Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16"

Transkript

1 Eksamensnummer: Side 1 af (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service efter salg. Når Vestas sælger en vindmøllepark følger der automatisk en serviceaftale med. 1 Under finanskrisen holdt serviceaftalerne hånden under virksomheden, idet de gav en tilstrækkelig indkomst til, at virksomheden kunne klare sig. Virksomhedens topchef har pålagt, at serviceforretningen skal øge indkomsten fra serviceaftalerne med 30 % inden for 3 til 5 år siden Det kan derfor konkluderes, at virksomheden fokuserer relativt meget på serviceaftalerne. Selvom det går godt med serviceaftalerne, går indkomst af salg af vindmøller hånd i hånd med indkomsten hos serviceaftalerne. Der kan derfor argumenteres for, at virksomheden i værdikæden også fokuserer på marketing og salg. I samme kategori ser vi også, at virksomheden er begyndt at producere og sælge flere havvindmøller, idet de har formået at være konkurrencedygtige i forhold til den tidligere mastodont på det område, Siemens. 2 Vestas skaber derfor værdi for kunderne hos havvindmøller, idet de skaber mere konkurrence på det tilhørende marked, hvilket gør det billigere for efterspørgerne. 1.2 (5 %) Forklar, hvorfor serviceaftaler er vigtige for Vestas A/S indtjening. Den primære fordel ved serviceaftaler er, at de sikrer en indkomst. Aftalerne binder sig gennemsnitligt i 7 år, hvilket derfor kan betragtes som en meget sikker indkomst. 3 Under krisetider vil salget af vindmøller alt andet lige falde, hvor serviceaftalerne her sikrer 1 Serviceaftaler forgylder Vestas, Erhverv, 28. juli Vestas jagter Siemens' førertrøje, Børsen 19. februar Serviceaftaler forgylder Vestas, Erhverv, 28. juli

2 Eksamensnummer: Side 2 af 16 virksomheden en vis økonomisk stabilitet. Salget af vindmøller kan være svingende. Det er derfor positivt med serviceaftaler, idet de sikrer virksomheden en indtjeningskilde - selv i dårlige tider. Serviceaftalerne består primært af vedligeholdelse og overvågning. Begge funktioner kræver alt andet lige en jævn indsats fra Vestas, hvilket alt andet lige betyder, at indkomsten også er jævn. Topchefen Anders Runevad hos Vestas tjener knap 7 % af omsætningen ved salg af vindmøller. 4 Ved serviceaftaler tjener han 17 % af den dertil hørende omsætning. Dette tyder altså på at dækningsbidraget er væsentligt højere hos serviceaftalerne. Det er derfor fornuftigt, når Vestas A/S intensiverer arbejdet med serviceaftaler, idet serviceforretningen er en meget vigtig del af Vestasforretningen. 1.3 (25 %) Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Vestas A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og internt materiale. Nøgletallene fremgår af bilag 1. Rentabilitetsanalyse Afkastningsgrad Rentabiliteten i Vestas A/S er stærkt forbedret i analyseperioden, idet afkastningsgraden er steget fra 1,1 % i regnskabsår 2012 til 10 % i regnskabsår 2014, dvs. en stigning på 8,88 procentpoint (807 %). Afkastningsgraden ligger i år 2014 på et tilfredsstillende niveau sammenlignet med en markedsrente på 4 % plus risiko tillæg. Årsagen til den positive udvikling skal ses i sammenhæng med virksomhedens fokus på, at nedbringe deres omkostninger. Virksomheden har således formået at nedbringe deres faste omkostninger med 3 mia. kr. 5 4 Serviceaftaler forgylder Vestas, Erhverv, 28. juli Lær af Vestas: En svensk triumf, Børsen 11. februar

3 Eksamensnummer: Side 3 af 16 Overskudsgrad Virksomhedens indtjeningsevne er kraftigt forbedret idet overskudsgraden er steget fra 1,1 % i regnskabsår 2012 til 8,8 % i regnskabsår 2014, dvs. en stigning på 7,71 procentpoint (701 %). Dette har påvirket afkastningsgraden positivt. Forbedringen er sket over alle analyseårene. Årsagen til dette skal igen ses i sammenhæng med virksomhedens fokus på at formindske deres omkostninger. Aktivernes omsætningshastighed Virksomhedens kapitaltilpasningsevne er ligeledes forbedret i perioden, idet aktivernes omsætningshastighed er steget fra 0,98 g i regnskabsår 2012 til 1,13 g i regnskabsår 2014, dvs. en stigning på 0,15 g (16 %). Dette har påvirket afkastningsgraden positivt. Forbedringen er udelukkende sket fra år 2013 til år Årsagen til dette, er at virksomheden for formået, at nedsætte deres gennemsnitlige aktiver uden at formindske deres nettoomsætning væsentligt. Gældsrente Gældsrenten er stærkt forringet i analyseperioden, idet gældsrenten er steget fra 1,8 % i regnskabsår 2012 til 3,1 % i regnskabsår 2014, dvs. en stigning på 1,27 procentpoint (70 %). Afkastningsgraden for 2012 viser, at hver investeret krone har givet et afkast på 1,1 øre. Man har imidlertid i gennemsnit betalt 1,8 øre i rente for hver lånt krone. Det medfører, at der har været et tab på -0,7 øre pr. lånt krone. Årsagen til forringelsen af gældsrenten er, at de finansielle omkostninger er steget væsentligt samtidig med, at de gennemsnitlige gældsforpligtelser er steget procentvis mindre. 3

4 Eksamensnummer: Side 4 af 16 Gearing Gearingen er mildt forbedret i analyseperioden, idet gearingen er steget fra 2,49 % i regnskabsår 2012 til 2,52 % i regnskabsår 2014, dvs. en stigning på 0,03 procentpoint (Cirka 1 %). Den milde forbedring skal ses i sammenhæng med den milde stigning af de samlede gældsforpligtelser samt stigningen hos egenkapitalen. Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning er steget væsentligt fra -0,6 % i regnskabsår 2012 til 27,4 % i regnskabsår 2014, dvs. en stigning på 27,97 procentpoint (-4661 %). Egenkapitalens forrentning befinder sig i 2014 på et tilfredsstillende niveau sammenlignet med markedsrenten plus et risikotillæg. Idet ændringen i egenkapitalen ikke har været forholdsvis væsentlig, skal den kraftige forbedring ses i sammenhæng med virksomhedens fokus på at reducere deres omkostninger. Dette fokus har således vendt resultat før skat fra at give underskud til at give et pænt overskud. Det kan konkluderes, at egenkapitalens forrentning fra 2012 til 2014 er blevet påvirket positivt af ændringen i afkastningsgraden, negativt af stigningen i gældsrenten og positivt af stigningen i gearingen, da vi har tjent på at arbejde med gæld. Konklusion Alt i alt viser udviklingen i Vestas A/S rentabilitet et meget tilfredsstillende forløb. Den forbedrede rentabilitet skyldes primært en intensivering af virksomhedens faste omkostninger. Virksomheden har således opnået en væsentlig forbedring af afkastningsgraden, overskudsgraden og egenkapitalens forrentning. Ved slutningen af 2014 ser virksomhedens rentabilitet således meget positiv ud. 4

5 Eksamensnummer: Side 5 af 16 Analyse af indtjeningsevnen Virksomhedens indtjeningsevne er kraftigt forbedret idet overskudsgraden er steget fra 1,1 % i regnskabsår 2012 til 8,8 % i regnskabsår 2014, dvs. en stigning på 7,71 procentpoint (701 %). Den samlede udviklingen af virksomhedens omsætning og alle virksomhedens omkostninger er alt i alt forløbet negativt, idet alle indekstallene er faldet. Forholdet mellem omsætningen og alle omkostningsinddelingerne er dog forløbet positivt. Omsætning er fra år 2012 til 2014 faldet med 4 %. Produktionsomkostninger er 11 %, hvilket betyder at forholdet mellem disse nøgletal har påvirket overskudsgraden positivt. Omkostningerne til forsknings- og udviklingsomkostningerne er ligeledes forløbet negativ med 16 %. Dette fald er højere end faldet i omsætningen, hvilket har betydet, at det har påvirket virksomhedens overskudsgrad positivt. Distributionsomkostningerne er faldet med 23 %, hvilket er en væsentlig mængde. Igen er faldet her større end faldet i omsætningen, hvilke betyder, at forholdet mellem disse nøgletal for påvirket overskudsgraden positivt. Administrationsomkostningerne er faldet med 26 %, hvilket igen er et væsentligt fald. Dette fald er igen højere end faldet i omsætningen, hvilket betyder at forholdet mellem disse to nøgletal har påvirket overskudsgraden positivt. Dog er administrationsomkostningerne steget fra år 2013 til 2014, hvilket skal ses i sammenhæng 5

6 Eksamensnummer: Side 6 af 16 med stigningen i nettoomsætningen på 14 % fra 2013 til Af indekstallene ses tydeligt, hvorledes Vestas A/S har fokuseret på at nedbringe deres omkostninger. Analyse af soliditet og likviditet Soliditetsgrad Soliditetsgraden var i ,3 %, det vil sige at 23,3 % af de samlede investeringer (aktiver) i Vestas A/S var finansieret med egenkapital. Man kan også udtrykke det på den måde, at 23,3 øre af hver investeret krone i virksomheden kom fra virksomhedsejerne. I 2013 steg soliditetsgraden til 27 %, hvorefter den i 2014 steg yderligere til 29,7 %. I 2014 ligger soliditetsgraden på et relativt lavt niveau. Ud fra et soliditetshensyn er dette utilfredsstillende, da virksomheden kun kan tåle at tabe 29,7 % af aktivernes værdi, inden långiverne lider tab. Ud fra et forrentningsmæssigt synspunkt er det dog positivt, idet vi tjener på at arbejde med gæld. Dog vil det være sværere for virksomheden, at låne penge idet de ikke kan tåle at tabe særligt meget. Likviditetsgrad Likviditetsgraden i Vestas A/S er faldet fra 117,9 % i 2012 til 107,8 % i Den likviditetsmæssige situation i virksomheden ser derfor upassende ud ved udgangen af Da likviditetsgraden ligger over 100 %, er virksomhedens omsætningsaktiver altså større end dens kortfristede gældsforpligtelser. En virksomhed skal helst forsøge, at opnå 6 Uddrag fra ledelsesberetning 6

7 Eksamensnummer: Side 7 af 16 en likviditetsgrad på omkring (5 %) Vurder, hvorledes Vestas A/S likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2. Vestas A/S likviditet er overordnet set forløbet positivt i 2014, idet årets pengestrøm var på millioner kroner. Den væsentligste årsag til dette ses under virksomhedens pengestrømme fra driftsaktivitet. Det forbedrede resultat af primær drift har haft en væsentlig betydning for virksomhedens likviditet i 2014, idet den udgjorde mio. kr.. Herudover har afskrivninger også haft en væsentlig positiv påvirkning på årets pengestrøm. Virksomheden har herudover fået fremskudt noget likviditet, idet de har fået forudbetaling fra kunder på mio. kr.. Virksomheden har desuden haft gæld til leverandører af varer og tjeneste ydelser samt anden gæld. Denne gæld har påvirket virksomhedens likviditet positivt, idet den ikke er betalt endnu. Virksomheden har desuden opkøbt aktiver for væsentlige mængder likvider. Pengestrømmen fra investeringsaktivitet udgør således mio. kr.. Herudover har virksomheden udvidet dens aktiekapital med mio. kr., hvilket har haft en væsentlig indflydelse på virksomhedens likviditet. De likvide beholdninger ultimo er således på mio. kroner. 1.5 (5%) Vurder Vestas A/S fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål Vestas A/S fremtidsudsigter er yderst positive. Virksomheden har formået at skære væsentligt ned på deres faste omkostninger, hvilket har haft en meget positiv virkning på deres økonomiske situation. Herudover har virksomheden sikret sig en jævn indkomst i form af serviceaftaler, hvor virksomheden overvåger og vedligeholder solgte vindmøller. 7

8 Eksamensnummer: Side 8 af 16 Disse serviceaftaler giver sandsynligvis et højt dækningsbidrag, hvilket er yderst positivt. Aftalerne giver desuden mulighed for udvidelse i fremtiden, idet de kan tilbyde aftalerne sammen med deres salg af vindmøller. Herudover har virksomheden formået at blive konkurrencedygtig på markedet for havvindmøller, som tidligere havde været domineret af Siemens. Derfor kan vi med rimelig sikkerhed antage, at dette er en god indtægtskilde, idet der ikke er mange konkurrenter på markedet. Virksomhedens regnskab har sammensat udviklet sig meget positivt. Dette tyder igen på, at virksomheden er godt udrustet til at klare sig i fremtiden. Alt i alt kan det konkluderes, at Vestas A/S fremtidsudsigter ser meget positive ud. 2.1 (5 %) Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm. De nødvendige informationer fremgår af bilag 3. Af ovenstående tabel ses investeringsforslagets nettobetalingsstrøm. 8

9 Eksamensnummer: Side 9 af (5 %) Vurder, om investeringen er lønsom Til vurdering om investeringen er lønsom, skal vi se på nutidsværdien af nettobetalingsstrømmen, hvilket fremgår af nedenstående skema. Idet nutidsværdien i alt er kroner er investeringsforslaget altså lønsomt med den valgte kalkulationsrente på 11 %. 2.3 (5 %) Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætninger. Vi vil nu se på, hvor meget det årlige dækningsbidrag for de to lastbiler kan tåle at ændres før investeringens nutidsværdi går i 0. Ifølge excel finder vi ud af følgende: Årligt dækningsbidrag på lastbilerne: 9

10 Eksamensnummer: Side 10 af 16 Altså kan det årlige dækningsbidrag på lastbilerne kun tåle at falde med = kroner (4 %) før at nutidsværdien af investeringen går i 0. Altså kan vi konkludere at investeringen er relativ følsom overfor dette. Vi kan nu se på, hvor meget de årlige vedligeholdelsesomkostninger højt må stige for de to lastbiler før at den samlede nutidsværdi for investeringen får i 0. Ved hjælp af excel får vi følgende: Årlige vedligeholdelsesomkostninger: Det vil altså sige, at de årlige vedligeholdelsesomkostninger højt må stige med = kroner før at investeringens nutidsværdi går i 0. 10

11 Eksamensnummer: Side 11 af 16 Nu kan vi se på, hvor meget lastbilernes scrapværdi højst må falde før at investeringens nutidsværdi går i 0. Ved hjælp af excel får vi følgende: Lastbilernes scrapværdi: Det vil altså sige, at scrapværdien kan tåle at falde med = kroner (77 %) før at investerings nutidsværdi går i 0. Derfor er investeringen relativ ufølsom overfor dette. 2.4 (5 %) Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne. Ved ændringer der påvirker det årlige dækningsbidrag (Årligt dækningsbidrag for lastbilerne, løn til chauffører samt vedligeholdelsesomkostninger) er investeringsforslaget relativt følsomt overfor ændringer, idet det samlede dækningsbidrag pr. år højst kan tåle at falde med 4 % før, at investeringens nutidsværdi går i 0. 11

12 Eksamensnummer: Side 12 af 16 Ved ændring af scrapværdien er investeringssummen relativt ufølsom. 3.1 (10 %) Beregn, hvilke af de 8 ordrer det er optimalt at producere i det kommende kvartal under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 200 maskintimer. De nødvendige informationer fremgår af bilag 4. Vurdering af prioritet: Da der kun var 200 timer til rådighed, ser prioriteringsskemaet således ud: 12

13 Eksamensnummer: Side 13 af 16 Det vil altså sige, at det i det kommende kvartal er optimalt at producere henholdsvis ordrenummer 5, 8, 2, 4 og 6. Efter disse produkter går antal timer i alt nemlig over begrænsningen på 200 timer. 3.2 (10 %) Vurder, hvilken af de to udvidelsesmuligheder der er mest lønsom. 150 ekstra maskintimer vil gøre virksomheden i stand til at producere resten af deres ordrer idet > 330 som var antal timer i alt det ville tage at producere alle ordrene, jf. opgave 3.1. Af nedenstående skema ses, at produktionen af de resterende ordrenr., nemlig ordrenr. 1, 7 og 8 vil øge dækningsbidraget med kroner. Dog har vi kun brug for = 130 maskintimer. Overarbejdstillæg pr. maskintime: 375 kr. Overarbejdstillæg i alt: 375*130 =

14 Eksamensnummer: Side 14 af 16 Altså vil udvidelsesmulighed nummer 1 forøge dækningsbidraget med = 250 kroner. Udvidelsesmulighed nummer 2 vil forøge kapaciteten med 150, hvilket overskrider vores behov på 130 timer. Det koster derimod kroner. Udvidelsesmulighed nummer 2 vil altså forøge dækningsbidraget med = Det vil altså sige, at det er udvidelsesmulighed nummer 2 der er mest lønsomt, idet dækningsbidraget her er højst. Derfor vil det være mest lønsomt for Skive Vind Solutions A/S at leje en maskine til det kommende kvartal. 4.1 (5 %) Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere komponenten H-14. De nødvendige informationer fremgår af bilag 5. 14

15 Eksamensnummer: Side 15 af 16 Af ovenstående skema ses, at det er lønsomt selv at producere komponenten H-14, idet prisen ved selv at producere er ( ) kroner billigere end ved opkøb hos underleverandør. 4.2 (5 %) Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre, for at det er lønsomt selv at producere komponenten H-14. Til beregning af dette kan opstilles en ligning. X = årligt forbrug af H-14 F(x) = pris i alt ved underleverandør G(x) = pris i alt ved egen produktion F(x) = 16,30x G(x) = 10,60x Vi sætter nu de to ligninger lig med hinanden for at finde ud af, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for at det er lønsomt selv at producere komponenten H-14. F(x) = g(x) 16,30x = 10,60x ,7x = X = 7.894,74 (cirka 7.895) Det vil altså sige, at det årlige forbrug mindst skal udgøre stk. for, at det er lønsomt selv at producere komponenten H

16 Eksamensnummer: Side 16 af (5 %) Redegør for, hvilke fordele og ulemper Zepro A/S vil få, hvis virksomheden selv fremstiller komponent H-14. Den største fordel Zepro A/S vil få ved selv at fremstille komponenten H-14 er naturligvis den økonomiske gevinst, jf. opgave 4.1. Herudover kan vi med rimelig sandsynlighed antage, at virksomheden vil forbedre deres leveringsservice, idet de i så fald selv ville være i stand til at fremstille produktet - fremfor først at skulle købe det hos en underleverandør. Desuden ville egen fremstilling kræve opkøb af en ny maskine. Det vil derfor være sandsynligt, at de vil øge deres drift sikkerhed, idet en ny maskine alt andet lige vil lave mindre fejl end en ældre maskine. Dette betyder også, at der vil være mindre risiko for at maskinen skal repareres i den nærmeste fremtid. Når virksomheden selv råder over en maskine, vil den nemmere kunne opnå tilstrækkelig kapacitet for at imødekomme kunders ønsker. Det vil derfor også have en positiv påvirkning på virksomhedens loyalitet overfor kunderne. Herudover kan vi også med rimelig sandsynlighed antage, at kvaliteten ved egenproduktion vil være højere, idet virksomheden selv kontrollerer deres maskiner. Ulempen ved selv at fremstille komponenten er, at virksomheden binder sig til en ny maskine. Hvis der i fremtiden ikke er samme behov for komponenten, vil det derfor have en negativ påvirkning på virksomhedens økonomi. Hvis virksomhedens fremtid er usikker vil det altså være risikabelt at fremstille komponenten selv. Alt i alt skal virksomhedens valg om egen fremstilling af komponenten tages i sammenhæng med virksomheden forventninger til fremtiden. De skal altså tage højde for, hvor mange ordrer de forventer, samt hvor mange maskintimer der er brug for. 16

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 ERHVERVSØKONOMI Hjemmeopgave #2 Foråret 2010 Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 Spørgsmål 1 Soliditet vil sige en virksomheds evne til at bære tab, herunder risikoen for, at der

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Økonomistyring

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Økonomistyring SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Økonomistyring Mandag den 7. januar 2008 kl. 8.00-12.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr BIOGAS UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr. 32266266 BIOGAS INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 10 UDGIVER Maabjerg Energy

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

LEGO KONCERNEN. Vejen igennem krisen. Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02

LEGO KONCERNEN. Vejen igennem krisen. Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02 LEGO KONCERNEN Vejen igennem krisen Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02 Christina Simoni Jørgensen Henrik Rostrup Jende René Paetau Aalborg Universitet Afgangsprojekt

Læs mere

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Forudsætninger Det antages at jorden købes for 6.750.000 kr. og maskiner (vandingsmaskiner og vogne) for 400.000 kr. Den samlede investeringssum udgør derfor

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2009

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2009 Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2009 Generelt Dette løsningsforslag indeholder veje til løsning af opgaverne. Generelle analyser uden relation til de stillede opgaver skal kun

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte kr. Resultat af primær drift kr.

På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte kr. Resultat af primær drift kr. 119 13. Regnskabsanalyse Opgave 13.1. Regnskabsanalyse I (rentabilitet) På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte 230.000 kr. Resultat af primær drift 450.000

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter NOTAT NR. 1028 Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009. Svineproducenten investerede i gns. kr. 347.000 i jord og fast ejendom, kr. 247.000 i driftsbygninger, kr.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008 Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008 Generelt Dette løsningsforslag indeholder veje til løsning af opgaverne. Generelle analyser uden relation til de stillede opgaver skal kun

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 3. maj 02 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 6.4.1.12 Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og 214 1. Resume Godsomsætningen faldt med 249.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere