Sammenlægningsgrundlag Hvad vil en sammenlægning med Uddannelsesforbundet betyde for dig, og hvad er baggrunden for forslaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenlægningsgrundlag Hvad vil en sammenlægning med Uddannelsesforbundet betyde for dig, og hvad er baggrunden for forslaget"

Transkript

1 Sammenlægningsgrundlag Hvad vil en sammenlægning med Uddannelsesforbundet betyde for dig, og hvad er baggrunden for forslaget

2 Forord På HL s repræsentantskabsmøde i april 2017 gav repræsentantskabet sin opbakning til bestyrelsens indstilling om at indlede realitetsforhandlinger med Uddannelsesforbundet med henblik på en sammenlægning. Forhandlingerne er nu overstået, og i dette hæfte kan du læse mere om baggrunden og det sammenlægningsgrundlag, som begge foreninger skal godkende. I HL skal sammenlægningen besluttes ved en urafstemning blandt alle primære medlemmer. Proceduren er beskrevet nærmere i det vedlagte følgebrev og på hl.dk/urafstemning. Jeg er overbevist om, at en sammenlægning er den rigtige måde at sikre fortsat merkantil interessevaretagelse på skolerne og i det uddannelsespolitiske miljø. Det er samtidig en mulighed for at tilbyde en endnu bedre medlemsservice fra et større sekretariat med mere specialviden. Derudover vil en sammenlægning af fagforeningerne betyde, at medarbejderne på de merkantile og tekniske erhvervsuddannelsesinstitutioner kan forene deres kræfter i bestræbelserne på at opnå og sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår på institutionerne. Bestyrelsen ansér en sammenlægning for at være den eneste farbare vej for HL s medlemmer. Som lille, selvstændig fagforening får HL stadig sværere ved at varetage medlemmernes interesser. I en tid, hvor skoler fusionerer, embedsværket professionaliseres og HL s aftaleområde gradvist formindskes, er HL s økonomi presset til det yderste for at følge med medlemmernes berettigede ønsker og behov. 2

3 Jeg håber, at alle vil deltage i urafstemningen. Det er en stor beslutning, der skal træffes og for at sikre et tydeligt mandat er det vigtigt, at alle tilkendegiver deres holdning til sammenlægningen. Endelig vil jeg takke for de konstruktive bidrag, der er indkommet i løbet af forhandlingerne og på de afholdte møder i løbet af efteråret. I 60 år har undervisere og ledere på de merkantile uddannelser været bedst tjent med at få varetaget deres interesser i Handelsskolernes Lærerforening. Fremadrettet vil de være bedst tjent i Uddannelsesforbundet og Uddannelseslederne. Det er bestyrelsens enstemmige anbefaling. På bestyrelsens vegne Kontaktpersoner Har du spørgsmål til sammenlægningsgrundlaget og baggrunden for forslaget, kan du kontakte: Formand Christoffer Jørgensen Chefkonsulent Mette Pust (tast 1) Har du spørgsmål til, hvordan du deltager i urafstemningen, kan du kontakte: Kommunikationskonsulent Morten Juul Christoffer Jørgensen Formand 3

4 Baggrund Faldende medlemstal Siden 2013 har HL mistet en tredjedel af sine medlemmer. Årsagerne er mange; blandt andet: Kortere grundforløb som følge af erhvervsuddannelsesreformen. Det merkantile grundforløb, hvor hovedparten af HL s medlemmer underviser, blev reduceret kraftigt. Samtidig er elevsøgningen til erhvervsuddannelserne på et lavt niveau. Flere akademisk uddannede lærere. Skolerne oplever en større fleksibilitet ved at ansætte akademisk uddannede lærere til at undervise på tværs af uddannelser og niveauer, end ved at bruge HL s tjenestemandslignende ansatte lærere. Samtidig overgår flere HL-medlemmer til AC-området, i takt med de i stadig højere grad underviser på gymnasialt niveau. Regeringsindgrebet i OK 13 og Lov 409 fjernede den hidtidige arbejdstidsaftale og forberedelsesfaktor. Der ansættes færre lærere, som til gengæld pålægges flere undervisningstimer. Tilsammen betyder dette, at der løbende bliver færre lærere på HL s aftaleområde, og der er ikke nogen tegn på, at udviklingen vil ændre sig markant de kommende år. Da HL allerede organiserer langt størstedelen af de tjenestemandslignende ansatte merkantile lærere, er det heller ikke et spørgsmål om at rekruttere flere medlemmer. De potentielle medlemmer er der simpelt hen ikke. 4

5 Udviklingen i HL's samlede medlemstal / / / / / /

6 Presset økonomi Det faldende medlemstal betyder, at HL i flere år har kørt med driftsunderskud. For skoleåret er det budgetterede underskud 1,8 millioner kroner trods en kontingentstigning på 50 kroner om måneden. HL har en reservefond, hvor afkastet hidtil har dækket driftsunderskuddet. Det gør det ikke længere nu trækkes der direkte på reservefondens formue. HL s reservefond udgør knap 30 millioner kroner. Fonden har kunnet bidrage til HL s drift, idet HL s medlemmer som tjenestemandslignende ansatte hverken kan lockoutes eller strejke. Ved OK-forhandlingerne mødes HL af og til med et ønske fra arbejdsgiverne om at overgå til overenskomstansættelse. Hvis det på et tidspunkt skulle blive gennemført, vil HL s reservefond ikke længere være en reserve, foreningen kan bruge til drift, men en decideret strejkefond, der kan støtte medlemmer i tilfælde af lockout eller strejke. Uden tilskud fra reservefonden kan HL ikke opretholde det hidtidige niveau af medlemsservice og indsats i forhold til overenskomster, arbejdsmiljø og uddannelsespolitik. HL s bestyrelse er enig i, at niveauet i så fald vil blive så lavt, at medlemmerne ikke kan være tjent med det. Ved en sammenlægning indgår HL s formue i Uddannelsesforbundets heraf bliver en forholdsmæssig del øremærket HL s nuværende medlemmer i lokale foreninger og ledermedlemmer. Læs mere i sammenlægningsgrundlaget side 16 og side 17. 6

7 Dalende indflydelse HL har altid haft indflydelse på de merkantile uddannelsesområder gennem en lang række formelle og uformelle adgangsveje til ministerier, skoler, organisationer og politikere. Udover at forhandle overenskomster og lokale aftaler, har den uddannelsespolitiske indflydelse været afgørende for foreningens berettigelse. I kraft af det faldende medlemstal er den politiske indflydelse løbende blevet mindre. HL har stadig en plads i Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, men er blot stedfortræder i det nyere Rådet for Ungdomsuddannelser, og HL blev helt forbigået, da undervisningsministeren i 2017 sammensatte en særlig sparringsgruppe på ungdomsuddannelsesområdet. Alle disse steder er Uddannelsesforbundet fuldgyldige medlemmer. Lokalt svinder indflydelsen i takt med, at tidligere handelsskoler fusioneres ind i større institutioner og campusser. Her udgør HL s medlemmer en meget lille del af den samlede medarbejderskare, og den merkantile indflydelse bliver stadig mindre, uanset hvor stor indsats tillidsrepræsentanten yder. En tillidsrepræsentant med både Uddannelsesforbundets og HL s nuværende medlemmer i ryggen vil stå langt stærkere. 7

8 Om Uddannelsesforbundet Uddannelsesforbundet organiserer undervisere, vejledere, konsulenter og ledere, som overvejende arbejder på almene og erhvervsrettede uddannelser og sprogcentre. Fra 1. januar 2018 udskilles Uddannelseslederne fra Uddannelsesforbundet og bliver en selvstændig medlemsorganisation (læs mere om ledernes organisering på side 13). Uddannelsesforbundet arbejder for at få størst mulig indflydelse på voksen- og ungdomsuddannelserne både på rammer og indhold. Ligesom HL indgår Uddannelsesforbundet overenskomster, har tillidsrepræsentanter på skolerne og hjælper de enkelte medlemmer i forbindelse med ansættelse, sygdom, opsigelse med videre. Uddannelsesforbundet er ligesom HL medlem af hovedorganisationen FTF og Lærernes Centralorganisation (LC) og er partipolitisk neutralt. Forbundet blev grundlagt i 2007 som en fusion mellem Danske Produktionshøjskolers Lærerforening (DPL), Dansk Teknisk Lærerforbund (DTL) og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervidere (LVU). Pt. har Uddannelsesforbundet cirka medlemmer fordelt på cirka erhvervsaktive medlemmer og cirka seniorer. Omkring halvdelen af medlemmerne underviser på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. De har typisk en erhvervsbaggrund med en pædagogisk videreuddannelse. Den anden halvdel er ansat på forskellige offentlige og private uddannelsesinstitutioner. Lokale foreninger Uddannelsesforbundet er opdelt i sektioner og foreninger. På erhvervsskoleområdet vil HL s medlemmer blive medlem af en lokal forening for alle på samme overenskomst på skolen. Foreningens medlemmer vælger en formand, der samti- 8

9 dig er tillidsrepræsentant. På større skoler vil der også blive valgt en fællestillidsrepræsentant. De lokale foreninger opkræver typisk et lokalt kontingent, som varierer fra skole til skole. De holder egne generalforsamlinger, møder, arrangementer med videre, og de vælger delegerede til forbundets kongres. De indgår desuden i regionssamarbejde og holder formandsmøder. Forbundets struktur Kongressen er Uddannelsesforbundets højeste myndighed. Der afholdes kongres hvert tredje år, og her vælges blandt andet medlemmer til hovedbestyrelsen. Kongressen består af delegerede fra lærergruppens foreninger og sektioner samt hovedbestyrelsens medlemmer. Mellem kongresserne er repræsentantskabet Uddannelsesforbundets højeste myndighed. Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert år. Repræsentantskabet består af lærerforeningernes formænd, syv repræsentanter for hver lærersektion samt hovedbestyrelsens medlemmer. Mellem kongresserne og repræsentantskabsmøderne er hovedbestyrelsen forbundets højeste myndighed. Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og 10 lærerrepræsentanter, der alle vælges på kongressen. Efter en sammenlægning vil HL s formand indtræde i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse med garanteret plads frem til HL s formand bliver også medlem af Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne (E-udvalget), som er bindeled mellem hovedbestyrelsen og de lokale foreninger. Læs mere i sammenlægningsgrundlaget på side 14. 9

10 Kontingent og medlemstilbud Uddannelsesforbundet har et grundkontingent til forbundet plus et kontingent til den lokale forening. Grundkontingentet er pt. på 435 kroner om måneden, mens den lokale forening selv bestemmer sin kontingentsats. Til sammenligning er fuldtidskontingentet i HL pt. 442 kroner om måneden. Uddannelsesforbundet har mange af de samme medlemstilbud som HL. Det gælder blandt andet adgang til Lærerstandens Brandforsikring, Tjenestemændenes Låneforening, Forbrugsforeningen og Lån & Spar Bank. Derudover har Uddannelsesforbundet egne ferieboliger, som medlemmerne kan leje, og et medlemsblad, der udkommer otte gange årligt. Læs mere om Uddannelsesforbundets medlemstilbud på kortlink.dk/ry85 Medlemmer med en helbredssikring gennem HL kan fortsætte i ordningen efter sammenlægningen. Tilbuddet gælder kun HL-medlemmer, der har tilmeldt sig helbredssikring inden udgangen af april 2018, idet Uddannelsesforbundet ellers ikke tilbyder helbredssikring. Medlemmer med en supplerende gruppelivsforsikring via HL flyttes over på Uddannelsesforbundets ordning, hvor der er en højere dødsfaldsdækning. Prisen er 597 kroner årligt, hvilket er lavere end HL s ordning, der koster 720 kroner årligt. Uddannelsesforbundets ordning er imidlertid uden ægtefælledækning. Forenede Gruppeliv, der administrerer ordningen, undersøger pt., om det er muligt at tilmelde en ægtefælle på samme vilkår. Det vil ikke kræve afgivelse af nye helbredsoplysninger. 10

11 Hvordan er du stillet som... Underviser på erhvervsskole, erhvervsgymnasium eller amu tjenestemandslignende ansat Uddannelsesforbundet overtager aftale- og forhandlingsretten fra HL. Det betyder, at Uddannelsesforbundet er den eneste faglige organisation, der kan forhandle overenskomst samt indgå lokale aftaler om løn og arbejdstid på dine vegne. Det gælder, uanset om du underviser på eud, eux, hhx, amu, kursusafdeling med videre. Du bevarer de løn- og ansættelsesvilkår, du har i dag, da Uddannelsesforbundets medlemmer generelt har samme overenskomst som HL s medlemmer på erhvervsskolerne. Er du på en handelsskole, hvor du og dine HL-kolleger har egen tillidsrepræsentant, vil I fortsætte med at have det, blot i regi af en lokal forening under Uddannelsesforbundet. Er du på en handelsskole med for få medlemmer til at vælge egen tillidsrepræsentant, vil du enten kunne få hjælp i Uddannelsesforbundets sekretariat eller ved at være medlem af den lokale forening på en naboskole. Er du på en kombinationsskole med særskilt merkantil afdeling, beholder du typisk din tillidsrepræsentant. Er du på en kombinationsskole uden særskilt merkantil afdeling, vælger du og dine HL-kolleger sammen med Uddannelsesforbundets medlemmer en tillidsrepræsentant, som dermed repræsenterer både merkantile og tekniske lærere fremover. Alle HL-medlemmer på kombinationsskoler optages i Uddannelsesforbundets eksisterende lokale forening. 11

12 Underviser på erhvervsakademi Uddannelsesforbundet overtager aftale- og forhandlingsretten fra HL. Det betyder, at Uddannelsesforbundet er den eneste faglige organisation, der kan forhandle overenskomst samt indgå lokale aftaler om løn og arbejdstid på dine vegne. Du bevarer de løn- og ansættelsesvilkår, du har i dag, da Uddannelsesforbundets medlemmer har samme overenskomst på erhvervsakademierne som HL's medlemmer. Er du underviser på et erhvervsakademi, hvor der er minimum fem medlemmer, vil I have egen tillidsrepræsentant. Derudover vil der blive etableret en faglig sammenslutning eller et netværk på tværs af flere erhvervsakademier, så I får indflydelse og inddrages i Uddannelsesforbundets arbejde på området. Adjunkt/lektor Som adjunkt/lektor bevarer du de løn- og ansættelsesvilkår, du har i dag, samt rettigheder hvad angår tjenestemandspension. Der etableres et særlig udvalg for Adjunkt/lektorgruppen, der serviceres af sekretariatet. Udvalget mødes i forbindelse med forberedelse af OK-forhold eller andre ændringer af løn- og ansættelsesvilkår og får dækket transport og tabt arbejdsfortjeneste. 12

13 Leder Som leder bliver du medlem af Uddannelseslederne, som er en ny, selvstændig lederorganisation i LC, Lærernes Centralorganisation. Uddannelseslederne overtager således aftale- og forhandlingsretten fra HL. Sekretariatsbetjening, faglig assistance og koordinering af overenskomstkrav sker i regi af LC Lederforum. Overordnet uddannelsespolitisk interessevaretagelse sker som udgangspunkt via Uddannelsesforbundets repræsentationer i diverse råd og udvalg. Se i øvrigt lederafsnittet i sammenlægningsgrundlaget på side

14 Sammenlægningsgrundlag Her er sammenlægningsgrundlaget i sin fulde ordlyd. Grundlaget er aftalt med Uddannelsesforbundet, og det er samme ordlyd, som Uddannelsesforbundets kongres godkendte 17. november Det er sammenlægningsgrundlaget, der stemmes om til urafstemningen. HL sammenlægges med Uddannelsesforbundet den A. HL s plads i den centrale politiske struktur Hovedbestyrelsen (HB) HL s formand (pr ) får sæde i Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse (HB). Han er 100 % frikøbt og modtager ordinært HB-honorar. Han skal i den kommende kongresperiode varetage de merkantile interesser. Opgaven beskrives nærmere. Hans hverv ophører uden varsel ved kongresperiodens udløb herefter er den merkantile stemme på valg på lige vilkår med HB-medlemmer i øvrigt, og vilkårene er som andre nyvalgte HB-medlemmer. Hvis HL s formand (pr ) fratræder inden udgangen af 2018, får HL s næstformand (pr ) sæde i HB. HL s formand deltager i Uddannelsesforbundets HB-møder fra den 1. januar E-udvalget HL s formand får plads i E-udvalget (EUD/AMU) i kongresperioden. Hvis HL s formand fratræder i kongresperioden, vælges et nyt medlem til E-udvalget blandt de merkantile TR ere. Efter kongressen i 2020 indskrives i reglerne for e-udvalget, at det merkantile område (på linje med AMU-området) sikres repræsentation i e-udvalget. (Den enkelte region indstiller sin repræsentant til HB, som træffer beslutning om e-udvalgets medlemssammensætning, og i den sammenhæng sikres AMU-/mer- 14

15 kantil-repræsentationen. Foreningsområdet, dvs. EUD og AMU, er inddelt i 4 regioner. Regionerne er ikke formaliserede og vedtægtsbestemte og fungerer ikke helt ensartet. Typisk er kredsen i møderne foreningsformænd og næstformænd, og dvs. at i hvert fald foreningsformanden på de merkantile monoskoler vil deltage.) E-udvalget har ansvaret for afholdelse af TR-kursus for foreningsområdet 2 gange om året. Her deltager foreningsformænd og næstformænd samt enkelte yderligere bestyrelsesmedlemmer fra de største skoler. Regionerne arrangerer hvert 2. år Åbne medlemsmøder. De afholdes fredag kl lørdag kl Adjunkt/lektorgruppen Adjunkt/lektorgruppen består af adjunkter og lektorer ansat i det akademiske lønrammeforløb med tjenestemandspensionsret. Gruppen er grænsedraget til AC, der har uddelegeret forhandlingsretten for adjunkt/lektorgruppen til HL under forudsætning af, at gruppens valgte repræsentanter selvstændigt træffer beslutning om OK-forhold på gruppens vegne. Gruppen bevarer sin repræsentation i AC s bestyrelse gennem TOAC (valggruppe), ligesom gruppen fortsat kan udtage OK krav, for så vidt angår gruppens egne specielle krav. Gruppen kan lade sig repræsentere af en sekretariatsmedarbejder fra Uddannelsesforbundet. Der etableres et særlig udvalg for gruppen, der serviceres af sekretariatet. Udvalget mødes i forbindelse med forberedelse af OK-forhold eller andre ændringer af løn- og ansættelsesvilkår og får dækket transport og tabt arbejdsfortjeneste. 15

16 Lederne Lederne organiseres efter den og senest den i Uddannelseslederne, der er en selvstændig lederorganisation i LC. Uddannelseslederne varetager faglige spørgsmål vedr. løn og ansættelsesvilkår herunder OK krav. Hvad angår de uddannelsespolitiske og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål, varetages disse i et koordinationsudvalg bestående af Uddannelseslederne og Uddannelsesforbundet. Uddannelseslederne er tilknyttet LC Lederforum, der bl.a. koordinerer OK krav, men også bidrager med sekretariatsbetjening og faglig assistance. (Uddannelseslederne har endnu ikke helt færdigudarbejdet deres vedtægtsgrundlag. Det påtænkes i vedtægten at operere med landsforeninger, med henblik på at de enkelte større grupper (f.eks. erhvervsskolelederne) får repræsentation i bestyrelsen. Endvidere kan de enkelte grupper etablere netværk eller foreninger, men de er ikke en del af Uddannelsesledernes formelle struktur.) Der overføres fra HL s formue et beløb svarende til antal HL-ledermedlemmer gange det beløb, som Uddannelsesforbundets ledere får overført pr. medlem ved etablering af den nye lederforening. 16

17 B. HL s plads i den lokale TR-struktur Ifølge HL s vedtægter, afvikles der TR-valg i marts/april måned i lige år disse gennemføres. På erhvervsskoleområdet indgår HL med sine medlemmer i Uddannelsesforbundets struktur på foreningsområdet. (De lokale foreninger har egne vedtægter, formand, bestyrelse mm.) Uddannelsesforbundet og HL s formand gennemfører i første halve år af 2018 en proces med henblik på at forberede opbygning af foreninger på monoskoler samt samarbejde og fællesskab i foreninger på kombinationsskoler. Bl.a. inviteres HL s TR ere med til Uddannelsesforbundets TR-temakursus den , og på kurset afholdes en af workshopperne med indhold målrettet HL s TR ere. Yderligere indhold i processen afklares i foråret 2018, og om nødvendigt tilbydes yderligere opkvalificering af TR. På kombinationsskolerne optages HL s medlemmer i den eksisterende lokale forening under Uddannelsesforbundet den Foreningsformanden og/eller fællestillidsrepræsentanten bistår HL s nuværende TR i processen. Uddannelsesforbundet er behjælpelig via en central indsats. De lokale foreninger afholder valg af formand og bestyrelse umiddelbart efter optagelsen af HL s medlemmer. Der overføres fra HL s formue et beløb svarende til antallet af HL-medlemmer gange det beløb, som den lokale forening har i formue pr. medlem. 17

18 På monoskoler (med TR) hjælper Uddannelsesforbundet og HL s formand med at oprette lokale foreninger med vedtægter, foreningsformand, bestyrelse, fælles TR mm. De nye foreninger får tilført et beløb fra HL s formue svarende til de øvrige foreningers gennemsnitlige formue pr. medlem gange antallet af medlemmer i den nye forening. På monoskoler uden TR bistår Uddannelsesforbundet medlemmerne med faglige sager, eller alternativt er de medlemmer af en naboskoleforening og får varetaget deres interesser her. Disse medlemmer betaler suppleringskontingent; afhænger dog af kongresbeslutning i Uddannelsesforbundet i Erhvervsakademier Såfremt der ikke kan etableres en forening(er) på området, etableres en faglig sammenslutning eller et netværk, der sikrer erhvervsakademimedlemmernes inddragelse i forbundets arbejde og indflydelse på forbundets politik på området. C. HL's plads i den centrale administrative struktur Medarbejdere i HL s sekretariat den virksomhedsoverdrages til Uddannelsesforbundet, således at de oppebærer nuværende rettigheder som individuelle rettigheder. Uddannelsesforbundet gennemfører individuelle samtaler med medarbejderne i HL s sekretariat om fremtidige arbejdsopgaver mv. Denne proces igangsættes efter den

19 D. Vedtægter HL s medlemmer optages i Uddannelsesforbundet med de rettigheder og pligter, der fremgår af forbundets vedtægter (kortlink.dk/ry82). Desuden indstilles en række forslag til vedtægtsændringer på forbundets kongres i november Disse kan læses her: kortlink.dk/ry84 19

20 Dette hæfte indeholder en præsentation af og begrundelse for forslaget om, at HL sammenlægges med Uddannelsesforbundet. Sidst i hæftet er det sammenlægningsgrundlag, som sendes til urafstemning i december Hæftets indhold samt øvrig information om den foreslåede sammenlægning og urafstemningen kan findes på hl.dk/urafstemning Snorresgade 15, 2 sal 2300 København S

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet Indkomne forslag. DE KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE ER OMTALT I VEDLAGTE

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Indkomne forslag til repræsentantskabet

Indkomne forslag til repræsentantskabet Indkomne forslag til repræsentantskabet Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet den 19. april 2013:

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Vejledningen rummer også forbundets anbefalinger (modeller) vedr. sammenhængen mellem valg af TR/TRS, og valg af foreningsformand/næstformand.

Vejledningen rummer også forbundets anbefalinger (modeller) vedr. sammenhængen mellem valg af TR/TRS, og valg af foreningsformand/næstformand. AUGUST 2012 VEJLEDNING OM VALG AF TILLIDSRE- PRÆSENTANTER OG FORENINGS- FORMÆND PÅ FORENINGSOMRÅDET Med denne vejledning, har Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse ønsket at sikre, at regler og formalia

Læs mere

Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant

Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant Spørgeskemaet blev udsendt d. 6. januar til samtlige 365 tillidsrepræsentanter i forbundet. I undersøgelsen indgår i alt 289 påbegyndte besvarelser ud af 365 mulige. Spm. 1 Hvad er dit hovedansættelsesområde?

Læs mere

Bilag til indkomne forslag til vedtægtsændringer 2016

Bilag til indkomne forslag til vedtægtsændringer 2016 Bilag til indkomne forslag til vedtægtsændringer 2016 BILAGET INDEHOLDER DELS DE NUGÆLDENDE BESTEMMELSER, SOM FORESLÅS ÆNDRET, DELS DE KONKRETE - ÆNDRINGER. 1 Forslag 1 4 Udmeldelse Udmeldelse af foreningen

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Bilag til indkomne forslag til vedtægtsændringer 2016 med ændringsforslag

Bilag til indkomne forslag til vedtægtsændringer 2016 med ændringsforslag Bilag til indkomne forslag til vedtægtsændringer 2016 med ændringsforslag BILAGET INDEHOLDER DELS DE NUGÆLDENDE BESTEMMELSER, SOM FORESLÅS ÆNDRET, DELS DE KONKRETE - ÆNDRINGER. Ændringsforslag til det

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Vedtægter Handelsskolernes Lærerforening. Handelsskolernes Lærerforening

Vedtægter Handelsskolernes Lærerforening. Handelsskolernes Lærerforening Handelsskolernes Lærerforening Vedtægter 2017 Handelsskolernes Lærerforening Vedtægter for foreningen, statutter for voldgiftsretten og vedtægter for reservefonden. 08-04-2016 Indhold Vedtægter for HL...

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter 2015 Handelsskolernes Lærerforening

Vedtægter 2015 Handelsskolernes Lærerforening Handelsskolernes Lærerforening Vedtægter 2015 Handelsskolernes Lærerforening Vedtægter for foreningen, statutter for voldgiftsretten og vedtægter for reservefonden. 25-04-2015 Indhold Vedtægter for HL...

Læs mere

Pædagogisk LæringsCenterForening

Pædagogisk LæringsCenterForening Foreningens navn er (PLCF) 1 Formål s formål er at arbejde for bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for medarbejdere på de pædagogiske læringscentre at virke for en stadig bedre udbygning af det pædagogiske

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Strukturen i en ny hovedorganisation

Strukturen i en ny hovedorganisation Strukturen i en ny hovedorganisation 1. Indledning Dette oplæg er resultatet af drøftelser i Politisk Styregruppe om strukturen i en ny hovedorganisation. Bag de oplistede forslag gemmer der sig en lang

Læs mere

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner November 2014 Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner Ifølge punkt 10.4.3 fastsætter hovedbestyrelsen en rammevedtægt for sektionerne, herunder for landsklubber og regionsklubber. Inden

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Uddannelsesforbundets vedtægter

Uddannelsesforbundets vedtægter Uddannelsesforbundets vedtægter November 2014 Vedtaget på: Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2007 Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs)

Læs mere

Vedtægter. 1 Formål. 2 Medlemmer

Vedtægter. 1 Formål. 2 Medlemmer Vedtægter 1 Formål Danmarks Skolebibliotekarers formål er at arbejde for bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for skolebibliotekarer at virke for en stadig bedre udbygning af skolebiblioteket i alle

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Vedtægter. for. Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere

Vedtægter. for. Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere Vedtægter for Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere Indhold: 1. Navn og formål 2. Medlemmer 3. Organisering 4. De lokale sektioner 5. Landsudvalget 6. Landsmøde 7. Økonomi

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018

Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018 Bilag 2 til fusionsgrundlaget. Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018 Vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger i Landsforeningen af Produktionsskoleledere og Uddannelseslederne (Uddannelsesforbundets

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1. Formål Sektionens navn er

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Kontingenter fra 1. oktober 2015

Kontingenter fra 1. oktober 2015 Kontingenter fra 1. oktober 2015 Medlemmer af foreningerne betaler følgende kontingenter: grundkontingent og konfliktkontingent/låneafdrag for almindelige medlemmer TABEL 1 satser for beskæftigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Hvem, hvad, hvorfor Gruppen af Yngste Læger, GYL, består af repræsentanter for de nyuddannede læger i Yngre Læger.

Hvem, hvad, hvorfor Gruppen af Yngste Læger, GYL, består af repræsentanter for de nyuddannede læger i Yngre Læger. Maj 2014/SNJ Hvidbog for GYL Hvem, hvad, hvorfor Gruppen af Yngste Læger, GYL, består af repræsentanter for de nyuddannede læger i Yngre Læger. GYL-gruppen er sammensat af repræsentanter for de to seneste

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Dato 20. maj 2015 Dagsordenspunkt 6.1. Emne Baggrund: Forløbsbeskrivelse OK 2015 m.v. OK 2015 forhandlingerne i stat og kommuner Hovedbestyrelsens arbejde Januar 2014: På hovedbestyrelsens

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter

Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter Hovedbestyrelsen indstiller enstemmigt til kongressens godkendelse, at kontingenter for de kommende år fastsættes af hovedbestyrelsen på grundlag af budgetoplæg

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse Indledning: Vi har udarbejdet en strategi for: medlemsorganisering og fastholdelse, hvor der er blevet lagt vægt på en

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere