Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April Amaliegade København K Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11"

Transkript

1 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade København K Tlf

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Vejledningens fokus og formål Opbygning af vejledningen Det lovmæssige grundlag hvilke regler gælder? Sundhedsområdet Udbudsreglerne EU-udbudsdirektiv... 5 Nationale regler Regler for kontrolbud Virksomhedsoverdragelsesloven hvad med personalet i en udlicitering? Forvaltnings- og offentlighedsloven Konkurrenceloven Forskellige udbudsformer Tilbudsfasen fra start til slut Fase 1: Gøre virksomheden klar til at byde Forbered dig på at samarbejde med kommunen Få styr på dokumentationen Hvordan finder man de opgaver, der udliciteres? Byd sammen med andre via et konsortium Fase 2: Skriv tilbuddet Afklar om udbuddet er interessant Sæt dig grundigt ind i udbudsmaterialet Beregning af omkostninger og pris Gode råd om tilbudsskrivningen Følsomme oplysninger Fase 3: Efter udbuddet Kontraktindgåelsen hvad skal man være opmærksom på? Hvad hvis der er regnet forkert? Overtagelse af opgaven og medarbejderne Det løbende samarbejde Hvis man taber kontrakten

3 4.3.6 Muligheder for at klage Kommunale tandklinikkers adgang til at udføre tandpleje for andre kommuner Kommunale fællesskaber efter styrelsesloven Kontrolbud hvordan kan det kommunale personale byde? Formelt om kontrolbud Organisering af udbudsprocessen internt i kommunen Principper for beregning af et kontrolbud Begrebsforklaring Hvor er der mere information at hente?

4 Forord Udbud og udlicitering på tandplejeområdet synes at være kommet for at blive. Kommunerne kan udbyde og udlicitere tandplejetilbuddene i åben konkurrence. Børn og unge under 16 år kan vælge mellem kommunens tilbud eller tilbud i privat tandlægepraksis, hvis det er en del af kommunens almindelige tilbud. Og unge på 16 eller 17 år kan vælge frit mellem kommunens tilbud på kommunal klinik eller tilbud i privat praksis. For de privatpraktiserende tandlæger betyder det, at man skal overveje, om man skal byde på et eventuelt udbud af tandplejen, eller om man skal lade være. For de kommunalt ansatte tandlæger vil udlicitering betyde direkte konkurrence med den private sektor. Tandlægeforeningen ønsker med denne udbudsvejledning at give danske tandlæger et konkret værktøj, der giver kendskab til kommunale udbud på tandplejeområdet. Vejledningen henvender sig både til de privatpraktiserende tandlæger, der ønsker at byde på tandplejeopgaven, samt de kommunalt ansatte tandlæger, som kommer i åben konkurrence. Derudover indeholder vejledningen information til de kommuner, der ønsker at udføre tandpleje for andre kommuner Vejledningen er udviklet i et samarbejde med Udbudsportalen i KL. Tandlægeforeningen og Udbudsportalen i KL er enige om, at det er vigtigt at bygge videre på de fine resultater af den hidtidige forebyggende indsats inden for børne- og ungdomstandplejen, og at et fornuftigt samspil mellem den offentlige og den private sektor skal ske på fair og gennemskuelige vilkår. Tandlægeforeningen, april Freddie Sloth-Lisbjerg Formand for Tandlægeforeningen Joakim Lilholt Adm. direktør 3

5 1 Indledning 1.1 Vejledningens fokus og formål Kommunerne har i en række tilfælde pligt til at tilbyde forebyggende tandpleje og behandling til borgerne. Det kommunale tilbud om tandpleje omfatter følgende områder: Børne - og ungdomstandpleje gælder for alle børn og unge under 18 år, og er vederlagsfri. For unge mellem år gælder, at de frit kan vælge, om de ønsker at benytte det kommunale tilbud eller benytte en privat tandlæge, som kommunen har indgået aftale med. For børn og unge mellem 0-15 år, der ikke ønsker kommunens tilbud, vil der være en 100 pct. egenbetaling. Omsorgstandpleje tilbydes til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandpleje tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Tilbuddet om tandpleje kan som udgangspunkt etableres via: 1. Kommunens egne klinikker 2. Privatpraktiserende tandlæger som kommunen indgår aftaler med 3. En udlicitering af driften Tilbuddet kan etableres via en kombination af ovenstående, eksempelvis ved at en del af driften (fx i et distrikt) er udliciteret, mens resten foretages i eget regi. Denne vejledning fokuserer på den situation, hvor en kommune vælger at udlicitere tandplejen til eksterne parter. Formålet med vejledningen er at give indblik i, hvordan en proces for udlicitering kan håndteres, og hvad man som tilbudsgiver skal være opmærksom på, hvis man ønsker at byde på en offentlig opgave om tandpleje. 1.2 Opbygning af vejledningen Vejledningen er inddelt i 5 dele: Det lovmæssige grundlag (afsnit 2) Forskellige udbudsformer (afsnit 3) Proces for afgivelse af bud på opgaven (afsnit 4) Kommuners adgang til at udføre tandpleje for en anden kommune (afsnit 5) Kommunens eget bud på opgaven, dvs. kontrolbud (afsnit 6) Sidst i vejledningen findes en oversigt over de væsentligste begreber vedrørende udlicitering og offentligprivat samarbejde. Desuden fremgår links til relevante sider, hvor du kan finde yderligere information. 4

6 2 Det lovmæssige grundlag hvilke regler gælder? I forbindelse med udbud af tandplejeopgaven er der en række regler, som tilbudsgiverne skal være opmærksomme på. De væsentligste regler fremgår nedenfor. 2.1 Sundhedsområdet I de tilfælde hvor en kommune udliciterer dele eller al tandplejen, vil det fortsat være kommunens ansvar at sikre, at borgerne tilbydes den forebyggende tandpleje og behandling, som er fastsat i lovgivningen, herunder særligt i sundhedsloven 1 og bekendtgørelse om tandpleje 2. De private leverandører, som varetager opgaver for kommunen, skal derfor overholde de lovmæssige krav samt de krav, som kommunen i øvrigt stiller ift. opgaveudførslen. De private leverandører vil desuden være forpligtet til at leve op til de faglige krav, der er fastsat i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Kommunen kan i øvrigt fastsætte generelle retningslinjer vedrørende det generelle indkaldeinterval. Sådanne retningslinjer må dog ikke stille sig i vejen for hyppigere intervaller, hvor individuelle hensyn taler derfor. Sundhedsloven og tandplejebekendtgørelsen regulerer desuden, hvorvidt en kommunal tandklinik kan udføre tandpleje for en anden kommune. Se nærmere herom i afsnit 5. Yderligere information: Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje 2006, samt et tillæg til vejledningen fra marts Vejledningen og tillægget til vejledningen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Den gældende version af sundhedsloven samt tandplejebekendtgørelsen kan findes på På siden kan du i øvrigt holde dig opdateret med de jævnlige lovændringer på området. 2.2 Udbudsreglerne EU-udbudsdirektiv En kommunes pligt til at udbyde opgaver, der overlades til en eller flere private leverandører, reguleres i EU s udbudsdirektiv 3. Bestemmelserne i direktivet gælder udelukkende for kontrakter, der overstiger EU s tærskelværdier. For kommunale serviceydelser som tandpleje er værdien p.t. cirka 1,5 mio. kr. 4 I EU s udbudsregler skelnes der mellem EU-udbudspligtige bilag IIA-tjenesteydelser og ikke EUudbudspligtige bilag IIB-tjenesteydelser. Opgaver på sundhedsområdet, herunder tandpleje, er karakteriseret som en bilag IIB-tjenesteydelse. I praksis betyder det, at uanset kontraktens størrelse, er kommunen ikke forpligtet til at sende tandplejeopgaven i udbud i EU. 1 Sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13/07/2010) 2 Bekendtgørelse om tandpleje (BEK nr. 179 af 28/02/2012) 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 4 De gældende tærskelværdier kan findes på eller på 5

7 Hvis kontraktværdien overstiger tærskelværdierne for EU-udbud vil kommunen dog være underlagt enkelte bestemmelser i EU s udbudsdirektiv. Helt konkret skal kommunen sikre, at kravene til tandplejen beskrives på en sådan måde, at de ikke indebærer en konkurrencemæssig hindring for en eller flere potentielle tilbudsgivere, jf. udbudsdirektivets artikel 23. Kommunen vil desuden være forpligtet til at offentliggøre en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt i overensstemmelse med artikel 35, stk. 4 i udbudsdirektivet Nationale regler Offentlige kontrakter om de såkaldte bilag IIB-tjenesteydelser har siden 1. januar 2007 været omfattet af en annonceringspligt, der er beskrevet i tilbudslovens 5 afsnit II, hvis ydelserne har en værdi over kr. Pr. 1. januar 2013 er tilbudslovens annonceringsregler for bilag IIB-tjenesteydelser blevet ophævet. Det betyder, at der ikke længere er nationale reguleringer af udbudsprocessen for tandplejeopgaver. Med ophævelse af annonceringspligten får kommunerne frihed til at tilrettelægge en proces for udlicitering, som de anser som mest velegnet til at sikre, at markedet leverer den rette opgaveløsning til den rette pris. Selvom der ikke er egentlige nationale udbudsreger at følge, skal kommunerne fortsat sikre økonomisk forsvarlighed. Kommunen vil derfor skulle sikre, at markedet er blevet afdækket på tilstrækkelig vis i forhold til den givne opgave. Det kan fx ske ved at annoncere efter potentielle leverandører på kommunens egen hjemmeside eller på særlige hjemmesider, der er specialiseret i at offentliggøre udbud, som fx den nationale udbudsplatform Udbud.dk eller EU s udbudsplatform Det kan også ske ved, at kommunen direkte udvælger et antal leverandører, der ønskes tilbud fra, og derigennem sikre at få forskellige tilbud på opgaven og testet markedet ift. kvalitet, pris mv. Hvis opgaven ikke anses for at have en klar grænseoverskridende interesse, jf. nedenfor, har kommunerne ikke pligt til at åbne op for, at alle leverandører på området kan give tilbud på udførelsen af tandpleje. Det betyder reelt også, at kommunen kan indhente tilbud fra lokale praktiserende tandlæger, og indgå aftale med dem, så længe kommunen sikrer, at de pågældende klinikkers priser og kvalitet ligger på niveau med markedet. I tilfælde hvor det vurderes, at en opgave om tandpleje har en klar grænseoverskridende interesse, dvs. at leverandører i andre lande vil være interesserede i at løse opgaven, vil opgaven være underlagt EFtraktatens principper om gennemsigtighed og ligebehandling. I sådanne tilfælde vil der være en pligt til at offentliggøre opgaven, så interesserede leverandører kan få mulighed for at finde og byde på opgaven. Der stilles ikke egentlige krav om, hvor offentliggørelsen skal ske. Offentliggørelsen kan fx ske på kommunens egen hjemmeside eller på mere officielle udbudsplatforme så som Udbud.dk. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en opgave har en grænseoverskridende interesse. I vurderingen kan indgå forhold som: Kontraktens genstand - har opgaven et fagligt indhold, der gør den egnet til at blive løst af udenlandske virksomheder? 5 Jf. Lovbekendtgørelse nr af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. 6

8 Den anslåede værdi - har opgaven en størrelse og varighed, der gør den interessant for virksomheder i andre lande? Det geografiske sted for opgavens udførelse - kan man fx forestille sig, at virksomheder i Tyskland eller Sverige vil være interesserede i opgaven? Kan ordregiver svare ja på et eller flere af ovenstående spørgsmål, trækker det i retning af, at opgaven har en grænseoverskridende interesse. På tandplejeområdet vil første punkt formentlig være opfyldt, mens de to øvrige afhænger af den konkrete opgave, og hvor i landet opgaven skal udføres. Selvom det vurderes, at opgaven ikke har en grænseoverskridende interesse, vil der formentlig fortsat være kommuner, der annoncerer efter potentielle leverandører på den nationale udbudsplatform Udbud.dk, for derved at sikre en fornuftig og fair konkurrence om opgaven. Det anbefales derfor, at leverandører, der gerne vil byde på offentlige tandplejeopgaver, opretter en profil på Udbud.dk. Herved får de en direkte meddelelse, hvis en opgave om tandpleje udbydes. Yderligere information: På kan du finde: Udbudsdirektivet (2004/18/EF), BEK. nr. 712 af 15/06/2011 Tilbudsloven, LBK. nr af 07/12/2007 Lov om ændring af Tilbudsloven (lempelse af annonceringspligten), LOV nr af 18/12/2012 På kan du finde KL s og Udbudsportalens vejledning om Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt. I vejledningen fremgår nærmere information om, hvad der bør indgå i vurderingen af en opgaves grænseoverskridende interesse. Herudover indgår eksempler på, hvordan en kommune kan afdække markedet forud for en aftaleindgåelse af kontrakter, der ikke har en grænseoverskridende interesse. Det kan fx ske via en markedsanalyse i forhold til den eksisterende aftale, dialogmøder eller direkte opfordring til tilbud/underhåndsbud. 2.3 Regler for kontrolbud Er man kommunalt ansat tandlæge, vil et udbud betyde, at ens job og arbejdsplads kommer i åben konkurrence. Personalet i kommunerne har imidlertid mulighed for at deltage i konkurrencen om opgaven. Det sker ved, at de udarbejder et såkaldt kontrolbud. Et kontrolbud betegnes ofte også som et eget bud eller internt bud. Der er en række bestemmelser, der skal overholdes, når man vil udarbejde et kontrolbud. Reglerne findes i bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud, hvortil der også er udarbejdet en vejledning. I afsnit 6 er de nærmere forhold for udarbejdelse af kontrolbud beskrevet. 7

9 Yderligere information: På kan du finde: Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud BEK. nr. 607 af 24/06/2008 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud, VEJ. nr. 32 af 24/06/ Virksomhedsoverdragelsesloven hvad med personalet i en udlicitering? I forbindelse med en udlicitering opstår der i såvel kommunal som privat tandlægepraksis et spørgsmål om, hvorvidt personalet skal overdrages fra den nuværende virksomhed til den nye virksomhed. Virksomhedsoverdragelse af personale kan både komme på tale fra en offentlig til en privat virksomhed, og omvendt fra en privat tandlægepraksis til en kommunal klinik, eller fra en privat tandlægepraksis til en anden privat tandlægepraksis. Det er som udgangspunkt i kommunens udbudsmateriale, at det fremgår, om der er knyttet overdragelse af personale til udbuddet. Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. For at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, skal der være tale om overdragelse af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en helhedsvurdering ud fra af en række elementer: Om virksomheden rent faktisk fortsættes eller genoptages umiddelbart Hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om Om der er sket overførsel af fysiske aktiver som bygninger og løsøre Hvilken værdi immaterielle aktiver har på tidspunktet for overførslen Om erhverver har overtaget størstedelen af arbejdsstyrken Om kundekredsen overføres I hvor høj grad aktiviteterne før og efter overførslen er de samme Om aktiviteterne har været indstillet og i givet fald hvor længe I de tilfælde hvor virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, har de medarbejdere, der i dag løser opgaven, ret og pligt til at lade sig overdrage til den virksomhed, der fremover skal løse opgaven. Dvs. at medarbejderne overgår til ansættelse i den nye virksomhed. Virksomhedsoverdragelsesloven er en beskyttelseslov, som ikke kan fraviges til skade for medarbejderne. Det følger af loven, at medarbejderne i den løbende overenskomstperiode vil bevare de individuelle løn- og ansættelsesvilkår, som de havde ved overdragelsen. Inden overdragelsen har kommunen - eller en anden overdragende part - en informationspligt over for medarbejderne. Det indebærer, at kommunen i rimelig tid inden overdragelsen skal informere repræsentanter for medarbejderne om: dato for overdragelsen, årsagen til overdragelsen, 8

10 overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger og eventuelle foranstaltninger for medarbejderne, fx omlæggelse af arbejdstid. Såfremt en overdragelse til en ny arbejdsgiver måtte medføre, at medarbejderne får væsentlig ændrede løn- og ansættelsesvilkår, kan medarbejderne forlange sig opsagt med arbejdsgiverens opsigelsesvarsel, jf. lovens 3, stk. 2. En væsentlig vilkårsændring kan efter omstændighederne være ændring af fysisk arbejdssted. Udgangspunktet efter loven er, at der ikke kan ske afskedigelse af medarbejdere på grund af virksomhedsoverdragelsen. Den nye arbejdsgiver kan imidlertid iværksætte afskedigelser, såfremt der foreligger økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer, jf. lovens 3. Generelt gælder det, at den nye arbejdsgiver kan iværksætte de ændringer, som den gamle arbejdsgiver kunne under hensyn til de varsler, der måtte gælde i det konkrete tilfælde. Såfremt den virksomhed, der overtager medarbejdere, ikke ønsker at indtræde som part i de kollektive overenskomster, der gælder på området, skal virksomheden give meddelelse herom til overenskomstens parter inden for de i lovens 4a angivne tidsfrister. Såfremt dette ikke sker, bliver virksomheden bundet af den kollektive overenskomst. Samlet gælder det, at der i hver enkelt udlicitering er behov for en konkret og samlet helhedsvurdering ift. om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Man kan således ikke på forhånd sige, hvorvidt loven finder anvendelse. Det vil som udgangspunkt være kommunen, der oplyser om medarbejderforhold mv. i relation til en virksomhedsoverdragelse. Yderligere information: På kan du finde virksomhedsoverdragelsesloven, LBK. nr. 710 af 20/08/2002. På kan du finde vejledningsmateriale om virksomhedsoverdragelse og håndtering af medarbejdere i forbindelse med udlicitering. 2.5 Forvaltnings- og offentlighedsloven Kommuner og andre offentlige myndigheder er omfattet af forvaltnings- og offentlighedsloven. I korte træk betyder det, at en kommune fx skal træffe objektive og saglige beslutninger, og at kommunen skal være i stand til at begrunde sine beslutninger. Offentlighedsloven giver desuden mulighed for at søge aktindsigt i udbudssager. Kun med mindre der er særlige hensyn (fx hensyn til andre leverandørers erhvervsmæssige interesser) kan kommunen nægte at give adgang til aktindsigt i en udbudssags dokumenter. Yderligere information: På kan du finde: Offentlighedsloven, LOV nr. 572 af 19/12/1985 Forvaltningsloven, LBK nr. 988 af 09/10/2012 9

11 2.6 Konkurrenceloven Konkurrencelovgivningen indebærer et forbud mod at aftale priser, forretningsbetingelser mv. mellem private tandlæger. Konkurrenceloven betyder også, at leverandører ikke må opdele markedet mellem sig, og eksempelvis aftale hvilke leverandører, der byder på hvilke opgaver. Det er væsentligt at være opmærksom på, at overholde reglerne i konkurrenceloven, herunder særligt reglerne om kartelaktivitet. Pr. 1. marts 2013 er der med ændring af konkurrenceloven og straffeloven givet mulighed for at straffe kartelaktivitet med op til seks år fængsel. Yderligere information: På kan du finde konkurrenceloven, LBK nr. 23 af 17/01/2013. På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, kan du læse nærmere om konkurrencelovgivningen og finde vejledning om konkurrenceretlige forhold. 3 Forskellige udbudsformer Som nævnt i afsnit og er der ikke egentlige nationale eller EU-retlige bestemmelser for, hvordan en proces for udlicitering af tandplejeopgaven skal foregå. Det betyder bl.a., at der ikke er krav om, at kommunen skal benytte en bestemt udbudsform, hvis den ønsker at udlicitere området. Dog kan man forestille sig, at flere kommuner vil benytte eller lade sig inspirere af de udbudsformer, der anvendes i forbindelse med EU-udbud, og som også har været brugt frivilligt i forbindelse med nationale annonceringer inden, at annonceringspligten for opgaverne på sundhedsområdet blev ophævet. Der er som udgangspunkt tre forskellige udbudsformer: 1. Offentligt udbud: En udbudsform hvor alle interesserede kan få lov til at byde, og hvor alle har mulighed for at rekvirere udbudsmaterialet. Ved et offentligt udbud bør tilbudsgiver hurtigst muligt rekvirere udbudsmaterialet hos kommunen, dvs. hos den kontaktperson som er angivet i udbudsannoncen. Tilbudsgiver skal samtidig være opmærksom på, om der er angivet en dato og tidspunkt for et evt. orienterings- og spørgemøde og i øvrigt finde ud af, hvornår der er tilbudsfrist. 2. Begrænset udbud (prækvalifikation) er en udbudsform, hvor kommunen først foretager en udvælgelse blandt et interesseret felt af tandlæger. Udvælgelsen sker med afsæt i de opstillede udvælgelseskriterier. Det er kun de udvalgte de såkaldte prækvalificerede leverandører, der får mulighed for at afgive tilbud på opgaven. Typisk bliver mellem 3-8 leverandører prækvalificeret. Ved et begrænset eller forhandlet udbud (se nedenfor) skal tilbudsgiver først anmode om at blive prækvalificeret. Helt praktisk skal tilbudsgiver først læse udbudsannoncen og se, hvilke dokumentationskrav og udvælgelseskriterier, der er opstillet. Herefter skal tilbudsgiver sende en anmodning/ansøgning om at blive prækvalificeret. Denne vil typisk bestå af et kort brev, hvor dokumentation på opfyldelse af diverse krav er vedlagt som bilag. Kommunen vil typisk udarbejde en skabelon for ansøgningen, som tilbudsgiver skal udfylde og indsende. Hvis tilbudsgiver er godt forberedt, vil det ofte være relativt nemt at gøre anmodningen/ansøgningen klar. Hvis tilbudsgiver ikke har den krævede dokumentation klar, vil det 10

12 typisk tage 2-3 uger at fremskaffe den fornødne dokumentation. Forventer tilbudsiver at byde på en kommunal opgave, er det derfor en god idé at have indhentet de fornødne dokumenter inden, at man starter tilbudsskrivningen. Hvis kommunen modtager flere egnede kandidater end det antal, som er angivet i udbudsannoncen (fx 5-8), er kommunen tvunget til at foretage en yderligere selektion. Denne udvælgelse vil typisk ske ud fra en vurdering af, hvem der har den bedste økonomiske formåen og/eller bedste erfaringer med at løse tandplejeopgaver. Kommunen vil typisk skrive i udbudsmaterialet, hvilke kriterier der vil blive tillagt vægt i udvælgelsen. For den enkelte tandlæge betyder det, at der ikke er en automatik mellem at have indsendt den krævede dokumentation og i øvrigt være økonomisk solid og have god erfaring og det at blive prækvalificeret. Hvis tilbudsgiver glemmer at indsende den krævede dokumentation, har kommunen som udgangspunkt pligt til at udelukke tilbuddet. Vær derfor omhyggelig med at få indsendt den krævede dokumentation. Det skal dog nævnes, at med ophævelse af annonceringsreglerne i tilbudsloven for bl.a. ydelser på tandplejeområdet, vil kommunen være mere frit stillet ift. bl.a. at indhente manglende dokumentation, hvis opgaven ikke anses for at have en grænseoverskridende interesse. Trods denne mulighed skal man som tilbudsgiver dog være opmærksom på, at kommunen ikke nødvendigvis vil bede om supplerende eller manglende dokumentation af frygt for at overtræde ligebehandlingsprincippet, eller fordi kommunen ikke vil forsinke processen. Tilbudsgivere bør derfor altid være omhyggelige med at få den krævede dokumentation indsendt sammen med tilbuddet. 3. Udbud efter forhandling er en udbudsform, som svarer til begrænset udbud. Der er dog den væsentlige forskel, at der efter tilbudsgivning gennemføres en forhandlingsrunde, hvor der kan forhandles om pris og tilbuddenes indhold. Afklaringen af udbudsformen har direkte betydning for, hvad man som virksomhed skal gøre, og hvad tidsplanen er. Figuren nedenfor illustrerer de tre udbudsformer. 11

13 Figur 1: Tre forskellige udbudsformer Tilbudsgiver agerer Ordregiver agerer Udbud annonceres Offentligt udbud Begrænset udbud Anmodning om prækvalifikation Udbud efter forhandling Anmodning om prækvalifikation Udvælgelse af kvalificerede anmodninger Udvælgelse af kvalificerede anmodninger Udarbejdelse af tilbud Udarbejdelse af tilbud Udarbejdelse af tilbud Vurdering af tilbud Vurdering af tilbud Vurdering af tilbud Forhandling Tildeling af kontrakt 12

14 4 Tilbudsfasen fra start til slut Et udbud kan fra start til slut nemt tage op mod 6-9 måneder regnet fra kommunens første politiske drøftelse af udliciteringen til det meldes ud, hvem der vandt udbuddet. Resultatet af en udbudsforretning kan være afgørende for den videre udvikling af den enkelte tandlæges private praksis eller for den kommunale tandpleje. Der er derfor gode argumenter for at forberede sig grundigt på en udbudsproces, og være omhyggelig med at udarbejde tilbuddet, herunder sørge for at alle dokumentationskrav er opfyldt. Processen for udarbejdelse af tilbud kan opdeles i tre faser: Fase 1: Gør virksomheden klar til at byde Fase 2: Skriv tilbuddet Fase 3: Efter udbuddet 4.1 Fase 1: Gør virksomheden klar til at byde Ønsker man som privatpraktiserende tandlæge at løse opgaver for kommuner, er det en god idé at foretage nogle indledende øvelser, så man er klar til at byde på opgaven, når det bliver aktuelt. Konkret er der fire forhold tilbudsgivere navnlig bør have fokus på: Få forberedt virksomheden på at samarbejde med en kommune Få indsamlet og klargjort den nødvendige dokumentation Finde de opgaver, der udliciteres Overveje at byde sammen med andre virksomheder via konsortium Som tilbudsgiver skal man være opmærksom på, at man ikke stiller for store forventninger til at vinde første gang, man deltager i et udbud. Det kræver ofte nogle erfaringer og måske nogle mislykkede forsøg med at deltage i udbudsforretninger Forbered dig på at samarbejde med kommunen Som privat klinik vil man formentligt opleve samarbejdet med en offentlig myndighed som noget andet end samarbejdet med andre private virksomheder. De kommunale politikere og embedsmænd er direkte involveret i udbudsprocessen. Det betyder, at der kan være politiske hensyn involveret, og at beslutninger kan tage længere tid end i det private. En virksomhed fungerer på markedsvilkår og koncentrerer sig om at varetage sine egne interesser og i sidste ende sikre en fornuftig indtjening. En kommunalbestyrelse fungerer derimod under demokratiets spilleregler. Der er offentlig debat, og til tider meget forskellige synspunkter blandt borgere, folkevalgte mv. Synspunkter som ofte dækkes tæt af pressen. 13

15 Der vil ofte være en forventning om, at virksomheden er åben for at gå i dialog med borgere og politikere om de løsninger og den service, man tilbyder. Private virksomheder er ikke i udgangspunktet underlagt samme krav om offentlighed, som gælder i kommunerne, og det kan derfor være en udfordring at blive stillet offentligt til skue. I yderste konsekvens skal man være parat til offentligt at argumentere for ens dispositioner Få styr på dokumentationen I et udbud bliver man typisk bedt om at dokumentere en række formelle forhold vedrørende virksomhedens finansielle forhold eller erfaringer med tandplejeopgaver. Det kan til tider opfattes som noget bureaukratisk. Målet for kommunen er imidlertid at sikre, at der ikke indgås kontrakt med fx en tandlæge, som er i fare for at gå konkurs, eller som ikke har kompetencer til at løfte opgaven. Det er en god ide at have styr på dokumentationen, inden udbuddet bliver skudt i gang. Det skyldes, at det kan tage tid at fremskaffe erklæringer om økonomisk formåen fra eksempelvis bank eller revisor. Er man som tilbudsgiver for sent ude, betyder det ofte, at en kommune er nødt til at udelukke eller diskvalificere tilbudsgiveren, da kommunen som udgangspunkt ikke må godtage tilbud, der ikke indeholder den krævede dokumentation. Kommunen vil typisk bede tilbudsgiverne om at dokumentere et eller flere af følgende forhold: Dokumentation for virksomhedens økonomi: Kopi af regnskaber for de sidste 3 år - regnskaberne skal typisk være påtegnet af en revisor Soliditetserklæring udstedt af tilbudsgivers bankforbindelse eller revisor Tro og love erklæring om gæld til det offentlige: Underskrevet erklæring om, at tilbudsgiver ikke skylder mere end kr. til det offentlige i moms, skatter, afgifter mv. Eksempel på tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige kan findes på 6 Serviceattest udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Denne kan rekvireres på Attesten dokumenterer, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, som er angivet i EU s udbudsregler. Det omfatter bl.a. dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er begæret konkurs, dømt for faglig uhæderlighed eller at man skylder mere end kr. til det offentlige. Det tager 1-2 uger at få udarbejdet en serviceattest, og den koster 725 kr. Kommunen må kun kræve denne erklæring af den tilbudsgiver, der vinder opgaven, og ikke af alle tilbudsgiverne Dokumentation for erfaring, kapacitet mv.: En kvalitativ profil af virksomheden, dvs. en beskrivelse af virksomheden på 1-3 sider, der omfatter præsentation af medarbejdere, særlig faglig tilgang mv. Liste over referencer fra samarbejde med andre kommuner eller private klinikker eller dokumentation for antal patienter mv

16 Udstyr og kapacitet: Redegørelse for hvilket udstyr, materiale og evt. lokaler din praksis mv. har til rådighed. Der kan være krav om at sandsynliggøre, at man kan løfte en bestemt kapacitet i kontraktperioden De ansatte: Liste over de medarbejdere, der medgår til løsning af opgaven, herunder de ansattes cv er med beskrivelse af erfaring og uddannelsesmæssig baggrund Personalepolitik og arbejdsmiljø evt. redegørelse for håndtering af personalet og arbejdsmiljøet Formalia for praktiserende tandlæger: Dokumentation for at tilbudsgiver har fået sin autorisation. Denne er udstedt af Sundhedsstyrelsen Dokumentation for at tilbudsgiver er omfattet af en patientskadeforsikring Ovenstående er alene eksempler på nogle af de dokumentationskrav, man som tilbudsgiver kan møde i forbindelse med tilbudsgivning på en offentlig opgave. Der vil sjældent blive stillet krav om alle forhold, og kravene vil typisk variere i forhold til opgavens opfang. Væsentligt er det, at man som tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i, hvilke dokumentation der kræves, og at man sikrer, at det efterspurgte vedlægges tilbuddet Hvordan finder man de opgaver, der udliciteres? Som nævnt i afsnit er der ikke et krav til kommunerne om, at udbud af tandplejeopgaven skal annonceres et bestemt sted, fx i en bestemt avis eller database. I mange tilfælde vil opgaven desuden ikke have en grænseoverskridende interesse, hvorfor der slet ikke vil være et krav til kommunen om, at den skal annoncere efter samarbejdspartnere offentligt. Disse forhold gør desværre, at man som tilbudsgiver aldrig kan vide sig helt sikker på, om man har kendskab til de aktuelle udbud. Hvis man er interesseret i at byde på opgaver i bestemte kommuner, kan det være en god idé at holde sig orienteret om kommende udliciteringer ved fx at kontakte kommunens indkøbsafdeling eller sundhedsforvaltning, der typisk vil være bekendt med kommende udliciteringer på sundhedsområdet. Desuden kan det være en god idé at oprette en gratis profil på den nationale udbudsplatform som mange kommuner bruger til at annoncere efter private leverandører. Desuden kan det være relevant at holde sig orienteret i lokal- og regionalpressen, relevante tandlægefaglig tidsskrifter, på kommunens hjemmeside og i visse tilfælde i landsdækkende dagblade. Det vil typisk være i kommunens interesse, at så mange som muligt kender til udbuddet, og kommunen vil derfor ofte gøre en del for at gøre opmærksom på udbuddet Byd sammen med andre via et konsortium Kommunerne har et vidt skøn med hensyn til, hvilke kvantitative minimumskrav, der ønskes stillet, fx til økonomisk formåen eller erfaringer. Disse minimumskrav (også kaldet udvælgelseskriterier) kan være svære at efterkomme, hvis man har en mindre tandlægeklinik. En måde hvorpå små virksomheder har en mulighed for at byde på en kommunal udbudt opgave, er ved at indgå i et konsortium altså at danne et samarbejde mellem flere klinikker. I et konsortium kan klinikkerne samle deres tekniske, faglige og økonomiske formåen for på den måde at kunne løfte kravene sammen. I et konsortium vil alle deltagerne normalt være direkte forpligtet overfor kommunen, dvs. at de hæftes kollektivt/solidarisk over for kommunen. 15

17 Eksempelvis kan man forestille sig, at tre virksomheder går sammen i et konsortium for at byde på en offentlig kontrakt. De to af virksomhederne har hver en omsætning på 6 mio. kr., mens den tredje, som er nyetableret, ingen omsætning har. Et konsortium med disse tre virksomheder vil kunne deltage i et udbud, hvor kravet til omsætningen er 12 mio. kr. Desuden vil virksomhederne kunne supplere hinandens kompetencer, så konsortiet kan præsentere en helt anden buket af løsninger, end virksomhederne er i stand til hver for sig. Kompetencerne kan godt være ulige fordelt mellem virksomhederne i konsortiet. Der foreligger dog nogle begrænsninger ift., hvornår det er muligt at indgå et konsortium. Ifølge konkurrenceloven må to eller flere virksomheder nemlig ikke indgå samarbejdsaftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, fx ved at aftale en egentlig regulering af bud (konkurrencebegrænsende aftaler). Virksomheder kan som udgangspunkt afgive fælles bud i et konsortium, når følgende to betingelser er opfyldt: Ingen af virksomhederne vil kunne klare opgaven alene (fx på grund af kravene til know-how, kapacitet eller økonomiske ressourcer). Konsortiet må ikke omfatte flere virksomheder end nødvendigt for at løfte den udbudte opgave. Det kan være tidskrævende at finde de rigtige deltagere til konsortiet, og at udfylde konsortieaftalen. Derfor skal man som regel i gang med at sammensætte et konsortium i god tid før, at en offentlig kontrakt bliver udbudt Hvor finder jeg samarbejdspartnere? Der findes flere steder hvor virksomheder kan opsøge samarbejdspartnere til et konsortium. Virksomheder kan søge på udbudsplatformen Udbud.dk efter deltagere til at indgå i et konsortium med. For hvert udbud kan virksomheder annoncere efter deltagere til et konsortium med det formål at byde på opgaven. Deltagere til et konsortium kan også findes via netværk, eksempelvis igennem lokale organisationer eller brancheorganisationer (fx Væksthusene eller Tandlægeforeningen). Du kan læse meget mere om konsortiedannelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra 2012, der giver konkrete råd om, hvordan man danner et konsortium, og hvilke regler man skal være opmærksom på undervejs. Vejledningen er målrettet konsortier, der bliver dannet med henblik på at byde på en enkelt offentlig opgave. Vejledningen kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside Fase 2: Skriv tilbuddet At skrive et godt tilbud kræver, at en række ting er på plads. Navnlig gælder at tilbudsgiver skal: Afklare om udbuddet er interessant Have sat sig grundigt ind i udbudsmaterialet Beregne en realistisk omkostning og pris 7 16

18 Skrive kort, præcist og uden omsvøb - to the point Afklar om udbuddet er interessant Når man som tilbudsgiver bliver opmærksom på udbuddet, skal man først afklare om udbuddet overhovedet er interessant. De basale informationer vil normalt fremgå af udbudsannoncen eller af det mere uddybende udbudsmateriale. Hvis man kommer i tvivl om, hvordan man skal forstå udbudsannoncen, kan man altid kontakte kommunen. Her skal man være opmærksom på, at kommunen typisk vil bede om, at spørgsmålene stilles skriftligt. Det skyldes, at kommunen i udbudssager ofte har et behov for at kunne dokumentere, hvad den har sagt og skrevet hvornår. Af hensyn til ligebehandling af tilbudsgiverne skal kommunen desuden kunne give informationerne videre til de øvrige potentielle tilbudsgivere. Følgende forhold kan være relevante at inddrage i vurderingen af, om opgaven er interessant at byde på: Krav til afstandsgrænser og transporttid: Tilbudsgiver skal afklare, hvilke krav der er til maksimal transporttid fra skole eller bopælsadresse til behandlingsstedet (klinikken). De fleste kommuner vil ikke acceptere meget lange transporttider af hensyn til borgeren, herunder elevers undervisning. Hvis tilbudsgivers klinik ligger for langt væk fra de patienter, som skal behandles, kan udbuddet vise sig at være uinteressant. Kommunen har ret til at stille krav til, hvor opgaven skal løses, så længe sådanne krav er saglige. Et krav om en maksimal transporttid til klinikken for borgere i kommunen må anses som et sagligt krav. Omfang, kapacitet og behov for investering: Tilbudsgiver bør tidligt i processen afklare omfanget af opgaven. Det interessante er en vurdering af, om tilbudsgiver har eller realistisk set kan få mulighed for at håndtere den krævede kapacitet og garanti for leveringssikkerhed. Det vil være relevant at få afklaret behovet for evt. investeringer i nye større lokaler, nyt udstyr mv. som praktisk forudsætning for at løse opgaven. Investeringer indebærer naturligvis altid en risiko for ikke at kunne blive afskrevet, fx hvis kontraktperioden er kort. Det bør indgå i denne afklaring, om tilbudsgivers klinik kan etablere et samarbejde med andre klinikker, fx via et konsortium, eller om der vil være mulighed for at byde på mindre dele af udbuddet, herunder fx på udvalgte distrikter. Overdragelse af medarbejdere: Tilbudsgiver skal, hvad enten man er privatpraktiserende klinikejer eller kommunal tandplejeplejeklinik, afklare, om man er interesseret i at byde på opgaven, hvis det indebærer en forpligtelse til at overtage kommunalt eller privat ansat personale. Tilbudsgiver skal i den forbindelse gøre sig overvejelser om, hvor der kan skabes en god integrations- og fusionsproces i forhold til det personale, der blev overdraget, og de medarbejdere, der allerede er ansat i virksomheden. 17

19 4.2.2 Sæt dig grundigt ind i udbudsmaterialet Et udbudsmateriale vil typisk bestå af følgende: Udvælgelseskriterier(økonomisk, teknisk og faglig formåen) Tidsplan for udbudsprocessen Kravspecifikation (opgavebeskrivelse, procedurekrav, kvalitetskontrol mv.) Samarbejdsmodel mellem kommune og den praktiserende tandlæge Betalingsforhold og regulering af pris Tildelingskriterier Krav til tilbuddets udformning Bilag med kontraktudkast Bilag med tilbudsliste, hvor priser mv. skal anføres Når man som tilbudsgiver er blevet prækvalificeret, eller har modtaget udbudsmaterialet, er næste skridt at sætte sig ind i opgaven. Det sker primært ved en grundig læsning af udbudsmaterialet. I udgangspunktet er det klogt, at få svar på to helt jordnære spørgsmål: Er hele udbudsmaterialet modtaget, inkl. alle bilagene? Kontroller fx ved at se sidetallene igennem, eller kontroller oversigten over bilag. Er udbudsmaterialet klart nok? Hvis der er forhold i udbudsmaterialet, der er uklare eller oplysninger, du mener, der mangler, vil der som regel altid være adgang til at stille skriftlige spørgsmål til kommunens kontaktperson eller den konsulent, som bistår kommunen. Find ud af hvad der er proceduren for at stille spørgsmål, og om der i øvrigt er et spørgemøde for tilbudsgivere. Der vil som regel være mulighed for besigtigelse af kommunens lokaler og udstyr, såfremt sådanne indgår i løsningen af opgaven. Husk tidsfristerne Som tilbudsgiver skal man være opmærksom på at de tidsfrister, der er angivet i udbudsmaterialet, typisk bliver opfattet som ufravigelige. Hvis kommunen har angivet en bestemt dato og tidspunkt, fx for anmodning om prækvalifikation, er det som hovedregel ufravigeligt fra kommunens side. Udbud af tandpleje er ikke omfattet af EU s udbudsregler, og derfor vil en kommune efter eget skøn kunne indbygge en smule mere fleksibilitet end det er tilfældet ved EU-udbud. Men fleksibilitet, der favoriserer én bestemt virksomhed, kan være en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet Hvordan tildeles opgaven? Det er vigtigt at være afklaret om de kriterier, som kontrakten bliver tildelt på grundlag af (dvs. tildelingskriterierne). Der skelnes mellem to typer af kriterier; laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved laveste pris er det kun prisen, der tæller. Ved det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil der foruden prisen blive konkurreret på andre forhold, fx åbningstider, kvalitet, det generelle indkaldeinterval, forebyggelsesprogrammer samt betalingsvilkår og rapportering. Oftest vil kommunerne ift. udbud af tjenesteydelser vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, da der typisk vil være andre kriterier end pris, der vil være relevante at vurdere på. 18

20 Vælger kommunen kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil det normalt være præciseret, hvad der lægges vægt på under de enkelte hovedoverskrifter, så tilbudsgiverne får kendskab til det grundlag der konkurreres på. Kommunen kan fx angive, hvad der forstås ved høj kvalitet, og tilbudsgiverne bør derefter rette deres opgaveløsning ind efter den efterspurgte kvalitet Beregning af omkostninger og pris Når alle relevante informationer er indsamlet, kan tilbudsgiver begynde at beregne sine omkostninger og priser. Det vil være fornuftigt først at se på, hvordan kommunen vil have tilbudsprisen opgjort. Det vil være angivet i udbudsmaterialet eller tilbudslisten, hvad der skal gives pris på. Priser kan opgøres på forskellige måder. Fx kan kommunen bede om enhedspriser for enkelte ydelser og behandlingstyper (tandrensning, tandregulering mv.), eller totalpriser for bestemte distrikter mv. Hvis det er uklart, hvad prisen skal indeholde, så stil spørgsmål til kommunen. Det er vigtigt at afklare, om det er en forudsætning, at kommunens faciliteter skal benyttes, eller om man skal benytte sin egen klinik. Der er endvidere relevant: At afklare hvad lønniveauet mv. er for evt. virksomhedsoverdraget personale. At afklare hvilket indeks der gælder for prisregulering (fx Danmarks Statistik Nettoprisindeks eller Tjenesteydelsesindeks eller andet relevant indeks) Om der er krav om bestemte åbningstider, der kan betyde behov for flere medarbejdere Hvad kravet er til det generelle indkaldeinterval Om ortodontisk behandling indgår i opgaven Om nødbehandling og vagtforpligtigelse indgår i opgaven Om store traumebehandlinger indgår i opgaven Om der forventes generel profylakse på fx skoler og institutioner, herunder konsultation og dialog med børn, forældre og skole Håndtering af børn der trods gentagne indkald ikke kommer, herunder arbejdsdeling i forhold til evt. opsøgende arbejde Hvorvidt transport af børn, unge og ældre (omsorgstandpleje) er en del af opgaven, dvs. om løsning af opgaven kræver, at man laver aftale med en vognmand el.lign Fastsæt en realistisk pris Pas på med gyngerne og karrusellerne-argumenter. Det er ikke altid, at det er en god ide at undersælge sig selv for at skabe gode fremtidige muligheder. Vær også klar over, at kommunen i en forhandling evt. kan presse på for at få prisen længere ned. Tænk over at: medtage udgifter til øget kontorhold mv. Tag også højde for udgifter til at lave tilbud, men lad være med at regne dem direkte ind i tilbuddet. Tilbudsgivning sker for egen regning prøve at ændre lidt i beregningens forudsætninger, og se hvilke resultater det giver. Hvis små udsving kan betyde en dramatisk ændret totaløkonomi, er det et fingerpeg om at være forsigtig i forhold til beregningen, og måske lægge en ekstra buffer ind 19

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere