Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet Udviklet af: Anne Sofie Troglauer Social- og Sundhedskolen København Vognmagergade København K Tlf.: Mail: September 2007

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Indledning: Gennem de seneste 20 år er der hos ældre mennesker og personer med funktionsnedsættelser sket en forandring i tandstatus. Andelen af ældre, der stadig har mange af deres egne tænder, er vokset markant, hvilket stiller andre krav til dem, som yder daglig hjælp til tandpleje. Samtidig viser undersøgelser, at der ofte ikke ydes tilstrækkelig hjælp til mundhygiejne hos beboere på plejehjem og socialpædagogiske botilbud, såvel som hos borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Barriererne i forhold til udførelse af voksentandpleje kan bl.a. skyldes lav opmærksomhed på dette plejeaspekt, følelsen af ubehag ved udførelsen, oplevede problemer omkring autonomi, plejerens personlige integritet og personlig integritet og manglende accept hos modtageren af pleje. Et andet problem er den traditionelle opfattelse af mundpleje, hvor det forbyggende aspekt i forhold til tænderne er tilsidesat. Traditionelt er det mundplejen, og ikke tandplejen der har været i fokus. Den almindelige folkelige viden om tandsundhed er mangelfuldt indarbejdet i det daglige pleje- og omsorgsarbejde. Hos den enkelte viser konsekvensen af manglende forbyggende voksentandpleje sig som udvikling af caries (huller), gingivitis (tandkødsbetændelse), parodontitis (tandløsning) og slimhindelidelser. Et i øvrigt velpasset tandsæt forfalder på kort tid, og dette har betydning for den enkeltes almene helbredstilstand og sociale interaktion med andre mennesker. Uddannelsen giver mulighed for at imødegå disse forhold. Med sundhedsloven defineres kommunernes ansvar for forebyggelse og for særlige tandplejetilbud for personer med funktionsnedsættelse. En del af dette ansvar varetages ved forebyggelse af tandsygdomme gennem plejerpersonale og det pædagogiske personales daglige (voksen)tandpleje. Uddannelsen indgår I FKB nr. 2692: omsorg, sygepleje og pædagogiskarbejde. retter sig imod social og sundhedshjælpere, ufaglærte omsorgsmedarbejdere, faglærte omsorgsmedhjælpere, personlige hjælpere, ansatte ved bo og naboskaber, bo og netværk og ansatte ved aktivitetshuse (a-huse). Kurset er relevant for alle medarbejdere der deltager i den daglige pleje og omsorg. Uddannelsen lægger sig inden for følgende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer: Omsorgs- og sygeplejefagligt arbejde, Socialpsykiatrisk arbejde og Kommunikation og samarbejde i omsorg og pleje. 1 af 13

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Omsorgs- og sygeplejefagligt arbejde: 1. Medarbejderen udfører selvstændigt og i samarbejde med andre elementære sygeplejeopgaver. De yder selvstændigt og i samarbejde med andre personlig hjælp til borgerens daglige livsførelse. Socialpsykiatrisk arbejde: 1. Medarbejderne samarbejder med kollegaer og andre faggrupper om opgaverne. 2. Medarbejderne kender til lovgrundlaget for brugerindflydelse samt for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Kommunikation og samarbejde i omsorg og pleje 1. Medarbejderne samarbejder med pårørende og med forskellige faggrupper. 2. Medarbejderne kan identificere dilemmaer og modsætninger i samarbejdet og medvirke til at opbygge en samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters holdninger, roller og opgaver. 3. Medarbejderen har viden om og handler ud fra lovmæssige rammer, som præciserer deres egne og brugerens rettigheder. I forhold til jobfunktionerne: Medarbejderen udfører selvstændigt og i samarbejde med andre elementære sygeplejeopgaver. De yder selvstændigt og i samarbejde med andre personlig hjælp til borgerens daglige livsførelse. Medarbejderen samarbejder med kollegaer og andre faggrupper om opgaverne. Medarbejderne samarbejder med pårørende og med forskellige faggrupper. gælder det, at medarbejderne arbejder i det daglige med at identificere og udføre elementære plejeopgaver - herunder den personlige pleje. På grunduddannelserne o.l. er tandplejen et område, som der kun arbejdes med i mindre grad eller slet ikke. Der arbejdes i højere grad med munden som en del af fordøjelsen, og der fokuseres kun i mindre grad på tændernes bevarelse og vedligeholdelse. I praksis er mundpleje og tandpleje elementære. Den daglige observation og vedligeholdelse af tandsættet er tillige en plejeopgave, der hører til den daglige personlige hjælp. I samarbejde med andre medarbejdere og pårørende kan medarbejderen observere og handle. I samarbejde med andre faggrupper kan der iværksættes en handlingsplan for pleje og vedligeholdelse af tandsættet. 2 af 13

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET På uddannelsen vil medarbejderen gennem oplæg, gruppearbejde og diskussioner få mulighed for at få viden om og ajourført handlinger i forhold til denne elementære sygeplejeopgave. Medarbejderen vil arbejde med egne kompetencer og andre faggruppers kompetencer i forhold til den forebyggende voksentandpleje. Medarbejderen får via sin viden og observationer mulighed for at kontakte andre faggrupper og kan herigennem optimere den daglige tandpleje. I forhold til jobfunktionen: Medarbejderne kender til lovgrundlaget for brugerindflydelse samt for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Medarbejderen arbejder dagligt i spændingsfeltet mellem omsorgssvigt og magtovergreb. Inden for den forebyggende voksentandpleje har der i en lang periode været mindre fokus på karakteren af omsorgssvigtet, idet man har undladt at handle pga. manglende viden om ændret forhold i borgernes tandstatus (større andel af ældre med egne tænder i behold) og borgerens ændret funktionsniveau. Uddannelsen vil give mulighed for, at den enkelte medarbejder gennem oplæg og gruppearbejde bliver bekendt med egne og andre faggruppers kompetencer og opgaver. Via dialog søges en holdningsbearbejdelse med henblik på at giver forudsætninger til at udføre en god og lovpligtig omsorg og pleje, der også omfatter tænderne. I forhold til jobfunktionen: Medarbejderne kan identificere dilemmaer og modsætninger i samarbejdet og medvirke til at opbygge en samarbejdskultur, der bygger på respekt for de involverede parters holdninger, roller og opgaver. Tandpleje kan være forbundet med en vis modstand (se indledning). Som nævnt er der generelt lav opmærksomhed på dette plejeaspekt, plejeren kan have følelsen af ubehag ved udførelsen og opleve problemer omkring autonomi og sin personlige integritet overtrådt. Desuden kan plejemodtagerens personlige integritet føles krænket og manglende accept hos modtageren gør også tandplejen til en udfordring, Gennem dialog, øvelser og opgaver vil medarbejderen på uddannelsen få mulighed for at arbejde med egne holdninger, barrierer og få kendskab til forskellige handlingsorienterede redskaber. I forhold til jobfunktionen: 3 af 13

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Medarbejderen har viden om og handler ud fra lovmæssige rammer, som præciserer deres egne og brugerens rettigheder. Med sundhedsloven defineres kommunernes ansvar for forebyggelse og for særlige tandplejetilbud for personer med funktionsnedsættelse. En del af dette ansvar varetages ved forebyggelse af tandsygdomme gennem plejerpersonale og det pædagogiske personales daglige forebyggende voksentandpleje. Medarbejderne vil via oplæg og gruppearbejde på uddannelsen blive bekendt med organisering af tandplejen og lovgivningen i forhold til dette. Der vil blive arbejdet med hvilke muligheder den enkelte bruger har. Arbejdsfunktioner Deltagerne kommer i deres daglige arbejde i borgernes hjem både hos den ældre og borgeren med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. De arbejder med borgeren omkring omsorgs- og plejeopgaver, og er via dette arbejde i stand til at observere borgerens funktionsniveau, tænder og protese. De kan herved indgå i samarbejde omkring den daglige tandbørstning og daglige observation af tænder og mundhule. Observationerne skal bruges til delvis selvstændig handlen, og i tilfælde, hvor det er nødvendigt, inddrages omsorgs- og specialtandplejen. Uddannelsen skal sikre, at medarbejderen blive kvalificeret til at yde en god forebyggende voksentandpleje på et højt niveau. Samt at medarbejderen kan udføre sufficient forbyggende mund- og tandpleje med henblik på deltagelse i forebyggelse af almindelige forekommende sygdomme i tænder og mundhule (så som huller, sår, løsning af tænder). Deltagerforudsætninger Uddannelsen henvender sig til såvel ufaglærte og faglærte medarbejdere inden for social- og sundhedssektoren samt det pædagogiske område. Der kan derfor være forskel i deltagernes forudsætninger og indarbejdede rutiner. Det er vigtigt, at der bruges tid på holdningsbearbejdelse under uddannelsen, da der kan være mange barrierer for at kunne udøve sufficient voksen tandpleje. Struktur Uddannelsen kan stå alene, men afhængigt af arbejdsfelt kan det kombineres med andre uddannelser. Deltagerne kan med fordel deltage i Samarbejde med den ældre om sunde kostvaner, Magt og omsorg, De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre og Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet. 4 af 13

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 2. Ideer til tilrettelæggelse Uddannelsen kan afholdes som 2 samlede dage, 1 og 1 split eller som 4 eftermiddage. Vægtningen fordelt på de fire temaer: tema 1: 40 %, tema 2: 10 %, Tema 3: 25 %, tema 4: 25 %. Det kan anbefales, at uddannelsen begynder og afsluttes med at deltagerne indplacerer sig på skydeskiven (se skydeskive på bilag bagest). Det giver deltageren mulighed for visuelt at se, om der er foregået en læring. Der vil være deltagere, der bevæger sig ind mod centrum, men der vil også være deltagere, der bevæger sig fra midten og ud (der kan eksempelvis være ting, som de ikke vidste, de skulle vide). Uddannelsen vil tage afsæt i deltagernes oplevede erfaringer i forbindelse med professionel omsorgsarbejde vedrørende voksentandpleje (det er ikke relevant at inddrage erfaringer fra egne børn!) Temaer Tema 1 Munden og tænderne Munden og tændernes betydning fysisk, psykisk og socialt samt om livskvalitet. Den raske og sunde mund, lidt om anatomi og fysiologi, mundens økosystem Kendskab til sygdomme: huller, tandkødsbetændelse, tandløsning og slimhindelidelser Medicin og forbyggende tandsundhed Kost og forbyggende tandsundhed Tema 2 Samarbejdspartnere i voksentandplejen Herunder hvilken arbejdsgang der er i forbindelse med henvisning til omsorgstandpleje og specialtandpleje. Herunder kommunernes ansvar for forebyggelse og for særlige tandplejetilbud. Udenlandstandpleje, sygesikring Tema 3 Omsorgssvigt kontra magtanvendelse Herunder andre faggruppers regler i forbindelse med magtanvendelse i voksentandplejen 5 af 13

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Tema 4: Praktisk tandbørstning Herunder hygiejne af tandbørste og evt. proteser Delproteser Holdbarhed af tandbørste Tema 1: Oplæg om den raske og sunde mund, indeholdende lidt anatomi og fysiologi som grundlag for forståelse af forebyggende tiltag, sygdommenes opståen og udvikling. Mundens betydning fysisk, psykisk og socialt diskuteres. Det anbefales, at undervisning i tand- og mundhulesygdomme varetages af en tandplejefaglig person fx en tandplejer, tandlæge e.l. Der kan anvendes gæsteunderviser fra den lokale kommunale tandpleje. Medicin og tandpleje. Deltagerne skal gøres bekendt med, at der er forskellige typer af medicin, der kan give mundtørhed og derved øge risikoen for tand- og mundhuleproblematikker (medicinkursus kan med fordel tages som supplement). I forbindelse med forebyggelse af tandproblemer og bevarelse af tænder, er det vigtig at overveje, om saft med sukker eller syre i er nødvendigt, eller om det kan erstattes af vand og andet ph-neutralt. Det samme gælder for stimulering af spytsekretion med citron, der kan være uhensigtsmæssigt for tændernes overflade på sigt. Mennesker, hvis tænder og mundhuler vi i plejeøjemed skal være ekstra opmærksomme på, er personer med: ALS, parkinson, demens, halvsidige lammelser, sjøgrenssydrom samt psykisk udviklingshæmmede og strålebehandlede. Herunder vurdering af funktionsniveau med henblik på varetagelse af tandbørstning (snørebåndsprøven; finmotorikken til tandbørstning svarer til at binde snørebånd). Tema 2: Kontakt den lokale voksentandpleje med henblik på samarbejde og evt. tilstedeværelse på kurset og/eller socialfaglige eksperter i forhold til opdatering af regler lovgivning o.l. Regler og henvisninger og samarbejde med omsorgstandplejen og specialtandplejen skal oplyses. Tema 3: I forbindelse med psykisk udviklingshæmmede og funktionshæmmede borgere er de fysiske behov ofte ikke i fokus. Tandbørstningen skal indarbejdes som en del af den rituelle proces i de daglige gøremål. En del af afklaringen består i, at afdække hvilke ritualer den enkelte har og fastholde disse - hvor og hvornår børstes 6 af 13

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET der tænder. Perspektiver på hvordan samarbejdende faggrupper forholder sig til magtanvendelse contra omsorgssvigt. Refleksionsspørgsmål: Hvordan kan vi bruge de andre faggruppers perspektiver i vores eget arbejde? Hvordan vil du agere over for én, der ikke vil åbne munden eller over for én, der slår ud efter dig? Hvad vil du i sådanne tilfælde undersøge, spørge ind til, observere? Tema 4: Praktisk øvelse med tandbørstning på hinanden og feed-back. Hygiejniske tip og ideer: Skoldning af tandbørste, skift af tandbørste. Skoldning ødelægger børsterne, da plastmaterialet ikke kan tåle varmen. Tandpasta på plastproteser ridser og sætter mærker. Tænder er levende og kan rette op på ridser, som kun er overfladiske. Til proteser bruges mild gerne flydende sæbe. Hvis tandpastasmag ønskes, kan en lille klat sættes inde bag de øverste fortænder. Det vil være relevant, at der under kurset nævnes almene huskeråd (om atamon, bakteriedræbende skyllevæsker, utilpassede proteser pga. skrumpede gummer). Eltandbørster skal introduceres inden sygdom/demens opstår, så den ikke er fremmet og skaber ubehag for borgeren. Produkter der kan afhjælpe fx mundtørhed kan nævnes under dette tema. Er der behov for at blive undervist af en tandplejer i forebyggende voksentandpleje kan der inddrages en tandplejer, som oplægsholder udefra. Se bilag over kontaktpersoner sidst i dokumentet. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Praktiske øvelser: Oplæg: I løbet af de to kursusdage skal der øves tandbørstning: Hvordan er det at modtage tandbørstning? Ligeledes gives feedback på den tandbørstning, som er udført. PowerPoint. Der vil indgå en del billedmateriale i oplæggene. 7 af 13

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Refleksionsopgave: Øvelse: Rollespil: Skydeskive (bilag 1) Efter endt PowerPoint-præsentation om munden dannes grupper af 4 personer, som diskuterer hvilken betydning munden har fysisk, psykisk og socialt. Der opsamles i plenum efterfølgende. Under tema 3 kan metoden med refleksionsrum anvendes med henblik på holdningsbearbejdelse. Tør mund. Træk vejret gennem munden i et minut, og prøv så at sige noget. Med udgangspunkt i en case: Hvordan agerer vi praktisk, når vi står over for en borger/bruger, der ikke selv mener at have behov for hjælp til tandbørstning. Brugervejledning til skydeskive: Deltagerne skal ved kursets start sætte krydser, hvor de mener at kunne placere sig før kursusstart. Krydset sættes i forhold til den viden og de erfaringer de allerede har. Når kurset er slut, skal de igen sætte krydser og se, om de har rykket sig. Ændringer behøver ikke udelukkende at være ved ryk ind ad i cirklen. Der kan også være en erkendelse i, at jeg troede, jeg vidste mere om et emne, end jeg egentlig gør. Målet er, at kursisten ser (visuelt), at der har forgået en læring, og at der måske er noget, der kan arbejdes videre med. 4. Litteraturliste mv. Ældre Forum, Ældre og tandsundhed, udgivet af ældreforum, 2001 Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. Sundhedsstyrelsen, 2006, 110s Specielt afsnit om: Omsorgstandpleje, s Specialtandpleje s Tilskud til kræftpatienter s Geriatri. Finn Rønholt Hansen, Claus Moe, Marianne Schroll. - Kbh. : Munksgaard Danmark, af 13

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Sygeplejersken, nr. 24, Karius og Baktus på plejehjem. Af Vesterdal, Anne Bilag 1 AMU-kursus: Forebyggende voksentandpleje Sæt X der hvor du selv mener du er ud fra din viden og erfaring Er på bar bund Er usikker Er på vej Rimelig sikker i forhold til regler forhold til magtanvendelse ved tandpleje Sikker Kan Kan oplær Inspirere/oplære e andre i forhold til samarbejdspartnere i forhold til hvilke arbejdsgange der er i forbindelse med henvisning til omsorgstandpleje og specialtandpleje. 9 af 13

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Bilag 2 Er der behov for at blive undervist af en tandplejer i forebyggende voksentandpleje, giver vedlagte liste oplysninger om undervisere fra Sjælland, Fyn og Jylland. Sjælland Allerød Melitta Naegeli Frederiksborgvej Allerød Tlf.; Brøndby Marianne Juul Brøndby kommune, Gildhøj Brøndby Gentofte Bente Gram Jensen Dorte Mårtensson Christine Zilstorff Grønnevænge Charlottenlund Greve Tune Tandklinik Jette Jensen Holm, klinikass. Tlf.; Hundige Pia Wissing Sørensen Hundige Allé Greve Tlf.; Web: 10 af 13

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Kalundborg Dorthe Birgitte Steensen Annette Mikkelsen Skovbrynet Kalundborg Tlf.; Fax: København Børge Hede Overtandlæge ph.d. Voksentandplejen Tietgensgade 31 B 1704 København V Tlf.; direkte Lotte Junggreen Sct. Kjeldgade Købehavn Ø Tlf.; Vallensbæk Connie Bentsen & Maria Bech Hansen Horsbred Vallensbæk Tlf.; Fax: Vordingborg Connie Christensen Chr. Richardtsvej Vordingborg Tlf.; af 13

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Fyn Nyborg Jørgen Bergman Nyborg Kommunale tandpleje Skippergade Nyborg Tlf.; Fax: Odder Kirstine Krohn Holsteinsgade 45, 8300 Odder Tlf.; Mobil: Web: foretrækker elektronisk henvendelse Odense Lone Torgaard Jensen Omsorgstandplejen Tjørnehaven Odense NØ Tlf Mail-adresse: Jylland Aulum Herning kommunale tandpleje Sisse korsholm Tlf.; web: Favrskov Den kommunale specialtandpleje Kirsten Møller Christensen Hammelvej Hadsten 12 af 13

14 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Tlf.; Kolding: Dorthe Bonnerup Team Klinik CEU Kolding Skovvangen Kolding Horsens Lau Mikkelsen Omsorgs-specialtandplejen Horsens Kommunale tandpleje Borgmesterbakken Horsens Tlf.; Nørresundby Tandklinikken Birgit Krabsen Lille Borgergade 9400 Nørresundby Tlf: Randers Randers Kommunale Tandplejer Anne Marie Wesley Rasmussen Reiersensvej Randers Tlf; Fax.: : Viborg Ole Hovgaard Tlf af 13

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam

Det opsøgende tandplejeteam Det opsøgende tandplejeteam tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus Afsluttende rapport december 2013 Det har noget at gøre med at kunne smile i fuld offentlig uden at ligne en, der har børstet tænder

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje 47469 Udviklet af: Kirsten Pallesgård

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere