Tandpleje til børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandpleje til børn og unge"

Transkript

1 Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

2 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet Lovgrundlag Sundhedslovens afsnit om kommunal tandpleje, samt 215 om Sundhedsstyrelsens tilsyn Bekendtgørelse nr. 727 af 15/ om tandpleje Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje m.v. af 30/06/2006 Vejledning om indberetning af tandsundhedsforhold på børneog ungdomstandplejeområdet, 22/ Lov om behandling af personoplysninger Lov om klage- og erstatningsansvar inden for sundhedsvæsenet 1.3. Lokale politiske mål Vision for Sønderborg kommunale tandpleje: Sønderborg Kommune tilbyder den bedste tandpleje for hver enkelt bruger. Det sker med borgerinddragelse, fleksibilitet, maksimalt fokus på forebyggelse, høj faglig standard og rationel drift. Sammenhængende Børnepolitik for Sønderborg Kommune (2007): Alle børn og unge har ret til et godt liv Børneområdets udvikling og dagligdag skal være præget af en vilje til at skabe det gode liv bl.a. i form af sundhed og trivsel Børn og unge vokser op i et sundhedsfremmende miljø og lærer at træffe sunde valg Forældrene er de centrale voksne i barnets og den unges opvækst, udvikling og læring, og med det ansvar følger forpligtelser for forældrene i forhold til det enkelte barn og den enkelte unge og i forhold til de fællesskaber, børnene eller de unge indgår (i) Vi arbejder med børn og unge ud fra et helhedssyn og koordinerer indsatsen omkring det enkelte barn eller den enkelte unge Vi møder børnene, de unge og forældrene med en værdsættende og anerkendende tilgang Sundhedspolitikken for Sønderborg Kommune (2009): SØNDERB0RG Kommunen med de sunde og gode rammer, valg og vaner for og i hele livet. Sønderborg skal kendes på: - Sunde borgere og sunde miljøer - Lang levetid og høj livskvalitet - Forebyggelse og sundhedsfremme af høj kvalitet - Gode rammer for at leve et sundt og godt liv - Både den enkelte, familien, foreningen og kommunen tager ansvar for sundhedsudviklingen - Mindskelse af den socialt betingede ulighed i sundhed - Sundhed gennemsyrer al politik og indtænkes i alle hand- Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap 2

3 linger Hovedansvaret for børn og unges sundhed er forældrenes, men vi vil støtte op om forældrenes indsats. I barndommen og den tidlige ungdom grundlægges holdninger og vaner også i forhold til sundheden. Med en tidlig indsats er der derfor mulighed for at støbe fundamentet for generationer af sunde borgere i Sønderborg. Vi vil en tidlig indsats. Kommunen skal medvirke til, at borgerne bliver bevidste om konsekvenserne af forskellige livsstilsfaktorers indvirkning på sundheden og dermed motiveret til at træffe sunde valg. Den enkelte skal lære at tage ansvar for sit eget liv og dermed for sin egen sundhed. Det handler om handlekompetence/træffe nogle valg/mestre livet Hvem kan modtage indsatsen 1.5. Hvor længe kan man modtage indsatsen 1.6. Hvad koster indsatsen Alle 0-18-årige med folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune kan ifølge Sundhedsloven modtage tilbuddet. Tilbuddet kan modtages indtil det fyldte 18. år, dog kan påbegyndte behandlinger i særlige tilfælde færdiggøres ud over det fyldte 18. år. I Sønderborg kommune er alle børn og unge, som er tilmeldt folkeregistret, omfattet af det kommunale tandplejetilbud, som er gratis. Der er forskellige muligheder for frit at vælge at modtage tandpleje, hvor der kan forekomme egenbetaling: Tandpleje i en anden kommune: Såfremt den anden kommunes gennemsnitsudgift til tandbehandling pr. barn er højere end Sønderborg Kommunes gennemsnitsudgift kan der blive tale om en egenbetaling. Tandpleje hos en privat praktiserende tandlæge (under 16 år): Børn og unge under 16 år kan vælge tandpleje hos en privat praktiserende tandlæge. Her betaler kommunen 65 % og der er en egenbetaling på 35 % af regningen. Tandpleje hos en privat praktiserende tandlæge (16 og 17- årige): 16 og 17-årige kan vælge tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge. Tandplejen er gratis Forventninger til børn, unge og forældre i forbindelse med tandpleje Tandplejen forventer: 1) At forældrene sørger for at barnet får børstet tænderne helt rene mindst to gange om dagen. 2) At børn og unge får sund mad hver dag og at forbruget af slik og søde drikke er minimalt. 3) At Tandplejen får besked, hvis barnet eller den unge ikke kan komme til aftalt tid. 4) At forældrene er med til at gøre besøget hos tandplejen til en tryg oplevelse for barnet. 2. Indsatsen 2.1. Hvad består indsatsen af Tandpleje til børn og unge består af: Forebyggende foranstaltninger individuelt og i grupper Undersøgelse Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap 3

4 3. Levering af indsatsen Behandling Tandregulering Nødbehandling Der er ingen transportordning til tandpleje Leverandør Den kommunale tandpleje tilbyder et samlet tandplejetilbud ved de kommunale klinikker samt ved Tandreguleringshuset I/S. Kontaktoplysninger fremgår af kommunens hjemmeside (sonderborg.dk > sundhed og forebyggelse -> tandpleje) Der er endvidere forskellige muligheder for frit at vælge at modtage et samlet tandplejetilbud hos andre leverandører: Tandpleje i en anden kommune Tandpleje hos en privat praktiserende tandlæge Se afsnit 1.6 vedrørende egenbetaling for fritvalgsområdet. Tandregulering, særligt kostbare behandlingsydelser samt ikke overenskomstmæssige ydelser, der ydes i privat praksis må først iværksættes, når tandplejens ledelse har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen afgivne tilbud. Af hensyn til kontinuiteten i det samlede tandplejetilbud kan skift mellem leverandører som udgangspunkt kun ske med 1 års interval Kommunikation/ information 3.3. Afslutning af tandpleje til børn og unge 3.4. Krav til leverandøren Den kommunale tandpleje ser gerne at forældre følger barnet ved tandlægebesøg. Hvis forældrene ikke følger barnet til undersøgelserne, orienteres de om barnets tand-, mund- og kæbeforhold ved indtrådte væsentlige ændringer i forhold til tidligere undersøgelser. Den kommunale tandpleje tilrettelægger sit arbejde således, at der indkaldes til den afsluttende undersøgelse i så god tid at evt. behandling kan færdiggøres inden det fyldte 18. år. Personalet har en relevant tandplejefaglig uddannelse. Personalet er velkvalificeret og sikres efteruddannelse og fornøden ny faglig viden om målgruppen. Der stilles følgende krav til tandplejepersonalet: Tandplejepersonalet er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Det betyder bl.a., at personalet er undergivet reglerne om tavshedspligt, hvad angår fortrolige oplysninger, som de måtte få kendskab til omkring borgeren. Tavshedspligten ophører ikke ved den enkelte medarbejders fratræden Tandplejepersonalet er ved sygdom/ fravær forpligtet til at aflyse hurtigst muligt Tandplejepersonalet skal på stedet kunne yde akut førstehjælp til borgeren Tandplejepersonalet udfører tandpleje iht. gældende standar- Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap 4

5 der, retningslinjer og anbefalinger og holder sig derudover opdateret i den nyeste viden på området. 4. Klagemulighed 4.1. Klagemuligheder Klager over udførelsen af tandpleje skal som udgangspunkt drøftes med klinikkens leder eller overtandlægen. Ved modtagelse af klager skelnes mellem: Klager over den faglige behandling, idet der for sådanne klager er en formel klageadgang til Patientombuddet: Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Telefon Hjemmeside: Klager over den måde arbejdet i tandplejen udføres på (f. eks. ventetider i klinikken eller sundhedspersoners optræden), skal som udgangspunkt rettes til klinikkens leder eller overtandlægen. Borgere er velkomne til at kontakte en af overtandlægerne, ved spørgsmål om klager, eller hvis borgeren ønsker at drøfte en konkret klage. 5. Kvalitetsmål 5.1. Mål 1 Kvalitetsmål for lighed i tandsundhed Tandplejens indsats er differentieret med udgangspunkt i sociale, kulturelle og kognitive forskelligheder. Undersøgelse, behandling, forebyggelse og sundhedsfremme tilrettelægges efter en individuel vurdering i henhold til tandlægefaglige kriterier, dog således at alle i aldersgruppen 2½ - 18 år ses af en tandlæge minimum hver 18. måned. Antallet af 15-årige, der er caries-fri i det blivende tandsæt, svarer til landsgennemsnittet (46,67 %) Der foreligger retningslinjer for planlægning af individuelt tilrettelagte tandplejetilbud Tandstatus for alle 5-, 7-, 12- og 15-årige, der er tilknyttet den kommunale tandpleje, indberettes til Sundhedsstyrelsen Statistik 5.2. Mål 2 Kvalitetsmål for iværksættelse af tandpleje Tandpleje iværksættes hurtigst muligt med udgangspunkt i en individuel vurdering. Nødbehandling tilbydes samme dag på en af kommunernes Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap 5

6 tandklinikker Almindelige behandlinger tilbydes efter senest 1 måned Stikprøver eller statistik Mål 3 Kvalitetsmål for udførelsen af sundhedsfremmende og forebyggende tandpleje Der foretages kvalitetssikring af tandplejens sundhedsfremmende og forebyggende individuelle og gruppebaserede indsatser. 100 % af indsatserne er indholds- og omfangsmæssigt i overensstemmelse med retningslinjerne for området. Der foreligger retningslinjer for tandplejens sundhedsfremmende og forebyggende individuelle og gruppebaserede indsatser. Journalgennemgang: Er der dokumentation for, at indsatserne indholds- og omfangsmæssigt er i overensstemmelse med retningslinjerne for området? Ledelsestilsyn 5.4. Mål 4 Kvalitetsmål for udførelsen af undersøgelser Der foretages kvalitetssikring af tandplejens undersøgelser. 100 % af undersøgelserne er indholds- og omfangsmæssigt i overensstemmelse med retningslinjerne for området. Der foreligger retningslinjer for undersøgelser. Journalgennemgang: Er der dokumentation for, at undersøgelserne indholds- og omfangsmæssigt er i overensstemmelse med retningslinjerne for området? Ledelsestilsyn 5.5. Mål 5 Kvalitetsmål for udførelsen af behandling Behandling udføres korrekt. 100 % af behandlingerne er udført i overensstemmelse med faglige kriterier. Der foreligger faglige kriterier. Journalgennemgang: Foreligger der en diagnose og indikation forud for behandling? Ledelsestilsyn 5.6. Mål 6 Kvalitetsmål for forældresamarbejde og kommunikation Forældre er oplyste om tandplejens forventninger til forældre. Forældre oplever tandplejens samarbejde og kommunikation med for- Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap 6

7 ældre som relevant. 7. Revision af kvalitetsstandarden Når barnet er 5 måneder får forældre information om tandforhold og tandplejen At 80 % besvarer en tilfredshedsundersøgelse med bedst eller næstbedst. Der gennemføres løbende spørgeskema- og tilfredshedsundersøgelser (aldersopdelte i forhold til forældre til 5-, 11-, 17-årige). 7.1 Revisioner Kvalitetsstandarden er administrativt revideret den 3. januar Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap 7

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere