Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang"

Transkript

1 Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang KREVI har udarbejdet et søgeværktøj ud fra spare- og effektiviseringskatalogerne i 73 af landets 98 kommuner. Værktøjet indeholder 581 spare- og effektiviseringsforslag, som er inddelt på sektorområder. I dette notat ser OAO nærmere på en række af de forslag, som KREVI har indsamlet fra de enkelte sektorområder og på tværs af kommunerne. KREVI inddeler spare- og effektiviseringsforslagene i 7 underkategorier, som dækker over alt fra arbejdstilrettelæggelse til strukturtilpasninger med lukning af fysiske enheder til følge. Nedenfor gennemgår OAO de væsentligste set i et medarbejderperspektiv af spare- og effektiviseringsforslagene indenfor de enkelte underkategorier. Generelt har forslagne karakter af spareforslag, der reducerer den kommunale service. Forslagene bliver gennemgået under samme overskrift og i samme rækkefølge som i KREVIS spare- og effektiviseringskatalog. Herved er det lettere at læse videre om de enkelte forslag i materialet fra KREVI. Læs mere om: 1. Dagtilbud 2. Skoleområdet 3. Det specialiserede socialområde 4. Sundhedsområdet 5. Ældreområdet 6. Teknik og miljø 7. Administration 8. Tværgående forslag

2 Dagtilbud 1. Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Differentieret ansættelse af dagplejere Såvel Vejle som Ringkøbing-Skjern vil tilbyde kommunens dagplejere at gå ned fra deres nuværende 48- timers arbejdsuge. Vejle vil reducere den ugentlige ansættelse til 36 timer, mens Ringkøbing Skjern vil gøre det muligt at vælge mellem tre modeller; 30, 40 eller 48 timers ugentlig ansættelse. Nednormering i ydertimerne Skive Kommune ønsker at gå fra tre til to moduler i kommunens dagsinstitutioner, da dette forventes at centrere pasningsbehovet og derved skabe grobund for en nednormering i ydertimerne. Ekstern levering af mad til vuggestuer Sønderborg Kommune overvejer at erstatte produktionskøkkener med modtagekøkkener i kommunens vuggestuer, så maden ikke skal indkøbes og tilberedes, men blot anrettes og serveres. 2. Digitalisering og ny teknologi Frederiksberg Kommune vil forbedre selvbetjeningen i pladsanvisningen, mens Faaborg-Midtfyn overvejer at reducere administrative udgifter ved udelukkende at tilbyde digital opskrivning af børn til dagtilbud. 3. Konkurrenceudsættelse Viborg kommune overvejer at udbyde vedligeholdelsen af kommunens legepladser på en langvarig kontrakt (10-20 år), hvorved kommunen forventer at opnå en større ensartethed i standarden på legepladserne. 4. Omlægning af servicetilbud Faaborg-Midtfyn og Ikast-Brande kommuner vil afskaffe hjemmevisitering til dagpleje med en ordning, hvor forældre der ønsker at drøfte særlige forhold får mulighed for en samtale med dagplejepædagogen på dagplejekontoret fx arrangeret som et månedligt åbent hus arrangement. 5. Organisatoriske tilpasninger Centralisering af dagplejeledelsen Holstebro kommune overvejer, at centralisere den decentrale ledelse af dagplejen til én central ledelse for at spare udgifter til morgenvagter og administration.

3 Sammenlægning af distrikter Horsens Kommune ønsker, at erstatte de nuværende fem dagplejedistrikter, der har hver deres leder og souschef, med tre større distrikter, der hver har én leder og én assisterende leder. Samdrift af dagpleje og dagsinstitutioner Flere kommuner opererer med forskellige former for forslag om samdrift af dagpleje og daginstitutioner. Køge overvejer, at lade dagplejen indgå i områdeledelsen således at den nuværende dagpleje opdeles i fire enheder i hvert sit område med hver sin tilknyttede dagplejeleder, som refererer til områdelederen. Besparelsen begrundes med færre lederstillinger og muligheden for at tænke løsninger på tværs af dagplejen og daginstitutionerne. Områdeledelse En række kommuner overvejer, at indføre områdeledelse med henblik på at nedringe antallet af lederstillinger og dermed udgifterne til løn. Storinstitutioner I Randers og Fredericia Kommuner vil man reducere ledelsesomkostningerne ved at samle samtlige af kommunernes institutioner i 12 storinstitutioner/dagtilbudsenheder. Storinstitutionerne vil have mellem syv og 12 børnegrupper. For hver juridisk enhed oprettes en bestyrelse. I den enkelte afdeling oprettes et forældreråd. Besparelsen begrundes med besparelse på ledelsestid, bedre ressourceudnyttelse fx ved vikardækning samt mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. De underliggende afdelinger kommer til at fungere som afdelinger af dagtilbud/storinstitutionen. 6. Strukturtilpasninger Lukning af dagsinstitutioner Der er i flere kommuner (25 ud af 73) udarbejdet forslag om lukning af daginstitutioner. Forslagene varierer bl.a. i forhold til antallet af institutioner, som foreslås lukket, ligesom forslagene begrundes forskelligt. Det nævnes bl.a., at der er faldende børnetal, at nogle institutioner er små institutioner, at nogle af institutionerne ligger tæt på hinanden m.v. Besparelsen begrundes bl.a. med reducerede lønudgifter til personale og ledelse, kun én tillidsrepræsentant og kun én sikkerhedsrepræsentant samt mere bæredygtige enheder med færre samlede udgifter til rengøring, el, vand og varme. Endvidere forudsættes det nogle steder, at de lukkede bygninger kan sælges. Lukning af selvejende institutioner Fem kommuner har i deres spare- og effektiviseringskataloger, forslag om at lukke én eller flere selvejende institutioner, hvormed man bl.a. vurderer at vil kunne spare udgifter til bygningsdrift. 7. Tilpasning af ydelser Reduceret åbningstid

4 En række kommuner overvejer på forskellig vis i og i forskelligt omfang at reducere åbningstiderne i kommunernes institutioner. Udvidet ferielukning En række kommuner overvejer at indføre en generel ferielukning af kommunernes institutioner af 2-3 ugers varighed. Som en del af forslaget vil forældre med pasningsbehov til deres børn, kunne få børnene passet på udvalgte institutioner, der ikke holder ferielukket. Flere kommuner overvejer endvidere at indføre ferielukning i dagplejen. Som en del af forslaget er det ambitionen, at berørte børn henvises til kommunens øvrige institutioner ved behov.

5 Skole-, SFO- og klubområdet 1. Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Ændring af skoledistrikter Holstebro vil undersøge om man ved at ændre de nuværende distriktsgrænser kan skabe større klassekvotienter og samtidig sikre en mere optimal udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse. Forslaget begrundes i den demografiske udvikling med faldende elevtal. Halsnæs Kommune overvejer konkret at gå fra otte til tre skoledistrikter. Ændringen vil ikke forårsage nedlægninger af eksisterende skoler. Besparelsen begrundes med en mere fleksibel fordeling af skoleelever, hvormed antallet af klasser kan reduceres markant. Flyvende skoledistrikter Ikast-Brande Kommune overvejer ved en omlægning af kommunens skoledistrikter til flyvende skoledistrikter at reducere antallet af klasser, forventeligt fra 96 til 90. Allerød Kommune overvejer ligeledes at indføre flyvende skoledistrikter, hvor skolerne i midtbyen får en række optagelseskriterier som fx max. 26 elever pr. klasse, forrang til egne borgere, nærmest boende samt elever med søskende på skolen. Øget undervisningstid; Opsigelse af arbejdstidsaftalen m.v. En række kommuner overvejer forskellige metoder til, hvordan de kan øge lærernes undervisningstid. Hele 13 kommuner Fredericia, Ballerup, Odder, Lyngby-Taarbæk, Stevns, Billund, Ikast-Brande, Holstebro, Nordfyns, Norddjurs, Rebild, Greve og Halsnæs overvejer i den forbindelse at opsige arbejdstidsaftalen mellem kommunerne og lærerkredsen. Dette sker med henblik på at genforhandle aftalen, så den får en lavere omregningsfaktor, hvilket betyder, at der skal bruges mere tid på undervisning og mindre tid på opgaver i tilknytning til undervisningen. Frederiksberg, Favrskov og Furesø kommuner overvejer lignende forslag til at øge den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer. Randers og Horsens kommuner overvejer at ændre ressourcetildelingsmodellen for folkeskolerne, ligeledes med henblik på at øge lærernes undervisningsprocent (fra 40,6 % til 41 %). Reduktion i tildeling af ledelsesressourcer Holbæk og Rebild kommuner overvejer at ændre ressourcetildelingsmodellen på forskellig vis. Holbæk kommune vil ændre modellen, så der fremadrettet ikke bliver tildelt flere ledelsesressourcer som følge af, at en skole tildeles ekstraressourcer til enkeltbørn eller grupper af børn. Rebild Kommune vil derimod fjerne grundtildelingen og fremadrettet gøre ledelsesressourcerne afhængige af elevtallet. Det

6 pointeres, at forslaget vil have konsekvenser for skolernes mulighed for at håndtere administrative og ledelsesmæssige opgaver, idet ledelsen vil blive reduceret. Sammenlægning af klasser og storholdsundervisning Greve Kommune overvejer dels at sammenlægge klasser for klassetrinene 7. og 8., dels at oprette storholdsundervisning i løbet af skoleåret, hvor klassestørrelsen forøges til 30 elever. Sammenlæsning på små skoler Faaborg-Midtfyn Kommune overvejer sammenlæsning på flere små skoler, dvs. at de skoler, som har forholdsvis små klasser, skal undervise flere klasser sammen i flere fag. På nuværende tidspunkt skæres skoler med under 98 elever med 10 pct. i timetildelingen. Det forslås at dette fremadrettet skal hæves, så det gælder for skoler med færre end 110 elever. Samtidig skal skoler med færre end 90 elever skæres 15 pct. i stedet for som nu 10 pct. Reduktion af tiden i heldagsskolen Esbjerg Kommune overvejer at reducere åbningstiden i heldagsskolen, så denne stopper kl eller kl Samtidig vil åbningstiden i kommunens SFO blive udvidet. Der er endnu ikke taget stilling til, om denne udvidelse af åbningstiden i SFO en skal medføre øget forældrebetaling. Transport- og lønbesparelser på svømmeundervisning Rudersdal Kommune overvejer at erstatte én af to lærere i forbindelse med skoleelevernes svømmeundervisning med en livredder. Varde Kommune overvejer, at ændre tilrettelæggelsen af svømmeundervisning med henblik på at spare transportudgifter. Udvidet støttefunktion Rebild Kommune overvejer at udvide støttefunktionen på småbørnsområdet til at omfatte indskoling og SFO for at sikre en bedre overgang mellem områderne. Besparelsen begrundes med lavere udgifter til forebyggende specialundervisning. Pædagoger i specialundervisningen Allerød Kommune overvejer at anvende pædagoger i specialundervisningen, da det i dag udelukkende er lærere, der varetager denne opgave. Ufaglærte til praktisk hjælp Favrskov overvejer at reducere udgiften til uddannet personale ved i videst muligt omfang at lade ufaglærte stå for den praktiske hjælp til elever med handicap. Udleje eller frasalg af lejrskole

7 Haderslev overvejer at udleje eller frasælge en af kommunens to lejrskoler. Hvor førstnævnte løsning vil give forøgede indtægter, vil sidstnævnte foruden en engangsindtægt føre til lavere driftsudgifter. 2. Digitalisering og ny teknologi Rudersdal Kommune overvejer at udvikle et elektronisk skrivebord med henblik på at optimere og derved reducere folkeskolelærernes forberedelsestid. Nordfyns kommune overvejer at udvikle et centralt system, der opdaterer og vedligeholder elvecomputerne. Forslaget begrundes i reducerede lønudgifter. Frederiksberg og Glostrup kommuner overvejer at implementere en løsning, hvor forældre selv indtaster oplysninger ved skoleindskrivning. Initiativet ventes at lette skoleadministrationens arbejde. 3. Eksternt samarbejde Rebild Kommune overvejer at afsøge mulighederne for at indgå et tværkommunalt samarbejde om drift af specialskoler. Samarbejdet vil medføre anlægsudgifter i forbindelse med nybygning. 4. Hjemtagelse af ydelser Hjemtagelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning Varde og Rebild kommuner overvejer fremadrettet selv at varetage Ungdommens Uddannelsesvejledning frem for at samarbejde med/købe ydelsen hos andre kommuner. Mens Varde Kommune begrunder forslaget i færre husleje- og ledelsesudgifter, begrunder Rebild Kommune forslaget med større sammenhæng i opgaveløsningen. Kommunal specialskole Solrød og Holstebro kommuner overvejer at oprette specialskoler indenfor kommunen for derigennem at hjemtage børn fra specialskoler i andre kommuner, fx elever med autisme og ADHD. Besparelsen begrundes med lavere udgifter til egne specialskolepladser samt lavere transportudgifter. 5. Omlægning af servicetilbud Flere børn i normalundervisningen Lyngby-Taarbæk, Norddjurs og Allerød kommuner overvejer på forskellig vis at inkludere flere elever i normalundervisningen. Omlægning af fritidshjem til SFO Skanderborg, Frederikshavn og Roskilde kommuner overvejer at omlægge fritidshjem og klub til SFOpladser, da områderne er reguleret af forskellig lovgivning (Dagtilbudsloven vs. Folkeskoleloven). Kommunerne vurderer at en omlægning vil føre til en forenkling og en harmonisering af området ved at flytte fritids- og klubtilbud fra dagsinstitutionsområdet til skole/sfo-området.

8 Omstrukturering af indskoling Albertslund Kommune vil omstrukturere indskolingsområdet, så fritidshjemmene nedlægges og SFO erne fremadrettet kun er for elever i 0. til 3. klasse. Alle 4. klasser tilbyder klubplads. Ændringen ventes at føre til større sammenhæng mellem skole og SFO. Aldersintegreret indskoling Favrskov og Randers kommuner overvejer at indføre aldersintegrerede klasser i indskolingen (0. til 2. klasse) med henblik på at øge klassekvotienten og reducere antallet af klasser på årgangene. Afskaffelse af modtageklasser for tosprogede Lyngby-Taarbæk kommune overvejer at afskaffe modtageklasser for tosprogede elever. I stedet skal supplerende undervisning tildeles elever efter behov. Forslaget indebærer, at modtageklasserne ophører, og ressourcepersonerne i stedet understøtter elverne i de almindelige klasser. 6. Organisatoriske tilpasninger Distriktsledelse på Børne- og Ungeområdet Herning og Brønderslev kommuner overvejer at indføre distriktsledelse ift. en række institutionstyper, fx dagpleje, dagsinstitutioner, fritidshjem, klub, skole og SFO. De tidligere selvstændige ledelser skal i stedet indgå som afdelinger i den nye distriktsinstitution med en fælles distriktsleder, mens hver afdeling har en daglig leder. Samdrift af små skoler og dagtilbud Vordingborg Kommune overvejer at indføre samdrift for små skoler og dagtilbud, så der bl.a. kan etableres fælles bestyrelse for skole og dagsinstitution og evt. fælles ledelse. Sammenlægning samt opdeling af to skoler Lyngby-Taarbæk overvejer at sammenlægge to skoler til én skole med to afdelinger, hvor den ene skal rumme elever fra 0. til 4. klasse, mens den anden skal rumme elever fra 5. til 9. klasse. Besparelsen findes ved at øge klassekvotienten og reducere udgifter til skoleleder, kontorleder og SFO-leder. Etablering af overbygningsskoler m.v. Billund, Ringkøbing-Skjern, Rebild og Herning kommuner overvejer at etablere overbygningsskoler, hvilket menes, at kunne sikre et bedre fagligt miljø og samtidig reducere antallet at lærerstillinger. Halsnæs, Faaborg- Midtfyn og Sønderborg kommuner har ligeledes overvejelser omkring at fjerne overbygningen fra en eller flere af kommunernes skoler. Ringkøbing-Skjern, Rebild, Horsens og Favrskov kommuner overvejer at centralisere 10. klassetilbuddet. Mens de tre førstnævnte kommuner vil samle 10. klasserne på én skole, vil Favrskov reducere fra tre til to 10. klassecentre. Fælles ledelse og administration

9 Randers Kommune overvejer at etablere fælles ledelse for flere af kommunens skoler. Forslaget indebærer ligeledes, at der oprettes fælles ledelse af skolernes skolefritidsordninger, fælles skolebestyrelse og fælles pædagogisk råd. Besparelsen begrundes med færre ledelsesudgifter. Egedal, Haderslev og Rebild kommuner overvejer at sammenlægge administrationen på to af de respektive kommuners skoler. Besparelsen begrundes med færre ledelses-, administrations-, service- og SFO-udgifter. Lyngby-Taarbæk Kommune overvejer at nedlægge en skole og lade den indgå som en underafdeling til en naboskole. Furesø Kommune overvejer at samle administrationen for skole om fritidshjem. Samling af specialklasser Allerød Kommune overvejer at samle alle specialklasser på én skole med henblik på at skabe en bæredygtig skole i kommunen, der ikke er afhængig af elever fra andre kommuner. Forslaget begrundes med, at nabokommunen har besluttet at hjemtage elever, der tidligere er blevet visiteret til Allerøds Kommunes specialtilbud. Fælles ledelse af SSP og ungdomsklub Allerød og Frederikshavn kommuner overvejer at lave fælles ledelse af ungdomsklubber og SSP med henblik på at reducere udgifterne til ledelse og administration. Esbjerg Kommune overvejer at samle ledelsesansvaret for hele fritids- og ungdomsklubområdet under én lederstilling. 7. Strukturtilpasninger lukning af fysiske enheder Skolelukninger 16 af de 73 kommuner, der er medtaget i KREVI s undersøgelse, overvejer at lukke skoler. Det drejer sig om Albertslund, Billund, Favrskov, Silkeborg, Roskilde, Vejle, Lejre, Sønderborg, Holstebro, Herning, Varde, Rebild, Sorø, Ringkøbing-Skjern, Fredericia og Rudersdal kommuner. Køge, Allerød og Varde kommuner overvejer, at lukke specialskoler. Køge Kommune vil overføre observations- og udredningsopgaver til de berørte elevers distriktsskoler, mens skolens øvrige tilbud overføres til eksisterende skoler (?). Forslaget begrundes med reducerede udgifter til ledelse, lærere, øvrigt personale, SFO-personale og ejendomsdrift. I Allerød vil man som følge af nedlukningen af et specialtilbud for børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer overføre dem til almindelige folkeskoler, hvor der oprettes to skolegrupper for de berørte børn. Varde Kommune overvejer at samle alle tilbud på én adresse og lukke alle de nuværende decentrale tilbud. Lukning af fritidshjem og klubtilbud

10 Albertslund og Ringkøbing-Skjern kommuner overvejer at nedægge fritidshjem og i stedet tilbyde børnene SFO-pladser på de relevante skoler. Besparelsen begrundes i reducerede lønudgifter samt en ophævning af den binding, der normalt er mellem forældretaksten på SFO og fritidshjemspladser. Egedal, Billund og Furesø kommuner overvejer at lukke klubtilbud og i stedet tilbyde børnene andre og for kommunen billigere tilbud, så som en byggelegeplads og et værested på skolen. 8. Tilpasning af ydelser Centraliseret sommerpasning Vallensbæk overvejer at samle pasningen af børn i juli på kommunes idrætscenter for at udnytte personaleressourcerne, og så der kan skabes mulighed for tilbud med fokus på idræt og udeliv. Hedensted, Egedal, Frederiksberg, Allerød, Vordingborg og Lyngby-Taarbæk kommuner overvejer at samle SFO-pasningen på færre institutioner i et antal uger i sommerferien på baggrund af erfaringsmæssigt lavt fremmøde. Reducerede åbningstider Frederiksberg og Stevns kommuner overvejer at reducere åbningstiderne for kommunens SFO er.

11 Det specialiserede socialområde 1. Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Greve og Vejle kommuner vil omprioriterer PPR-psykologers arbejde, så der bruges mere tid på at konsultere frem for at undersøge. Bl.a. ønsker Vejle Kommune, at psykologerne fremadrettet bruger mindre tid på individuelle børnesamtaler. Ringkøbing-Skjern overvejer at etablere et socialfagligt team omkring flygtning og indvandrere med henblik på at sikre en mere sammenhængende og forebyggende indsats, der kan reducere omfanget af mere indgribende og dyrere foranstaltninger overfor børnene. Københavns Kommune vil arbejde for at afkorte den gennemsnitlige opholdstid for ophold på akutpladser, som er meget dyre. Ud over at føre til besparelser fremhæver Københavns Kommune, at hurtig overgang til varig anbringelse vil være at foretrække for barnet. Herning Kommune overvejer at oprette en database på tværs af specialtilbudsinstitutioner, så forskellige typer af materiel (Fx biler, busser, kanoer) kan udlånes på tværs af institutionerne. Besparelsen begrundes med færre udgifter til køb af materiel og taxi-kørsel. Herning Kommune overvejer, at oprette et flyvende vikarkorps, der kan tilkaldes til at løse forskellige opgaver i løbet af en dag. Dette vurderes, at ville føre til et mere optimalt ressource- og kompetenceforbrug, da vikarerne under den nuværende ordning ofte ender med at bruge overskydende tid på forefaldende arbejde. Ikast-Brande Kommune overvejer at etablere et samarbejde om nattevagtsbetjening mellem fire bosteder, så fem sovende nattevagter kan erstattes med to vågne nattevagter og én rådighedsvagt. Brøndby Kommuner overvejer på forsøgsbasis at frakende nattevagt til borgere med sovende nattevagt efter Servicelovens 96. Borgernes hjælpebehov skal i stedet dækkes gennem punktbesøg og nødopkald. Københavns Kommune vil tilpasse kapaciteten på kommunens kvindekrisecentre. Målet er, at forvaltningen efter en kortere periode skal kunne tilbyde egen bolig, fx gennem boliganvisningen af almene boliger. 2. Digitalisering og ny teknologi Frederiksberg Kommune overvejer fremadrettet at anvende et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem til personsager på Børne- og Ungeområdet. Overgangen til et elektronisk baseret system ventes at lette registreringen af oplysninger, ligesom det vil gøre det lettere at genfinde data.

12 3. Eksternt samarbejde Køge, Hørsholm og Holbæk overvejer at afsøge mulighederne for indgå et samarbejde med en nabokommune om henholdsvis ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, en vagtordning til håndtering af afhøringer, overgreb m.v. udenfor arbejdstid samt samarbejde om enkeltmandsprojekter inden for voksenspecialområdet med henblik på at effektivisere anvendelsen af personaleressourcer. 4. Hjemtagelse af ydelser Hjemtagelse af diverse ydelser hører til blandt de mest udbredte spare- og effektiviseringsforslag. Nedenfor gennemgås udvalgte eksempler på, hvordan og på hvilke områder kommunerne hjemtager opgaver. Solrød Kommune overvejer, at hjemtage tilsynet med anbragte børn og unge, hvilket foruden en udgiftsreduktion ventes at sikre større sammenhæng og kvalitet i arbejdet mellem rådgivere og familieplejekonsulent. Herning Kommune vil reducere omfanget af eksterne psykologydelser ved i stedet at ansætte flere psykologer i kommunen, da dette ventes at være forbundet med færre lønudgifter. Favrskov Kommune vil på lignende vis reducere forbruget af eksterne psykologer ved i stedet at købe ydelsen hos kommunens PPR-psykologer. Flere kommuner overvejer at hjemtage diverse kurser og undervisningsforløb. Det drejer sig bl.a. om kursustilbud til forældre til børn med ADHD, som det overvejes i Herning, Solrød og Skive kommuner. En eller flere kommuner der ikke er angivet ved navn overvejer at reducere i brugen af private kontaktpersoner og i stedet udvide kommunens eget kontaktpersonkorps. Silkeborg og Holbæk kommuner overvejer, at oprette kommunale døgnaflastningspladser for henholdsvis børn med ADHD og unge der er retarderede i lettere eller middelsvær grad. Ikast-Brande og Syddjurs kommuner overvejer at udvide/udbygge de kommunale botilbud for unge udviklingshæmmede. Ikast-Brande vurderer, at udvidelsen vil effektivisere driften på området, idet det nye bofællesskab opføres i tilknytning til et eksisterende bofællesskab. Kerteminde Kommune overvejer at styrke det strategiske arbejde med hjemtagelse af opgaver ved at ansætte én ekstra medarbejder i myndighedsafdelingen med særlig fokus på strategi for hjemtagning. Forslaget begrundes med, at ny lovgivning om visitationskompetence og finansieringsansvar gør det muligt at forbedre økonomien på området.

13 Syddjurs Kommune overvejer at hjemtage en lang række tilbud for borgere med specielle behov, idet kommunens egne interne tilbud er billigere end de eksterne. Pt. køber kommunen 70 pct. af de påkrævede pladser eksternt, mens 30 pct. pladserne er interne. Over de næste fem år vil man forsøge at reducere antallet af eksternt købte pladser til 50 pct. Sønderborg, Herning, Viborg, Esbjerg og Ringkøbing-Skjern kommuner overvejer at udvide eksisterende kommunale tilbud med henblik på hjemtagning af eksterne tilbud. Det skal fx ske ved at etablere flere pladser med boliger og dagtilbud på eksisterende institutioner. Forslaget ventes at føre til besparelser som følge af stordriftsfordele og færre udgifter til eksterne tilbud. Ballerup, Furesø og Rudersdal overvejer på forskellig vis, at hjemtage aktivitetstilbud og tilbud om beskyttet beskæftigelse fra andre kommuner. Besparelsen begrundes med ledige pladser i egen kommune samt færre transportudgifter. Brøndby, Mariagerfjord, Rudersdal, Odsherred og Frederikshavn kommuner overvejer at hjemtage opgaver indenfor misbrugsbehandlingen, da dette ventes at føre til besparelser. Halsnæs Kommune overvejer med samme begrundelse at hjemtage al misbrugsbehandling og i stedet oprette en kommunal virksomhed til varetagelse af opgaven. Forslaget ventes foruden reducerede udgifter, at føre til bedre samarbejde med de øvrige kommunale enheder. 5. Konkurrenceudsættelse Konkurrence ved traditionelt udbud er meget begrænset på det specialiserede socialområde. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at kun to kommuner overvejer at konkurrenceudsætte ydelser, og at der kun er tale om mindre opgaver. Viborg Kommuner overvejer at udbyde tilsynet på handicap-, psykiatri-, udsatte-, og ældreområdet, mens Svendborg Kommune overvejer at udbyde al transport for specialinstitutioner i et samlet udbud (til én leverandør). Mens Viborg begrunder forslaget med større kvalitet, venter Svendborg at tiltaget vil medføre stordriftsfordele. 6. Omlægning af servicetilbud Køge Kommune overvejer at ansætte flere medarbejdere i Børne- og Ungerådgivningen med henblik på at understøtte kommunens mål om at opnå en rettidig og forebyggende indsats på socialområdet samt et tættere samarbejde mellem almenområdet og specialområdet. Ringkøbing-Skjern Kommune overvejer, at oprette et støttecenter for unge mellem med varierende støttebehov, der er hjemmeboende eller bosat på eget værelse. Projektets formål er at forebygge antallet af ungeanbringelser. Københavns Kommuner overvejer at anvende MultiSystemisk Terapi (MST) med henblik på et reducere antallet af ungeanbringelser. Københavns Kommune overvejer endvidere at oprette uddannelsestilbud for teenage-familier, der oplever et højt og alvorligt konfliktniveau mellem forældre og teenagebørn.

14 Formålet er at reducere konsekvenserne for de unges liv. Som et tredje initiativ målrettet unge og deres familier overvejer kommunen en generelt styrket forebyggende indsats overfor unge over 16 år med henblik på at ændre efterværnsbehovet, så der i højere grad bliver tale om støtte til, at den unge kan klare en selvstændig tilværelse, frem for at fastholde den unge i en anbringelse. Ballerup, Allerød, København, Ringkøbing-Skjern, Favrskov og Rebild kommuner overvejer alle at øge brugen af familiepleje og netværksanbringelser. Forslaget begrundes både i, at anbringelsesformen giver bedre resultater, og at de er billigere end institutionsanbringelser. Rebild og Favrskov overvejer om der kan iværksættes opkvalificerende initiativer, der gør det muligt at sende mere behandlingskrævende børn i familiepleje. Holbæk og Silkeborg Kommuner overvejer at omlægge aflastningstilbud for handicappede børn, så der i stedet for døgnaflastning kun tilbydes eftermiddags- og aftenstilbud. Besparelsen begrundes i færre udgifter til nattevagter. Skive Kommune overvejer at flytte ca. 30 personer fra beskyttet- til ordinær beskæftigelse. Forslaget begrundes i større livskvalitet forbundet ved at have et rigtigt arbejde samt færre udgifter. Randers og Holbæk kommuner overvejer at erstatte bostøtteordning eller kontaktpersoner med en mentorordning for borgere med et fysisk eller psykisk handicap. Støtten skal samtidig være mere orienteret mod den handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet. Fredensborg og Københavns kommuner overvejer at etablere flere udslusningsboliger indenfor psykiatrien, så flere borgere kan blive mere selvhjulpne og selvstændige. 7. Organisatoriske tilpasninger Furesø, Randers og Favrskov kommuner overvejer på forskellig vis at tilpasse deres organisering, så der kan skæres i antallet af lederstillinger. I Furesø overvejes det, at afdelingen Børn og Familie fremadrettet kun skal have tre frem for fem ledere, mens man i Randers Kommune vil reducere i antallet af afdelingslederstillinger på kommunens døgncenter for børn og unge. I Brønderslev Kommuner overvejer man at sammenlægge tre bofællesskaber til ét samlet, da dette vil muliggøre en reduktion i normeringen og føre til færre udgifter til nattevagter. I Ringkøbing-Skjern Kommune overvejer man at sammenlægge to centre for voksne, hvilket vil kunne spare udgiften til én centerleder. 8. Strukturtilpasninger lukning af fysiske enheder Allerød Kommune overvejer at lukke børnehave for børn med følelsesmæssige og sociale problemer og integrere dem i et normalt børnehavemiljø med støtteressourcer.

15 Greve Kommune overvejer, at samle alle tilbud indenfor Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter på én matrikel med henblik på at spare huslejeudgifter. Et lignende initiativ overvejes i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hjørring Kommune overvejer at lukke et værested til voksne/ældre udviklingshæmmede og revisitere brugerne til kommunes øvrige tilbud. Forslaget begrundes i færre løn- og driftsudgifter. Holstebro og Randers kommuner overvejer henholdsvis, at samle og lukke tilbud om beskyttet beskæftigelse i tilknytning til industrien. Begge kommuner begrunder besparelsen i reducerede drifts- og lønudgifter. Brønderslev Kommune overvejer at lukke botilbud på handicapområdet, idet den nye lov om handle- og betalingskommune formodes at betyde, at der ikke længere vil være søgning til pladserne fra andre kommuner. Københavns Kommune overvejer at lukke døgntilbud på stofmisbrugsområdet som led i kommunens strategi for hele misbrugsområdet. Besparelsen begrundes med, at den pågældende institution har en lav belægning i perioder og høje udgifter til transport. Det pointeres samtidig, at det er svært at fastslå effekten af døgnbehandling i forhold til mål om stoffrihed sammenlignet med mindre intensive behandlingstilbud så som ambulant behandling. 9. Tilpasning af ydelser Ringkøbing-Skjern Kommune overvejer at iværksætte en systematisk opfølgning på igangværende foranstaltninger inden for Børne- og Familieområdet for at sikre, at foranstaltningerne fortsat opfylder formålet, at foranstaltningerne bortfalder, når målet er indfriet og for at sikre, at der ikke vælges dyrere foranstaltninger end formålet tilsiger. Greve Kommune overvejer at indføre et politisk vedtaget serviceniveau for det specialiserede socialområde. Dette med henblik på at sikre bedre kontrol med de svært styrbare udgifter på området. Det understreges, at med den nye lov om visitationskompetence og finansieringsansvar får kommunen fremover bedre mulighed for selv at sætte serviceniveauet for de borgere, som den også er betalingskommune for. I samme boldgade overvejer Haderslev Kommune som følge af den nye lovgivning at revisitere sager, som tidligere er visiteret af andre kommuner. Rudersdal kommune overvejer at revisitere samtlige borgere med Borgerstyret Personlig Assistanceordninger. Besparelsen begrundes med en reduktion af udgiften til de borgere, der på nuværende tidspunkt benytter de private bruger-hjælperforeninger, som er betydeligt dyrere end, det de

16 kommunale takster giver mulighed for. Besparelsen realiseres på baggrund af forhandling med de private formidlere.

17 Sundhedsområdet 1. Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Vejle og Greve kommuner overvejer at lave en opgaveglidning fra læger til sundhedsplejersker i forbindelse med ind- og udskolingsundersøgelser. Lyngby-Taarbæk Kommune har ligeledes planer om at reducere anvendelsen af kommunallæger indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens ansvarsområde. Odense Kommune vil tilrettelægge nye arbejdsgange med henblik på at sikre kortere ophold på sygehuse og dermed reducere udgifterne til sengedagsbetaling. Favrskov Kommune vil på lignende vis finde besparelser ved bl.a. at hindre uhensigtsmæssige indlæggelser, ligesom Egedal Kommune vil arbejde på at optimere processen omkring hjemtagelse af færdigbehandlede patienter. 2. Digitalisering og ny teknologi En række kommuner arbejder med forskellige digitaliseringsinitiativer indenfor den kommunale tandpleje. Det drejer sig bl.a. om indførelse af et elektronisk journalsystem i Allerød Kommune og anvendelse af SMS-indkaldelser i Glostrup og Nordfyns kommuner. Frederiksberg Kommune overvejer om tolkebistand via video kan gøre det muligt at reducere udgifterne til transport og betalt ventetid, når der er behov for tolkebistand i sundhedsvæsenet. 3. Eksternt samarbejde Skive Kommune ønsker via et samarbejde med regionshospitalet at udvikle den kommunale indsats, så man undgår unødvendige indlæggelser og dermed reducerer udgifterne til medfinansiering af indlæggelser, der pt. ligger over landsgennemsnittet. 4. Hjemtagelse af ydelser Vordingborg Kommune overvejer at hjemtage den forebyggende tandplejeundervisning og i stedet informere om god tandpleje i forbindelse med klinikbesøg og evt. ved at den kommunale tandpleje deltager ved skolernes forældremøder på et udvalgt klassetrin. Stevns og Frederikshavn kommuner vil mindske brugen af private tandklinikker ved fremadrettet at indføre 35 pct. egenbetaling for dem, der efter frit-valgs-reglerne fortsat ønsker at benytte de private klinikker. Besparelsen begrundes i at der er tilstrækkeligt kapacitet hos de kommunale tandklinikker. Frederikshavn, Ikast-Brande og Jammerbugt vil hjemtage specialtandlægeopgaven ved at fastansætte egen specialtandlæge. Det vurderes at udgifter og serviceniveau ved køb af enkeltydelser hos de private klinikker er langt mere styrbare på den måde.

18 Viborg Kommune overvejer at hjemtage genoptræningsydelser på rygområdet, der pt. løses af privat leverandør, Favrskov, Holbæk, Randers og Viborg kommuner overvejer at etablere kommunal vederlagsfri fysioterapi. Forslaget begrundes forskelligt, men primært ud fra de besparelser, der opstår som følge af prisforskellen mellem de private og de kommunale tilbud. Mens Viborg Kommune på den baggrund vil motivere de af kommunens borgere (fysisk handicappede), der er visiteret til vederlags fysioterapi, vil Favrskov og Holbæk kommuner gå i dialog med de praktiserende læger omkring visitation til vederlags fysioterapi. Selvom det ikke står mejslet i granit, tyder det altså på, at man fra ovenstående kommuners side vil påvirke de praktiserende læger til at visitere til de kommunale tilbud og gå uden om de private. 5. Konkurrenceudsættelse Viborg, Køge og Varde kommuner overvejer på forskellig vis at gennemføre udbud indenfor tandplejen. For Varde og Køge kommuners vedkommende er der tale om omsorgstandplejen, mens Viborg Kommune vil udlicitere nogle distrikter indenfor børne- og ungdomstandplejen. Lejre Kommune vil opsige kommunens aftaler med de dyreste privatpraktiserende tandlæger og lade børnene skifte til en anden og billigere tandlæge. 6. Omlægning af servicetilbud Solrød Kommune vil opprioritere indsatsen for patientrettet forebyggelse på sundhedsområder og derved spare penge på medfinansiering af dyre sundhedsydelser. Viborg Kommune vil styrke det kommunale beredskab overfor en lang række patientgrupper med henblik på at undgå hospitalsindlæggelser. Det gælder bl.a. KOL-patienter og ældre dehydrerede patienter, der typisk har mange indlæggelser. Hillerød Kommune overvejer at omlægge individuel fysioterapeutisk hjemmetræning til holdtræning. 7. Organisatoriske tilpasninger Herning Kommune overvejer at sammenlægge kommunens sundheds- og ældreafdeling, da der herved kan spares to administrative stillinger og opnås stordriftsfordele. Syddjurs Kommune vil reorganisere trænings- og aktivitetsområdet ved at genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven samles organisatorisk i én enhed. Hillerød Kommune vil nedlægge en områdelederstilling i kommunens rehabiliteringsafdeling, så der fremadrettet kun er én områdeleder.

19 Københavns Kommune overvejer at centralisere bevillingen af kropsbårne hjælpemidler hos enten Borgerservice eller Hjælpemiddelcentret i stedet for som nu, hvor hjælpemidlerne bevilges fra fem lokalområdekontorer. 8. Strukturtilpasninger lukning af fysiske enheder Et af de mest gennemgående spareforslag fra landets kommuner på sundhedsområdet er at nedlægge eller samle tandklinikker, som foreslået i Brønderslev, Varde, Viborg, Hillerød, Silkeborg, Skive, Sønderborg, Herning, Randers, Norddjurs og Nordfyns kommuner. Besparelserne opstår som følge af færre administrationsudgifter, billigere indkøb, bedre udnyttelse af personaleressourcer osv. 9. Tilpasning af ydelser Fire kommuner Frederiksberg, Odsherred, Køge og Svendborg overvejer at forlænge indkaldelsesintervallet for tandlægeundersøgelser. Kommunerne vurderer risikoen for en negativ udvikling i tandsundheden som lille. Hørsholm Kommune overvejer at afvikle kommunens sundhedsklinik, da der ikke er nok brugere til at fylde tiden ud. Sundhedsklinikken har bl.a. tilbudt ydelser indenfor fysioterapi, kostvejledning og sygepleje.

20 Ældreområdet 1. Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Underkategorien vedrørende bedre arbejdstilrettelæggelse er med sine 34 spare- og effektiviseringsforslag den mest omfangsrige underkategori. Færre tilsyn Blandt andet arbejder tre af hinanden uafhængige kommuner på at reducere omkostningerne forbundet med tilsyn af henholdsvis pleje/ældrecentre og plejeboliger. Herved forstås, at kommunerne påtænker at gennemføre færre tilsyn end hidtil. Kontrol med private leverandører To kommuner overvejer, at øge kontrollen med private/eksterne leverandører med henblik på at sikre at der modtages tilstrækkelige ydelser for pengene. Sjældnere visitation Flere kommuner overvejer at lempe reglerne for visitation således, at der fremover kun visiteres hvert andet år, i stedet for som nu, hvert år. Ansvaret for og kompetencen til at foretage mindre justeringer i den tildelte service foreslås i den forbindelse for den ene kommunes vedkommende overført til gruppelederne på plejecentrene. Forebyggende hjemmebesøg To kommuner arbejder med at restrukturere og reducere omfanget af forebyggende hjemmebesøg Overgang til plejebolig Københavns Kommunes sparekatalog indeholder et forslag om at flytte grænsen for, hvornår kommunen påbegynder en dialog med borgeren om at overgå fra egen bolig til en plejebolig. Sidstnævnte skal begrundes i, at meget plejekrævende borgere er mindre omkostningstunge at hjælpe i en plejebolig, hvorfor det antageligt vil kunne reducere omkostningerne at indlede dialogen med den ældre borger på et tidligere tidspunkt. Det understeges dog, at kommunens forslag ikke indebærer nogen form for tvang. Plejepakker Flere kommuner arbejder med forskellige former for standardisering af ydelserne via pakkeløsninger. Mest udbredt er forslaget om at introducere plejepakker i hjemmeplejen. Tre kommuner arbejder således med at samle ydelser, der hidtil er blevet visiteret som enkeltydelser i samlede pakker med henblik på at effektivisere processen og reducere antallet visiterede timer. Ideen er, at man ud fra én samlet visitation foretager en helhedsvurdering af den ældres behov for pleje og herudfra sammensætter en samlet pakke for den enkelte.

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet 1 Indhold 1. Indledning... 5 Baggrund og formål... 5 Undersøgelsesdesign... 5 Dataindsamling... 5 2. Kommuner... 6 Albertslund... 6 Allerød... 6 Assens...

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Nye institutions og ledelsesformer

Nye institutions og ledelsesformer Nye institutions og ledelsesformer Oplæg årsmøde MDI Nyborg Strand den 6 maj 2011 Nye institutions og ledelsesformer Dagens menu Undersøgelsesresultater ny ledelse Bevægelser og mønstre i ledelse De selvejende

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere