Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune"

Transkript

1 U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING METODE AARBENRAA I OVERBLIK BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK BEREDSKABSKATALOG Strukturtilpasninger Stordriftsfordele Tilpasning af serviceniveau Ændret ressourceanvendelse Nye arbejdsformer Indtægtsoptimering BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten medarbejdere i 135 lande. 2

3 1 INDLEDNING Aabenraa Kommune oplever i disse år et stigende økonomisk pres som følge af blandt andet ændrede demografiske forhold, og har igennem de sidste år løbende foretaget væsentlige effektiviseringer og tilpasninger af serviceniveauet for at imødekomme dette. Forud for vedtagelsen af Budget 2015 har direktionen i Aabenraa Kommune bedt BDO om, at bistå ved udarbejdelsen af et beredskabskatalog til imødekommelse af eventuelle yderligere behov for økonomisk tilpasning i de kommende år. Beredskabskataloget skal angive forslag til konkrete effektiviserings- og/eller besparelsestiltag indenfor en samlet ramme på i alt 50 mio. kr. i 2015 stigende til 100 mio. kr. i 2016 og fremefter. Denne rapport præsenterer resultatet af BDO s bidrag til et samlet beredskabskatalog for Aabenraa Kommune. Rapporten indledes med et kort metodeafsnit, der beskriver den anvendte metodiske tilgang til identificering, vurdering og kvalificering af de i rapporten opstillede forslag over mulige effektiviserings- og besparelsestiltag. Herefter følger et afsnit om hvordan BDO overordnet set betragter udgiftsniveau og opgaveløsning i Aabenraa Kommune. Denne betragtning er fremkommet på baggrund af de foretagne analyser og er anvendt som grundlag og præmis for BDO s udvælgelse af forslag til at indgå i bidraget. Endelig er de enkelte forslag til effektivisering- og besparelsesforslag oplistet i oversigtform og efterfølgende konkret beskrevet enkeltvis. 3

4 2 METODE Bidraget til beredskabskataloget er tilvejebragt ved en kombination af kvantitative benchmarkinganalyser og kvalitative analysemetoder. Benchmarking er et teknisk begreb, der indebærer systematiske sammenligninger af performance eller økonomi baseret på opgørelse og måling af nøgletal. Benchmarking handler om, at identificere områder, hvor det er muligt at lære af andres praksis med henblik på at udvikle egen praksis. Der er lagt vægt på at anvende en tværsektoriel tilgang, således at afdækkede potentialer og muligheder for besparelse inden for et sektorområde er vurderet i forhold til, om der eksisterer tilsvarende potentialer inden for andre sektorområder. Potentialerne er beregnet på baggrund af de anvendte nøgletal eller tilgængelige opgørelser, hvor dette har været muligt. Heri indgår en vis usikkerhed for realiserbarheden, idet nøgletal udtrykker gennemsnitsbetragtninger og ikke tager højde for alle organisatoriske forskelle. Afdækkede potentialer er derfor blevet drøftet og trykprøvet gennem interview af og dialog med relevante personer i Aabenraa Kommune, herunder direktion, chefer og ledere samt udvalgte nøglepersoner, ligesom Aabenraa Kommune løbende har haft lejlighed til at kommentere på alle resultater. Herigennem er forsøgt sikret at alle væsentlige og potentielle effektiviserings- / besparelsesmuligheder er afdækket, vurderet og efterfølgende kvalificeret op imod den aktuelle hverdagssituation, som eksisterer i Aabenraa Kommune i dag. Udpegningen af emner til beredskabskataloget er sket på baggrund af en vurdering af alle potentialer op imod tre præmisser. 1. Central styring decentral ledelse Rammer aftales i dag centralt og udmøntes i de enkelte udvalg og lokalt på de enkelte institutioner De fremlagte forslag tager så vidt mulig højde for en fortsættelse af dette grundlæggende styringsprincip 2. Geografisk dækning Opgaveløsningen er i dag spredt geografisk bredt ud i kommunen Der skal fortsat være en bred geografisk dækning 3. Økonomisk rationale Der medtages primært forandringer, der er så tilstrækkelig store, at der har en mærkbar konsekvens Der medtages primært forandringer, der har en rimelig kort tidshorisont Processuelt er analysen blevet gennemført i tre faser: Fase 1. Benchmarkinganalyse Fase 2. Detailanalyse Fase 3. Validering 4

5 Fase 1 - Benchmarkinganalyse BDO har i forbindelse med første fase af opgaveløsningen gennemført tre forskellige aktiviteter, der tilsammen har ledt frem et foreløbigt beredskabskatalog. A Indledningsvist er der foretaget en benchmarkinganalyse af udvalgte nøgletal vedrørende Aabenraa Kommunes opgaveløsning i sammenligning med andre kommuner. De fem kommuner er: kr. Regnskab Soc. øko. indeks Udgiftsbehov pr. indb. I forbindelse hermed er der indgået aftaler med 4 ud af de 5 ønskede sammenligningskommuner om deltagelse i analysen, herunder om anvendelse og validering af data til brug for sammenligningerne. Beskatningsgrundlag pr. indb. Serviceudgifter pr. indb. Befolkningstæthed (indb./km 2 ) (2011) Indbyggertal Aabenraa 1, Fredericia 1, Haderslev 1, Sønderborg 1, Hjørring 0, Vordingborg 1, Det har ikke været mulig at indgå aftale med Sønderborg Kommune om deltagelse i analysen. BDO har valgt at inddrage data herfra i analysen, men der skal således tages forbehold for at data ikke er valideret af kommunen. B Herefter er der gennemført en række individuelle interviews i Aabenraa Kommune med henholdsvis direktionsmedlemmerne, budgetchef og alle kommunens analysekonsulenter. Kombinationen af benchmarkinganalyse og interviews har bidraget til at give et sammenhængende billede af Aabenraa Kommune som virksomhed, tværgående forankrede prioriteringer og forslag til områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt at foreslå temaer og emner, som kan indgå i et samlet beredskabskatalog. C Endelig har BDO foretaget en nærmere gennemgang og analyse af hver enkelt af de identificerede områder. Som led heri har BDO indhentet supplerende data gennem økonomikonsulenterne fra Aabenraa kommune, BDO s eksisterende erfaringer og analyser, samt nøgletalssammenligninger med andre kommuner, hvor BDO har kendskab til erfaringer med tilsvarende temaer. BDO har på baggrund af benchmarkinganalysen, interview og efterfølgende vurderinger herefter udpeget emner til at indgå i et foreløbigt beredskabskatalog. 5

6 Fase 2 - Detailanalyse På baggrund af det foreløbige beredskabskatalog har direktionen i Aabenraa Kommune udpeget en række områder til nærmere detailanalyse. Formålet hermed har været at få gennemgået, kvalificeret og afprøvet forudsætningerne på de forslag, hvor forudsætningerne har været mere usikre eller tvivlsomme, således at forslagene fremstår reelle og implementerbare i Aabenraa Kommune. Følgende områder er blevet udpeget som detailanalyser Facility Management etablering af fælles ejendomsenhed Aktivitets- og samværstilbud tilpasning af niveauet til sammenligningskommunerne Ældreområdet ændret demografimodel Tværsektorielt samarbejde arbejdsmarkedsområdet m.fl. Anbringelsesområdet reduceret anvendelse af døgntilbud Bølgeplaner implementering af konsekvenserne af bølgeplan 3 Borgervendt digitalisering implementering af velfærdsteknologi Detailanalyserne har fulgt en arbejdsmodel, hvor der indledningsvist er indhentet yderligere datamateriale om den konkrete opgaveløsning i Aabenraa Kommune. Samtidig er der indgået aftaler om interview med andre sammenlignelige kommuner om udveksling af erfaringer vedrørende den konkrete opgavetilrettelæggelse således at potentialer og arbejdstilrettelæggelse har kunnet ses i sammenhæng. Herefter er der blevet gennemført kvalitative interviews både i Aabenraa og i de enkelte sammenligningskommuner hvor data og opgaveløsning er blevet gennemgået. Sluttelig har BDO på baggrund af data og interview foretaget en sammenfattende vurdering og tilpasning af de enkelte forslag. Fase 3 - Validering Sideløbende med gennemførelsen af detailanalyserne har Aabenraa Kommune gennemført en kommentering på det foreløbige bidrag. Disse kommentarer er efterfølgende opsamlet af BDO og blevet inddraget i udarbejdelsen af det endelige bidrag til beredskabskatalog. Det samlede bidrag til beredskabskataloget er først herefter blevet endelig samlet, udarbejdet og overleveret til Aabenraa Kommune. Beskrivelsen af hvert enkelt forslag følger en struktur, hvor det samlede økonomisk vurderede potentiale indledningsvist vises i tabelform og efterfølgende udfoldes gennem en redegørelse af forslagets præmisser henholdsvis beregningsforudsætninger. Der er i forbindelse med hver beskrivelse desuden foretaget en skønsmæssig vurdering af de personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk. Disse skøn er beregnet ud fra gennemsnitslønniveauet inden for faggruppen og en skønsmæssig vurdering af hvor stor en del af ændringerne, der vil være knyttet op på lønnen. 6

7 3 AARBENRAA I OVERBLIK Det er BDO s overordnede betragtning, at Aabenraa Kommune på de fleste serviceområder fremstår som udgiftsmæssig billigere eller på niveau med de andre sammenligningskommuner. Samtidig viser gennemgangen af nøgletal samt budget- og tildelingsmaterialer med de forbehold en sådan overordnet analyse må indbefatte, at Aabenraa Kommune i overvejende grad fremstår som en økonomisk veldrevet virksomhed. BDO noterer i den forbindelse blandt andet, at Aabenraa Kommune gør særlig stor brug af nøgletal og tildelingsmodeller baseret på aktivitets- og demografidata. Figur 1. Overblik over udvalgte nøgletal vedrørende Aabenraa Kommune målt op imod landsgennemsnit Ældreudgifter pr. 65+/67+-årig Sundhedsydelser pr. indb. Administration Skat/service Langfristet gæld pr. indb. Likvide aktiver pr. indb. Samlede driftsudgifter pr. indb. Overførselsudgifter pr. indb. Pasningsudgifter pr årig Bibliotek, kultur og folkeoplysninng pr. indb. Teknik og miljø pr. indb. Undervisningsudgifter pr. elev Anbring. mv. af børn og unge pr årig Aabenraa Sammenligningskommuner Aabenraa Kommune har valgt central styring decentral ledelse samt faglighed som de dominerende styringsmæssige og organiserende principper. Som en konsekvens heraf har de enkelte politiske udvalg og forvaltninger stor frihedsgrad til at udmønte og implementere tværgående besluttede tiltag. Disse principper har ifølge en række af de interviewede personer haft en væsentlig betydning for hvordan opgaveløsningen er indrettet på det praktiske niveau, herunder ud fra hvilket perspektiv opgaveløsningen tager sit udspring. 7

8 Det er BDO s opfattelse af især tre forhold er kendetegnende for Aabenraa Kommunes opgaveløsning: a) Opgaveløsningen er baseret på en bred lokal forankring Aabenraa Kommune er særlig kendetegnet ved at have flere små eller mellemstore institutioner end sammenlingningskommunerne. Desuden dækker institutionerne oftere hele Kommunens geografi end sammenligningskommunerne. Dette kommer især til udtryk inden for børne- og ungeområdet, hvor der eksisterer mange mindre børneinstitutioner og skoler, men er eksempelvis også gældende inden for kulturområdet og ældreområdet, hvor Aabenraa Kommune typisk har flere og mindre biblioteker og institutioner end sammenlingningskommunerne. b) Konsolidering af faglighed inden for sektorer Den decentrale ledelse indebærer en relativ stor frihed til at indrette opgaveløsningen forskelligt inden for de enkelte sektorområder om end der i budgettildelingerne lægges vægt på at anvende nøgletal og aktivitetsmodeller. Det opleves af flere som både en styrke og en svaghed i det daglige. Styrkerne ligger tydeligst i rummet til at indrette opgaveløsningen ud fra den sektorspecifikke faglige løsning. Udfordringerne opleves modsat til tider at være, at der ikke arbejdes tilstrækkelig tværorganisatorisk i opgaveløsningen, således at overgange fra eksempelvis børn- og ungehandicapområdet til voksenhandicapområdet ikke er tænkt sammen fra starten. c) Første fase af moderne arbejdsmetoder er indfaset, klar til næste fase Aabenraa Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at indfase nye digitale løsninger og arbejdsmetoder i organisationen, og har derigennem opbygget en modenhed i forhold til at kunne øge udbredelsen af nye arbejdsmetoder. Det er BDO s oplevelse på baggrund af interviewene, at der er en interesse for og lyst til at arbejde mere med udbredelsen af nye arbejdsmetoder i ønsket om at øge effektiviteten af opgaveløsningen. BDO har forstået prioriteringen af de styringsmæssige og organiserende principper således, at central styring decentral ledelse samt faglighed fremadrettet fortsat ønskes at være gældende styringsprincipper. De foreslåede emner i beredskabskataloget skal ses i dette lys, og indebærer at der er en række forslag, som ikke er inddraget i beredskabskataloget. Beredskabskataloget er bygget særligt op omkring ovenstående tre kendetegn. 8

9 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK Nedenfor er angivet Beredskabskatalogets i overblik. De enkelte forslag gennemgås efterfølgende enkeltvis. Tema Strukturtilpasninger 1 Skolestruktur - lukning af mindre skoler 5,2 10,4 10,4 2 Daginstitutionsstruktur - sammenlægning af mindre enheder 5,7 5,7 5,7 3 Sygeplejekliniker kapacitetsudvidelse 0,5 1,0 1,0 1,0 4 Biblioteksstruktur - samling af indsats 1,2 2,4 2,4 2,4 5 Erhverv og turisme - sammenlægning af indsats 3,0 3,0 3,0 6 Produktionsskoler - fra to til en 0,5 0,5 0,5 7 Tinglev rådhus 0,3 0,3 0,3 Stordriftsfordele 8 Facility Management - etablering af fælles enhed -0,4 3,0 6,0 8,0 9 Administrationsbidrag til selvejende dagtilbud - brug af stabe 0,6 0,6 0,6 0,6 10 Fælles center for misbrug og psykiatri 0,2 0,5 1,0 1,0 Tilpasning af serviceniveau 11 Tandpleje - tilpasning af serviceniveau til sam. ligningskommuner 0,9 0,9 0,9 12 Vidtgående specialundervisning - tilpasning af serviceniveau 2,7 2,7 2,7 13 Klubtilbud - lukning af "kan" opgave 4,0 7,4 7,4 7,4 14 Naturskoler - fjernelse af tilskud 1,4 1,4 1,4 1,4 15 Ungdomsskolen - tilpasning af niveau til sammenligningskommuner 1,6 3,2 3,2 3,2 16 Musikskole - tilpasning af serviceniveau 1,0 1,0 1,0 1,0 17 Hjemmehj. incitaments- og servicetilpas. for borgere m. stort behov 2,5 5,0 5,0 5,0 18 Aktivitets- og samværstilbud tilpas. af niveau til sam.lign.kommuner 3,8 3,8 3,8 3,8 19 Ældreområdet - ændret demografimodel 1,0 2,1 3,2 4,3 20 Lokaletilskud til foreninger - tilpasning af niveau til lovens minimum -0,5 1,2 1,2 1,2 Ændret ressourceanvendelse 21 Lønniveau - tilpasning til niveau hos sammenligningskommuner 1,8 3,6 5,4 7,2 22 A-dagpenge - øget virksomhedsindsats 3,3 4,7 4,7 4,7 23 Tværsektorielt samarbejde - arbejdsmarkedsområdet 3,8 6,1 6,1 6,1 24 Anbringelsesområdet - ændret anvendelse af døgntilbud 6,4 5,4 4,4 4,4 25 Pulje til personalepolitiske aktiviteter 0,5 0,5 0,5 0,5 Nye arbejdsformer 26 Bølgeplaner - indarbejdelse af bølgeplan 3 og grunddata 2,4 3,4 3,4 3,4 27 Borgervendt digitalisering - implementering af velfærdsteknologi 3,8 3,8 3,8 28 Udbud af rengøring 1,3 1,3 1,3 29 Eksisterende udbudsplan - øget potentiale i eksisterende plan 3,1 3,6 4,1 4,6 Indtægtsoptimering 30 SFO - tilpasning af takstniveau 2,3 4,6 4,6 4,6 31 Byggesagsgebyrer - revision af takstberegningsmodel 1,1 1,6 1,6 1,6 32 Kost på plejecentre - opkrævning løftes til maksimalt niveau 0,3 1,3 1,3 1,3 33 Musikskole - takster tilpasses sammenligningskommuner 0,3 0,3 0,3 0,3 9

10 5 BEREDSKABSKATALOG 10

11 5.1 STRUKTURTILPASNINGER 11

12 1. Skolestruktur lukning af mindre skoler Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,0 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,0 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Befolkningsprognosen viser et markant fald i antallet af børn i alderen 7-16 år over de kommende år. Frem imod 2018 er det vurderingen, at faldet kan være op imod 517 personer eller svarende til mere end 6,5 pct. af den samlede andel af aldersgruppen. Den gennemsnitlige skolestørrelse er i Aabenraa Kommune på 323 elever mod et gennemsnit blandt sammenligningskommunerne på 686,82 elever. 3 skoler har under 100 elever Aabenraa Sønderborg Haderslev Fredericia Hjørring Vordingborg Gns. Skolestørrelse Antal skoler Som en konsekvens heraf må det vurderes, at vil det blive vanskeligere fagligt og samtidig mindre økonomisk hensigtsmæssigt at opretholde de mindste skoler. Den gennemsnitlige klassekvotient er i Aabenraa Kommune 20,93 mod et gennemsnit blandt sammenligningskommunerne på 21,59. BDO foreslår en lukning af fem af de mindste skoler (Hellevad, Genner, Ravsted, Hovslund og Kollund) med et samlet elevtal på 509 (2013). Det vil i nogen grad imødekomme det faldende børnefald. Stordriftsfordele høstes gennem bedre kapacitetsudnyttelse og opnåelse af højere klassekvotienter. Hertil kommer mindre omkostninger til bygninger og vedligehold. 12

13 Modsat vil der være øgede udgifter til befordring af nogle elever grundet behov for etablering af yderligere busruter for at sikre den fornødne kapacitet. På elevsiden sikres omkostningsminimering dog gennem eksisterende ordning om gratis buskort. Det bemærkes, at en mindre ramme til fordeling blandt de øvrige skoler vil medføre et øget pres på de mindste skoler ved den nuværende fordelingsmodel. Der kunne alternativt laves en særskilt tildeling til de skoler, der modtager elever, eller laves en helt ny budgettildelingsmodel for skolerne. Beregning: Udgift pr. indskrevet elev i normalskoler er ca kr. (2013-tal), hvortil kommer udgifter til bygningsdrift samt administration m.m. Samlet estimeres driftsomkostninger for de fem angivne skoler til at være ca. 3,75 mio. kr. Den samlede gennemsnitspris for eleverne på de fem angivne skoler er ca kr. inklusiv bygninger og ledelse m.m. Nedlægges disse fem skoler således, at halvdelen af eleverne kan indpasses i de øvrige skoler gennem en ren stigning i klassekvotienter (dvs. uden mertildeling), mens den anden halvdel fortsat får den normale tildeling, giver det en besparelse på 14,4 mio. kr. Denne ændring vil indebære en stigning af gennemsnitlig klassekvotient for hele kommunen på ca. 21,8 for nærværende, men klassekvotienten vil over tid blive mindre igen i takt med at aldersgruppen falder. Merudgiften forbundet med transport afhænger af aftale indgået med busselskab. Det forudsættes her, at der for hver skole vil være behov for én ekstra udkørsel samt én ekstra hjemkørsel til en pris på 0,3-0,5 mio. kr. pr. rute (ikke nærmere estimeret). Dette svarer for de fem skoler til en merudgift på ca. 4,0 mio. kr. Samlet medfører dette en estimeret besparelse på ca. 10,4 mio. kr. 13

14 2. Daginstitutionsstruktur sammenlægning af mindre enheder Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,0 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,0 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Aabenraa Kommune har i sammenligning med de øvrige kommuner få indskrevne børn pr. institution. 15 institutioner har under 57 børn (gennemsnitligt antal børn pr. institution blandt sammenligningskommunerne). 75,0 60,0 45,0 30,0 45, , ,1 57,3 58, , ,0 0,0 Aabenraa Vordingborg Sønderborg Haderslev Hjørring Fredericia Gns. børn pr. institution Antal børne institutioner Befolkningsprognosen viser samtidig, at der frem imod 2018 forventes et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-6 år på ca. 8 pct. svarende til i alt ca. 330 børn. Som følge heraf foreslår BDO, at der foretages en tilpasning af daginstitutionsstrukturen, således at de mindste institutioner nedlægges. I praksis skal der foretages en justering af den eksisterende budgettildelingsmodel til institutionerne. Dette skyldes, at pengene i høj grad følger barnet, ligesom midler til administration og ledelse er indeholdt i den børnetalsafhængige del af tildelingen. En nedlæggelse af en institution vil samtidig reducere udgiften til private institutioner, da afregningen hertil følger den kommunale tildeling. Dog vil et stigende antal private pladser give en merudgift, hvis det samtidig betyder højere gennemsnitspris i de kommunale som følge af manglende kapacitetsudnyttelse. 14

15 Beregning: Udgifter pr. indskrevet barn i dagplejen er ca kr. (budget 2014). Udgift til selvejende vuggestuer pr. indskrevet barn er ca kr. (budget 2014). Udgifter til børnehaver pr. indskrevet barn er ca kr. (budget 2014). Lukkes de mindste institutioner (eksempelvis 11 af de mindste institutioner) opnås en besparelse gennem forbedret kapacitetsudnyttelse hos institutionerne. Dette vil især gøre sig gældende i ydertimerne, hvor store institutioner vil kunne have færre pædagoger pr. barn end mindre institutioner. Under forudsætning om kapacitetsforbedring på 10 % opnås en besparelse på 2,84 mio. kr. vedrørende de 439 børn fra de 11 institutioner. Hertil kommer en besparelse på bæredygtighedstillæg på kr. samt bygningsomkostninger for 3,16 mio. kr. Antager man endelig, at administration og ledelse kan holdes uændret på de institutioner, der modtager børn, giver det en yderligere gevinst på 0,5 mio. kr. Reduktionen vil derudover have en afsmittende effekt på afregningen til private institutioner, der vil kunne sænkes med 5,5 % svarende til reduktionens andel af det samlede budget. Fraregnet de tyske børnehaver giver det en yderligere besparelse på 0,64 mio. kr. Samlet set giver det en besparelsesmulighed på ca. 7,6 mio. kr. Hertil skal modregnes en mindsket forældrebetaling svarende til ca. 1,9 mio. kr. Dette giver en samlet kommunal besparelse på 5,7 mio. kr. Der er i beregningen ikke inddraget en vurdering af eventuelt afledt mindre anlægsbehov i de eksisterende institutioner. Dette forudsætter en nærmere vurdering af den fremadrettede pladssammensætning i institutionerne. Som en konsekvens heraf er det samlede effektiviseringspotentiale alene indregnet af 2016, således at de realiserede mindreudgifter i 2015 kan anvendes til finansiering af eventuelle afledte anlægsbehov. 15

16 3. Sygeplejekliniker kapacitetsudvidelse Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,5 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering 500 Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,5 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Aabenraa Kommune har igangsat etablering af fire konkrete sygeplejeklinikker i kommunen. Konkret er der etableret tre klinikker. Etableringen af sygeplejeklinikkerne skal give bedre rammer for behandlingen og større tidsmæssig fleksibilitet i forhold til borgernes behov. Det er vurderet, at etableringen af sygeplejeklinikkerne blandt andet vil få betydning for kommunens opgavekoordinering og opfølgning samt medicinadministration ved at borgere i højere grad henvende sig selv til klinikkerne og derigennem reducerer omkostninger til kørsel, forgæves besøg og koordination. Samtidig forventes genoptræningseffekten at blive styrket ved at klinikkerne fungerer som egentlige kraftcentre, hvor borgerne mødes og har mulighed for at modtage en mere sammenhængende sundhedsindsats. Det skønnes, at en udvidelse af den nuværende kapacitet vil kunne styrke ressourceudnyttelsen yderligere. Beregning: Der foretages i dag årligt ca forløb omkring koordination og medicinadministration med en samlet økonomi på 11,2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget vurderinger af effektiviseringspotentialet hvad angår de eksisterende klinikker, men BDO vurderer ud, at en 10 pct. effektivisering formentlig ikke vil være et urealistisk niveau. Dette svarer til 1,12 mio. kr. og afrundet til 1,0 mio. kr. Etableringen af sygeplejeklinikkerne er endnu ikke fuldtud tilendebragt, der skal i 2015 foretages investeringer for 0,5 mio. kr. med henblik på ombygning og indretning. Såfremt etableringen ikke kan etableres inden for eksisterende lokaler, kan der forekomme afledte driftsomkostninger. Social og Sundhed vurderer, at såfremt flere borgere fremover anvender sygeplejeklinikkerne vil det være muligt at opnå den foreslåede reduktion, dog er der i 2015 fratrukket 0,5 mio. kr. til investeringer. 16

17 4. Biblioteksstruktur samling af indsats Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,5 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,5 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Aabenraa råder i dag over 5 biblioteker. Til sammenligning anvendes bibliotekerne i Aabenraa ikke så meget som sammenligningskommunerne. Antal biblioteker Udlån i alt Fysiske besøg pr. borger Down-load pr. borger Fredericia ,3 1,7 Haderslev ,7 0,4 Vordingborg ,4 2,8 Aabenraa ,9 2,1 Hjørring ,2 3,2 Sønderborg ,3 2,1 De tre mindste biblioteker i kommunen foreslås nedlagt og driften samlet i de to større. Herefter vil der være bibliotek med borgerservice i både Bov og Aabenraa. Bibliotekspolitikkens målsætning om Borgernes tilgængelige bibliotek vil således fortsat kunne opretholdes gennem et bibliotekstilbud i både den sydlige og nordlige del af kommunen. Beregning: Nedlæggelse af de 3 mindste filialer har ikke konsekvenser for ressourceanvendelsen til medier. Materialebestanden er flydende, hvilket sikrer titelspredning og minimalt eksemplartal. De digitale tilbud er typisk prissat i.f.t. kommunens indbyggertal og således uafhængig af antallet af betjeningssteder. Den øvrige samlede økonomi for de tre mindste biblioteker udgør i henhold til det korrigerede budget 2014 alt 2,4 mio. kr. Udgiftsposter (hele kr.) Felsted Rødekro Tinglev I alt Løn og personale Anskaffelser, reparationer Forsikringer og tjenesteydelser Bygningen I alt

18 Bibliotekerne i Rødekro og Tinglev er nyindrettede, og lokalerne er nyrenoverede. Der er i investeret i nyt inventar, selvbetjeningsudstyr, overvågningsudstyr, adgangskontrolsystemer m.v. i.f.m. etablering af selvbetjente biblioteker. Felsted Bibliotek er pr etableret i nye lokaler i det nye medborgerhus i Felsted, Damms Gaard. Der er i denne forbindelse investeret i nyt inventar selvbetjeningsudstyr, overvågningsudstyr, adgangskontrolsystem m.v. Der er i beregningen ikke taget højde for eventuelle salgsindtægter ligesom eventuelle følgeudgifter som konsekvens af manglende mulighed for salg ikke er indregnet. Kan bygningerne ikke umiddelbart anvendes til andet formål eller sælges vil potentialet skulle nedreguleres med 0,466 mio. kr. som følge af fortsatte udgifter til bygning og forsikring. 18

19 5. Erhvervsservice og Turisme sammenlægning af indsats Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Grundlaget for erhvervsfremmeindsatsen og turismeindsatsen er Lov om Erhvervsfremme med seneste ændringer af 23. januar Indsatserne er en kan-opgave i henhold til loven. Erhvervsfremme Aabenraa Kommune har organiseret den udadvendte erhvervsservice og iværksætteri i en selvstændig juridisk enhed, EHAA. EHAA er en medlemsorganisation, hvis finansiering kommer fra både Aabenraa Kommune (hovedbidragsyder) og bidrag fra erhvervslivet. I takt med implementeringen af de fælleskommunale og fællesoffentlige bølgeplaner på myndighedsområdet forventes en ikke uvæsentlig andel af den ikke myndighedsrettede erhvervsdialog at kunne blive flyttet over i tilknytning til de digitale medier. Disse nye kommunikationsformer vil gennem hjælp til selvhjælpsfunktioner kunne automatisere og erstatte en del af den erhvervsrettede service. Samtidig vil en sammentænkning af iværksætteriindsatsen som i dag blandt andet indgår i samarbejdet med EHAA samt i UPAA, Udviklingspark Aabenraa og i Det Kreative Hus kunne bidrage til at effektivisere den eksisterende indsats. Turisme Turismeområdet varetages i dag af Visitaabenraa med to lokale bureauer i henholdsvis Kruså og i Aabenraa. Visitaabenraa drives i et partnerskab med Aabenraa Turistforening og der disponeres udover det kommunale tilskud over Turistforeningens egenkapital med omkring kr. om året. Dette ophører med udgangen af I 2011 var turisternes samlede forbrug i kommunen på 688 mio. kr. svarende til 1,28 % af det samlede udbud af varer og tjenesteydelser. I 2012 var der 568 beskæftigede i turisterhvervet svarende til 3,1 % af samtlige beskæftigede. Den fysiske modtageservice i form af de to bureauer i Kruså og Aabenraa kan erstattes af en kombination af digitale løsninger og brug af overnatningssteder, biblioteker og andre relevante kulturinstitutioner som base for modtageservice. 19

20 Herudover kan der være et potentiale for reducerede omkostninger ved samlokalisering med EHAA og UPAA. Aabenraa Kommune kan overordnet set foretage en ændring af erhvervs- og turismeindsatsen på tre forskellige måder A. Hjemtagning af erhvervsfremme Aabenraa Kommune at opsige aftalen med EHAA og hjemtage erhvervsserviceopgaven for herigennem at høste de afledte effektiviseringsgevinsterne ved den allerede planlagte digitaliseringsindsats og reducere omkostningerne til erhvervsområdet. B. Sammenlægning af erhvervs- og turismeindsatsen Opgaveløsningen vedrørende erhvervsfremme og turisme er beslægtet, men i dag adskilt i to organisatoriske enheder. Aabenraa Kommune kan vælge at samle indsatsen i en fælles enhed i det eksisterende EHAA eller i en ny enhed, såfremt erhvervsfremmeindsatsen hjemtages. C. Ændring af bidragsbetaling til EHAA Aabenraa Kommune kan som en tredje model vælge at optage forhandlinger med EHAA om nedsættelse af den nuværende bidragsbetaling, hvor kommunen som hovedbidragsyder årligt finansierer op imod 80 pct. af de samlede driftsudgifter i EHAA. Som en konsekvens heraf skal de øvrige medlemmer tilsvarende enten øge deres betalingsandel eller også skal det samlede bidrag til EHAA sænkes. Beregning: (1000 kr.) Turisme Erhvervsservice og iværksætteri I alt Fredericia Vordingborg Haderslev Aabenraa Hjørring Sønderborg Aabenraa har i sammenligning med de andre kommuner højere udgifter til turisme og erhvervsfremme. Ved en kombination af henholdsvis sammenlægning af erhvervs- og turismeindsatsen samt en generel effektivisering gennem udnyttelse af de skitserede muligheder, vil det være muligt at reducere de samlede omkostning. Lægges niveauet for erhvervsindsatsen eksempelvis på niveau med Vordingborg Kommune kan der foretages en besparelse på 2,7 mio. kr. I forbindelse med en sammenlægning af de to organisatoriske enheder vil der samtidig være behov for en lederstilling mindre. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at de eksisterende ledere ikke er ansat i Aabenraa Kommune Samlet set vurderes det muligt at reducere udgifterne med 3 mio. kr. 20

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere