Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013"

Transkript

1 0

2 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering... 4 Kliniktyper... 4 Tandplejens strukturudvikling... 5 Betydende nøgletal for udvikling af ny struktur... 7 Tandsundhed... 7 Undersøgelsesintervaller... 8 Teamsammensætning... 8 Antal børn og unge pr. tandplejeteam... 9 Driftsbudget... 9 Betydende erfaringer for udvikling af ny struktur Brugerperspektivet Personaleperspektivet Bygninger og udstyr Ny struktur implementeringsplan Anlægsbehov

3 Baggrund og resumé Byrådet principgodkendte i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Den positive årsag til behovet for en ny struktur, er især børn og unges stadigt stigende tandsundhed. Planen udvikles i 3 etaper fra Det overordnede princip i den nye struktur er at samle selve tandbehandlingerne på færre og større klinikker storklinikker samtidig med, at de forebyggende aktiviteter stadig skal foregå decentralt på mindre klinikker ved de kommunale skoler - forebyggelses- og undersøgelsesklinikker (FUTklinikker) og forebyggelsesrum. Løbende prioriteringer i implementeringsperioden er begrundet i projektets omfang, hvor der er brug for at opsamle viden og erfaringer. Det samlede anlægsbehov for den nye struktur vurderes til at være knap 100 mio. kr., hvoraf 50,5 mio. kr. er finansieret i perioden etape er gennemført fra Status og erfaringer fra denne, samt planen for anden etape fra er beskrevet detaljeret i Tandplejen strukturrapport, november Det er en detaljeret fagrapport, hvor målgruppen primært er Tandplejens ledelse og personale. Denne rapport Tandplejens klinikstruktur - statusrapport, 2013 er målrettet beslutningstagere og samarbejdspartnere og beskriver status og væsentlige erfaringer, samt planen for den fortsatte strukturudvikling. Målet med den nye struktur er at fremtidssikre Tandplejens kerneydelse, så børn og unge i Aarhus Kommune fortsat kan være blandt de bedste - også i forhold til tandsundhed. Det forudsætter, at der fortsat er mulighed for at: - Yde god borgerservice - Have et højt fagligt niveau - Rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere - Udvikle omkostningseffektiviteten - Øge produktiviteten - Sikre arbejdsmiljøet. I 2009 havde Tandplejen en storklinik på Tovshøj og 42 mindre behandlingsklinikker. Status medio 2013 er, at der er etableret endnu en storklinik ved Vejlby Skole, og 18 mindre behandlingsklinikker er ændret til enten FUT-klinikker eller forebyggelsesrum. I 2. etape etableres yderligere 3 storklinikker med tilhørende FUT-klinikker og forebyggelsesrum. Ønsket er, at storklinikkerne placeres geografisk i midt ved Møllevang og i syd ved Kragelund og Søndervang. Disse finansieres via midler, som Byrådet afsatte i forbindelse med budget Endvidere prioriterer Tandplejen én bydækkende tandreguleringsklinik højt. I 3. etape etableres den endelige struktur af netværkene i ydre syd, vest og nord. 2

4 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger Ifølge Sundhedsloven af 13. juli 2010 og Sundhedsstyrelsens tilhørende vejledninger skal kommuner stille et tilbud om vederlagsfri tandpleje forebyggelse og behandling til rådighed for børn og unge under 18 år. Endvidere skal kommunerne sikre tilbud om Specialtandpleje og Omsorgstandpleje. Inden for rammerne af Sundhedsloven tilbyder Aarhus Kommune: Børn og ungetandpleje vederlagsfrit tandplejetilbud forebyggelse og behandling til kommunens ca årige børn og unge årige kan frit vælge mellem at modtage vederlagsfri tandpleje enten hos den kommunale tandpleje eller hos privatpraktiserende tandlæge 1. Omsorgstandpleje til voksne, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan bruge de almindelige tandplejetilbud. Specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud. Børn og ungetandpleje Det almindelige tandplejetilbud omfatter sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende tilbud. Ved de almindelige undersøgelser indgår også undersøgelse af tandstillinger. Børn og unge med tandstillinger, der kan give uhensigtsmæssige symptomer, visiteres og behandles af reguleringstandlæger (specialtandlæger). Tandplejetilbuddets øvrige specialiserede behandlinger, eksempelvis kirurgi og protetik, henvises til medarbejdere i Tandplejen med særlige kompetencer. De specialiserede behandlinger tilbydes på alle kommunens storklinikker 2. Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker Byrådets principbeslutning om strukturændringer i Tandplejen er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som beskrives i rapporten Tandplejens struktur og organisation I rapporten konkluderes det, at en helt afgørende forudsætning for at forbedre og fremtidssikre tandplejen frem mod 2020 er, at der etableres større organisatoriske tandplejeenheder med et større patientunderlag og der fokuseres bl.a. på at: Fysiske og organisatoriske rammer (større enheder) er nødvendige for opnåelse af den fornødne tværfaglighed, udnyttelse af de samlede personaleressourcer samt differentiering af det samlede personaleforbrug inden for tandplejen, uden samtidig at kompromittere kvaliteten. Forbedre mulighederne for at tilrettelægge arbejdet på en måde, så nytten af den enkelte faggruppes kompetencer maksimeres (LEON princippet) 3. 1 Ca. 90 % af de årige modtager tandplejetilbuddet på de kommunale klinikker. 2 Behandlingsklinik med mindst 6 behandlingsrum. Tilbyder det samlede tandplejetilbud undersøgelse, forebyggelse og al behandling undtaget tandregulering - til børn og unge i det skoledistrikt, hvor de er beliggende samt behandling til børn og unge fra skoledistrikter i et større område omkring storklinikken. 3 LEON: Lavest Effektive Omkostnings Niveau 3

5 Tandplejens struktur og organisering Tandplejen er en kontraktstyret enhed, der arbejder inden for rammerne af Børn og Unges værdigrundlag og mål, hvor tværfaglighed og helhedstænkning er grundlæggende principper. Tandplejen er organiseret med en central ledelse og er driftsmæssigt inddelt i netværk med hver sin netværksleder. Den centrale ledelse og netværkslederne har hovedansvaret for det formaliserede tværfaglige samarbejde med øvrige aktører i Børn og Unge. I tillæg til netværk har Tandplejen en afdeling for tandregulering og Voksentandpleje (Special- og Omsorgstandpleje). Ved udgangspunktet for den nye struktur var Tandplejen organiseret i 11 netværk. I 2013 er dette reduceret til 8 netværk og ved fuld implementering af strukturen i 2018 forventes Tandplejen at være organiseret i 6 netværk. Kliniktyper I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 blev det byrådsgodkendt, at Tandplejens lokaler ud over storklinikker, mindre behandlingsklinikker og forebyggeses /undersøgelsestandklinikker (FUT-klinikker) også kan være forebyggelsesrum. Dette betyder, at der fortsat fastholdes et stærkt fokus på, at eleverne på alle folkeskolerne modtager sundhedsfremmende og forebyggende tandplejeydelser på egen skole. Baggrunden for beslutning vedr. forebyggelsesrum uddybes yderligere i de efterfølgende beskrivelser vedr. økonomi, personale og arbejdsmiljø. Storklinikker er klinikker med mindst 6 behandlingsrum, hvor børn og unge kan modtage det samlede tandplejetilbud - herunder også specialbehandlinger eksempelvis kirurgi. For at øge fleksibiliteten i forhold til forældredeltagelse og minimere elevfravær fra skolen har storklinikkerne åbent mandag til fredag, hvoraf fire dage er til kl Mindre behandlingsklinikker adskiller sig fra storklinikkerne ved at have kortere åbningstid og ikke nødvendigvis åbent alle hverdage. Endvidere tilbydes der ikke specialbehandlinger på disse klinikker. FUT klinikker har åbent 1-3 dage om ugen alt efter antal børn i skoledistriktet. På FUT klinikkerne tilbydes tandundersøgelser og forebyggende tandplejetilbud. FUT klinikkerne kræver højteknologisk udstyr og er omfattet af de samme arbejdsmiljøkrav, som behandlingsklinikker. Disse er derfor forbundet med betydelige driftsomkostninger i forhold til den tidsmæssige udnyttelsesgrad. Lokalerne kan i meget begrænset omfang anvendes til andre formål de dage, hvor Tandplejen ikke er til stede. Forebyggelsesrum har ikke fast åbningstid. Tandplejen anvender forebyggelsesrummet ca. 2 dage om måneden og aftaler tidspunkterne med skolen og øvrige samarbejdspartnere, som også anvender lokalet. Der er samme arbejdsmiljøkrav til forebyggelsesrummet, som til øvrige undervisningslokaler dog skal der være adgang til vand, da bl.a. tandbørsteundervisning er en væsentlig aktivitet for Tandplejen. 4

6 Tandplejens strukturudvikling Udgangspunktet for at implementere den ny struktur var behandlingsklinikker på 43 af kommunens 49 folkeskoler. Af de 43 behandlingsklinikker var der en storklinik på Tovshøj. Ændringer af fysiske faciliteter I 1.etape af den nye struktur er der etableret yderligere én storklinik, således at der i 2012 er to storklinikker - Tovshøj og Vejlby. At der ikke blev etableret yderligere en storklinik, som planlagt, begrundes primært med manglende finansiering. Samtidig var ønsket en tidsmæssig faseforskydning mellem planlægnings- og byggeprocesserne af de to storklinikker, således at erfaringerne kunne overføres til projekt nummer to. Da byggefasen af storklinikken Vejlby først blev påbegyndt i december 2011, og med indflytning medio 2012, har det vist sig hensigtsmæssigt, at de næste storklinikker først etableres i 2. etape. I 1. etape er der etableret 14 FUT-klinikker i Tandplejen som planlagt. Halvdelen blev dog anderledes geografisk placeres end det oprindeligt var planlagt. Dette skyldes primært, at der kun blev etableret en storklinik. At der blev etableret yderligere FUT-klinikker og forebyggelsesrum i perioden skyldes reduktioner af driftsbudgetterne i 2011 og 2012, som medførte reduktioner i personaleressourcerne. Med denne personalereduktion har det ikke været muligt at opretholde driften af alle de mindre behandlingsklinikker i de netværk, der først i løbet af 2. eller 3. etape kan forvente af få centraliseret behandlingen på storklinikker. Dermed er status på klinikfaciliteterne medio 2013: 25 behandlingsklinikker hvoraf to er storklinikker, 13 FUT-klinikker og 11 forebyggelsesrum. Tabel 1 viser udviklingen i antallet af netværk og typer af tandklinikker fra 1970 til 2013 samt prognosen for den videre udvikling frem til Tabel 1. Antal netværk og klinikker fordelt på Kliniktyper i Aarhus Kommune 1970 til 2013 og prognose frem til År Antal netværk Antal behandlingsklinikke r Antal FUT 1 Antal forebygg elsesrum Børn pr. tandlæge Teamsammensætning Tandlæge Tandplejer Klinikassistent , heraf 1 storklinik ,3 1, , heraf 2 storklinik ,6 2,4 Medio 25, heraf storklinikker ,6 2, , heraf storklinik ,6 2, heraf storklinik ,5 2,5 1 Forebyggelses- og UndersøgelsesTandklinik. 2 Tandplejer- og klinikassistentnormering pr. fuldtidsnormeret tandlæge. Tandregulering 5

7 Der er ikke som ønsket blevet etableret én bydækkende tandreguleringsklinik i første etape af den nye struktur, hvilket er begrundet med manglende finansiering. Tandreguleringsbehandlingen varetages derfor fortsat på to klinikker i Graven og i Tranbjerg. Tandreguleringsklinikken er højt prioriteret. Den vil bl.a. give betydelige stordriftsfordele og mulighed for videregivelse af opgaver, samtidig med at den nødvendige faglige sparring sikres. Ingen af de eksisterende reguleringsklinikker kan ombygges/tilbygges til at rumme den samlede funktion og placeringen er derfor også uafklaret. En placering, der er let tilgængelig med offentlig transport samt har gode parkeringsforhold vil være hensigtsmæssig. Behovet for anlægsmidler til reguleringsklinikken budgetteres til 32 mio. kr., hvoraf 13,4 mio. kr. kan finansieres via salg af de to eksisterende klinikker. 6

8 Betydende nøgletal for udvikling af ny struktur Tandsundhed Tandsundheden blandt danske børn og unge er blevet markant forbedret gennem årtier. Den gode gennemsnitlige tandsundhed dækker imidlertid over en polarisering og en fortsat social ulighed i tandsundhed. Denne udvikling i tandsundheden ses også i Aarhus, hvor fokus på tidlig indsats og forældresamarbejde prioriteres højt bl.a. for at reducere den sociale ulighed i tandsundhed. Tabel 3 viser udviklingen i tandsundhed blandt børn og unge i Aarhus og de øvrige 6-byer fra 2007 til Aarhus har den højeste andel 15-årige uden behandlingskrævende karies (fyldninger) og ligger også pænt i forhold til 15-årige med mere end 6 huller. Den markante forbedring af tandsundheden er den væsentligste årsag til det stigende behov for en ny struktur og organisering. Glædeligvis ser strukturændringerne ikke ud til at påvirke udviklingen i tandsundhed negativt. Efter etablering af to storklinikker i Aarhus ses der fortsat en positiv udvikling af tandsundheden. De øvrige 6-byer, undtaget Esbjerg, centraliserer også tandplejetilbuddet. Tabel 3. Udvikling i tandsundhed blandt børn og unge i 6-byerne i perioden 2007 til årige tandsundhed defs 1 Aarhus 0,2 0,2 0,1 0,2 København 0,4 0,3 0,2 0,2 Odense 0,6 0,2 0,2 0,1 Ålborg 0,2 0,1 0,1 0,1 Esbjerg 0,3 0,2 0,2 0,2 Randers * 0,3 * 0,1 Andel (%) 15-årige uden huller (behandlingskrævende) Aarhus 50,7 54,3 55,7 57,6 København 38,4 44,2 50,6 49,3 Odense 45,0 49,6 * 52,6 Ålborg 39,4 45,3 52,8 56,2 Esbjerg 35,6 36,0 40,2 40,6 Randers * 47,8 49,5 51,8 Andel (%) 15-årige med mere end 6 huller Aarhus 8,7 7,5 7,4 6,9 København 13,5 11,6 9,0 9,0 Odense 10,1 11,0 * 7,7 Ålborg 13,1 9,1 6,6 7,2 Esbjerg 20,2 19,9 15,3 14,4 Randers * 9,6 8,3 7,0 *: Ingen data tilgængelige 1 : defs er et indekstal. Jo lavere værdi, jo bedre tandsundhed. defs betyder carierede (decayed), mistede (extracted) og fyldte (filled) tandflader (surfaces). 7

9 Undersøgelsesintervaller I Sundhedsstyrelsens rapport Tandplejens struktur og organisation antages det, at % af de 0-17-årige på landsplan har så lav cariesaktivitet, at det ved forebyggelse er muligt at undgå fyldninger. At nå og fastholde dette mål kræver et fortsat stærkt og vedholdende fokus på forebyggelse i Tandplejen. Sundhedsstyrelsen anbefaler på denne baggrund, at undersøgelsesintervaller for årige frem mod 2020 bør ligge mellem måneder, med hensyntagen til lokale, sundhedsmæssige, geografiske og sociale forskelle. I 2008 startede implementeringen af længere undersøgelsesintervaller i Tandplejen. Disse er nu er fuldt integreret i Tandplejens drift. De 3-6-årige undersøges uændret en gang om året. Den primære begrundelse for ikke at øge undersøgelsesintervallet for de yngste børn er, at huller udvikler sig hurtigere i mælketænder end i blivende tænder. For de 6-17-årige er undersøgelsesintervallerne øget fra 12 til 18 måneder. Dermed er antallet af undersøgelser i forhold til 2008 reduceret med 25 % pr. bruger i tidsforløbet fra 0-17 år og Tandplejen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Samtidig fokuseres der yderligere på det sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, og ved alle undersøgelserne beskrives en tandplejeplan for perioden frem til næste undersøgelse. Teamsammensætning I perioden fra er normeringen af tandlæger i Tandplejen reduceret, således at tandlægenormeringen i 2013 ligger på det niveau, som først var forventet i 2018 med fuld implementering af den nye struktur. Udfordringen ved den hurtige reduktion af tandlæger er, at den er gennemført inden de nødvendige storklinikker er etableret. Et tandplejeteam defineres som andelen af tandplejer- og klinikassistentårsværk pr. fuldtidsansat tandlæge. Ændrede personalenormeringer betyder derfor også ændringer i teamsammensætningen, som fra 2008 til 2013 har udviklet sig således: 2008: 1 tandlæge, 0,3 tandplejer og 1,7 klinikassistent. 2013: 1 tandlæge, 0,6 tandplejer og 2,4 klinikassistent. Den stigende andel af klinikassistenter skyldes udelukkende en reduktion i antal tandlæger, som er sket samtidig med et mindre absolut fald i antal klinikassistentnormeringer. For tandplejerne er stigningen både et udtryk for en reel stigning i normeringer, samtidig med en reduktion i tandlægenormeringer. Teamsammensætning er dermed i 2013 tæt på Sundhedsstyrelsens skøn på teamsammensætningen under forudsætning af, at der etableres større tandplejeenheder og betinget af, at en stor del af de administrative opgaver løses centralt som er: 1 tandlæge, 0,5 tandplejer, 2,5 klinikassistenter. 8

10 Antal børn og unge pr. tandplejeteam I 2013 er der i gennemsnit knap børn pr. tandplejeteam i Tandplejen. Dette forventes i store træk fastholdt frem mod 2018, og er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens skøn om, at et tandplejeteam kan dække tandplejebehovet hos mindst årige børn og unge under forudsætning af, at der etableres større tandplejeenheder. Der kalkuleres dog med, at en befolkningstilvækst på 0-17 års området på op til kan rummes inden for den eksisterende tandlægnormering i takt med, at strukturen ændres yderligere. Dermed vil der være børn pr. tandplejeteam. Tabel 4 viser befolkningsprognosen for 0-17 årige i perioden Tilvæksten af børn og unge er geografisk ulige fordelt, men ikke af en sådan størrelse, at det påvirker placeringen og dimensioneringen af storklinikker. Men specielt i det ydre nord og ydre syd, kan der være tale om en vækst, som der bygningsmæssigt skal tages højde for i forhold til den endelige organisering af mindre behandlingsklinikker og FUT-klinikker i disse områder, som forventes at ske i perioden Tabel 4. Befolkningsprognose 0-17 årige Aarhus Kommune, årige årige årige årige i alt Driftsbudget Tandplejen har nettobudgettering og budgettet for 2013 er 90,4 mio. kr. Budgettet dækker alle former for tandbehandling og forebyggelse for de 0-17 årige brugere og drift af alle klinikker. Såvel Omsorgstandplejen som Specialetandplejen er indtægtsdækkede ydelser. Ud over de generelle besparelser i Aarhus Kommune er Tandplejens økonomi yderligere reduceret, idet Tandplejen medfinansierer storklinikken ved Vejlby med en årlig budgetreduktion på kr. og har betydelige ekstraudgifter til øgede arbejdsmiljøkrav til bl.a. vandkvalitet (vandrensningsanlæg og årlige laboratorietest), samt implementering af digital røntgen. Etablering af forebyggelsesrum i stedet for FUT- klinikker reducerer disse udgifter, og samtidig kan forebyggelsesrum anvendes til andre formål, når Tandplejen ikke anvender lokalet. 9

11 Betydende erfaringer for udvikling af ny struktur Brugerperspektivet De gennemførte strukturændringer frem til 2013 har ikke været forbundet med mærkbar kritik fra Tandplejens primære brugere børn og unge og deres forældre samt det øvrige personale i Børn og Unge. Strukturen har ikke medført udmeldelser fra den kommunale Tandpleje eller øget anvendelse af valgfriheden for de 0-15-årige til at vælge tandbehandling i privat tandlægepraksis med kommunal medfinansiering (loven bortfaldt ultimo 2012). Der har dog været ganske få henvendelser (under 5) grundet strukturændringer, som primært har handlet om konkrete mødeaftaler, hvor der er opstået misforståelser om tid og sted. Sådanne misforståelser har også haft betydning for, at der på FUTklinikkerne har været en indkøringsperiode, hvor udeblivelserne er steget. Men efter kort tid har det stabiliseret sig på et acceptabelt niveau i forhold til tidligere udeblivelser. Der arbejdes løbende med at minimere udeblivelser. Bl.a. afprøves smsmodul med mødeindkaldelser og påmindelser om aftaler i stigende grad. Udviklingen i antallet af udeblivelser bliver løbende monitoreret i Tandplejen. Det øgede behov for at forældrene følger børnene til behandling i længere tid (ældre børn), da behandling ikke er på egen skole, giver et øget forældresamarbejde. Øget forældresamarbejde er vigtigt for at forbedre tandsundheden for børnene med flest huller. For de ældste elever er der øget fokus på læring og stigende eget ansvar for tandsundhed og aftaler. Dermed er håbet, at de unge bliver bedre rustet til forsat at passe deres tandplejeaftaler, når de forlader den kommunale tandpleje. Den nye struktur må ikke være årsag til, at der er børn og unge, der ikke kommer til tandbehandling, fordi forældrene ikke magter at følge dem. I helt særlige tilfælde vil Tandplejen derfor, som det altid har været praksis, i samarbejde med skolen sikre at eleverne bliver transporteret til behandlingsklinikken. Det er en glædelig erfaring, at etableringen af de mange FUT-klinikker ikke har medført et øget behov for transport. De skoler, hvor tandklinikker har ændret status til FUT-klinikker eller forebyggelsesrum, har haft stor forståelse for, at det er nødvendigt at ændre strukturen. Men ganske naturligt har skolen haft øget opmærksomhed på, hvilken betydning ændringer på den enkelte skole kan få for de elever, som har dårligst tandsundhed og for fravær fra undervisningen. Ikke mindst på de skoler, der har forebyggelsesrum, som betyder, at elever også skal på behandlingsklinikken til undersøgelse, er der fokus på fravær fra skoletiden. Skoleelever går til tandundersøgelse hver 18. måned af ca minutters varighed. Med de foreløbige overvejende positive erfaringer er der en forventning om, at Tandplejens nye struktur ikke får mærkbar betydning for den høje brugertilfredshed, der hidtil har været kendetegnende for Tandplejen. Dette bekræftes også af Tandplejens brugerundersøgelse blandt forældre til 5-årige, der blev gennemført for 4. gang i På spørgsmålet om alt i alt din oplevelse af klinikken var andelen der svarer tilfreds eller overvejende tilfreds i 2003 knap 96 % og denne andel har været 10

12 støt stigende til godt 99 % i Undersøgelsens øvrige spørgsmål viser også høj brugertilfredshed. Personaleperspektivet Tandplejens personale er overvejende positive i forhold til den nye struktur i Tandplejen. Dog er der på nuværende tidspunkt en betydelig forskel på, hvor meget den enkelte medarbejders hverdag er blevet berørt. Det spænder fra et enkelt netværk, hvor der endnu ikke er ændret på strukturen, til netværk hvor den nye struktur er så godt som fuldt implementeret. Den absolut største personaleudfordring i 1. etape har været, at Tandplejen har været nødsaget til at reducere personalenormeringerne, inden de centraliserede fysiske rammer er etableret. Antallet af medarbejdere, der nu varetager arbejdet på de decentrale klinikker, er dermed blevet væsentligt reduceret. Dette har betydet, at flere medarbejdere har fået flere arbejdssteder pr. uge. Som udgangspunkt tilstræbes det, at medarbejderne ikke har mere end to arbejdssteder om ugen. Planen for den nye struktur understøtter i høj grad organiseringen af tandlægernes og klinikassistenternes arbejde med fokus på max. 2 arbejdssteder og et stærkt fagligt miljø. For tandplejerne, som er den antalsmæssige mindste personalegruppe, har der som udgangspunkt været en særlig udfordring i forhold til dette. Men med et stigende antal forebyggelsesrum, hvor langt de fleste opgaver løses af klinikassistenter, bliver det i stigende grad muligt at nå målsætningen om max. 2 arbejdssteder for alle medarbejdere. For at kompensere for reduktionen af tandlæger er behandlingen samlet på færre mindre behandlingssteder mindre behandlingsklinikker med tilhørende FUT klinikker og forebyggelsesrum. Al stolekapacitet til behandlinger er dermed udnyttet maksimalt, og det haster derfor med at få etableret yderligere tre storklinikker i 2. etape. Det tilstræbes, at antallet af medarbejdere i et enkelt netværk ligger på omkring 25. Dette kan dog variere i forhold til lokale forhold. Lang åbningstid er implementeret i alle netværk, således at der i netværkene er mindst en ugentlig åbningsdag til kl og på storklinikkerne er der 4 ugedage med lang åbningstid. Bygninger og udstyr Det er hensigtsmæssigt, at storklinikkerne er beliggende i nærheden af kommuneskoler. Men med etablering af et stigende antal forebyggelsesrum i stedet for FUT- klinikker er det også væsentligt, at storklinikerne ligger i områder, hvor flere skoler har let adgang til klinikken - gerne i gå- og cykelafstand. Ligeledes er en god infrastruktur i forhold til adgang med bil og bus en vigtig parameter for den geografiske placering af storklinikker. Tandplejen får med den nye struktur en bedre udnyttelse af det højteknologiske udstyr og Tandplejens lokaler. På de skoler, som får FUT-klinikker og ikke mindst forebyggelsesrum, afgives der lokaler til andre formål. Dermed forventes strukturen at blive gennemført, således at Tandplejens samlede bygninger i kvadratmeter vil være reduceret ved fuld implementering af den nye struktur. 11

13 Ny struktur implementeringsplan På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de faktiske forhold og erfaringer fra 1. etape beskrives planen for 2.etape af implementeringen af den nye klinikstruktur i Aarhus Kommune og prognosen for 3. etape, som korrigeres i forhold til de fortsatte erfaringer. I 2008 var der en forventning om, at der skulle etableres 6-10 storklinikker, bibeholdes enkelte eksisterende mindre klinikker, samt at øvrige klinikker skulle ændres til FUTklinikker. Dette kan i 2013 præciseres yderligere, hvor forventningen frem mod 2018 er en struktur med 6 netværk, 6 storklinikker, 4-6 klinikker, FUT-klinikker og forebyggelsesrum (Tabel1). Forudsætninger for den fortsatte udvikling af strukturen er at: tandplejens organisatoriske enhed fortsat er et antal netværk med en netværksleder for hvert netværk der i hvert netværk er én storklinik der i nogle netværk kan fastholdes 1-2 eksisterende klinikker der på kommuneskoler uden storklinik eller mindre behandlingsklinik er enten FUT-klinikker eller forebyggelsesrum teamsammensætningen løbende tilpasses udviklingen i forhold til tandsundheden og muligheder for uddelegering af og videregivelse af arbejdsopgaver, således at de løses til laveste effektive omkostningsniveau (LEON princippet) undersøgelsesintervallerne tilpasses til den faktiske udvikling i tandsundhed antallet af børn og unge pr. tandplejeteam justeres under hensyntagen til lokale forskelle i tandsundhed. Personale Det tilstræbes, at der til storklinikker tilknyttes mindst 4 tandplejeteam. Den øvre grænse for, hvor mange teams der kan være på en storklinik, kan dog ikke fastsættes præcist. Der er i Tandplejen en del deltidsansatte medarbejdere, hvilket betyder, at tandplejeteams kan komme til at omfatte mange personer. Dermed vil der selv ved 4-5 teams være tale om en antalsmæssig stor personalegruppe og dermed en stor personalemæssig ledelsesopgave for netværkslederen. Mange deltidsansatte vil også stille større krav til planlægningen af en effektiv udnyttelsesgrad af klinikkerne. Det tilstræbes, at antallet af medarbejdere i et netværk maksimalt ligger i omegnen af medarbejdere. Den mest betydende faktor for at antallet af teams i Tandplejen på sigt kan reduceres yderligere er en fortsat forbedring af tandsundheden. Dette vil dog primært betyde reduktioner i antal behandlinger samtidig med, at der fastholdes et stærkt fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende tandplejetilbud, som for størstedelen varetages af klinikassistenter og tandplejere. Dermed vil forbedring i tandsundheden også betyde ændringer i teamsammensætningen. 12

14 Med et børnetal på ca og i gennemsnit brugere pr. tandplejeteam i 2013 og med en forventning om, at dette vil være svagt stigende, tilstræbes patientunderlag på sigt i størrelsesordenen brugere pr. netværk. Anlægsaktiviteter 2. etape I 2. etape af implementeringen ønskes etablering af yderligere 3 storklinikker på Søndervang, ved Kragelund og på Møllevang med tilhørende FUT- og forebyggelsesklinikker, hvilket der er fundet finansiering til via midler afsat af Byrådet i forbindelse med budget Storklinikken på Søndervang etableres ved en udvidelse af den eksisterende behandlingsklinik, hvor antallet af behandlingsrum fordobles fra 3 til 6. Ombygningen forgår fra medio 2013 til oktober Anlægsindstillinger for storklinikkerne ved Kragelund og på Møllevang forventes bydrådsbehandlet efter sommerferien 2013, hvorefter der projekteres, således at anlægsarbejdet kan påbegyndes primo 2014 og storklinikkerne forventes klar til brug ved udgangen af Endvidere findes det hensigtsmæssigt at iværksætte anlægsarbejdet i forhold til en bydækkende tandreguleringsklinik jf. afsnittet om Tandreguleringen, såfremt der kan findes finansiering. Anlægsaktiviteter 3. etape I 3. etape af implementeringen af den nye struktur forventes det, at der er behov for at samle behandlingerne i det ydre nord på færre behandlingsklinikker. Behovet og klinikkens størrelse vil være afhængigt af, hvor stort et behandlingsområde storklinikken på Vejlby på sigt kan dække. Endvidere vil der både i det ydre nord, vest, og syd være FUT klinikker og behandlingsrum, hvor de fysiske faciliteter skal renoveres og tilpasses til de faktiske funktioner. 13

15 Anlægsbehov Ved Byrådets principgodkendelse af den nye struktur i 2009 var vurderingen, at det samlede anlægsbehov ville være ca. 110 mio. kr. til børn og unge- tandklinikker med tilhørende forebyggelsesfaciliteter, én tandreguleringsklinik og flere behandlingsrum til voksentandplejen. I 2013 ligger det samlede skøn på knap 97 mio. kr. Denne nedjustering af anlægsbehovet sker på grund af forventet færre FUT-klinikker og flere forebyggelsesrum end tidligere antaget, og fordi udbygningen af Søndervang til storklinik kan etableres i eksisterende bygninger. Det har ligeledes været muligt at ombygge eksisterende behandlingsrum til voksentandplejen. Godt halvdelen af investeringsbehovet er fundet i perioden 2010 til 2013 (Tabel 5). Det resterende finansieringsbehov frem til 2018 er på 46,4 mio. kr., hvoraf 13,4 mio. kr. kan finansieres via salg af bygninger. Det opgjorte nettobehov vurderes på denne baggrund at være 33,0 mio. kr. jf. de fremsendte forslag til anlægskonference i maj Tabel 5. Anlægsbehov til Tandplejens ny struktur i perioden 2010 til Allerede Yderligere finansieret anlægsbehov Anlægsudgifter i mio. kr I alt Storklinik Vejlby 14,4 14,4 Storklinik Søndervang 3,2 3,2 Storklinik midt 15,0 15,0 Storklinik syd 15,0 15,0 Større behandlingsklinik nord 10,0 10,0 Forbyggelsesfaciliteter ydre, vest, nord og syd 4,4 4,4 Tandreguleringsklinik 32,0 32,0 Voksentandplejen 2,9 2,9 I alt 50,5 46,4 96,9. 14

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 baggrund og formål med analysen 2 1.2 sammenfatning 2

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Referat Ældrerådet 05.01.2012 kl. 09:30 mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 05.01.2012 kl. 09:30 mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 05.01.2012 kl. 09:30 mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 05.01.2012 Punkter på åbent møde: 112. Høring vedrørende tandplejestrukturen 1 113. Næste møde 12 Medlemmer:

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen 16. april 2012 Sundheds- og Socialforvaltningen Tandplejen SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Nedbringe kariesforekomsten hos børn og unge... 7 2. Dækning af brugergruppen børn og unge...

Læs mere

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Ca. 12.000 børn og unge 0-18 år tilknyttet. Heraf ca. 250 børn og unge i fritvalgsordning hos privat tandlæge. Ca. 250 tilknyttet omsorgstandplejen.

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012 Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013 Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I 2012 3 2. BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

BALLERUP : EGEDAL : FURESØ ÅRSBERETNING 2013. Center for Tandregulering I/S

BALLERUP : EGEDAL : FURESØ ÅRSBERETNING 2013. Center for Tandregulering I/S BALLERUP : EGEDAL : FURESØ ÅRSBERETNING 2013 Center for Tandregulering I/S 3 af 10 Indledning 3 af 10 Center for Tandregulering I/S (CFT) kunne fejre 5 års fødselsdag med udgangen af 2013. Center for Tandregulering

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015: IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere