SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning"

Transkript

1 SOUNDLINK MICRO Brugervejledning

2 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 6. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 7. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke virker normalt eller er blevet tabt. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet. Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet. Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC). Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende). Produktmærkatet er placeret på remmen og i bunden af produktet. 2 - DANSK

3 OPLYSNINGER OM REGLER BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Overholder IMDA-kravene. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2480 MHz. Bluetooth: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dbm EIRP. Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dbm/mhz EIRP. Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices Artikel XII I henhold til Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder. Artikel XIV Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven. Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger. DANSK - 3

4 OPLYSNINGER OM REGLER UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes. Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Fjernelse af det genopladelige litium-ion-batteri i dette produkt må kun udføres af en kvalificeret person. Kontakt din lokale Bose-forhandler, eller find flere oplysninger på Delens navn Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T DANSK

5 OPLYSNINGER OM REGLER Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed Serie- og modelnumre er placeret på remmen og i bunden af produktet. Serienummer: Modelnummer: Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: 7 er 2007 eller Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefonnummer: Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas , Lomas de Chapultepec, México, D.F. Telefonnummer: (5202) 3545 Inputklassifikation: 5 V 1,5 A Temperaturområde for opladning: 0 C 50 C Temperaturområde for afladning: 0 C 60 C Apple, Apple-logoet, og Siri er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Android, Google Now, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google Inc. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens. Bose Corporations hovedkvarter: Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. DANSK - 5

6 INDHOLD App en Bose Connect Hvad kan jeg foretage mig med Bose Connect-app en?... 8 Hvad indeholder æsken Indhold... 9 Højttalermobilitet Justering af remmen Vandafvisende Højttalerens betjeningsknapper Tænd/sluk Timer til Auto-off Deaktiver timer til auto-off Højttalerfunktioner Medieafspilning og lydstyrkefunktioner Opkaldsfunktioner Adgang til stemmekontrol Batteri Oplad højttaleren Opladningstid Hør batteriniveauet Batteribeskyttelsestilstand Statusindikatorer Bluetooth -indikator Batteriindikatorer Talemeddelelser Sprog, der er forudinstalleret Skift sprog Deaktiver talemeddelelser DANSK

7 Bluetooth-forbindelser INDHOLD Tilslut din mobile enhed ved hjælp af Bose Connect-app en (anbefales) Opret forbindelse ved hjælp af Bluetooth-menuen på din mobile enhed Frakobling af en mobil enhed Genopret forbindelse til en mobil enhed Flere Bluetooth-forbindelser Tilslut en ekstra mobil enhed Identificer tilsluttede mobile enheder Skift mellem to tilsluttede mobile enheder Sådan tilsluttes en tidligere tilsluttet mobil enhed igen Ryd højttalerens parringsliste Del lyd mellem Bose-højttalere Parring af højttalerne ved hjælp af app en Bose Connect (anbefales) Manuel parring af højttalere Party -tilstand Stereo Skift mellem Party-tilstand og Stereo tilstand Deaktivering af Party-tilstand eller Stereo tilstand Pleje og vedligeholdelse Rengør højttaleren Reservedele og tilbehør Begrænset garanti Fejlfinding Almindelige løsninger Nulstil højttaleren DANSK - 7

8 APP EN BOSE CONNECT Download Bose Connect-app en for at holde din software opdateret, tilpasse indstillinger til dine højttalere, gøre det nemt at styre Bluetooth-forbindelser og få adgang til nye funktioner. Hvad kan jeg foretage mig med Bose Connect-app en? Nemt at tilslutte og skifte mellem flere mobile enheder med et enkelt swipe. Tilpas oplevelsen med din højttaler: Navngiv din højttaler. Vælg et sprog til talemeddelelser, eller deaktiver talemeddelelser. Juster timer til auto-off. Par to Bose-højttalere til at afspille i Party-tilstand eller Stereo-tilstand. I Bose Connect-app en, som er tilgængelig online, findes flere oplysninger om disse tilstande. Find svar på ofte stillede spørgsmål. 8 - DANSK

9 HVAD INDEHOLDER ÆSKEN Indhold Bekræft, at følgende dele er i æsken: Bose SoundLink Micro Bluetooth-højttaler USB-kabel Bemærk: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose -forhandler eller Boses kundeservice. Gå til: global.bose.com/support/micro DANSK - 9

10 HØJTTALERMOBILITET Justering af remmen Du kan justere remmen, så du nemt kan transportere din højttaler. For at sikre højttaleren kan du fastgøre den til en genstand som f.eks. et cykelstyr eller en rem på rygsækken. Vandafvisende Din højttaler er vandafvisende og stænktæt. Den er i IPX7- og IPX4-klassen. Du kan nedsænke højttaleren i vand i op til 30 minutter ved en dybde på 1 meter. Den kan også bruges, mens du er i bad, og i regn- eller snevejr. FORSIGTIG: Nedsænk IKKE denne højttaler i vand med en dybde på over 1 meter. > 1 m 10 - DANSK

11 HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER Der er betjeningsknapper oven på højttaleren og på højttalerens yderste kant. Multifunktionsknap Lydstyrke ned Lydstyrke op Bluetooth-knap Tænd/sluk-knap DANSK - 11

12 Højttalerens betjeningsknapper Tænd/sluk Tryk på tænd/sluk-knappen. Batteriindikatorerne lyser konstant hvidt. Timer til Auto-off Timeren til Auto-off sparer på strømmen, når højttaleren forsynes af batteristrøm. Højttaleren slukkes, når lyden er stoppet, og der ikke er trykket på knapper i 20 minutter. Bemærk: Brug Bose Connect-app en til at justere den periode, der skal gå, før din højttaler slukkes automatisk. Deaktiver timer til auto-off Tryk på + og multifunktionsknappen på samme tid, og hold dem nede. Du hører Automatisk slukning deaktiveret. Gentag for at aktivere den automatiske slukningstimer igen. Tip: Du kan også deaktivere timer til auto-off ved hjælp af app en Bose Connect DANSK

13 Højttalerfunktioner Højttalerens betjeningsknapper Medieafspilning og lydstyrkefunktioner Multifunktionsknap Lydstyrke ned Lydstyrke op Funktion Gør følgende Afspil/pause Tryk på multifunktionsknappen. Spring fremad Tryk hurtigt på to gange. Gå tilbage Tryk hurtigt på tre gange. Lydstyrke op Tryk på +. Lydstyrke ned Tryk på. DANSK - 13

14 Højttalerens betjeningsknapper Opkaldsfunktioner Multifunktionsknap Mikrofon Funktion Gør følgende Besvar et opkald Tryk på multifunktionsknappen. Afslut et opkald Tryk på. Afvis et indgående opkald Tryk på, og hold den nede i ét sekund. Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald Tryk på, hvis du er midt i et opkald. Tryk på, og hold den nede i ét sekund, mens du er i gang med et opkald. Skift mellem to opkald Tryk hurtigt to gange på, når du har to aktive opkald. Få adgang til stemmekontrol for at foretage et opkald Slå lyden til/fra for et opkald Tryk på, og hold den nede i ét sekund, mens du ikke er i gang med et opkald. Din mobile enhed understøtter måske ikke stemmekontrol. Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger. Under et opkald skal du trykke på + og - samtidigt DANSK

15 Talemeddelelsesnotifikationer Højttalerens betjeningsknapper Din højttaler identificerer indgående opkald fra personer, der er gemt i din kontaktliste. Se side 20 for at deaktivere denne funktion. Bemærk: Deaktivering af talemeddelelsesnotifikationer deaktiverer også talemeddelelser. Adgang til stemmekontrol Højttalerens mikrofon fungerer som en udvidelse af mikrofonen på din mobile enhed. Ved hjælp af multifunktionsknappen på højttaleren har du adgang til funktionerne til stemmestyring på din enhed for at foretage/modtage opkald, eller bed Siri eller Google Now om at afspille musik, fortælle dig om vejret, oplyse dig om et sportsresultat m.m. Tryk og hold nede på for at få adgang til stemmestyring på din enhed. Du hører en tone, der angiver, at stemmekontrol er aktiv. Multifunktionsknap Mikrofon DANSK - 15

16 BATTERI Oplad højttaleren 1. Sæt USB-kablets lille ende i USB-stikket. 2. Sæt den anden ende af USB-kablet i en vægoplader eller en computer, der er tændt. Under opladningen blinker den senest tændte batteriindikator hvidt. Alle fem batteriindikatorer lyser hvidt, når batteriet er fuldt opladet. Batteriindikatorer Opladningstid Det tager op til fire timer at oplade batteriet helt. Med en fuld opladning kan højttaleren bruges i op til seks timer DANSK

17 Batteri Hør batteriniveauet Hver gang du tænder højttaleren, høres der en talemeddelelse, som angiver batteriniveauet. Når højttaleren er i brug, fortæller en talemeddelelse dig, om batteriet skal oplades. For at høre batteriets opladningsniveau, mens du bruger højttaleren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil du hører en talemeddelelse. Bemærk: For at tjekke batteriet visuelt skal du trykke på mens du ser på batteriindikatorerne (se side 19). og holde knappen nede, Batteribeskyttelsestilstand Når højttalerbatteriet er opbrugt (0 %), eller din højttaler er koblet fra lysnettet og ikke bruges i tre dage med en resterende opladning på under 10 %, skifter den til batteribeskyttelsestilstand. Brug en strømforsynet vægoplader eller computer til at aktivere højttaleren igen. Opbevar højttaleren et køligt sted, når den ikke er i brug. FORSIGTIG: Opbevar ikke højttaleren fuldt opladet i længere perioder eller med en resterende opladning på under 10 procent. DANSK - 17

18 STATUSINDIKATORER Bluetooth- og batteriindikatorerne findes på højttalerens yderste kant. Bluetooth-indikator Viser forbindelsesstatus for en mobil enhed. Bluetooth-indikator Indikatoraktivitet Blinker blåt Blinker hvidt Lyser hvidt Konstant blåt Systemtilstand Klar til tilslutning Opretter forbindelse Tilsluttet Vælg sprog 18 - DANSK

19 Statusindikatorer Batteriindikatorer Viser batteriets opladningsniveau. Batteriindikatorer Indikatoraktivitet Opladningsprocent 0% - 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% 80% - 100% Bemærkninger: Under opladning blinker den senest tændte batteriindikator hvidt. Alle batteriindikatorer lyser hvidt, når højttaleren er fuldt opladet. Hvis du vil tjekke batteriniveauet visuelt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen holde den nede, mens du holder øje med batteriindikatorerne. Hvis enheden er forbundet til en Apple-enhed, viser den højttalerens batteriopladningsniveau tæt på det øverste højre hjørne på skærmen og i meddelelsesområdet. og DANSK - 19

20 TALEMEDDELELSER Talemeddelelser guider dig igennem Bluetooth-forbindelsesprocessen, angiver batteriniveauet og identificerer tilsluttede enheder. Du kan tilpasse talemeddelelser ved hjælp af knapperne på højttaleren. Tip: Du kan også nemt håndtere talemeddelelser ved hjælp af Bose Connect-app en. Sprog, der er forudinstalleret Følgende sprog er forudinstalleret på din højttaler: Engelsk Japansk Hollandsk Spansk Koreansk Russisk Fransk Italiensk Polsk Tysk Portugisisk Mandarin Svensk Find yderligere sprog Yderligere sprog kan være tilgængelige. Download Bose Updater for at søge efter sprogopdateringer. Gå til: btu.bose.com Skift sprog Når højttaleren tændes for første gang, høres talemeddelelserne på engelsk. 1. Tryk på multifunktionsknappen og samtidigt, og hold dem nede, indtil du hører talemeddelelsen for den første sprogmulighed. 2. Tryk på + eller - for at gå igennem listen med sprog. 3. Når du hører dit sprog, skal du trykke på og holde den nede for at vælge sproget. Deaktiver talemeddelelser Tryk på + og samtidigt, og hold dem nede, indtil du hører talemeddelelser er deaktiveret. Bemærk: Gentag for at aktivere stemmemeddelelserne igen DANSK

21 BLUETOOTH-FORBINDELSER Med den trådløse Bluetooth-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en mobil enhed, skal du forbinde enheden med din højttaler. Tilslut din mobile enhed ved hjælp af Bose Connect-app en (anbefales) Tænd din højttaler, download Bose Connect-app en, og følg instruktionerne på skærmen. Når der er oprettet forbindelse, hører du Sluttet til <navn på mobil enhed>, og Bluetooth-indikatoren lyser hvidt. DANSK - 21

22 BLUETOOTH-FORBINDELSER Opret forbindelse ved hjælp af Bluetoothmenuen på din mobile enhed 1. Når du har tændt for din højttaler, skal du trykke på Bluetooth-knappen og holde den nede, indtil du hører klar til tilslutning, og Bluetooth-indikatoren blinker blåt. 2. Aktivér Bluetooth-funktionen på din enhed. Tip: Bluetooth-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger. 3. Vælg din højttaler på listen over enheder. Når der er oprettet forbindelse, hører du Sluttet til <navn på mobil enhed>, og Bluetooth-indikatoren lyser hvidt. Tip: Led efter det navn, du angav for din højttaler i Bose Connect-app en DANSK

23 Frakobling af en mobil enhed Deaktiver Bluetooth -funktionen på din enhed. BLUETOOTH-FORBINDELSER Tip: Du kan også frakoble din enhed ved hjælp af app en Bose Connect. Genopret forbindelse til en mobil enhed Når højttaleren er tændt, vil den forsøge at oprette forbindelse igen til to af de enheder, der har været tilsluttet for nylig. Bemærk: Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt. DANSK - 23

24 FLERE BLUETOOTH-FORBINDELSER Du kan parre flere enheder til din højttaler. Disse Bluetooth-forbindelser betjenes med Bluetooth-knappen. Talekommandoer guider dig igennem kontrol af flere tilslutninger. Inden du tilslutter en ekstra mobil enhed, skal du kontrollere, at denne funktion er aktiveret. Tip: Du kan også nemt administrere mange forskellige tilsluttede enheder ved hjælp af app en Bose Connect. Tilslut en ekstra mobil enhed Du kan gemme op til otte parrede enheder på højttalerens parringsliste, og din højttaler kan aktivt forbindes til to enheder ad gangen. Hvis du vil tilslutte en ekstra enhed, skal du downloade Bose Connect-app en (se side 21) eller bruge Bluetooth-menuen på din mobile enhed (se side 22). Bemærk: Du kan kun afspille lyd fra én enhed ad gangen. Identificer tilsluttede mobile enheder Tryk på for at høre, hvilke enheder der er tilsluttet i øjeblikket. Skift mellem to tilsluttede mobile enheder 1. Sæt lyden på den første enhed på pause. 2. Afspil lyden på din anden enhed DANSK

25 FLERE BLUETOOTH-FORBINDELSER Sådan tilsluttes en tidligere tilsluttet mobil enhed igen 1. Tryk på Bluetooth-knappen for at høre, hvilken enhed der er tilsluttet i øjeblikket. 2. Tryk på igen inden for tre sekunder for at oprette forbindelse til den næste enhed på højttalerens parringsliste. 3. Gentag, indtil du hører navnet på den korrekte enhed. 4. Afspil lyden på den tilsluttede enhed. Ryd højttalerens parringsliste 1. Tryk på Bluetooth-knappen, og hold den nede i 10 sekunder, indtil du hører Bluetooth-enhedslisten er ryddet, og Bluetooth-indikatoren blinker blåt. 2. Slet din højttaler fra Bluetooth-listen på din mobilenhed. Alle enheder slettes, og højttaleren er klar til at oprette forbindelse. DANSK - 25

26 DEL LYD MELLEM BOSE-HØJTTALERE Du kan parre Bose-højttalere, så de spiller i følgende tilstande: Party-tilstand (venstre og højre højttaler afspiller unisont) Stereo-tilstand (venstre højttaler og højre højttaler afspiller adskilt) Det kan du gøre ved hjælp af Bose Connect-app en (anbefales) eller højttalerens betjeningsknapper. Se din Bose brugervejledning for at afgøre, om din sekundære højttaler understøtter disse funktioner. Parring af højttalerne ved hjælp af app en Bose Connect (anbefales) Du kan få flere oplysninger ved at downloade Bose Connect-app en. Manuel parring af højttalere Følg nedenstående instruktioner, hvis du ikke har adgang til app en Bose Connect. Party -tilstand 1. Kontrollér, at begge højttalere er tændt. 2. Sørg for, at én højttaler er tilsluttet din mobile enhed. 3. På den højttaler, der er tilsluttet til din enhed, skal du trykke på Bluetooth-knappen og + samtidigt og holde dem nede. 4. Slip knapperne, når du hører Tryk Bluetooth og lydstyrkeknapperne ned samtidigt på en anden Bose-enhed DANSK

27 Del lyd mellem Bose-HØJTTALERE 5. På den anden højttaler skal du trykke på Bluetooth-knappen og og holde dem nede samtidigt. 6. Slip knapperne, når højttaleren udsender en tone. Efter ca. 10 sekunder hører du Party-tilstand fra begge højttalere samtidigt. Partytilstand er aktiveret, og du kan nu afspille lyd unisont ved hjælp af din mobile enhed. 7. Placer dine højttalere, så du får en optimal oplevelse: I det samme værelse eller udenfor Så der ikke er forhindringer mellem dem Bemærk: Ydeevnen kan variere baseret på mobil enhed, afstand og miljømæssige faktorer. DANSK - 27

28 Del lyd mellem Bose-HØJTTALERE Stereo 1. Konfigurer dine højttalere til Party-tilstand (se side 26). 2. På den ene højttaler skal du trykke på Bluetooth-knappen og + samtidigt. 3. Slip knapperne, når du hører Stereo -tilstand. Du hører venstre fra den venstre højttaler og højre fra den højre højttaler. Stereotilstand er aktiveret, og du kan nu afspille lyd i stereo ved hjælp af din mobile enhed. 4. Placer dine højttalere, så du får en optimal oplevelse: I det samme værelse eller udenfor 3 meter fra hinanden, uden forhindringer mellem dem Så afstanden til hver højttaler er den samme Bemærk: Ydeevnen kan variere afhængigt af den mobile enhed, afstanden og miljøfaktorer. Skift mellem Party-tilstand og Stereo tilstand På hver højttaler skal du trykke på og + samtidigt. Deaktivering af Party-tilstand eller Stereo tilstand Sluk for den anden højttaler DANSK

29 Rengør højttaleren Din højttaler skal muligvis rengøres med jævne mellemrum. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Rengør højttalerens overflade med en blød og fugtig klud (kun vand). Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel. Reservedele og tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice. Gå til: global.bose.com/support/micro Begrænset garanti Din højttaler er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti. Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. DANSK - 29

30 FEJLFINDING Almindelige løsninger Hvis du oplever problemer med højttaleren: Tænd højttaleren (se side 12). Tjek tilstand for statusindikatorer (se side 18). Sørg for, at din mobile enhed understøter Bluetooth-teknologi (se side 22). Oplad batteriet (se side 16). Øg lydstyrken på din højttaler, din enhed og i musik-app en. Flyt din enhed tættere på højttaleren og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Prøv at oprette forbindelse til en anden enhed (se side 24). Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem. Gå til: global.bose.com/support/micro Symptom Ingen strøm (batteri) Højttaleren sluttes ikke til den mobile enhed Bose-højttalere parres ikke sammen manuelt Ingen lyd Løsning Batteriet kan være i beskyttelsestilstand, eller det kan være afladet. Tilslut din højttaler til en strømforsynet vægoplader eller computer. På din enhed: Deaktiver Bluetooth-funktionen, og aktiver den derefter igen. Slet din højttaler fra Bluetooth-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 24). Tilslut en anden enhed (se side 25). Besøg: global.bose.com/support/micro for at se vejledningsvideoer. Rydning af højttalerens parringsliste (se side 25). Tilslut igen. Download app en Bose Connect for at få en ekstra måde at parre dine Bose-højttalere på. Din anden højttaler understøtter måske ikke stereo- eller partytilstand. Se brugervejledningen til din Bose-højttaler. Sørg for, at stemmemeddelelser er slået til. Tryk på Bluetoothknappen for at høre den tilsluttede enhed. Kontrollér, at du bruger den rigtige enhed. Prøv en anden musikkilde. Tilslut en anden mobil enhed (se side 24). Hvis der er tilsluttet to enheder, skal du sætte lyden for den første enhed på pause og afspille lyd på den anden enhed. Hvis der er tilsluttet to enheder, skal du flytte enhederne inden for højttalernes rækkevidde (9 m) DANSK

31 Fejlfinding Symptom Dårlig lydkvalitet Højttaleren oplades ikke Mikrofonen registrerer ikke lyden Den mobile enhed reagerer ikke, når der trykkes på knapperne Løsning Prøv en anden musikkilde. Tilslut en anden enhed. Frakobl den anden enhed. Deaktiver eventuelle lydforbedringsfunktioner på enheden eller musikapp en. Sørg for, at stikket på kablet er korrekt justeret i forhold til stikket på højttaleren. Prøv en anden opladningskilde. Fastgør begge USB-kablets ender. Hvis din højttaler har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade den vende tilbage til stuetemperatur og derefter forsøge at oplade igen. Nulstil din højttaler (se side 32). Kontrollér, at mikrofonåbningen øverst på højttaleren ikke er blokeret. Prøv et andet telefonopkald. Prøv en anden kompatibel enhed. Hvis højttaleren har været udsat for vand, skal du lade den tørre og prøve igen. For funktioner med flere tryk, hvor multifunktionsknappen bruges, skal du variere trykkenes hastighed. Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for visse modeller. Prøv en anden kompatibel enhed. DANSK - 31

32 Fejlfinding Nulstil højttaleren Nulstilling til standardindstillinger rydder tilsluttede mobile enheder og sprogindstillinger fra din højttaler og vender tilbage til de oprindelige indstillinger. 1. Tænd for højttaleren. Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen i 10 sekunder, indtil Bluetoothindikatoren blinker blåt, og du hører klar til tilslutning. For at starte opsætningen skal du downloade Bose Connect-app en (se side 21) DANSK

33 DANSK - 33

34 2017 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 02

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning Bose SoundLink around-ear Bluetooth hovedtelefoner Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Elite 25e Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 10 WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc Brugervejledning jabra.com/stealthuc 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER

SOUNDTOUCH 20 SERIES III WIRELESS SPEAKER Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion Brugermanual jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning Jabra Sport Coach special edition Brugervejledning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Brugervejledning jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT50 BT25. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT50 BT25. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT50 BT25 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din bærbare højttaler 3

Læs mere

JABRA BOOST. Brugervejledning. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Brugervejledning. jabra.com/boost Brugervejledning jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

JABRA SPORT coach wireless

JABRA SPORT coach wireless JABRA SPORT coach wireless Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere