Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement de la population.) -. Kriminel Retspleie 90 og 90. (Statistique de la justice criminelle: Procédure.). Folketælling December 900. Hovedoversigt. (Recensement. Apergu général.) -. Skolevæsenets tilstand 90. (Instruction publique.) -. Fagskolestatistik 90=90. (Ecoles professionnelles.) -. Fængselsstyrelsens Aarbog (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 8. Socialstatistik. IV. Arbeids- og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed Oplysninger angaaende Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge. (Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières a Kristiania; et salaires d'autres ouvrières en. Norvége.) - 9. Norges Handel 90. (Commerce.) - 0. Rekrutering 90. (Recrutement.) -. Den almindelige Braudforsikrings-Indretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des beitiments contre l'incendie.). _ Norges kommunale Finanser 90. (Finances des communes.) -. Norges Skibsfart 90. (Navigation.). Private Aktiebanker 90. (Banques privées par actions.). Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 90. (Service vétérinaire et inspection de la viande.) -. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.). Norges postvæsen 90. (Statistique postale.) - 8. Norges Sparebanker 90. (Caisses d'épargne;) -Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet følgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, Ill, IV. Christiania 8, 88, 88, 89. International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene Kristiania 88. Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen 8-89 og Handelsflaaderne Kristiania 89 Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Femogtyveude Aargang, 90. Kristiania 90. (Annuaire statistique de la Norvége.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbareau. Senest udkommet: Treogtyvende Bind, 90. Kristiania 90. (Journal du Bureau Central de Statistique.)- Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet Juni 90. Kristiania 90. Med Tillæg. Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v Juni 889. Kristiania 889. Med Tillæg, omfattende Tiden fra Juli 889 til December 90. Katalog over det statistiske Centralbureaus Bibliothek. I. Juli 890. Kristiania 90. Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker er at erholde tilkjøbs hos H. Asche ho ngc o., Kristiania. November 90.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 8. NORGES SPARERANKER 90. (Statislique des caisses d'épargne pour l'année 90.) UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. A S C HE HOUG & CO. 90.

4 For Aarene se Norges officielle Statistik, Tredie Række. For Aarene se Norges officielle Statistik, Fjerde Række,,, 9 og. STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

5 Indledning. I Aaret 90 havde vort Land ialt autoriserede og i Virksomhed traadte Sparebanker, hvoraf Bysparebanker og 8 Landsparebanker. Der er i Aaret tilkommet nye Sparebanker. Den ældste af Rigets Sparebanker er Kristiania Sparebank, hvis Plan blev approberet i 8, derefter kommer Bergens, Trondhjems og Drammens Sparebanker, der skriver sig fra 8, Kristiansands fra 8, samt Moss og Tønsbergs, der oprettedes i 8. De øvrige Sparebanker fordeler sig efter Stiftelsestiden saaledes: Antal Antal Sparebanker. Sparebanker Desuden stiftedes i ovennævnte Aar nogle faa andre Sparebanker, hvis Virksomhed senere er bleven indstillet. Det samlede An t al af Indsky der e eller rettere af Indskudskonti a: Sparebankboger var ved Udgangen af 90 i Rigets samtlige Sparebanker Sammenholdt med Folketallet ), stiller Forholdet sig saaledes, at der gjennemsnitlig kommer Indskydere paa hvert 000 Indvaanere. Indskydernes samlede Tilgodehavende udgjorde ved samme Aars Udgang mod i 90. Der viser sig ) Den samlede hjemmehørende Folkemængde udgjorde efter Beregning Januar 90: 99 8.

6 * altsaa en Tilvækst i Aarets Lob af eller. /o (i 90 :.0, i 90:., i 90 :.8 M. Da imidlertid de Indskyderne godskrevne Renter udgjorde 0, er der i 90 i Virkeligheden udtaget 0 mere end indsat. Hvorledes dette Forhold har stillet sig i Lobet af den nærmest forudgaaende Periode, vil sees af folgende Tabel, der for hvert af de sidste 0 Aar viser for det forste Indskudskapitalens aarlige Tilvækst og dernæst de to Faktorer, hvoraf denne Tilvækst er afhængig, nemlig Renteafkastningen og Forholdet mellem de indsatte og de udtagne Kapitaler. Indskudskapitalens Belobet af de Tilvækst. Indskyderne godskrevne Renter Mere indsat end udtaget (+) eller mere udtaget end indsat (-:-) Naar den i 90 udtagne Kapital overstiger Indskuddene i samme Aar med. Mill., er Aarsagen hertil vistnok for en væsentlig Del at soge i Aarets politiske Forhold. Da Antallet af Indskydere i 90 var 90 0 og deres samlede Tilgodehavende 09 09, faar man ud, at der gjennemsnitlig paa hver Indskyder (eller rettere paa hver Sparebankbog) kommer et Belob af mod i 90. Den tilsvarende Sum var i 900:, i 89:, i 890:, i 88:, i 880:, i 8: og i 80: 9 Om Indskudskapitalens Fordeling paa større og mindre Belob indeholder Tabellerne nogen Oplysning, idet der nemlig er sondret mellem Tilgodehavende under og over 00 Paa disse tvende Grupper var Indskydere og Indskudskapital ved Udgangen af 90 saaledes fordelt: Antal Indskydere. Indskudskapital. Tilgodehavende un der over Procentvis beregnet stillede Forholdet sig saaledes : Antal Indskydere. Indskudskapital. Tilgodehavende under Pct.. Pct. over Sum 00 Pct. 00 Pct.

7 * Den Gruppe af Indskydere, der hver havde over 00 ind.estaaende Sparebankerne, udgjorde altsaa i Antal kun henimod Pct. af samtlige Indskydere, medens deres Tilgodehavende gik op til næsten 8 Pet. af Sparebankernes samlede Indskudskapital, hvorimod omvendt Gruppen af Indskydere med Tilgodehavende under 00 tæller vel 80 Pct. af samtlige Indskydere, uden at deres Tilgodehavende andrager til mere end noget over Pet. af samtlige Indskyderes. Gjennemsnitlig paa hver Indskyder med Tilgodehavende under 00 kommer der et Belob af 90, medens G-jennemsnitsbelobet for Indskydere med Tilgodehavende over 00 var 0 Hvis Indskydernes samlede Tilgodehavende tænkes ligeligt fordelt paa alle Landets Indvaanere, kommer der paa hver Indvaaner et Belo)) af mod 9 i 90. For at faa oplyst, hvormeget af de i Sparebankerne indsatte Summer er Indskud, der af vedkommende Bank igjen er indsat i en anden Sparebank og saaledes i de statistiske Tabeller opført G-ange, har man i Regnskabsuddragene anmodet om nærm ere Forklaring af den under Sparebankernes Aktiva opførte Post : Indestaaende i andre Banker. Ifølge de meddelte Opgaver for 90, der f9rovrigt ikke er ganske fuldstændige, var af det samlede Belo)) , som Sparebankerne ved Udgangen af 90 havde indestaaende i andre Banker, kun ca. Mill. indsat i Spa r eb a n ker. Efter dette skulde det Belob af 09 09, der i Tabellerne er anført som den samlede Indskudssum i Landets Sparebanker ved Udgangen af 90, blive at formindske med ca. Mill., der er medregnet Gange Indskydernes virkelige Tilgodehavende kommer saaledes ved nævnte Tidspunkt til at udgjore tilsammen Mill. Sparebankernes egen Formue udgjorde ved Udgangen af 90 ialt 0 Da Formuen ved Udgangen af 90 udgjorde 9, er den altsaa forøget med 8 8 ') Tænkes Formuen i 90 ligeligt fordelt paa samtlige Indretninger, kommer der 0 paa hver. Beregner man Forholdet mellem Sparebankernes Formue og deres Indskudskapital, vil man finde, at for hvert 00, der tilhørte Indskyderne, udgjorde Formuen i samtlige Sparebanker overhovedet. Sammenligner man de storre Sparebanker med de mindre, viser det sig, at Landets største Sparebanker ) med en samlet Indskudssum af 8 80 ved Udgangen af 90 havde en Formue af tilsammen 8 0 eller.90 Pct. af Indskuddene i samme, medens de øvrige 8 Sparebanker med Indskudskapital 8 9 eiede ialt 8 9, hvilket svarer til. for hvert 00, der indestod for Indskyderne. ) Naar dette Tal ikke noiagtigt stemmer med det Belob, der paa efterfølgende Side, Rubrik, opføres som Overskud for 90, hidrører dette fra de ny tilkomne Bankers Fond. ) : alle med en Forvaltningskapital paa over V Mill.

8 * Den hele Sum, der henstod under yore Sparebankers For valtnin g, det vil altsaa sige : de indskudte Kapitaler og Sparebankernes egen Fortune med Tillæg af beregnet uoptjent Diskonto, optagne Laan og bevilgede ikke udbetalte Gaver m. v., udgjorde ved Udgangen af 90: 0 99, der var anbragt saaledes: i Stats-, Hypothekbank- eller Kommuneobligationer, Aktier og lignende Værdipapirer 0 00 eller 9. Pct. - Udlaan mod Pantobligationer Udlaan mod Vexelobligationer heraf : a) nìedfuldtbetryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum c) sikrede ved Borgen eller Kaution Udlaan mod Vexier heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom 8 0. b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum c) uden nogen af ovennævnte Sikkerheder andre Tidlaan 0.8 faste Ejendomme og Inventarium 8. andre Banker Renterestancer og forskudte Omkostninger Kassebeholdning Tilsammen 0 99 eller 00 Pct. Tabel er som det vil sees Sparebankernes trd la an fordelt saavel for Vexler og Vexelobligationer som for «andre lidlaan» efter den for de givne Laan stillede Sikkerhed. Forholdet mellem de forskjellige Anbringelsesmaader stiller sig gjennemgaaende temmelig forskjelligt, naar man sammenligner de storre Sparebanker med de mindre. Procentvis beregnet var nemlig Kapitalen i 90 anbragt saaledes : De størstede øvrige Sparebanker. Sparebanker. i Stats-, Hypothekbank- eller Kommuneobligationer, Aktier og lignende Værdipapirer. Pct..0 Pct. - Udlaan mod Pantobligationer

9 De størstede øvrige Sparebanker. Sparebanker. i Udlaan mod Vexelobligationer..0 Pct..8 Pct. heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom..98 b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum.8.8 c) sikrede ved Borgen eller Kaution..9 rdlaan mod Vexier.0.9 heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum c) uden nogen af ovennævnte Sikkerheder andre Udlaan.. - faste Ejendomme og Inventarium andre Banker.9. Renterestancer og forskudte Omkostninger Kassebeholdning Tilsammen 00 Pct. 00 Pct. Angaaende de af Sparebankerne paa K a s sekr edit udlaante Belob meddeles nedenstaaende Opgave, der viser den samlede Kassekredit ved Udgangen af 90: Tilsammen i alle Sparebanker. i de største i de øvrige Sparebanker. Sparebanker. mod Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadeslosbreve i fast Eiendom mod Sikkerhed i andet Pant eller Depositum uden nogen af ovennævnte Sikkerheder Tilsammen Da det samlede Belob af Udlaan paa Kassekredit i Landets Sparebanker ved Udgangen af 90 udgjorde 9 88, viser der sig altsaa i det hele nogen Nedgang fra 90 til 90. Nedgangen hidrører imidlertid væsentlig fra, at Bergens Sparebank ved Udgangen af 90 havde vel mindre udlaant paa Kassekredit end ved samme Tidspunkt 90. Forovrigt har Anvendelsen af Kassekredit gjennemgaaende været i Stigning siden 90. Med Hensyn til Forvaltningskapitalens Anbringelse i de fem sidste Aar hidsættes omstaaende Tabel :

10 ' i let realisable Værdipapirer 0. Pct. 0.0 Pct. andre Aktier eller 0. Pct Pct. 9. Pct. Værdipapirer Udlaan mod Pantobligationer Udlaan mod Vexelobligationer : med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadeslosbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum c) sikrede ved Borgen eller Kaution Udlaan mod Vexler andre Udlaan faste Eiendomme og Inventarium andre Banker Renterestancer og forskudte Omkostninger Kontanter Tilsammen 00 Pct. 00 Pct. 00 Pct. 00 Pct. 00 Pct. I en ny Tabel (Tabel ) har man i nærværende Aargang indtaget en Oversigt over samtlige Banker, inddelte i Grupper efter Indskudskapitalens Størrelse ved Udgangen af 90, idet Banker, hvis Indskudskapital kun gaar op til 0 000, udgjor laveste og Banker med over 0 Mill. s Indskud s. kapital højeste Gruppe. I denne Oversigt er medtaget foruden Antallet af Indskydere tillige Formue, Indskud og Udlaan samt Forvaltningskapital indenfor hver Gruppe af Banker. Af samtlige Sparebanker havde, som det vil sees, 8 en Indskudskapital paa under / Mill Af disse havde 08 mellem og 000 og 0 mellem 000 og hver i Indskud, medens 0 Banker havde mindre end Det største Antal Indskydere fandtes i de Banker, der havde en Indskudskapital paa mellem og Mill. Denne Gruppe af Banker kan ogsaa opvise det største samlede Belob af Indskud, nemlig 8. Mill.

11 * Dernæst kommer den af kun Banker (Kristiania, Aker, Bergen og Trondhjem) bestaaende Gruppe med en Indskudskapital af over 0 Mill. Disse Bankers samlede Indskud androg til 8 Mill. Med Hensyn til den af Sparebankerne i 90 beregnede Rente for Indlaan og for Udlaan mod Vexelobligation henvises til Tabel, der indeholder en Oversigt over de enkelte Banker gruppevis fordelte efter Rentefodens Storrelse. Til Sammenligning/ er i Tabellen medtaget den tilsvarende Fordeling for 90. Det vil af denne Oversigt sees, at i af Landets Sparebanker har Rent en for India an i 90 været mellem. og. Pet ; i Banker var den mellem. og. Pct. og i 0 mellem. og. Pct. Banker havde en Indskudsrente under. Pct., medens gav over.. Hvad Udlaansrenten angaar, viser det sig, at der i Banker i 90 betaltes fra.--. Pet, for Vexelobligationslaan ; i 9 af disse var Renten fra.-. Pct. og i de øvrige 8 fra.. Pct. I Resten af Bankerne var TIdlaansrenten dels højere, dels lavere, idet den i Banker var over. Pct., medens den i var lavere end.. Det fremgaar endvidere af Tabel, at Rentesatserne gjennemgaaende har været noget lavere i 90 end i 90, saaledes som det ogsaa af nedenstaaende Beregning vil sees. Den gjennemsnitlige Indlaansrente for Landets samtlige Sparebanker vil fremgaa af den nedenfor opstillede Oversigt for Tiaaret De i denne anførte Procenter er fremkomne ved en ligefrem Beregning af Forholdet mellem det samlede Belob af de Indskyderne godskrevne Renter for Aaret og Summen af Indskud ved Aarets Begyndelse. Man har benyttet denne summariske Fremgangsmaade for Beregningen, da det viser sig, at den saaledes fremkomne Gjennemsnitsprocent for samtlige Banker falder nær sammen med den efter en mere omstændelig Beregning fundne, der har været indtaget i Sparebankstatistikens tidligere Aargange indtil 90. Gjennemsnitlig Rente for Indlaan for samtlige Sparebanker. Pet

12 8* Angaaende den gjennemsnitlige Rente for Tidlaan mod vexelobligation meddeles, at denne for Landets samtlige Sparebanker underét i de sidste Aar har været omtrent / Pct. højere end Indskudsrenten. For de større Bankers og Bybankernes Vedkommende har Forskjellen mellem Indlaans- og Ifdlaansrenten i Almindelighed været /, i 90 i nogle af de største Banker Pct., medens de mindre Banker som Regel kun har havt Pct. paa enkelte Steder under Pet. høiere Ildlaans- end Indlaansrente. Sparebankernes Administrationsudgifter og Skatter udgjorde tilsammen i eller 0.0 Pct. af Forvaltningskapitalen, O' overhovedet altsaa omtrent / Pct. af Forvaltningskapitalen. Ved de ovennævnte største Sparebanker var den tilsvarende Procent i 90 i Gjennemsnit 0.. ved de øvrige Sparebanker 0.8. Hvad særskilt de af Sparebankerne betalte Skatter angaar, anføres, at disse i 90 for samtlige Banker udgjorde ialt eller. Pct. af Nettoindtægten (Skatter og bevilgede Gaver ikke fratrukket). For de ovennævnte største Sparebanker var den tilsvarende Procent 8.0 og for de øvrige Sparebanker.0. I 89 androg de betalte Skatter for samtlige Sparebanker til 0 eller.8 Pct. af Nettoindtægten. Ender Skatter er forovrigt indbefattet endel Skatter paa fast Eiendom, der i denne Forbindelse egentlig burde holdes udenfor. Angaaende de af Sparebankerne afskrevne Tab bemærkes, at Tabene ikke udelukkende er bevirket ved Erdlaan, men ogsaa ved Afskrivning paa Aktier og Værdipapirer m. v. Efter de i Regnskabsextrakterne meddelte Oplysninger fordeler de i 90 afskrevne Tab sig saaledes: De største De øvrige Samtlige Sparebanker. Sparebanker. Sparebanker. Afskrevet som Tab ved Udlaan paa Aktier eller Værdipapirer Andre Tab Samlede Tab Desuden er afskrevet paa faste Eiendomme og Inventarium 9 0 9

13 9* I 90 belob de samlede Tab sig til 9 800, deraf afskrevet paa TTdlaan og paa Aktier og Værdipapirer Paa faste Ejendomme og Inventarium afskreves samme Aar ialt 8. Sparebankernes 0-aver i almennyttige Øjemed udgjorde: i 90 8 eller. Pct. af Bruttoindtægten, e Yed de største Sparebanker var Procenten i 90 i G-jennemsnit. og ved de øvrige.. De uddelte G-avers Anvendelse fremgaar af nedenstaaende Tabel: Ialt Ialt Kirker, Bedehuse og andre kirkelige eller religiose Formaal 8 Musæer, Samlinger samt lignende videnskabelige Formaal Bibliotheker, Læseværelser Skolebygninger 8 Skolevæsenet iovrigt Husflids-, Haandgjernings- og Husholdningsskoler. 9 Borneasyler, Børnehjem, Opdragelsesanstaltsr og lign. 0 0 TJngdomsforeninger 9 0 Arbeiderforeninger, Arbeiderhjem og lign. 09 Afholdsforeninger, Afholdssagen 0 0 Syge- og Enderstøttelsesforeninger, Fattiges Understøttelse, Pleie in. v Andre Foreninger 0 Gymnastikvæsen, Skytterlag, Turistvæsen 908 Badeanstalter 0 Kirkeorgler og Kirkesangen 0 Musik forøvrigt Andre kunstneriske Formaal 8 90 Vandværker, Brandvæsen Oparbeidelse af Gader, Yeianlæg, Jernbaner, Kanaler Telegrafvæsen, Telefoner 89 98

14 0* Ialt Ialt Offentlige Parker, Træplantning im v 9 Landbovaesen 0 Fiskerier 0 Læger, Dyrlæger, Jordemødre 8 Til Disposition for Kommuner 8 99 Andre Formaal Tilsammen 9 9 Angaaencle de øvrige Resultater af Sparebankstatistiken for 90 henvises til efterfølgende Tabeller. Foruden de Sparebanker, der er omhandlet i nærværende Hefte, fandtes der i vort Land i 90 ogsaa endel uautoriserede Spareindretninger med væsentlig samme Formaal so n de autoriserede Sparebanker. Antallet af de uautoriserede Banker var, saavidt man har kunnet bringe i Erfaring, ialt I. Der har tidligere ikke i Bureauet foreligget Opgaver over disse Bankers Virksomhed. Imidlertid har man for Aaret 90 søgt at erholde saadanne Oplysninger, men savner endnu tilstrækkeligt Materiale til som paatænkt samtidig med nærværende Forklaring angaaende Hovedresultaterne af de autoriserede Sparebankers Virksomhed at give en samlet Oversigt ogsaa over de øvrige Spareindretningers Virksomhed i 90. En saadan Oversigt agtes senere, saafremt de manglende Oplysninger maatte være at erholde inden en rimelig Tid, indtaget i «Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau». Det statistiske Centralbureau, Kristiania Oktober 90. A. N. Kiær. N. R. Bull.

15 TABELLER VEDKOMMENDE NiL)G-Es SPA_IZE.A.NKE AARET 90. Tabel. Sparebankernes Indtægter og Udgifter. Side. (Recettes et dépenses des caisses d'épargne. Page.) Tabel. Indskydernes Antal og Tilgodehavende ni. v. Side. (Nombre des déposants et montant des dépôts, etc. Page.) Tabel. Sparebankernes Passiva og Aktiva ved Aarets Udgang. Side 0. (Passifs et actifs des caisses (l'épargne it la fin de l'année. Page 0.) Tabel. Indskud, Formue og Udlaan samt Forvaltningskapital fordelt paa Grupper af Sparebanker, ordnede efter Indskudskapitalens Størrelse ved Aarets Udgang. Side 8. (Actifs et passifs des caisses d'épargne classifiées d'après le montant des dépôts h la fin de l'année. Page 8.) Tabel h. Sparebankerne fordelt amtsvis i Grupper, ordnede efter Rentefodens Størrelse. Side 9. (Taux d'intérêts des caisses (l'épargne. Page 9.) Tabel. De enkelte Sparebankers Formue og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Side. (Capital propre et total de l'actif de chaque caisse d'épargne h la fin de l'année. Page.)

16 Sparebanker 90. Tabel. Sparebankernes j Sparebanker. Antal og Renter. Spareban- ker. Diskontopræmie Indtægter. Andre Indtægter. Tilsammen. Renter til Indskyderne. Renter af Laa,n. I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene 9 Akershus 0 9 Kristiania 0 8 Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhj em Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt f Land k By Riget , Aar, hvori Planen blev II. De starre Sparebanker). approberet. Fredrikshald 8 Sarpsborg 80 Fredrikstad 8 Do. Spareskillingsbank. 8 Moss Kristiania 8 Do. Spareskillingsbank. 8 Do. Haandv. Sparekasse Aker 8 Eidsvold Vang (Hedemarken) 8 Kongsvinger (Vinger) 8 Elverum Faaberg 8 Lillehammer 8 Gjøvik 8 Toten og Vardal 8 Land ) o: samtlige Sparebanker med en Forvaltningskapital paa over / Mill.

17 , Indtægter og Udgifter. Sparebanker Udgifter. Admini- strations- udgi fter. Skatter. Afskrevet paa faste i Eiendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttigei øjemed. Andre Udgifter. Tilsammen. OVerskud. * i i i 9 9i i g i i098 i0 h ' O i i i i i i g i' ; i , 8i i e i i i9 8i i 00 i9 9 i i i i i 8-8i i i i9 i 99i 000 i80 9 -i--i i : i i i i. i i

18 Sparebanker 90. Tabel (Forts.). Sparebankernes Sparebanker. Aar, hvori Planen Diskontoblev præmie appro - og beret. Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Tilsammen. Renter til Indskyderne. Renter af Laan II. De starre Sparebanker. (Forts.) Ringerike Nes Drammen Lier Kongsberg Skoger Sem Tønsberg Larvik Hedrum Porsgrund Skien Bamle Gjerpen Solum ' Tvedestrand Nedenes (Arendal) Sparebanken i Arendal Grimstad 8 Kristiansand 9 Oddernes 0 Mandal ' Vanse Flekkefjord Sandnes Stavanger Sparekasse Høiland Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik Voss Bergen Volden og Orsten Borgund Molde Kristiansund Orkedalen Røros Strinden Trondhjem Levanger og Skogn Stod og Stenkjær Namsos Bodo Trondenes Ibbestad Tromsø '

19 Indtægter og Udgifter. Sparebanker 90. i 8 9 0ii Udgifter. Administrations- Skatter. udgifter. Afskrevet paa faste Ejendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Oiemed, Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud

20 Sparebanker 90. Tabel. Indskydernes Antal og Antal Indskydere ved Aarets Udgang Indskydernes Sparebanker. med Ind- med Indskud skud under over Tilsammen. \Ted Aarets Begyndelse. Indskudt A aret. ' I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhlem Nordland Tromso Finmarken Ialt f Land By Riget i i ' II. De sterre Sparebanker. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank.. Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank.. Do. Haandv. Sparekasse. Aker Eidsvold Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger) Elverum Faaberg Lillehammer Gjøvik Toten og Vardal Land Ringerike Nes Drammen Lier Kongsberg ' ' '

21 Tilgodehavende m. v. Sparebanker Tilgodehavende. Gjennemsnitlig Rente for : Udtaget i Aaret. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgode- med Tilgodehavende havende under 00 over 00 Indlaam. Udlaan mod Vexelobligation. Pet. -Pct

22 8 Sparebanker 90. Tabel (Forts.). Indskydernes Antal og Antal Indskydere ved Aarets Udgang Indskydernes Sparebanker. med Indskud under 00 med Indskud ov er 00 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt A aret. 9 0 II. De sterre Sparebanker. (Forts.) Skoger Sem Tønsberg Larvik 8 Hedrum Porsgrund Skien Bamle Gjerpen Solum Tvedestrand Nedenes (Arendal) Sparebanken i Arendal Grimstad 8 Kristiansand 9 Oddernes 0 Mandal Vanse Flekkefjord Sandnes Stavanger Sparekasse Høiland Torvestad og Skaare Haugesund 8 Kinservik 9 Voss Bergen Volden og Orsten Borgund Molde Kristiansund Orkedalen Roros Strinden Trondhjem Levanger og Skogn Stod og Stenkjær Namsos Bodo Trondenes Ibbestad Tromso i ' 8 ' 0 i ' I I

23 Sparebanker Tilgodehavende m. v. 90. I 8 9 0j Tilgodehavende. Gjennemsnitlig Rente for : Udtaget Aaret. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgode- med Tilgodehavend e havende under 00 over 00 j Udlaan ' mod Indlaftn., Vexelobligation. I Pet. Pct I

24 0 Sparebanker 90. Tabel. Sparebankernes Passiva Passiva Sparebanker. I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt f Land BY Riget 90 Formue. Indskud ' ' Iloptjent Diskonto. Laan., Iovrigt, derunder bevilgede, men ikke udbetalte Gayer. Ialt II. De sterre Sparebanker. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank 8 Do. Haandv.Sparekasse 9 Aker 0 Eidsvold Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger)... Elverum Faaberg Lillehammer Gjøvik Toten og Vardal Land Ringerike Nes Drammen Lier Kongsberg ) ; ) ) Heraf optjente, men ikke hævede Renter. ) Ligesaa 8. ) Pantegjæld paa ind. Bankens Bygning, Værdi 0 000, med Inventar, 0.

25 og Aktiva ved Aarets Udgang. Sparebanker Aktiva. Stats-, Hypothekbank- eller Kommuneobligationer, Aktier og lignende Værdipapirer. Pantobligationer. Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom : Vexelobligationer Andre Vexier eller andre Udlaan Gjældsbreve sikrede ved deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom. Tilsammen ) ) ) 80 ) , kjøbte Panter. ) Heraf 09 optjente, men ikke hævede Renter. ) Ligesaa 0. ) Hertil kommer

26 ' I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik 8 Bratsberg Nedenes 0 Lister og Mandal... Stavanger Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem 8 Nordland 9 Tromso Finmarken ( Land Ialt By Riget 90 Sparebanker 90. Tabel (Forts.). Sparebankernes Passiva Sparebanker. 8 Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum: Udlaan uden nogen Sikker- Vexelell.,obligationer andre Gjældsbreve, sikrede Vexier. ved Borgen eller Kaution. Vexelobligationer Andre Vexier.eller andre Gjælds- Udlaan. breve. Tilsammen. Aktiva I i ' , , l ' ; , H. De sterre Sparebanker Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank 8 Do. Haandv.Sparekasse 9 Aker 0 Eidsvold Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger).. Elverum 8 9 Faaberg Lillehammer Gjøvik Toten og Vardal Land Ringerike Nes Drammen Lier Kongsberg '

27 og Aktiva ved Aarets Udgang. Sparebanker (Forts.). af forannævnte heder:faste Eiendomme og Andre Inven- Tilsammen. Udlaan. tarium. Indestaaende i andre Banker. Rente- Forskudte KasserestancerOmkost af Udlaan. ninger. beholdning. Ialt. Er f ' F

28 Sparebanker 90. Tabel (Forts.). Sparebankernes Passiva Passiva. Sparebanker. tioptjent Formue. Indskud. Diskonto. Laan. Iovrigt, derunder bevilgede, men ikke udbetalte Gaver. Ialt. 8 II. De starre Sparebanker. (Forts ) koger S Sem Tønsberg Larvik Hedrum ' Porsgrund Skien Bamle Gjerpen Solum ' Tvedestrand Nedenes (Arendal) Sparebanken i Arendal. Grimstad ) ' ) Kristiansand Oddernes Mandal Vanse Flekkefjord , 9 9 0I Sandnes Stavanger Sparekasse.. Høiland Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik Voss Bergen Volden og Orsten Borgund Molde Kristiansund Orkedalen Roros Strinden Trondhjem 9 ' Levanger og Skogn Stod og Stenkjær Namsos Bodo : 0 0' Trondenes Ibbestad Tromso ) Hertil kommer Bankens Bygning, Værdi OK ) Divrse Kreditorer.

29 Sparebanker Og Aktiva ved Aarets Udgang Aktiva. ig Stats-, Hypothekbank- eller Kommuneobligationer, Aktier og lignende Værdipapirer. Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom : Vexelobligationer Andre Pant- Vexier eller andre Udlaan Gjældsbreve Tilsammen. obligationer. sikrede ved deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom _

30 Sparebanker 90. Tabel (Forts.). Sparebankernes Passiva Sparebanker. II. De starre Sparebanker. (Forts.) Skoger Sem Tønsberg Larvik Hedrum Porsgrund Skien Bamle G-jerpen Solum Tvedestrand Nedenes (Arendal) Sparebanken i Arendal Grimstad Kristiansand Oddernes Mandal Vanse Flekkefjord Sandnes Stavanger Sparekasse Heiland Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik Voss Bergen Volden og Orsten Borgund Molde Kristiansund Orkedalen Maros Strinden Trondhjem Levanger og Skogn.... Stod og Stenkjær Namsos Bodø Trondenes Ibbestad Tromso Vexelobligationer Andre Vexier. eller andre Gjældsbreve. Udlaan Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum : I0 O Tilsammen., , ) Heraf er Kommunens Garanti for Bankens Jernbanebidrag , 9' Udlaan uden nogen Sikker- Vexelobligationer ell. andre Gjwldsbreve, sikrede Vexier. ved Borgen eller Kaution Aktiva "

31 i og Aktiva ved Aarets Udgang. Sparebanker 90.,.0 MINP, (Forts.). 9 af forannævnte heder:! Faste Eien- Inde- Rentestaaende Kasse- Forskudte domme og Andre restancer Omkost-. I a t. Inven- i, andre beholdning. Tilsammen lidlaan. * tarium. Banker af rdiaan flinger _ ' ) _ _ _

32 Sparebanker 90. c'n. V, tao, A ce cfl c, pi F. ce 'MI ct PI - '' - I,-...,..! '" P.:. 8. d i CC CO CO CO CO CO di CO Cr, 0.0 N ri N "t œ d',cf, ri 0 N ïô CO 0 tr.! ri 0 C.0 0 N 0 c.c, N c.ð 0,-,. kt'd 0 ' N CO N CO 0 ',.0 rl CO ri CO CO C... IC.,GO C N 'I+ c.0 c.0 a, CO GO G, CD N ri GI C, di N N CY, MOCC.OriCD r+ k0 c CO '.ti C", 0 cm c.0 CC ri t' 00 CJ CÐ 0-, I C GO 0,-.,, L" CÐ 'TN 0 (M CO N... C.- CC di d'i 0 C:Tz CO ',, 0», t- CI', 0,--. d', N C.I di.- t'- di CO t-- 0 N ri.. g, C P P.; r0i c. 0 - E,,a, i.-- fr;, PI -t, 0 pi _, F., cp ca :a 0 i.; I,,,, i IC CO IC CD 0 C', c GM 0 CO 00 GI C.-.--i I0 GO 0 GO ri 0C) CO IC 0 Crz CO CGICÐ COCOCOGICO rid,i0nn000a,,- IC Ic cr,,-- co '0 o co cr, co,t. -,. N GO di GO d I C... 0-, C- 0 ri GO GO Gn C.- CC N CO CO 0 N ic C.0 ri N vo co, CC GO GO CO,..., ii N..- CTZ C 0 ri i-i-c 00 c di 0 t-- d.i di CT, N Cl N GNI cti IC.,C.- CO 0 ri N CO CO. dl ri CO GI C r-,.. N C', Cr, 0 C... ri ri 0 N t., O,.-, '_,S'. a,-d 0 'I,0 0 gthi N 0-, GI C... CO C'', CÐ CC C---- CO ri N C... CO 0 a", :.0 00 GI ri 00 GO 0 " 00.0 GN 00 0 CeD N N 0000CO,-,d 00 C O GO 00 C.- 00 GI CO N 'F."' Ð I CJ ri c.0 C... CO - Ct ri ri ri,--i - Ci IC,I a\i i to 00 `k 0 ri (, md$ C,.- g,t,',. ',,'d. c. 0 ;-'' Cr, I š ;-'' ',-) ''',': al A Q.),-,, ad i-c: r-,,i, p. 0, s..; W N N CO 0 t--. N N N c.0 0 t0 IC, GO 0 N a, Nri C.- C N.,--. CO 0 N. c0 -- cc CO N N N 00 ri CO N C... 0 N N 00 ri ri r = ri ri N Zi:::) - co N CO d C- 0 C.-,--, CO 00 di.0 t 0 ' E, z g.. 0 cs P EI,_, g ca. ci -z: C i-i W?- L... LC 0 0 t0 0 0 GO C cc c o cð 0 0 co 00 / 0 0.di,-. dl c.ð 00 t-- c-., co ko,.c o m cr, (, t-- CD N CO CO CO CC IN C-- ricodin't sick0., r-c GI 0 N N 0 d,go rf ()., 0,t,,t, aj 0 CZ CO i0 CO t rl CO 0 CO sto CO CO rc t...,- CTZ,Il CO GO In C-- CO GI N CO C, GC CC to ri IC kn km co c., co, c c:::, cm t krz -,--c, c cc, c N OP C- IC C d,co ri ri CO CO 00 t--- co 0 N N IC CC..t Ct 0 m cc) c) C- M ' '- ±.) Nt co g PI rz:' '' '-',. CO N C.0 0 CO CA CO N 0 0 di CO CO..,- 00 CC VD CO n.,,-. N N COt0 C", kt,. G\- t (X) CÐ C.Ð -0 t. 0 rcìc (M ri GNI C C., N ri ri e-i rf t- 0 CO 0 C C-- ' gl, g N GO GO 0 C", CO ri,..0 *.t, CO CO 0 CD t- di CO.-.,- c.ð hi gli ,...:. ṙ Q. it--s J.-NI ;-, n --, cl) cd ' P CD 0 0 CD rw PC cd g cd ,...,-=,., c o c,0 o a) r -IGNIC ;- I Cl) -I N IC 0 0 M ril yr $: =. cl.., rt: S. I Y) a) I I n, tz , a., g (a) --( bo o A C o o o o,- C <=, c:, o o o o c) IC0 to y -c Gq in 'et" _..., e.,,i, ri)

33 , Sparebanker Tabel. Sparebankerne fordelt amtsvis i Grupper, ordnede 90. efter Rentefodens Størrelse. a) Indlaansrenten: 9 Amter Pct..-. Pct..-. Pct..-. Pct..-. Pct. Tilsammen Sparebanker Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Samtlige Sparebanker Deraf: de storre Banker de mindre Banker I I b) Udlaansrenten: Amter..-. Pet..-. Pct..-. Pet..-. Pet..-. Pet.. Pet. og derover Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Samtlige Banker i Deraf: de storre Banker de mindre Banker

34 Sparebanker 90. Tabel. De enkelte Sparebankers Formue Sparebankens Navn eller Hjemsted. For Heraf Formue. Sparebankens Navn eller Hjemsted. For Heraf Formue De enkelte Sparebanker. Smaalenenes Amt. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsb. Moss Trøgstad Askim Spydeberg Skiptvet Rakkestad Eidsberg Rodenes Arem ark Skjeberg Hvaler Borge Varteig Tune Glemminge Onso Raade Rygge Vaaler Hobol Akershus Amt. Drøbak (Follo) Vestby Kraakstad Aas Frogn Aker Bærum Asker Urskog Høland Enebak Fet Serum Skedsmo Lorenskogen Nittedalen Hakedalen (Akershus Amt. Forts.) Gjerdrum Ullensaker Nes Udenes Eidsvold Nannestad..Hurdalen Kristiania. Kristiania Do. Spareskillingsb. Do. Haandv. Sparek Hegdehaugens Sp.bk.I 00 Hedemarkens Amt. Hamar Kongsvinger (Vinger) Ringsaker Nes Vang Leiten Søndre Hedemarken. Romedal Stange Søndre Odalen Nordre Odalen Brandval Grue Hof Aasnes Vaal er Elverum Trysil Aamot Storelvedalen Ytre Rendalen Ovre Rendalen Tonset Tolgen Kvikne Kristians Amt. Lillehammer Gjøvik i ' , 89 8 ' 8

35 og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Sparebanker 90. Sparebankens Navn eller Hjemsted. For- Heraf Formue. Sparebankens Navn eller Hjemsted. valtnings- kapital. For- valtnings- kapital. Heraf Formue (Kristians Amt. Forts.) Jarlsberg og Larvik Dovre 0 9 Amt. Lesje 98 8 Svelviken Lom og Skiaaker 900 Holmestrand 9 0 Vaage Horten 99 Nordre Fron Tønsberg 8 9 Sandefjord Sondre Fron Ringebu Larvik Øier Berger (i Strømmen) Gausdal Skoger 8 9 Faaberg 8 h 9 Sande h 0 Hof Biri 9 88h9 Botne Toten og Vardal Vaale Ramnes 90 9 Jevnaker Andebu 8 Gran Stokke 9 9 Land 9 9 Sem Nottero Sondre Aurdal Tjmno 0 89 Nordre Aurdal Sandelaerred Ulnes og Svenes Tjolling i99 i Skrautvaal 9 99 Fredriksværn 89 9 Vestre Slidre 8 9 Hedrum Østre Slidre Vang L dal ar 9 ' Bratsberg Amt. Kragero Buskerud Amt. Langesund 99 Brevik Hønefoss Porsgrund Drammen 9 9 Skien Kongsberg Drangedal Hole Tordal Lunder 98 8 Sannikedal 88 9 Ringerike 9 Skaato Bamle Nes Eidanger Gol Gjerpen Aal og Hol Solum Hol 8 8 Hollen 0 8 Lunde 8 00 Sigdal 89 8 Bo Eggedal 0 Saude og Nes 8 98 Krodsherred Hitterdal Modum Attraa og Mæl Eker 9 Hjartdal Lier 0 9 Seljord 000 Hurum 990 Sandsvær Flesberg Nore Kviteseid 9 8 Treungen Fyresdal 9 Mo Laardal

36 Sparebanker 90. Tabel (Forts.). De enkelte Sparebankers Formue Sparebankens Navn eller Hjemsted. For- Heraf Formue. Sparebankens Navn eller Hjemsted. For- valtnings- kapital. valtnings- kapital. Heraf Formue Nedenes Amt. Risør Tvedestrand Nedenes (Arendal) Sparebanken i Arendal Haandvk.sb. i Arendal Grim stad Lillesand Vegaarsheien Gjerstad.. Søndeled Dybvaag Tverdalsøen Holt Aamli Froland Tromø Øiestad Fjære Landvig Vestre Moland Høvaag Birkenes Vegusdal Iveland Evje og Hornnes... Bygland Valle Lister og Mandal Amt. Kristiansand Do. Arb.f.s Sparesk.bk. Mandal Farsund Flekkefjord Tveit Oddernes Vennesla Øvrebø og Hægeland! Sogne og Greipstad. Holme, Halsaa og Hartmark Øislebo og Laudal. Bjelland og Grindum A aseral Nordre Undal Søndre Undal (Lister og Mandal Amt. Forts.) Vanse 0 Spind 8 8 Lyngdal 0 Hægebostad 9 Fjotland 9 Liiknes Fede 8 Nes Hittero 99 Bakke og Gyland.. Siredalen Stavanger Amt. Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Sparekasse Skudeneshavn Kopervik.... Haugesund Sogndal Landsogn.. Lund Bjerkreim Egersund Landsogn. Gjesdal Tioiland Haaland Hetland Strand Finno 8 Skudenes 9 Kopervik Landsbank Torvestad og Skaare Tysvær Skjold Aardal Sand Saude Sondre Bergenhus Amt. Strandebarm Kvinnherred Skaanevik Etne Ølen Eid Fj ære Moster Bremnes Bommel Stord Fitjar Tysnes

37 og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Sparebanker 90. Sparebankens Navn eller Hjemsted. For- Heraf Formue. Sparebankens Navn eller Hjemsted. valtnings- kapital. For- valtnings- kapital. Heraf Formue. (Sondre Bergenhus Amt. _Forts.) Romsdals Amt. I Molde Fuse Samnanger 9 8' 8 Do. Haandv. Sparek Fane 88 8 Kristiansund Sund-Austevold 9, Do. Spareskillingsbk Haus Bruvik 08 Vannelven og Søvde Hosanger Sande og Rovde Hammer og Aasene.. 0 8, Hero og Rovde Herb Ulstein 0 08 Manger Volden og Orsten.. 98 Lindaas Hjørundfjord 90 9, Sunnelven 9 8 Masfjorden Geiranger Kinservik 0 9 Norddalen 8 08 Vikør Stranden Ævanger 9 98 Stordalen Voss 9 Sokkelven Vossestranden Ørskog Skodje og Vatne Borgund Haram Bergen Vestnes Grytten og Vold ' Eid 0 08 t Veo 08 Nordre Bergenhus Nesset 0 Amt. Bolso 8 88 Do. Sparekasse 8 9 Jostedalen Frænen Lyster 9 9 Hustad Hafslo Lærdal Tingvold Sogndal 0 8 ' Kvernes ' Aurland 0 Sundalen Leikanger ' Stangvik Balestrand Surendalen Vik Rindalen Lavik 8 9 Aure 0 Gulen 8 9 Valsofjorden Smølen (i Edo) Askvold. 8 9 Ytre Holmedal 9 9, 8 8 Indre Holmedal Jolster Sondre Trondhjems Førde 0 Amt. Naustdal 9 0 Trondhjem Bremanger. 8 Do. Arb.f.Sparesk.bk Selje Daviken 0, 8 8 Bjornor Hornindalen ; 0 Aa 8 8 Gloppen Bjugn 0 Indviken 8 8 Indhitteren 8 9 Stryn 9 09 Hevne 89 8 Nordfjord Ørlandet Rissen Stadsbygden 80

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 10 Juni 1, S.. findes opførte

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere