassistenter (2003 tal 8 ). Danmarks Statistik har imidlertid ikke siden 1999 separat opgjort antallet af tandplejere i kommunal tandpleje. Når Danmarks Statistik således efter år 2000 anfører antal af klinikassistenter dækker dette tal over det samlede antal hjælpekræfter (klinikassistenter, tandplejere, tandteknikere mv.). Der foreligger ikke præcise tal for antallet af tandplejere beskæftiget i klinikkommunerne. Det anslås imidlertid, at der - ud af tallet på 2077 i år er ca. 300 tandplejere (2003-tal) 9. Dette tal er ikke omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Idet en del tandplejere er ansat i deltidsstil- 4 Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2003 om tandpleje 5 Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark Sundhedsstyrelsen, november 2001, side 42 6 Sundhedsstyrelsens retningslinier af 29. marts 2001 for omfanget af og kravene til den kommunale og amtskommunale tandpleje med senere ændringer 7 Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tandplejepersonale i Danmark Sundhedsstyrelsen, november 2001, Tabel 22 8 Kilde: Danmarks Statistik. Personaleforbruget belyses i form af antal ansatte og de pågældendes ugentlige timetal. Ud fra timetallet beregnes antal årsværk, dvs. antal fuldtidsbeskæftigelse som årsækvivalenter med en standardarbejdstid på 35 timer 9 Kilde: Dansk Tandplejerforening Tandplejens struktur og organisation 18

20 linger, skønnes de ca. 300 tandplejere at udgøre et sted mellem og 250 årsværk. Over årrækken har såvel den relative procentdel (Figur 1) som det absolutte antal af tandplejere været stigende (Figur 2) 100% Tandlæger Tandplejere Klinikassistenter 80% 60% 40% 20% 0% Figur 1. Personale i klinikkommuner Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen, Dansk Tandplejerforening. Tandlæger Tandplejere Klinikassistenter Figur 2: Personale i klinikkommuner fordelt på personalegrupper. Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen, Dansk Tandplejerforening. Over årrækken er andelen af såvel tandlæger som hjælpepersonale (tandplejere, klinikassistenter mv.) som helhed svagt vigende indtil 1999/2000, men herefter i henhold til tallene fra Danmarks Statistik atter svagt øget, jf. Figur 2a. 10 (227) Kilde Kommunernes Landsforenings overenskomststatistik, 2002-tal Tandplejens struktur og organisation 19

21 Tandlæger Hjælpepersonale Figur 2a: Personale i klinikkommuner fordelt på personalegrupper. Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen, Dansk Tandplejerforening I henhold til oplysningerne fra Danmarks Statistik er personaleressourcerne i 2003 dog samlet reduceret med 174 i forhold til 1990, jf. Figur 2b (43 på tandlægesiden og 131 på hjælpepersonalesiden). I samme periode er antallet af børn og unge under 18 år steget med ca Samlede personaleressourcer Figur 2b: Samlede personaleressourcer i klinikkommuner Kilde: Danmarks Statistik, Tandplejeprognosen. En stikprøveundersøgelse fra 1/3 af landets kommuner 11, viser samtidig, at der i perioden fra 1999 til 2003 i disse kommuner er sket en reduktion på 27,5 tandlægestillinger og 15 klinikassistentstillinger. I samme periode er antallet af tandplejere øget med 13,5 stilling. Til og med år 1999 har kommunerne selv indberettet personaletal til Danmarks Statistik, men herefter er tallene baseret på lønstatistik. Omlægningen til at anvende personaleoplysninger fra lønstatistikken betyder, at der er databrud i personaleop- 11 Erik Sørensen, personlig kommunikation Tandplejens struktur og organisation 20

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025 tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 27-225 21 Tandplejeprognose 21 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Emneord: Tandpleje, prognose, udbud, tandlæger,

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 3 Indhold 1. Indledning... 1 2. Resume... 2 3. Baggrund og rammer for om-sorgstandplejen... 3 4. Generel

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark Epilepsi og tandsundhed i Danmark Dansk Epilepsiforening Linny Lindegaard December 2008 Forfatteren er ansvarlig for alle oversættelser i denne rapport. 2 Indhold Side Forord 4 1. Tandskader på grund af

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere