Det Centrale Personregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Centrale Personregister"

Transkript

1 Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side 7 GENERELT OM ÆNDRINGSUDTRÆK Beskriver hvad et ændringsudtræk er. Side 9 STANDARDPROGRAM TIL STATUS- OG ÆNDRINGSUDTRÆK Viser de forskellige recordtyper. Side 12 FELTNAVNE I UDTRÆK Beskriver hvad feltnavne indeholder. Side 21 OPBYGNING AF STANDARDADRESSE I CPR Side 22 OVERSIGT OVER HÆNDELSER I CPR Side 23 TIDLIGERE PERSONNUMRE Beskrivelse af ændring eller sletning af personnummer Side 24 DATOER I CPR Beskrivelse af datoernes opbygning i CPR Side 26 OPBYGNING AF PERSONNUMMERET I CPR Side 27 GENERELT OM INDDATA Beskrivelse af fremsendelse af inddata Side 28 INDDATANØGLER Beskriver opbygningen af de forskellige inddatanøgler (teknisk) Side 35 EKSEMPEL PÅ OPBYGNING AF INDDATA I WORD Beskriver en enkelt måde at opbyge inddata på (ikke teknisk) Side 36 GENERELT OM UDDATA Side 38 TEGNSÆT Oversigt over tegnsæt i CPR

3 Side 3 GENERELT OM UDTRÆK GENERELT Det Centrale Personregister (CPR) vedligeholdes ved daglig indrapportering (on-line) fra folkeregistrene og andre myndigheder. Private virksomheder, foreninger m.v. kan få vedligeholdt deres kundekartotek/personregister med oplysninger fra CPR om følgende: navn og adresse (medmindre oplysningerne er beskyttede) evt. stilling oplysning om dødsfald/udrejse/forsvinding evt. udlandsadresse ved udrejse (medmindre oplysningen er beskyttet) evt. adresse på kontaktperson ved død/udrejse/forsvinding under værgemål (umyndiggørelse) oplysning om ændring af personnummer evt. markering af, at pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed (reklamebeskyttelse). Uddata for personer med navne- og adressebeskyttelse vil i stedet for navn og adresse indeholde en startdato for ikrafttræden af beskyttelsen. Adressefelterne vil være blanke for personer, der ikke har en egentlig bopæl i kommunen, f.eks. visse søfarende, indsatte m.v., eller som er uden fast bopæl. CPR-systemet indeholder følgende data: persondata, der er data om en enkelt person. vejdata, der indeholder alle landets veje, med diverse administrative inddelinger som f.eks. postnumre og sogne. myndighedsdata, der indeholder navne og adresseoplysninger for konstaterende myndigheder i CPR.

4 Side 4 HVAD ER UDTRÆK Udtræk er levering af udtræksfiler med data fra CPR-systemet, der leveres enten dagligt eller som statusudtræk efter behov. Personkredsen leveres af brugeren selv efter nærmere aftale med CPR-kontoret. Hvilke uddata, der skal leveres, bestemmes af brugeren, og uddata leveres via filtransmission. BESTILLING Af hensyn til den nødvendige sagsbehandling, hvor CPR-kontoret sammen med brugeren undersøger dennes behov og ønsker, samt finder den for brugeren mest økonomiske løsning, er leveringstiden for udtræk varierende. Det er derfor vigtigt, at brugeren i så god tid som muligt retter henvendelse til CPR-kontoret for levering af udtræk fra CPR. Anmodning om udtræk kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra den private bruger, medmindre andet er aftalt. Anmodningen skal indeholde oplysning om: til hvilket formål det ønskede materiale skal anvendes oplysning om navnet på den kontaktperson hos brugeren, som CPR-kontoret kan henvende sig til ønskede inddata/uddata medier tidspunkt for ønsket levering evt. henvisning til tidligere levering Brugeren kan herefter evt. blive kontaktet med henblik på afklaring af forskellige spørgsmål. GODKENDELSE Når CPR-kontoret har alle oplysninger, fremsendes udtræksbeskrivelse og postopbygninger (uddataopbygning), standardvilkår samt et omkostningsoverslag med frist for brugeren til at reagere, inden udtrækket foretages. Omkostninger forbundet med udtrækket, betales af brugeren.

5 Side 5 FORSKNING M.V. Levering af forskerudtræk, er pr. 1. januar 2007 overgået til Statens Serum Institut. Se evt.: YDERLIGERE Denne vejledning kan ikke indeholde alle oplysninger om de forskellige typer udtræk og ind- og uddataformer. CPR-kontoret skal altid kontaktes, hvis der er specielle spørgsmål, eller der opstår tvivl om det tekniske samarbejde. Alle henvendelser vedrørende udtræk rettes til: CPR-kontoret Holmens Kanal København K Telefax: Telefoniske henvendelser til CPR-kontorets kundecenter kan ske ved direkte telefonnummer (telefontid 8-11 og 12 14) eller på E-postadressen:

6 Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Statusudtræk leverer data på personer, som de ser ud på kørselsdagen. Statusudtræk leveres efter behov. Ved periodisk levering aftales kørselsdagene ofte på forhånd med CPR-kontoret. En personnummernøgle er en indgang til CPR's dataindhold. Nøgler skal dannes og leveres af brugeren selv, og der er faste rammer for opbygning af nøgler Foruden statusudtræk med personnummernøgler, kan der køres adressematch som er udtræk med navn og adresse som nøgle. Dette benyttes af brugere, der ikke har lov til at registrere personnumre. adressematch er beskrevet i en selvstændig vejledning. Der kan desuden bestilles "kopi" af vejregister og myndighedsregister, disse kan dog også gratis downloades fra

7 Side 7 GENERELT OM ÆNDRINGSUDTRÆK Ændringsudtræk er et udtræk, hvor brugeren dagligt får leveret de ændringer, der er sket på en given personkreds. Personkredsen skal være defineret af kunden ved hjælp af PNRabonnement. Brugeren kommer selv med personnummeret på de personer, der skal markeres i CPR (PNR-abonnement). Ved etablering af ændringsudtrækket (PNR-abonnement) og ved oprettelse af nyt PNRabonnement, får brugeren komplet data tilbage. Brugeren sørger selv for oprettelse og sletninger af PNR-abonnement. Dataindholdet for personkredsen bliver herefter vedligeholdt af CPR med de daglige ændringsudtræk (5 gange ugentligt mandag til fredag). Brugeren kan sende rekvisitioner på en enkelt person i eller uden for dennes personkreds og herved få komplet data tilbage (der bliver ikke sat abonnement). De typiske ændringer for ændringsudtræk sker udfra ajourføringer på hændelser som eksempelvis er flytning, forsvinding, dødsfald mv. Ajourføringen består af en række hændelser. Opdelingen i ajourføringshændelser sker primært af hensyn til CPRkontorets interne styring, men hændelseskoderne kan i en vis udstrækning også benyttes af CPR-kontorets kunder i forbindelse med deres fortolkning af modtagne data. Dette skal dog ske med stor varsomhed, idet CPR-kontoret forbeholder sig ret til med kort varsel at slette, ændre og tilføje hændelseskoder.

8 Side 8 Foruden ændringsudtræk med personnummernøgler, kan der køres ændringsudtræk via adressematch, som er udtræk med navn og adresse som nøgle. Dette benyttes af brugere, der ikke har lov til at registrere personnumre. Adressematch er beskrevet i en selvstændig vejledning. Der kan desuden køres ændringsudtræk på vejregister.

9 Side 9 STANDARDPROGRAM TIL STATUS- OG ÆNDRINGSUDTRÆK INDLEDNING CPR-kontoret har udarbejdet standardprogrammer til både statusudtræk og ændringsudtræk. Begge programmer er beskrevet nedenfor. STATUSUDTRÆK Inddata til udtrækket er en række personnumre, som leveres af kunden. For hvert af disse personnumre udtrækkes data ordnet i forskellige recordtyper. Programmet er parameterstyret, således at uddata i et vist omfang kan tilpasses den enkelte kunde. Udtrækket kan danne nedenstående recordtyper. Recordtype 000, 001, 999 og 910 dannes altid, mens øvrige recordtyper er valgfri: Recordtype 000 startrecord Recordtype 001 navn, adresse og status mv., 4 recordvarianter Recordtype 002 udenlandsadresse, 2 recordvarianter Recordtype 003 kontaktadresse Recordtype 004 civilstand, kun til brug vedrørende pension Recordtype 005 værge Recordtype 006 ægtefælle oplysninger Recordtype 999 slutrecord Recordtype 910 fejlrecord

10 Side 10 ÆNDRINGSUDTRÆK Når kunden ønsker at abonnere på en række nye personer, indsendes de pågældendes personnumre til CPR-kontoret. For hvert af disse personnumre udtrækkes data ordnet i forskellige recordtyper. Programmet er parameterstyret, således at uddata i et vist omfang kan tilpasses den enkelte kunde. Dette svarer således til et statusudtræk, men herudover får kunden også fremover tilsendt oplysninger hver gang, der i personkredsen er ændringer i de data, som kunden har valgt at abonnere på. Udtrækket kan danne nedenstående recordtyper. Recordtype 000, 001, 009, 999 og 910 dannes altid, mens øvrige recordtyper er valgfri: Recordtype 000 startrecord Recordtype 001 navn, adresse og status mv. Recordtype 002 udlandsadresse, 2 recordvarianter Recordtype 003 kontaktadresse Recordtype 004 civilstand, kun til brug vedrørende pension Recordtype 005 værge Recordtype 006 ægtefælle oplysninger Recordtype 009 hændelseskode Recordtype 010 sletning af brugermarkeringer Recordtype 011 Kundereference *) Recordtype 999 slutrecord Recordtype 910 fejlrecord En speciel fordel ved dette udtræk er, at det passer sammen med (giver samme uddata) som et standardprogram, CPR-kontoret har udviklet til produktet CPR Direkte (program til program kommunikation). *) Denne recordtype er kun aktuel for kunder, der også kører

11 Side 11 Adressematch ændringsudtræk. Recorden vil indeholde det/de kundereferencenumre, som personen har i Adressematch systemet. Op til 5 kundereferencenumre leveres, hvis en person har flere bliver disse ignoreret.

12 Side 12 FELTNAVNE I UDTRÆK Adressedato til adressen Antal pos: 12 Fast Numerisk (tilflydto) Dato for tilflytning til adressen. Se desuden DATOER I CPR. Adresseringsnavn Antal pos: 34 Variabel Alfanumerisk (adrnvn) Navnet benyttes til adressering, og kan være udfyldt med andre navnedele en de, der findes for personen i felterne FORMELNAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, evt. i forkortet form, skal dog indgå i feltet. Feltet kan leveres på formene: efternavn, fornavn(e) mellemnavne(e) fornavn(e) mellemnavn(e) efternavn Ajourføringstidspunkt Antal pos: 26 Fast Alfanumerisk (timestamp), vejdata og myndighedsdata. Angiver, hvornår et felt eller en række felter sidst er ajourført. Se desuden DATOER I CPR. Bygningsnummer Antal pos: 4 Fast Alfanumerisk (bnr) Feltet findes kun for personer registreret med adresse på Grønland, og er der en del af adressen. Bynavn Antal pos: 34 Variabel Alfanumerisk (bynvn) Forekommer i: Vejdata Bynavn benyttes som en del af den postale adresse, hvor postnummer og postdistrikt er utilstrækkeligt, ved forsendelse af post til borgeren. Bynavn er et vejdistrikt.

13 Side 13 Civilstand Antal pos: 1 Fast Alfanumerisk (civst) Feltet angiver en persons civilstand og kan indeholde følgende: U = ugift G = gift F = fraskilt E = enke/enkemand P = registreret partnerskab O = ophævelse af registreret partnerskab L = længstlevende partner D = død Civilstandsdato Antal pos: 12 Fast Numerisk (haenstart) Feltet indeholder en dato for ændring af en persons civilstand, og kan indeholde følgende: U = ugift, - ingen dato G = gift, - vielsesdato F = fraskilt, - skilsmissedato E = enke/enkemand, - ægtefælles dødsdato P = registreret partnerskab, - dato for registrering af partnerskab O = ophævelse af registreret partnerskab, - dato for ophævelse af registreret partnerskab L = længstlevende partner, - dødsdato for partner D = død, - dødsdato Se desuden DATOER I CPR. C/O Navn Antal pos: 34 Variabel Alfanumerisk (convn) Angiver en logivært. C/O samt en blank vil være indeholdt i de første 4 positioner.

14 Side 14 Efternavn Antal pos: 40 Variabel Alfanumerisk (efternvn) Feltets indhold kan bestå af flere navne adskilt af en blank position eller af en bindestreg. Feltet kan være blank for børn, hvis disse endnu ikke er navngivet. Etage Antal pos: 2 Alfanumerisk (etage), vejdata Feltet indgår som en del af en adresse. For- og mellemnavn Antal pos: 50 Variabel Alfanumerisk (formelnvn) Feltet indeholder en persons fornavn(e) og eventuelle mellemnavne. Fødselsdato Antal pos: 8 Fast Numerisk (foeddto) Indeholder en persons fødselsdato. Se desuden DATOER I CPR. Gældende personnummer Antal pos: 10 Fast Numerisk (pnrgaeld) Et personnummer, der er sat ud af kraft, vil have henvisning til gældende personnummer. Husnummer Antal pos: 4 Fast Alfanumerisk (husnr), vejdata Feltet indgår som en del af en adresse, og indeholder husnummer (3 pos), samt evt. husbogstav (1 pos).

15 Side 15 Hændelseskode Antal pos: 3 Fast Alfanumerisk (haendelse) Hændelsen i kodeform. CPR-kontoret forbeholder sig ret til med kort varsel at slette, ændre og tilføje hændelseskoder. Se desuden OVERSIGT OVER HÆNDELSER I CPR. Kommunekode Antal pos: 4 Fast Numerisk (komkod), vejdata og myndighedsdata Kommune i kodeform, der kan omsættes til klarskrift via myndighedsdata. Kontaktadresse Antal pos: 5 x 34 Variabel Alfanumerisk (kontaktadr1) (kontaktadr2) Feltet angiver adresse til eventuelle kontaktpersoner, for (kontaktadr3) status 20, 30, 70, 80 og 90. (kontaktadr4) (kontaktadr5) Kontaktadresse dato Antal pos: 12 Fast Numerisk (haenstart_kontaktadr) Dato for indsættelse eller rettelse af kontaktadresse. Køn Antal pos: 1 Fast Alfanumerisk (koen) Feltet indeholder følgende: K = kvinder M = mænd Lokalitet Antal pos: 34 Variabel Alfanumerisk (lokalitet) Forekommer i: Vejdata Angiver gårdnavn eller anden lokalitet, der er knyttet til en bolig.

16 Side 16 Navne- og adr.beskyttelsesdato Antal pos: 12 Fast Numerisk (nvnadrbeskhaenstart) Angiver fra hvilken dato en persons navn og adresse i Danmark/Grønland er beskyttet. Se desuden DATOER I CPR. Nøglekonstant Antal pos: 15 Fast Alfanumerisk (nglkonst) Feltet kan benyttes af udtræksbrugeren, hvor denne selv levere nøglen til udtrækket. Formålet med feltet er, at brugeren kan få en ønsket konstant med som uddata for nøglen (f.eks. brugerens ident af personerne ved personnummernøgler). Personnummer Antal pos: 10 Fast Numerisk (pnr) CPR-systemet indeholder: personer, der efter den 1. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat eller lignende har fået tildelt personnummer. Personnummerets opbygning. 1-2 pos. angiver fødselsdag 3-4 pos. angiver fødselsmåned 5-6 pos. angiver fødselsår, uden århundrede 7-9 pos er en del af tildelt løbenummer, hvor 7. pos. tillige med 5. og 6. pos. (fødselsår) angiver hvilket århundrede personen er født i. Udtræksbrugere, der skal bruge oplysning om århundrede bør benytte feltet FØDSELSDATO, hvor århundrede indgår. Århundrede i personnummeret:

17 Side pos. 5. og 6. pos. (fødselsår) århundrede pos. er en del af det tildelte løbenummer, dette ciffer er desuden et kontroltal.: Lige cifre angiver kvinder Ulige cifre mænd. Se desuden feltet KØN. Postdistrikt Antal pos: 20 Fast Alfanumerisk (postdisttxt) Forekommer i: Vejdata POSTNUMMER i klarskrift. Postnummer Antal pos: 4 Fast Numerisk (postnr) Forekommer i: Vejdata Postnummer er et obligatorisk vejdistrikt for husnumre på en vej, hvor der aktuelt bor personer.. Værdien '9999' kan anvendes i forbindelse med høje vejkoder.

18 Side 18 Reklamebeskyttelsesdato Antal pos: 12 Fast Numerisk (rekbeskhaenstart) Reklamebeskyttelsesdato, der angiver startdato for beskyttelsen. Indeholder: Århundrede, år, måned, dag, timer og minutter (ÅÅÅÅMMDDTTMM) Side/dørnummer Antal pos: 4 Fast Alfanumerisk (sidedoer), vejdata Feltet indgår som en del af en adresse. Status Antal pos: 2 Fast Numerisk (status) Feltet angiver om personen er aktiv eller inaktiv i CPR, og kan indeholde følgende: 01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister 03 = Aktiv, speciel vejkode ( ) i dansk folke register 05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister 07 = Aktiv, speciel vejkode ( ) i grønlandsk folkeregister 20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019) 30 = Inaktiv, annulleret personnummer 50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer 60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn 70 = Inaktiv, forsvundet 80 = Inaktiv, udrejst 90 = Inaktiv, død

19 Side 19 Statusdato Antal pos: 12 Fast Numerisk (statushaenstart) Statusdato angives kun ved inaktive statuskoder, og vil indeholde følgende: 20 = personnummer dato 30 = personnummer slutdato 50 = personnummer slutdato 60 = personnummer slutdato 70 = forsvindingsdato 80 = udrejsedato 90 = civilstandsdato (dødsdato) Se desuden DATOER I CPR. Stilling Antal pos: 34 Variabel Alfanumerisk (stilling) Stilling, angivet af personen. Stilling indrapporteres af folkeregistret. Tilflytningsdato Antal pos: 12 Fast Numerisk (tilflydto) Angiver datoen for tilflytning til kommunen. Se desuden DATOER I CPR. Udlandsadresse Antal pos: 5 x 34 Variabel Alfanumerisk (udlandadr1) (udlandadr2) Der er een udlandsadresse ved ud- og indrejse. (udlandadr3) Dvs. når en person udrejser kan feltet indeholde (udlandadr4) udrejseadressen. Adressen kan opdateres mens personen (udlandadr5) er udrejst (bevirker ikke historik). Indrejser personen, kan feltet opdateres med adresse i udlandet ved indrejsetidspunktet (kun den sidst opdaterede adresse gemmes historisk).

20 Side 20 Udlandsadressedato Antal pos: 12 Fast Numerisk (udlandadrdto) Dato for seneste ændring i udlandsadresse. Se desuden DATOER I CPR. Udrejselandekode Antal pos: 4 Fast Numerisk (udr_landekod), myndighedsdata Kode for det land personen er udrejst til, der kan oversættes via myndighedsdata. Rejser personen til andet land under udrejsen ændres udrejselandekode ikke. Se desuden feltet Udlandsadresse. Under værgemål dato Antal pos: 12 Fast Numerisk (umynmynhaenstart) Dato, der angiver hvornår en person er erklæret under værgemål (umyndiggørelse). Feltet slettes ved ophævelse af værgemålet. Se desuden DATOER I CPR. Vejadresseringsnavn Antal pos: 20 Variabel Alfanumerisk (vejadrnvn) Forekommer i: Vejdata Vejnavn i forkortet form til brug ved bla. forsendelse. Vejkode Antal pos: 4 Fast Numerisk (vejkod), vejdata. Feltet indeholder en vej i kodeform Værge adresse Antal pos: 5 x 34 Variabel Alfanumerisk (txt1) (txt2) Værge kan indsættes med personnummer eller navn og (txt3) adresse i CPR-systemet. Feltet her angiver adresse på (txt4) værge, der ikke er registret i CPR-systemet med (txt5) personnummer. For værge med personnummer kan leveres aktuel adresse fra persondata.

21 Side 21 OPBYGNING AF STANDARDADRESSE I CPR INDLEDNING Efter aftale med Post Danmark anbefales ved adressering at anvende følgende standardadresse, sammenstillet af følgende CPRadressedata: VEJADRESSERINGSNAVN HUSNUMMER ETAGE SIDE/DØRNUMMER BYGNINGSNUMMER (Grønland) Standardadressen dannes ud fra følgende regler: Feltindhold placeres i ovennævnte rækkefølge fra venstre mod højre. Efterstillede blanke og foranstillede nuller fjernes. Der skal være en blank position mellem vejnavn og husnummer. Hvis standardadressen er under 34 positioner, og der forekommer et husbogstav, skal der mellem husnummer og husbogstav være en blank position. Der skal være komma (,) foran etage. Der skal være en blank position foran side/dørnummer, hvis indholdet i dette felt er en sideangivelse (TH, TV eller MF). Der skal være komma (,) og en bindestreg (-) foran side/dørnummer, hvis indholdet i dette felt er et dørnummer. Er adressen grønlandsk, og der ikke er et husnummer vil bygningsnummer (BNR på 4 positioner) blive udskrevet på husnummerets plads. I denne situation skal der være en blank position mellem vejnavn og teksten "BNR", og endnu en blank position til selve bygningsnummeret.

22 Side 22 OVERSIGT OVER HÆNDELSER I CPR: A01 A02 A03 A04 A06 A07 A08 A09 A10 A13 A14 A15 A16 A17 A21 A24 A25 A33 A34 A40 A42 A45 A47 A73 A74 K74 P02 P03 P10 P11 P31 P42 P43 P48 P49 P56 Flytning Forsvinding Genfinding Genindrejse Udrejse Ændring af supplerende adresse Opdatering af udlandsfelter/valgretsfelter Korrektion af aktuel adresse Annullation af aktuel adresse - udrejse eller forsvinding Navneændring (ved ændring af adresseringsnavn/fornavn/mellemnavn/efternavn) Navngivelse Opdater navnefelter (ved ændring af adresseringsnavn/fornavn/mellemnavn/efternavn) Korrektion af aktuelle navne (ved ændring af fornavn/mellemnavn/efternavn) Annullation af aktuelle navne (ved ændring af fornavn/mellemnavn/efternavn) Dødsfald Ændring af civilstandsdata Annullation af aktuel civilstand (annullation af dødsfald) Beskyttelse Folkekirkeforhold + Stilling Annullation af personnummer Teknisk ændring af adresser - batch PNR-abonnement Opdater kontaktadresse Under værgemål (umyndiggørelse) Rekvisition af personposter Rekvisition af personposter (maskinelt dannet periodisk) Sletning af personnummer Ændring af personnummer Ændring af postnummer/bynavn/lokalitet/vejnavn Automatisk sletning af navne- og adressebeskyttelse/notat/kontaktadresse/forældremyndighed Indrejse med personnummer - indberet Ændre personnummer - fortryd Slet personnummer - fortryd (en person får sit tidligere personnummer tilbage) Korrektion af aktuel separation Annullation af aktuel separation Annullation af aktuel folkekirkeforhold Opdelingen i ajourføringshændelser sker primært af hensyn til CPR s interne styring, men hændelseskoder kan i en vis udstrækning også benyttes af CPR s kunder i forbindelse med deres fortolkning af modtagne data. Dette skal dog ske med stor varsomhed, idet CPR forbeholder sig ret til at slette, ændre og tilføje hændelseskoder uden forudgående varsel.

23 Side 23 TIDLIGERE PERSONNUMRE ÆNDRING OG SLETNING Et personnummer kan blive slettet (hvis samme person har fået to personnumre) ændret (hvis eksempelvis fødedatoen er forkert) En sletning eller en ændring kan endvidere fortrydes. Et tidligere personnummer vil aldrig blive genbrugt til en ny person. Ændringsudtræk har et felt, der hedder "pnrgaeld" hvor det gældende personnummer står. SLETNING AF DOBBELTNUMMER Hvis kunden har markeret begge personnumre, vil kunden modtage 2 record 001 på det slettede nummer, hvor kun personnummer, navn, status = 50 og PNR.gældende vil være udfyldt resten vil være blankt. På det personnummer, der bibeholdes, vil der blive udskrevet 1 record med alle felter udfyldt. Hvis kunden kun har markeret det personnummer, der bliver slettet, vil kunden modtage 1 record på det slettede personnummer, hvor kun personnummer, navn, status = 50 og PNR.gældende vil være udfyldt resten vil være blankt. Her skal kunden sende en ny oprettelse af PNR-abonnement på det gældende personnummer. ÆNDRING AF PERSON- NUMMER Personen er markeret, her vil kunden modtage 2 records, 1 record på det nummer der sættes ud af kraft, hvor personnummer, navn, status = 60 og PNR.gældende vil være udfyldt og resten blankt. På det nye personnummer vil der blive udskrevet 1 record med alle felter udfyldt og PNR-abonnement vil automatisk blive overført til det nye nummer.

24 Side 24 DATOER I CPR. Der er følgende typer datoer i CPR: Dateformat pos. alfanumerisk Fødselsdato... 8 pos. numerisk Ajourføringsdato pos. numerisk/ 26 pos. alfanumerisk Datoer i øvrigt pos. numerisk Dateformat Datoer i CPR skal efterhånden overgå til ISO standard format på 10 positioner alfanumerisk. ÅÅÅÅ-MM-DD (f.eks ) Fødselsdato Feltet indeholder oplysning om: århundrede = 2 positioner årstal = 2 positioner måned = 2 positioner dag = 2 positioner Datoen vil blive leveret på formen århundrede årstal måned dag, hvis ikke andet er aftalt. ÅÅÅÅMMDD (f.eks ) Ajourføringstidspunkt Feltet indeholder oplysning om: århundrede = 2 positioner årstal = 2 positioner måned = 2 positioner dag = 2 positioner time = 2 positioner minut = 2 positioner sekund = 2 positioner mikrosekund = 6 positioner

25 Side 25 I CPR-systemet er datoen på 26 positioner, alfanumerisk, idet der forekommer tegn i feltet. (ÅÅÅÅ-MM-DD-tt.mm.ss.mmmmmm). Datoen leveres dog på 12 pos., på formen århundrede årstal måned dag time minut, hvis ikke andet er aftalt. ÅÅÅÅMMDDttmm (f.eks ) Datoer i øvrigt Feltet indeholder oplysning om: århundrede = 2 positioner årstal = 2 positioner måned = 2 positioner dag = 2 positioner time = 2 positioner minut = 2 positioner ÅÅÅÅMMDDttmm (f.eks ) Datoen leveres på formen århundrede årstal måned dag time og minut, hvis ikke andet er aftalt. Datoen indeholder time og minut, da der kan forekomme flere registreringer af samme type pr. dag - for data, der gemmes historisk. For registreringer, hvor time og minut kan anses for systemmæssigt unødvendigt, er disse dog medtaget for at give datoerne et ensartet format. Usikre datoer kan indeholde nuller (0), eller der kan være indsat 99 i minutter.

26 Side 26 OPBYGNING AF PERSONNUMMERET I CPR Personnummerets opbygning kan illustreres ved følgende eksempel, der viser et tilfældigt valgt nummer for en mand født den 7. juli Personnummerets kontroltal, der tillige angiver køn, fremkommer ved en matematisk beregning foretaget på de foregående 9 cifre (fødselsdato uden århundrede, samt et tilfældigt 3-cifret nummer). Beregning foregår således, at hvert af de 9 cifre "vægtes", hvorefter de enkelte cifre multipliceres (ganges) med den pågældende vægt. Eksemplet: Fødselsdato, samt de 3 første cifre af løbenummer multipliceres * * * * * * * * * med vægtene sum = Summen divideres med 11: 149 : 11 = Rest 6 Kontroltallet fremfindes ved at trække resten fra 11 ( 11-6 = 5). Personnummeret for personen vil være Fremkommer der ingen rest ved divisionen, bliver kontroltallet 0. Fremkommer resten 1, kan de 9 cifre ikke anvendes til personnummer, da et 2-cifret kontroltal (10) ikke kan accepteres.

27 Side 27 GENERELT OM INDDATA GENERELT Brugere kan levere inddata til statusudtræk og ændringsudtræk med forskellige nøgler. Inddata til statusudtræk kan være personnummernøgle, fødselsdatonøgle, adressenøgle mv. Inddata til ændringsudtræk for person kan være oprettelse og sletning af PNR-abonnement eller rekvisition af personnummer. Inddata skal uploades via filtransmission senest klokken på den ønskede kørselsdato. Bestilling af kørsel, ved statusudtræk, skal desuden ske via mail til senest klokken 12.00, hvis kørsel ønskes samme dag. Ved forsinkelser skal CPR-kontoret have meddelelse herom senest kl på udtræksdagen. Ved forsinkelse kan brugeren blive faktureret for start af udtrækket, og der kan aftales en ny udtræksdato. FILTRANSMISSION Inddatafiler til CPR skal opfylde følgende navnestandard dååmmdd.innnnnn, hvor: ÅÅMMDD er den dato filen skal benyttes (filen skal være modtaget hverdage senest kl. 12 for at indgå i aftenens udtræk). NNNNNN er opgavenummeret for den udtræksopgave filen skal benyttes til. Eks. d i Uddatafiler fra CPR vil blive navngivet efter følgende navnestandard dååmmdd.lnnnnnn (bogstavet før NNNNNN er et lille L ), hvor: ÅÅMMDD er den dato, hvor udtrækket er kørt NNNNNN er opgavenummeret for den udtræksopgave, der har dannet filen. Eks. d l11410

28 Side 28 INDDATANØGLER 01 PERSONNUMMER-NØGLE 06 PERSONNUMMER-ABONNEMENT 07 PERSONNUMMER-REKVISITION

29 Side 29 PERSONNUMMER-NØGLE Feltnavn Format Længde Record Bemærkning pos Inddatatype N Opgavenummer N 6 3 Personnummer A 10 9 Nøglekonstant A Konstant A BLANKE RECORD-LÆNGDE 80 Inddata ved udtræk med personnummer som nøgle. De enkelte inddatafelter skal leveres med den totale feltlængde.

30 Side 30 BESKRIVELSE AF PERSONNUMMER-NØGLE Inddatatype Skal altid indeholde 01 for personnummer-nøgle. Opgavenummer Det opgavenummer brugeren ønsker at modtage uddata på. Pos. 1-4 indeholder kundenummer Pos. 5-6 indeholder løbenummer Opgavenummer tildeles af CPR-kontoret. Personnummer Personnummer som brugeren ønsker at rekvirere uddata på. Består af fødselsdato (dag, måned, år), underløbenummer, samt et checkciffer. Nøglekonstant Et alfanumerisk felt på max. 15 pos., som brugeren kan anvende til egne oplysninger (f.eks. brugerens egen ident), feltet leveres tilbage med uddata. Sortering på nøglekonstant kræver at feltet er højrestillet og det er aftalt med CPR-kontoret. Feltet registreres ikke i CPR-systemet. Værdimængde for nøglekonstant: Bogstaver (se under tegnsæt), 0-9, - (bindestreg), ' (apostrof), og blank. Nøglekonstant må ikke indeholde pakkede felter.

31 Side 31 PERSONNUMMER-ABONNEMENT Feltnavn Format Længde Record Bemærkning Pos. Inddatatype N Kundenummer N 4 3 Konstant N Slet/sæt-markering A 2 9 OP = oprette SL = slette Personnummer A Nøglekonstant A Konstant A BLANKE RECORD-LÆNGDE 80 Inddata ved udtræk med personnummer-abonnement. De enkelte inddatafelter skal leveres med den totale feltlængde.

32 Side 32 BESKRIVELSE AF PERSONNUMMER-ABONNEMENT Inddatatype Skal altid indeholde 06 for personnummer-abonnement. Kundenummer Brugerens kundenummer (første 4 pos. af opgavenummer). Kundenummer tildeles af CPR-kontoret. Konstant Konstanten efter kundenummer skal udfyldes med 00. Slet/sæt-markering Feltet skal indeholde: OP = når personnummeret skal oprettes som PNR-abonnement SL = når personnummeret skal slettes som PNR-abonnement Personnummer Personnummer som brugeren ønsker at rekvirere uddata på. Består af fødselsdato (dag, måned, år), underløbenummer, samt et checkciffer. Nøglekonstant Et alfanumerisk felt på max. 15 pos., som brugeren kan anvende til egne oplysninger (f.eks. brugerens egen ident) ), feltet leveres tilbage med uddata. Sortering på nøglekonstant kræver at feltet er højrestillet og det er aftalt med CPR-kontoret. Feltet registreres ikke i CPR-systemet. Værdimængde for nøglekonstant: Bogstaver (se under tegnsæt) 0-9, - (bindestreg), ' (apostrof), og blank. Nøglekonstant må ikke indeholde pakkede felter.

33 Side 33 PERSONNUMMER-REKVISITION Feltnavn Format Længde Record Bemærkning Pos. Inddatatype N Opgavenummer N 6 3 Personnummer A 10 9 Nøglekonstant A Konstant A BLANKE RECORD-LÆNGDE 80 Inddata ved rekvisition af enkelt personnummer ved personnummer-abonnement. De enkelte inddatafelter skal leveres med den totale feltlængde.

34 Side 34 BESKRIVELSE AF PERSONNUMMER-REKVISITION Inddatatype Skal altid indeholde 07 for personnummer-rekvisitionen. Opgavenummer Det opgavenummer brugeren ønsker at modtage uddata på. Pos. 1-4 indeholder kundenummer Pos. 5-6 indeholder løbenummer Opgavenummer tildeles af CPR-kontoret. Personnummer Personnummer som brugeren ønsker at rekvirere uddata på. Består af fødselsdato (dag, måned, år), underløbenummer, samt et checkciffer. Nøglekonstant Et alfanumerisk felt på max. 15 pos., som brugeren kan anvende til egne oplysninger (f.eks. brugerens egen ident) ), feltet leveres tilbage med uddata. Sortering på nøglekonstant kræver at feltet er højrestillet og det er aftalt med CPR-kontoret. Feltet registreres ikke i CPR-systemet. Værdimængde for nøglekonstant: Bogstaver (se under tegnsæt) 0-9, - (bindestreg), ' (apostrof), og blank. Nøglekonstant må ikke indeholde pakkede felter.

35 Side 35 EKSEMPEL PÅ OPBYGNING AF INDDATA I WORD INDLEDNING Dette afsnit kan bruges, hvis brugeren kun har tekniske muligheder eller forudsætninger for at opbygge inddata i eksempelvis Word. Når inddata opbygges i Word behøver record længden ikke at være 80 positioner lang og man skal ikke sætte sluttegn. Word filen skal altid gemmes som en *.txt fil (må ikke være tabulatorsepareret) EKSEMPEL Eksempel på personnummer-nøgle opbygget i Word. Eks. yyyyyy = Opgavenummer Eks. xxxxxxxxxx = Cpr-nummer Eks. qq = Nøglekonstant, nøglekonstanten kan udfyldes med 15 karakter både tal og bogstaver 01yyyyyyxxxxxxxxxxqq 01yyyyyyxxxxxxxxxxqq 01yyyyyyxxxxxxxxxxqq 01yyyyyyxxxxxxxxxxqq 01yyyyyyxxxxxxxxxxqq 01yyyyyyxxxxxxxxxxqq 01yyyyyyxxxxxxxxxxqq

36 Side 36 GENERELT OM UDDATA GENERELT Uddata fra udtræk vil være i henhold til de indgåede aftaler mellem brugeren og CPR-kontoret, og vil fremgå af de fremsendte udtræksbeskrivelser og postopbygninger (recordopbygninger). Uddata for personer med navne- og adressebeskyttelse vil i stedet for navn og adresse indeholde en startdato for ikrafttræden af beskyttelsen. Adressefelterne vil være blanke for personer, der ikke har en egentlig bopæl i kommunen, f.eks. visse søfarende, indsatte m.v., eller som er uden fast bopæl. Udtræksbeskrivelserne indeholder oplysning om hvilke recordtyper der leveres inddata/uddatamedie Postopbygningerne indeholder oplysning om uddatafelter længder på uddatafelter recordlængde og anden recordinformation RECORDS Der kan til et udtræk leveres flere forskellige records. De forskellige typer records markeres med konstanter. En record vil være data, der naturligt hører sammen. F.eks. 1 record med aktuelle navne- og adresseoplysninger. Den enkelte record vil være fast opbygget, dog indeholder de forskellige typer records ofte forskellig antal positioner. Ønskes alle typer records ens længde, kan dette også leveres.

37 Side 37 SORTERING AF UDTRÆK Uddata fra CPR leveres normalt usorteret. Ved usorteret uddata kan records forekomme tilfældigt. Sortering foretages i specielle tilfælde ved aftale med CPR-kontoret. FEJLLISTER Fejllister leveres sammen med uddata fra udtrækket. Fejlene vil findes efter slutrecorden på uddata-mediet.

38 Side 38 TEGNSÆT * i kolonne CPR-tegn, betyder at tegnet kan anvendes. CPR- EBCDIC ASCII tegn Tegn CP277 ISO CP850 (Latin-1) * (blank) A0 FF * â 42 E2 83 * ä 43 E4 84 * à 44 E0 85 * á 45 E1 A0 * ã 46 E3 C6 * } 47 7D 7D * ç 48 E7 87 * ñ 49 F1 A4 # 4A *. 4B 2E 2E * < 4C 3C 3C * ( 4D * + 4E 2B 2B *! 4F * & * é 51 E9 82 * ê 52 EA 88 * ë 53 EB 89 * è 54 E8 8A * í 55 ED A1 * î 56 EE 8C * ï 57 EF 8B * ì 58 EC 8D * ß 59 DF E1 5A A4 CF * Å 5B C5 8F * * 5C 2A 2A * ) 5D * ; 5E 3B 3B * ^ 5F 5E 5E * D 2D * / 61 2F 2F * Â 62 C2 B6 * Ä 63 C4 8E

39 Side 39 CPR- EBCDIC ASCII tegn Tegn CP277 ISO CP850 (Latin-1) * À 64 C0 B7 * Á 65 C1 B5 * Ã 66 C3 C7 * $ * Ç 68 C7 80 * Ñ 69 D1 A5 * ø 6A F8 9B *, 6B 2C 2C * % 6C * _ 6D 5F 5F * > 6E 3E 3E *? 6F 3F 3F 70 A6 DD * É 71 C9 90 * Ê 72 CA D2 * Ë 73 CB D3 * È 74 C8 D4 * Í 75 CD D6 * Î 76 CE D7 * Ï 77 CF D8 * Ì 78 CC DE ` * : 7A 3A 3A * Æ 7B C6 92 * Ø 7C D8 9D * ' 7D * = 7E 3D 3D " 7F * a * b * c * d * e * f * g * h * i «8A AB AE

40 Side 40 CPR- EBCDIC ASCII tegn Tegn CP277 ISO CP850 (Latin-1)» 8B BB AF * ð 8C F0 D0 * ý 8D FD EC * Þ 8E FE E7 ± 8F B1 F1 90 B0 F8 * j 91 6A 6A * k 92 6B 6B * l 93 6C 6C * m 94 6D 6D * n 95 6E 6E * o 96 6F 6F * p * q * r ª 9A AA A6 º 9B BA A7 * { 9C 7B 7B 9D B8 F7 [ 9E 5B 5B ] 9F 5D 5D µ A0 B5 E6 * ü A1 FC 81 * s A * t A * u A * v A * w A * x A * y A * z A9 7A 7A AA A1 AD AB BF A8 * Ð AC D0 D1 * Ý AD DD ED * þ AE DE E8 AF AE A9 B0 A2 BD B1 A3 9C

41 Side 41 CPR- EBCDIC ASCII tegn Tegn CP277 ISO CP850 (Latin-1) B2 A5 BE B3 B7 FA B4 A9 B8 B5 A7 F5 B6 B6 F4 ¼ B7 BC AC ½ B8 BD AB ¾ B9 BE F3 BA AC AA BB 7C 7C BC AF EE BD A8 F9 BE B4 EF BF D7 9E * æ C0 E6 91 * A C * B C * C C * D C * E C * F C * G C * H C * I C CA AD F0 * ô CB F4 93 * ö CC F6 94 * ò CD F2 95 * ó CE F3 A2 * õ CF F5 E4 * å D0 E5 86 * J D1 4A 4A * K D2 4B 4B * L D3 4C 4C * M D4 4D 4D * N D5 4E 4E * O D6 4F 4F * P D * Q D

42 Side 42 CPR- EBCDIC ASCII tegn Tegn CP277 ISO CP850 (Latin-1) * R D ¹ DA B9 FB * û DB FB 96 * ~ DC 7E 7E * ù DD F9 97 * ú DE FA A3 * ÿ DF FF 98 \ E0 5C 5C E1 F7 F6 * S E * T E * U E * V E * W E * X E * Y E * Z E9 5A 5A ² EA B2 FD * Ô EB D4 E2 * Ö EC D6 99 * Ò ED D2 E3 * Ó EE D3 E0 * Õ EF D5 E5 * 0 F * 1 F * 2 F * 3 F * 4 F * 5 F * 6 F * 7 F * 8 F * 9 F ³ FA B3 FC * Û FB DB EA * Ü FC DC 9A * Ù FD D9 EB * Ú FE DA E9 FF 7F

43 Side 43

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001403 Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR OFFENTLIGE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 4.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Navnesøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Bopælssamling CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødselsdatosøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside:

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødselsdato-søgning CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret CPR 2 Dette dokument er et ekstrakt af det grundlag der blev udarbejdet i NSI i oktober 2013, som baggrund for udvidelse af CPR datasamlingen også kaldet CPR 2. --------- NSP CPR datagrundlaget er udvidet

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere personnumre CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2016.08.17 1 Indsættes under CSC s dokstandard Reference Forfatter Godkender SER-609 Helle Nilausen Marie

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Nuværende navn CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere navne CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere adresser CPR-kontoret Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 72 26 90 01. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Oversigt-personoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 4.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 Dato Version Beskrivelse Applikation version 2016.08.17 1 Indsættes under CSC s dokstandard Reference Forfatter Godkender SER-609 Helle Nilausen Marie Hald/Søren

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Navnesøgning CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 2 Liste over CPR ajourføringsservices, hændelser med oplysning om primære/ sekundære hændelser i den enkelte service

Håndbog Til CPR services. Bilag 2 Liste over CPR ajourføringsservices, hændelser med oplysning om primære/ sekundære hændelser i den enkelte service Håndbog Til CPR services Bilag 2 Liste over CPR ajourføringsservices, for hændelser med oplysning om primære/ sekundære hændelser i den enkelte service CPR-kontoret Slotsholmsgade 10-12, 1216 København

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Nuværende fødselsregistreringssted CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside:

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder PostNord Danmark Erhvervskunder Dato 24. april 2014 Retningslinjer for Indsendelse af elektroniske adressefiler til Sorteret Magasinpost April 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Målgruppe...3

Læs mere

DPR DA281 til Care system

DPR DA281 til Care system DPR DA281 til Care system DA281 version 1.2.0.1 CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 8 1. Indledning Denne vejledning anvendes til opsætning af DPR Ajourføring, DA205, og anvendelse af

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 19

CPR Centrale Personregister Side 1 af 19 CPR Centrale Personregister Side 1 af 19 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde VEJ+BOLIG+MYNDIGHEDSREGISTER Opgavenr. Journal nr. 099601 -VEJREGISTER Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 08.12.1992

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Kommunale forhold CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 1 Liste over CPR Søgeservices, oplysning om data i den enkelte service

Håndbog Til CPR services. Bilag 1 Liste over CPR Søgeservices, oplysning om data i den enkelte service Håndbog Til CPR services Bilag 1 Liste over CPR Søgeservices, samt oplysning om data i den enkelte service CPR-kontoret Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 72 26 90 01. Hjemmeside:

Læs mere

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR Database- og feltbeskrivelse 20. november 2013 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. BEK nr 1034 af 04/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3910 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST

RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST Communication Service Gældende for partier der indleveres fra 19. januar 2018 Når du har købt produktet Sorteret Magasinpost,

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødsel, stilling og værgemål CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation DPR Viderestilling CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 15 1. Generel beskrivelse Program-til-program kommunikationen foregår mellem to applikationer: DPR Viderestilling og en klient applikation.

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 004 26. april 2006 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Nærværende notat beskriver opbygning af opholdsdatabasen, der indeholder en record for hver opholdssted personer (N=7.906.672) i stamdatabasen har haft siden CPR s oprettelse

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside Sagsbehandlingstider Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkeregisteret) De oplyste sagsbehandlingstider er generelle. Hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, vil du få besked. Grunden kan fx være,

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Nærværende notat beskriver opbygning af opholdsdatabasen, der indeholder en record for hver opholdssted personer (N=7.906.672) i stamdatabasen har haft siden CPR s oprettelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 1.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold, man som leverandør og kommune skal være opmærksom på, når kommunens it-system skal modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere