Inspirationsmateriale til undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Udviklet af: Anne Sofie Troglauer Social- og Sundhedskolen København Vognmagergade København K Tlf.: Mail: September 2007

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Indledning: Gennem de seneste 20 år er der hos ældre mennesker og personer med funktionsnedsættelser sket en forandring i tandstatus. Andelen af ældre, der stadig har mange af deres egne tænder, er vokset markant, hvilket stiller andre krav til dem, som yder daglig hjælp til tandpleje. Samtidig viser undersøgelser, at der ofte ikke ydes tilstrækkelig hjælp til mundhygiejne hos beboere på plejehjem og socialpædagogiske botilbud, såvel som hos borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Barriererne i forhold til udførelse af voksentandpleje kan bl.a. skyldes lav opmærksomhed på dette plejeaspekt, følelsen af ubehag ved udførelsen, oplevede problemer omkring autonomi, plejerens personlige integritet og personlig integritet og manglende accept hos modtageren af pleje. Et andet problem er den traditionelle opfattelse af mundpleje, hvor det forbyggende aspekt i forhold til tænderne er tilsidesat. Traditionelt er det mundplejen, og ikke tandplejen der har været i fokus. Den almindelige folkelige viden om tandsundhed er mangelfuldt indarbejdet i det daglige pleje- og omsorgsarbejde. Hos den enkelte viser konsekvensen af manglende forbyggende voksentandpleje sig som udvikling af caries (huller), gingivitis (tandkødsbetændelse), parodontitis (tandløsning) og slimhindelidelser. Et i øvrigt velpasset tandsæt forfalder på kort tid, og dette har betydning for den enkeltes almene helbredstilstand og sociale interaktion med andre mennesker. Uddannelsen giver mulighed for at imødegå disse forhold. Med sundhedsloven defineres kommunernes ansvar for forebyggelse og for særlige tandplejetilbud for personer med funktionsnedsættelse. En del af dette ansvar varetages ved forebyggelse af tandsygdomme gennem plejerpersonale og det pædagogiske personales daglige (voksen)tandpleje. Uddannelsen indgår I FKB nr. 2692: omsorg, sygepleje og pædagogiskarbejde. retter sig imod social og sundhedshjælpere, ufaglærte omsorgsmedarbejdere, faglærte omsorgsmedhjælpere, personlige hjælpere, ansatte ved bo og naboskaber, bo og netværk og ansatte ved aktivitetshuse (a-huse). Kurset er relevant for alle medarbejdere der deltager i den daglige pleje og omsorg. Uddannelsen lægger sig inden for følgende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer: Omsorgs- og sygeplejefagligt arbejde, Socialpsykiatrisk arbejde og Kommunikation og samarbejde i omsorg og pleje. 1 af 13

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Omsorgs- og sygeplejefagligt arbejde: 1. Medarbejderen udfører selvstændigt og i samarbejde med andre elementære sygeplejeopgaver. De yder selvstændigt og i samarbejde med andre personlig hjælp til borgerens daglige livsførelse. Socialpsykiatrisk arbejde: 1. Medarbejderne samarbejder med kollegaer og andre faggrupper om opgaverne. 2. Medarbejderne kender til lovgrundlaget for brugerindflydelse samt for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Kommunikation og samarbejde i omsorg og pleje 1. Medarbejderne samarbejder med pårørende og med forskellige faggrupper. 2. Medarbejderne kan identificere dilemmaer og modsætninger i samarbejdet og medvirke til at opbygge en samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters holdninger, roller og opgaver. 3. Medarbejderen har viden om og handler ud fra lovmæssige rammer, som præciserer deres egne og brugerens rettigheder. I forhold til jobfunktionerne: Medarbejderen udfører selvstændigt og i samarbejde med andre elementære sygeplejeopgaver. De yder selvstændigt og i samarbejde med andre personlig hjælp til borgerens daglige livsførelse. Medarbejderen samarbejder med kollegaer og andre faggrupper om opgaverne. Medarbejderne samarbejder med pårørende og med forskellige faggrupper. gælder det, at medarbejderne arbejder i det daglige med at identificere og udføre elementære plejeopgaver - herunder den personlige pleje. På grunduddannelserne o.l. er tandplejen et område, som der kun arbejdes med i mindre grad eller slet ikke. Der arbejdes i højere grad med munden som en del af fordøjelsen, og der fokuseres kun i mindre grad på tændernes bevarelse og vedligeholdelse. I praksis er mundpleje og tandpleje elementære. Den daglige observation og vedligeholdelse af tandsættet er tillige en plejeopgave, der hører til den daglige personlige hjælp. I samarbejde med andre medarbejdere og pårørende kan medarbejderen observere og handle. I samarbejde med andre faggrupper kan der iværksættes en handlingsplan for pleje og vedligeholdelse af tandsættet. 2 af 13

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET På uddannelsen vil medarbejderen gennem oplæg, gruppearbejde og diskussioner få mulighed for at få viden om og ajourført handlinger i forhold til denne elementære sygeplejeopgave. Medarbejderen vil arbejde med egne kompetencer og andre faggruppers kompetencer i forhold til den forebyggende voksentandpleje. Medarbejderen får via sin viden og observationer mulighed for at kontakte andre faggrupper og kan herigennem optimere den daglige tandpleje. I forhold til jobfunktionen: Medarbejderne kender til lovgrundlaget for brugerindflydelse samt for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Medarbejderen arbejder dagligt i spændingsfeltet mellem omsorgssvigt og magtovergreb. Inden for den forebyggende voksentandpleje har der i en lang periode været mindre fokus på karakteren af omsorgssvigtet, idet man har undladt at handle pga. manglende viden om ændret forhold i borgernes tandstatus (større andel af ældre med egne tænder i behold) og borgerens ændret funktionsniveau. Uddannelsen vil give mulighed for, at den enkelte medarbejder gennem oplæg og gruppearbejde bliver bekendt med egne og andre faggruppers kompetencer og opgaver. Via dialog søges en holdningsbearbejdelse med henblik på at giver forudsætninger til at udføre en god og lovpligtig omsorg og pleje, der også omfatter tænderne. I forhold til jobfunktionen: Medarbejderne kan identificere dilemmaer og modsætninger i samarbejdet og medvirke til at opbygge en samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters holdninger, roller og opgaver. Tandpleje kan være forbundet med en vis modstand (se indledning). Som nævnt er der generelt lav opmærksomhed på dette plejeaspekt, plejeren kan have følelsen af ubehag ved udførelsen og opleve problemer omkring autonomi og sin personlige integritet overtrådt. Desuden kan plejemodtagerens personlige integritet føles krænket og manglende accept hos modtageren gør også tandplejen til en udfordring, Gennem dialog, øvelser og opgaver vil medarbejderen på uddannelsen få mulighed for at arbejde med egne holdninger, barrierer og få kendskab til forskellige handlingsorienterede redskaber. I forhold til jobfunktionen: 3 af 13

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Medarbejderen har viden om og handler ud fra lovmæssige rammer, som præciserer deres egne og brugerens rettigheder. Med sundhedsloven defineres kommunernes ansvar for forebyggelse og for særlige tandplejetilbud for personer med funktionsnedsættelse. En del af dette ansvar varetages ved forebyggelse af tandsygdomme gennem plejerpersonale og det pædagogiske personales daglige forebyggende voksentandpleje. Medarbejderne vil via oplæg og gruppearbejde på uddannelsen blive bekendt med organisering af tandplejen og lovgivningen i forhold til dette. Der vil blive arbejdet med hvilke muligheder den enkelte bruger har. Arbejdsfunktioner Deltagerne kommer i deres daglige arbejde i borgernes hjem både hos den ældre og borgeren med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. De arbejder med borgeren omkring omsorgs- og plejeopgaver, og er via dette arbejde i stand til at observere borgerens funktionsniveau, tænder og protese. De kan herved indgå i samarbejde omkring den daglige tandbørstning og daglige observation af tænder og mundhule. Observationerne skal bruges til delvis selvstændig handlen, og i tilfælde, hvor det er nødvendigt, inddrages omsorgs- og specialtandplejen. Uddannelsen skal sikre, at medarbejderen blive kvalificeret til at yde en god forebyggende voksentandpleje på et højt niveau. Samt at medarbejderen kan udføre sufficient forbyggende mund- og tandpleje med henblik på deltagelse i forebyggelse af almindelige forekommende sygdomme i tænder og mundhule (så som huller, sår, løsning af tænder). Deltagerforudsætninger Uddannelsen henvender sig til såvel ufaglærte og faglærte medarbejdere inden for social- og sundhedssektoren samt det pædagogiske område. Der kan derfor være forskel i deltagernes forudsætninger og indarbejdede rutiner. Det er vigtigt, at der bruges tid på holdningsbearbejdelse under uddannelsen, da der kan være mange barrierer for at kunne udøve sufficient voksen tandpleje. Struktur Uddannelsen kan stå alene, men afhængigt af arbejdsfelt kan det kombineres med andre uddannelser. Deltagerne kan med fordel deltage i Samarbejde med den ældre om sunde kostvaner, Magt og omsorg, De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre og Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet. 4 af 13

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 2. Ideer til tilrettelæggelse Uddannelsen kan afholdes som 2 samlede dage, 1 og 1 split eller som 4 eftermiddage. Vægtningen fordelt på de fire temaer: tema 1: 40 %, tema 2: 10 %, Tema 3: 25 %, tema 4: 25 %. Det kan anbefales, at uddannelsen begynder og afsluttes med at deltagerne indplacerer sig på skydeskiven (se skydeskive på bilag bagest). Det giver deltageren mulighed for visuelt at se, om der er foregået en læring. Der vil være deltagere, der bevæger sig ind mod centrum, men der vil også være deltagere, der bevæger sig fra midten og ud (der kan eksempelvis være ting, som de ikke vidste, de skulle vide). Uddannelsen vil tage afsæt i deltagernes oplevede erfaringer i forbindelse med professionel omsorgsarbejde vedrørende voksentandpleje (det er ikke relevant at inddrage erfaringer fra egne børn!) Temaer Tema 1 Munden og tænderne Munden og tændernes betydning fysisk, psykisk og socialt samt om livskvalitet. Den raske og sunde mund, lidt om anatomi og fysiologi, mundens økosystem Kendskab til sygdomme: huller, tandkødsbetændelse, tandløsning og slimhindelidelser Medicin og forbyggende tandsundhed Kost og forbyggende tandsundhed Tema 2 Samarbejdspartnere i voksentandplejen Herunder hvilken arbejdsgang der er i forbindelse med henvisning til omsorgstandpleje og specialtandpleje. Herunder kommunernes ansvar for forebyggelse og for særlige tandplejetilbud. Udenlandstandpleje, sygesikring Tema 3 Omsorgssvigt kontra magtanvendelse Herunder andre faggruppers regler i forbindelse med magtanvendelse i voksentandplejen 5 af 13

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Tema 4: Praktisk tandbørstning Herunder hygiejne af tandbørste og evt. proteser Delproteser Holdbarhed af tandbørste Tema 1: Oplæg om den raske og sunde mund, indeholdende lidt anatomi og fysiologi som grundlag for forståelse af forebyggende tiltag, sygdommenes opståen og udvikling. Mundens betydning fysisk, psykisk og socialt diskuteres. Det anbefales, at undervisning i tand- og mundhulesygdomme varetages af en tandplejefaglig person fx en tandplejer, tandlæge e.l. Der kan anvendes gæsteunderviser fra den lokale kommunale tandpleje. Medicin og tandpleje. Deltagerne skal gøres bekendt med, at der er forskellige typer af medicin, der kan give mundtørhed og derved øge risikoen for tand- og mundhuleproblematikker (medicinkursus kan med fordel tages som supplement). I forbindelse med forebyggelse af tandproblemer og bevarelse af tænder, er det vigtig at overveje, om saft med sukker eller syre i er nødvendigt, eller om det kan erstattes af vand og andet ph-neutralt. Det samme gælder for stimulering af spytsekretion med citron, der kan være uhensigtsmæssigt for tændernes overflade på sigt. Mennesker, hvis tænder og mundhuler vi i plejeøjemed skal være ekstra opmærksomme på, er personer med: ALS, parkinson, demens, halvsidige lammelser, sjøgrenssydrom samt psykisk udviklingshæmmede og strålebehandlede. Herunder vurdering af funktionsniveau med henblik på varetagelse af tandbørstning (snørebåndsprøven; finmotorikken til tandbørstning svarer til at binde snørebånd). Tema 2: Kontakt den lokale voksentandpleje med henblik på samarbejde og evt. tilstedeværelse på kurset og/eller socialfaglige eksperter i forhold til opdatering af regler lovgivning o.l. Regler og henvisninger og samarbejde med omsorgstandplejen og specialtandplejen skal oplyses. Tema 3: I forbindelse med psykisk udviklingshæmmede og funktionshæmmede borgere er de fysiske behov ofte ikke i fokus. Tandbørstningen skal indarbejdes som en del af den rituelle proces i de daglige gøremål. En del af afklaringen består i, at afdække hvilke ritualer den enkelte har og fastholde disse - hvor og hvornår børstes 6 af 13

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET der tænder. Perspektiver på hvordan samarbejdende faggrupper forholder sig til magtanvendelse contra omsorgssvigt. Refleksionsspørgsmål: Hvordan kan vi bruge de andre faggruppers perspektiver i vores eget arbejde? Hvordan vil du agere over for én, der ikke vil åbne munden eller over for én, der slår ud efter dig? Hvad vil du i sådanne tilfælde undersøge, spørge ind til, observere? Tema 4: Praktisk øvelse med tandbørstning på hinanden og feed-back. Hygiejniske tip og ideer: Skoldning af tandbørste, skift af tandbørste. Skoldning ødelægger børsterne, da plastmaterialet ikke kan tåle varmen. Tandpasta på plastproteser ridser og sætter mærker. Tænder er levende og kan rette op på ridser, som kun er overfladiske. Til proteser bruges mild gerne flydende sæbe. Hvis tandpastasmag ønskes, kan en lille klat sættes inde bag de øverste fortænder. Det vil være relevant, at der under kurset nævnes almene huskeråd (om atamon, bakteriedræbende skyllevæsker, utilpassede proteser pga. skrumpede gummer). Eltandbørster skal introduceres inden sygdom/demens opstår, så den ikke er fremmet og skaber ubehag for borgeren. Produkter der kan afhjælpe fx mundtørhed kan nævnes under dette tema. Er der behov for at blive undervist af en tandplejer i forebyggende voksentandpleje kan der inddrages en tandplejer, som oplægsholder udefra. Se bilag over kontaktpersoner sidst i dokumentet. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Praktiske øvelser: Oplæg: I løbet af de to kursusdage skal der øves tandbørstning: Hvordan er det at modtage tandbørstning? Ligeledes gives feedback på den tandbørstning, som er udført. PowerPoint. Der vil indgå en del billedmateriale i oplæggene. 7 af 13

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Refleksionsopgave: Øvelse: Rollespil: Skydeskive (bilag 1) Efter endt PowerPoint-præsentation om munden dannes grupper af 4 personer, som diskuterer hvilken betydning munden har fysisk, psykisk og socialt. Der opsamles i plenum efterfølgende. Under tema 3 kan metoden med refleksionsrum anvendes med henblik på holdningsbearbejdelse. Tør mund. Træk vejret gennem munden i et minut, og prøv så at sige noget. Med udgangspunkt i en case: Hvordan agerer vi praktisk, når vi står over for en borger/bruger, der ikke selv mener at have behov for hjælp til tandbørstning. Brugervejledning til skydeskive: Deltagerne skal ved kursets start sætte krydser, hvor de mener at kunne placere sig før kursusstart. Krydset sættes i forhold til den viden og de erfaringer de allerede har. Når kurset er slut, skal de igen sætte krydser og se, om de har rykket sig. Ændringer behøver ikke udelukkende at være ved ryk ind ad i cirklen. Der kan også være en erkendelse i, at jeg troede, jeg vidste mere om et emne, end jeg egentlig gør. Målet er, at kursisten ser (visuelt), at der har forgået en læring, og at der måske er noget, der kan arbejdes videre med. 4. Litteraturliste mv. Ældre Forum, Ældre og tandsundhed, udgivet af ældreforum, 2001 Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. Sundhedsstyrelsen, 2006, 110s Specielt afsnit om: Omsorgstandpleje, s Specialtandpleje s Tilskud til kræftpatienter s Geriatri. Finn Rønholt Hansen, Claus Moe, Marianne Schroll. - Kbh. : Munksgaard Danmark, af 13

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Sygeplejersken, nr. 24, Karius og Baktus på plejehjem. Af Vesterdal, Anne Bilag 1 AMU-kursus: Forebyggende voksentandpleje Sæt X der hvor du selv mener du er ud fra din viden og erfaring Er på bar bund Er usikker Er på vej Rimelig sikker i forhold til regler forhold til magtanvendelse ved tandpleje Sikker Kan Kan oplær Inspirere/oplære e andre i forhold til samarbejdspartnere i forhold til hvilke arbejdsgange der er i forbindelse med henvisning til omsorgstandpleje og specialtandpleje. 9 af 13

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 2 Er der behov for at blive undervist af en tandplejer i forebyggende voksentandpleje, giver vedlagte liste oplysninger om undervisere fra Sjælland, Fyn og Jylland. Sjælland Allerød Melitta Naegeli Frederiksborgvej Allerød Tlf.; Brøndby Marianne Juul Brøndby kommune, Gildhøj Brøndby Gentofte Bente Gram Jensen Dorte Mårtensson Christine Zilstorff Grønnevænge Charlottenlund Greve Tune Tandklinik Jette Jensen Holm, klinikass. Tlf.; Hundige Pia Wissing Sørensen Hundige Allé Greve Tlf.; Web: 10 af 13

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Kalundborg Dorthe Birgitte Steensen Annette Mikkelsen Skovbrynet Kalundborg Tlf.; Fax: København Børge Hede Overtandlæge ph.d. Voksentandplejen Tietgensgade 31 B 1704 København V Tlf.; direkte Lotte Junggreen Sct. Kjeldgade Købehavn Ø Tlf.; Vallensbæk Connie Bentsen & Maria Bech Hansen Horsbred Vallensbæk Tlf.; Fax: Vordingborg Connie Christensen Chr. Richardtsvej Vordingborg Tlf.; af 13

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Fyn Nyborg Jørgen Bergman Nyborg Kommunale tandpleje Skippergade Nyborg Tlf.; Fax: Odder Kirstine Krohn Holsteinsgade 45, 8300 Odder Tlf.; Mobil: Web: foretrækker elektronisk henvendelse Odense Lone Torgaard Jensen Omsorgstandplejen Tjørnehaven Odense NØ Tlf Mail-adresse: Jylland Aulum Herning kommunale tandpleje Sisse korsholm Tlf.; web: Favrskov Den kommunale specialtandpleje Kirsten Møller Christensen Hammelvej Hadsten 12 af 13

14 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Tlf.; Kolding: Dorthe Bonnerup Team Klinik CEU Kolding Skovvangen Kolding Horsens Lau Mikkelsen Omsorgs-specialtandplejen Horsens Kommunale tandpleje Borgmesterbakken Horsens Tlf.; Nørresundby Tandklinikken Birgit Krabsen Lille Borgergade 9400 Nørresundby Tlf: Randers Randers Kommunale Tandplejer Anne Marie Wesley Rasmussen Reiersensvej Randers Tlf; Fax.: : Viborg Ole Hovgaard Tlf af 13

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934 Udviklet af: Birgitte Højlund

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet.

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet. Norddjurs Kommunale Tandpleje Til Voksen- og Plejeudvalget Norddjurs Kommune Grenaa, den 21. januar 2016 Ansøgning til Voksen- og Plejeudvalgets Sundhedspulje 2016 Pilot-projekt Bedre tandsundhed hos ældre

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 42952 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx Omsorgstandplejen Version: xx.xx.xxxx Det tilbyder vi Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627 Udviklet af: Elisabeth Hefda Dyrnæsvej 6F 4700 Næstved Tlf.: 55734009 Januar 2009 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44627 Udviklet af: Hanne Lomborg Olesen og Arne Nielsen Social-

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

Tand- og Mundpleje af ældre borgere

Tand- og Mundpleje af ældre borgere Tand- og Mundpleje af ældre borgere Varde Kommunes Ældreområde Kick-off 13APR2016 Det Store Tandplejeprojekt Varde Kommunale Tandpleje og Tandplejeinformation 2 Diskussionen i dag Først lidt om seniorer

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin Regionshospitalet Viborg Skive Medicinsk Afdeling Lungemedicin Mundtørhed Mundtørhed er en fornemmelse af ikke at have tilstrækkelig spyt i munden. Det har betydning for vores oplevelse af velvære samt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Sunde tænder hele livet

Sunde tænder hele livet Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sunde tænder hele livet Ældres tand- & mundsundhed inspiration til ældre borgere Daglig tandpleje fremmer helbred og forebygger

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 42902 Udviklet af: Helle Akselbo Efter- og videreuddannelsesafdelingen Social og sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44785 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Vejledning til skabelon for inspirationsmateriale til AMU uddannelser

Vejledning til skabelon for inspirationsmateriale til AMU uddannelser Vejledning til skabelon for inspirationsmateriale til AMU uddannelser Formålet med at udvikle et inspirationsmateriale til FUHA s AMU uddannelser, er at uddybe den meget kortfattede målbeskrivelse, som

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Et praksis perspektiv på evidens

Et praksis perspektiv på evidens Et praksis perspektiv på evidens - Hvordan kan borgerens og omsorgsmedarbejderens hverdag se ud, når evidens er på dagsordenen? Klaus Bjerre Kyllingsbæk, forstander Helhedstilbuddet Bank Mikkelsensvej

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 42677 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG

Læs mere

Kompetenceudvikling i botilbud

Kompetenceudvikling i botilbud Kompetenceudvikling i botilbud Temadag Region Sjælland / Region Hovedstaden. Socialt Lederforum Janina Gaarde Rasmussen - Socialstyrelsen Baggrund Strandvænget og andre mediesager Rapport: Veje til et

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE / BØRN OG UNGE / SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE / BØRN OG UNGE / SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V om forbedring af tandpleje for socialt udsatte 1. Konklusion Venstre Byrådsgruppe har udarbejdet et byrådsforslag om forbedring af tandpleje

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Mundpleje under og efter strålebehandling

Mundpleje under og efter strålebehandling Mundpleje under og efter strålebehandling Ved strålebehandling af hoved- og hals-området opstår der ofte bivirkninger i munden, derfor skal der inden strålebehandlingens start foretages en undersøgelse

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Mundpleje opstart af ny pakke Læringsseminar 9. Jannie Boel, Kirsten Hau og Mona Østergaard Klit Sygehus Thy-Mors

Mundpleje opstart af ny pakke Læringsseminar 9. Jannie Boel, Kirsten Hau og Mona Østergaard Klit Sygehus Thy-Mors Mundpleje opstart af ny pakke Læringsseminar 9 Jannie Boel, Kirsten Hau og Mona Østergaard Klit Sygehus Thy-Mors Baggrund: Inspiration fra Læringsseminar 8: How to Design a Bundle from the Topic Area to

Læs mere

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Spørgsmål Hvad er misbrug? Hvad er vores rolle og vores opgave? Hvordan kan vi hjælpe udviklingshæmmede med misbrug - uden at bruge

Læs mere