MODULPLAN SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN AABENRAA MODUL 14. Gældende for forår 2018, prøvetermin oktober og januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODULPLAN SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN AABENRAA MODUL 14. Gældende for forår 2018, prøvetermin oktober og januar"

Transkript

1 MODULPLAN SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN AABENRAA MODUL 14 Gældende for forår 2018, prøvetermin oktober og januar

2 Indhold Indledning... 1 Moduloversigt... 2 Modul Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder... 2 Modul 14 Bachelorprojekt... 3 Tidsplan for 7. semester... 4 Praktiske forhold... 4 Om modul Valg af problemstilling fra praksis... 5 Uge 11/ Uge 12/ Moduloversigt, Ordinær og Net uddannelse... 6 Opgavekriterier... 7 Professionsbachelorprojekt... 7

3 Indledning Modulplanen er en oversigt over det enkelte modul og skal ses som en udbygning af de bestemmelser, som er beskrevet i studieordningen med tillæg. Modulplanen er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelsen, studieordningen og modulevalueringer, hvor opmærksomhedspunkter Modulets opmærksomhedspunkter er praksisnærhed, innovation og selvstændighed. Modulplanen er gældende for et bestemt hold studerende og udkommer i elektronisk form. Modulplanen skal anvendes sammen med studiehåndbogen: Modulplanen beskriver overordnet læringsudbyttet for det enkelte modul. Underviserne tilrettelægger modulet så sygeplejestuderende har muligheder for engageret, fagligt og akademisk kompetent at - vurdere borgernes og samfundets behov for sygepleje - fungere selvstændigt, tværfagligt og innovativt i praksis - forholde sig kritisk og etisk ansvarligt Der er i modulet særlig fokus på: - Forsknings og evidensbasering - Innovation og teknologi - Simulation og praksisnærhed Modulansvarlig: Margrete Meldgaard: mmel@ucsyd.dk 1

4 Moduloversigt Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Studieaktivitetsmodellen Studieaktivitetsmodellen er en samlet visuel oversigt over fordelingen af modul 14s studieaktiviteter og den studerendes forventede arbejdsindsats. Oplæg Dialogbaseret undervisning DSA/DSR Ekstern teoretisk prøve 20 Timer 3,00 % Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser 0 Timer 0,00 % Deltagelse af studerende Initieret af Vejledning 6 lektioner pr gruppe Lektiecafe Cafemøder 6 Timer 1,00 % Deltagelse af undervisere og studerende initieret af 506 Timer 96,00 % Deltagelse af studerende Initieret af Forberedelse til undervisning og ekstern teoretisk prøve Selvstændig udarb. af studieaktiviteter og suppl. litteratur Skriftlig evaluering 2

5 Modul 14 Bachelorprojekt Varighed 14 uger Tema Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder og modeller til forklaring, forståelse og refleksion over patient- og borgerrettet sygepleje. Professionsbachelorprojektet udarbejdes i et selvvalgt, af uddannelsesinstitutionen godkendt emne, vedrørende en klinisk sygeplejefaglig problemstilling. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At kritisk undersøge, vurdere, og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed At demonstrere viden indenfor curologi og patientologi At demonstrere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder At reflektere over kundskabsgrundlag og metoder relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger indenfor sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed At læse og forstå international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk Kilde: Bilag 2 til Bekendtgørelse nr. 29 af Centrale fagområder ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje

6 Tidsplan for 7. semester Modul 13 Modul 14 Uge 6 til og med uge 11 (forårssemester) Uge 12 til og med uge 26 Uge 35 til og med uge 40 (efterårssemester) Uge 41 til og med uge 4 Studerende til eksamenstermin april/oktober får særskilt brev vedr. de praktiske forhold Praktiske forhold Vigtige datoer Valg af problemstilling uge 10 / 39 Aflevering af bachelorprojekt 2. januar.2018 senest kl på Wiseflow Bachelorprojektets problemformulering sendes til bcni@ucsyd.dk d. 1.december 2017 senest kl Mundtlig prøve d 15. og 16 januar 2018 Dimission d. 19. januar 2018 Første mulighed for omprøve /sygeeksamen er d. 26. februar 2018 (aflevere d 16. februar 2018) Forudsætning for bedømmelse af skriftlige opgaver En studerende, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af uddannelsesinstitutionen bortvises fra prøven. Der skal anvendes juridiske og redaktionelle retningslinjer til udarbejdelse af skriftlige opgaver Studerende bekræfter på forsiden af opgaven i Wiseflow, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Det vil sige den studerende må ikke: skaffe sig eller give uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave udgive en andens arbejde for sit eget anvende tidligere bedømt arbejde uden henvisning (Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr.1500 af 02/12/ ) Den studerende er automatisk tilmeldt ekstern teoretisk prøve Er en prøve ikke bestået eller ikke gennemført skal en individuel aftale indgås Ret til ændringer forbeholdes Andet Det er muligt at udarbejde tværprofessionelle bachelorprojekter. Der indgås i så fald en konkret aftale mellem parterne. Alle forudgående studieforhold skal være afviklet og bestået for at studerende kan afslutte bachelorprojektet. Medmindre I hører andet: Opgaven skal også afleveres elektronisk på UC Viden og kvittering herfra sendes med mail til bcni@ucsyd.dk senest på afleveringsdagen (der kan linkes til UC viden fra bibliotekets hjemmeside). 4

7 Om modul 14 Tema: Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Bachelorprojektet er afslutningen på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje og giver mulighed for, gennem en systematisk undersøgelse af en sygeplejefaglig problemstilling, at fordybe sig i et selvvalgt område. I bachelorprojektet beskrives, undersøges og perspektiveres en problemstilling i forhold til et eller flere af sygeplejerskens virksomhedsområder og kundskabsfelter, jf. beskrivelsen af læringsudbyttet for modul 14. Ud over den generelle introduktion til projektet vil undervisningen omfatte tilbud i relation til opgaveskrivning og litteratursøgning Valg af problemstilling fra praksis Mandag i uge 10/39 De indsendte problemstillinger fra praksis kan ses på BB under fanebladet mit Blackboard : Modul 14Bachelor -> kliniske problemstillinger -> Listen kan også indeholde problemstillinger fra en virksomhed. Her kan det kræve at der indgås en fortrolighedsaftale mellem studerende, vejleder og virksomhed. Et sådan projekt mærkes på forsiden med fortroligt, og der kan ikke være tilhørere til eksamen. Alle problemstillinger på listen er godkendt som relevante, og afdelingerne står til rådighed for en uddybning og en evt. dataindsamling.* Finder du ikke en problemstilling på listen kan du/i også skrive om en selvvalgt problemstilling. For at få den godkendt som klinisk relevant sendes den til mmel@ucsyd.dk senest i uge 10/39. Senest fredag i uge 10/39 De studerende vælger den problemstilling* de ønsker at tage udgangspunkt i, i deres bachelorprojekt og sender besked til bcni@udsyd.dk senest fredag kl. 12 i uge 10/39 med: Navn(e), studienummer og problemstillingens nummer Uge 11/40 I løbet af uge 11/40 afklarer skolen evt. problematikker m.h.t. opfyldelse af ønsker. Fredag i uge 11/41 lægges den endelige liste med de valgte problemstillinger på BB/hjemmesiden Uge 12/41 Oplæg til projekt Tildeling af vejleder sker herefter *Studerende, der selv har indsendt en problemstilling, har førsteret til denne, men er ikke forpligtet til at vælge den. 5

8 Moduloversigt, Ordinær og Net uddannelse Oversigten er gældende for modul 14, forår 2016 Indhold i modulet Lektioner Studieaktiviteter Studieaktivitetsmodellen min. 40 timer/ 1,5 ETCS Sygepleje 14 ECTS teoretisk Sygepleje 6 ECTS klinisk (20) (506 timer) 12 Oplæg til bachelorprojekt Projekt caféer hvor der tages udgangspunkt i de studerendes ønsker og behov i forhold til 3 områder - den gode start mod en problemformulering - den røde tråd i en opgave med særligt fokus på problemformulering og metodevalg og beskrivelse Oplæg vejledning Modulets evaluering 6 2 orientering i forbindelse med uddannelsen afslutning, karriereplanlægning og evaluering Udarbejdelse af bachelorprojekt Modulet evalueres mundtligt og ved digitalt spørgeskema 6

9 Opgavekriterier Professionsbachelorprojekt Fag Sygepleje 14 ECTS Klinisk undervisning 6 ECTS Opgavetype Et skriftligt projekt, der udarbejdes individuelt eller i en gruppe på maks. 3 studerende, med en efterfølgende individuel mundtlig eksamination. Form og omfang Professionsbachelorprojektet udarbejdes i et selvvalgt, af uddannelsesinstitutionen godkendt emne, vedrørende en klinisk sygeplejefaglig problemstilling (BEK nr. 29 af 24/01/2008 om sygeplejerskeuddannelsen). Projektet må maksimalt have et omfang af max anslag inkl. mellemrum. (Forside, resume, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tælles ikke med) Mål Den studerende skal i relation til det beskrevne læringsudbytte for modul 14: Udarbejde et skriftligt projekt der indeholder flg. elementer: Resume som omfatter max 1200 anslag inkl. mellemrum på hhv. engelsk og dansk. Resumeet placeres før indholdsfortegnelsen. Derudover skal der være max 5 søgeord indledning med nuanceret præsentation af en klinisk, sygeplejefaglig problemstilling samt faglig argumentation for og dokumentation af problemets relevans og omfang en fokuseret afgrænsning af problemstillingen, der munder ud i en klar, afgrænset problemformulering der foretages en klar og nuanceret beskrivelse af og argumentation for bachelorprojektets fremgangsmåde med begrundelse for teori- og metodevalg, herunder videnskabsteoretiske overvejelser, og evt. juridiske og etiske overvejelser en nuanceret, kritisk og gennemskuelig faglig bearbejdning den gennemførte bearbejdning og den anvendte fremgangsmåde diskuteres på nuanceret måde konklusion på baggrund af den gennemførte bearbejdning og diskussion med svar på problemformulering kort perspektivering, hvor der peges på større/andre sammenhænge, anvendelsesmuligheder og/eller fremtid for feltet opgavens titel skal fremgå på dansk og engelsk på forsiden Generelle forhold vedrørende den skriftlige del: projektet fremstår velformuleret og læsevenligt projektet har en logisk og klar struktur, og der demonstreres sikker brug af fagsprog og begreber der metakommunikeres, således at den studerendes intentioner fremstår klart i en fremadskridende argumentation der indgår aspekter fra den kliniske praksis, der beskrives en systematisk søgeproces (søgeprotokol vedlægges som bilag) knyttet til projektet, herunder inddragelse af forskningsbaseret viden der indgår international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk givne redaktionelle og etiske retningslinjer følges (se studiehåndbog). 7

10 Der henvises nedenstående bøger som kan være relevante ved opgveskrivningen Rienecker, L og Stray Jørgensen, P 2012, Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 4. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur. ISBN: Henricson, M 2014, Videnskabelig teori og metode fra ide til eksamination, København: Munksgaard. ISBN: Glasdam S (red) 2015 bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område- indblik i videnskabelige metoder. 2 udg. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. Kbh. Litteratur: Der skal anvendes s litteratur i opgavebesvarelsen. Ved den mundtlige eksamination skal den studerende: uddybe, udbygge og perspektivere centrale dele af det skriftlige projekt diskutere anvendt empiri, teori og metode diskutere og vurdere kliniske og udviklingsmæssige aspekter i relation til den valgte problemformulering argumentere overbevisende og kritisk nuanceret diskutere svagheder og styrker på en kritisk og nuanceret måde selvstændigt inddrage relevante teoretiske, metodiske og kliniske perspektiver i argumentationen, og forskelle mellem disse niveauer reflekteres anvende et klart og entydigt fagsprog Forløb af mundtlig eksamination Der afsættes 40 minutter til den mundtlige eksamination: 10 minutter til oplæg fra den studerende efterfulgt af 20 minutter til eksamination og 10 minutter til votering. Eksaminationen varetages af vejlederen, og den beskikkede censor har mulighed for at stille enkelte uddybende spørgsmål. Vejledning Den studerende/gruppen tildeles en vejleder. Vejledningens maximale omfang er 4 timer til individuelle projekter og 6 timer til gruppeprojekter. Vejledning sker på de studerendes initiativ. Vejledningen slutter når projektet afleveres. Bedømmelse Projektet bedømmes af vejleder/eksaminator og en beskikket censor. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse. De studerenes formulerings- og staveevne indgår i bedømmelsen, hvis projektet er affattet på dansk. Det faglige indhold skal dog vægtes tungest. Jfr. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 02/12/2016 Der gives karakter efter 7 trinskalaen. Jfr. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område nr. 114 af 03/02/2015 Kriterier for karakteren 12 Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af prøvens mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Det viser sig ved, at den studerende kan: 8

11 kritisk undersøge, vurdere og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed demonstrere viden indenfor curologi og patientologi demonstrere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder reflektere over kundskabsgrundlag og metoder relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger indenfor sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed læse og forstå international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk Kriterier for karakteren 02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Det viser sig ved, at den studerende demonstrerer: Det skriftlige projekt: Indledning er beskrevet med en noget ufokuseret sygeplejefaglig problemstilling, og der er ansatser til argumentation for problemstillingens relevans, men det faglige belæg er svagt Problemformuleringen fremstår noget uklar og uafgrænset og udspringer kun delvis af den beskrevne sygeplejefaglige problemstilling Fremgangsmåden til besvarelse af problemformuleringen er beskrevet, men argumentationen herfor fremstår ufuldstændig og noget usikker. Blandt andet er henvisningen til metodelitteratur svag. Videnskabsteoretiske og evt. etiske overvejelser er medtaget, men fremstår svagt Valg af teori og eventuel empiri til besvarelse af problemformuleringen beskrives, men valgene fremstår kun delvis logiske i forhold til problemformuleringen. Argumentationen for valgene fremstår ufuldstændige Udvælgelsen af teori indfanger kun delvis centrale faglige teorier relateret til problemstillingen, og forskningsbaserede kilder er kun svagt repræsenteret I den faglige bearbejdning redegøres der for den anvendte teori og evt. empiri på nogenlunde sikker vis Bearbejdningen har kun delvis besvarelsen af problemformuleringen som omdrejningspunkt Den gennemførte bearbejdning og den anvendte fremgangsmåde er svagt diskuteret Der er mangelfuldt belæg for konklusionen, og problemformuleringen er kun delvist besvaret Kort perspektivering, der kun har svag sammenhæng med den øvrige del af projektet Generelle forhold vedr. den skriftlige del, der svarer til karakteren 02: i dele af projektet kan det være vanskeligt at følge argumentationen metakommunikation findes kun i begrænset omfang projektets sproglige fremstilling og brug af fagsprog er usikker søgeprocessen er dokumenteret, men fremstår mangelfuld Givne redaktionelle og etiske retningslinjer følges i store træk Generelle forhold vedr. den mundtlige eksamination, der svarer til karakteren 02: der inddrages i begrænset omfang relevante teoretiske, videnskabsteoretiske, metodiske og kliniske perspektiver udover det, der fremgår af det skriftlige projekt der demonstreres usikkerhed i diskussion af anvendt empiri, teori og metode udviklingsmæssige aspekter drøftes på usikker og unuanceret vis Der er usikkerhed i anvendelse af fagsprog Kriterier for karakteren 00 Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 9

12 Det viser sig ved, at den studerende i utilstrækkelig grad demonstrerer: Det skriftlige projekt: Indledning er beskrevet med en ufokuseret sygeplejefaglig problemstilling, og der er ansatser til argumentation for problemstillingens relevans, men det faglige belæg er utilstrækkeligt Problemformuleringen fremstår uklar og uafgrænset og udspringer kun delvis af den beskrevne sygeplejefaglige problemstilling Fremgangsmåden til besvarelse af problemformuleringen er utilstrækkeligt beskrevet, og argumentationen herfor fremstår ufuldstændig og noget usikker. Blandt andet er henvisningen til metodelitteratur mangelfuld. Videnskabsteoretiske og evt. etiske overvejelser er medtaget, men fremstår utilstrækkelig Valg af teori og eventuel empiri til besvarelse af problemformuleringen beskrives utilstrækkelig, og valgene fremstår kun delvis logiske i forhold til problemformuleringen. Argumentationen for valgene fremstår ufuldstændige Udvælgelsen af teori indfanger utilstrækkelig delvis centrale faglige teorier relateret til problemstillingen, og forskningsbaserede kilder er kun svagt repræsenteret I den faglige bearbejdning redegøres der for den anvendte teori og evt. empiri på utilstrækkelig vis Bearbejdningen har utilstrækkelig besvarelse af problemformuleringen som omdrejningspunkt Den gennemførte bearbejdning og den anvendte fremgangsmåde er utilstrækkelig diskuteret Der er utilstrækkelig belæg for konklusionen, og problemformuleringen er utilstrækkelig besvaret Kort perspektivering, der har utilstrækkelig sammenhæng med den øvrige del af projektet Generelle forhold vedr. den skriftlige del, der svarer til karakteren 00: i dele af projektet er det vanskeligt at følge argumentationen metakommunikation findes i begrænset omfang projektets sproglige fremstilling og brug af fagsprog er utilstrækkelig søgeprocessen er dokumenteret, men fremstår utilstrækkelig Givne redaktionelle og etiske retningslinjer følges ikke i tilstrækkelig grad Generelle forhold vedr. den mundtlige eksamination, der svarer til karakteren 00: der inddrages ikke i tilstrækkeligt omfang relevante teoretiske, videnskabsteoretiske, metodiske og kliniske perspektiver udover det, der fremgår af det skriftlige projekt der demonstreres usikkerhed i diskussion af anvendt empiri, teori og metode udviklingsmæssige aspekter drøftes på utilstrækkeligt og på unuanceret vis Der er utilstrækkelig anvendelse af fagsprog Indstilling Indstilling sker automatisk og følger i øvrigt bestemmelserne i tillæg til studieordning. Sygdom Ved sygdom kræves dokumentation for ikke at miste et forsøg. Omprøve Ved ikke bestået prøve laves ny aftale om prøvetermin. Det aftales med vejleder, om næste prøve kan tage udgangspunkt i det samme skriftlige projekt eller der skal udarbejdes et nyt projekt. Regler for klage Jfr. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr.1500 af 02/ kapitel 10, og Jfr. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område nr. 114 af 03/02/

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt)

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Udfold dit talent VIA University College Dato: 14. januar 2017 Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Grønlands Universitet. Eksamenskatalog

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Grønlands Universitet. Eksamenskatalog Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Grønlands Universitet Eksamenskatalog 8. semester Hold 2010 1 Indhold: Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Tildeling

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 8. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 8. semester Bachelor i sygepleje Hold 2013 Indhold: Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver på 8. Semester... 5 Valgfag...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Undervisere og vejledere. Modul 14. Hold ES 14 alle linjer. Bachelorprojekt 20 ECTS. Ernæring og sundhed. Modul 14. Lora K Gammelgaard.

Undervisere og vejledere. Modul 14. Hold ES 14 alle linjer. Bachelorprojekt 20 ECTS. Ernæring og sundhed. Modul 14. Lora K Gammelgaard. Modul 14 Hold ES 14 alle linjer Bachelorprojekt 20 ECTS Undervisere og vejledere Lora K Gammelgaard Ane Gasbjerg Hans Iskov jensen Marianne Marker Margrete Meldgaard Ny underviser 1 Undervisere og vejledere...

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 14 Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 14 Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 14 Bachelorprojekt 04/2016 Modul 14 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 14 Bachelorprojekt... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold:... 4 2.3 Tema: Sygeplejeprofession

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2018 Profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2017/2018 Profession,

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 16 november 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Afhænger af hvor den studerendes kliniske modulophold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 13 Sygepleje Praksis -, udviklings- og forskningsviden...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL. Det akademisk rettede talentforløb

GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL. Det akademisk rettede talentforløb GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL Det akademisk rettede talentforløb December 2017 Det akademisk rettede talentforløb Indhold 1. Det akademisk rettede talentforløb... 3 1.1 5 ekstra ECTS-point... 3 1.2 Introduktion,

Læs mere

Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt

Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt Prøvens formål Prøveforudsætninger Prøven dokumenterer i hvilken grad den studerende opfylder læringsmålene for modul 13 i forhold til viden,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen. Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv

Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen. Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv Studieaktiviteter for modul 9 Bioanalytikeruddannelsen Biomedicinsk laboratorieanalyse i et tværgående perspektiv Studieaktiviteter for modul 9 Indhold Modulet er bygget op omkring to projektforløb. Begge

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Intern teoretisk prøve Gældende fra august 2012 Side 1 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Kernefaglighed, Folkesundhedsvidenskab, sundhedsvæsenets

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

7. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 7. semester SEPTEMBERHOLD 15. Gældende fra AUGUST 2018

7. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 7. semester SEPTEMBERHOLD 15. Gældende fra AUGUST 2018 UC SYD, Campus Aabenraa 7. semester Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 7. semester SEPTEMBERHOLD 15 Gældende fra AUGUST 2018 Vær opmærksom på at der kan forekomme

Læs mere

7. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 7. semester SEPTEMBERHOLD 16. Gældende fra september 2019

7. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 7. semester SEPTEMBERHOLD 16. Gældende fra september 2019 Semesterbeskrivelse Aabenraa SEPTEMBERHOLD 16 Gældende fra september 2019 Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer i semesterbeskrivelsen i løbet af semesteret. Dette meddeles i så fald på itslearning

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

7. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 7. semester FEBRUARHOLD 16. Gældende fra februar 2019

7. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 7. semester FEBRUARHOLD 16. Gældende fra februar 2019 UC SYD, Campus Aabenraa 7. semester Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 7. semester FEBRUARHOLD 16 Gældende fra februar 2019 Vær opmærksom på at der kan forekomme

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Modulbeskrivelse for rekvireret modul for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Palliativ indsats symptomlindring og evidensbaseret praksis (målrettet fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Retningslinjer og projektbeskrivelse

Retningslinjer og projektbeskrivelse Dato 14.11.2016 Reference alka og bith Revideret november 2016 Retningslinjer og projektbeskrivelse Ekstern prøve i jordemoderkundskab Modul 9 Modul 9 afsluttes med udarbejdelse af et gruppeprojekt. Det

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, folkesundhedsvidenskab, herunder epidemiologi

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 15: Udvikling af praksis og profession

Modul 15: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom,

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

7. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød DECEMBER Tema: Sygepleje Udvikling af evidens- og forskningsbaseret praksis

7. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød DECEMBER Tema: Sygepleje Udvikling af evidens- og forskningsbaseret praksis 7. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød DECEMBER 2017 Tema: Sygepleje Udvikling af evidens- og forskningsbaseret praksis 1 Indholdsfortegnelse Temabeskrivelse... 3 Læringsudbytte... 3 Semesterstruktur...

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle.

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb Forløbsbeskrivelse for det tværprofessionelle forløb 27.03.2019 1.0 Formål Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at de studerende opøver kompetence i at samarbejde tværprofessionelt og/eller tværsektorielt

Læs mere