Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

2 Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af lejemål Fremleje af hele lejemålet Overtagelse og fortsættelse Bytte Samlivsophør Lejers død Lejers flytning på plejehjem mv.

3 FREMLEJE Hvad er fremleje? Udlejer Lejer / Fremlejegiver Fremlejetager Hvem har et retsforhold til hinanden? Intet retsforhold mellem udlejer og fremlejetager Udlejer bør/skal kun forholde sig til sin lejer Lejeforholdet mellem Lejer/Fremlejegiver og Fremlejetager kan ikke leve uden hovedlejeforholdet.

4 FREMLEJE Ingen ændring i retsforholdet mellem udlejer og lejer Lejer er til enhver tid ansvarlig overfor udlejer for, at lejeaftalen mellem de to parter overholdes uanset fremlejen. Lejer er også erstatningsansvarlig for fremlejetagers tabsforvoldende handlinger: Jf. LL 25 og 71: Skader på lejemålet forvoldt ved uforsvarlig adfærd, Overtrædelser af god skik og orden Skader på lejemålet forårsaget af foretagne installationer. Udlejer er ikke berettiget til fremlejeafgift/ ekstra leje som følge af fremlejen

5 FREMLEJE Fremlejeaftalen Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt LL 69, stk. 3, og 70, stk. 4 Fremlejetager afleder sin ret til lejemålet fra lejer, og derfor ikke få bedre ret end lejer Fremlejetager kan såvel ved lejeaftalens indgåelse som i lejeperioden i stedet for depositum vælge at stille sikkerhed i form af bankgaranti eller indestående på særskilt deponeringskonto LL 34, stk. 1 Lejer kan godt kræve en højere leje af fremlejetager, end lejer 1 selv betaler: - Fremleje af beboelseslejemål (småhusleje, jf. Brl 29c) - Fremleje af accessoriske enkeltværelser (det lejedes værdi, jf. LL 47-49)

6 FREMLEJE Intet retsforhold mellem udlejer og fremlejetager men: Udlejer skal passe på, at der ikke etableres et direkte retsforhold med fremlejetager: Alle henvendelser/opkrævninger/påkrav/opsigelser/ophævelser mv. vedrørende lejemålet skal ske til lejer/fremlejegiver Udlejer bør ikke modtage leje direkte fra fremlejetager, og Udlejer bør ikke have mere kontakt med fremlejetager end højst nødvendigt. GD 1997/61Ø Fremlejetagerne gjorde gældende, at de havde opnået status som lejere bl.a. fordi U ikke havde krævet, at de flyttede, da han blev bekendt med fremlejeforholdet, og fordi U havde modtaget lejebetaling fra dem uden indsigelse. Sagen fandtes herefter ikke egnet til gennemførelse ved umiddelbar fogedforretning.

7 FREMLEJE Orienteringspligt / udlevering af kopi af fremlejeaftale Lejer er forpligtet til at udlevere en kopi af den skriftlige fremlejeaftale til udlejer inden fremlejetager flytter ind LL 69, stk. 3, 70, stk. 4. GD 1997/55Ø L fremlejede i en årrække lejligheden helt eller delvis uden at orientere U. Ophævelse var berettiget. GD 1995/22B Det forhold, at L1 havde fremlejet lejligheden til L2 uden at underrette U, indebar, at U var berettiget til at modsætte sig, at L2 flyttede ind i lejligheden.

8 FREMLEJE Uberettiget overladelse af brugen af det lejede trods udlejers indsigelse U kan hæve efter LL 93, stk. 1, litra f - mod forudgående påmindelse. GD 2009/15Ø (uberettiget fremleje af værelser) L fremlejede et værelse i sit lejemål til to fremlejetagere, F1 og F2. Da U konstaterede, at der var flere navne på døren til lejemålet, afgav U et påkrav til L om at fremsende kopi af fremlejeaftalen. L fremsendte ikke kopi af fremlejeaftalen, da L var bortrejst til udlandet, hvorefter U ophævede lejeaftalen. L opsagde fremlejeaftalerne, men F1 og F2 flyttede først efter, at lejemålet var blevet ophævet. U's ophævelse var berettiget.

9 FREMLEJE Hel eller delvis fremleje? Fremleje af et eller flere værelser, LL 69 Fremleje af hele beboelseslejligheden, LL 70

10 FREMLEJE Værelsesfremleje - Fremleje af en del af en beboelseslejlighed, jf. LL 69 Lejer af en beboelseslejlighed har ret til at fremleje en del af sin beboelseslejlighed til beboelse: Lejer kan dog maksimalt fremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesværelser, altså ikke værelser til erhverv (ved ulige antal af værelser rundes ned), og Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesværelser (fremlejetager + fremlejegiver) Retten gælder også for blandede lejemål men ikke værelser, jf. ordlyden: Lejeren af en beboelseslejlighed.

11 FREMLEJE Fremleje af en del af en beboelseslejlighed LL 69 Der er ingen tidsbegrænsning dog ikke erhvervsmæssig korttidsudlejning/bed & Breakfast: GD2004/65Ø L ville foretage udlejning på dag til dag basis af enkelte værelser, U fik medhold i, at han ikke var forpligtet til at acceptere fremleje på disse betingelser, uanset om han forud for hvert fremlejeforholds begyndelse fik fremlejetagerens navn via telefax. Retten kan ikke fraviges ved aftale LL 79

12 FREMLEJE Fremleje af hele beboelseslejligheden LL 70 UP: Lejers ønske om fremleje kan ikke afvises ved reelt og sagligt behov: Lejers fravær skal være midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el.lign. Maksimalt fremleje i 2 år for hver årsag/begrundelse GD 2002/41 L havde flyttet sammen med sin kæreste for at afprøve deres forhold og i mellemtiden fremlejet sit lejemålet. Landsretten fandt, at U retmæssigt havde ophævet lejemålet, jf. LL 93, stk. 1, litra f Retten gælder kun for rene beboelseslejligheder, altså ikke blandede lejemål og værelser, jf. ordlyden af bestemmelsen. Retten kan ikke fraviges ved aftale LL 79

13 FREMLEJE Fremleje af hele beboelseslejligheden LL 70, stk. 2: U: Udlejer kan modsætte sig fremleje, hvis a) ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder, eller - blandede lejemål skal tælles med - det udvidede ejendomsbegreb efter ML 4a finder ikke anvendelse b) det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesværelser, eller c) udlejer i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejen, eksempelvis at den nye lejer tidligere har udøvet vold eller chikane over for udlejer eller de øvrige lejere, eller at den nye lejer tidligere i væsentlig grad har misligholdt en lejeaftale med udlejer.

14 FREMLEJE Erhvervsmæssig videreudlejning til beboelse ( stråmandsudlejning ) LL 1, stk. 1 En beboelseslejlighed udlejes til en virksomhed, som videreudlejer den til beboelse. VIGTIGT: Ved lov 2010 nr. 632 blev reglerne for erhvervsmæssig videreudlejning til beboelse ændret i forhold til det anførte i Boliglejemål 1, s. 756f: LL 1, stk. 1. Loven gælder for leje - herunder fremleje - af hus eller husrum, uanset om lejeren er en person eller en virksomhed m.v. (juridisk person). NB! Den i pensum anførte adgang til erhvervsmæssig videreudlejning til beboelse er dermed ikke aktuel længere.

15 FREMLEJE Erhvervsmæssig videreudlejning til beboelse ( stråmandsudlejning ) LL 1, stk. 1 Lejeaftaler indgået til og med den 13. juni 2010 er dog stadigvæk omfattet af erhvervslejelovgivningen GD2002/37Ø U havde indgået lejeaftale med et selskab om en lejlighed, der skulle bruges som bolig for selskabets eneejer. U fik medhold i, at huslejenævnet ikke var kompetent til at behandle sag om lejens størrelse, da der var tale om et erhvervslejemål.

16 Overtagelse contra Fortsættelse af lejemålet

17 Overtagelse og fortsættelse Udlejer har uanset sin ejendomsret i visse tilfælde en pligt til at tåle: at lejer har anvisningsretten: Udlejer kan ikke bestemme ny lejer, men udlejer kan godt bestemme nye lejevilkår Dette er tilfældet ved bytte at en ny lejer har en fortsættelsesret: Udlejer kan ikke bestemme hverken lejer eller nye lejevilkår Dette er tilfældet ved samlivsophør og lejers død

18 Bytte LL 73 Lejer af en beboelseslejlighed har ret til at bytte sin beboelseslejlighed med en lejer af en anden beboelseslejlighed LL 73, stk. 1: Rene beboelseslejligheder, altså ikke blandede lejemål eller værelser Lejer med lejer - altså ikke: bytte med ejerlejlighedsejer eller andelshaver Begge parter skal have et reelt ønske om at flytte ind GD2008/69Ø (lejer 2 havde grundet en uhelbredelig sygdom ikke et reelt ønske om at flytte ind. Bytte nægtet)

19 Bytte LL 73 Udlejeren kan modsætte sig bytte, hvis LL 73, stk. 2: a) Lille ejendom Udlejer har sin bopæl i ejendommen, og denne omfatter færre end 7 lejligheder. Det udvidede ejendomsbegreb, jf. LL 73, stk. 6, jf. Brl 4, stk. 2: Flere ejerlejligheder, der henhører under samme ejerforening, og som ejes af samme udlejer. Flere ejendomme, der ejes af samme ejer, som er opført kontinuerligt som én samlet bebyggelse, og som har fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab. Flere ejendomme, der er samvurderet eller samnoteret i tingbogen.

20 Bytte LL 73, stk. 2. Det udvidede ejendomsbegreb GD2013/43Ø Landsretten fandt, at 4 selvstændigt matrikulerede ejendomme skulle anses som én ejendom i henhold til det udvidede ejendomsbegreb i ML 4 a, stk. 2. Ejendommene var opført kontinuerligt i 2005 af en tidligere ejer, de fremtrådte med en betydelig grad af ensartethed og de havde fælles vicevært.

21 Bytte LL 73 Udlejeren kan modsætte sig bytte, hvis LL 73, stk. 2: b) Kort lejeperiode Den fraflyttede lejer ikke har beboet lejligheden i 3 år, De 3 år behøver ikke være sammenhængende. c) Beboermaksimum Lejligheden ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. Beboelsesrum. Samme princip som ved fremleje.

22 Bytte LL 73 Udlejeren kan modsætte sig bytte, hvis LL 73, stk. 2: d) Øvrig saglig begrundelse? Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte, eksempelvis at den nye lejer tidligere har udøvet vold eller chikane over for udlejer eller de øvrige lejere, eller at den nye lejer tidligere i væsentlig grad har misligholdt en lejeaftale med udlejer.

23 Bytte LL 73 Den fraflyttende lejer får ved bytte anvisningsretten til lejemålet. Der er dog tale om genudlejning, hvorfor udlejer har ret til: at kræve flytteopgørelse overfor den fraflyttende lejer at kræve istandsættelsesarbejder udført/betalt af den fraflyttende lejer at kræve indgåelse af ny lejekontrakt med den nye lejer med nye og skrappere lejevilkår Eneste begrænsninger er den almindelige lejelovgivning og ML 5, stk. 8.

24 Bytte LL 73 Der er dog tale om genudlejning, hvorfor udlejer har ret til (fortsat): at gennemføre forbedringsarbejder i lejemålet forinden ny lejers overtagelse at gennemføre en gennemgribende forbedring af lejemålet forinden ny lejers overtagelse med henblik på fastsættelse af lejen efter det lejedes værdi LL 73, stk. 3 og ML 5, stk. 2 (kun relevant for storejendomme i regulerede kommuner).

25 Bytte LL 73 Gennemgribende forbedring af lejemålet, Betingelser, jf. LL 73, stk. 3: udlejer skal straks meddele lejeren, at udlejer ønsker at gennemføre en gennemgribende forbedring af lejemålet i forbindelse med byttet, udlejer skal senest 1 måned efter lejerens meddelelse om bytte anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse ML 25 a, stk. 3 udlejer skal fremsende kopi af anmodningen om forhåndsgodkendelse samt oplysning om størrelsen af den forventede husleje efter forbedringen til lejer, og når huslejenævnets forhåndsgodkendelse foreligger, skal udlejeren straks give lejeren kopi heraf.

26 Bytte LL 73 Gennemgribende forbedring af lejemålet, Betingelser, jf. LL 73, stk. 3: Når lejer har modtaget forhåndsgodkendelse skal lejer senest efter 14 dage meddele udlejer, om byttet stadig ønskes gennemført Såfremt lejer og den nye lejer accepterer huslejenævnets forhåndsgodkendelse og fastholder byttet, kan udlejer gennemføre den gennemgribende forbedring af lejemålet i henhold til Brl 5, stk. 3 imens lejer stadig lejer lejligheden. Det er op til lejer at orientere den lejer, der ønskes byttet med, og sikre sig, at denne er indforstået med at betale den leje, huslejenævnet har forhåndsgodkendt. Såfremt lejer opgiver byttet eller ikke svarer udlejer, fortsætter lejeforholdet på uændrede lejevilkår med den nuværende lejer LL 73, stk. 4 Forhåndsgodkendelsen er gyldig i 2 år fra afgørelsestidspunktet og kan anvendes i forbindelse med fremtidige bytteønsker LL 73, stk. 4

27 Bytte med lejemål i andelsboligforenings ejendom LL 74 Andelsboligforeningen kan kræve, at lejer indtræder som andelshaver i foreningen med pligt til at købe den pågældende lejlighed som andelslejlighed af foreningen LL 74, stk. 2.

28 Bytte Undgå fup-bytter Som udlejer kan kræves: Oplysninger om byttepart, Kopi af bytteparts lejekontrakt, Kopi af lejers lejekontrakt på den anden lejlighed, Kan summes op i en underskrevet bytteerklæring med krav om ovenstående dok. Udlejer bør overveje om byttet giver mening: familie på fire til 2-værelses lejemål

29 Skilsmisse/separation LL 77 Ved skilsmisse/separation har ægtefællen(registrerede partner) ret til at fortsætte lejemålet Aftale mellem ægtefællerne Ved uenighed kan der træffes dom om hvem der skal fortsætte lejemålet Udlejer er berettiget til at kræve kopi af vielsesattest Lejer forlader ægtefælle LL 78 Ægtefælle har ret til at fortsætte lejemålet. Udlejer er berettiget til at kræve kopi af vielsesattest.

30 Samlivsophør LL 77a Samlever med mindst 2 års fælles husstand med lejer har ret til at fortsætte lejemålet. De 2 år behøver ikke at være i det nuværende lejemål Krav om kæresteforhold Der skal være tale om ophør af samliv betydende et gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold

31 Samlivsophør LL 77a Samlever med mindst 2 år fælles husstand med lejer har ret til at fortsætte lejemålet. GD 2003/58H En voksen søn, som havde boet sammen med sin mor i lejemålet, siden han var fem år, havde ikke ret til at fortsætte lejemålet efter LL 77a

32 Lejers død Ægtefælles fortsættelsesret, jf. LL 75, stk. 1 Såfremt lejer efterlader ægtefælle, har ægtefællen ret til at fortsætte lejemålet Dette gælder uanset om lejer og ægtefælle bor sammen eller ej Udlejer kan kræve kopi af vielsesattest. Den fortsættende lejer hæfter for ethvert krav vedrørende lejemålet, uanset om kravet er opstået og forfaldent før dødsfaldet.

33 Lejers død, medboers fortsættelsesret, jf. LL 75, stk. 2: Fælles husstand? Såfremt lejer ikke efterlader ægtefælle, har en person med mindst 2 år fælles husstand med lejer ret til at fortsætte lejemålet. De 2 år behøver ikke at være i det nuværende lejemål Der skal kun være tale om fælles husstand, altså mindre krav end efter LL 77a. Økonomisk og praktisk fællesskab vedrørende lejemålet Familiemedlemmer i op- eller nedstigende linje GD 2014/22 Ø Beboere i kollektiv havde ikke fælles husstand, og den ene beboer kunne derfor ikke fortsætte lejemålet ved lejers død.

34 Lejers død, Opsigelse og afregning LL 75 Såfremt ingen kan eller ønsker at fortsætte/overtage, kan såvel udlejer som dødsbo opsige med 3 måneders varsel, uanset om der er aftalt et længere opsigelsesvarsel/uopsigelighed LL 75, stk. 4 Lejemålet ophører ikke før, at det er blevet opsagt. Opsigelsen skal blot være skriftlig. Formkravene til udlejers opsigelse i LL 87 finder ikke anvendelse. Udlejer kan opsige overfor den, som dødsboet er udleveret til: bobestyrer arving

35 Lejers død LL 75 Det er ikke muligt at opsige overfor skifteretten Anmod i stedet om at skifteretten udmeldt en midlertidig bobestyrer Jf. dødsboskifteloven 12. Indtil der er udmeldt en midlertidig eller en egentlig bobestyrer, eller boet er boudlagt til en arving, kan ingen disponere over lejemålet på vegne af dødsboet. Udlejer hverken kan eller skal acceptere en opsigelse af lejemålet fra eksempelvis en arving uden først at have fået forevist skifteretsattest.

36 Lejers død Anmeldelse af fraflytningskrav To vigtige frister: Reklamationsfristen på normalt 2 uger vedrørende mangelskrav, jf. LL 98, stk. 2 Fristen regnes som udgangspunkt fra, at udlejer har modtaget nøgler til lejemålet. Præklusionsfristen på 8 uger for anmeldelse af krav i dødsboet dødsboskifteloven 82, stk. 2 - Fristen regnes fra indrykning af proklama i Statstidende - Såfremt udlejer ikke kan opgøre sit endelige krav, kan udlejer anmelde et foreløbigt - Såfremt udlejer kun anmelder et foreløbigt krav, skal udlejer inden yderligere 8 uger anmelde sit endelige krav, idet udlejer ellers kun kan få sit foreløbige krav dækket.

37 Lejers optagelse på plejehjem mv. LL 76 Hvis lejer af en beboelseslejlighed på grund af alder eller sygdom flytter på plejehjem, i beskyttet bolig el.lign., i plejebolig, i ustøttet privat plejebolig, eller i en friplejebolig, gælder de samme regler som ved lejers dødsfald LL 76 og 75, stk. 1 og 2. Ægtefælle har ret til fortsættelse af lejemålet. Anden person med mindst 2 år fælles husstand med lejer har ret til fortsættelse af lejemålet.

38 Telefon: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

LEJE AF FAST EJENDOM:

LEJE AF FAST EJENDOM: LEJE AF FAST EJENDOM: Brugsret og servitutret - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over en andens formuegode. Mod vederlag = leje culpaansvar

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme (1) GD 2013/45 Ø(U HAVDE ADGANG TIL AT OPKRÆVE FORBEDRINGSTILLÆG

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Retningslinjer for administration af tomme boliger

Retningslinjer for administration af tomme boliger Retningslinjer for administration af tomme boliger Indledning Glostrup Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD

STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD Nye standardvilkår Tidligere lejeaftale Status I lejeaftaler, hvor haveforeningen ikke ejer haveforeningens område, er grundlaget for lejeaftalen lejevilkår

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune.

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune. Byrådet Samarbejdsaftale Mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj og Arbejdernes Andelsboligforening Afd. 55, Vejleåparken Svend Aukens Plads 9 2300 København S er der indgået følgende AFTALE

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Det lejedes benyttelse og succession på lejerside

Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Det lejedes benyttelse Afståelse og fremleje Konkurrencebeskyttelse

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust 1 Erhvervslejekontrakter Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust Emner Lejerettens system og anvendelsesområde Det lejedes brug Vedligeholdelse Lejeregulering markedsleje indeksering

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

Boligselskabet Friheden

Boligselskabet Friheden Udlejningsområdet 9. december 2005 Revideret 17. december 2008 los\4000\udlejningsreglerne.wpd. U D L E J N I N G S R E G L E R Boligselskabet Friheden Orientering om lovgivningens regler og administrationens

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere