Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer"

Transkript

1 Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af Arresthuset i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har herefter modtaget udtalelser af 8. januar og 5. marts 2001 med bilag fra henholdsvis arresthuset og direktoratet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Af et brev af 20. september 1999 som jeg modtog fra direktoratet i en anden sag (spørgeskemaundersøgelsessagen) fremgik det at der var planer om en AUFombygning af Arresthuset i Frederikssund. Under henvisning hertil bad jeg direktoratet om at oplyse hvad der siden dette brev måtte være sket vedrørende dette spørgsmål. Jeg anmodede samtidig om oplysning om hvad planerne omfatter ud over arbejdslokaler. Direktoratet har i den anledning anført følgende: Direktoratet kan oplyse, at der den 8. februar 2001 blev afholdt møde i arresthuset med deltagelse af både arrestforvareren og kriminalforsorgens tilsynsførende arkitekt. Det blev på mødet aftalt at arkitekten nu udarbejder et projektforslag til AUF ombygning af arresthuset. Projektet skal som minimum indeholde et meget stort AUF-lokale, der ved hjælp af skillevægge kan indrettes på flere måder og dermed både imødekomme behovet for arbejds- og fritidsfaciliteter. Indeholdt i projektforslaget vil endvidere være et forslag til en udvidelse af kapaciteten i sammenhæng med en forbedring af eksisterende bade- og toiletforhold på begge etager.

2 Folketingets Ombudsmand 2 Direktoratet forventer på baggrund af arkitektens umiddelbare overslag, at projektet kan sættes i værk senest i Jeg tager det oplyste til efterretning. Arresthuset har i øvrigt oplyst at der i sidste halvdel af 2000 er gennemført større vedligeholdelsesarbejder i arresthuset. Der er bl.a. sket en gennemgribende reparation og udskiftning af tagets træværk og derefter lagt nyt skifertag. Arresthusets tremandscelle er ombygget og opdelt til en enkeltcelle og en tomandscelle. Det samlede arbejde hvori også indgår et antal mindre udbedringer, er netop afsluttet i februar måned I samme måned er der efter særskilt bevilling fra direktoratet opsat tre nye termovinduer. Jeg har noteret mig det oplyste. I tilslutning til min anmodning ovenfor anmodede jeg om direktoratets bemærkninger til arresthusets ønske om ombygning af lageret. Direktoratet har i den anledning anført følgende: Arresthuset har oplyst, at direktoratet har tilkendegivet, at renovering af bygninger udenfor arresthusets sikrede område kan blive relevant i år 2001 efter indeværende renoveringer og udskiftning af taget. I disse byggeplaner indgår blandt andet nye lagerlokaler og arbejdslokaler. Arresthuset har ikke modtaget et mere nøjagtigt tilsagn om ombygning. Direktoratet kan oplyse, at der som led i AUF-projektet og i tilknytning til AUF-lokalet, som er omtalt ovenfor, vil blive etableret et nyt muret lager/værksted.

3 Folketingets Ombudsmand 3 Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt Toilet- og badeforhold Jeg orienterede (s i rapporten) arresthuset om min behandling i spørgeskemasagen af spørgsmålet om hvordan ordningen med rensevæske fungerer. I tilslutning hertil kan jeg til arresthusets orientering oplyse at jeg nu har modtaget den udtalelse som jeg den 1. november 2000 bad direktoratet om. Udtalelsen der er af 16. januar 2001, var vedlagt en kopi af direktoratets brev af samme dato til kriminalforsorgens anstalter og arrestinspektørerne som Arresthuset i Frederikssund således også har modtaget. Jeg har herefter (i breve af 26. januar 2001 og 9. april 2001) afsluttet min behandling af dette spørgsmål. Jeg er bl.a. fremkommet med nogle bemærkninger vedrørende ordningen med udlevering gennem sundhedspersonalet, men da det i visse institutioner på grund af sabotage fra de indsattes side er meget vanskeligt at sikre at rensevæske faktisk er frit tilgængelig, har jeg udtalt at jeg ingen bemærkninger har til at disse institutioner kan tilrettelægge ordningen sådan at udlevering kan ske gennem sundhedspersonale. Da ordningen med udlevering gennem sundhedspersonale er en undtagelse fra kravet om fri tilgængelighed som kun gælder for institutioner der har fast sundhedspersonale ansat, er ordningen ikke relevant for Arresthuset i Frederikssund. Under henvisning til det anførte i direktoratets brev af 3. oktober 2000 til kriminalforsorgens anstalter og arresthusene om rensevæskeordningen, hvorefter det overlades til de enkelte institutioner at tilrettelægge udleveringsordningen som det findes mest hensigtsmæssigt, bad jeg arresthuset om at oplyse hvordan det ville tilrettelægge udleveringsordningen så kravet om fri tilgængelighed opfyldes.

4 Folketingets Ombudsmand 4 Arresthuset har oplyst at det skab som betegnes som "gangmandens skab", ikke er et skab som alene tilhører gangmanden. Det benyttes af alle indsatte til for eksempel vasketøj. Skabet er således frit tilgængeligt for de indsatte. Under hensyn til mine bemærkninger har arresthuset imidlertid nu flyttet rensevæsken til de indsattes baderum. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad punkt Besøgsrum Jeg anmodede arresthuset om at underrette mig om hvorvidt den foreslåede yderligere ventilation i døren mellem besøgsrummet og toilettet var etableret, og i givet fald om den virkede tilstrækkelig. Hvis det ikke var tilfældet, bad jeg arresthuset om at underrette mig om arresthusets fornyede overvejelser. Arresthuset har oplyst at arresthuset efter samråd med el-installatøren har fundet en bedre og mere funktionel løsning på ventilationsproblemet end den først skitserede. Installatøren har opsat udsugning i besøgsværelset ved at gennembore to vægge og indmure en rist og et ventilationsanlæg ud til fri luft. Herved bliver ventilationen til besøgsrummet bedst mulig. Derudover har installatøren boret ventilriste i døren til toilettet. Der er således nu to automatiske ventilationsanlæg i besøgsområdet, et på toilettet og et i besøgslokalet, og de besøgende kan aktivere anlæggene efter behov.

5 Folketingets Ombudsmand 5 Arresthuset har videre oplyst at arresthuset ikke har haft klager over anlæggene, som arresthuset derfor går ud fra fungerer tilfredsstillende. Direktoratet har henholdt sig til det af arresthuset oplyste. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad punkt Gårdtursarealer Jeg bad arresthuset oplyse om mine bemærkninger under inspektionen om at asfalten trængte til rensning, og at mørtlen mellem murstenene flere steder var faldet ud, havde givet arresthuset anledning til at foretage sig noget. Arresthuset har oplyst at der har været opsat et stillads på gårdtursarealet i forbindelse med de vedligeholdelsesarbejder, der er nævnt ovenfor under pkt Arbejdet har endvidere givet en del støv og snavs på gårdtursarealet, og arresthuset har derfor besluttet at afvente byggeriets færdiggørelse, før der iværksættes udbedring af asfalt og mørtel på arealet. Direktoratet har oplyst at arresthuset den 26. februar 2001 telefonisk har oplyst at byggesagen først netop er afsluttet. Direktoratet har herefter aftalt med arresthuset at der snarest vil blive foretaget den fornødne oprensning af arealet. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt 3.1. Arbejde Jeg bad om oplysning om hvorvidt forholdene vedrørende arbejdsdriften som lovet af regionsværkmesteren var blevet bedre.

6 Folketingets Ombudsmand 6 Arresthuset har oplyst at det normalt er svært at skaffe tilstrækkeligt med arbejde til arresthusets indsatte, hvorfor arresthuset i kortere og undtagelsesvis længere perioder af året må udbetale godtgørelse (jf. dagpengecirkulærets 5). I det seneste halve år har arresthuset dog kunnet skaffe mere end tilstrækkeligt med arbejde (dog fortsat kun montagearbejde med rawlplugs og kuglepenne), men de indsatte har med ganske få undtagelser ikke ønsket at arbejde, idet de får tilsendt penge udefra af familie og venner. Arresthuset har derfor som noget nyt måttet sige nej til ordrer fra firmaer. Arresthuset har i den forbindelse anført at arresthuset ikke tidligere har oplevet at så stor end del af de indsatte forsørges udefra. Arresthuset har endelig anført at kontakten til regionsværkmesteren er forbedret gennem det seneste år, uden at arresthuset dog finder at ordningen endnu fungerer optimalt. Direktoratet har anført følgende: Direktoratet er ikke entydigt enig i arresthusets opfattelse af regionsværkmesterens ansvar for arbejdsdriften i arresthuset. Det er derimod direktoratets opfattelse, at ansvaret for arbejdsdriften alene påhviler arresthuset. Direktoratet vil snarest indkalde arresthusets ledelse og regionsværkmesteren til et møde, hvor ansvarsfordelingen vil blive præciseret, ligesom direktoratet i øvrigt vil medvirke til at sikre det fremtidige samarbejde bedst muligt. Herudover er det direktoratets opfattelse, at den ovenfor skitserede AUF-ombygning vil betyde, at arbejdsdriftens forhold vil forbedres betydeligt som følge af de forventede bygningsmæssige forandringer. Jeg tager til efterretning at der ikke længere er problemer med at skaffe tilstrækkeligt med arbejde til de indsatte tværtimod.

7 Folketingets Ombudsmand 7 Jeg har endvidere noteret mig det af direktoratet oplyste om ansvarsfordelingen og indkaldelse til møde mv. Ad punkt 6.1. Forplejning Jeg orienterede arresthuset om at spørgsmålet om dybfrostmadens kvalitet indgik en spørgeskemasag som ombudsmanden af egen drift havde rejst over for direktoratet. Jeg oplyste at denne sag endnu ikke var afsluttet, og at jeg indtil jeg havde modtaget underretning fra direktoratet og havde afsluttet mine overvejelser, ikke foretog mig mere vedrørende dette spørgsmål i relation til min inspektion af Arresthuset i Frederikssund. Denne sag er fortsat ikke afsluttet, men jeg foretager mig desuagtet ikke mere vedrørende spørgsmålet i relation til min inspektion af Arresthuset i Frederikssund. Ad punkt 6.3. De indsattes adgang til køkkenfaciliteter Jeg meddelte arresthuset at jeg ville orientere arresthuset om udfaldet af den sag som jeg af egen drift foranlediget af det oplyste under min inspektion af Arresthuset i Frederikssund havde rejst vedrørende de indsattes adgang til at lave mad i arresthusene, men at jeg ikke foretog mig mere vedrørende dette spørgsmål i denne inspektionssag. Jeg har den 9. april 2001 afsluttet denne sag og sendt arresthuset en kopi af mit brev til direktoratet. Som det fremgår heraf har jeg ingen bemærkninger til de retningslinier der er angivet i et udkast til en orienteringsskrivelse til arresthusene, for de indsattes adgang til madlavning i fællesskab uden at køkkenet skal godkendes hertil. Efter disse retningslinier kan maksimalt 12 indsatte ad gangen lejlighedsvist lave mad sammen forudsat at det ikke giver anledning til hygiejniske problemer. Jeg er herved gået ud fra at direktoratets forudsætning om lejlighedsvi-

8 Folketingets Ombudsmand 8 se arrangementer ikke tilsigter at begrænse muligheden for jævnlig madlavning i de arresthuse hvor det kan indpasses i arresthusets arbejdsrutine. Ad punkt 6.8. Besøg Jeg bad arresthuset om at præcisere besøgstiderne som de er nu. Arresthuset har oplyst at besøgstiderne er ændret efter at de indsatte har rejst kritik af besøgstidernes tidlige placering på dagen, således at der nu er mulighed for besøg alle ugens dage fra kl til kl , fra kl til kl , og fra kl til kl Arresthuset er fortsat fleksibel med at tillade længerevarende besøg såfremt besøgslokalet ikke er booket til andre indsatte. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Da besøgstiden kun er udvidet med et kvarter om aftenen, går jeg ud fra at der fortsat er mulighed for at fravige de ovennævnte tidsrum hvis de besøgende undtagelsesvist ikke kan komme inden for disse tidsrum. Jeg går endvidere fortsat ud fra at længerevarende besøg ikke kun tillades hvis besøgsrummet ikke er booket, men også hvis den besøgende kommer (sjældnere, men) langvejs fra, jf. det anførte i min rapport under dette afsnit. Ad punkt 6.9. Talsmandsordning Jeg bad arresthuset om en udtalelse om arresthusets efterlevelse af cirkulæret om organisatoriske drøftelser med de indsatte. Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse hvad direktoratets anmodning om orientering af de indsatte om, hvordan de organisatoriske former for drøftelser med de indsatte administreres i arresthuset, herefter gav anledning til. Arresthuset har i den anledning revideret husordenen på dette punkt, som nu lyder således:

9 Folketingets Ombudsmand 9 "Indsatte kan anmode om møde med arrestforvarer/overvagtmester vedr. generelle forhold i arresthuset. Modsat vil arresthuset, ifald ingen anmodninger fremsættes, lejlighedsvis afholde møde med indsatte." Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt 7.2. Indelåsning Jeg bad om direktoratets bemærkninger til arresthusets praksis hvorefter alle nyindsatte låses inde i hvert fald et døgns tid efter indsættelsen og således ikke umiddelbart får fællesskab. Direktoratet har anført følgende: Arresthuset har oplyst, at reglen med indelåsning af nyindsatte blev indført efter en konkret og voldsom episode fra en nyindsat rettet mod personalet. Formålet er at give arresthuset mulighed for at foretage en nærmere vurdering af den nyindsattes adfærd og hans evne til at fungere i et fællesskab. Reglen skal samtidig ses i lyset af de senere års undvigelser og optrapning af vold fra indsatte rettet mod ansatte. Arresthuset har videre oplyst, at hovedparten af nyindsættelser er anholdelser, som i det første døgn afventer grundlovsforhør og eventuel varetægtsfængsling. I disse tilfælde er den nyindsatte under alle omstændigheder afskåret fra fællesskab. Det er direktoratets opfattelse, at spørgsmålet om indelåsning af nyindsatte har tæt tilknytning til de aktuelle overvejelser om udmøntning af indstillingen om fællesskab i arresthusene. Direktoratet vil i den forbindelse tage stilling til spørgsmålet. Vedrørende sagen om fællesskab i arresthusene har direktoratet ved kopi af brev af 4. april 2001 til arrestinspektørerne orienteret mig om at fristen for at fremsætte bemærkninger til arbejdsgruppens indstilling om fælles retningslinier for fællesskab i arresthusene er udsat til den 30. april Jeg har som tidligere oplyst i

10 Folketingets Ombudsmand 10 forbindelse med spørgeskemasagen bedt om underretning når direktoratet har taget stilling til arbejdsgruppens indstilling. Jeg har noteret mig at direktoratet vil tage generelt stilling til dette spørgsmål i forbindelse med direktoratets stillingtagen til indstillingen fra arbejdsgruppen. Indtil jeg har modtaget underretning herom, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold i relation til min inspektion af Arresthuset i Frederikssund. Ad punkt 8. Disciplinærsager Jeg bad arresthuset og direktoratet om en udtalelse om hvorvidt en konkret sag om overførsel af en varetægtsarrestant burde have været behandlet efter reglerne i varetægtsbekendtgørelsens 37 om disciplinærsagers behandling. Direktoratet har anført følgende: Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (indstilling om bekendtgørelse om ophold i varetægt af juni 1976), at anvendelse af de såkaldt adækvate reaktioner ofte vi1 være fuldt så indgribende som ikendelse af disciplinærstraf, og at det derfor forekom rimeligt at foreskrive tilsvarende regler om fremgangsmåden herunder om varetægtsarrestantens rettigheder for iværksættelsen af sådanne foranstaltninger. Det er direktoratets opfattelse, at overførslen, der skete af ordens- og sikkerhedsmæssige grunde, var et væsentligt indgreb, og at sagen derfor burde være behandlet efter reglerne i bekendtgørelsens 37. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende den konkrete sag, men jeg går ud fra at arresthuset i tilsvarende sager fremover er opmærksom på anvendelsen af bekendtgørelsens 37.

11 Folketingets Ombudsmand 11 Ad punkt Jeg anmodede arresthuset om at oplyse årsagen til at der i et konkret tilfælde først blev afholdt forhør fem dage efter at den indsatte returnerede til arresthuset efter udeblivelse fra udgang. Arresthuset har oplyst at den indsatte i tidsrummet fra den 23. til den 26. december 1999 havde udgang med henblik på samvær med hustru og barn. Da den indsatte ikke returnerede til det aftalte tidspunkt, kontaktede arresthuset den indsattes hustru, der oplyste at han havde forladt hjemmet. Den indsatte returnerede imidlertid først til arresthuset søndag den 2. januar Arresthuset har endvidere oplyst at arresthuset ved indsattes fremmøde søndag den 2. januar 2000 vurderede at der ved indsattes fortsatte ophold i arresthuset var risiko for negativ påvirkning af arresthusets øvrige indsatte. Arresthuset fandt at dette særlige forhold begrundede overførsel til andet arresthus (Arresthuset i Hillerød), hvilket blev iværksat samme dag. Arresthuset har endelig oplyst at arrestforvareren ved Arresthuset i Hillerød tirsdag den 4. januar 2000 anmodede arresthuset i Frederikssund om at forestå den disciplinære afhøring i Arresthuset i Hillerød. Et par andre aftaler gjorde imidlertid at arrestforvareren ved Arresthuset i Frederikssund ikke kunne tage ud til Arresthuset i Hillerød før fredag den 7. januar 2000.

12 Folketingets Ombudsmand 12 Direktoratet har udtalt følgende: Direktoratet finder det beklageligt, at arresthuset først fem dage efter, at den indsatte returnerede til arresthuset, afholdt forhør i sagen. Der henvises til disciplinærstrafcirkulærets 7, stk. 2, hvorefter disciplinærsager skal behandles hurtigst muligt. Direktoratet har dags dato gjort arresthuset bekendt hermed. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at forhør først blev afholdt efter fem dage og har noteret mig at direktoratet har gjort arresthuset bekendt med sin opfattelse. (Vedrørende det forhold at forhør blev afholdt af arrestforvareren ved Arresthuset i Frederikssund og ikke af arrestforvareren ved Arresthuset i Hillerød, henviser jeg til nedenfor ad punkt ). Ad punkt Jeg bad arresthuset om en udtalelse om hvorvidt den indsatte i en konkret sag ændrede status fra varetægtsarrestant til afsoner i tiden mellem undvigelsen og forhøret. Hvis den indsatte på tidspunktet for forseelserne var varetægtsarrestant, bad jeg endvidere om en udtalelse vedrørende det anvendte retsgrundlag i sagen (reglerne for afsonere). Arresthuset har telefonisk den 6. februar 2001 over for direktoratet oplyst at den indsatte ikke ændrede status fra varetægtsarrestant til afsoner i tiden mellem undvigelsen og forhøret. Arresthuset har endvidere beklaget at der er henvist til reglerne vedrørende afsonere. Der skulle rettelig have været henvist til 18, stk. 3, og 35, stk. 1, i bekendtgørelsen (af 12. september 1978) om ophold i varetægtsfængsel.

13 Folketingets Ombudsmand 13 Direktoratet har henholdt sig til arresthusets beklagelse af at der er henvist til et forkert hjemmelsgrundlag. Jeg tager det oplyste, herunder arresthusets beklagelse, til efterretning. Ad punkt Såfremt den indsatte i ovennævnte sag ændrede status i tidsrummet fra undvigelsen til afholdelsen af forhøret, anmodede jeg arresthuset om en udtalelse om arresthusets kompetence til at behandle disciplinærsagen (jf. fuldbyrdelsesbekendtgørelsens 34, stk. 1, 2. pkt.). Den indsatte ændrede som nævnt ikke status fra varetægtsarrestant til afsoner i tiden mellem undvigelsen og forhøret. Jeg foretager mig derfor ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg anmodede endvidere arresthuset om en udtalelse om årsagen til at en indsat i en anden konkret sag den 7. januar 2000 sad i Arresthuset i Hillerød. Hvis det skyldtes at den indsatte var overført dertil til fortsat strafudståelse, anmode jeg arresthuset om en udtalelse om Arresthuset i Frederikssunds kompetence til at behandle disciplinærsagen (jf. fuldbyrdelsesbekendtgørelsens 34, stk. 4). Det fremgår af omtalen af sagen ovenfor under punkt at den indsatte den 2. januar 2000 efter at være returneret fra udeblivelse fra udgang blev overført til Arresthuset i Hillerød. Det skyldtes at arresthuset ved den indsattes fremmøde vurderede at der ved indsattes fortsatte ophold i

14 Folketingets Ombudsmand 14 arresthuset var risiko for negativ påvirkning af arresthusets øvrige indsatte. At den indsatte blev overført til fortsat strafudståelse i Arresthuset i Hillerød fremgår ikke af forhørsnotatet (eller indberetningen), men det fremgår af døgnrapporten som arresthuset nu har vedlagt. Jeg har noteret mig oplysningen om at den indsatte var overført til fortsat strafudståelse i Arresthuset i Hillerød. Det fremgår endvidere af omtalen af sagen ovenfor under pkt at arrestforvareren ved Arresthuset i Frederikssund afholdt forhør vedrørende den indsatte i Arresthuset i Hillerød efter anmodning fra dette arresthus herom. Direktoratet har oplyst at arresthuset den 9. februar 2001 telefonisk overfor direktoratet har oplyst at forhøret rettelig skulle have været afholdt af arrestforvareren ved Arresthuset i Hillerød. Arresthuset har beklaget at det afholdt forhøret. Direktoratet har i tilslutning hertil anført følgende: det følger af 34, stk. 4, i Justitsministeriets bekendtgørelse af 21. juni 1973 om fuldbyrdelse af frihedsstraf, at overføres den indsatte til fortsat strafudståelse i anden anstalt eller i et arresthus, overgår disciplinærmyndigheden hertil. Direktoratet kan henholde sig til arresthusets beklagelse af, at forhøret ikke blev afholdt af arrestforvareren ved Arresthuset i Hillerød. Jeg er enig i at det er beklageligt at forhøret blev afholdt af arrestforvareren ved Arresthuset i Frederikssund.

15 Folketingets Ombudsmand 15 Ad punkt 9. Opfølgning Jeg afventer som nævnt ovenfor under ad punkt 7.2. direktoratets stillingtagen til spørgsmålet om indelåsning af nyindsatte i en periode efter indsættelsen. Ad punkt 10. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Arresthuset i Frederikssund, Politimesteren i Frederikssund, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Inspektionschef Lennart Frandsen

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. december 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra lederen

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere