Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 139 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Fri adgang til plejeboligmarkedet, ophævelse af krav om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenkling af friplejeboligordningen m.v.) 1 I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved 24 i lov nr. 326 af 11. april 2012, 2 i lov nr af 28. november 2012, 23 i lov nr. 493 af 21. maj 2013 og 10 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 1 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. En friplejeboligleverandør kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at denne får anvisningsret til boliger i en friplejeboligbebyggelse.«2. 2, stk. 1, affattes således:»friplejeboliger kan drives i lokaler tilhørende friplejeboligleverandøren eller i lokaler, som denne lejer. Drives friplejeboligerne i lejede lokaler, skal lejekontrakten omfatte såvel boligerne som servicearealerne, og lejemålet må ikke være tidsbegrænset.«3. I 5, stk. 2, ændres»personlig og praktisk hjælp«til:»personlig pleje, praktisk hjælp og madservice«. 4. I 5, stk. 3, indsættes efter»social service:«:»rehabiliteringsforløb, jf. 83 a,«, og»socialpædagogisk«ændres til:»socialpædagogisk«. 5. Overskriften før 10 ophæves ophæves. 7. I overskriften før 11 udgår»(kvote B)« , stk. 1, affattes således:»ministeren for by, bolig og landdistrikter kan efter ansøgning godkende, at en certificeret friplejeboligleverandør etablerer friplejeboliger ved nybyggeri eller ombygning eller ved køb eller leje af egnede lokaler.«9. 11, stk. 4 og 5, ophæves. 10. Efter 11 indsættes før overskriften før 12:»Tilsagn om støtte 11 a. Ministeren for by, boliger og landdistrikter kan meddele tilsagn om ydelsesstøtte til certificerede friplejeboligleverandører. Det er en betingelse for tilsagn efter 1. pkt., at boligerne etableres ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme, der ikke er opført med offentlig støtte. Stk. 2. Tilsagn om støtte efter stk. 1 kan gives til højst 225 boliger årligt. Stk i lov om almene boliger m.v. finder anvendelse for servicearealer til friplejeboliger etableret med støtte efter stk. 1. Stk. 4. Friplejeboliger med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne, som etableres med støtte efter stk. 1, skal udgøre en eller flere selvstændige ejendomme. Det samme gælder for de tilhørende servicearealer.«11. I 12, stk. 1, 1. pkt., ændres»efter kvote A«til:»med ydelsesstøtte efter 11 a, stk. 1,«. 12. I 12, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:»kan der som følge af det garantimaksimum, der er fastsat i 20, 2. pkt., ikke opnås det fulde lån nævnt i 1. pkt., kan friplejeboligleverandøren i stedet finansiere en del af anskaffelsessummen med supplerende kapitalindskud.«13. I 13, stk. 1, ændres» 10, stk. 1,«til:» 11 a, stk. 1,«. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr AX017425

2 2 14. I 13, stk. 2, ændres» 115, stk. 9«til:» 115, stk. 10«. 15. I 13 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. For friplejeboliger, der er etableret ved erhvervelse af ejendomme, hvortil der ydes løbende støtte, fortsætter støtten med uændret beløb og løbetid, hvis det eksisterende støttede lån kan overtages af den nye ejer. Kan det eksisterende støttede lån ikke overtages, ophører støtten med virkning fra overtagelsesdagen. Ophører den løbende støtte ved erhvervelsen, og erhverves ejendommen til markedspris, anses ejendommen for ustøttet.« affattes således:» 14. For friplejeboliger etableret ved omdannelse af ejendomme efter 11, stk. 2, hvortil der ydes eller har været ydet statslig ydelsesstøtte eller anden løbende støtte, fastsættes beboerindskuddet som 2 pct. af boligens andel af den godkendte anskaffelsessum. Stk. 2. For friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet støtte som nævnt i stk. 1, kan ikke opkræves beboerindskud.«17. I 15, stk. 2, 1. pkt., ændres» 14, stk. 3.«til:» 14, stk. 1, eller det depositum, der er nævnt i 36, stk. 2.«, og i 15, stk. 2, 2. pkt., ændres»det i 14, stk. 2, nævnte beboerindskud.«til:»det beboerindskud, der er nævnt i 14, stk. 1, eller det depositum, der er nævnt i 36, stk. 2.«18. Efter 15 indsættes:» 15 a. Antages beboerindskud efter ikke at kunne dække eventuelle lejerestancer og istandsættelse ved fraflytning, kan huslejenævnet tillade, at beboerindskuddet forhøjes ved genudlejning, dog kun til et beløb svarende til 3 måneders husleje.«19. I 19, stk. 3, 1. pkt., udgår»plejehjem, beskyttede boliger og«. 20. I 19, stk. 4, 3. pkt., ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1-3«. 21. I 20 indsættes efter 1. pkt.:»garantien kan dog maksimalt udgøre 75 pct. af hovedstolen på lån til finansiering af anskaffelsessummen.«22. I 25, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»ved omdannelse«:», ved erhvervelse af eksisterende byggeri eller ved leje« , nr. 3, affattes således:»3) støttetilsagn og de betingelser, der skal være opfyldt for at få andel i den årlige tilskudsramme,«. 24. I 27, nr. 8, ændres»belåning og«til:»belåning,«. 25. I 27, nr. 9, ændres»boligerne.«til:»boligerne og«. 26. I 27 indsættes som nr. 10:»10) betingelser for godkendelse af ustøttede friplejeboliger.«27. I overskriften til kapitel 5 ændres»kvote«til:»støtte« , stk. 1 og 2, affattes således:»ministeren for by, bolig og landdistrikter meddeler betinget tilsagn om støtte efter 11 a, stk. 1 og 2, til de ansøgere, hvis ansøgning modtages først i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og hvor antallet af friplejeboliger kan rummes inden for den årlige ramme, jf. 11 a, stk. 2. Der åbnes for ansøgning om andel i den årlige tilskudsramme den første hverdag i januar. Stk. 2. Modtages der inden for samme døgn ansøgninger om støtte til flere boliger, end der kan gives støtte til inden for den årlige ramme, meddeles betinget tilsagn til den ansøger, hvis boliger ligger i den kommune, hvor der er etableret eller er godkendt etablering af det laveste antal friplejeboliger pr. indbygger, og hvor antallet af friplejeboliger kan rummes inden for den årlige ramme.«29. I 29, stk. 2, ændres»andel i bevillingskvoten,«til:»tilsagn om støtte efter 11 a,«. 30. I 29, stk. 3, ændres»6 uger«til:»3 måneder« ophæves affattes således:» 31. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter regler om fremgangsmåden ved meddelelse af støttetilsagn.«33. 32, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:»friplejeboligleverandøren fastsætter vejledende takster for ydelser efter lov om social service, jf. lovens 174, som friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere. Friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen i den kommune, der har visiteret borgeren til en plejebolig eller en lignende boform, jf. 3, stk. 1, kan med udgangspunkt i de vejledende takster aftale den pris, som kommunalbestyrelsen skal betale for den leverede hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til. Stk. 2. Indgås der ikke en aftale mellem kommunalbestyrelsen og friplejeboligleverandøren, jf. stk. 1, skal afregningspriserne for de ydelser, som friplejeboligleverandøren skal levere i henhold til lov om social service, fastsættes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor friplejeboligerne ligger. Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om afregning, herunder om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser i henhold til stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan endvidere fastsætte regler om kommunalbestyrelsens visitation af borgere, om gennemsigtighed i forhold til indplacering af borgere i kommunens visitationsstruktur og om leverandørernes mulighed for at få indsigt i og få efterprøvet beregningerne.«stk. 3 bliver herefter stk I 34, stk. 1, indsættes efter»reguleres«:»for friplejeboliger, hvortil der ydes eller har været ydet offentlig støtte,«, og efter» a,«indsættes:» 83, stk. 2,«.

3 3 35. I 34 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. For friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte, reguleres forholdet mellem friplejeboligleverandøren (udlejeren) og lejeren vedrørende boligen af lov om leje med undtagelse af kapitel I, 4, stk. 4-7, kapitel IV, 33, stk. 4, 34, 37, stk. 4, 46 c, stk. 2, 46 j, stk. 3, 47, 49-53, kapitel VIII A, 59 a-59 e, 62 a, kapitel X A, 66, stk. 1, litra a, a, 98, stk. 1 og 2, kapitel XVI, 106 og kapitel XIX. Stk. 3. Drives friplejeboligerne i lejede lokaler, har fremlejetageren over for ejeren af ejendommen og dennes kreditorer og aftaleerhververe ret til at blive boende på uændrede vilkår efter hovedlejeforholdets ophør.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og I 36 indsættes efter» 14«:», stk. 1«. 37. I 36 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte. For sådanne friplejeboliger kan det aftales, at der betales depositum med et beløb svarende til indtil 3 måneders leje. Beløbet henstår til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Drives friplejeboligerne i lejede lokaler, kan fremlejetageren ved lejeaftalens indgåelse såvel som i lejeperioden i stedet for depositum, jf. 2. pkt., vælge at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller indestående på særskilt deponeringskonto. Gennemføres lejeforhøjelse, kan depositum kræves reguleret. Reguleringen kan opkræves med lige store månedlige beløb over samme antal måneder, som det pågældende beløb svarede til i forhold til lejen ved lejemålets indgåelse. 5. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis lejeren har valgt i stedet for depositum at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller indestående på deponeringskonto, jf. 4. pkt.« affattes således:» 40. Friplejeboligleverandøren skal på en eller flere henlæggelseskonti foretage passende henlæggelser til vedligeholdelse af ejendommen og de enkelte boliger, herunder til fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse. Stk. 2. Friplejeboligleverandøren skal ud over henlæggelser efter stk. 1 foretage passende henlæggelser på en konto til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger. Henlæggelserne kan højst udgøre 2 pct. af de samlede driftsudgifter. Underskud, som følge af at de faktiske tab overstiger de henlagte beløb, kan ikke indgå i lejen. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på friplejeboliger, , stk. 3, ophæves. Stk. 4-6 bliver herefter stk I 43 ændres»kvote A«til:» 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter 11 a, stk. 1« ophæves. 42. To steder i 45 udgår»efter kvote B«. 43. I 45 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse på friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte.«44. I 46, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., udgår» 44 og« , stk. 2, 3. pkt., ophæves. 46. I 46, stk. 2, 4. pkt., der bliver 3. pkt., udgår»44 henholdsvis«. 47. I 47, stk. 2, udgår» 44,«. 48. Efter 47 indsættes før overskriften før 48:» 47 a. Etableres en friplejeboligbebyggelse som flere byggeafsnit, opgøres kapitaludgifterne særskilt for hvert enkelt byggeafsnit. 47 b a finder ikke anvendelse for friplejeboliger, 49. I 48, stk. 1, 1. pkt., ændres» 42, stk. 6,«til:» 42, stk. 5,«. 50. I 48, stk. 2, ændres» 42, stk. 4.«til:» 42, stk. 3.«51. I 48, stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:»ved vurdering af lejeværdiforøgelsen ses bort fra forbedringer, der er gennemført indtil 4 år efter ibrugtagelsen af ejendommen til friplejeboliger, i det omfang forbedringsudgiften med tillæg af udgiften til opførelsen eller ombygningen af ejendommen overstiger det maksimumsbeløb, der ved etablering af friplejeboligerne var fastsat for almene plejeboliger. 2. pkt. finder også anvendelse på friplejeboliger, der er etableret ved omdannelse af ejendomme, hvortil der ydes eller tidligere har været ydet offentlig støtte.«52. Efter 51 indsættes før overskriften før 52:» 51 a og 51, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte.« affattes således:» 53. For friplejeboliger finder 83, stk. 2, i lov om leje tilsvarende anvendelse.«54. I 58, nr. 1, indsættes efter» 42«:»og 47 b«, og efter» 48-50«indsættes:»eller efter 47 a, 48, 58, 59, 60 og 61 i lov om leje«. 55. I 58 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:»2) Tvister om depositum efter 36, stk. 2, og om forhøjelse af beboerindskud efter 15 a.«

4 4 Nr. 2-7 bliver herefter nr I 58, nr. 4, der bliver nr. 5, indsættes efter»beboerindskud«:»eller depositum«. 57. I 60, stk. 2, ændres» 10 eller 11«til:» 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller 11« , 2. og 3. pkt., affattes således:»de frigivne beløb skal af friplejeboligleverandøren henlægges på en eller flere af de konti til vedligeholdelse, der føres efter 40, stk pkt. finder ikke anvendelse på friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte.«59. I 63, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., indsættes efter» 10, stk. 1,«:»jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011,«. 60. I 63, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., indsættes efter»er tilsagn«:»efter 10, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter 11 a, stk. 1,«. 61. Efter kapitel 8 indsættes:»kapitel 8 a Pantsætningsforbud 65 a. Pant i friplejeboliger og de tilhørende servicearealer kan kun gives, når pantet stilles til sikkerhed for lån, der er ydet til opførelse, ombygning, forbedring eller vedligeholdelse af ejendommen. 65 b. Det påhviler ejeren af en friplejeboligejendom at sikre, at det af tingbogen fremgår, at ejendommen er omfattet af friplejeboligloven, og at der alene kan gives pant i ejendommen til sikkerhed for lån omfattet af 65 a. Stk. 2. Ved anmeldelse til tinglysning af et pantebrev i en ejendom omfattet af friplejeboligloven skal dokumentet indeholde erklæring om, at pantet er stillet til sikkerhed for lån omfattet af 65 a. Foreligger erklæring efter 1. pkt. ikke, fastsætter retten i overensstemmelse med reglerne i tinglysningsloven en frist til fremskaffelse af erklæring. Stk. 3. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter efter forhandling med justitsministeren nærmere regler om udformning af erklæringen efter stk c. 65 a og 65 b finder ikke anvendelse på friplejeboliger og servicearealer, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte.«62. Overskriften til kapitel 9 affattes således:»kapitel 9 Afhændelse m.v. af friplejeboliger«. 63. Overskriften før 66 ophæves ophæves. 65. Overskriften før 67 affattes således:»afhændelse til fortsat anvendelse som friplejeboliger« affattes således:» 67. Ministeren for by, bolig og landdistrikter skal godkende en friplejeboligleverandørs afhændelse af friplejeboliger til fortsat anvendelse som friplejeboliger. Stk. 2. Sker afhændelsen til en anden friplejeboligleverandør, er det en betingelse for godkendelsen, at den anden friplejeboligleverandør mindst er certificeret til at yde service og pleje i samme omfang som den hidtidige friplejeboligleverandør. 1. pkt. finder også anvendelse, hvis ejendommen efter afhændelsen udlejes til en friplejeboligleverandør. Stk. 3. Ved anmeldelse til tinglysning af et dokument om afhændelse af friplejeboliger skal dokumentet være ledsaget af den godkendelse, som er nævnt i stk. 1. Foreligger godkendelsen ikke, fastsætter retten i overensstemmelse med reglerne i tinglysningsloven en frist til fremskaffelse af godkendelsen. Stk. 4. Drives friplejeboligerne i lejede lokaler, kan afhændelse af disse ske uden godkendelse.«67. I 68, stk. 1 og 4, indsættes efter» 10, stk. 1,«:»jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter 11 a, stk. 1,«. 68. I 68, stk. 4, indsættes efter»overtagelsesdagen«:», hvis denne ejer ejendommen« ophæves. 70. I 70, stk. 3, indsættes efter»overtagelsesdagen«:», hvis denne ejer ejendommen«. 71. I 70, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:»ydes der løbende støtte til servicearealerne, overføres tilsagnet om støtte til den nye friplejeboligleverandør fra overtagelsesdagen, hvis denne ejer ejendommen.«72. Overskriften før 71 ophæves ophæves. 74. I 72, stk. 1, indsættes som pkt.:»ved anmeldelse til tinglysning af et dokument om afhændelse af friplejeboliger skal dokumentet være ledsaget af den godkendelse, som er nævnt i 1. pkt. Foreligger godkendelsen ikke, fastsætter retten i overensstemmelse med reglerne i tinglysningsloven en frist til fremskaffelse af godkendelsen. Ved tinglysning af afhændelse til anden anvendelse end friplejeboliger kan den oplysning, der nævnes i 65 b, stk. 1, aflyses.«75. I 73, stk. 1 og 2, indsættes efter» 10, stk. 1,«:»jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter 11 a, stk. 1,«. 76. I 73, stk. 4, 1. pkt., 74, stk. 1, 76, stk. 3 og stk. 8, 1. pkt., 77, stk. 1, 78, stk. 3, 3. pkt., og stk. 4, 79, stk. 1,

5 5 og 80, stk. 3, indsættes efter»seneste vurdering«:», jf. dog 87«. 77. I 74, stk. 1, indsættes efter» 10, stk. 1,«:»jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter 11 a, stk. 1,«. 78. I 74, stk. 4, udgår»efter 10, stk. 1,« ophæves. 80. I 83 og 85 ændres» 40, stk. 1, 42, stk. 3«til:» 40«. 81. Efter 83 indsættes før overskriften før 84:»Salg på tvangsauktion 83 a. Giver budsummen ved salg på tvangsauktion dækning for mere end de fordringer, der er sikret med pant i ejendommen, og leverandørens eget kapitalindskud reguleret efter 86, nr. 1, indbetales det overskydende beløb til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden dækker ikke et eventuelt underskud, som følge af at budsummen ikke giver dækning for beløbet nævnt i 1. pkt. Stk. 2. Fogedretten underretter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om salg af en friplejeboligejendom på tvangsauktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter underretter herefter kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden om salget. Stk. 3. Ved tvangsauktionen ophører en eventuel løbende offentlig støtte, og ejendommen anses herefter som ustøttet. Stk , stk. 1, og 72, stk. 1, finder ikke anvendelse ved salg på tvangsauktion. Stk. 5. Stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse på friplejeboliger, 82. I 84, stk. 2, indsættes efter» 10, stk. 1,«:»jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter 11 a, stk. 1,« , stk. 3, ophæves. Stk. 4-8 bliver herefter stk I 84, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres»stk. 2 og 4-7«til:»stk. 2-6«. 85. I 88 udgår»om udbud og«. 86. I 89, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:»drives friplejeboligerne i lejede lokaler, er friplejeboligleverandøren over for det offentlige ansvarlig for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt ved lige, uanset hvilken fordeling af vedligeholdelsespligten der er aftalt mellem ejendommens ejer og friplejeboligleverandøren.«87. 91, stk. 1, 3. og 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»driftsoverskud skal anvendes til dækning af underskud fra tidligere år eller til underfinansiering af forbedringer og vedligeholdelsesarbejder gennemført efter etablering af friplejeboligerne. Underfinansiering af forbedringer, der som følge af 48, stk. 4, ikke har kunnet udløse forbedringslejeforhøjelse, kan dog ikke dækkes af driftsoverskuddet. Driftsoverskud, der ikke anvendes som nævnt i 3. pkt., og driftsunderskud skal afvikles over højst 3 år.«88. I 91 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på friplejeboliger, 89. I 93, stk. 3, indsættes efter» 10, stk. 1,«:»jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller 11 a,« , stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk , stk. 2, ophæves. 92. Efter 98 indsættes:»virkningstidspunkt 98 a. Afgørelse om tilbagekaldelse af certifikation, støttetilsagn og godkendelse får virkning, når afgørelsen er endelig. Socialstyrelsen kan dog træffe beslutning om, at dens afgørelse skal have virkning straks. Indbringes en afgørelse for Ankestyrelsen eller for retten, kan tillige Ankestyrelsen eller retten træffe beslutning om, at afgørelsen skal have virkning straks. Ankes en dom, hvorved tilbagekaldelsen findes berettiget, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at anken ikke skal have opsættende virkning. Stk. 2. Efter bortfald eller tilbagekaldelse af certifikation, støttetilsagn og godkendelse, jf. stk. 1, kan friplejeboligleverandøren ikke drive bebyggelsen videre som friplejeboliger. Er alene støttetilsagn tilbagekaldt, kan friplejeboligleverandøren dog drive bebyggelsen videre som ustøttede friplejeboliger. Stk. 3. Støtteudbetaling ophører ved tilbagekaldelse af certifikation, støttetilsagn og godkendelse, jf. stk. 2. Støtteudbetaling ophører ligeledes ved bortfald af certifikationen. Stk. 4. Ydes der løbende offentlig støtte til lån til finansiering af ejendommens anskaffelsessum, kan ministeren for by, bolig og landdistrikter indrømme friplejeboligleverandøren en frist til at søge ejendommen solgt til en anden friplejeboligleverandør til fortsat anvendelse til friplejeboliger. I perioden indtil salg af ejendommen til en anden friplejeboligleverandør leverer kommunalbestyrelsen den personlige og praktiske bistand, som lejerne er visiteret til at modtage. Stk. 5. Afhændes ejendommen som anført i stk. 4, 1. pkt., kan erhververen drive bebyggelsen videre som friplejeboliger uden fornyet godkendelse. Udbetaling af offentlig støtte genoptages med virkning fra det tidspunkt, hvor ejendommen på ny bliver taget i brug til friplejeboliger.« affattes således:» 99. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med ministeren for by,

6 6 bolig og landdistrikter fastsætte regler om tilbagekaldelse af certifikation, støttetilsagn og godkendelse.«94. Efter kapitel 11 indsættes:»kapitel 11 a Straffebestemmelser 99 a. Med bøde straffes, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der tager friplejeboliger eller servicearealer i brug til anden anvendelse uden godkendelse fra ministeren for by, bolig og landdistrikter, jf. 84, stk. 1. Stk. 2. Med bøde straffes, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der overdrager friplejeboliger eller servicearealer til en anden uden godkendelse af ministeren for by, bolig og landdistrikter, jf. 67, stk. 1, og 72, stk. 1. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«2 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som ændret senest ved lov nr. 224 af 3. marts 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 27 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:»stk. 7. Stk. 5, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved afhændelse af almene plejeboliger til en certificeret friplejeboligleverandør, der vil anvende ejendommen som friplejeboliger, når køber kan overtage bestående støttede lån. Staten overtager på uændrede vilkår beliggenhedskommunens garantiforpligtelse efter 127. Kan køber ikke overtage bestående støttede lån, finder stk. 3 anvendelse.«stk. 7-9 bliver herefter stk I 27, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres»stk. 1-3 og 7«til:»Stk. 1-3 og 8«. 3. I 91, stk. 8, 1. pkt, og 92, stk. 3, 1. pkt., ændres» 10, stk. 1, eller 11, stk. 2, nr. 3«til:» 10, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, 11, stk. 2, nr. 3, eller 11 a, stk. 1«. 3 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som ændret ved 1 i lov nr. 495 af 21. maj 2013 og 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 129, stk. 1, indsættes efter»handicap«:», friplejebolig efter lov om friplejeboliger«. 4 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og 2 i lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. 54, stk. 2, nr. 4, affattes således:»4) Friplejeboliger, hvortil der ydes eller har været ydet offentlig støtte.«2. I overskriften til kapitel 10 b indsættes efter»plejeboliger«:»og ustøttede friplejeboliger«. 3. I 64 e, 1. pkt., indsættes efter» 143 i lov om almene boliger m.v.,«:»ustøttede friplejeboliger, jf. 36, stk. 2, i lov om friplejeboliger,«. 5 Loven træder i kraft den 1. juli Stk , stk. 1, i lov om friplejeboliger som ændret ved denne lovs 1, nr. 13, finder også anvendelse på friplejeboliger, hvortil der er givet tilsagn om støtte efter 10, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august Stk , stk. 2, og 36, stk. 2, i lov om friplejeboliger som affattet ved denne lovs 1, nr. 16 og 37, finder anvendelse på lejeaftaler indgået efter lovens ikrafttræden. Stk. 3. 1, nr. 51, finder anvendelse på forbedringer, der påbegyndes udført den 1. juli 2015 eller senere. Stk. 4. Lejeforhøjelse efter 47 a i lov om leje kan tidligst kræves med virkning fra 1 år efter ikrafttrædelsen af seneste lejeforhøjelse efter reglerne om balanceleje, jf. 48 i lov om friplejeboliger. Er lejeaftalen indgået inden lovens ikrafttræden, kan lejeforhøjelse efter 47 a i lov om leje kræves, selv om der ikke er taget forbehold herom ved aftalt uopsigelighed. Stk a i lov om friplejeboliger, jf. denne lovs 1, nr. 61, gælder ikke for pant givet før lovens ikrafttræden. Stk a i lov om friplejeboliger, jf. denne lovs 1, nr. 61, gælder endvidere ikke for pant givet i forbindelse med konvertering eller omprioritering af lån med pant i ejendommen, der er ydet før lovens ikrafttræden, og for pant givet i forbindelse med udnyttelse af ejerpant, der er etableret før lovens ikrafttræden. Stk. 7. Ved afhændelse af friplejeboliger, jf. 1, nr. 66, inden for den periode, hvor friplejeboligleverandøren efter 66 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, er berettiget til at oppebære den pris for ydelser efter kapitel 16 i lov om social service, som der er opnået kvote på grundlag af, overgår den nye leverandør til afregning efter 1, nr. 33. Stk. 8. Friplejeboligleverandører, der har etableret friplejeboliger ved kvotetildeling efter 10 eller 11 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, kan vælge at overgå til afregning efter 1, nr. 33, før udløbet af den 10-årige periode, som er fastsat i 66 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august Friplejeboligleverandøren skal sende en meddelelse herom til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

7 7 med angivelse af, fra hvilken dato leverandøren overgår til det nye afregningssystem. Stk. 9. Friplejeboligleverandører, der indgår aftale med kommunalbestyrelsen om, at denne får anvisningsret til boliger i friplejeboligbebyggelsen, jf. 1, nr. 1, skal for alle boliger i bebyggelsen overgå til afregning efter 1, nr. 33. Stk. 10. Friplejeboligleverandører, der er certificeret til at levere rehabiliteringsforløb, jf. 83 a i lov om social service, og som ikke er overgået til afregning efter 1, nr. 33, afregnes for levering af rehabiliteringsforløb efter 83 a i lov om social service i henhold til 1-3 i bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling, herunder til de priser for personlig og praktisk hjælp efter 83 og 87 i lov om social service, som de har budt ind med i forbindelse med kvotetildelingen, indtil de overgår til afregning efter 1, nr. 33. Folketinget, den 21. april 2015 BERTEL HAARDER / Karen J. Klint

2014/1 LSV 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april Forslag.

2014/1 LSV 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april Forslag. 2014/1 LSV 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-10168 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte 1 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger

Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger LBK nr 1058 af 31/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2014-2620 Senere

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Folketingets Socialudvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. januar 2007 Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås en

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. til

2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. til 2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2227 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag til Lov

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger

Udkast til. Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger Udkast til Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger I medfør af 65, 88 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 527 af

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSV 186 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-306 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. maj 2011 Forslag til Lov om

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Notat vedr. Frederikssund Kommunes mulige samarbejde med Attendo

Notat vedr. Frederikssund Kommunes mulige samarbejde med Attendo NOTAT Notat vedr. Frederikssund Kommunes mulige samarbejde med Attendo Notat vedr. Frederikssund Kommunes mulige samarbejde med Attendo 1. Baggrund Frederikssund Kommune er i dialog med Attendo, som påtænker

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 527 af 29. april

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger UDKAST Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, samt 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 fastsættes: Afsnit I Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Til lovforslag nr. L 150 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag.

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. 2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4000-22 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri

Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri LBK nr 903 af 18/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-4871 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen

Læs mere