Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunedatas aftale med Københavns Kommune"

Transkript

1 1 af :28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2: , 2: /hhk Rådsmødet den 26. august Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata (KMD) af en outsourcingkontrakt af 2. juni 1998 mellem Københavns Kommune (KK) og KMD vedrørende kommunens IT-ydelser. Outsourcing aftalen er suppleret med en aftale om virksomhedsoverdragelse (KMDs køb af KK s IT-afdeling) og en lejekontrakt om KMDs leje af en del af kommunens bygning, hvorfra KK s IT-afdeling drives. Efterfølgende er indgået en tillægsaftale til outsourcingaftalen af 3. juli 1998, der udskyder datoen for aftalens ikrafttræden fra 31. juli til 15. september 1998, dvs. til efter rådsmødet 26. august Der er sket anmeldelse af outsourcing-kontrakten med henblik på at opnå en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8. Endvidere ansøges om en erklæring i medfør af konkurrencelovens 11, stk. 4. Aftalen indeholder bl. a.: mindstekøbsbestemmelse (Det løbende driftsvederlag må på intet tidspunkt komme under 80% af kontraktens faste driftsvederlag pr. år.) Outsourcing-kontrakten er indgået uden forudgående udbud uopsigeligt for en 4-årig periode med mulighed for kommunen for at forlænge yderligere 1 år. Konkurrencestyrelsen har endvidere modtaget en klage over outsourcing-kontrakten fra IT-Brancheforeningen (ITB). KK har i henhold til en hovedaftale fra 1982 hidtil haft brugsret til og selv driftsafviklet KMD-programmel. Da kommunen i 1997 gav udtryk for ønsket om at outsource driften, meddelte KMD, at man under ingen omstændigheder ville lade tredjemand driftsafvikle KMD-programmel og samtidig opsagde KMD hovedaftalen. Herefter blev outsourcing-kontrakten indgået uden forudgående udbud. ITB finder, at de indgåede aftaler er udtryk for KMDs misbrug af sin dominerende stilling. 2. Afgørelse Outsourcing-aftalen af 2. juni 1998 med tillæg af 3. juli 1998 falder ikke efter de forhold, som rådet har kendskab til, ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Der er derfor, jf. konkurrencelovens 9, ikke grundlag for at udstede påbud i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4. Bestemmelserne i outsourcing-aftalen af 2. juni 1998 med tillæg af 3. juli 1998 falder ikke efter de forhold, som rådet har kendskab til ind under forbudet i konkurrencelovens 11, stk. 1. Rådet finder, at der kan foreligge misbrug af en dominerende stilling og dermed en overtrædelse af konkurrencelovens 11, stk. 1, hvis en dominerende programudbyder betinger sig, at programerhververen ikke overlader det til andre at foretage sådan kopiering, der er nødvendig for, at programerhververen kan anvende programmet efter dets formål. Rådet finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at erklære, at KMD s adfærd efter de forhold, som rådet har kendskab til, ikke er omfattet af konkurrencelovens 11, stk. 1. I det foreliggende tilfælde, hvor KMD har forpligtet sig til at sikre, at programmellet er teknisk forberedt til driftsafvikling hos tredjemand i 2002, finder rådet ikke anledning til at foretage sig yderligere i relation til KMDs krav om, at KK ikke må overlade driftsafviklingen

2 2 af :28 til andre. Herved har rådet lagt vægt på, at øget konkurrence såvel på markedet for levering af programmel som på markedet for driftsafvikling vil styrke effektiviteten. 3. Sagsfremstilling 3.1 Parterne Kommunedata A/S ejes 60% af Kommunernes Landsforening (der består af alle landets kommuner undtagen København og Frederiksberg) og de resterende 40% af Amtsrådsforeningen i Danmark. KMD driver virksomhed som servicebureau, hvilket indebærer, at kunderne erhverver en samlet ydelse bestående af systemudvikling, driftsafvikling af edb-programmer, vedligeholdelse, print og brugerservice. Kommunedata omsatte i 1997 for 1,639 mia. kr. Københavns Kommune (KK) er landets største kommune og omsatte i 1997 for omkring 38,6 mia. kr. Kommunen har i en årrække haft sin egen IT-afdeling (KKI), der pt. har ca. 230 medarbejdere. KKIs opgaver har primært været driftsafvikling af det programmel, som driften af KK forudsætter, men de har også udviklet eget programmel i tilknytning til KMDs programmel til løsning af særlige opgaver for KK. IT-Brancheforeningen (ITB) har til formål at hævde branchens anseelse og varetage branchens interesser, især over for offentlige myndigheder etc. ITB har omkring 160 medlemmer heriblandt KMD. 3.2 Baggrund I 1979 og 1982 indgik KMD to hovedaftaler (særaftaler) med Århus og Københavns Kommune. Efter aftalerne blev tidligere aftaler og praksis videreført og det blev tilladt disse kommuner selv at forestå driftsafviklingen af KMDs programmer. Leverancer af IT-ydelser til landets øvrige kommuner fra KMD er baseret på kørsel på KMDs mainframes, således at kommunens medarbejdere arbejder på terminaler, der for hver enkelt operation "kalder op" til KMDs anlæg. Københavns Kommune besluttede i 1997, at man ville outsource de IT-aktiviteter, der i dag drives af KKI. KMD opsagde herefter hovedaftalen med kommunen med det i aftalen foreskrevne varsel til udløb den 31. december Kommunedata meddelte i denne forbindelse Københavns Kommune, at selskabet "hverken kunne eller ville give kommunen en licens, som ville tillade tredjemands driftafvikling af Kommunedatas edb-programmer". Efterfølgende blev de nu foreliggende aftaler mellem KMD og KK indgået. De pågældende IT-ydelser er udbudspligtige efter EU s tjenesteydelsesdirektiv (dir. 92/50/EØF). I forbindelse med indgåelsen af aftalen benyttede KK sig af direktivets art. 11, stk. 3, litra b), hvorefter en ordregiver kan indgå offentlige tjenesteydelsesaftaler ved udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Der er således tale om en undtagelsesbestemmelse, hvorefter udbud kan undlades, "når der er tale om tjenesteydelser, hvis udførelse af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til en bestemt tjenesteyder". Begrundelsen for ikke at bringe opgaven i udbud var KMDs ophavsrettigheder til programmerne, der efter KKs opfattelse indebar, at KMD enten havde ret til at hindre driftsafviklingen kom i udbud, eller at man skulle igennem en længerevarende og usikker retssag for at få afgrænset KMDs rettigheder.

3 3 af :28 Århus Kommune havde ligeledes planer om at udbyde kommunens IT-drift. KMD meddelte ligeledes Århus Kommune sin holdning til udbudet af driftsydelserne, og efter forhandlinger med KMD valgte kommunen at holde opgaverne in-house Hovedaftalen af 8. juni 1982 Hovedaftalen af 1982 mellem KMD og KK angiver, at "KK kan overtage KMDs fællessystemer til drift på eget anlæg, idet ejendomsretten dog forbliver hos KMD." "KMD kan, efter nærmere aftale, foretage en videreudvikling som brugerkomiteen finder hensigtsmæssig, af fællessystemerne for KK, efter samme praksis som for andre kommuner". "Københavns Kommune kan ikke uden forudgående aftale udføre drift for KMD s naturlige brugerkreds" (såsom kommuner og amter) dog bortset fra de opgaver, der ved denne aftales indgåelse allerede er i drift hos KKI. "Aftaler om leverancens indhold i forbindelse med specifikke systemer, herunder vilkår for KK s bevarelse af brugsretten til den seneste programversion i tilfælde af aftaleophør, fastlægges i særlige beskrivelser, der udgør bilag til denne hovedaftale". Disse bilag er efter det oplyste aldrig udarbejdet. Hovedaftalen indeholdt tilsvarende regler om KMD s bevarelse af brugsretten i tilfælde af aftaleophør. Der er indgået tillægsaftaler til hovedaftalen i 1993 og i Hovedaftalen er som nævnt opsagt pr Det relevante marked I tilknytning til markedet for udbud af edb-programmer har udviklet sig separate markeder for vedligeholdelse af programmerne og for driftsafvikling. Markedet for udbud af programmer opdeles efter hvilke egenskaber og hvilke anvendelser, brugerne efterspørger. Der kan være tale om standardprogrammer eller om programmer udviklet individuelt til bruger (eller en mellemform). En række programmer er udviklet med henblik på den kommunale administration af dansk lovgivning. Disse programmer med specifik anvendelse i den kommunale sektor omfatter fx sociale pensioner, boligstøtte og tandpleje. Edb-programmel er ophavsretligt beskyttet og betragtes i den henseende som litterære værker. Denne beskyttelse giver ophavsmanden eneret til bl.a. eksemplarfremstilling og eksemplarspredning. Vedligeholdelse af programmerne kan også omfatte løbende udvikling. Opgaven kan eventuelt efter aftale med programleverandøren være overdraget til tredjemand, der er specialiseret i disse ydelser og varetager opgaven for et større antal programleverandører/brugere. Driftsafvikling omfatter den løbende overvågning af driften, inkl. print og brugerservice. Det er almindeligt, at driftsafvikling forestås af facility management (FM) operatører. Ved at samle driftsafviklingen for et antal brugere kan der opnås væsentlige besparelser ved bedre udnyttelse af bl.a. "hardware" og personale. Opgaven kan udføres på FM udbyderens anlæg, men der findes også løsninger, hvor den gennemføres helt eller delvist på kundens (brugerens) anlæg. FM s omfang må fastlægges konkret ved aftale. Det kan dreje sig om simpel overvågning, print, brugerservice (evt. hotline), omstilling af kørselsrutiner og evt. vedligeholdelse af programmer. Selve EDB-programmellet er som nævnt omfattet af en eneret. Det betyder imidlertid ikke at alle udbydere af programmer i konkurrenceretlig henseende er monopolister. For nogle anvendelser vil der foreligge programmer, der kan substitueres. Eksempelvis standard-økonomiprogrammer,

4 4 af :28 -budgetprogrammer, -tegneprogrammer og kontorprogrammer. Derimod er der ikke substitution mellem fx økonomiprogrammer og tegneprogrammer. For en lang række af de EDB-programmer, der er udarbejdet til kommunal administration af dansk lovgivning, er der ikke mulighed for substitution. Programmerne kan heller ikke substitueres indbyrdes. Produktmarkedet afgrænses i overensstemmelse hermed til levering af edb-programmer til kommunal administration af dansk lovgivning. Hertil kommer vedligeholdelsen og driftsafviklingen. Denne markedsafgrænsning inkluderer ikke levering af IT-ydelser fra servicebureauer. Disse ydelser omfatter ikke programleverancer men ydelser baseret på driftsafvikling hos servicebureauet. Anmeldelsen omfatter såvel programmel og vedligeholdelse som driftsafvikling. KMD afgrænser selv "markedet for levering af systemer, programmel og facility management ydelser til Københavns Kommune". Indsnævringen til kun at omfatte ydelser til KK beror på den konkrete struktur i KK s edb-systemer og at KMD-programmel er videreudviklet af KKI, så det ikke umiddelbart kan erstattes af andre edb-systemer samt KMD s ophavsret til programmerne. Styrelsen er enig i, at produktafgrænsningen af tekniske grunde må indsnævres til leverancer til KK. I forbindelse med ITB s klage afgrænser KMD markedet, hvor selskabets adfærd har virkning til "markedet for facility management ydelser, det vil sige driftsafvikling, overvågning og vedligeholdelse af edb-programmer samt brugerservice". Denne afgrænsning omfatter ikke programleverancen. Styrelsen er enig i denne afgrænsning Det geografiske marked Det geografiske marked afgrænses til Danmark. Hovedparten af de omhandlede programmer (og tilhørende driftsafvikling) er kommunal administration af dansk lovgivning og er følgelig kun relevant for Danmark. KMD anfører i anmeldelsen, at man kunne afgrænse det relevante marked snævrere, da enkelte af kommunerne herhjemme adskiller sig (primært ved deres størrelse). Omvendt er nogle programmer internationalt anvendt, hvorfor markedet geografisk kan afgrænses ud over landets grænser i disse tilfælde KMD s stilling på det relevante marked KMD har en dominerende stilling som producent af programmel til kommunerne. Selskabet har i forlængelse heraf også opnået dominans på afledte ydelser som driftsafvikling og vedligeholdelse gennem kontrakter om afvikling af opgaverne på KMDs mainframes. På en række områder som fx programmel til lønsystemer, teknik og miljø, er der andre leverandører end KMD. Imidlertid er der fortsat flere områder, hvor KMD er alene om at producere programmel til kommunerne, ligesom selskabet fortsat står stærkt på de fleste af de områder, hvor der er dukket konkurrenter op. For en række af de væsentligste områder fx sociale pensioner, børneydelser, personskat, boligstøtte mv. har KMD aftaler med flere end 250 kommuner. I forhold til KK er KMD ligeledes dominerende. Det er af KKI anslået, at ca pct. af KKI s samlede produktion direkte vedrører programmel, der er udviklet af og tilhører KMD. På markedet for facility management-ydelser generelt er KMD ikke dominerende. Der findes en række store FM-udbydere som fx CSC, Responsor, LEC, DM-Data mfl. 3.4 Aftalernes indhold

5 5 af :28 KMD og KK har anmeldt 3 aftaler med anmodning om negativ-erklæring efter 9, subsidiært individuel fritagelse efter 8, stk. 1, jf. 6, stk. 5. Ved aftalekomplekset outsourcer KK IT-driften i Københavns Kommune i de følgende 4 år til KMD. Aftalen forpligter KMD til at udføre samtlige de opgaver, der hidtil har været udført af kommunens IT-afdeling (KKI). Aftalen omfatter således: facility management ydelser, herunder 1) driftsafvikling, overvågning og print, 2) udvikling og vedligeholdelse af det KKI programmel, som kommunen har udviklet, og som stilles til rådighed for KMD med henblik på dennes opfyldelse af kontrakten, 3) brugerservice og levering af programmel, herunder vedligeholdelse og videreudvikling af programmellet samt brugerservice (hotline) Outsourcing kontrakten suppleres af en aftale om virksomhedsoverdragelse, hvorefter kommunen pr. 15. september 1998 overdrager driftsinventar, driftsmateriel, kontorinventar, medarbejdere, leasingkontrakter og andre løbende kontrakter, herunder leveringsaftaler med tredjemand, til KMD. Den samlede sum for overdragelsen er af parterne anslået til kr. XX + overtagelse af løbende kontrakter og ansvar for 230 medarbejdere. Endvidere er indgået en lejekontrakt, hvorefter KMD lejer de lokaler, der huser kommunens nuværende IT-afdeling. Outsourcing kontrakten indeholder bl.a. følgende bestemmelser, der har betydning for konkurrencen: KK forpligter sig til at købe facility management ydelser fra KMD uopsigeligt fra begge parters side frem til 14. september 2002, med option for kommunen til at forlænge i yderligere 12 måneder uopsigelighedsbestemmelsen ved ændringer af kontrakten skal det ellers faste kontrakts vederlag reguleres. Vederlaget til KMD kan dog på intet tidspunkt reduceres til under 80% af det faste driftsvederlag. mindstekøbsbestemmelsen. "Det faste driftsvederlag" på i alt kr. XX,- er fordelt på aftaleperioden. Ifølge KMD er den samlede kontraktsum XX kr. under det af kommunen budgetterede i perioden. I perioden kan ske en vederlagsfri gradvis forøgelse af KMDs ydelser svarende til en stigning på 12 % i datamængderne pr. kalenderår uden tilsvarende regulering af vederlaget til KMD. Derudover betales for anvendelse af KMD-programmel. Kommunen kan i aftaleperioden med 6 mdr. s varsel opsige leverancer for hvert enkelt edb-system med reduktion i betalingen for programleverancen. KMD overdrager KK en tidsubegrænset brugsret til nærmere fastlagt KMD-programmel og forpligter sig til at sikre, at dette KMD-programmel er klar til driftsafvikling hos tredjemand den 31. juli Programmellet frigives successivt fra 1. januar KMD har endvidere forpligtet sig til at sikre, at KKI-programmel er kompatibelt med flest mulige og almindeligt anerkendte systemplatforme. KMD forpligter sig til at gøre programmellet år-2000 parat. 3.5 IT-Brancheforeningens klage ITB har klaget over outsourcing kontrakten mv. mellem KMD og Københavns (og Århus) Kommune. Klagen tager udgangspunkt i, at KMD har misbrugt sin dominerende stilling for at få Københavns

6 6 af :28 Kommune til at indgå de foreliggende aftaler. ITB finder herved, at KK for det første har tilsidesat sin udbudspligt i henhold til tjenesteydelsesdirektivet ved at benytte sig af undtagelsesbestemmelsen, der giver mulighed for at forhandle direkte med KMD uden forudgående åbent udbud, hvis det sker af hensyn til enerettigheder. ITB bestrider således, at ophavsretsloven OHL giver de nødvendige enerettigheder til KMD, der kan legitimere anvendelsen af de direkte forhandlinger. ITB finder for det andet, at de indgåede aftaler derudover medfører skadelige virkninger for konkurrencen, særlig som følge af, at der er tale om i. ii. iii. iv. v. vi. leveringsnægtelse, idet KMD med henvisning til OHL nægter tredjemand at udføre driftsafviklingen hos KK koblingssalg idet KMD stiller som betingelse for salg af sit programmel, at køber samtidig aftager eller selv udfører driftsafvikling (og i hvert fald ikke overlader driftsafvikling til tredjemand) det ved eventuelt driftsudbud i fri konkurrence om 4-5 år, vil være vanskeligere for konkurrenterne at opnå driftsaftale med kommunerne, hvilket forstærkes af, at KK afhænder sin IT-afdeling, de to kommuner bliver tættere knyttet til KMD, og det derfor bliver vanskeligere for konkurrenterne at vinde eventuelle udbud vedrørende nye applikationer til de to kommuner KMD får monopol på de to største kommuner og derfor bliver det økonomisk urentabelt for konkurrenterne at udvikle nye kommunale løsninger, der kunne give en rentabel konkurrence til KMD. Generelt bliver det betydeligt vanskeligere at trænge ind på markedet for applikationer til kommunerne. Der er ingen saglig begrundelse ud fra sikkerhedsmæssige eller ophavsretlige forhold for KMDs krav om, at driftsafviklingen ikke må finde sted ved tredjemand. Styrelsen skal bemærke, at nærværende sag angår alene aftalen med KK. 3.6 KMDs og KK s begrundelse for erklæring om ikke-indgreb efter konkurrenceloven. Det er aftaleparternes opfattelse, at konkurrencelovens forbudsbestemmelser ikke finder anvendelse på den foreliggende outsourcing kontrakt. Parterne anfører særligt følgende forhold som begrundelse: outsourcing kontrakten indeholder ingen bestemmelser om eksklusivitet hverken i forhold til KMD eller KK mindstekøbsbestemmelsen vedrører et fast beløb og medfører, at KK har mulighed for at reducere omfanget af kontrakten med 20%. Det må formodes, at KKs behov for IT-ydelser vil være fortsat stigende, og KKs nuværende ydelser fra tredjemand er ikke medtaget i mindstekøbsforpligtelsen. der er en virksomhedsoverdragelse knyttet til outsourcing kontrakten KMD er forpligtet til successivt fra 1. januar 2002 at frigive programmellet til tredjeparts driftsafvikling i takt med, at de nødvendige driftsopgaver er løst. Yderligere har KMD argumenteret for, at outsourcing kontrakten opfylder betingelserne i kl. 8 og ikke er omfattet af kl. 11, stk KMDs og KK s bemærkninger til klagen I forlængelse heraf anfører KMD til klagen, at tredjemands driftsafvikling af KMD s edb-programmer forudsætter udstedelsen af en ophavsretlig licens. Dermed vil et aftalevilkår, der betyder, at edb-programmet ikke kan driftsafvikles af tredjemand blot være udtryk for en præcisering af, at der ikke ved aftalen er givet en sådan licens til tredjemands driftsafvikling. KMD konkluderer, at "et sådant aftalevilkår der blot gentager den retstilstand, som følger af ophavsretsloven kan ikke udgøre en konkurrencebegrænsende aftale i henhold til

7 7 af :28 konkurrencelovens 6". KMD finder endvidere, at KMDs "nægtelse af at give licens til tredjemands driftsafvikling ikke er sket under særlige omstændigheder, der kan begrunde, at nægtelsen må anses for et misbrug af dominerende stilling", jf. kl. 11. Yderligere anføres, at en licensnægtelse, "der er foretaget under særlige omstændigheder, alligevel ikke vil udgøre et misbrug af dominerende stilling, såfremt den er begrundet i særlige forhold vedrørende den pågældende virksomhed. Den foreliggende licensnægtelse er netop objektivt begrundet, idet Kommunedata ikke hverken teknisk eller praktisk er i stand til på nuværende tidspunkt at stille sine edb-programmer til rådighed for tredjemands driftsafvikling." Baggrunden herfor er særligt: programmellet skal tilpasses integrationerne mellem programmerne skal ske via standardiserede snitflader programmellet skal tilrettes for at sikre, at det kan fungere driftssikkert i et ikke Kommunedata kontrolleret driftsmiljø der skal udarbejdes en dokumentation, der gør det muligt for tredjemand at forestå drift på en forsvarlig måde. Også KK er af den opfattelse, at det rent teknisk ikke ville være muligt at få en tredjemand til at foretage driftsafviklingen af de nuværende systemer. Nok er driftsafviklingen foregået hos KKI, men der har samtidig været et meget tæt samarbejde med KMD, som løbende har kunnet træde hjælpende til Ophavsretsloven KMDs argumentation er i en vis udstrækning baseret på bestemmelserne i ophavsretsloven. Edb-programmel er omfattet af beskyttelsen i henhold til ophavsretslovens 1, stk. 3, hvorefter "værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker". Udgangspunktet er således, at KMD har eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og gøre det tilgængeligt for almenheden, jf. OHL. 2, stk. 1. Heri ligger såvel en eksemplarret (ret til at fremstille eksemplarer (kopier) af værket) som en ret til spredning af eksemplarer (fx salg, udlejning, udlån). Ved brug af edb-programmer foretages en kopiering af programmet, den såkaldte brugsbetingede kopiering. Brugsret til edb-programmer kan opnås enten gennem eksemplarerhvervelse eller ved en rettighedserhvervelse. 36, der finder anvendelse ved begge typer af overdragelse, vedrører kopiering og ændring af edb-programmer, idet det er med denne bestemmelse, at den brugsbetingede kopiering sikres. Der er således her tale om, at ophavsretten indskrænkes. Indskrænkningerne i ophavsretten efter 36 omhandler: " 36. Den, der har ret til at benytte et edb-program, må fremstille sådanne eksemplarer af programmet og foretage sådanne ændringer i programmet, som er nødvendige for, at den pågældende kan benytte det efter dets formål, herunder foretage rettelse af fejl" fremstille et sikkerhedseksemplar af programmet, for så vidt det er nødvendigt for benyttelsen af det, og besigtige, undersøge eller afprøve edb-programmet for at fastslå, hvilke ideer og principper der ligger til grund for de enkelte elementer i programmet, hvis dette sker i forbindelse med sådan indlæsning, visning på skærm, kørsel, overførsel, lagring eller lignende af programmet, som vedkommende er berettiget til at udføre.

8 8 af :28 Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2 og 3, samt stk. 2 kan ikke fraviges ved aftale." 36 kaldes også "den legale programlicens". 4. Vurdering 4.2 Konkurrencelovens anvendelsesområde KMD og KK udfører økonomisk aktivitet og dermed erhvervsvirksomhed, hvorfor aftalerne omfattes af konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens 2. Konkurrencebegrænsende bestemmelser i aftalen er dermed omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Parterne falder med en samlet omsætning på omkring 40 mia. kr. uden for bagatelreglerne i lovens 7 og bestemmelsen er da heller ikke er blevet påberåbt af aftaleparterne. 4.2 Ikke-indgrebserklæring efter 9 Vurderingen af aftalen omfatter en bedømmelse af, om de indeholdte bestemmelser har til formål eller følge at begrænse konkurrencen, jf. kl. 6, stk. 1. Denne vurdering skal ske ud fra markederne for levering af edb-programmer til KK s administration af dansk lovgivning plus vedligeholdelse og driftsafvikling. Aftaleparterne har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 og har i den forbindelse peget på kontraktens mindstekøbsforpligtelse sammenholdt med uopsigelighedsperioden på 4 år. Styrelsen finder, at aftalens bestemmelse om uopsigelighed for 4 år ikke kan anses for konkurrencebegrænsende for den foreliggende opgave driftsafvikling af edb-programmer. Gennemførelse af opgaven med driftsafvikling kræver visse investeringer og planlægning af driften over flere år og kontrakter om driftsafvikling for 4 år eller mere er efter det oplyste almindelige. I tilknytning til driftsafviklingen har KMD påtaget sig at år 2000 sikre programmellet samt at klargøre KMDs eget programmel til driftsafvikling ved tredjemand efter nærmere fastlagte kriterier. Kravet om et bestemt mindstekøb på 80 pct. gælder kun driftsafviklingen. Programleverancerne kan hver for sig opsiges med 6 mdr. s varsel. KMD har til styrelsen oplyst, at såfremt programleverancerne reduceres til et niveau der er lavere end svarende til 80 pct. driftsafvikling, vil selskabet være forpligtet til at driftsafvikle andres programmer inden for det angivne mindstekøb. På den baggrund finder styrelsen, at bestemmelsen ikke kan anses for konkurrencebegrænsende. Styrelsen er enig med KMD i, at behovet for IT-ydelser i dag må antages at være stigende. Desuden må KK frit reducere sit køb ned til de nævnte 80 pct. ligesom programmer, som i dag ikke driftsafvikles hos KKI, ikke er omfattet. Dertil kommer, at mindstekøbet hænger sammen med KMDs overtagelse af KKI. Styrelsen finder således, at outsourcingaftalen efter de forhold, som rådet har kendskab til, ikke falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, og at der derfor ikke er grundlag for at udstede påbud i medfør af konkurrencelovens 6, stk Konkurrencelovens 11 KMD har i anmeldelsen ansøgt om en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens 11, stk. 4. (ikke-misbrug). I ansøgningen kommer KMD kun ind på bestemmelserne i kontrakten, der er gennemgået i afsnit 4.2. Styrelsen finder imidlertid, at vurderingen efter 11, stk. 4, ikke kan begrænses til bestemmelserne i aftalen, men må inddrage KMD s adfærd op til indgåelsen af aftalerne. Som nævnt opsagde KMD i 1997 hovedaftalen, da KK tilkendegav, at man ønskede at outsource driftsafvikling med den begrundelse, at KMD "hverken kunne eller ville give kommunen en licens, som ville tillade tredjemands driftsafvikling af Kommunedatas edb-programmer".

9 9 af :28 I forbindelse hermed har KMD henvist til ophavsretten og til tekniske forhold Anvendelse af ophavsretsloven Efter det oplyste er det ubestridt, at KMD-programmellet nyder beskyttelse i medfør af OHL 1, stk. 3, om "værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker". I henhold til samme lovs 2 giver det rettighedshaveren en eneret til eksemplarfremstilling og eksemplarspredning. Rettighedshaver har således som udgangspunkt en suveræn ret til at bestemme, hvorledes den beskyttede frembringelse skal udnyttes. I henhold til hovedaftalen havde KK fået rettigheder til drift på eget anlæg. Med formuleringen af OHL 36 betyder det, at KK kan "fremstille sådanne eksemplarer af programmet og foretage sådanne ændringer i programmet, som er nødvendige for, at den pågældende kan benytte det efter dets formål, herunder foretage rettelse af fejl" (styrelsens fremhævelser). Ved driftsafvikling sker en brugsbetinget kopiering af programmel og det må derfor vurderes, om opgaven med driftsafvikling ved tredjemand på KKs anlæg kun kunne ske, hvis hovedaftalen indeholdt udtrykkelig positiv tilladelse fra KMD. KMD bemærker herom, at 36 "tager ikke udtrykkeligt stilling til, om den retmæssige erhverver af et edb-program kan delegere sin ret til at foretage brugsbetingede kopieringer til en tredjemand. Det vil derfor bero på en fortolkning af bestemmelsen, om tredjemands driftsafvikling kan rummes inden for en aftale om overdragelse af et programeksemplar, det vil sige en leveringsaftale, eller om tredjemands driftsafvikling forudsætter en overdragelse af programrettigheder, det vil sige en egentlig licensaftale". KMD tager her udgangspunkt i OHL. 36, stk. 1, nr. 1, der begrænser eneretten med bestemmelsen om, at der kun må foretages brugsbetingede kopieringer af "den, der har ret til at benytte et edb-program" og af den pågældende der har ret til at benytte edb-programmet "efter dets formål". Det fører KMD til den konklusion, at "enhver videregående ret til kopiering end den, der foretages af bruger til eget brug kræver udstedelsen af en licens". KMD anfører videre at "erhverver en kommune undtagelsesvist et programeksemplar af denne type [dvs. omfattende og dyre programmer, der er udviklet med henblik på at drive servicebureau-virksomhed som KMDs] må det forudsætningsvist være klart, at det ligger uden for formålet med dette edb-program at lade tredjemand driftsafvikle programmet i konkurrence med ophavsmanden". ITB anfægter KMDs argumentation og finder, at ophavsretten til programmellet ikke skal kunne pustes op til at indebære eneret for KMD til driftsafvikling. Det fremhæves, at "driftsafvikling er ikke omfattet af ophavsretslovens 1, stk. 3, og der fordres således ikke nogen licensaftale om driftsafvikling. Driftsafvikling er ikke ophavsretligt beskyttet". Styrelsen skal bemærke, at bestemmelserne i OHL 36 kom ind ved en ændring af ophavsretsloven i 1989, hvor 11a og 42a om kopiering ved eksemplarerhvervelse og rettighedserhvervelse blev indføjet. Af bemærkningerne fremgår, at "I øvrigt finder bestemmelserne i 42 a og 42 b principielt kun anvendelse på aftaler, som er indgået efter lovens ikrafttræden, og edb-programmer, som er frembragt efter dette tidspunkt. På baggrund af hidtidig lovgivningspraksis på ophavsretsområdet finder Kulturministeriet det ikke påkrævet med nogen udtrykkelig bestemmelse herom. Spørgsmålet er næppe af særlig betydning, da de aftaler og sædvaner, som eksisterer, antagelig ofte vil føre til samme resultater som foreslået til 42 a og 42 b".

10 10 af :28 Det betyder, at 36 ikke gælder på hovedaftalen, der stammer fra 1982, men at forholdet skal bedømmes ud fra de daværende sædvaner, der formodes at føre til et tilsvarende resultat. Bemærkningerne til ophavsretslovens 36 angiver, at "Hovedsigtet med såvel forslaget som de gældende bestemmelser er, at der ikke må fremstilles kopier til privat brug el.lign. af edb-programmer. Kopieringsadgangen er indskrænket til det omfang, der er nødvendig for brugen af programmet". 36 implementerer EU s direktiv om edb-rettigheder. Heri anføres i art. 5.1, at "Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat ved aftale, kræver de i artikel 4, litra a) og b), nævnte handlinger [dvs. brugsbetingede kopieringer] ikke tilladelse fra rettighedshaveren, når de er nødvendige for, at den, der retmæssigt har erhvervet edb-programmet, kan benytte det efter dets formål, herunder til korrektion af fejl". Styrelsen finder, at forarbejderne og herunder direktivbestemmelsen taler for, at bestemmelsen i 36 ikke skal tolkes så indskrænkende som anført af KMD - nemlig at enhver ret til kopiering ud over brugers egen til eget brug forudsætter særskilt licens. Styrelsen kan således ikke anerkende en fortolkning af bestemmelsen, hvorefter en udbyder af programmel, som ikke har taget forbehold mod tredjemands driftafvikling automatisk og uden mulighed for konkurrencemyndigheden for at gribe ind - skal kunne forlange, at aftageren, hvis denne ikke selv ønsker at forestå driftsafviklingen, skal aftage driftsafviklingen fra programmeludbyderen. Tredjemands drift på et givet anlæg berører ikke programmellets formål og ændrer ikke brugen. Det forudsættes i den forbindelse, at tredjemands brugsbetingede kopiering ved driftsafvikling ikke er mere vidtgående end den i henhold til OHL 36 tilladte Argumentet om tekniske hindringer for tredjemands driftsafvikling KMD har i afsnit anført en række tekniske hindringer for at KMD på nuværende tidspunkt kan stille sine edb-programmer til rådighed for tredjemands driftsafvikling. Hertil bemærkes, at der må antages at være væsentlig forskel på den situation, der var gældende for driftsafvikling på det bestående anlæg på KKI i henhold til hovedaftalen fra 1982, og det tilfælde hvor driftsafvikling skal finde sted på et frit valgt anlæg ud fra en ny kontrakt med andre krav og betingelser for service levels. Tredjemands driftsafvikling på KKI under de vilkår, der var fastsat ved hovedaftalen, kan ikke medføre væsentlige tekniske problemer. Det vil være det samme personale, det samme anlæg, det samme driftsmiljø og de samme programmer, der hidtil har varetaget opgaven. Ansvaret for driften vil være overtaget af en tredjemand, men der er tale om professionelle virksomheder, der er specialiseret i netop denne type opgaver. Hvis kunden ønsker, at KMD-programmer skal kunne driftsafvikles på et andet anlæg efter kundens valg, kan der dog være behov for en betydelig og tidskrævende teknisk tilpasning. KMD-programmernes krav til driftsmiljøet skal beskrives og evt. ændres således at de kan fungere i andre driftsmiljøer; der skal ske nærmere dokumentation af sammenhænge og støttesystemer, sikkerhedskrav og evt. skal der opbygges standardsnitflader og kontroller. Denne tekniske omstilling vil som udgangspunkt være bestemt af hvilken løsning kunden ønsker, men en dominerende programudbyder vil selvstændigt kunne påvirke udviklingen Vurdering efter konkurrencelovens 11 En erklæring i henhold til konkurrencelovens 11, stk. 4, angiver, at en given adfærd ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, er omfattet af 11, stk. 1.

11 11 af :28 KMD har dominans på markedet for levering af programmer til kommunal administration hos KK. Der påhviler en sådan dominerende udbyder en forpligtelse til ikke at påtvinge urimelige købseller salgspriser eller andre urimelige forretningsbetingelser, jf. 11, stk. 2, nr.1. Det indebærer bl.a., at den dominerende udbyder ikke må søge at udstrække sine enerettigheder til programmel i henhold til ophavsretsloven udover, hvad der er omfattet af denne lov. KMD har som dominerende virksomhed ligeledes en forpligtelse til, at selskabets aftaler er formuleret således, at enerettigheder er beskrevet tydeligt. En forudsætning for en dominerende udbyders markedsmæssige anvendelse af og håndhævelse af enerettigheder må være, at der foreligger et objektivt grundlag derfor af en så betydelig klarhed, at risikoen for, at der foreligger misbrug af en dominerende position, ikke kan anses for væsentlig. En programmel-udbyder, der ikke indtager en dominerende stilling, men opererer på et marked med virksom konkurrence (eksempelvis en udbyder af standard-økonomiprogrammer) ville ikke med tilsvarende effekt kunne håndhæve sin egen tolkning af ophavsretten. En ensidig stramning af vilkårene ville alt andet lige føre til at kunderne skiftede leverandør af programmel. I afsnit 4.4. er gjort rede for, at der er væsentlig tvivl om OHL 36 kan fortolkes så indskrænkende som anført af KMD. Selskabet har imidlertid overfor KK fastholdt denne tolkning og har i fortsættelse heraf opsagt hovedaftalen med det aftalte varsel, da KK gav udtryk for, at man ønskede at outsource driftsafviklingen til tredjemand. Ved at fastholde sin egen tolkning af OHL har KMD påtvunget KK urimelige forretningsbetingelser, jf. konkurrencelovens 11, stk. 2, nr. 1. I denne vurdering indgår også det forhold, at der ikke var fastlagt vilkår for KK s bevarelse af brugsretten til den seneste programversion af specifikke systemer i tilfælde af aftaleophør, således som det var bestemt i hovedaftalens 2, stk. 3. Der vil allerede på den baggrund ikke kunne meddeles selskabet en ikke-misbrugserklæring i henhold til 11, stk. 4. Ved aftaler, hvor rettighedshaveren ikke har taget udtrykkeligt forbehold overfor driftsafvikling hos tredjemand, vil det være i strid med konkurrencelovens 11, stk. 1, at en dominerende leverandør af programmel overfor kunderne fastholder en fortolkning af ophavsretslovens 36, der hindrer disse i at driftsafvikle hos tredjemand. Det vil være misbrug, hvis en dominerende leverandør af edb-programmer standser eller truer med at standse leverancer af edb-programmer, med mindre der foreligger en saglig begrundelse, herunder behov for tidskrævende dokumentation.

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Overdragelse af softwarelicenser

Overdragelse af softwarelicenser Overdragelse af softwarelicenser Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Problemstillingen Videresalg af brugte genstande er en integreret del af samfundsøkonomien og normalt uproblematisk

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer. (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer. (kodificeret udgave) L 111/16 Den Europæiske Unions Tidende 5.5.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afregningsform... 4 3. Fleksibilitet

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Saskia Krüger Larsen, København) mod Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

BILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift)

BILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift) BILAG 10 Modelbilag til driftsaftale 2017 Om IT infrastruktur services (IT drift) Side 2 1 VEJLEDNING 1.1 Dette afsnit er blot en vejledning til udfyldelse af bilaget og skal slettes inden Kontrakten underskrives.

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.5.2006 KOM(2006)226 endelig 2003/0073(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere