Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013"

Transkript

1 0

2 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering... 4 Kliniktyper... 4 Tandplejens strukturudvikling... 5 Betydende nøgletal for udvikling af ny struktur... 7 Tandsundhed... 7 Undersøgelsesintervaller... 8 Teamsammensætning... 8 Antal børn og unge pr. tandplejeteam... 9 Driftsbudget... 9 Betydende erfaringer for udvikling af ny struktur Brugerperspektivet Personaleperspektivet Bygninger og udstyr Ny struktur implementeringsplan Anlægsbehov

3 Baggrund og resumé Byrådet principgodkendte i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Den positive årsag til behovet for en ny struktur, er især børn og unges stadigt stigende tandsundhed. Planen udvikles i 3 etaper fra Det overordnede princip i den nye struktur er at samle selve tandbehandlingerne på færre og større klinikker storklinikker samtidig med, at de forebyggende aktiviteter stadig skal foregå decentralt på mindre klinikker ved de kommunale skoler - forebyggelses- og undersøgelsesklinikker (FUTklinikker) og forebyggelsesrum. Løbende prioriteringer i implementeringsperioden er begrundet i projektets omfang, hvor der er brug for at opsamle viden og erfaringer. Det samlede anlægsbehov for den nye struktur vurderes til at være knap 100 mio. kr., hvoraf 50,5 mio. kr. er finansieret i perioden etape er gennemført fra Status og erfaringer fra denne, samt planen for anden etape fra er beskrevet detaljeret i Tandplejen strukturrapport, november Det er en detaljeret fagrapport, hvor målgruppen primært er Tandplejens ledelse og personale. Denne rapport Tandplejens klinikstruktur - statusrapport, 2013 er målrettet beslutningstagere og samarbejdspartnere og beskriver status og væsentlige erfaringer, samt planen for den fortsatte strukturudvikling. Målet med den nye struktur er at fremtidssikre Tandplejens kerneydelse, så børn og unge i Aarhus Kommune fortsat kan være blandt de bedste - også i forhold til tandsundhed. Det forudsætter, at der fortsat er mulighed for at: - Yde god borgerservice - Have et højt fagligt niveau - Rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere - Udvikle omkostningseffektiviteten - Øge produktiviteten - Sikre arbejdsmiljøet. I 2009 havde Tandplejen en storklinik på Tovshøj og 42 mindre behandlingsklinikker. Status medio 2013 er, at der er etableret endnu en storklinik ved Vejlby Skole, og 18 mindre behandlingsklinikker er ændret til enten FUT-klinikker eller forebyggelsesrum. I 2. etape etableres yderligere 3 storklinikker med tilhørende FUT-klinikker og forebyggelsesrum. Ønsket er, at storklinikkerne placeres geografisk i midt ved Møllevang og i syd ved Kragelund og Søndervang. Disse finansieres via midler, som Byrådet afsatte i forbindelse med budget Endvidere prioriterer Tandplejen én bydækkende tandreguleringsklinik højt. I 3. etape etableres den endelige struktur af netværkene i ydre syd, vest og nord. 2

4 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger Ifølge Sundhedsloven af 13. juli 2010 og Sundhedsstyrelsens tilhørende vejledninger skal kommuner stille et tilbud om vederlagsfri tandpleje forebyggelse og behandling til rådighed for børn og unge under 18 år. Endvidere skal kommunerne sikre tilbud om Specialtandpleje og Omsorgstandpleje. Inden for rammerne af Sundhedsloven tilbyder Aarhus Kommune: Børn og ungetandpleje vederlagsfrit tandplejetilbud forebyggelse og behandling til kommunens ca årige børn og unge årige kan frit vælge mellem at modtage vederlagsfri tandpleje enten hos den kommunale tandpleje eller hos privatpraktiserende tandlæge 1. Omsorgstandpleje til voksne, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan bruge de almindelige tandplejetilbud. Specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud. Børn og ungetandpleje Det almindelige tandplejetilbud omfatter sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende tilbud. Ved de almindelige undersøgelser indgår også undersøgelse af tandstillinger. Børn og unge med tandstillinger, der kan give uhensigtsmæssige symptomer, visiteres og behandles af reguleringstandlæger (specialtandlæger). Tandplejetilbuddets øvrige specialiserede behandlinger, eksempelvis kirurgi og protetik, henvises til medarbejdere i Tandplejen med særlige kompetencer. De specialiserede behandlinger tilbydes på alle kommunens storklinikker 2. Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker Byrådets principbeslutning om strukturændringer i Tandplejen er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som beskrives i rapporten Tandplejens struktur og organisation I rapporten konkluderes det, at en helt afgørende forudsætning for at forbedre og fremtidssikre tandplejen frem mod 2020 er, at der etableres større organisatoriske tandplejeenheder med et større patientunderlag og der fokuseres bl.a. på at: Fysiske og organisatoriske rammer (større enheder) er nødvendige for opnåelse af den fornødne tværfaglighed, udnyttelse af de samlede personaleressourcer samt differentiering af det samlede personaleforbrug inden for tandplejen, uden samtidig at kompromittere kvaliteten. Forbedre mulighederne for at tilrettelægge arbejdet på en måde, så nytten af den enkelte faggruppes kompetencer maksimeres (LEON princippet) 3. 1 Ca. 90 % af de årige modtager tandplejetilbuddet på de kommunale klinikker. 2 Behandlingsklinik med mindst 6 behandlingsrum. Tilbyder det samlede tandplejetilbud undersøgelse, forebyggelse og al behandling undtaget tandregulering - til børn og unge i det skoledistrikt, hvor de er beliggende samt behandling til børn og unge fra skoledistrikter i et større område omkring storklinikken. 3 LEON: Lavest Effektive Omkostnings Niveau 3

5 Tandplejens struktur og organisering Tandplejen er en kontraktstyret enhed, der arbejder inden for rammerne af Børn og Unges værdigrundlag og mål, hvor tværfaglighed og helhedstænkning er grundlæggende principper. Tandplejen er organiseret med en central ledelse og er driftsmæssigt inddelt i netværk med hver sin netværksleder. Den centrale ledelse og netværkslederne har hovedansvaret for det formaliserede tværfaglige samarbejde med øvrige aktører i Børn og Unge. I tillæg til netværk har Tandplejen en afdeling for tandregulering og Voksentandpleje (Special- og Omsorgstandpleje). Ved udgangspunktet for den nye struktur var Tandplejen organiseret i 11 netværk. I 2013 er dette reduceret til 8 netværk og ved fuld implementering af strukturen i 2018 forventes Tandplejen at være organiseret i 6 netværk. Kliniktyper I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 blev det byrådsgodkendt, at Tandplejens lokaler ud over storklinikker, mindre behandlingsklinikker og forebyggeses /undersøgelsestandklinikker (FUT-klinikker) også kan være forebyggelsesrum. Dette betyder, at der fortsat fastholdes et stærkt fokus på, at eleverne på alle folkeskolerne modtager sundhedsfremmende og forebyggende tandplejeydelser på egen skole. Baggrunden for beslutning vedr. forebyggelsesrum uddybes yderligere i de efterfølgende beskrivelser vedr. økonomi, personale og arbejdsmiljø. Storklinikker er klinikker med mindst 6 behandlingsrum, hvor børn og unge kan modtage det samlede tandplejetilbud - herunder også specialbehandlinger eksempelvis kirurgi. For at øge fleksibiliteten i forhold til forældredeltagelse og minimere elevfravær fra skolen har storklinikkerne åbent mandag til fredag, hvoraf fire dage er til kl Mindre behandlingsklinikker adskiller sig fra storklinikkerne ved at have kortere åbningstid og ikke nødvendigvis åbent alle hverdage. Endvidere tilbydes der ikke specialbehandlinger på disse klinikker. FUT klinikker har åbent 1-3 dage om ugen alt efter antal børn i skoledistriktet. På FUT klinikkerne tilbydes tandundersøgelser og forebyggende tandplejetilbud. FUT klinikkerne kræver højteknologisk udstyr og er omfattet af de samme arbejdsmiljøkrav, som behandlingsklinikker. Disse er derfor forbundet med betydelige driftsomkostninger i forhold til den tidsmæssige udnyttelsesgrad. Lokalerne kan i meget begrænset omfang anvendes til andre formål de dage, hvor Tandplejen ikke er til stede. Forebyggelsesrum har ikke fast åbningstid. Tandplejen anvender forebyggelsesrummet ca. 2 dage om måneden og aftaler tidspunkterne med skolen og øvrige samarbejdspartnere, som også anvender lokalet. Der er samme arbejdsmiljøkrav til forebyggelsesrummet, som til øvrige undervisningslokaler dog skal der være adgang til vand, da bl.a. tandbørsteundervisning er en væsentlig aktivitet for Tandplejen. 4

6 Tandplejens strukturudvikling Udgangspunktet for at implementere den ny struktur var behandlingsklinikker på 43 af kommunens 49 folkeskoler. Af de 43 behandlingsklinikker var der en storklinik på Tovshøj. Ændringer af fysiske faciliteter I 1.etape af den nye struktur er der etableret yderligere én storklinik, således at der i 2012 er to storklinikker - Tovshøj og Vejlby. At der ikke blev etableret yderligere en storklinik, som planlagt, begrundes primært med manglende finansiering. Samtidig var ønsket en tidsmæssig faseforskydning mellem planlægnings- og byggeprocesserne af de to storklinikker, således at erfaringerne kunne overføres til projekt nummer to. Da byggefasen af storklinikken Vejlby først blev påbegyndt i december 2011, og med indflytning medio 2012, har det vist sig hensigtsmæssigt, at de næste storklinikker først etableres i 2. etape. I 1. etape er der etableret 14 FUT-klinikker i Tandplejen som planlagt. Halvdelen blev dog anderledes geografisk placeres end det oprindeligt var planlagt. Dette skyldes primært, at der kun blev etableret en storklinik. At der blev etableret yderligere FUT-klinikker og forebyggelsesrum i perioden skyldes reduktioner af driftsbudgetterne i 2011 og 2012, som medførte reduktioner i personaleressourcerne. Med denne personalereduktion har det ikke været muligt at opretholde driften af alle de mindre behandlingsklinikker i de netværk, der først i løbet af 2. eller 3. etape kan forvente af få centraliseret behandlingen på storklinikker. Dermed er status på klinikfaciliteterne medio 2013: 25 behandlingsklinikker hvoraf to er storklinikker, 13 FUT-klinikker og 11 forebyggelsesrum. Tabel 1 viser udviklingen i antallet af netværk og typer af tandklinikker fra 1970 til 2013 samt prognosen for den videre udvikling frem til Tabel 1. Antal netværk og klinikker fordelt på Kliniktyper i Aarhus Kommune 1970 til 2013 og prognose frem til År Antal netværk Antal behandlingsklinikke r Antal FUT 1 Antal forebygg elsesrum Børn pr. tandlæge Teamsammensætning Tandlæge Tandplejer Klinikassistent , heraf 1 storklinik ,3 1, , heraf 2 storklinik ,6 2,4 Medio 25, heraf storklinikker ,6 2, , heraf storklinik ,6 2, heraf storklinik ,5 2,5 1 Forebyggelses- og UndersøgelsesTandklinik. 2 Tandplejer- og klinikassistentnormering pr. fuldtidsnormeret tandlæge. Tandregulering 5

7 Der er ikke som ønsket blevet etableret én bydækkende tandreguleringsklinik i første etape af den nye struktur, hvilket er begrundet med manglende finansiering. Tandreguleringsbehandlingen varetages derfor fortsat på to klinikker i Graven og i Tranbjerg. Tandreguleringsklinikken er højt prioriteret. Den vil bl.a. give betydelige stordriftsfordele og mulighed for videregivelse af opgaver, samtidig med at den nødvendige faglige sparring sikres. Ingen af de eksisterende reguleringsklinikker kan ombygges/tilbygges til at rumme den samlede funktion og placeringen er derfor også uafklaret. En placering, der er let tilgængelig med offentlig transport samt har gode parkeringsforhold vil være hensigtsmæssig. Behovet for anlægsmidler til reguleringsklinikken budgetteres til 32 mio. kr., hvoraf 13,4 mio. kr. kan finansieres via salg af de to eksisterende klinikker. 6

8 Betydende nøgletal for udvikling af ny struktur Tandsundhed Tandsundheden blandt danske børn og unge er blevet markant forbedret gennem årtier. Den gode gennemsnitlige tandsundhed dækker imidlertid over en polarisering og en fortsat social ulighed i tandsundhed. Denne udvikling i tandsundheden ses også i Aarhus, hvor fokus på tidlig indsats og forældresamarbejde prioriteres højt bl.a. for at reducere den sociale ulighed i tandsundhed. Tabel 3 viser udviklingen i tandsundhed blandt børn og unge i Aarhus og de øvrige 6-byer fra 2007 til Aarhus har den højeste andel 15-årige uden behandlingskrævende karies (fyldninger) og ligger også pænt i forhold til 15-årige med mere end 6 huller. Den markante forbedring af tandsundheden er den væsentligste årsag til det stigende behov for en ny struktur og organisering. Glædeligvis ser strukturændringerne ikke ud til at påvirke udviklingen i tandsundhed negativt. Efter etablering af to storklinikker i Aarhus ses der fortsat en positiv udvikling af tandsundheden. De øvrige 6-byer, undtaget Esbjerg, centraliserer også tandplejetilbuddet. Tabel 3. Udvikling i tandsundhed blandt børn og unge i 6-byerne i perioden 2007 til årige tandsundhed defs 1 Aarhus 0,2 0,2 0,1 0,2 København 0,4 0,3 0,2 0,2 Odense 0,6 0,2 0,2 0,1 Ålborg 0,2 0,1 0,1 0,1 Esbjerg 0,3 0,2 0,2 0,2 Randers * 0,3 * 0,1 Andel (%) 15-årige uden huller (behandlingskrævende) Aarhus 50,7 54,3 55,7 57,6 København 38,4 44,2 50,6 49,3 Odense 45,0 49,6 * 52,6 Ålborg 39,4 45,3 52,8 56,2 Esbjerg 35,6 36,0 40,2 40,6 Randers * 47,8 49,5 51,8 Andel (%) 15-årige med mere end 6 huller Aarhus 8,7 7,5 7,4 6,9 København 13,5 11,6 9,0 9,0 Odense 10,1 11,0 * 7,7 Ålborg 13,1 9,1 6,6 7,2 Esbjerg 20,2 19,9 15,3 14,4 Randers * 9,6 8,3 7,0 *: Ingen data tilgængelige 1 : defs er et indekstal. Jo lavere værdi, jo bedre tandsundhed. defs betyder carierede (decayed), mistede (extracted) og fyldte (filled) tandflader (surfaces). 7

9 Undersøgelsesintervaller I Sundhedsstyrelsens rapport Tandplejens struktur og organisation antages det, at % af de 0-17-årige på landsplan har så lav cariesaktivitet, at det ved forebyggelse er muligt at undgå fyldninger. At nå og fastholde dette mål kræver et fortsat stærkt og vedholdende fokus på forebyggelse i Tandplejen. Sundhedsstyrelsen anbefaler på denne baggrund, at undersøgelsesintervaller for årige frem mod 2020 bør ligge mellem måneder, med hensyntagen til lokale, sundhedsmæssige, geografiske og sociale forskelle. I 2008 startede implementeringen af længere undersøgelsesintervaller i Tandplejen. Disse er nu er fuldt integreret i Tandplejens drift. De 3-6-årige undersøges uændret en gang om året. Den primære begrundelse for ikke at øge undersøgelsesintervallet for de yngste børn er, at huller udvikler sig hurtigere i mælketænder end i blivende tænder. For de 6-17-årige er undersøgelsesintervallerne øget fra 12 til 18 måneder. Dermed er antallet af undersøgelser i forhold til 2008 reduceret med 25 % pr. bruger i tidsforløbet fra 0-17 år og Tandplejen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Samtidig fokuseres der yderligere på det sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, og ved alle undersøgelserne beskrives en tandplejeplan for perioden frem til næste undersøgelse. Teamsammensætning I perioden fra er normeringen af tandlæger i Tandplejen reduceret, således at tandlægenormeringen i 2013 ligger på det niveau, som først var forventet i 2018 med fuld implementering af den nye struktur. Udfordringen ved den hurtige reduktion af tandlæger er, at den er gennemført inden de nødvendige storklinikker er etableret. Et tandplejeteam defineres som andelen af tandplejer- og klinikassistentårsværk pr. fuldtidsansat tandlæge. Ændrede personalenormeringer betyder derfor også ændringer i teamsammensætningen, som fra 2008 til 2013 har udviklet sig således: 2008: 1 tandlæge, 0,3 tandplejer og 1,7 klinikassistent. 2013: 1 tandlæge, 0,6 tandplejer og 2,4 klinikassistent. Den stigende andel af klinikassistenter skyldes udelukkende en reduktion i antal tandlæger, som er sket samtidig med et mindre absolut fald i antal klinikassistentnormeringer. For tandplejerne er stigningen både et udtryk for en reel stigning i normeringer, samtidig med en reduktion i tandlægenormeringer. Teamsammensætning er dermed i 2013 tæt på Sundhedsstyrelsens skøn på teamsammensætningen under forudsætning af, at der etableres større tandplejeenheder og betinget af, at en stor del af de administrative opgaver løses centralt som er: 1 tandlæge, 0,5 tandplejer, 2,5 klinikassistenter. 8

10 Antal børn og unge pr. tandplejeteam I 2013 er der i gennemsnit knap børn pr. tandplejeteam i Tandplejen. Dette forventes i store træk fastholdt frem mod 2018, og er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens skøn om, at et tandplejeteam kan dække tandplejebehovet hos mindst årige børn og unge under forudsætning af, at der etableres større tandplejeenheder. Der kalkuleres dog med, at en befolkningstilvækst på 0-17 års området på op til kan rummes inden for den eksisterende tandlægnormering i takt med, at strukturen ændres yderligere. Dermed vil der være børn pr. tandplejeteam. Tabel 4 viser befolkningsprognosen for 0-17 årige i perioden Tilvæksten af børn og unge er geografisk ulige fordelt, men ikke af en sådan størrelse, at det påvirker placeringen og dimensioneringen af storklinikker. Men specielt i det ydre nord og ydre syd, kan der være tale om en vækst, som der bygningsmæssigt skal tages højde for i forhold til den endelige organisering af mindre behandlingsklinikker og FUT-klinikker i disse områder, som forventes at ske i perioden Tabel 4. Befolkningsprognose 0-17 årige Aarhus Kommune, årige årige årige årige i alt Driftsbudget Tandplejen har nettobudgettering og budgettet for 2013 er 90,4 mio. kr. Budgettet dækker alle former for tandbehandling og forebyggelse for de 0-17 årige brugere og drift af alle klinikker. Såvel Omsorgstandplejen som Specialetandplejen er indtægtsdækkede ydelser. Ud over de generelle besparelser i Aarhus Kommune er Tandplejens økonomi yderligere reduceret, idet Tandplejen medfinansierer storklinikken ved Vejlby med en årlig budgetreduktion på kr. og har betydelige ekstraudgifter til øgede arbejdsmiljøkrav til bl.a. vandkvalitet (vandrensningsanlæg og årlige laboratorietest), samt implementering af digital røntgen. Etablering af forebyggelsesrum i stedet for FUT- klinikker reducerer disse udgifter, og samtidig kan forebyggelsesrum anvendes til andre formål, når Tandplejen ikke anvender lokalet. 9

11 Betydende erfaringer for udvikling af ny struktur Brugerperspektivet De gennemførte strukturændringer frem til 2013 har ikke været forbundet med mærkbar kritik fra Tandplejens primære brugere børn og unge og deres forældre samt det øvrige personale i Børn og Unge. Strukturen har ikke medført udmeldelser fra den kommunale Tandpleje eller øget anvendelse af valgfriheden for de 0-15-årige til at vælge tandbehandling i privat tandlægepraksis med kommunal medfinansiering (loven bortfaldt ultimo 2012). Der har dog været ganske få henvendelser (under 5) grundet strukturændringer, som primært har handlet om konkrete mødeaftaler, hvor der er opstået misforståelser om tid og sted. Sådanne misforståelser har også haft betydning for, at der på FUTklinikkerne har været en indkøringsperiode, hvor udeblivelserne er steget. Men efter kort tid har det stabiliseret sig på et acceptabelt niveau i forhold til tidligere udeblivelser. Der arbejdes løbende med at minimere udeblivelser. Bl.a. afprøves smsmodul med mødeindkaldelser og påmindelser om aftaler i stigende grad. Udviklingen i antallet af udeblivelser bliver løbende monitoreret i Tandplejen. Det øgede behov for at forældrene følger børnene til behandling i længere tid (ældre børn), da behandling ikke er på egen skole, giver et øget forældresamarbejde. Øget forældresamarbejde er vigtigt for at forbedre tandsundheden for børnene med flest huller. For de ældste elever er der øget fokus på læring og stigende eget ansvar for tandsundhed og aftaler. Dermed er håbet, at de unge bliver bedre rustet til forsat at passe deres tandplejeaftaler, når de forlader den kommunale tandpleje. Den nye struktur må ikke være årsag til, at der er børn og unge, der ikke kommer til tandbehandling, fordi forældrene ikke magter at følge dem. I helt særlige tilfælde vil Tandplejen derfor, som det altid har været praksis, i samarbejde med skolen sikre at eleverne bliver transporteret til behandlingsklinikken. Det er en glædelig erfaring, at etableringen af de mange FUT-klinikker ikke har medført et øget behov for transport. De skoler, hvor tandklinikker har ændret status til FUT-klinikker eller forebyggelsesrum, har haft stor forståelse for, at det er nødvendigt at ændre strukturen. Men ganske naturligt har skolen haft øget opmærksomhed på, hvilken betydning ændringer på den enkelte skole kan få for de elever, som har dårligst tandsundhed og for fravær fra undervisningen. Ikke mindst på de skoler, der har forebyggelsesrum, som betyder, at elever også skal på behandlingsklinikken til undersøgelse, er der fokus på fravær fra skoletiden. Skoleelever går til tandundersøgelse hver 18. måned af ca minutters varighed. Med de foreløbige overvejende positive erfaringer er der en forventning om, at Tandplejens nye struktur ikke får mærkbar betydning for den høje brugertilfredshed, der hidtil har været kendetegnende for Tandplejen. Dette bekræftes også af Tandplejens brugerundersøgelse blandt forældre til 5-årige, der blev gennemført for 4. gang i På spørgsmålet om alt i alt din oplevelse af klinikken var andelen der svarer tilfreds eller overvejende tilfreds i 2003 knap 96 % og denne andel har været 10

12 støt stigende til godt 99 % i Undersøgelsens øvrige spørgsmål viser også høj brugertilfredshed. Personaleperspektivet Tandplejens personale er overvejende positive i forhold til den nye struktur i Tandplejen. Dog er der på nuværende tidspunkt en betydelig forskel på, hvor meget den enkelte medarbejders hverdag er blevet berørt. Det spænder fra et enkelt netværk, hvor der endnu ikke er ændret på strukturen, til netværk hvor den nye struktur er så godt som fuldt implementeret. Den absolut største personaleudfordring i 1. etape har været, at Tandplejen har været nødsaget til at reducere personalenormeringerne, inden de centraliserede fysiske rammer er etableret. Antallet af medarbejdere, der nu varetager arbejdet på de decentrale klinikker, er dermed blevet væsentligt reduceret. Dette har betydet, at flere medarbejdere har fået flere arbejdssteder pr. uge. Som udgangspunkt tilstræbes det, at medarbejderne ikke har mere end to arbejdssteder om ugen. Planen for den nye struktur understøtter i høj grad organiseringen af tandlægernes og klinikassistenternes arbejde med fokus på max. 2 arbejdssteder og et stærkt fagligt miljø. For tandplejerne, som er den antalsmæssige mindste personalegruppe, har der som udgangspunkt været en særlig udfordring i forhold til dette. Men med et stigende antal forebyggelsesrum, hvor langt de fleste opgaver løses af klinikassistenter, bliver det i stigende grad muligt at nå målsætningen om max. 2 arbejdssteder for alle medarbejdere. For at kompensere for reduktionen af tandlæger er behandlingen samlet på færre mindre behandlingssteder mindre behandlingsklinikker med tilhørende FUT klinikker og forebyggelsesrum. Al stolekapacitet til behandlinger er dermed udnyttet maksimalt, og det haster derfor med at få etableret yderligere tre storklinikker i 2. etape. Det tilstræbes, at antallet af medarbejdere i et enkelt netværk ligger på omkring 25. Dette kan dog variere i forhold til lokale forhold. Lang åbningstid er implementeret i alle netværk, således at der i netværkene er mindst en ugentlig åbningsdag til kl og på storklinikkerne er der 4 ugedage med lang åbningstid. Bygninger og udstyr Det er hensigtsmæssigt, at storklinikkerne er beliggende i nærheden af kommuneskoler. Men med etablering af et stigende antal forebyggelsesrum i stedet for FUT- klinikker er det også væsentligt, at storklinikerne ligger i områder, hvor flere skoler har let adgang til klinikken - gerne i gå- og cykelafstand. Ligeledes er en god infrastruktur i forhold til adgang med bil og bus en vigtig parameter for den geografiske placering af storklinikker. Tandplejen får med den nye struktur en bedre udnyttelse af det højteknologiske udstyr og Tandplejens lokaler. På de skoler, som får FUT-klinikker og ikke mindst forebyggelsesrum, afgives der lokaler til andre formål. Dermed forventes strukturen at blive gennemført, således at Tandplejens samlede bygninger i kvadratmeter vil være reduceret ved fuld implementering af den nye struktur. 11

13 Ny struktur implementeringsplan På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de faktiske forhold og erfaringer fra 1. etape beskrives planen for 2.etape af implementeringen af den nye klinikstruktur i Aarhus Kommune og prognosen for 3. etape, som korrigeres i forhold til de fortsatte erfaringer. I 2008 var der en forventning om, at der skulle etableres 6-10 storklinikker, bibeholdes enkelte eksisterende mindre klinikker, samt at øvrige klinikker skulle ændres til FUTklinikker. Dette kan i 2013 præciseres yderligere, hvor forventningen frem mod 2018 er en struktur med 6 netværk, 6 storklinikker, 4-6 klinikker, FUT-klinikker og forebyggelsesrum (Tabel1). Forudsætninger for den fortsatte udvikling af strukturen er at: tandplejens organisatoriske enhed fortsat er et antal netværk med en netværksleder for hvert netværk der i hvert netværk er én storklinik der i nogle netværk kan fastholdes 1-2 eksisterende klinikker der på kommuneskoler uden storklinik eller mindre behandlingsklinik er enten FUT-klinikker eller forebyggelsesrum teamsammensætningen løbende tilpasses udviklingen i forhold til tandsundheden og muligheder for uddelegering af og videregivelse af arbejdsopgaver, således at de løses til laveste effektive omkostningsniveau (LEON princippet) undersøgelsesintervallerne tilpasses til den faktiske udvikling i tandsundhed antallet af børn og unge pr. tandplejeteam justeres under hensyntagen til lokale forskelle i tandsundhed. Personale Det tilstræbes, at der til storklinikker tilknyttes mindst 4 tandplejeteam. Den øvre grænse for, hvor mange teams der kan være på en storklinik, kan dog ikke fastsættes præcist. Der er i Tandplejen en del deltidsansatte medarbejdere, hvilket betyder, at tandplejeteams kan komme til at omfatte mange personer. Dermed vil der selv ved 4-5 teams være tale om en antalsmæssig stor personalegruppe og dermed en stor personalemæssig ledelsesopgave for netværkslederen. Mange deltidsansatte vil også stille større krav til planlægningen af en effektiv udnyttelsesgrad af klinikkerne. Det tilstræbes, at antallet af medarbejdere i et netværk maksimalt ligger i omegnen af medarbejdere. Den mest betydende faktor for at antallet af teams i Tandplejen på sigt kan reduceres yderligere er en fortsat forbedring af tandsundheden. Dette vil dog primært betyde reduktioner i antal behandlinger samtidig med, at der fastholdes et stærkt fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende tandplejetilbud, som for størstedelen varetages af klinikassistenter og tandplejere. Dermed vil forbedring i tandsundheden også betyde ændringer i teamsammensætningen. 12

14 Med et børnetal på ca og i gennemsnit brugere pr. tandplejeteam i 2013 og med en forventning om, at dette vil være svagt stigende, tilstræbes patientunderlag på sigt i størrelsesordenen brugere pr. netværk. Anlægsaktiviteter 2. etape I 2. etape af implementeringen ønskes etablering af yderligere 3 storklinikker på Søndervang, ved Kragelund og på Møllevang med tilhørende FUT- og forebyggelsesklinikker, hvilket der er fundet finansiering til via midler afsat af Byrådet i forbindelse med budget Storklinikken på Søndervang etableres ved en udvidelse af den eksisterende behandlingsklinik, hvor antallet af behandlingsrum fordobles fra 3 til 6. Ombygningen forgår fra medio 2013 til oktober Anlægsindstillinger for storklinikkerne ved Kragelund og på Møllevang forventes bydrådsbehandlet efter sommerferien 2013, hvorefter der projekteres, således at anlægsarbejdet kan påbegyndes primo 2014 og storklinikkerne forventes klar til brug ved udgangen af Endvidere findes det hensigtsmæssigt at iværksætte anlægsarbejdet i forhold til en bydækkende tandreguleringsklinik jf. afsnittet om Tandreguleringen, såfremt der kan findes finansiering. Anlægsaktiviteter 3. etape I 3. etape af implementeringen af den nye struktur forventes det, at der er behov for at samle behandlingerne i det ydre nord på færre behandlingsklinikker. Behovet og klinikkens størrelse vil være afhængigt af, hvor stort et behandlingsområde storklinikken på Vejlby på sigt kan dække. Endvidere vil der både i det ydre nord, vest, og syd være FUT klinikker og behandlingsrum, hvor de fysiske faciliteter skal renoveres og tilpasses til de faktiske funktioner. 13

15 Anlægsbehov Ved Byrådets principgodkendelse af den nye struktur i 2009 var vurderingen, at det samlede anlægsbehov ville være ca. 110 mio. kr. til børn og unge- tandklinikker med tilhørende forebyggelsesfaciliteter, én tandreguleringsklinik og flere behandlingsrum til voksentandplejen. I 2013 ligger det samlede skøn på knap 97 mio. kr. Denne nedjustering af anlægsbehovet sker på grund af forventet færre FUT-klinikker og flere forebyggelsesrum end tidligere antaget, og fordi udbygningen af Søndervang til storklinik kan etableres i eksisterende bygninger. Det har ligeledes været muligt at ombygge eksisterende behandlingsrum til voksentandplejen. Godt halvdelen af investeringsbehovet er fundet i perioden 2010 til 2013 (Tabel 5). Det resterende finansieringsbehov frem til 2018 er på 46,4 mio. kr., hvoraf 13,4 mio. kr. kan finansieres via salg af bygninger. Det opgjorte nettobehov vurderes på denne baggrund at være 33,0 mio. kr. jf. de fremsendte forslag til anlægskonference i maj Tabel 5. Anlægsbehov til Tandplejens ny struktur i perioden 2010 til Allerede Yderligere finansieret anlægsbehov Anlægsudgifter i mio. kr I alt Storklinik Vejlby 14,4 14,4 Storklinik Søndervang 3,2 3,2 Storklinik midt 15,0 15,0 Storklinik syd 15,0 15,0 Større behandlingsklinik nord 10,0 10,0 Forbyggelsesfaciliteter ydre, vest, nord og syd 4,4 4,4 Tandreguleringsklinik 32,0 32,0 Voksentandplejen 2,9 2,9 I alt 50,5 46,4 96,9. 14

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 9. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 9. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 9. oktober 2013 Anlægsbevilling til etablering af to tandklinikker Indstillingen indgår i etape 2 af Tandplejens nye struktur med etablering af storklinikker

Læs mere

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

1. Resume Byrådet principgodkendte i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Planen udvikles i 3 etaper fra

1. Resume Byrådet principgodkendte i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Planen udvikles i 3 etaper fra Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 22. juni 2015 Anlægsbevilling til tandklinikker Indstilling til 3. og sidste etape af Tandplejens nye struktur om etablering af en storklinik

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013

Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Allerød Kommunes Tandpleje - centralisering af tandklinikker budget 2013 Indledning og resume: Ved budgetforlig 2011 er der fremsat ønske om en analyse til budget 2013 vedrørende centralisering af tandklinikker

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 73. oktober 2010 Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Analyse af enhedsomkostninger i tandreguleringen i 6 fynske kommuner

Analyse af enhedsomkostninger i tandreguleringen i 6 fynske kommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Analyse af enhedsomkostninger i tandreguleringen i 6 fynske kommuner 30. april 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SAMMENFATNING... 3 3 TANDPLEJE: KARAKTERISTIKA

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv

Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv HOLBÆK Notat Dato: 19. december 2016 Sagsb.: Kim Ravnkilde Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361377 E-mail: kirav@holb.dk Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv Baggrund og formål

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4 Figur A 2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s, Smnl-gr., og Tabel 1 og 4 Tallene udtrykker gennemsnitlige antal flader. 3, 5 og 7 årige er det mælketænder (ud af 88 mulige tandflader) 12, 15 og 18 årige er

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Børne- og ungetandplejen på Frederiksberg har ansvaret for tandbehandling og -regulering for ca borgere stigende til knap i år 2020.

Børne- og ungetandplejen på Frederiksberg har ansvaret for tandbehandling og -regulering for ca borgere stigende til knap i år 2020. Sagsfremstilling vedr. Kapacitet i den kommunale tandpleje Børne- og ungetandplejen på Frederiksberg har ansvaret for tandbehandling og -regulering for ca. 18.000 borgere stigende til knap 20.000 i år

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 baggrund og formål med analysen 2 1.2 sammenfatning 2

Læs mere

Effektiviseringsforslag fra Tandplejen. på Hedely Tandklinik med tilbygning.

Effektiviseringsforslag fra Tandplejen. på Hedely Tandklinik med tilbygning. Bilag 1 Effektiviseringsforslag fra Tandplejen oktober 2012 Model for finansieret investering i ny tandklinik. Sammenlægning af de 3 tandklinikker til én samlet tandklinik: på Hedely Tandklinik med tilbygning.

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Analyse. GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE. Sundhedssekretariatet 2015

Analyse. GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE. Sundhedssekretariatet 2015 Analyse GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE Sundhedssekretariatet 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Oversigt over Tandplejen...3 Datagrundlag for

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

10. feb. 2016. Aarhus Kommune. Børn og Unge. Kontrakt 2016. Børn og Unge og Tandplejen

10. feb. 2016. Aarhus Kommune. Børn og Unge. Kontrakt 2016. Børn og Unge og Tandplejen 10. feb. 2016 Aarhus Kommune Kontrakt 2016 og Tandplejen 1 Indhold 1. Kontrakten side 3 2. Samarbejde side 5 3. Tandplejens bidrag til Udviklingsplanen side 7 4. Kontraktlignende ydelser side 18 5. Økonomi

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen?

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen? 1 På baggrund af spørgsmål og ønsker fra Børne- og Familieudvalget, fremsat på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed analyse af scenarier for fremtidig Tandplejestruktur i Jammerbugt Kommune samt

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2013 Aalborg har de gladeste tænder Aalborg har de gladeste tænder Tandplejen og Fristedet har i anledning af Tandplejens 100 års fødselsdag 24.04.2013 indspillet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Decentraliseringsaftale

Decentraliseringsaftale Decentraliseringsaftale 2010 Den valgte organisering og regelsættet vedr. decentralisering samt denne aftale, skal ses som en beskrivelse af de forventninger og krav som Byrådet ønsker med sin styring

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

NOTAT. Oktobernovember

NOTAT. Oktobernovember NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Notat om forløbet i forbindelse med omlægning af den gratis tandpleje til børn og unge pr. 1. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Vordingborg kommunale Tandpleje 2016.

Vordingborg kommunale Tandpleje 2016. Vordingborg kommunale Tandpleje 2016. Dette oplæg er drøftet på Lokal MED udvalgsmøde d. 23/2-2016, hvor der var opbakning til dette notat. Status: Antal patienter: 0-18 år 9.296 Specialtandpleje 18 Omsorgstandpleje

Læs mere

special- og omsorgstandpleje

special- og omsorgstandpleje Fuglsang Belysning af forskelligheden af special- og omsorgstandplejen i 17 kommuner i Danmark Anne Frida Birk DKTE special- og omsorgstandpleje Opgaven er udarbejdet af: Vejleder: Dato for aflevering:

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Evaluering af sammenlægningen af Den Kommunale Tandpleje på Faxe Sundhedscenter Baggrunden: Byrådet besluttede den 13. september 2012, at der inden vedtagelse af budget 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Institutionsprofil for Amtstandplejen

Institutionsprofil for Amtstandplejen Institutionsprofil for Amtstandplejen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Amtstandplejen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Sjølundsskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

www.vejle.dk, senior & sundhed / forebyggelse anely@vejle.dk 75 82 20 44 Antal studerende 1

www.vejle.dk, senior & sundhed / forebyggelse anely@vejle.dk 75 82 20 44 Antal studerende 1 Svenborg stahek@svendborg.dk 62 23 40 95 40 heraf 9 tandlæger Pt.grundlag 12.500 Omsorgspt 250 Profylakse, cariesbehandling, kirurgi, omsorgstandpleje, ortodonti. Jammerbugt kry@jammerbugt.dk 72 57 85

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Tandplejen Aarhus 1915-2015

Tandplejen Aarhus 1915-2015 1. november 1915 åbnede Århus Skoletandklinik i lejede lokaler hos fattigvæsenet i Graven 21 Den nye skoletandklinik bestod af to klinikker, et venteværelse og et værelse til klinikfrøkenen. Kun de 1.700

Læs mere

Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte

Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte Billede fra rapport om det Opsøgende Tandplejeteam Hvem er vi? Kontorchef Mette Svarre,, MSB. Tidl. Souschef og tandlæge Flemming Pedersen, Tandplejen, MBU. Leder

Læs mere

Referat Ældrerådet 05.01.2012 kl. 09:30 mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 05.01.2012 kl. 09:30 mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 05.01.2012 kl. 09:30 mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 05.01.2012 Punkter på åbent møde: 112. Høring vedrørende tandplejestrukturen 1 113. Næste møde 12 Medlemmer:

Læs mere