Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune"

Transkript

1 U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING METODE AARBENRAA I OVERBLIK BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK BEREDSKABSKATALOG Strukturtilpasninger Stordriftsfordele Tilpasning af serviceniveau Ændret ressourceanvendelse Nye arbejdsformer Indtægtsoptimering BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten medarbejdere i 135 lande. 2

3 1 INDLEDNING Aabenraa Kommune oplever i disse år et stigende økonomisk pres som følge af blandt andet ændrede demografiske forhold, og har igennem de sidste år løbende foretaget væsentlige effektiviseringer og tilpasninger af serviceniveauet for at imødekomme dette. Forud for vedtagelsen af Budget 2015 har direktionen i Aabenraa Kommune bedt BDO om, at bistå ved udarbejdelsen af et beredskabskatalog til imødekommelse af eventuelle yderligere behov for økonomisk tilpasning i de kommende år. Beredskabskataloget skal angive forslag til konkrete effektiviserings- og/eller besparelsestiltag indenfor en samlet ramme på i alt 50 mio. kr. i 2015 stigende til 100 mio. kr. i 2016 og fremefter. Denne rapport præsenterer resultatet af BDO s bidrag til et samlet beredskabskatalog for Aabenraa Kommune. Rapporten indledes med et kort metodeafsnit, der beskriver den anvendte metodiske tilgang til identificering, vurdering og kvalificering af de i rapporten opstillede forslag over mulige effektiviserings- og besparelsestiltag. Herefter følger et afsnit om hvordan BDO overordnet set betragter udgiftsniveau og opgaveløsning i Aabenraa Kommune. Denne betragtning er fremkommet på baggrund af de foretagne analyser og er anvendt som grundlag og præmis for BDO s udvælgelse af forslag til at indgå i bidraget. Endelig er de enkelte forslag til effektivisering- og besparelsesforslag oplistet i oversigtform og efterfølgende konkret beskrevet enkeltvis. 3

4 2 METODE Bidraget til beredskabskataloget er tilvejebragt ved en kombination af kvantitative benchmarkinganalyser og kvalitative analysemetoder. Benchmarking er et teknisk begreb, der indebærer systematiske sammenligninger af performance eller økonomi baseret på opgørelse og måling af nøgletal. Benchmarking handler om, at identificere områder, hvor det er muligt at lære af andres praksis med henblik på at udvikle egen praksis. Der er lagt vægt på at anvende en tværsektoriel tilgang, således at afdækkede potentialer og muligheder for besparelse inden for et sektorområde er vurderet i forhold til, om der eksisterer tilsvarende potentialer inden for andre sektorområder. Potentialerne er beregnet på baggrund af de anvendte nøgletal eller tilgængelige opgørelser, hvor dette har været muligt. Heri indgår en vis usikkerhed for realiserbarheden, idet nøgletal udtrykker gennemsnitsbetragtninger og ikke tager højde for alle organisatoriske forskelle. Afdækkede potentialer er derfor blevet drøftet og trykprøvet gennem interview af og dialog med relevante personer i Aabenraa Kommune, herunder direktion, chefer og ledere samt udvalgte nøglepersoner, ligesom Aabenraa Kommune løbende har haft lejlighed til at kommentere på alle resultater. Herigennem er forsøgt sikret at alle væsentlige og potentielle effektiviserings- / besparelsesmuligheder er afdækket, vurderet og efterfølgende kvalificeret op imod den aktuelle hverdagssituation, som eksisterer i Aabenraa Kommune i dag. Udpegningen af emner til beredskabskataloget er sket på baggrund af en vurdering af alle potentialer op imod tre præmisser. 1. Central styring decentral ledelse Rammer aftales i dag centralt og udmøntes i de enkelte udvalg og lokalt på de enkelte institutioner De fremlagte forslag tager så vidt mulig højde for en fortsættelse af dette grundlæggende styringsprincip 2. Geografisk dækning Opgaveløsningen er i dag spredt geografisk bredt ud i kommunen Der skal fortsat være en bred geografisk dækning 3. Økonomisk rationale Der medtages primært forandringer, der er så tilstrækkelig store, at der har en mærkbar konsekvens Der medtages primært forandringer, der har en rimelig kort tidshorisont Processuelt er analysen blevet gennemført i tre faser: Fase 1. Benchmarkinganalyse Fase 2. Detailanalyse Fase 3. Validering 4

5 Fase 1 - Benchmarkinganalyse BDO har i forbindelse med første fase af opgaveløsningen gennemført tre forskellige aktiviteter, der tilsammen har ledt frem et foreløbigt beredskabskatalog. A Indledningsvist er der foretaget en benchmarkinganalyse af udvalgte nøgletal vedrørende Aabenraa Kommunes opgaveløsning i sammenligning med andre kommuner. De fem kommuner er: kr. Regnskab Soc. øko. indeks Udgiftsbehov pr. indb. I forbindelse hermed er der indgået aftaler med 4 ud af de 5 ønskede sammenligningskommuner om deltagelse i analysen, herunder om anvendelse og validering af data til brug for sammenligningerne. Beskatningsgrundlag pr. indb. Serviceudgifter pr. indb. Befolkningstæthed (indb./km 2 ) (2011) Indbyggertal Aabenraa 1, Fredericia 1, Haderslev 1, Sønderborg 1, Hjørring 0, Vordingborg 1, Det har ikke været mulig at indgå aftale med Sønderborg Kommune om deltagelse i analysen. BDO har valgt at inddrage data herfra i analysen, men der skal således tages forbehold for at data ikke er valideret af kommunen. B Herefter er der gennemført en række individuelle interviews i Aabenraa Kommune med henholdsvis direktionsmedlemmerne, budgetchef og alle kommunens analysekonsulenter. Kombinationen af benchmarkinganalyse og interviews har bidraget til at give et sammenhængende billede af Aabenraa Kommune som virksomhed, tværgående forankrede prioriteringer og forslag til områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt at foreslå temaer og emner, som kan indgå i et samlet beredskabskatalog. C Endelig har BDO foretaget en nærmere gennemgang og analyse af hver enkelt af de identificerede områder. Som led heri har BDO indhentet supplerende data gennem økonomikonsulenterne fra Aabenraa kommune, BDO s eksisterende erfaringer og analyser, samt nøgletalssammenligninger med andre kommuner, hvor BDO har kendskab til erfaringer med tilsvarende temaer. BDO har på baggrund af benchmarkinganalysen, interview og efterfølgende vurderinger herefter udpeget emner til at indgå i et foreløbigt beredskabskatalog. 5

6 Fase 2 - Detailanalyse På baggrund af det foreløbige beredskabskatalog har direktionen i Aabenraa Kommune udpeget en række områder til nærmere detailanalyse. Formålet hermed har været at få gennemgået, kvalificeret og afprøvet forudsætningerne på de forslag, hvor forudsætningerne har været mere usikre eller tvivlsomme, således at forslagene fremstår reelle og implementerbare i Aabenraa Kommune. Følgende områder er blevet udpeget som detailanalyser Facility Management etablering af fælles ejendomsenhed Aktivitets- og samværstilbud tilpasning af niveauet til sammenligningskommunerne Ældreområdet ændret demografimodel Tværsektorielt samarbejde arbejdsmarkedsområdet m.fl. Anbringelsesområdet reduceret anvendelse af døgntilbud Bølgeplaner implementering af konsekvenserne af bølgeplan 3 Borgervendt digitalisering implementering af velfærdsteknologi Detailanalyserne har fulgt en arbejdsmodel, hvor der indledningsvist er indhentet yderligere datamateriale om den konkrete opgaveløsning i Aabenraa Kommune. Samtidig er der indgået aftaler om interview med andre sammenlignelige kommuner om udveksling af erfaringer vedrørende den konkrete opgavetilrettelæggelse således at potentialer og arbejdstilrettelæggelse har kunnet ses i sammenhæng. Herefter er der blevet gennemført kvalitative interviews både i Aabenraa og i de enkelte sammenligningskommuner hvor data og opgaveløsning er blevet gennemgået. Sluttelig har BDO på baggrund af data og interview foretaget en sammenfattende vurdering og tilpasning af de enkelte forslag. Fase 3 - Validering Sideløbende med gennemførelsen af detailanalyserne har Aabenraa Kommune gennemført en kommentering på det foreløbige bidrag. Disse kommentarer er efterfølgende opsamlet af BDO og blevet inddraget i udarbejdelsen af det endelige bidrag til beredskabskatalog. Det samlede bidrag til beredskabskataloget er først herefter blevet endelig samlet, udarbejdet og overleveret til Aabenraa Kommune. Beskrivelsen af hvert enkelt forslag følger en struktur, hvor det samlede økonomisk vurderede potentiale indledningsvist vises i tabelform og efterfølgende udfoldes gennem en redegørelse af forslagets præmisser henholdsvis beregningsforudsætninger. Der er i forbindelse med hver beskrivelse desuden foretaget en skønsmæssig vurdering af de personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk. Disse skøn er beregnet ud fra gennemsnitslønniveauet inden for faggruppen og en skønsmæssig vurdering af hvor stor en del af ændringerne, der vil være knyttet op på lønnen. 6

7 3 AARBENRAA I OVERBLIK Det er BDO s overordnede betragtning, at Aabenraa Kommune på de fleste serviceområder fremstår som udgiftsmæssig billigere eller på niveau med de andre sammenligningskommuner. Samtidig viser gennemgangen af nøgletal samt budget- og tildelingsmaterialer med de forbehold en sådan overordnet analyse må indbefatte, at Aabenraa Kommune i overvejende grad fremstår som en økonomisk veldrevet virksomhed. BDO noterer i den forbindelse blandt andet, at Aabenraa Kommune gør særlig stor brug af nøgletal og tildelingsmodeller baseret på aktivitets- og demografidata. Figur 1. Overblik over udvalgte nøgletal vedrørende Aabenraa Kommune målt op imod landsgennemsnit Ældreudgifter pr. 65+/67+-årig Sundhedsydelser pr. indb. Administration Skat/service Langfristet gæld pr. indb. Likvide aktiver pr. indb. Samlede driftsudgifter pr. indb. Overførselsudgifter pr. indb. Pasningsudgifter pr årig Bibliotek, kultur og folkeoplysninng pr. indb. Teknik og miljø pr. indb. Undervisningsudgifter pr. elev Anbring. mv. af børn og unge pr årig Aabenraa Sammenligningskommuner Aabenraa Kommune har valgt central styring decentral ledelse samt faglighed som de dominerende styringsmæssige og organiserende principper. Som en konsekvens heraf har de enkelte politiske udvalg og forvaltninger stor frihedsgrad til at udmønte og implementere tværgående besluttede tiltag. Disse principper har ifølge en række af de interviewede personer haft en væsentlig betydning for hvordan opgaveløsningen er indrettet på det praktiske niveau, herunder ud fra hvilket perspektiv opgaveløsningen tager sit udspring. 7

8 Det er BDO s opfattelse af især tre forhold er kendetegnende for Aabenraa Kommunes opgaveløsning: a) Opgaveløsningen er baseret på en bred lokal forankring Aabenraa Kommune er særlig kendetegnet ved at have flere små eller mellemstore institutioner end sammenlingningskommunerne. Desuden dækker institutionerne oftere hele Kommunens geografi end sammenligningskommunerne. Dette kommer især til udtryk inden for børne- og ungeområdet, hvor der eksisterer mange mindre børneinstitutioner og skoler, men er eksempelvis også gældende inden for kulturområdet og ældreområdet, hvor Aabenraa Kommune typisk har flere og mindre biblioteker og institutioner end sammenlingningskommunerne. b) Konsolidering af faglighed inden for sektorer Den decentrale ledelse indebærer en relativ stor frihed til at indrette opgaveløsningen forskelligt inden for de enkelte sektorområder om end der i budgettildelingerne lægges vægt på at anvende nøgletal og aktivitetsmodeller. Det opleves af flere som både en styrke og en svaghed i det daglige. Styrkerne ligger tydeligst i rummet til at indrette opgaveløsningen ud fra den sektorspecifikke faglige løsning. Udfordringerne opleves modsat til tider at være, at der ikke arbejdes tilstrækkelig tværorganisatorisk i opgaveløsningen, således at overgange fra eksempelvis børn- og ungehandicapområdet til voksenhandicapområdet ikke er tænkt sammen fra starten. c) Første fase af moderne arbejdsmetoder er indfaset, klar til næste fase Aabenraa Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at indfase nye digitale løsninger og arbejdsmetoder i organisationen, og har derigennem opbygget en modenhed i forhold til at kunne øge udbredelsen af nye arbejdsmetoder. Det er BDO s oplevelse på baggrund af interviewene, at der er en interesse for og lyst til at arbejde mere med udbredelsen af nye arbejdsmetoder i ønsket om at øge effektiviteten af opgaveløsningen. BDO har forstået prioriteringen af de styringsmæssige og organiserende principper således, at central styring decentral ledelse samt faglighed fremadrettet fortsat ønskes at være gældende styringsprincipper. De foreslåede emner i beredskabskataloget skal ses i dette lys, og indebærer at der er en række forslag, som ikke er inddraget i beredskabskataloget. Beredskabskataloget er bygget særligt op omkring ovenstående tre kendetegn. 8

9 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK Nedenfor er angivet Beredskabskatalogets i overblik. De enkelte forslag gennemgås efterfølgende enkeltvis. Tema Strukturtilpasninger 1 Skolestruktur - lukning af mindre skoler 5,2 10,4 10,4 2 Daginstitutionsstruktur - sammenlægning af mindre enheder 5,7 5,7 5,7 3 Sygeplejekliniker kapacitetsudvidelse 0,5 1,0 1,0 1,0 4 Biblioteksstruktur - samling af indsats 1,2 2,4 2,4 2,4 5 Erhverv og turisme - sammenlægning af indsats 3,0 3,0 3,0 6 Produktionsskoler - fra to til en 0,5 0,5 0,5 7 Tinglev rådhus 0,3 0,3 0,3 Stordriftsfordele 8 Facility Management - etablering af fælles enhed -0,4 3,0 6,0 8,0 9 Administrationsbidrag til selvejende dagtilbud - brug af stabe 0,6 0,6 0,6 0,6 10 Fælles center for misbrug og psykiatri 0,2 0,5 1,0 1,0 Tilpasning af serviceniveau 11 Tandpleje - tilpasning af serviceniveau til sam. ligningskommuner 0,9 0,9 0,9 12 Vidtgående specialundervisning - tilpasning af serviceniveau 2,7 2,7 2,7 13 Klubtilbud - lukning af "kan" opgave 4,0 7,4 7,4 7,4 14 Naturskoler - fjernelse af tilskud 1,4 1,4 1,4 1,4 15 Ungdomsskolen - tilpasning af niveau til sammenligningskommuner 1,6 3,2 3,2 3,2 16 Musikskole - tilpasning af serviceniveau 1,0 1,0 1,0 1,0 17 Hjemmehj. incitaments- og servicetilpas. for borgere m. stort behov 2,5 5,0 5,0 5,0 18 Aktivitets- og samværstilbud tilpas. af niveau til sam.lign.kommuner 3,8 3,8 3,8 3,8 19 Ældreområdet - ændret demografimodel 1,0 2,1 3,2 4,3 20 Lokaletilskud til foreninger - tilpasning af niveau til lovens minimum -0,5 1,2 1,2 1,2 Ændret ressourceanvendelse 21 Lønniveau - tilpasning til niveau hos sammenligningskommuner 1,8 3,6 5,4 7,2 22 A-dagpenge - øget virksomhedsindsats 3,3 4,7 4,7 4,7 23 Tværsektorielt samarbejde - arbejdsmarkedsområdet 3,8 6,1 6,1 6,1 24 Anbringelsesområdet - ændret anvendelse af døgntilbud 6,4 5,4 4,4 4,4 25 Pulje til personalepolitiske aktiviteter 0,5 0,5 0,5 0,5 Nye arbejdsformer 26 Bølgeplaner - indarbejdelse af bølgeplan 3 og grunddata 2,4 3,4 3,4 3,4 27 Borgervendt digitalisering - implementering af velfærdsteknologi 3,8 3,8 3,8 28 Udbud af rengøring 1,3 1,3 1,3 29 Eksisterende udbudsplan - øget potentiale i eksisterende plan 3,1 3,6 4,1 4,6 Indtægtsoptimering 30 SFO - tilpasning af takstniveau 2,3 4,6 4,6 4,6 31 Byggesagsgebyrer - revision af takstberegningsmodel 1,1 1,6 1,6 1,6 32 Kost på plejecentre - opkrævning løftes til maksimalt niveau 0,3 1,3 1,3 1,3 33 Musikskole - takster tilpasses sammenligningskommuner 0,3 0,3 0,3 0,3 9

10 5 BEREDSKABSKATALOG 10

11 5.1 STRUKTURTILPASNINGER 11

12 1. Skolestruktur lukning af mindre skoler Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,0 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,0 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Befolkningsprognosen viser et markant fald i antallet af børn i alderen 7-16 år over de kommende år. Frem imod 2018 er det vurderingen, at faldet kan være op imod 517 personer eller svarende til mere end 6,5 pct. af den samlede andel af aldersgruppen. Den gennemsnitlige skolestørrelse er i Aabenraa Kommune på 323 elever mod et gennemsnit blandt sammenligningskommunerne på 686,82 elever. 3 skoler har under 100 elever Aabenraa Sønderborg Haderslev Fredericia Hjørring Vordingborg Gns. Skolestørrelse Antal skoler Som en konsekvens heraf må det vurderes, at vil det blive vanskeligere fagligt og samtidig mindre økonomisk hensigtsmæssigt at opretholde de mindste skoler. Den gennemsnitlige klassekvotient er i Aabenraa Kommune 20,93 mod et gennemsnit blandt sammenligningskommunerne på 21,59. BDO foreslår en lukning af fem af de mindste skoler (Hellevad, Genner, Ravsted, Hovslund og Kollund) med et samlet elevtal på 509 (2013). Det vil i nogen grad imødekomme det faldende børnefald. Stordriftsfordele høstes gennem bedre kapacitetsudnyttelse og opnåelse af højere klassekvotienter. Hertil kommer mindre omkostninger til bygninger og vedligehold. 12

13 Modsat vil der være øgede udgifter til befordring af nogle elever grundet behov for etablering af yderligere busruter for at sikre den fornødne kapacitet. På elevsiden sikres omkostningsminimering dog gennem eksisterende ordning om gratis buskort. Det bemærkes, at en mindre ramme til fordeling blandt de øvrige skoler vil medføre et øget pres på de mindste skoler ved den nuværende fordelingsmodel. Der kunne alternativt laves en særskilt tildeling til de skoler, der modtager elever, eller laves en helt ny budgettildelingsmodel for skolerne. Beregning: Udgift pr. indskrevet elev i normalskoler er ca kr. (2013-tal), hvortil kommer udgifter til bygningsdrift samt administration m.m. Samlet estimeres driftsomkostninger for de fem angivne skoler til at være ca. 3,75 mio. kr. Den samlede gennemsnitspris for eleverne på de fem angivne skoler er ca kr. inklusiv bygninger og ledelse m.m. Nedlægges disse fem skoler således, at halvdelen af eleverne kan indpasses i de øvrige skoler gennem en ren stigning i klassekvotienter (dvs. uden mertildeling), mens den anden halvdel fortsat får den normale tildeling, giver det en besparelse på 14,4 mio. kr. Denne ændring vil indebære en stigning af gennemsnitlig klassekvotient for hele kommunen på ca. 21,8 for nærværende, men klassekvotienten vil over tid blive mindre igen i takt med at aldersgruppen falder. Merudgiften forbundet med transport afhænger af aftale indgået med busselskab. Det forudsættes her, at der for hver skole vil være behov for én ekstra udkørsel samt én ekstra hjemkørsel til en pris på 0,3-0,5 mio. kr. pr. rute (ikke nærmere estimeret). Dette svarer for de fem skoler til en merudgift på ca. 4,0 mio. kr. Samlet medfører dette en estimeret besparelse på ca. 10,4 mio. kr. 13

14 2. Daginstitutionsstruktur sammenlægning af mindre enheder Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,0 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,0 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Aabenraa Kommune har i sammenligning med de øvrige kommuner få indskrevne børn pr. institution. 15 institutioner har under 57 børn (gennemsnitligt antal børn pr. institution blandt sammenligningskommunerne). 75,0 60,0 45,0 30,0 45, , ,1 57,3 58, , ,0 0,0 Aabenraa Vordingborg Sønderborg Haderslev Hjørring Fredericia Gns. børn pr. institution Antal børne institutioner Befolkningsprognosen viser samtidig, at der frem imod 2018 forventes et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-6 år på ca. 8 pct. svarende til i alt ca. 330 børn. Som følge heraf foreslår BDO, at der foretages en tilpasning af daginstitutionsstrukturen, således at de mindste institutioner nedlægges. I praksis skal der foretages en justering af den eksisterende budgettildelingsmodel til institutionerne. Dette skyldes, at pengene i høj grad følger barnet, ligesom midler til administration og ledelse er indeholdt i den børnetalsafhængige del af tildelingen. En nedlæggelse af en institution vil samtidig reducere udgiften til private institutioner, da afregningen hertil følger den kommunale tildeling. Dog vil et stigende antal private pladser give en merudgift, hvis det samtidig betyder højere gennemsnitspris i de kommunale som følge af manglende kapacitetsudnyttelse. 14

15 Beregning: Udgifter pr. indskrevet barn i dagplejen er ca kr. (budget 2014). Udgift til selvejende vuggestuer pr. indskrevet barn er ca kr. (budget 2014). Udgifter til børnehaver pr. indskrevet barn er ca kr. (budget 2014). Lukkes de mindste institutioner (eksempelvis 11 af de mindste institutioner) opnås en besparelse gennem forbedret kapacitetsudnyttelse hos institutionerne. Dette vil især gøre sig gældende i ydertimerne, hvor store institutioner vil kunne have færre pædagoger pr. barn end mindre institutioner. Under forudsætning om kapacitetsforbedring på 10 % opnås en besparelse på 2,84 mio. kr. vedrørende de 439 børn fra de 11 institutioner. Hertil kommer en besparelse på bæredygtighedstillæg på kr. samt bygningsomkostninger for 3,16 mio. kr. Antager man endelig, at administration og ledelse kan holdes uændret på de institutioner, der modtager børn, giver det en yderligere gevinst på 0,5 mio. kr. Reduktionen vil derudover have en afsmittende effekt på afregningen til private institutioner, der vil kunne sænkes med 5,5 % svarende til reduktionens andel af det samlede budget. Fraregnet de tyske børnehaver giver det en yderligere besparelse på 0,64 mio. kr. Samlet set giver det en besparelsesmulighed på ca. 7,6 mio. kr. Hertil skal modregnes en mindsket forældrebetaling svarende til ca. 1,9 mio. kr. Dette giver en samlet kommunal besparelse på 5,7 mio. kr. Der er i beregningen ikke inddraget en vurdering af eventuelt afledt mindre anlægsbehov i de eksisterende institutioner. Dette forudsætter en nærmere vurdering af den fremadrettede pladssammensætning i institutionerne. Som en konsekvens heraf er det samlede effektiviseringspotentiale alene indregnet af 2016, således at de realiserede mindreudgifter i 2015 kan anvendes til finansiering af eventuelle afledte anlægsbehov. 15

16 3. Sygeplejekliniker kapacitetsudvidelse Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,5 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering 500 Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,5 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Aabenraa Kommune har igangsat etablering af fire konkrete sygeplejeklinikker i kommunen. Konkret er der etableret tre klinikker. Etableringen af sygeplejeklinikkerne skal give bedre rammer for behandlingen og større tidsmæssig fleksibilitet i forhold til borgernes behov. Det er vurderet, at etableringen af sygeplejeklinikkerne blandt andet vil få betydning for kommunens opgavekoordinering og opfølgning samt medicinadministration ved at borgere i højere grad henvende sig selv til klinikkerne og derigennem reducerer omkostninger til kørsel, forgæves besøg og koordination. Samtidig forventes genoptræningseffekten at blive styrket ved at klinikkerne fungerer som egentlige kraftcentre, hvor borgerne mødes og har mulighed for at modtage en mere sammenhængende sundhedsindsats. Det skønnes, at en udvidelse af den nuværende kapacitet vil kunne styrke ressourceudnyttelsen yderligere. Beregning: Der foretages i dag årligt ca forløb omkring koordination og medicinadministration med en samlet økonomi på 11,2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget vurderinger af effektiviseringspotentialet hvad angår de eksisterende klinikker, men BDO vurderer ud, at en 10 pct. effektivisering formentlig ikke vil være et urealistisk niveau. Dette svarer til 1,12 mio. kr. og afrundet til 1,0 mio. kr. Etableringen af sygeplejeklinikkerne er endnu ikke fuldtud tilendebragt, der skal i 2015 foretages investeringer for 0,5 mio. kr. med henblik på ombygning og indretning. Såfremt etableringen ikke kan etableres inden for eksisterende lokaler, kan der forekomme afledte driftsomkostninger. Social og Sundhed vurderer, at såfremt flere borgere fremover anvender sygeplejeklinikkerne vil det være muligt at opnå den foreslåede reduktion, dog er der i 2015 fratrukket 0,5 mio. kr. til investeringer. 16

17 4. Biblioteksstruktur samling af indsats Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,5 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,5 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Aabenraa råder i dag over 5 biblioteker. Til sammenligning anvendes bibliotekerne i Aabenraa ikke så meget som sammenligningskommunerne. Antal biblioteker Udlån i alt Fysiske besøg pr. borger Down-load pr. borger Fredericia ,3 1,7 Haderslev ,7 0,4 Vordingborg ,4 2,8 Aabenraa ,9 2,1 Hjørring ,2 3,2 Sønderborg ,3 2,1 De tre mindste biblioteker i kommunen foreslås nedlagt og driften samlet i de to større. Herefter vil der være bibliotek med borgerservice i både Bov og Aabenraa. Bibliotekspolitikkens målsætning om Borgernes tilgængelige bibliotek vil således fortsat kunne opretholdes gennem et bibliotekstilbud i både den sydlige og nordlige del af kommunen. Beregning: Nedlæggelse af de 3 mindste filialer har ikke konsekvenser for ressourceanvendelsen til medier. Materialebestanden er flydende, hvilket sikrer titelspredning og minimalt eksemplartal. De digitale tilbud er typisk prissat i.f.t. kommunens indbyggertal og således uafhængig af antallet af betjeningssteder. Den øvrige samlede økonomi for de tre mindste biblioteker udgør i henhold til det korrigerede budget 2014 alt 2,4 mio. kr. Udgiftsposter (hele kr.) Felsted Rødekro Tinglev I alt Løn og personale Anskaffelser, reparationer Forsikringer og tjenesteydelser Bygningen I alt

18 Bibliotekerne i Rødekro og Tinglev er nyindrettede, og lokalerne er nyrenoverede. Der er i investeret i nyt inventar, selvbetjeningsudstyr, overvågningsudstyr, adgangskontrolsystemer m.v. i.f.m. etablering af selvbetjente biblioteker. Felsted Bibliotek er pr etableret i nye lokaler i det nye medborgerhus i Felsted, Damms Gaard. Der er i denne forbindelse investeret i nyt inventar selvbetjeningsudstyr, overvågningsudstyr, adgangskontrolsystem m.v. Der er i beregningen ikke taget højde for eventuelle salgsindtægter ligesom eventuelle følgeudgifter som konsekvens af manglende mulighed for salg ikke er indregnet. Kan bygningerne ikke umiddelbart anvendes til andet formål eller sælges vil potentialet skulle nedreguleres med 0,466 mio. kr. som følge af fortsatte udgifter til bygning og forsikring. 18

19 5. Erhvervsservice og Turisme sammenlægning af indsats Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Grundlaget for erhvervsfremmeindsatsen og turismeindsatsen er Lov om Erhvervsfremme med seneste ændringer af 23. januar Indsatserne er en kan-opgave i henhold til loven. Erhvervsfremme Aabenraa Kommune har organiseret den udadvendte erhvervsservice og iværksætteri i en selvstændig juridisk enhed, EHAA. EHAA er en medlemsorganisation, hvis finansiering kommer fra både Aabenraa Kommune (hovedbidragsyder) og bidrag fra erhvervslivet. I takt med implementeringen af de fælleskommunale og fællesoffentlige bølgeplaner på myndighedsområdet forventes en ikke uvæsentlig andel af den ikke myndighedsrettede erhvervsdialog at kunne blive flyttet over i tilknytning til de digitale medier. Disse nye kommunikationsformer vil gennem hjælp til selvhjælpsfunktioner kunne automatisere og erstatte en del af den erhvervsrettede service. Samtidig vil en sammentænkning af iværksætteriindsatsen som i dag blandt andet indgår i samarbejdet med EHAA samt i UPAA, Udviklingspark Aabenraa og i Det Kreative Hus kunne bidrage til at effektivisere den eksisterende indsats. Turisme Turismeområdet varetages i dag af Visitaabenraa med to lokale bureauer i henholdsvis Kruså og i Aabenraa. Visitaabenraa drives i et partnerskab med Aabenraa Turistforening og der disponeres udover det kommunale tilskud over Turistforeningens egenkapital med omkring kr. om året. Dette ophører med udgangen af I 2011 var turisternes samlede forbrug i kommunen på 688 mio. kr. svarende til 1,28 % af det samlede udbud af varer og tjenesteydelser. I 2012 var der 568 beskæftigede i turisterhvervet svarende til 3,1 % af samtlige beskæftigede. Den fysiske modtageservice i form af de to bureauer i Kruså og Aabenraa kan erstattes af en kombination af digitale løsninger og brug af overnatningssteder, biblioteker og andre relevante kulturinstitutioner som base for modtageservice. 19

20 Herudover kan der være et potentiale for reducerede omkostninger ved samlokalisering med EHAA og UPAA. Aabenraa Kommune kan overordnet set foretage en ændring af erhvervs- og turismeindsatsen på tre forskellige måder A. Hjemtagning af erhvervsfremme Aabenraa Kommune at opsige aftalen med EHAA og hjemtage erhvervsserviceopgaven for herigennem at høste de afledte effektiviseringsgevinsterne ved den allerede planlagte digitaliseringsindsats og reducere omkostningerne til erhvervsområdet. B. Sammenlægning af erhvervs- og turismeindsatsen Opgaveløsningen vedrørende erhvervsfremme og turisme er beslægtet, men i dag adskilt i to organisatoriske enheder. Aabenraa Kommune kan vælge at samle indsatsen i en fælles enhed i det eksisterende EHAA eller i en ny enhed, såfremt erhvervsfremmeindsatsen hjemtages. C. Ændring af bidragsbetaling til EHAA Aabenraa Kommune kan som en tredje model vælge at optage forhandlinger med EHAA om nedsættelse af den nuværende bidragsbetaling, hvor kommunen som hovedbidragsyder årligt finansierer op imod 80 pct. af de samlede driftsudgifter i EHAA. Som en konsekvens heraf skal de øvrige medlemmer tilsvarende enten øge deres betalingsandel eller også skal det samlede bidrag til EHAA sænkes. Beregning: (1000 kr.) Turisme Erhvervsservice og iværksætteri I alt Fredericia Vordingborg Haderslev Aabenraa Hjørring Sønderborg Aabenraa har i sammenligning med de andre kommuner højere udgifter til turisme og erhvervsfremme. Ved en kombination af henholdsvis sammenlægning af erhvervs- og turismeindsatsen samt en generel effektivisering gennem udnyttelse af de skitserede muligheder, vil det være muligt at reducere de samlede omkostning. Lægges niveauet for erhvervsindsatsen eksempelvis på niveau med Vordingborg Kommune kan der foretages en besparelse på 2,7 mio. kr. I forbindelse med en sammenlægning af de to organisatoriske enheder vil der samtidig være behov for en lederstilling mindre. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at de eksisterende ledere ikke er ansat i Aabenraa Kommune Samlet set vurderes det muligt at reducere udgifterne med 3 mio. kr. 20

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration. Mikkel Munk, Manager PSS

ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration. Mikkel Munk, Manager PSS ØDF kredsmøde 25. maj 2011 Deloitte oplæg Del 2, Ejendomsadministration Mikkel Munk, Manager PSS Agenda Hvad er status på området Forankring og organisering Opgaver og kompetencer Incitamenter og effektiviseringer

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner.

Kommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Kommunernes administrative produktivitet En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Administrationsanalyse af udgifts- og personaleforbrug samt produktivitet og ledersammensætning

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet er under forandring og oplever stadig stigende pres fra det politiske og administrative niveau i forhold til budgetoverholdelse

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere