Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed"

Transkript

1 Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej Rønnede Telefon: Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen I Faxe Ladeplads køres langs med kysten ad Hovedgaden mod nordøst ca. 600 meter. Der er adgang til stor parkeringsplads fra Klintevejen Der er ca. 100 meter fra p-pladsen til stranden. Faxe Ladeplads Camping ligger ca. 250 meter bag for strandområdet. Strandbeskrivelse Stranden ved Flagstangen er en populær badestrand i området. Badestranden strækker sig 150 meter i begge retninger. Der forekommer ingen naturlig afgrænsning af stranden. Badevandsbeskrivelse Sandstranden er ca. 20 m bred og der er gode badeforhold. Bag stranden er der et større naturområde med overdrev. Faciliteter Kørestolsrampe til strand Parkeringsplads Toiletter Skraldespande Infotavle Strandklassifikation Badevandes kvalitet kategoriseres i fire klasser, udmærket, god, tilfredsstillende og ringe, med udmærket som det bedste, jf. bek. nr. 165 af Badevandet ved Fladstangen er klassificeret som god hvilket er den 2. bedste badevandskvalitet et badested kan have. Klassificeringen er fortaget på baggrund data fra de sidste 4 års badevandsanalyser og grundlaget beskrevet i badevandsprofilen for badestedet. 1

2 Kort over stranden Ved Flagstangen 2

3 Geografiske forhold Stranden ved Flagstangen Stranden ved Flagstangen ligger i den nordøstlige ende af Faxe Ladeplads. Naturbeskyttelse Området ved Flagstangen udgøres af 3 beskyttet overdrev. Ca. 600 meter øst for badestranden udløber et 3 beskyttet vandløb. Der er 750 meter til nærmeste NATURA-2000 områder: EFfuglebeskyttelsesområde nr. 92, Skovene ved Vemmetofte. Opland og Spildevandsforhold Området bag badestedet er delvist fælleskloakeret og delvist separatkloakeret ifølge udkast til spildevandsplanen. Området har offentligt kloaksystem. Spildevand ledes til Faxe Ladeplads Renseanlæg der udleder til Faxe Å 1,7 km syd for badestedet. I Faxe Å systemet er der desuden udledning fra 2 renseanlæg og en række overløbsbygværker. Der findes 1 overløb fra fælleskloak ca. 600 m sydvest for badestedet. Der findes desuden 5 udløb for regnvandskloak hhv. ved badestedet, 1,6 km, 2,1 km og 3 km sydvest for badestedet og 700 m nordøst for badestedet. Det nære opland til badestedet ved Flagstangen er præget af bymæssigbebyggelse. I baglandet er der en del skov- og landbrugsarealer. 3

4 Hydrologiske forhold Stranden ved Flagstangen Stranden ved Flagstangen ligger i hovedvandopland Østersøen. I udkast til vandplanerne beskrives at de åbne kystområder er overvejende påvirket af næringsstoffer, der tilføres med vandstrømme fra Kattegat via Bælthavet og Øresund samt Østersøen. Dette medfører at der er risiko for ikke at opnå målopfyldelse i Der findes en lang række øvrige kilder til forurening heriblandt industri, renseanlæg, forurenede grunde, skibstrafik og havne mm der ligeledes vurderes at kunne hindre en målopfyldelse. Salinitet: 5-18 psu. Strømforhold: Både de lokale revlestrømme på badestederne og havstrømmene ud for kysten er meget afhængig af vindforholdene og dernæst tidevandet. Tilløb/udledninger: 1 overløb fra fælleskloak 600 m syd for badestedet ved havnen. 5 udløb for regnvandskloak hhv. ved badestedet, 1,6 km, 2,1 km og 3 km sydvest for badestedet og 700 m nordøst for badestedet. Faxe Å udløber 2 km mod syd. 700 meter nordøst for badestranden udløber Hestehave Bæk. Vanddybde/bundforhold: Ind til 230 meter fra kysten er der en maksimal vanddybde på 2 meter. Det dybeste sted i Faxe Bugt er ca. 14 m dybt og er beliggende ca meter fra kysten. Temperaturforhold Vandtemperaturen i badevandsområderne ligger i sommerperioden på grader. 4

5 Badevandskvalitet Punktkilder til forurening Overløbshændelser fra fælleskloakerede områder Udløb fra renseanlæg pga. driftssvigt eller nødoverløb Udledning fra ikke-kloakerede områder Vurderes kilden at kunne være årsag til forurening Ja, der er fælleskloakerede områder i det nære opland. Ja, der ligger et renseanlæg i oplandet til badestedet. Nej der er ingen ikke-kloakerede område i det nære opland. Vurdering af risikoen for forurening fra kilden Overløbshændelser fra fælleskloakerede områder er oftest årsagen til kortvarige fækale forureninger af badevande som følge store nedbørshændelser. Det vurderes også at udgøre en risiko på denne lokalitet ved store nedbørshændelser. Forurening fra Faxe Ladeplads renseanlæg pga. driftssvigt eller nødoverløb vurderes ikke at udgøre en risiko for kortvarige fækale forureninger, da badevandsanalyserne viser at, der ikke forekommer forureninger af badevandet. Udledning fra regnvandssystemer Gylleudslip Tømning af toilettanke fra lystbåde Havbrug Ja der sker udledning fra regnvandssystemer i nærheden af badestedet. Nej der ligger ikke gylletanke og større husdyrbrug tæt på badestedet. Ja der ligger en lystbådehavn (Faxe Ladeplads Havn) tæt på badestedet Nej, der ligger ikke havdambrug i nærheden af badestedet. Forurening fra udledninger fra regnvandssystemer vurderes at ikke udgøre en risiko for kortvarige fækale forureninger i badeområdet. Tømning af toilettanke vurderes ikke at udgøre en reel risiko for kortvarige fækale forureninger da badevandsanalyserne viser, at der ikke forekommer forureninger af badevandet Klappladser Nej der er ikke en klapplads i nærheden af badestedet Diffuse kilder til forurening Udvaskning af næringsstoffer og pesticider fra oplandet Vurderes kilden at kunne være årsag til forurening Nej, fordi der ikke er landbrugsarealer i det nære opland. Vurdering af risikoen for forurening fra kilden 5

6 Andre kilder til forurening Algeopblomstring Blågrønalger Tang Vurderes kilden at kunne være årsag til forurening Ja. Algeopblomstringer forekommer når der rigelige mængder lys, næringsstoffer og varme til stede. Derudover forstærkes algeopblomstringer i perioder med relativ vindstille vejr. Geografisk ser man hyppigst algeopblomstringer i lavvandede områder eller i områder, hvor vandet er lagdelt (springlag). Ja. Cyanobakterierne (blågrønalgerne) i de centrale dele af Østersøen kan i varme, solrige og vindstille perioder danne opblomstringer, som efter længere tids østenvind spreder sig ind i Bælthavet og til det sydlige Kattegat. Ja fordi makroalger (tang) kan rives løs ved hårdt vejr og skylle op på stranden og skabe æstetiske problemer for badegæster, og nedbrydningen af tykke måtter af tang kan give iltmangel. Det er til stor gene for badende og beboere, fordi det lugter så fælt. Opskyllet er oftest helt ufarligt for mennesker, men det gør stranden uæstetisk. Vurdering af risikoen for forurening fra kilden Der er en risiko for algeopblomstring af badesteder. Algeopblomstringer oftest styret af vind- og havstrømme Forekomster af store mængder alger vil blive indrapporteret i forbindelse med den almindelige kontrol af badevandet. Det vurderes at der er risiko for at badestedet kan opleve problemer med blågrønalger hvis man er uheldig og opleve perioder med store algeopblomstringer i Østersøen og vindretninger der fører algerne op langs den østjyske kyst. Det er risiko for at der kan forekomme opskylning af tang i badeområdet ved hårdt vejr og pålandsvind. 6

7 Forvaltningsmæssige foranstaltninger Forvaltningsmæssige foranstaltninger til at forebygge forurening Kommunens spildevandsplan forebygger generelt mod fremtidige fækale forureninger og det vil også forbedre badevandskvaliteten i kommunen. Badevandskvaliteten vil blive analyseret løbende i badesæsonen. Hvis der skulle opstå forureninger ved kommunens strande vil der bliver opsat skilte om badeforbud på de berørte strande. Kommunen vil i badesæsonen følge med i udviklingen af alger og blågrønalger i Kattegat og Faxe Bugt. Ved kraftige opblomstringer nær kommunens strande vil der bliver opsat skilte om badeforbud på de berørte strande. Gode Algeråd: Hvis vandet er varmt og vejret er godt, kan der være alger i juli og august. Hold øje med skilte, der fraråder badning. Gå ud i vandet til knæene og kik på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade. Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer. Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være døde alger. Varslingssystem ved forurening Kontrolovervågningsstedets beliggenhed Ved forurening af badevandet der udløser et badeforbud vil der være: Skiltning om midlertidig badeforbud på badestrand, parkeringsplads og adgangsveje. Information via kommunens hjemmeside Badevandsanalyser Kommunen foretager kontrol af badevandskvaliteten i hele badesæsonen. Resultaterne af prøver kan findes på kommunens hjemmeside under badevand. Medlemsstat Danmark Kommune Faxe Kommune nr. 320 DKBW nr. dkwb11 Stations nr. G7 Stations Navn Ved Flagstangen DKBW navn Ved Flagstangen Hydrologisk reference M UtmX UtmY Referencen Net EUREF89 UTMzone 32 Revision af badevandsprofilen Badevandsprofilerne i kommunen ajourføres efter forskrifterne i bek. nr. 165 af og skal som et minimum revideres hvert 4. år. 7

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil To-Bjerg

Badevandsprofil To-Bjerg Badevandsprofil To-Bjerg Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: byoglandskab@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Nationalt Risikobillede (NRB)

Nationalt Risikobillede (NRB) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk ISBN: 978-87-91590-69-6 Udgivet: 9. april 2013 2 Indhold Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 21 KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 21 KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET 1367 21.1

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere