HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE"

Transkript

1 HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

2 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon Institut for Menneskerettigheders publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Vi tilstræber, at vores udgivelser bliver så tilgængelige som muligt. Vi bruger fx store typer, korte linjer, få orddelinger, løs bagkant og stærke kontraster. Vi arbejder på at få flere tilgængelige pdf er og letlæste resumeer. Læs mere om tilgængelighed på 2

3 INDHOLD 1 INDLEDNING Seneste udvikling 6 2 METODE OG AFGRÆNSNING Afgrænsning 9 3 INFORMATION FRA KOMMUNEN TIL FORÆLDRE OM DERES BØRN Gallup-undersøgelse Undersøgelse af kommunernes praksis Ligebehandlingsnævnets afgørelser 24 4 KONKLUSION Anbefalinger 34 3

4 RESUMÉ Institut for Menneskerettigheder har udarbejdet denne analyse for at kaste lys over det offentliges kommunikation til forældre med fælles forældremyndighed. Analysen består af en repræsentativ Gallup-undersøgelse blandt danske forældre, en rundspørge blandt landets 98 kommuner og en gennemgang af afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet, der er et uafhængigt nævn, der træffer afgørelse i sager om forskelsbehandling. Analysen viser, at det i langt de fleste tilfælde er mødrene som får post fra kommunen, når det handler om børn i familien. Det kan være tilbud om institutionsplads, information om sundhedspleje og besked om tandlægeaftaler som oftest ender i morens e-boks. At det i langt de fleste tilfælde er moren som får information vedrørende familiens børn, står i skarp kontrast til forældrenes eget ønske. 85 procent af forældrene er enige eller overvejende enige i, at al information vedrørende deres børn bør sendes til begge forældre. Kommunernes besvarelser tegner et broget billede af, hvordan kommunikationen til forældrene håndteres. Kommunerne har hver især deres måde at håndtere kommunikationen på, og flere efterlyser mere information og bedre løsninger. Blandt andet står begrænsninger i de digitale løsninger og manglende information om forældremyndighed i vejen for, at kommunerne kan kommunikere lige til begge forældre. For eksempel kan nogle it-systemer kun knytte én person til hvert barn. Tidligere kunne kommunerne sende breve i barnets navn til barnets hjemmeadresse, og på den måde var det op til familien at beslutte, hvem der tog sig af henvendelsen fra det offentlige. Men børn under 15 år kan ikke have deres egen e-boks, og e-posten skal derfor nu sendes direkte til den ene eller begge forældre. I en sag fra Københavns Kommune slog Ligebehandlingsnævnet sidste år fast, at det er ulovlig forskelsbehandling, når kommunen i forbindelse med indskrivning i skole fast sendte orienteringsbrevet og indskrivningsbrevet til barnets mor, selvom forældrene boede sammen og havde fælles forældremyndighed Københavns Kommune har siden ændret praksis og sender nu breve om blandt andet skoleindskrivning til begge forældre, men sådan er situationen ikke i alle kommuner. For selvom alle landets kommuner er blevet orienteret om afgørelsen fra Københavns Kommune, afslører syv af de 65 kommuner, der har besvaret instituttets rundspørge, at de stadig nøjes med at sende orienteringsbreve om skoleindskrivning til moren. 4

5 KAPITEL 1 1 INDLEDNING Når det offentlige sender information til forældre, er det i en række situationer kun moren, som modtager informationen. Hvis det offentlige kun henvender sig til kvinder, når det handler om børn, sender det et utidssvarende signal om, at kvinder og mænd har forskellige opgaver og roller i samfundet. Informationen fra det offentlige matcher med andre ord ikke dagligdagen hos mange familier, hvor forældrerollen er et fælles anliggende og ansvar. Samtidig kan det være uhensigtsmæssigt kun at adressere én forælder i en tid, hvor mange par går fra hinanden. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2014 var ægtepar, som blev skilt. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år, og det er 23 procent flere end det gennemsnitlige antal skilsmisser de seneste ti år. 1 Knap halvdelen af skilsmisserne sker i ægteskaber, der har varet mindre end ti år. Det vil typisk også være i denne periode, at ægteparret har fået børn. At flere og flere forældre flytter fra hinanden, er således et vigtigt aspekt at medtænke, hvis man ønsker at sikre en ligeværdig kommunikation til begge forældre. En rapport om skilsmissebørns samvær viser eksempelvis, at hvert femte skilsmisseforældrepar efter bopælsforælderens oplysninger slet ikke kommunikerer med hinanden 2. Fra et ligestillingsperspektiv bør en offentlig myndigheds praksis i forbindelse med udsendelse af information om børn til forældre understøtte, at barnet har to ligeværdige forældre og ikke stride mod reglerne om ligebehandling af kvinder og mænd. Hvordan familien så vælger at indrette sig, må være op til den enkelte familie. Ligebehandlingsnævnet har afgjort flere sager, hvor der er blevet klaget over, at begge forældre ikke har modtaget information om deres fælles børn fra kommunen. Senest afgjorde nævnet i 2014, at Københavns Kommunes praksis i forbindelse med indskrivning af børn i skole udgjorde ulovlig forskelsbehandling på grund af køn, idet kommunen i forbindelse med indskrivning kun adresserede orienteringsbrevet og indskrivningsbrevet til barnets mor, selvom forældrene boede sammen og havde fælles forældremyndighed. 5

6 I 2012 foretog Institut for Menneskerettigheder en screening for Ligestillingsministeriet for at identificere, om der var områder, hvor fædre ikke var ligestillet med mødre. Screeningen problematiserede forhold vedrørende fædres begrænsede adgang til sorgorlov i tilfælde af et dødfødt eller sygt spædbarn, fædres oplevelse af manglende relevante tilbud hos svangre- og sundhedsplejen og det offentliges ulige kommunikation til forældre SENESTE UDVIKLING Overgangen til digital selvbetjening og digital post aktualiserer udfordringerne med lige adgang til information for begge forældre. I og med kommunerne siden 1. november 2014 har brugt digital postforsendelse via e-boks, er muligheden for at sende breve i barnets navn ikke længere til stede. Børn under 15 år har nemlig ikke en e-boks. Sager om manglende information til begge forældre har ikke alene været i medierne og i Ligebehandlingsnævnets søgelys. Også fra politisk side har der været ønske om at ændre på systemerne. Den 26. december 2014 udtalte ligestillingsminister Manu Sareen følgende i et svar til Folketingets Ligestillingsudvalg: ˮ Jeg mener som udgangspunkt, at det er vigtigt, at begge forældremyndighedsindehavere har lige adgang til at udøve deres forældrerolle, uanset om det er mor eller far, det handler om. ( ) Jeg mener derfor, at de kommuner og øvrige offentlige myndigheder, der ikke allerede i dag kommunikerer til begge forældremyndighedsindehavere, bør sørge for, at dette kan ske fremover. Ministeriet modtager løbende henvendelser fra forældre, som oplever, at de ikke har adgang til eller ikke modtager, de oplysninger om deres børn, som de mener, de har ret til. 4 Efter afgørelsen i Ligebehandlingsnævnet om Københavns Kommune udsendte Kommunernes Landsforening (KL) i december 2014 et brev til samtlige kommuner, hvor de gjorde opmærksom på Ligebehandlingsnævnets afgørelse. I brevet bliver der gjort opmærksom på, ( ) at kommunerne kan tage højde herfor i forbindelse med den kommende skoleindskrivning. 5 6

7 I den nyligt offentliggjorte Redegørelse/ Perspektiv- og handlingsplan 2015 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold fremgår det, at ministeriet i 2015 vil indgå i et samarbejde med blandt andre KL for at se på de eksisterende udfordringer vedrørende kommunernes praksis i forhold til at kommunikere med både fædre og mødre. 6 Københavns Kommune har efter Ligebehandlingsnævnets afgørelse fra 2014 ændret praksis, så indskrivnings- og orienteringsbrevet nu adresseres til begge forældre. Københavns Kommune har tidligere været i dialog med Digitaliseringsstyrelsen, KL, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, CPR-kontoret og Statsforvaltningen omkring problemstillingen. Parterne kunne dog på daværende tidspunkt ikke se muligheden for et fælles offentligt samarbejde på området 7. 7

8 KAPITEL 2 2 METODE OG AFGRÆNSNING Institut for Menneskerettigheder arbejder for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. Dette gør vi blandt andet ved at belyse og sætte fokus på det offentliges såkaldte mainstreamingsforpligtelse. Denne forpligtelse betyder, at offentlige myndigheder skal fremme ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Gallup-undersøgelse For at få et indblik i danske forældres erfaringer med og holdninger til information vedrørende deres børn har TNS Gallup foretaget en kvantitativ undersøgelse for Institut for Menneskerettigheder. Gallup-undersøgelsen bygger på et repræsentativt udvalg af danske forældre med hjemmeboende børn under 15 år, og den er gennemført i perioden 19. december 2014 til 8. januar Undersøgelsen baserer sig på svar fra personer. De adspurgte forældre er såvel samboende som ikke-samboende. Der spørges i undersøgelsen ind til, hvorvidt den enkelte forælder personligt har modtaget information vedrørende deres børn i forhold til vuggestue, børnehave, sundhedspleje, tandpleje med flere og deres holdninger til, hvem man ønsker skal modtage informationen. Spørgeskema til danske kommuner Institut for Menneskerettigheder har i marts og april 2015 rettet skriftlig henvendelse til samtlige af landets 98 kommuner og bedt dem besvare en række spørgsmål vedrørende områderne: Dagtilbud, skole, sundhedspleje og tandpleje. Ud af de 98 henvendelser har instituttet modtaget skriftlige besvarelser fra 65 kommuner, hvilket svarer til 2/3 af kommunerne. Afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet Ud over de to undersøgelser, gennemgår vi konkrete sager, som Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelser i, hvor forældre har klaget over kommunens kommunikation og administrationssystemer relateret til børneområdet. 8

9 2.1 AFGRÆNSNING Analysen har fokus på kommuners håndtering af kommunikation til forældre med fælles forældremyndighed. Den beskriver en praksis, som behandler den ene forælder, typisk moren, anderledes end den anden. Fokus er forældre med fælles forældremyndighed uanset, om de er samboende eller ej. Analysen berører både de udfordringer, der gør sig gældende for samboende forældre, og de særlige problemstillinger, der kan være i forbindelse med udsendelse af information fra kommuner, når forældre flytter fra hinanden. Analysen beskriver kommunernes praksis på området og de udfordringer, som de oplever, står i vejen for at kunne sikre en kønsneutral informationspraksis. De særlige udfordringer, der er knyttet til forældre uden forældremyndighed og deres adgang til oplysninger om deres børns forhold og særligt konfliktfyldte forhold ved skilsmisse, bliver ikke belyst. Analysen tager afsæt i et ligestillingsperspektiv og ser på den ulovlige forskelsbehandling på grund af køn, der kan finde sted, som konsekvens af kommunernes informationspraksis. 9

10 KAPITEL 3 3 INFORMATION FRA KOMMUNEN TIL FORÆLDRE OM DERES BØRN 3.1 GALLUP-UNDERSØGELSE DET ER MEST MØDRE, SOM FÅR INFORMATION OM BØRNENE Gallups undersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af danske forældre med børn under 15 år er blevet spurgt, viser tydeligt, at der er meget store kønsforskelle, når det handler om, hvem der modtager information fra det offentlige. Det er i højere grad mødrene end fædrene, som får informationer fra det offentlige, ligesom det er mødrene, der oplever, at det er dem, der har hovedansvaret for kommunikationen med det offentlige, når det handler om deres børn. Ser vi nærmere på, hvem der modtager information fra det offentlige, når det handler om børn, viser svarene, at mødrene i større omfang end fædrene modtager information om pasningstilbud, sundhedspleje og tandlæge (se figur næste side). 10

11 ˮ Hvilke af nedenstående informationer vedrørende dine børn var/er stilet personligt til dig? Mænd Kvinder 51% 53% 38% 41% 26% 7% 7% 8% 11% 17% Information fra læge om f.eks. vacciner Information fra sundhedsplejen Information om pasningstilbud Information i forbindelse med indskrivning til pasningstilbud (vuggestue, dagpleje, børnehave) Information fra tandlægen Sundhed Når det handler om information vedrørende børnenes sundhed, er der markante kønsforskelle i besvarelserne. I forhold til information fra sundhedsplejersken svarer 38 procent af mødrene, at de har modtaget information, hvorimod kun 7 procent af mændene har oplevet at få denne information. Samme tendens gælder information fra læge og tandlæge, hvor tallet er 26 procent for kvinder og 7 procent for mænd i forhold til information fra lægen, mens 41 procent af kvinderne og 17 procent af mændene har modtaget information fra tandlægen. Pasningstilbud Ser man på information om indskrivning til vuggestue, dagpleje eller børnehave samt generel information om pasningstilbud, er kønsforskellen også markant. 53 procent af kvinderne og 11 procent af mændene har modtaget information i forbindelse med indskrivning til vuggestue, dagpleje eller børnehave, og en tilsvarende tendens gælder generel information om pasningstilbud. 11

12 Skole ˮ Hvilke af nedenstående informationer vedrørende dine børn var/er stilet personligt til dig? Information i forbindelse med indskrivning til skole 14% Mænd 44% Kvinder Information fra skolen vedrørende barnets trivsel, faglige standpunkt, adfærd mv. 25% Mænd 31% Kvinder Hvad angår information i forbindelse med barnets skolegang, så kan der spores en forskel på, om det gælder indskrivning til skole eller information om trivsel, standpunkt, adfærd mv. Når det gælder indskrivning til skole, svarer 44 procent af kvinderne, at de har modtaget informationen, hvor det for mændenes vedkommende blot er 14 procent. Ser man derimod på de løbende informationer om barnets trivsel, faglige standpunkt med videre er kønsforskellen relativt lille. En fjerdedel af fædrene svarer, at de løbende har fået information om trivsel, standpunkt, adfærd mv., mens tæt på en tredjedel af mødrene melder bekræftende tilbage på dette spørgsmål. 12

13 KVINDERNE HAR ANSVARET FOR KOMMUNIKATIONEN MED DET OFFENTLIGE ˮ Fordelingen af de praktiske opgaver i husstanden kan variere fra familie til familie. Hvem har påtaget sig hovedansvaret for dette i jeres familie: Tager sig af kommunikationen med de offentlige myndigheder. 56% 62% 53% 1% 41% 16% 20% 2% 2% 1% 10% 36% Det gør jeg Det er vi fælles om Det gør min partner Ved ikke Kvinder Mænd Alle Når det handler om fordeling af de praktiske opgaver i familien, og vi ser på hovedansvaret for kommunikationen med det offentlige, svarer omkring halvdelen (53 procent), at det er en fælles opgave. Men ser man besvarelserne fordelt på køn, oplever væsentligt flere kvinder (56 procent) end mænd (20 procent), at de primært står for kommunikationen. 13

14 ET FLERTAL FORETRÆKKER, AT INFORMATION FRA DET OFFENTLIGE SENDES TIL BEGGE FORÆLDRE ˮ Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn. Al information fra det offentlige vedrørende dit barn burde blive sendt til begge forældre. 64% 69% 67% Enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig 17% 18% 18% 12% 7% 9% 2% 4% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 2% Uenig Ved ikke Kvinder Mænd Alle Et flertal af både kvinder og mænd foretrækker, at information fra det offentlige sendes til begge forældre. Således svarer 85 procent af de adspurgte i Gallups undersøgelse, at de er enige eller overvejende enige i, at al information fra det offentlige vedrørende deres barn burde blive sendt til begge forældre. I Gallup-undersøgelsen er der også blevet spurgt til specifikke områder, hvor de adspurgte er blevet bedt om at svare på, hvem, de foretrækker, der modtager informationen fra det offentlige. Spørgsmålene er blevet stillet i forhold til information på en række områder: pasningstilbud, indskrivning til pasningstilbud (vuggestue, dagpleje og børnehave), information fra læge, tandlæge, indskrivning til skole, information om barnets trivsel i skole herunder faglige standpunkt og adfærd, information fra SKAT eller andre offentlige myndigheder. 14

15 INFORMATION OM BARNETS SUNDHED ˮ For hver af nedenstående informationer vedrørende dine børn bedes du svare på, om du foretrækker, at denne type information sendes til dig eller til den anden forælder: Information fra læge om fx vacciner 48% 55% 52% 40% 29% Til mig Til den anden forælder 11% 12% 12% 20% 17% Til os begge Ved ikke 1% 4% Kvinder Mænd Alle Information fra sundhedsplejen 49% 55% 52% 40% 31% Til mig Til den anden forælder 11% 11% 11% 17% 19% Til os begge Ved ikke % 3% Kvinder Mænd Alle 15

16 Information fra tandlægen 51% 59% 55% 39% Til mig 9% 1% 9% 26% 6% 9% 20% 15% Til den anden forælder Til os begge Ved ikke Kvinder Mænd Alle Når det gælder læge, tandlæge og sundhedspleje, svarer flertallet af forældrene, at de foretrækker, at informationen sendes til begge forældre. Dog svarer cirka 40 procent af mødrene, at de foretrækker, at det kun er dem, der modtager informationen fra læge, tandlæge og sundhedsplejerske, og kun cirka 1 procent af mødrene foretrækker, at det er fædrene, der får informationen. Omkring en tredjedel af mændene svarer, at de foretrækker, at det er mødrene, der får informationen. 16

17 SÅDAN FORETRÆKKER FORÆLDRE INFORMATION TILSENDT OM PASNINGSTILBUD ˮ For hver af nedenstående informationer vedrørende dine børn bedes du svare på, om du foretrækker, at denne type information sendes til dig eller til den anden forælder: Information om pasningstilbud 51% 55% 53% 37% 29% Til mig Til den anden forælder 12% 13% 13% 17% 18% Til os begge Ved ikke % 3% Kvinder Mænd Alle Information i forbindelse med indskrivning til pasningstilbud (vuggestue, dagpleje og børnehave) 51% 56% 54% 36% 29% Til mig Til den anden forælder 13% 12% 12% 17% 18% Til os begge Ved ikke 1% 3% Kvinder Mænd Alle 17

18 I forhold til information om pasningstilbud, herunder information i forbindelse med indskrivning, ønsker flertallet af forældrene, at begge forældre modtager denne information. Som i tilfældet med sundhed, foretrækker lidt over en tredjedel af mødrene kun selv at modtage informationen, mens knap en tredjedel af fædrene foretrækker, at det kun er mødrene, som får informationen, når det vedrører pasningstilbud. SÅDAN FORETRÆKKER FORÆLDRE INFORMATION TILSENDT FRA SKOLE ˮ For hver af nedenstående informationer vedrørende dine børn bedes du svare på, om du foretrækker, at denne type information sendes til dig eller til den anden forælder: Information i forbindelse med indskrivning til skole 60% 66% 63% Til mig 29% Til den anden forælder 10% 1% 11% 20% 3% 11% 15% 11% Til begge Ved ikke Kvinder Mænd Alle 18

19 Information fra skolen vedrørende barnets trivsel, faglige standpunkt, adfærd mv. 69% 76% 73% Til mig 6% 2% 24% 7% 14% 3% 6% 13% 8% Til den anden forælder Til begge Ved ikke Kvinder Mænd Alle Iagttager vi besvarelserne om, information i forbindelse med indskrivning til skole og barnets trivsel, faglige standpunkt, adfærd mv., er der flere forældre, der foretrækker, at informationen når begge forældre, end tilfældet er, når spørgsmålene omhandler information om pasningstilbud og barnets sundhed. Således ser 63 procent af de adspurgte helst, at begge forældre får information om indskrivning til skole, mens 73 procent foretrækker, at informationen om barnets trivsel, faglige standpunkt adfærd mv. kommunikeres til begge forældre. Under en tredjedel af kvinderne foretrækker, at information om skole alene går til dem, mens kun en femtedel af mændene foretrækker, at information om indskrivning kun sendes til mødrene. 14 procent af mændene mener, at information om trivsel, faglige standpunkt, adfærd mv. kun bør sendes til mødrene. 19

20 3.2 UNDERSØGELSE AF KOMMUNERNES PRAKSIS Som den vigtigste myndighed og serviceleverandør til børnefamilierne er kommunerne i en lang række sammenhænge i kontakt med forældre om deres børns forhold. Kommunerne informerer i dag via den digitale postkasse om forhold vedrørende skoleindskrivning, pladsanvisning, tandpleje, afgørelse om økonomisk friplads til institutioner m.m. Overgangen til digital selvbetjening og digital post aktualiserer udfordringerne med lige adgang til information for begge forældre, fordi kommunerne ikke længere blot kan sende breve i barnets navn, eftersom børn ikke har en e-boks. Institut for Menneskerettigheder har i perioden marts til april 2015 rettet skriftlig henvendelse til samtlige af landets 98 kommuner og bedt dem besvare en række spørgsmål vedrørende områderne: Dagtilbud, skole, sundhedspleje og tandpleje (se bilag 1). Formålet har været at få indsigt i kommunernes praksis i forhold til information til børnefamilier. Ud af de 98 henvendelser har instituttet modtaget skriftlige besvarelser fra 65 kommuner, hvilket svarer til 2/3 af kommunerne. Nogle få kommuner har kun besvaret dele af spørgeskemaerne, hvis det ikke har været muligt at indhente yderligere svar fra de ansvarlige for området. Eftersom besvarelserne ikke repræsenterer alle landets kommuner, er det ikke muligt at drage konklusioner for samtlige af disse. Derimod er det muligt at lave en beskrivelse af den eksisterende praksis inden for dagtilbudsområdet, skoleområdet, sundhedsplejen og tandplejen blandt de 65 kommuner, som har meldt tilbage på henvendelsen, om end praksis varierer meget. Kommunerne er blevet bedt om at redegøre for deres praksis i forbindelse med udsendelse af skrivelser til forældre med fælles forældremyndighed, uanset om de er samboende eller ej. Generelt oplever kommunerne problemer med de digitale løsninger, særligt på dagtilbudsområdet. De digitale løsninger understøtter ikke ambitionen og ønsket om at kunne sende post til begge forældre, og der er et udtalt ønske om at kunne oprette begge forældre som sagspersoner for et barn i systemerne. Systemerne kan dog oftest kun håndtere én sagsperson pr. barn, og det er således ikke muligt for begge forældre at stå registreret som sagspersoner, så begge modtager den digitale post. I nogle systemer kan forældrene selv indtaste adresser og på denne måde sikre sig, at de begge får digital post. Det lader dog ikke til at være noget, der bliver brugt i et særligt stort omfang. Hvorvidt det skyldes, at forældrene ikke kender til denne mulighed eller ikke ønsker at gøre brug af den, kan ikke der ikke siges noget om på baggrund af besvarelserne. 20

21 Mange kommuner oplyser, at manglende oplysninger om forældremyndighed og folkeregisteradresse er et reelt problem. Oftest har kommunerne kun adgang til oplysninger om bopælsforælderens adresse. Ifølge kommunernes besvarelser, er det i praksis svært at sende post til den fraflyttede forælder ved skilsmisse, da de nyeste oplysninger om forældremyndighed for ikke-samboende forældre ikke er en integreret del af fagsystemerne, og derfor skal folkeregisterændringer registreres manuelt. Der kan således være ressourcemæssige udfordringer i forhold til at sende information til begge forældre, som forholdene er nu. Dagtilbudsområdet Praksis i langt de fleste kommuner er at sende post til den forælder, der har stået for opskrivningen af barnet til dagtilbuddet (kommunerne definerer dette på forskellig vis, henholdsvis som ansøger, opskriver og sagsperson). Lidt over 1/3 af kommunerne anvender denne praksis. Mange vurderer, at moren i langt størstedelen af tilfældene er den forælder, der skriver barnet op. Under 1/3 af kommunerne angiver, at de henvender sig til begge forældre vedrørende indskrivning til dagtilbud. Hvis forældrene bor sammen, er der to måder, kommunerne håndterer kommunikationen på: Enten skriver de udelukkende til moren, eller hvis der er angivet en mailadresse på hver enkelt forælder, så til begge. Som hovedregel skal forældrene aktivt have oplyst begge deres mailadresser, og det fremgår ikke af besvarelserne, hvorvidt de er blevet gjort opmærksomme på dette. Det nævnes blot, at det er muligt for begge forældre at modtage informationen, såfremt de har oplyst deres adresse. Hvis forældrene ikke bor sammen, men har fælles forældremyndighed, er det gængs praksis at sende til bopælsforælderen. I praksis kan det betyde, at den fraflyttede part ikke modtager informationen. I forbindelse med ansøgning om friplads til institutionsplads er det i langt de fleste tilfælde (knap 2/3 af de 65 kommuner, der har svaret) kun én person (kommunerne definerer dette på forskellig vis, henholdsvis som ansøger, opskriver og sagsperson), som modtager informationen. De fleste kommuner vurderer, at det er moren, der er modtager af denne information vedrørende friplads. 1/3 sender afgørelsen til begge forældre, hvis disse er samboende. Visse kommuner stiler afgørelser udelukkende til moren (10 kommuner). Og endelig ved ikke-samboende forældre sendes afgørelse om friplads til bopælsforælderen, da det ofte er denne person, der bliver opkrævet forældrebetaling og dermed kan søge om friplads. 21

22 Skoleområdet Langt størstedelen af kommunerne svarer, at de sender information vedrørende indskrivning til skole og orienteringsbrev til begge forældre. Nogle kommuner sender dog kun til begge, hvis de er samboende. Hvis forældrene ikke er samboende, sender de fleste kommuner kun information til bopælsforælderen. Når børnene er startet i skole, går kommunikationen til forældrene gennem skolen, og her er det noget nemmere at kommunikere til begge forældre, da der gøres brug af forældreintra-systemer, som begge forældre har adgang til. Der er dog fortsat kommuner (syv), som udelukkende stiler indskrivnings- og orienteringsbrevene til moren. Sundhedspleje Hvordan sundhedsplejen udsender information er meget forskelligt afhængigt af, om det drejer sig om spædbørn eller skolebørn. For de mindste går kontakten til moren efter fødselsanmeldelse, da kommunerne indhenter oplysninger fra fødestederne, og her er børnene knyttet op på morens CPR-nummer. For skolebørns vedkommende går kontakten via forældreintra, som begge forældre har adgang til. Hvad angår skolebørn svarer langt størstedelen af kommunerne, at de sender information til begge forældre. En mindre del (12 kommuner) angiver, at de kun sender til moren. Tandpleje Der sendes lige så ofte information udelukkende til moren (nogle systemer vælger automatisk moren, hvis forældrene bor sammen) som til begge forældre (16 kommuner). Hvis forældrene ikke bor sammen, er det i langt overvejende grad praksis kun at sende information til bopælsforælderen. Praksis varierer dog fra kommune til kommune. Sammenfatning Der er uden tvivl størst udfordringer forbundet med at kommunikere til begge forældre, når det drejer sig om dagtilbudsområdet. Dette bliver også bekræftet af sagerne ved Ligebehandlingsnævnet. Generelt kommunikerer kommunerne meget sjældent til begge forældre. Kommunerne forklarer, at udfordringerne i langt de fleste tilfælde skyldes, at itsystemerne ikke er gearet til at have koblet to personer på en sag. Mange kommuner vurderer, at det oftest er moren, der skriver barnet op til et pasningstilbud, og eftersom kommunernes praksis oftest er at sende til den, der skriver op, så modtager faren sjældnere denne information. Det er aldrig pr. automatik faren alene, der får information tilsendt. Heller ikke hvis faren er den eneste forældremyndighedsindehaver, fordi den information skal oprettes manuelt i systemerne. Det er til gengæld ofte, at det pr. automatik 22

23 er moren alene, der modtager information, når forældrene bor sammen, og særligt når forældrene ikke bor sammen. En anden stor barriere for en ligeværdig kommunikation til begge forældre er, at kommunerne i deres systemer ikke har adgang til oplysninger om forældremyndighed for ikke-samboende forældre. Det betyder, at kommunerne oftest kun har adgang til oplysninger om bopælsforælderens adresse. Det er derfor alene bopælsforælderen, der modtager information, hvilket i praksis betyder, at den fraflyttede part reelt ikke modtager information. Bopælsforælderen er typisk moren, så det er som regel faren, der går glip af information. Hvad angår skolebørn er det noget nemmere at kommunikere til begge forældre nemlig via forældreintra, som begge forældre har adgang til. Derudover sender de fleste kommuner orienteringsbrev og indskrivningsbrev til begge forældre. I 2014 udsendte KL et brev til samtlige kommuner, efter at Ligebehandlingsnævnet traf afgørelse i en sag, hvor Københavns Kommune udelukkende havde sendt indskrivnings- og orienteringsbrev til moren på trods af, at forældrene var samboende og havde fælles forældremyndighed. Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at der var tale om ulovlig forskelsbehandling på grund af køn. KL gjorde i brevet opmærksom på Ligebehandlingsnævnets afgørelse og fastslog ( ) at kommunerne kan tage højde herfor i forbindelse med den kommende skoleindskrivning. KL s skrivelse kan formodes at have påvirket praksis i dag. Skolesundhedsplejen kommunikerer også via forældreintra og er dermed i kontakt med begge forældre. Hvad angår sundhedsplejen på spæd- og småbørnsområdet kontaktes moren umiddelbart efter fødslen, og eftersom barnet er knyttet til morens CPR-nummer, så går kommunikationen på småbørnsområdet for det meste kun til moren. Generelt på alle fire områder (dagtilbud, skole, sundhedspleje og tandpleje) bliver der kommunikeret meget forskelligt til forældrene. For samboende forældre er praksis meget varierende. Mange kommuner sender til begge forældre, hvis de er samboende. Nogle sender til gengæld kun til moren, hvis de bor sammen. For ikke-samboende forældre sender kommunerne langt overvejende til bopælsforælderen. Og endnu andre sender til begge, hvis forældrene ikke er samboende, såfremt de har de nødvendige oplysninger, hvilket mange kommuner fremhæver som en udfordring. Det er således svært at tegne et entydigt billede af kommunernes praksis, hvad angår kommunikation til forældre om deres børns forhold. 23

24 Generelt tegner der sig dog et billede af en systemlogik, som kun tillader én forælder at få den nødvendige information fra kommunen og som regel er dette pr. automatik moren. Forudsætningen for et ligeværdigt informations- og kommunikationsniveau er således ikke opfyldt. Der ligger en stor opgave i at indrette it-systemerne anderledes, så de bliver i stand til at håndtere to forældre på en gang. Generelle servicemeddelelser, fx i forbindelse med opskrivning til skole, bør sendes til begge forældre. Som Ligebehandlingsnævnet har slået fast, er det ulovlig praksis kun at sende orienteringsbrev og indskrivningsbrev til moren i forbindelse med skoleindskrivning, og derfor er det påfaldende, at det fortsat er praksis i nogle kommuner at stile disse breve udelukkende til moren. Flere kommuner noterer i deres besvarelser, at de er opmærksomme på problematikken med at være i stand til at udsende brev til begge forældre og mange tilkendegiver i besvarelserne, at de fremadrettet vil ændre procedurerne. 3.3 LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS AFGØRELSER Ligebehandlingsnævnet, der er et uafhængigt nævn, som træffer afgørelse i sager om forskelsbehandling 8, har afgjort en række sager, hvor en forælder har klaget over den måde, kommunen henvender sig til familien på vedrørende deres fælles børn. 9 Afgørelserne er truffet på grundlag af loven om ligestilling mellem kvinder og mænd, som forbyder kønsdiskrimination bredt i samfundet, herunder i kommunale tjenesteydelser, sagsbehandling og kommunikation. 10 Ligestillingslovens 2 indeholder et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Der er tale om direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Indirekte forskelsbehandling foreligger, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særligt ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Kommunerne har generelt pligt til at sikre ligebehandling af forældre i administration, sagsbehandling og kommunikation i forhold til ydelser og service på familieområdet, ligesom kommunerne også har pligt til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd som led i denne aktivitet. 24

25 Som det fremgår af sagerne ved Ligebehandlingsnævnet, har den enkelte kommunes valg af digitale selvbetjeningssystemer og andre it-systemer stor betydning for de begrundelser, som de indklagede kommuner giver. Den enkelte kommune er her ofte afhængig af, hvordan en it- leverandør har indrettet sit produkt. De kommunale løsninger er desuden påvirket af mange andre forhold. Kravene vedrørende digitalisering af den kommunale kommunikation har betydning, ligesom den familieretlige regulering i Forældreansvarsloven skal varetages. Kommunerne skal også overholde de forvaltningsretlige og andre krav til den kommunale sagsbehandling. Det ligger dog uden for denne analyses formål at foretage en beskrivelse af alle relevante regler. Kommunen sendte fast breve om skoleindskrivning til mor I 2014 klagede en far over, at kommunen stilede korrespondance om skoleindskrivning til barnets mor. Kommunen oplyste, at den havde valgt at sende orienteringsbrevet og bekræftelse på indskrivning til moren, i de tilfælde hvor forældrene boede sammen og havde fælles forældremyndighed. Det var muligt at sende to breve, men kommunen havde valgt kun at sende et. Det var derimod ikke muligt at sikre, at indskrivningsbrevet blev sendt til den forælder, som konkret havde foretaget opskrivningen. Kommunen oplyste samtidig, at begge forældre havde mulighed for at indskrive et barn og begge havde adgang til skoleintra, hvor de kunne tilgå de samme oplysninger om barnets skolegang. Ligebehandlingsnævnet udtalte, at der var tale om direkte forskelsbehandling på grund af køn, når kommunen fast sendte orienteringsbrevet og indskrivningsbrevet til barnets mor, selv om forældrene boede sammen og havde fælles forældremyndighed. Det forhold, at den valgte ordning var teknisk begrundet, ændrede ikke nævnets vurdering. 11 Kun mor modtog post om institutionsplads I 2014 tog Ligebehandlingsnævnet stilling til en sag, hvor en far klagede over, at kommunen stilede korrespondance om institutionsplads til barnets mor og ikke til begge forældre, selvom de var gift og samlevende. Kommunen henviste til, at kommunens fagsystem anvendte en 1. betaler i relation til barnet, som er den person, der foretog opskrivningen af barnet i institution, typisk via digital selvbetjening. Den anden forælder kunne dog registres som 2. betaler, hvis de nødvendige oplysninger blev givet. Kommunens skriftlige henvendelser blev kun sendt til 1. betaleren, da det var 25

26 vanskeligt automatisk at sende en kopi til den anden forælder. Kommunen henviste derfor forældrene til at give hinanden adgang via deres respektive e- Bokse. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at denne praksis var i strid med ligestillingsloven, da forældrene selv kunne vælge, hvem der skulle opskrive barnet til institutionsplads og dermed registreres som 1. betaler og modtage information fra kommunen. 12 Kun mor kunne melde barn ud af dagplejen I en lignende sag fra 2014 kom Ligebehandlingsnævnet frem til samme afgørelse. En far havde klaget over, at kommunen forlangte, at det var moren, der skulle melde deres fælles barn ud af den kommunale dagpleje ved brug af hendes NemID. Forældrene er gift. Kommunen henviste til, at for fremtiden ville begge forældre kunne ansøge. Den, der ansøger, får tildelt en konto, som efterfølgende kan bruges ved brug af ansøgerens NemID. Den anden forældre kan efter anmodning oprettes som medansøger og har se-adgang men ikke handle adgang. Denne tekniske begrænsning var foretaget af hensyn til ikke-samboende forældre, hvor den, der har bopælsretten, også skal have handle-adgangen. Ligebehandlingsnævnet fandt, at selvom ordningen gav problemer for den forælder, der kun har se-adgang, var det ikke i strid med ligestillingsloven, fordi forældrene sammen selv bestemmer, hvilken forælder der er registreret som ansøger, og hvilken der er registreret som medansøger. 13 Far skriver barn op, men mor opfattes automatisk som den primære forælder I en sag fra 2013 klagede en far over, at kommunen i forbindelse med pladsanvisning automatisk opfattede moren som den primære forælder. Faren boede på dette tidspunkt alene med sit barn og modtog fra 1. januar 2012 børne- og ungeydelsen som eneforsørger. Kommunen henviste til, at barnets mor frem til 1. oktober 2012 stod opført som betaler, og derfor korresponderede kommunen med moren. Kommunen oplyste, at den som udgangspunkt registrerede barnets mor som betaler af daginstitutionstakst for at sikre overensstemmelse mellem betaler af daginstitutionstakst og modtager af børne- og ungeydelsen. Eftersom barnets mor stod opført som betaler, var henvendelser fra kommunen tilgået moren. Hvis forældrene ønskede, at faren skulle stå opført som betaler i systemet, skulle de have meddelt dette til kommunen og så ville betalingsforpligtelsen blive overført til faren. 26

27 Ligebehandlingsnævnet fandt på denne baggrund, at den valgte praksis ikke krænker ligestillingsloven, og lagde til grund, at den pågældende praksis var begrundet i et sagligt, administrativt hensyn og at kommunen havde redegjort for at ville ændre praksis, hvis forældrene ønskede en anden ordning. 14 Breve om vuggestue gik til mor I en sag fra 2013 klagede en far over, at Børne-og ungdomsforvaltningen kun sendte breve om blandt andet pladsanvisning til vuggestue til den ene af forældrene, ofte moderen. Faren tog sig af de administrative ting, og moren så først en besked fra kommunen, da fristen for at acceptere en tilbudt plads var udløbet. Kommunen henviste til, at kommunen anvendte et system med en registrering af en 1. betaler og en 2. betaler, hvor det er 1. betaleren, som kommunen kommunikerer med. Som i de lignende sager fandt Ligebehandlingsnævnet, at opskrivningssystemet ikke er udtryk for kønsdiskrimination, fordi forældrene selv kan bestemme, hvem der skal angives som 1. betaler. Ligebehandlingsnævnet var dog samtidig ikke i tvivl om, at ordningen giver problemer for den forælder, der ikke modtager kommunens breve. 15 Far kunne ikke tilmelde barn til klubtilbud En far klagede i 2012 over, at han blev mødt med teksten Det er som udgangspunkt mor, der skal registreres som søgende forældre, da han ville tilmelde sit barn til et kommunalt klubtilbud for unge. Kommunen henviste til, at det som udgangspunkt var moren som fik udbetalt børne- og ungdomsydelsen og eventuelt børnetilskud og forhøjet børnebidrag. Kommunen krævede derfor, at den forælder, der betalte dagtilbudstaksten, var identisk med den forælder, der modtog børne- og ungdomsydelsen. Kommunen ville gerne gøre den pågældende formulering på hjemmesiden mindre stødende, men ville ikke ændre sin administration på området. Ligebehandlingsnævnet fandt, at det var direkte forskelsbehandling, når kommunen stillede krav om, at det som udgangspunkt var moren til barnet, der ved brug af pladsanvisningssystemet skulle registreres som den søgende forælder. Ligebehandlingsnævnet tillagde ikke kommunens argument om, at modtageren af børne- og ungeydelsen også skulle være identisk med betaleren af dagtilbudstaksten særlig betydning

28 Lægeskift fulgte automatisk mor I en sag fra 2010 klagede en far over, at kommunen krævede underskrift fra begge forældre i forbindelse med lægeskift for et barn. Barnet var automatisk fulgt med morens lægeskift tidligere på året. Kommunen henviste til, at det fremgik af landsoverenskomsten for almindelig lægegerning, at børn under 15 år følger forældrenes lægevalg. Hvis forældrene har valgt hver sin læge, følger børnene moren, medmindre andet aftales. Kommunen oplyste samtidig, at den havde besluttet, at der fremover kun ville kræves underskift for én forælder ved lægeskift, og henviste til, at den nu i modsætning til tidligere, havde oplysninger om forældremyndighed hos stadig flere børn. Ligebehandlingsnævnet fandt, at der ikke forelå indirekte forskelsbehandling, fordi kommunens praksis med at kræve underskrift fra begge forældre skyldtes administrative og tekniske hensyn og ikke køn. 17 It-system kunne ikke håndtere to modtagere I 2010 gik en far til Ligebehandlingsnævnet med en klage om, at kommunen kun sendte breve om blandt andet pladsanvisning til barnets mor. Forældrene boede sammen og havde fælles forældremyndighed. Kommunen henviste til, at den praksis, der blev klaget over, skyldtes indretningen af kommunens it-system, som ikke gav mulighed for, at kommunen kunne skrive til begge forældre. Ligebehandlingsnævnet udtalte, at der ikke forelå indirekte forskelsbehandling, og henviste til at den pågældende praksis skyldtes administrative og tekniske hensyn og ikke køn. 18 Kun mor fik breve om tandpleje og sundhedspleje I en sag fra 2010 klagede en far over, at kommunen kun sendte breve med indkaldelse til fx tandpleje og sundhedspleje til barnets mor. Kommunen henviste til, at Sundhedsplejen skriver til moren, da det ofte kun er hendes navn, Sundhedsplejen har oplysninger om fra fødselsafdeling/jordemoder. Socialforvaltningen ville derimod typisk stile breve til begge forældre, hvis de boede sammen. Ligebehandlingsnævnet udtalte, at der ikke forelå indirekte forskelsbehandling og henviste til, at den pågældende praksis skyldes administrative og tekniske hensyn og ikke køn

29 Far søgte klubtilbud, men mor blev ansøger I 2009 klagede en far over kommunens behandling af hans ansøgning om friplads til en klub. Han underskrev ansøgningen, men på kommunens afgørelse om bevilling af friplads var moderen angivet som ansøger, og afgørelsen var stilet til hende. Forældrene boede sammen og havde fælles forældremyndighed. Kommunen henviste til, at den anvendte institutionssystemet KMD Institution, hvor der er en 1. betaler, der som hovedregel er barnets mor, mens faren står som 2. betaler. Begrundelsen for denne konstruktion var, at det er moren, som får udbetalt børne- og ungeydelsen, og hvis der manglede betaling for klubtilbuddet, skulle pengene trækkes fra børne- og ungeydelsen. Ligebehandlingsnævnet fandt, at ordningen, hvor moren som hovedregel er registreret som 1. betaler i kommunens it-system ud fra en begrundelse om, at hun ifølge børnefamilieydelsesloven får udbetalt børne- og ungeydelsen, var i strid med ligestillingsloven. 20 Sammenfatning Afgørelserne fra Ligebehandlingsnævnet viser, at der er afgørende forskel på, om en registrering og deraf følgende korrespondance fra kommunen - er resultat af forældrenes eget valg eller kommunens valg. Ligebehandlingsnævnet har i sine seneste afgørelser lagt sig fast på en praksis, som lægger afgørende vægt på, at forældrene har mulighed for selv at bestemme, hvem af forældrene der registrerer sig og dermed modtager breve fra kommunen. Det er således ikke i strid med ligestillingsloven, at en kommunes praksis er baseret på en ordning, hvor forældrene selv kan bestemme, hvem af dem der opskriver et barn til institutionsplads og dermed bliver registreret som 1. betaler og modtager korrespondance fra kommunen 21. Eller tilsvarende hvor forældrene selv bestemmer, hvilken forælder der registrerer sig som ansøger, og hvilken forælder der registrerer sig som medansøger. 22 Afgørelserne fra nævnet viser tydeligt, at forældre ikke nødvendigvis er klar over, at når den ene foretager en udmelding, opskrivning, ansøgning mv., kan det betyde, at informationen herefter oftest kun går til den person, der har foretaget disse handlinger. Ligebehandlingsnævnet anerkender, at disse ordninger kan volde vanskeligheder for den forælder, der ikke er hovedperson i kommunens system. Hvis en kommune på forhånd stiller krav om, hvilken forælder, der i forbindelse med den digitale selvbetjening skal lade sig registrere som fx ansøger i pladsanvisningssystemet, foreligger der en overtrædelse af ligestillingsloven

30 I en række afgørelser om pladsanvisning har kommuner henvist til, at området administreres i lyset af reglerne om børne- og ungeydelsen, som automatisk udbetales til barnets mor. 24 Kommunen ønsker sammenhæng mellem den, der modtager børne- og ungeydelsen, og den, der betaler daginstitutionstakst, fordi der via SKAT kan ske modregning i børne- og ungeydelsen i tilfælde af manglende betaling af institutionsplads. Derfor ønsker eller kræver kommunen, at moderen er 1. betaler. I afgørelsen fra 2012 accepterede Ligebehandlingsnævnet ikke, at kommunen stillede krav om, at det som udgangspunkt er moren, der skal registreres som søgende forælder. 25 I en afgørelse fra 2013 accepterer nævnet en lignende ordning, hvor moren som udgangspunkt fik brevene, med den forudsætning at ordningen skulle kunne ændres, hvis forældrene ønskede det. 26 Det skal i den forbindelse tilføjes, at Ligebehandlingsnævnet har afvist at behandle en klage som handler om det forhold, at ydelsen som udgangspunkt udbetales til barnets mor. Nævnet henviser til, at spørgsmålet falder uden for nævnets kompetence, fordi ydelsen er fastsat ved lov, og det tilkommer den danske lovgivningsmagt som enekompetent at fastsætte lovregler på området 27. Den nylige afgørelse på skoleområdet fra 2014 tager stilling til et orienteringsbrev og en bekræftelse på skoleindskrivning, som kommunen vælger at sende til moren i tilfælde, hvor forældrene bor sammen og har fælles forældremyndighed. Det er i strid med ligestillingsloven. 30

31 KAPITEL 4 4 KONKLUSION Både Gallup-undersøgelsen og kommunernes 65 besvarelser tegner et tydeligt billede af, at der er stor forskel på, om det er mor eller far, der modtager information fra det offentlige vedrørende deres fælles børn. Det er i langt overvejende grad moren, som får informationen. Det bekræfter både Gallupundersøgelsen og kommunernes besvarelser. Dette står i kontrast til forældrenes eget ønske, hvor 85 procent er enige eller overvejende enige i, at al information vedrørende deres børn bør sendes til begge forældre. Sagerne ved Ligebehandlingsnævnet vidner om utilfredshed over en kommunal praksis, som ikke automatisk altid sikrer, at begge forældre får information vedrørende deres børn. De oplysninger, der fremgår af Ligebehandlingsnævnets afgørelser, viser, at de indklagede kommuner primært forklarer den manglende information med henvisning til den måde, kommunens it-systemer fungerer på. Kommunerne forklarer, at systemerne kun kan håndtere én sagsperson pr. barn, og at det dermed ikke er muligt for begge forældre at stå registreret som sagspersoner, og således automatisk modtage post om de tilbud og ydelser, der vedrører deres børn. Kommunerne henviser i deres svar også til, at tildeling af børne- og ungeydelsen (og andre ydelser) sker til barnets mor, og at denne ordning er styrende for indretningen af kommunernes administration af en række familierelaterede tilbud og ydelser, som hermed ligeledes går til moren. Besvarelserne fra de 65 kommuner i rundspørgen er med til at belyse den meget varierende praksis, som i høj grad er bestemt af de digitale løsningers formåen og manglende data om forældremyndighed. I nogle it-systemer kan forældrene selv indtaste adresser og på denne måde sikre sig, at begge modtager digital post fra kommunen. Ifølge kommunernes egne udsagn i rundspørgen lader det dog ikke til at være noget, der gør sig gældende i et særligt stort omfang. Det er bemærkelsesværdigt, at forældrene ikke bruger denne mulighed i højere grad, og besvarelserne fra kommunerne indikerer ikke, om forældrene er informeret om denne mulighed. Generelt oplyser kommunerne, at de oplever udfordringer med de digitale løsninger. Dette gør sig særligt gældende på dagtilbudsområdet. De digitale løsninger understøtter ofte ikke en ambition og et ønske om at kunne sende post til begge forældre. Ifølge kommunerne er der et udtalt ønske om at kunne 31

32 tilknytte begge forældre som sagspersoner til et barn og dermed sikre samme information til begge forældre. Pasningstilbud Gallup-undersøgelsen viser, at halvdelen af kvinderne (53 procent) mod 11 procent af mændene har modtaget information i forbindelse med indskrivning til vuggestue, dagpleje eller børnehave, og en tilsvarende tendens gælder generel information om pasningstilbud. Dette billede bekræftes af kommunerne, som angiver, at det i langt de fleste tilfælde er moren, som skriver barnet op til institutionsplads og ansøger om friplads. Hun er derfor også den forælder, der modtager informationen. Skole Når det gælder indskrivning til skole, viser Gallup-undersøgelsen en stor kønsforskel i forhold til hvilken forælder, der modtager information, idet 14 procent af mændene og 44 procent af kvinderne modtager denne. Kommunernes besvarelser står i kontrast til forældrenes besvarelser. Langt størstedelen af kommunerne svarer, at de sender information vedrørende indskrivning til skole og orienteringsbrev til begge forældre. Blot nogle få kommuner (syv) svarer, at de alene sender til moren. Dette kalder på en større indsats, så det sikres at praksis er i overensstemmelse med ligestillingsloven. Når børnene er begyndt i skole, går kommunikationen til begge forældre gennem skolen via forældreintra-systemer. Dette stemmer overens med Gallupundersøgelsen, som viser, at der kun er en lille kønsforskel, når det drejer sig om modtaget information til forældrene om trivsel, standpunkt, adfærd mv. Ikke-samboende forældre En anden udfordring for kommunerne er, at de i deres systemer ikke har adgang til oplysninger om forældremyndighed for ikke-samboende forældre. Dette medfører, at kommunerne oftest kun har adgang til oplysninger om bopælsforælderens adresse. Ofte er det derfor kun bopælsforælderen, der modtager informationen, det vil sige, at den anden ikke modtager information. Dette kan være problematisk i de mange tilfælde, hvor skilte forældrepar ikke kommunikerer med hinanden. Bopælsforælderen er oftest moren, så det vil som regel være faren, der ikke får information. Ligebehandlingsnævnets afgørelser Afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet viser, at det er ulovlig forskelsbehandling på grund af køn, hvis kommunerne fast sender orienteringsbrevet og indskrivningsbrevet til barnets mor, selv om forældre bor sammen og har fælles forældremyndighed. Derudover er der tale om ulovlig forskelsbehandling, hvis 32

33 myndighederne stiller krav om, hvilken forælder der kan søge og registreres i forbindelse med ansøgning om kommunale tilbud. Det er derimod ikke ulovlig forskelsbehandling, hvis myndighederne alene kommunikerer med den ene forælder, fordi forældrene har benyttet en selvbetjeningsløsning, hvor det er op til forældrene selv at beslutte, hvem der lader sig registrere i systemet. Nævnet anerkender dog, at denne praksis kan være uhensigtsmæssigt for den forælder, som ikke figurerer som hovedperson i systemerne. Sagerne tyder på, at forældrene ikke er klar over, at registreringen af den ene forælder samtidig betyder, at den anden forælder fremover ikke modtager den relevante information. Det forudsættes, at forældrene kender dette system godt nok til at vide, hvilke konsekvenser en given registrering har i systemet. En sådan praksis kræver, at de relevante hjemmesider for digital selvbetjening giver fyldestgørende information og vejledning, så forældrene kender konsekvenserne af deres valg, når de foretager en opskrivning eller ansøger om en plads. Det er i dag ikke udgangspunktet, at begge forældre automatisk får den samme information vedrørende deres børn. Frem for at have systemer, som er gearet til at håndtere at udsende information til to forældre, er systemerne ofte indrettet sådan, at der kun kan være én modtager. Og denne modtager er ifølge kommunernes besvarelser typisk moren. Hvis man ønsker at motivere flere fædre til at påtage sig en aktiv forældrerolle, bør det konsekvent signaleres i al offentlig administration, kommunikation mv., at begge forældre betragtes som ligestillede i forhold til barnet. En måde at gøre dette på er at sikre, at information i videst muligt omfang sendes til begge forældre. Derfor er det at sikre en kønsneutral kommunikation til forældre et spørgsmål om at gennemgå den administrative praksis i kommunerne og de tilknyttede it-systemer. 33

34 4.1 ANBEFALINGER Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme ligestillingen og menneskerettighederne at: KL s fælleskommunale digitaliseringsstrategi for indeholder et mål om, at digitale selvbetjeningsløsninger som udgangspunkt kan kommunikere med begge forældre. KL udarbejder retningslinjer, der sikrer en ensartet og lovlig praksis, når kommunerne sender information om børns forhold til forældre. At der nedsættes en arbejdsgruppe under Finansministeriet bestående af relevante aktører som eksempelvis Digitaliseringsstyrelsen, KL, CPR-kontoret, SKAT og Ligestillingsministeriet for at sikre lige information til forældre om deres børn. At alle breve vedrørende børn, som en kommune sender uden forudgående henvendelse fra en forælder, bliver stilet til begge forældre. Institut for Menneskerettigheder anbefaler for at undgå krænkelser af Ligestillingsloven at: Alle forældre med forældremyndighed uanset køn kan oprette sig som hovedperson i de digitale selvbetjeningsløsninger. Kommunerne fast udsender indskrivnings- og orienteringsbrevet i forbindelse med skoleindskrivning til begge forældre, jf. Ligebehandlingsnævnets afgørelse fra

35 BILAG FORESPØRGSEL VEDR. KOMMUNALE SKRIVELSER TIL FORÆLDRE Institut for Menneskerettigheder sender med dette brev en forespørgsel vedrørende kommunale skrivelser til forældre med fælles forældremyndighed uanset om de er samboende eller ej. Som den vigtigste serviceleverandør til børnefamilier er kommunerne i en lang række sammenhænge i kontakt med forældre om deres barns forhold. Dette gælder eksempelvis opskrivning til daginstitutioner, skole, sundhedspleje, tandpleje mm. FORESPØRGSEL Institut for Menneskerettigheder ønsker, at belyse samtlige kommuners praksis, hvad angår information fra kommunen og eventuelle ligestillingsmæssige udfordringer forbundet hermed. Institut for Menneskerettigheder beder derfor om svar på nedenstående spørgsmål og meget gerne inden den 7/ ) Vedrørende information i forbindelse med indskrivning til pasningstilbud (vuggestue, dagpleje, børnehave) a. Hvem af forældrene modtager information i forbindelse med indskrivning til pasningstilbud? Faderen Moderen Begge b. Sendes information i forbindelse med indskrivning til pasningstilbud alene til den forælder, der skriver barnet op? Ja Nej c. Gøres der brug af KMDs selvbetjeningsløsning i forbindelse med indskrivning til pasningstilbud? Ja Nej d. Hvem af forældrene modtager information vedrørende afgørelse om friplads? Faderen Moderen Begge 35

36 2) Vedrørende information i forbindelse med indskrivning til skole a) Hvem af forældrene modtager information i forbindelse med indskrivning til skole? Faderen Moderen Begge b) Sendes information i forbindelse med indskrivning til skole alene til den forælder, der skriver barnet op? Ja Nej c) Hvem af forældrene modtager orienteringsbrevet og indskrivningsbrevet? Faderen Moderen Begge 3) Vedrørende information fra den kommunale sundhedspleje a. Hvem af forældrene modtager information fra den kommunale sundhedspleje? Faderen Moderen Begge 4) Vedrørende information fra den kommunale tandpleje a. Hvem af forældrene modtager information fra den kommunale tandpleje? Faderen Moderen Begge 5) Generelt vedrørende kommunale skrivelser a. Er der fra politisk side truffet beslutning om, at sikre en kønsneutral praksis i forbindelse med udsendelse af kommunale skrivelser til forældre med fælles forældremyndighed? Ja Nej Ved ikke b. Hvori ligger de største barrierer og udfordringer i forhold til at sikre en lige adgang til information for begge forældre? c. Påtænker I at iværksætte særlige tiltag vedrørende kommunale skrivelser til forældre? Ja (Hvis ja, hvilke?) Nej Ved ikke 36

37 SLUTNOTER 1 NYT fra Danmarks Statistik. 17. marts Nr Delebørn i tal SFI Institut for Menneskerettigheder (2012): Screening af forskelle mellem kvinder og mænds mulighed for ligestilling i forældrerollen med særligt fokus på mænd (ikke publiceret) 4 Sagsnummer Ligestilling i forbindelse med digital post. Administrativ Information. KL. 12. december PDF 6 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2015, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, februar til IMR fra Københavns Kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen, Digitalisering og IT, modtaget 19. februar En søgning på køn og kommune viser 25 resultater, hvoraf 10 handler om en forælders (fars) klage over kommunens kommunikation med familien i sager vedrørende børn. 10 Bekendtgørelse nr af 19/12/2013 af lov om ligestilling af kvinder og mænd 11 Afgørelse 150/ Afgørelse 150/ Afgørelse 28/ Afgørelse 88/ Afgørelse 27/ Afgørelse 300/ Afgørelse 98/ Afgørelse 30/ Afgørelse 30/ Afgørelse 50/ Afgørelse 150/ Afgørelse 28/ Afgørelse 300/ Afgørelse 50/2009, 300/2012, 88/ Afgørelse 300/ Afgørelse 88/ Afgørelse 127/2013 og 166/

38

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF SYGEHUSES KOMMUNIKATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF SYGEHUSES KOMMUNIKATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF SYGEHUSES KOMMUNIKATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF SYGEHUSES KOMMUNIKATION TIL FORÆLDRE Hvem får posten? Analyse af sygehuses kommunikation til forældre Ligebehandlingsafdelingen

Læs mere

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR Hvad gør Statsforvaltningen? Hvad gør Folkeregistret? Hvordan er proceduren i sager om registrering af børns bopæl? Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE Forfattere: 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 85 Offentligt Bilag 1 Nedenstående tekst er en gennemskrivning og revision af den eksisterende vejledning foretaget af Mainstreamingnetværket af 2005. Revisionen

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010

Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Evaluering af brugerkvaliteten på småbørnsområdet Resume Sundhedsplejen Mariagerfjord Kommune 2010 Udarbejdet af Lone Rosenberg Sørensen i samarbejde med ledende sundhedsplejerske Pia Ballentin 1 Resumé

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Forfattere: Lumi Zuleta og Zia Krohn. Redaktion:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt www.pwc.dk Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt Revision. Skat. Rådgivning. Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Fra: ulf harbo [mailto:ulfbaldrian@hotmail.com] Sendt: 7. maj 2015 16:04 Til: Tilsynet Emne: Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Klage over

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget (2. samling) SOU Alm.del Bilag 37 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget (2. samling) SOU Alm.del Bilag 37 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 37 Offentligt Sendt: 3. september 2015 19:54 Til: min@sm.dk; Statsrevisorerne; cpr@cpr.dk; SOU Social- og Indenrigsudvalget Cc: 'Familieret';

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Besvarelse af Europaudvalgets samrådsspørgsmål C om Bruxelles

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2015-6977 Doknr. 270240 Dato 21-10-2015 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 24.september 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 97 (alm. del) til

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre. Indskrivning

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre. Indskrivning KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre I Københavns Kommune sker indskrivningen til skolestart i august 2016 fra den 26. oktober til den 22. november 2015. I denne periode skal du opskrive dit

Læs mere

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 252 Offentligt MDCC En kort causerende indledning til de problemstillinger, der eksisterer i sammenhæng med skilsmisse og forældremyndighed i Danmark. Hvorfor drikker

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet,

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Organdonation DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD

Organdonation DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD Organdonation 1995-2015 DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD 2016 ORGANDONATION 1995-2015 Danskernes viden, holdning og adfærd Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014 Status på tælleugen 2014 Dato 3. december 2014 I uge 43 blev der for femte gang afholdt tælleuge i MSB. I søjlerne Ydelsescentret, Jobcentret, Familier, Børn og Unge, Voksenhandicap samt Socialpsykiatri

Læs mere