Monterings- og brugsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og brugsvejledning"

Transkript

1 Monterings- og brugsvejledning Gaskedel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den driftsansvarlige! Garantikravene bortfalder, hvis denne vejledning ikke er fulgt. Wolf GmbH Postfach Mainburg Tlf /74-0 Fax / Internet: Vare-nr.: _ Ret til ændringer forbeholdes DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...Side Sikkerhedsanvisninger Standarder og bestemmelser Oversigtstegning MGK...6 Tekniske data...7 Regulering / funktion / betjening Standardindstillinger / tilslutninger...10 Anvisninger for opstilling Anvisninger for opstilling / mål...12 Afmontering af beklædning...13 Rørføring Kedel - Anlæg...14 Installation Montering af forbrændingsluft-/røggasføring...18 El-tilslutning Fyldning af anlæg / fyldning af vandlås...23 Kontrol af gastilslutningstryk...24 Idrifttagning...25 Visning / ændring af reguleringsparametre...26 Begrænsning af den maksimale varmeeffekt...27 Gastypeskift / CO 2 -indstilling Måling af forbrændingsparametre...31 Idrifttagningsprotokol...32 Planlægningsanvisninger for vandbehandling Anlægsbog...35 Tekniske planlægningsdata...36 Planlægningsanvisninger for forbrændingsluft-/røggasføring Ledningsdiagram MGK Ledningsdiagram MGK Fejl - årsag - afhjælpning Modstandstabel...48 Noter EF-prototypeoverensstemmelseserklæring _201305

3 Der anvendes følgende symboler og henvisningsskilte i denne beskrivelse. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og den tekniske driftssikkerhed. "Sikkerhedsanvisning" angiver anvisninger, som skal følges nøje, for at forhindre at personer udsættes for fare, eller at kedlen bliver beskadiget. Fare pga. elektrisk spænding på elektriske dele! OBS: Sluk for tænd-/slukkontakten, før du afmonterer beklædningen. Sikkerhedsanvisninger Rør aldrig ved elektriske dele og kontakter, når tænd-/slukkontakten er tændt! Der er fare for for elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald. Billede: Tilslutningsboks MGK-170/210/250/300 Fare pga. elektrisk spænding Der er også spænding på tilslutningsklemmerne, når tænd-/slukkontakten er slukket. OBS "Anvisning" angiver tekniske anvisninger, der skal følges, for at forhindre skader og funktionsfejl på kedlen. Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller åndelige evner, manglende erfaring og/eller viden, medmindre de er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de af en sådan person har modtaget instruktioner om, hvordan apparatet skal anvendes. Billede: Tændingstransformer, højspændings-tændelektrode, brændkammer Fare på grund af elektrisk spænding, fare for forbrænding på grund af varme komponenter Billede: Gaskombiventil MGK-170/210/250/300 Fare pga. elektrisk spænding Fare for forgiftning og eksplosion pga. udstrømmende gas _

4 Sikkerhedsanvisninger Ved installationen, idrifttagningen, vedligeholdelsen og reparationen skal der tages højde for følgende forskrifter og retningslinjer: Anlægget må kun anvendes i teknisk fejlfri stand. Fejl og skader, der påvirker sikkerheden, skal straks afhjælpes. Ved indstilling af brugsvandstemperaturen over 60 C eller ved aktivering af antilegionellafunktionen med en temperatur over 60 C skal der sørges for en tilsvarende iblanding af koldt vand (fare for skoldning). Det elektriske udstyrs upåklagelige funktion skal kontrolleres med regelmæssige intervaller. Fejl og skader må kun afhjælpes af fagfolk. Defekte komponenter må kun erstattes af originale Wolf-reservedele. Foreskrevne elektriske sikringsværdier skal overholdes (se Tekniske data). Hvis der foretages tekniske ændringer på Wolf-reguleringer, påtager vi os ikke ansvaret for skader, der opstår på grund af dette. Ved installationen og ved udførelsen af el-arbejde skal de gældende EN- og VDE-sikkerhedsforskrifter samt forskrifterne fra forsyningsselskabet iagttages. Det er forbudt at fjerne, kortslutte eller sætte sikkerhedsog overvågningsudstyr ud af kraft! _201305

5 Standarder og bestemmelser Før du installerer en Wolf-gaskedel, skal du have skorstensfejermester. Wolf-gaskedlen må kun installeres af en autoriseret fagmand. Denne har også ansvaret for korrekt installation og den første idrifttagning. Følg følgende bestemmelser, regler og direktiver ved installationen: DIN EN Metoder til beregning af varmeanlægs dimensionerende belastning Bemærk: Udføres der tekniske ændringer af reguleringen eller af de reguleringstekniske dele, hæfter vi ikke for de skader, der opstår som følge heraf. Denne montagevejledning skal opbevares omhyggeligt og læses igennem, før kedlen installeres. Følg også planlægningsanvisningerne i bilaget! DIN EN Varmesystemer i bygninger Del 3 Udformning af vandbaserede varmesystemer EN Termiske og strømningsdynamiske beregningsmetoder Anvisning for bortskaffelse: Vi tager gratis den kasserede Wolf-enhed tilbage ved et af vores udleveringslagre. EN Elektrisk udstyr til ikke-elektriske varmeapparater til husholdningsbrug o.l. EN Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed _

6 Gaskedel MGK-... Gaskedel i henhold til DIN EN 437 / DIN EN 483 / DIN EN 677 samt EF--direktiv 90/396/EØF (gasapparater), 92/42/EØF (virkningsgrads-direktiv), 2006/95/EØF (lavspændingsdirektiv) og 2004/108/EF (EMC-direktiv), med elektronisk tænding og elektronisk overvågning af røggastemperatur, til lavtemperaturopvarmning og produktion af varmt vand i varmeanlæg med fremløbstemperaturer på op til 90 C og tilladt driftstryk på 6 bar i henhold til EN Standarder og bestemmelser / Skema MGK Rumluftafhængige gaskedler må kun opstilles i rum, som opfylder de gældende ventilationskrav. Ellers er der fare for kvælning eller forgiftning. Læs monterings- og servicevejledningen, før du installerer kedlen! Overhold også planlægningsanvisningerne. Billede: Wolf-gaskedel Oversigtstegning MGK Lufttilførselsåbning Røggastilslutning med målestuds Rundbrænder Varmeveksler elementopbygget Trykvagt røggas Temperaturvagt røggas Vandlås Fremløbstilslutning Returløbstilslutning Gastilslutning Overkogssikring i dyklomme Gasblæser Tændelektrode Ioniseringselektrode Blandingskammer Fremløbsføler Gaskombiventil med trykvagt Returføler Vandmangelsikring Tømningshane Lufttilførselsrør _201305

7 Tekniske data Type MGK Nominel varmeeffekt ved 80/60 C kw Nominel varmeeffekt ved 50/30 C kw Nominel varmebelastning kw Mindste varmeeffekt (modul.) ved 80/60 C kw Mindste varmeeffekt (modul.) ved 50/30 C kw Mindste varmeeffekt (modulerende) kw Modulationsområde, belastning % Højde A mm Bredde B mm Dybde C mm Røggasrørets diameter mm Tilførsel af forbrændingsluft mm Varmefremløb, udvendig diameter G 1½ Varmereturløb, udvendig diameter G 1½ Gastilslutning R 1 1½ 1½ 1½ 1½ Luft-/røggasføring Gastilslutningsværdi: Type B23, B33 C33, C43 C53, C63 C83 B23, B33 C33, C43 C53, C63 C83 B23, B33 C33, C43 C53, C63 C83 B23, B33 C33, C43 C53, C63 C83 B23, B33 C33, C43 C53, C63 C83 Naturgas E/H (H i = 9,5 kwh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 13,1 16, ,2 29,4 Flydende gas P (H i = 12,8 kwh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 9,7 12,5 15,6 18,7 21,8 Gastilslutningstryk: Naturgas E/LL mbar Flydende gas P mbar Vandindhold, varmeveksler L 12 15, Maks. tilladt kedelovertryk bar Maks. tilladt fremløbstemperatur C Gasblæsers disponible tryk Pa Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmax C Røggastemperatur 80/60-50/30 ved Qmin C Røggasmassestrøm g/s 56,7 72,6 90,8 108,9 127,1 Røggasværdigruppe iht. DVGW G 635 G52 G52 G52 G52 G52 Varmtvandsmodstand mbar Elektrisk tilslutning V~/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Indbygget sikring (mellemtræg) A Elektrisk effektforbrug W Kapslingsklasse IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 Lydtryksniveau i opstillingsrummet ved fuld belastning 1) db(a) <54 <54 <54 <54 <54 Vægt i alt (tom) kg Kondensvandsmængde ved 40/30 C L/h Kondensatets ph-værdi ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 4,0 CE-ID-nummer 0085BR BQ BQ BQ BQ3805 1) Denne angivelse afhænger af anlæggets omgivende forhold som f.eks. : Røggasanlæggets type/udførelse, opstillingsrummets størrelse og beskaffenhed _

8 Regulering / funktion / betjening Tænd/sluk-kontakt TIL/FRA Lysring Fejl-tast Temperaturvalg varmt vand Temperaturvalg varmt vand Termometer Tænd/sluk-kontakt TIL/FRA Ved position 0 er kedlen slukket. Fejl Frigivelse efter en fejl og genstart af anlægget udløses ved at trykke på tasten. Hvis du aktiverer fejltasten, uden at der har været en fejl, genstartes anlægget. Lysring til statusvisning Visning Blinker grønt Permanent, grønt lys Blinker gult Permanent, gult lys Blinker rødt Betydning Standby (el-nettet er aktiveret, ingen anmodning om varme) Anmodning om varme: Pumpe kører, brænder fra Skorstensfejerdrift Fejl Temperaturvalg varmt vand. (kun med 3-vejs-ventil) Er gaskedlerne kombineret med en vandvarmer, svarer indstillingen 1-9 til en beholdertemperatur på C. I kombination med en digital rumtemperaturregulator eller en vejrstyret regulator bliver indstillingen af temperaturvalg for varmtvand virkningsløs. Temperaturvalget foretages på tilbehørsregulatoren Temperaturvalg varmt vand. Indstillingsområdet fra 2-8 svarer til en varmtvandstemperatur på C, der er indstillet fra fabrikkens side. I kombination med en digital rumtemperaturregulator eller vejrstyret regulator bliver indstillingen af varmtvandstemperaturregulatoren virkningsløs _201305

9 Regulering / funktion / betjening Indstilling Vinterdrift (position 2 til 8) Kedlen opvarmer i vinterdrift varmtvandstemperaturen til den temperatur, der er indstillet på varmtvandstemperaturregulatoren. Cirkulationspumpen arbejder permanent iht. indstillingen af pumpens driftstype (fabriksindstilling) eller kun ved brænderaktivering med efterløb. Sommerdrift Ved at dreje kontakten Temperaturvalg varmt vand til position deaktiveres vinterdrift. Det vil sige, at kedlen herefter arbejder i sommerdrift. Sommerdrift (varme fra) betyder, at kun brugsvandet opvarmes, dog er frostsikringen til varmen sikret, og beskyttelsen mod at pumpen sætter sig fast er aktiveret. Skorstensfejerdrift Ved at dreje kontakten Temperaturvalg varmt vand til position aktiveres skorstensfejerdriften. Lysringen blinker gult. Efter aktivering af skorstensfejerdriften varmer kedlen med den maksimalt indstillede varmeeffekt. En forudgående taktspærre ophæves. Skorstensfejerdriften afsluttes efter 15 minutter, eller når den maksimale fremløbstemperatur overskrides. Hvis den skal aktiveres igen, skal Temperaturvalg varmt vand drejes én gang til venstre og herefter tilbage til position. Termometer Her vises varmefremløbets aktuelle temperatur. Beskyttelse mod at pumpen sætter sig fast I indstillingen Sommerdrift kører en eventuelt tilsluttet cirkulationspumpe efter maks. 24 timers stilstand i ca. 30 sekunder. Bemærk: Gaskedlens tændingshyppighed begrænses elektronisk i varmedrift. Ved at trykke på fejltasten kan denne begrænsning omgås. Kedlen startes herefter straks, når der foreligger en anmodning om varme _

10 Standardindstillinger / tilslutninger Standardindstillinger Ved levering medfølger: 1 gaskedel beklædt og klar til tilslutning 1 planlægningsdokument og monteringsvejledning 1 driftsvejledning 4 bæreremme Tilslutninger Kabeltilføring 24 V El-tilføring 230 V Varmefremløb Varmereturløb Gastilslutning Gennemføring til kondensatslange Tilførsel af forbrændingsluft * Ø160 Røggastilslutning med integreret røggasmålestuds Ø160 / Ø200 Tilslutning til kon- udstyr) Tilslutning til kon- * tilslutning til rumluftuafhængig drift med lufttilførselsadapter (tilbehør) _201305

11 Anvisninger for opstilling Generelle anvisninger for opstilling opstilling af kedlen. Mål B MGK mm Mål B MGK-170/210/250/ mm OBS OBS Kedlen må kun opstilles i et frostsikret rum. Hvis der er risiko for frost i stilstandstider, skal kedlen og varmeanlægget tømmes for at undgå brud på vandrørene på grund af nedfrysning. Kedlen må ikke opstilles i rum med aggressive dampe, kraftig støvudvikling eller høj luftfugtighed (værksteder, vaskerum, hobbyrum osv.). I modsat fald er det ikke sikret, at brænderen kan fungere fejlfrit. Forbrændingsluften, der tilføres kedlen og installationsrummet, skal være fri for haloge- dåser, opløsnings- og rengøringsmidler, maling og lim). Disse kan i værste fald medføre fremskyndet gravrustkorrosion både på kedlen og i røggasanlægget. Antændelige materialer eller væsker må ikke opbevares eller anvendes i nærheden af kedlen. Frisklufttilførslen skal være sikret og opfylde de lokale forskrifter samt gasinstallationsforskrifterne. Ved utilstrækkelig tilførsel af frisk luft kan der opstå livsfarlige røggasudslip (forgiftning/kvælning). Før idrifttagning skal det afklares med den ansvarlige myndighed, om det er nødvendigt med neutralisering af kondensvandet. Kedel i fyrrummet 2-4 kedler i fyrrummet, ved siden af hinanden Anbefalede min. afstande til væg Kedlen kan stilles direkte op mod en væg med bagsiden og venstre side. Til højre side skal der være en afstand på mindst 500 mm for at sikre, at brænderen kan afmonteres og monteres i forbindelse med service. 2 kedler i fyrrummet Der skal også være tilstrækkelig plads foran kedlen til rengøring og service. 2 kedler i fyrrummet, bagsiden mod hinanden _

12 Transport ind i opstillingsrummet Der medfølger bæreremme til kedlen, så den lettere kan transporteres ind i opstillingsrummet. Anvisninger for opstilling / mål OBS Der må ikke bruges sækkevogne! Transporthuller til bæreremme Billede: Transporthuller til bæreremme Justering af kedlen på fødderne Kedlen er fra fabrikken udstyret med 4 skruefødder. (nøgle str. 13) Billede: Fødder Mål MGK-130 MGK-170/210/250/300 Billede: Mål (samlet højde inkl. tilslutningsstuds MGK = 1460 mm MGK-300 = 1510 mm) Billede: Tilslutningsmål _201305

13 Afmontering af beklædning Afmontering af beklædning Billede: Afmontering af frontbeklædningen og sidebeklædningen _

14 Rørføring Kedel - Anlæg Varmefremløbet og varmereturløbet sidder på kedlens overside. Se tilslutningerne på billedet. Sørg altid for lukkemuligheder til frem- og returløb. Der skal monteres et kontraspjæld efter varmecirkulationspumpen/-pumperne for at forhindre fejlcirkulationer. På nye anlæg anbefaler vi, at der monteres en bundb bet. I gamle anlæg skal dette altid monteres. Der skal monteres en sikkerhedsgruppe bestående af en sikkerhedsventil med et aktiveringstryk på maks. 6 bar, et manometer og en automatisk udluftningsventil. Forbindelsen mellem kedlen og sikkerhedsventilen må ikke kunne lukkes. Hvis der opstår et for højt kedeltryk, der skyldes en for høj kedeltemperatur, kan selve kedlen eller dens rør gå i stykker, hvorefter det varme vand lynhurtigt løber ud (fare for skoldning). Varmefremløb Varmereturløb OBS I forbindelse med rør og klimagulve, der ikke er diffusionstætte, er en systemadskillelse med varmeveksler nødvendig. Kedlen egner sig kun til anlæg med cirkulationspumper. Hvis cirkulationspumpen mangler, er der ikke sikret tilstrækkelig gennemstrømning af radiatorerne og dermed opvarmning af rummene. Billede: Varmetilslutninger MGK leveres uden cirkulationspumpe. Effekten fra den pumpe, der skal anvendes på opstillingsstedet, beregnes ud fra anlæggets og kedlens modstand. Styringen sker via MGK (se El-tilslutning) _201305

15 Installation Bemærk: På anlæggets laveste punkt skal der monteres en påfyldnings- og tømningshane. Sikkherhedsteknik Anlæggets minimumstryk er 1,0 bar. Gaskedlerne er udelukkende godkendt til lukkede anlæg op til 6 bar. Den maksimale fremløbstemperatur er fra fabrikkens side indstillet til 85 C og kan justeres til 90 C, om nødvendigt. Ved varmtvandsdrift er fremløbstemperaturen generelt 80 C. Ved maksimale fremløbstemperaturer under 85 C er en minimumsgennemstrømning ikke nødvendig Varmt vand Generelle krav Der er fare for skader på kedlen med udsivning af vand, en dårligere varmeoverførsel eller korrosion. - Varmesystemet skal skylles igennem før gaskedlen tilsluttes for at fjerne rester som svejsesprøjt, kit, sla- - Montering af en si/snavssamler i returløbet og regelmæssig vedligeholdelse af si/snavssamler, se Wolf - Automatisk ventilator på enheden skal åbnes ved drift - Der skal anvendes drikkevand eller saltfri vand som på- og efterfyldningsvand. Her må systemvandet ikke komme under en min. hårdhed på 2 dh. Den an- er beskrevet i kapitlet Planlægningsanvisninger for vandbehandling. - Hvis ilttilsætning ikke kan udelukkes, skal der ske en adskillelse af systemet - ph-værdien for det varme vand skal ligge mellem 8,2-8,5 - For på- og efterfyldningsvandet skal der generelt ske en afsaltning af vandet, blødgøring via et-trins ionbyttere er ikke tilladt. Her skal anvendes de godkendte metoder og grænseværdier, som er beskrevet i kapitlet Planlægningsanvisninger for vandbehandling (PAS PÅ grænseværdierne er afhængige af anlægget) - Inhibitorer og frostbeskyttelsesmiddel er ikke tilladt. - Der skal føres en anlægsbog, se Planlægningsanvisninger for vandbehandling. Efter korrekt opfyldning af systemet skal systemet opvarmes til maksimum, hvorefter den samlede hårdhed og ph-værdien skal måles hhv. indstilles på ny. Efter 6-8 uger skal værdierne kontrolleres og indstilles igen. Yderligere krav til drift uden hydraulisk forgrening - Anlæg med kun en MGK - Slamudskiller i MGK ens enhedsreturløb - Afsaltning af det varme vand til 2-3 dh - Regulering af opbevaringsbeholder via MM-modulet - Beholderpåfyldningspumpe min. DN 25 med min. 6 m trykhøjde - Den maksimale fremløbstemperatur skal indstilles med parameter HG08 til 75 C Planlægningsanvisningerne skal overholdes, da der ellers kan forekomme skader på anlægget med udsivning af vand til følge. For skader på varmeveksleren, som opstår i det varme vand på grund af iltdiffusion, overtager producenten intet ansvar. I tilfælde af, at der trænger ilt ind i systemet, anbefaler vi en systemadskillelse ved mellemkobling af en varmeveksler. Henvisning fra VDI 2035 Stendannelsen kan frem for alt påvirkes af idriftsættelsestype og -måde. Opvarm anlægget med laveste ydelse ved jævn og det at tage alle kedler i brug på samme tid, således at den samlede kalkmængde ikke kan samle sig på varmeoverfør- Kontroller, om rørene er tætte: Prøvetryk på varmtvandssiden maks. 8 bar. Før kontrollen skal stophanerne i varmekredsen spærres til enheden, da sikkerhedsventilen (tilbehør) ellers åbner ved 3 bar. Apparatet er allerede kontrolleret for tæthed med et tryk på 6 bar. Ved utætheder er der risiko for, at der siver vand ud med materielle skader til følge. hårdhedsgrad indstilles til 2-3 dh ved hjælp af en afsaltningsproces _

16 Kondensvandstilslutning Installation Vandlåsen skal fyldes med vand før idrifttagning. I modsat fald er der fare for røggasudslip. Ved udledning af kondensat til kloaksystement, skal de lokale bestemmelser overholdes. Ledes kondensvandet direkte til spildevandsledningen, skal du sørge for, at der er udluftning, så der ikke er nogen tilbagevirkende effekt fra spildevandsrørledningen til gaskedlen. OBS Alle kondensatrør skal udføres i kunststof. Vandlås Billede: Vandlås Neutralisator (tilbehør) Neutralisatoren kan indbygges direkte i enheden. Forbrug ca g/kw og år. Følg den tilhørende vejledning. Tilslutningsslangerne skal afkortes på følgende måde: - således at kondensatet kan løbe ud uden problemer - så der ikke dannes løkker på slangen - så der er sikret en fejlfri tætning Billede: Neutralisator (tilbehør) Ved opstilling af MGK som enkeltenhed skal der in- (DN vare-nr , DN vare-nr ). Tilslutningerne fra kondensatkilderne kan samles med "Sæt, kondensatslange" (vare-nr ) og sluttes til neutralisatoren. Billede: Kondensatslange _201305

17 Kondensatpumpeanlæg (tilbehør) Installation Wolf-kondensatpumpeanlægget er klar til at sætte i stikket og kan integreres i MGK. Kondensatpumpeanlæggets el-ledning og alarmudgang sluttes til kedelreguleringen. Inklusive 6 m pvc-slange til bortledning af kondensatet Kondensatpumpeanlæg (tilbehør) Tilslutning af Wolf-beholder, SEM-solvarmebeholder eller beholder af fremmed fabrikat Vi anbefaler MM- eller KM-regulaatoren fra Wolf-tilbehørsprogrammet til optimal styring af cirkulationspumper og beholderpåfyldningspumpe. I forbindelse med beregning af beholderens dimensionering skal du være opmærksom på, at den mindste permanente beholderydelse mindst skal svare til kedlens mindste varmebelastning. Der kan tilsluttes en solvarmebeholder (uden solvarmeanlæg) til at øge den vedvarende varmtvandsydelse. Her skal begge spiraler gennemstrømmes i serie. Ellers er man ikke sikret en fuldstændig beholderopfyldning. Gastilslutning Udlægningen af gasledningen og tilslutningen på gassiden må kun udføres af en autoriseret gasinstallatør. Fjern rester fra varmenettet og gasledningen, før gaskedlen tilsluttes, specielt hvis der er tale om ældre anlæg. Kontrollér før idrifttagning, om rørforbindelserne og tilslutningerne på gassiden er tætte. Ved ukorrekt installation eller ved anvendelse af uegnede dele eller moduler, kan gassen slippe ud, hvilket medfører fare for forgiftning og eksplosion. I gastilførslen skal der være indsat en gaskuglehane med brandbeskyttelsesanordning før Wolf-gaskedlen. Ellers er der eksplosionsfare i tilfælde af brand. Gastilførslen skal udføres i henhold til angivelserne i lokale bestemmelser/gasreglementet. Tæthedskontrollen af gasledningen skal udføres uden kedel. Reducer ikke prøvetrykket via gasarmaturet! Gasarmaturerne på kedlen må maksimalt trykprøves med 150 mbar. Ved højere tryk kan gasbrænderamaturerne blive beskadiget, således at der opstår fare for eksplosion, kvælning og forgiftning. Under trykkontrollen af gasledningen skal gaskuglehanen på gaskedlen være lukket. Gaskuglehanen skal anbringes, så den er tilgængelig. Kedlen er fra fabrikken indstillet til naturgas E/H 15,0: Ws = 11,4-15,2 kwh/m 3 = 40,9-54,7 MJ/m 3 Ved skift af gastype skal kedlen indstilles iht. kapitlet "Gastypeskift/CO2-indstilling" _

18 Montering af forbrændingsluftrør Røggasrør / el-tilslutning OBS Der må kun anvendes originale Wolf-dele eller CE-godkendte røggassystemer som røggasføringer. Før du installerer røggasrøret eller tilslutter lufrøret, skal du følge planlægningsanvisningerne for luft-/røggasføring! Røggasrør Forbrændingsluft Da bestemmelserne i de enkelte delstater ikke er ens, kan det anbefales før kedelinstallationen at kontakte de ansvarlige myndigheder og den ansvarlige skorstensfejer for området. Integreret målestuds til røggasmåling Ved lave udetemperaturer kan det forekom- sen, kondenserer i røggasføringen og fryser til is. Isen skal forhindres i at falde ned vha. foranstaltninger på stedet, som f.eks. ved at der monteres en egnet snestopper. Billede: Eksempel Luft- / røggasføring Generelle anvisninger for el-tilslutning Installationen må kun foretages af et VDE-bestemmelserne og forsyningsvirksomhedens lokale bestemmelser. Regulering Der er også elektrisk spænding på kedlens tilførselsklemmer, når tænd/ sluk-kontakten er slået fra. Tilslutningsboks 24 V 230 V Følerledninger må ikke føres sammen med 230 V-ledninger. Billede: Regulering MGK-170/210/250/ _201305

19 El-tilslutning Generelle anvisninger: Installationen må kun foretages af et bestemmelserne og forsyningsselskabets lokale bestemmelser. El-tilslutningsboks Regulerings-, styrings- og sikkerhedsanordningerne er færdigtilsluttet og kontrolleret. Nu mangler du kun at tilslutte el-tilslutningen og det eksterne tilbehør. Nettilslutning Tilslutningen til el-nettet skal udføres som en fast tilslutning. El-tilslutningen skal tilsluttes via en alpolet afbryder (hovedafbryder) med mindst 3 mm kontaktafstand. maks. Nettilslutning 230 VAC/50 Hz Programmerbar udgang 230 VAC/50 Hz Nettilslutning, cirkulationspumpe 230 VAC/50 Hz/ maks. 400 VA Programmerbar indgang potentialfri Ekstern føler Databus (regulator, radiour, AF med radiour, modtager, trådløs ekstern føler) Monteringsanvisning for el-tilslutning - Slå spændingen til anlægget fra, før det åbnes. - Åbn el-tilslutningsboksen. - Træk Rast5-stikket af. - Sæt de pågældende ledere i Rast-5-stikket. Før lederne til beskyttelseslederen gr/gu ca. 10 mm længere ud end lederne til L og N. - Stik de indvendige dele ind i tilslutningsboksen igen. - Placér Rast5-stikket på den rigtige plads igen. Sikring F 5 A Rast5-stik Udskiftning af sikringer Før du skifter en sikring, skal gaskedlen afbrydes fra nettet. Du kan ikke anvende tænd-/-slukknappen på anlægget til at afbryde det fra el-nettet! Fare pga. elektrisk spænding på elektriske dele. Rør aldrig ved elektriske dele og kontakter, når gaskedlen ikke er afbrudt fra el-nettet. Det er forbundet med livsfare! Billede: Tilslutningsboks Sikring Billede: Afskærmning til tilslutningsboks afmonteret _

20 El-tilslutning Tilslutning af cirkulationspumpe (230 VAC; maks. 400 VA) Skru kabelforskruningen i tilslutningsboksen. Før tilslutningskablet gennem kabelforskruningen, og fastgør det. Tilslut cirkulationspumpen 230 VAC til klemmerne L1 og N. Billede: Tilslutning af cirkulationspumpe Ledningsdiagram for luftspjæld (ikke til MGK-130) F1 MT 3,15 5 A A Netz Z A1 L1 N L1 N L1 N L1 N N L1 N L1 bl br o o o o o o E1 ebus AF a b Anvisning: Hinweis! Fagmandsparameter Der Fachmannparameter HG13/GB13 HG13/GB13 (indgang(eingang E1) Skal 1) være mußindstillet auf 5 til 5 (fabriksindstilling (Werkseinstellung for friskluftspjæld) für Zuluftklappe) og und HG14/GB14 HG14/GB14 (udgang(ausgang A1) Skal 1) være muß auf indstillet 7 til 7 (fabriksindstilling (Werkseinstellung for friskluftspjæld). für Zuluftklappe) eingestellt sein (siehe Montageanleitung MGK). Ved åben kontakt bliver brænderen spærret for var,tvands- Bei Og geöffnetem varmeproduktiom. Kontakt bleibt Også der ved Brenner skorstensfejerdrift samt Warmwasser Frostbeskyttelse und Heizung gesperrt, auch für für Schornsteinfeger und Frostschutz. El-tilslutningsboks MGK 24VDC Strømforsyning Spannungs-230VAversorgung 230VAC Friskluftspjæld Zuluftklappe med motor mit Stellmotor M 230V~ OBS: Achtung! Endestopkontakten Endschalter der Zuluftklappe på røggasspjældet skal mußvære potentialfrei potentialfri. sein! Ellers vil styrringen Die Regelung på MGK des MGK blive ødelagt wird ansonsten zerstört. Endestopkontakt Endschalter _201305

21 Tilslutning, udgang A1 (230 VAC;200 VA) El-tilslutning Skru kabelforskruningen ind i tilslutningsboksen. Før tilslutningskablet gennem kabelforskruningen, og fastgør det. Tilslut tilslutningskablet til klemmerne L1, N og. Parametreringen af udgang A1 er beskrevet i tabellen. Billede: Tilslutning, udgang A1 tildeles følgende funktioner: Kode Betydning 0 Ingen funktion Udgang A1 aktiveres ikke 1 Cirkulationspumpe 100 % Udgang A1 aktiveres af reguleringstilbehøret (BM) ved cirkulationsfrigivelse. Uden tilbehørsregulator aktiveres udgang A1 permanent. 2 Cirkulationspumpe 50 % Udgang A1 aktiveres synkroniseret af reguleringstilbehøret (BM) ved cirkulationsfrigivelse. 5 minutter til og 5 minutter fra. Uden tilbehørsregulator synkroniserer udgang A1 permanent i 5 minutters takt. 3 Cirkulationspumpe 20 % Udgang A1 aktiveres synkroniseret af reguleringstilbehøret (BM) ved cirkulationsfrigivelse. 2 minutter til og 8 minutter fra. Udgang A1 synkroniserer permanent uden tilbehørsregulator. 4 Alarmudgang Udgang A1 aktiveres efter en fejl og en periode på 4 minutter. 5 Flammedetektor 6 3-vejs-ventil Udgang A1 aktiveres under en beholderpåfyldning. 7 Lufttilførselsspjæld Før hver brænderstart aktiveres udgang A1 først. En frigivelse af brænderen sker dog først, når indgang E1 lukkes. Vigtigt: Indgang E1 skal altid også parametreres som "lufttilførselsspjæld"! Tilbagemeldingen til indgang E1 skal ske med en potentialfri kontakt. I modsat fald skal der anvendes et relæ til potentialadskillelse på opstillingsstedet. 8 Ekstern ventilation Udgang A1 aktiveres inverteret i forhold til gaskombiventilen. Frakobling af ekstern ventilation (f.eks. emhætte) under brænderdriften er kun nødvendig ved rumluftafhængig drift af anlægget. 9 Ekstern gasventil Udgang A1 aktiveres parallelt med gaskombiventilen _

22 El-tilslutning Tilslutning, indgang E1 (24 V) Tilslut kabel til indgang 1 på klemmerne E1 i henhold til ledningsdiagrammet. Fjern først bro mellem a og b på de tilsvarende klemmer. Potentialfri tilslutning Billede: Tilslutning af rumtermostat tildeles følgende funktioner: Kode Betydning Ingen funktion 0 Reguleringen tager ikke hensyn til indgang E1. Rumtermostat 1 Når indgang E1 er åben, spærres varmedriften (sommerdrift), også uafhængigt af digitalt reguleringstilbehør fra Wolf. Maksimaltermostat / anlægstrykvagt En sluttet kontakt er en forudsætning for brænderfrigivelse i opvarmnings- og varmtvandsdrift 2 Når kontakten brydes, slår kedlen brænderen fra, og pumpeefterløbet begynder. Der genereres en fejlmeddelelse. 3 Anvendes ikke Gennemstrømningsafbryder Mulighed for tilslutning af en ekstra vandgennemstrømningsafbryder. 4 Efter aktivering af pumpen skal indgang E1 sluttes inden for 12 sekunder. Er dette ikke tilfældet, kobler brænderen fra, og fejl 41 vises. Overvågning af luftspjæld (fabriksindstilling E1) 5 Se parametrering af udgang A1, nr. 7. Luftspjæld 8 Brænderspærring (BOB) Drift uden brænder Lukket kontakt, brænder spærret Varmekredspumpe og beholderpåfyldningspumpe kører i normalt drift Ved skorstensfejerdrift og frostsikring skal brænderen frigives Åben kontakt frigør brænderen igen Tilslutning af digitalt Wolf-reguleringstilbehør Der må kun tilsluttes regulatorer fra Wolfs tilbehørsprogram. Der er vedlagt en tilslutningsplan til den pågældende tilbehørsdel. Som forbindelsesled mellem reguleringstilbehøret og gaskedlen skal der anvendes en ledning med to Billede: Tilslutning af digitalt Wolf-reguleringstilbehør (ebusinterface) Tilslutning af ekstern føler Den eksterne føler til det digitale reguleringstilbehør kan tilsluttes valgfrit til kedlens klemliste på tilslutning AF, eller på reguleringstilbehørets klemliste. Billede: Tilslutning af ekstern føler _201305

23 For at sikre at gasbrænderen fungerer fejlfrit, er det nødvendigt, at der sker en korrekt påfyldning som beskrevet i kapitlet Vandbehandling, og at der sker en fuldstændig udluftning (se side 30). Fyldning af anlæg / fyldning af vandlås OBS Varmesystemet skal skylles helt igennem, før gaskedlen tilsluttes, for at fjerne rester som f.eks. svejseperler, pakgarn, kit etc. fra rørledningerne. Tænd/sluk-kontakt Fejltast Termometer Billede: Oversigt over regulering tilstand f.eks. vha. KFE-hanen via returløbet til ca. 2 bar. OBS Inhibitorer er ikke tilladt. manometrets viser stå mellem 1,5 og 5,5 bar. Billede: KPT-hane KPT-hane Vandtrykkontakt vand på position "2" (pumpe arbejder, lysring til statusvisning lyser konstant med en grøn farve). og FRA nogle gange. Vandlås Bemærk: Under permanent drift udluftes varmekredsen automatisk via den automatiske udluftningsventil (tilbehør). Billede: Vandlås OBS Der må ikke være løkker på kondensatslangen på vandlåsen, og den må ikke rulles op, da der ellers er fare for driftsforstyrrelser _

24 Kontrol af gastilslutningstryk Kontrol af gastilslutningstrykket (gasstrømningstryk) MGK-130 MGK-170/210/250/300 Kun en autoriseret fagmand må udføre arbejde på de gasførende dele. Hvis arbejdet ikke udføres korrekt, kan der strømme gas ud, hvorved der opstår fare for eksplosion, kvælning og forgiftning., og udluft gastilførslen. til "+". Med "-" mod atmosfære efter start af kedlen. Billede: Målenippel til kontrol af gastilslutningstrykket OBS Naturgas: Ligger tilslutningstrykket (strømningstryk) uden for området 18 til 25 mbar, må der ikke udføres nogen indstillinger, og kedlen må ikke sættes i gang. luk igen målenippelen helt til med lukkeskruen. Bliver skruerne ikke skruet helt fast, er der risiko for gaudstrømning med eksplosions-, kvælnings- og forgiftningsfare til følge. Billede: Omstillingstypeskilt MGK CE-0063BQ Herstellnummer Gas-Brennwert-Heizgerät Typ MGK-170 Bestimmungsland DE AT CH Kategorie II2ELL3P II2H3P I2H Eingestellt auf 2E 2H 2H - G20-20 mbar Art B23, B33, C33, C43, C53, C83 C63 gem. Montageanleitung Nennwärmebelastung Warmwasser Q = kw Heizen Q = kw Nennleistung Heizen 50/30 C Heizen 80/60 C P = kw P = kw Max. Vorlauftemperatur 90 C Max. Betriebsdruck Heizkreis PMS = 6 bar Wasserinhalt Heizwärmetauscher 15 l Netzanschluß 230V ~ 50 Hz Elektrische Leistungsaufnahme 280 W Schutzart IP40 NOx Klasse 5 Abgaswertegruppe nach DVGW 635 G 52 Billede: Typeskilt MGK 08 Der Kessel darf nur in einem Raum installiert werden, der die maßgeblichen Belüftungsanforderungen erfüllt. Lesen Sie die Montage- bzw. Betriebsanleitung bevor Sie den Kessel installieren bzw. in Betrieb nehmen. DE/AT/CH /08 A/D/CH Herst.-Nr Art.-Nr. MGK-170 E/H _201305

25 Idrifttagning Den første idrifttagning og betjeningen af kedlen samt instruktion af den driftsan- fagmand! Udeluk, at der siver vand ud. sted og sidder fast monteret. Kontrollér, at alle tilslutninger og komponentforbindelser er tætte. Hvis disse ikke er tætte, er der risiko for vandskader! grønt. ved at inddrage drifts- og montagevejledningen og henvis til den evt. nødvendige vandbehandling for på- og efterfyldningsvandanvisninger ningerne til kunden. Energibesparelse spare på energien! tet "Anvisninger for energibesparende drift" i driftsvejledningen! - under 1,5 bar, skal du efterfylde vand til mellem 2,0 og maks. 5,5 bar. Tænd/slukkontakt Fejltast Lysring Billede: Oversigt over regulering Termometer Tryk på fejltasten, og hold den nede. Efter 5 sekunder vises den pågældende blinkkode (se tabellen). Du kan vælge den pågældende adresse med drejeknappen "Temperaturvalg varmt vand". Slip igen fejltasten. Busadresse Drejeknappens position varmt vand Visning, lysring 1 1 Blinker rødt 2 2 Blinker gult 3 3 Blinker gult/rødt 4 4 Blinker gult/grønt 5 5 Grøn/rød blinkende 0 6 Blinker grønt (fabriksindstilling) _

26 Visning / ændring af reguleringsparametre OBS OBS Ændringer må kun udføres af en autoriseret fagmand eller Wolfs kundeservice. Forkert betjening kan føre til funktionsforstyrrelser. Vær ved indstilling af parameter GB05 (frostsikring, udetemperatur) opmærksom på, at frostsikringen ikke er sikret ved temperaturer under 0 C. Herved kan varmeanlægget blive beskadiget. For at undgå at hele varmeanlægget bliver beskadiget, skal natsænkningen ophæves ved udetemperaturer (under - 12 C). Hvis dette ikke overholdes, kan der forekomme øget isdannelse omkring røggasåbningen, hvorved personer kan komme til skade, eller genstande kan blive beskadiget. Du kan ændre eller få vist reguleringsparametrene vha. det ebus-kompatible reguleringstilbehør. Fremgangsmåden er angivet i betjeningsvejledningen til den pågældende tilbehørsdel. Parameter Indstillingsområde Fabriksindst. Ind. indstill. Spalte 1 Spalte 2 GB01 HG01 Hysterese, fremløbstemperatur 1 til 20K 8K HG02 Laveste omdrejningstal for blæser 20 til 100 % 20% HG03 Højeste omdr.-tal for blæser, varmtvand VV 20 til 100 % 100% GB04 HG04 Højeste omdr.-tal for blæser, opvarmning 20 til 100 % 100% GB05 A09 Frostsikringsgrænse -10 til +10 C +2 C ved tilsluttet udeføler og underskridelse Pumpe til GB06 HG06 Driftstype for pumpe 0 til 1 0 GB07 HG07 Efterløbstid, cirkulationspumper 1 til 30 min 1 min GB08 eller HG08 HG22 Maksimalbegrænsning kedelkreds TVmaks. gælder for varmedrift 40 til 90 C 85 C GB09 HG09 Brændertaktspærre 1 til 30 min 7 min gælder for varmedrift HG10 ebus-adresse (kun visning) 0 til 5 0 Varmekildens busadresse GB13 HG13 Parametrerbar indgang E1 0 til 5 5 Indgang E1 kan tildeles forskellige funktioner (se kapitlet "Tilslutning, indgang E1") GB14 HG14 Parametrerbar udgang A1 0 til 15 6 Udgang A1 kan tildeles forskellige funktioner (se kapitlet "Tilslutning, udgang A1") GB15 HG15 Beholderhysterese 1 til 30K 5K Skiftedifferens for beholderefterfyldning HG21 Min. temperatur for kedel TK-min 20 til 90 C 20 C Spalte 1: Reguleringstilbehør ART, DWT,DWTM, DWTK Spalte 2: Reguleringstilbehør WRS (Wolf-reguleringssystem) _201305

27 MGK-130 / MGK-170 / MGK-210 / MGK-250 / MGK-300 Effektindstilling (parameter GB04) Begrænsning af den maksimale varmeeffekt Effektindstillingen kan ændres med det ebus-kompatible reguleringstilbehør fra Wolf. Varmeeffekten bestemmes af omdrejningstallet for gasblæseren. Ved at nedsætte omdrejningstallet for gasblæseren iht. tabellen tilpasses den maksimale varmeeffekt ved 80/60 C for naturgas. MGK-130 Varmeeffekt (kw) Vist værdi (%) MGK-170 Varmeeffekt (kw) Vist værdi (%) c MGK 210 Varmeeffekt (kw) Vist værdi (%) MGK 250 Varmeeffekt (kw) Vist værdi (%) MGK-300 Varmeeffekt (kw) Vist værdi (%) Tabel: Effektindstilling Begrænsning af den maksimale varmeeffekt i forbindelse med en fremløbs-/ returløbstemperatur på 80/60 C Maksimal varmeeffekt i [kw] Indstillingsværdier for parameter GB04 med e-buskompatibelt tilslutningstilbehør fra Wolf i [%] _

28 Gastypeskift / CO 2 -indstilling Indstilling af gas-luftblanding Ved gastypeskift skal der altid foretages en grundindstilling på gaskombiventilen. OBS Indstillingsarbejdet skal gennemføres i den rækkefølge, der beskrives nedenfor. Gaskombiventilen er fra fabrikkens side allerede indstillet til gastypen Naturgas E (G20). Du må kun indstille gaskombiventilen efter omstilling til en anden gastype. Der skal bruges et separat omstillingssæt med gasdrosselblænde, gaskombiventil og parameterstik til omstillingen. Følg anvisningerne i den separate, vedlagte omstillingsvejledning. Omstilling MGK-170/210/250/300 til naturgas P Der skal bruges et separat omstillingssæt med parameterstik til omstillingen. Følg anvisningerne i den separate, vedlagte omstillingsvejledning. Type Vare-nr., omstillingssæt MGK MGK-170 og MGK MGK MGK Udfør grundindstillingen på gaskombiventilen ud fra tabellen. I modsat fald er der fare for skader på kedlen. Skru forsigtigt skruen helt i, og skru den derefter ud på følgende måde: Grundindstilling af gastyper: Skru til venstre Naturgas H Type Nulpunktskr. MGK ¾ omdr. Gasdrosselblænde 1000 Naturgas H Type Nulpunktskr. Reguleringsskruer MGK omdr. 1 ½ omdr. MGK ½ omdr. 1 ¾ omdr. MGK ½ omdr. 1 ¾ omdr. MGK ¾ omdr. 2 omdr. Anden grundindstilling for gastyper, se omstillingsvejledningen! Oversigt over parameterstik MGK Type Vare-nr. parameterstik til naturgas H Vare-nr. parameterstik til MGK MGK MGK MGK MGK _201305

29 Gastypeskift / CO 2 -indstilling A) CO 2 -indstilling ved højeste belastning (skorstensfejerdrift) gen af. 2 -måleapparatet ind i måleåbningen "Røggas". stensfejer. (lysring til statusvisning blinker gult). 2 -indholdet, og sammenlign det med værdierne i nedenstående tabel. 2 -indholdet med Reguleringsskruen på gaskombiventilen iht. tabellen. 2 -indholdet falder 2 -indholdet stiger Åben kedel (uden beklædning) ved højeste belastning Naturgas H 9,2% ± 0,2% B) CO 2 -indstilling ved laveste belastning (softstart) 2 - indholdet med CO 2 -måleapparatet, og efterjuster om nødvendigt med nulpunktskruen iht. tabellen. Denne indstilling skal foretages inden for 120 sek. efter brænderstart. Gentag eventuelt startfasen for at indstille ved at trykke på "fejltasten". Drej til højre - CO 2 -indholdet stiger! Drej til venstre - CO 2 -indholdet falder! Åben kedel (uden beklædning) ved laveste belastning Naturgas H 9,0% ± 0,2% valgskontakten tilbage til udgangsstillingen. MGK-130 MGK-170/210/250/300 Måleåbning for røggas Billede: Røggasmåling på den integrerede målestuds Nulpunktskrue torx Tx40 (under afdækning) MGK-130 Billede: Gaskombiventil MGK-170/210/250/300 Reguleringsskrue (under afdækning) Unbrako 3 mm ved MGK MGK-300) Kærvskrue ved MGK-130 Billede: Gaskombiventil _

30 Gastypeskift / CO 2 -indstilling C) Kontrol af CO 2 -indstillingen sluttet, og kontrollér CO 2 -værdierne, mens anlægget er lukket. Vær opmærksom på CO-emissionen i forbindelse med CO 2 -indstillingen. Hvis CO- 2 -værdi, er gaskombiventilen ikke indstillet korrekt. D) Afslutning af indstillingsarbejdet slutningsniplerne igen, og kontrollér, at de er tætte. ten "Indstillet til LL - G25-20mbar" ud og klæbe den på typeskiltet. (se "Kontrol af gastilslutningstryk"). Gør følgende: indstillet på CO 2 -værdierne i henhold til nedenstående tabel. Lukket kedel (med beklædning) ved højeste belastning Naturgas H 9,3% ± 0,3% Lukket kedel (med beklædning) ved laveste belastning Naturgas H 9,1% ± 0,3% MGK-130 MGK-170/210/250/300 Nulpunktskrue torx Tx40 (under afdækning) Reguleringsskrue (under afdækning) Unbrako 3 mm ved MGK MGK-300) Kærvskrue ved MGK-130 Billede: Gaskombiventil _201305

31 Måling af forbrændingsparametre Forbrændingsparametrene skal måles, når anlægget er lukket! Måling af indsugningsluften - Hold målesonden hen til forbrændingslufttilførslen, og kalibrer måleapparatet, eller - før målesonden ind i lufttilførselsadapteren ved rumluftuafhængig drift! Tag gaskedlen i drift, og drej temperaturvælgeren for varmt vand til skorstensfejersymbolet. (Statusvisningens lysring blinker gult.) - Mål temperaturen, og notér den i idrifttagningsprotokollen. - Sluk for kedlen, når målingen er afsluttet. Tag målesonden ud, og luk om nødvendigt måleåbningen. Sørg i den forbindelse for, at skruerne er skruet ordentligt i! - Stil temperaturafbryderen tilbage til den oprindelige position. Måleåbning "Røggas" Måleåbning "Indsugningsluft" Tænd/sluk-kontakt Temperaturvalgkontakt Måling af røggasparametre Hvis måleåbningen er åben, kan der strømme røggas ud i opstillingsrummet. Dette medfører fare for kvælning. - Fjern skruen fra måleåbningen "Røggas". - Start gaskedlen, og drej temperaturvalgkontakten hen til symbolet Skorstensfejer. (lysringen på statusvisningen blinker gult). - Indfør målesonden. - Mål røggasværdierne, og notér dem i idrifttagningsprotokollen. - Tag målesonden ud, efter at målingen er afsluttet, og luk måleåbningen. Sørg i den forbindelse for, at skruerne er skruet ordentligt i! - Stil temperaturafbryderen tilbage til den oprindelige position _

32 Idrifttagningsprotokol Arbejde ifm. idrifttagelse Måleværdier eller bekræftelse 1.) Gastype Naturgas H Flydende gas Wobbe-indeks kwh/m³ Driftsvarmeværdi kwh/m³ 2.) Kontrolleret gastilslutningstryk? 3.) Kontrolleret gas-tæthedskontrol? 4.) Kontrolleret luft-/røggassystem? 5.) Kontrolleret hydraulik for tæthed? 6.) Fyldt vandlås? 7.) Anlægget skyllet? 8.) Anlæg fyldt op og vandbehandling gennemført iht. Planlægningsanvisninger for vandbehandling? ph-værdi indstillet Samlet hårdhedsgrad indstillet ph-værdi dh 9.) Anlæg fyldt iht. planlægningsanvisn. for vandbehandling? 10.) Kedel og anlæg udluftet? 11.) Er der et anlægstryk på 1,5-2,5 bar? 12.) Noteret gastype og varmeeffekt på mærkat? 13.) Gennemført funktionskontrol? 14.) Røggasmåling Røggastemperatur brutto Indsugningslufttemperatur Røggastemperatur netto Kuldioxidindhold (CO 2 ) eller iltindhold (O 2 ) Kulmonoxidindhold (CO) t A [ C] t A [ C] (t A - t L ) [ C] % ppm 15.) Beklædning monteret? 17.) Idrifttagelse bekræftet? _201305

33 Planlægningsanvisninger forvandbehandling Før idriftsættelse skal systemet rengøres/skylles grun- Wolf tilbehør i returløbet og i umiddelbar nærhed af varmeapparatet. På- og efterfyldningsvandet må kun behandles ved hjælp af en afsaltningsproces. I hvilken grad vandbehandlingen er nødvendig fremgår af Tabellen Maksimalt tilladte samlet hårdhed. Systemvandet må ikke overstige en samlet hårdhed på Den maks. tilladte samlede hårdhedsgrad og den tilsvarende maksimale ledeevne afhænger af anlægget og skal beregnes (se også Tabel Maksimal tilladte totale hårdhed ). Til dette skal det afsaltede vand kevand. Tilsætningen af kemiske midler samt en afkalker via et-trins ionbytter er ikke tilladt, da der kan forekomme anlægsskader med udsivning af vand til følge. der føres en anlægsbog Rensning af det varme vand i henhold til VDI 2035: Vi anbefaler, at det varme vand har en ph-værdi på mellem 8,2 og 8,5, også ved blandingsinstallationer af forskellige materialer. Der skal bestilles en vandanalyse fra vandværket. I denne skal det kontrolleres, om den samlede hårdhed er tilstrækkelig lav. skal den næstmindste grænseværdi, ved V seværdi og ved V grænseværdi fastsættes ud fra nedenstående tabel. samlede hårdhedsgrad indstilles til 2-3 dh ved hjælp af en afsaltningsproces. Dette svarer til en ledeevne Hvis varmeapparatet er tilsluttet systemet uden en hydraulisk forgrening, skal den samlede hårdhed være Tilladte metoder: trins ionbyttere. Vi anbefaler ved den første opfyldning og senere ved behov, at man f.eks. bruger patroner fra Grünbeck eller fra Judo. - Afsaltning via omvendt osmose - Efterfyldning af destilleret vand Grænseværdier afh. af den spec. anlægsvolumen V A (V A = anlægsvolumen/mindste enkeltydelse) Omregning total hårdhedsgrad: 1 mol/m³ = 5,6 dh Samlet ydelse V A V A V A Samlet hårdhed/ summen af jordalkalier Lede-evne Samlet hårdhed/ summen af jordalkalier Lede-evne Samlet hårdhed/ summen af jordalkalier Lede-evne [kw] [ dh] [mol/m³] [ dh] [mol/m³] [ dh] [mol/m³] 1* < ,8* 0,36-3,0* ,2 0,36-2, ,36-0, ,2 0,36-2, ,4 0,36-1, ,36-0, ,4 0,36-1, ,36-0, ,36-0, ,36-0, ,36-0, ,36-0, *) Til centralgasvandvarmer (<0,3l/kW) og systemer med elektriske varmeelementer Trinvis skærpelse af kravene pga. spec. anlægsvolumen (V A = anlægsvolumen / mindste enkeltydelse) og total varmeydelse Den totale påfyldningsvandmængde over hele enhedens køretid må ikke overskride det tre-dobbelte af opvarmningsanlæggets nominelle volumen. Bemærk: En samlet hårdhed på 2 dh må ikke overskrides _

34 Planlægningsanvisninger forvandbehandling Eksempel: Anlæg med en 170 kw kedel; Anlægsvolumen V anlæg = 4000 l V = 4000 l / 170 kw = 23,5 l/kw Denne er større end 10 l/kw, derfor skal trin 3 vælges i stedet for trin 2. På- og efterfyldningsvandet skal ligge i området 2 til 8,4 dh. Hvis den samlede hårdhed af det ubehandlede drikkevand er for høj, skal en del af på- og efterfyldningsvandet afsaltes: Der skal påfyldes A% afsaltet vand: A = 100% - (C maks. - 0,1 dh) / (C drikkevand - 0,1 dh) x 100% C maks. C drikkevand Maksimal tilladte hårdhed i dh Samlet hårdhed af det ubehand. drikkevand i dh Vi anbefaler, at man indregner den forventede mængde efterfyldningsvand ved den første påfyldning. Derefter kan der efterfølgende efterfyldes ubehandlet drikkevand. V behandling = A x (V anlæg + V efterfyldning ) Ved store anlæg i trin 4 må efterfyldningsvandet ikke regnes med i den første påfyldning V behandling = A x (V anlæg ) Eksempel: Anlæggets ydelse = 170 kw; Anlægsvolumen V anlæg = 4000 l; Volumen af efterfyldningsvand V efterfyldning = 1000 l Drikkevandets samlede hårdhed C drikkev. = 18,5 dh; Maksimalt samlet hårdhed C maks. = 8,4 dh Anlæggets ydelse = 170 kw; Anlægsvolumen V anlæg = l; Volumen af efterfyldningsvand V efterfyldning = l V = 4000 l / 170 kw = 23,53 l/kw Drikkevandets samlede hårdhed C drikkev. = 18,5 dh; Maksimalt samlet hårdhed C maks. = 8,4 dh Andel af påfyldningsvand, der skal behandles: A = 100% - (8,4-0,1) / (18,5-0,1) x 100% = 54,9% 54,9 % af på- og efterfyldningsvandet skal afsaltes. V behandling = 54,9% x (4.000 l l) = l Ved opfyldning af anlægget skal det hældes l afsaltet vand på. Derefter kan der efterfyldes drikkevand op til Vmaks. Ved efterfyldning skal det kontrolleres regelmæssigt, at den tilladte hårdhed ikke overskrides _201305

35 Anlægsbog Planlægning Opstillingssted Kedeleffekter QK1 kw QK2 QK3 QK4 Mindste kedeleffekt QKmin kw Anlæggets mindste kedeleffekt Anlægseffekt QK,ialt kw QK,ialt = QK1 + QK2 + QK3 + QK4 Anlægsvolumen Vanlæg l Maksimal forventet efterfyldningsvandmængde Påfyldnings- og efterfyldningsvandmængde Drikkevandets samlede hårdhed anlægsvolumen VEfterfyldning l Samlet forventet mængde i anlæggets levetid Vmaks. l Vmaks. = Vanlæg + Vefterfyldning Cdrikkevand dh f.eks. ud fra analyse af vandforsyning V l/kw V = Vanlæg / QKminimum større / mindre end 20 l/kw Tilladt, samlet hårdhed Cmaks. dh Maksimalt tilladt, samlet hårdhed iht. tabel Andel af demineraliseret drikkevand Påfyldningsvand, der skal behandles kw kw kw A % A = 100% [(Cmaks. 0,1 dh) / (Cdrikkevand 0,1 dh)] x 100% Vbehandling l Vbehandling = A x Vmaks. og Idrifttagning: Påfyldnings- og efterfyldningsvandmængder Tællerstand før den første påfyldning Zgl. i l Dato Forklaring Forkortelse Tællerstand Zny i l Vandmængde V = Zny - Zgl. i l Samlet hårdhed i dh Vbehandling = A x Vanlæg ved trin 4 ph-værdi systemvand efter opvarmningsproces Underskrift og tilstrækkelig gennemskylning Blødgjort påfyldningsvand Ubehandlet påfyldningsvand Efterfyldningsvand Efterfyldningsvand Efterfyldningsvand Efterfyldningsvand Efterfyldningsvand Efterfyldningsvand Efterfyldningsvand Efterfyldningsvand Efterfyldningsvand Efterfyldningsvand V behandling 0,1 V ubehandlet V efterfyldning,1 V efterfyldning,2 V efterfyldning,3 V efterfyldning,4 V efterfyldning,5 V efterfyldning,6 V efterfyldning,7 V efterfyldning,8 V efterfyldning,9 V efterfyldning,10 Kontrol: Vmaks.? ja nej Hvis vandmængden V er større end Vmaks., skal der efterfyldes med demineraliseret vand _

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Gaskedel CGB-75 CGB-100 Kedel Kedel Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Varenr.: 3063314_201305

Læs mere

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Anlægs- og driftsbog Rensning af opvarmningsvand Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Vigtigt! Anlægs-/ og driftsbogen skal opbevares af ejeren/brugeren

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende gaskedler MGK

Kondenserende gaskedler MGK Kondenserende gaskedler MGK Teknisk information Teknisk information Kondenserende gaskedel til drift og opvarmning af vand Testet i henhold til EN 437 / DIN EN 483 / DIN EN 677 og efter EU-bestemmelser.

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Driftsmanual vandkvalitet

Driftsmanual vandkvalitet Driftsmanual vandkvalitet Til kedler af aluminium Til installatøren Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 720 642

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6301 9033 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW Montagevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW VITOMAX 200-HW 9/2011 Sikkerhedsinformationer Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton EcomLine VR Indholdsfortegnelse Forskrifter, retningslinjer.............. 3 2 Mål, tilslutninger af gas/vand........... 4 3 Montage............................

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw Datablad Best.nr. og priser: se prisliste VITOCROSSAL 300 Type CT3U Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-cylinderbrænder

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere