Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune"

Transkript

1 U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING METODE AARBENRAA I OVERBLIK BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK BEREDSKABSKATALOG Strukturtilpasninger Stordriftsfordele Tilpasning af serviceniveau Ændret ressourceanvendelse Nye arbejdsformer Indtægtsoptimering BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten medarbejdere i 135 lande. 2

3 1 INDLEDNING Aabenraa Kommune oplever i disse år et stigende økonomisk pres som følge af blandt andet ændrede demografiske forhold, og har igennem de sidste år løbende foretaget væsentlige effektiviseringer og tilpasninger af serviceniveauet for at imødekomme dette. Forud for vedtagelsen af Budget 2015 har direktionen i Aabenraa Kommune bedt BDO om, at bistå ved udarbejdelsen af et beredskabskatalog til imødekommelse af eventuelle yderligere behov for økonomisk tilpasning i de kommende år. Beredskabskataloget skal angive forslag til konkrete effektiviserings- og/eller besparelsestiltag indenfor en samlet ramme på i alt 50 mio. kr. i 2015 stigende til 100 mio. kr. i 2016 og fremefter. Denne rapport præsenterer resultatet af BDO s bidrag til et samlet beredskabskatalog for Aabenraa Kommune. Rapporten indledes med et kort metodeafsnit, der beskriver den anvendte metodiske tilgang til identificering, vurdering og kvalificering af de i rapporten opstillede forslag over mulige effektiviserings- og besparelsestiltag. Herefter følger et afsnit om hvordan BDO overordnet set betragter udgiftsniveau og opgaveløsning i Aabenraa Kommune. Denne betragtning er fremkommet på baggrund af de foretagne analyser og er anvendt som grundlag og præmis for BDO s udvælgelse af forslag til at indgå i bidraget. Endelig er de enkelte forslag til effektivisering- og besparelsesforslag oplistet i oversigtform og efterfølgende konkret beskrevet enkeltvis. 3

4 2 METODE Bidraget til beredskabskataloget er tilvejebragt ved en kombination af kvantitative benchmarkinganalyser og kvalitative analysemetoder. Benchmarking er et teknisk begreb, der indebærer systematiske sammenligninger af performance eller økonomi baseret på opgørelse og måling af nøgletal. Benchmarking handler om, at identificere områder, hvor det er muligt at lære af andres praksis med henblik på at udvikle egen praksis. Der er lagt vægt på at anvende en tværsektoriel tilgang, således at afdækkede potentialer og muligheder for besparelse inden for et sektorområde er vurderet i forhold til, om der eksisterer tilsvarende potentialer inden for andre sektorområder. Potentialerne er beregnet på baggrund af de anvendte nøgletal eller tilgængelige opgørelser, hvor dette har været muligt. Heri indgår en vis usikkerhed for realiserbarheden, idet nøgletal udtrykker gennemsnitsbetragtninger og ikke tager højde for alle organisatoriske forskelle. Afdækkede potentialer er derfor blevet drøftet og trykprøvet gennem interview af og dialog med relevante personer i Aabenraa Kommune, herunder direktion, chefer og ledere samt udvalgte nøglepersoner, ligesom Aabenraa Kommune løbende har haft lejlighed til at kommentere på alle resultater. Herigennem er forsøgt sikret at alle væsentlige og potentielle effektiviserings- / besparelsesmuligheder er afdækket, vurderet og efterfølgende kvalificeret op imod den aktuelle hverdagssituation, som eksisterer i Aabenraa Kommune i dag. Udpegningen af emner til beredskabskataloget er sket på baggrund af en vurdering af alle potentialer op imod tre præmisser. 1. Central styring decentral ledelse Rammer aftales i dag centralt og udmøntes i de enkelte udvalg og lokalt på de enkelte institutioner De fremlagte forslag tager så vidt mulig højde for en fortsættelse af dette grundlæggende styringsprincip 2. Geografisk dækning Opgaveløsningen er i dag spredt geografisk bredt ud i kommunen Der skal fortsat være en bred geografisk dækning 3. Økonomisk rationale Der medtages primært forandringer, der er så tilstrækkelig store, at der har en mærkbar konsekvens Der medtages primært forandringer, der har en rimelig kort tidshorisont Processuelt er analysen blevet gennemført i tre faser: Fase 1. Benchmarkinganalyse Fase 2. Detailanalyse Fase 3. Validering 4

5 Fase 1 - Benchmarkinganalyse BDO har i forbindelse med første fase af opgaveløsningen gennemført tre forskellige aktiviteter, der tilsammen har ledt frem et foreløbigt beredskabskatalog. A Indledningsvist er der foretaget en benchmarkinganalyse af udvalgte nøgletal vedrørende Aabenraa Kommunes opgaveløsning i sammenligning med andre kommuner. De fem kommuner er: kr. Regnskab Soc. øko. indeks Udgiftsbehov pr. indb. I forbindelse hermed er der indgået aftaler med 4 ud af de 5 ønskede sammenligningskommuner om deltagelse i analysen, herunder om anvendelse og validering af data til brug for sammenligningerne. Beskatningsgrundlag pr. indb. Serviceudgifter pr. indb. Befolkningstæthed (indb./km 2 ) (2011) Indbyggertal Aabenraa 1, Fredericia 1, Haderslev 1, Sønderborg 1, Hjørring 0, Vordingborg 1, Det har ikke været mulig at indgå aftale med Sønderborg Kommune om deltagelse i analysen. BDO har valgt at inddrage data herfra i analysen, men der skal således tages forbehold for at data ikke er valideret af kommunen. B Herefter er der gennemført en række individuelle interviews i Aabenraa Kommune med henholdsvis direktionsmedlemmerne, budgetchef og alle kommunens analysekonsulenter. Kombinationen af benchmarkinganalyse og interviews har bidraget til at give et sammenhængende billede af Aabenraa Kommune som virksomhed, tværgående forankrede prioriteringer og forslag til områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt at foreslå temaer og emner, som kan indgå i et samlet beredskabskatalog. C Endelig har BDO foretaget en nærmere gennemgang og analyse af hver enkelt af de identificerede områder. Som led heri har BDO indhentet supplerende data gennem økonomikonsulenterne fra Aabenraa kommune, BDO s eksisterende erfaringer og analyser, samt nøgletalssammenligninger med andre kommuner, hvor BDO har kendskab til erfaringer med tilsvarende temaer. BDO har på baggrund af benchmarkinganalysen, interview og efterfølgende vurderinger herefter udpeget emner til at indgå i et foreløbigt beredskabskatalog. 5

6 Fase 2 - Detailanalyse På baggrund af det foreløbige beredskabskatalog har direktionen i Aabenraa Kommune udpeget en række områder til nærmere detailanalyse. Formålet hermed har været at få gennemgået, kvalificeret og afprøvet forudsætningerne på de forslag, hvor forudsætningerne har været mere usikre eller tvivlsomme, således at forslagene fremstår reelle og implementerbare i Aabenraa Kommune. Følgende områder er blevet udpeget som detailanalyser Facility Management etablering af fælles ejendomsenhed Aktivitets- og samværstilbud tilpasning af niveauet til sammenligningskommunerne Ældreområdet ændret demografimodel Tværsektorielt samarbejde arbejdsmarkedsområdet m.fl. Anbringelsesområdet reduceret anvendelse af døgntilbud Bølgeplaner implementering af konsekvenserne af bølgeplan 3 Borgervendt digitalisering implementering af velfærdsteknologi Detailanalyserne har fulgt en arbejdsmodel, hvor der indledningsvist er indhentet yderligere datamateriale om den konkrete opgaveløsning i Aabenraa Kommune. Samtidig er der indgået aftaler om interview med andre sammenlignelige kommuner om udveksling af erfaringer vedrørende den konkrete opgavetilrettelæggelse således at potentialer og arbejdstilrettelæggelse har kunnet ses i sammenhæng. Herefter er der blevet gennemført kvalitative interviews både i Aabenraa og i de enkelte sammenligningskommuner hvor data og opgaveløsning er blevet gennemgået. Sluttelig har BDO på baggrund af data og interview foretaget en sammenfattende vurdering og tilpasning af de enkelte forslag. Fase 3 - Validering Sideløbende med gennemførelsen af detailanalyserne har Aabenraa Kommune gennemført en kommentering på det foreløbige bidrag. Disse kommentarer er efterfølgende opsamlet af BDO og blevet inddraget i udarbejdelsen af det endelige bidrag til beredskabskatalog. Det samlede bidrag til beredskabskataloget er først herefter blevet endelig samlet, udarbejdet og overleveret til Aabenraa Kommune. Beskrivelsen af hvert enkelt forslag følger en struktur, hvor det samlede økonomisk vurderede potentiale indledningsvist vises i tabelform og efterfølgende udfoldes gennem en redegørelse af forslagets præmisser henholdsvis beregningsforudsætninger. Der er i forbindelse med hver beskrivelse desuden foretaget en skønsmæssig vurdering af de personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk. Disse skøn er beregnet ud fra gennemsnitslønniveauet inden for faggruppen og en skønsmæssig vurdering af hvor stor en del af ændringerne, der vil være knyttet op på lønnen. 6

7 3 AARBENRAA I OVERBLIK Det er BDO s overordnede betragtning, at Aabenraa Kommune på de fleste serviceområder fremstår som udgiftsmæssig billigere eller på niveau med de andre sammenligningskommuner. Samtidig viser gennemgangen af nøgletal samt budget- og tildelingsmaterialer med de forbehold en sådan overordnet analyse må indbefatte, at Aabenraa Kommune i overvejende grad fremstår som en økonomisk veldrevet virksomhed. BDO noterer i den forbindelse blandt andet, at Aabenraa Kommune gør særlig stor brug af nøgletal og tildelingsmodeller baseret på aktivitets- og demografidata. Figur 1. Overblik over udvalgte nøgletal vedrørende Aabenraa Kommune målt op imod landsgennemsnit Ældreudgifter pr. 65+/67+-årig Sundhedsydelser pr. indb. Administration Skat/service Langfristet gæld pr. indb. Likvide aktiver pr. indb. Samlede driftsudgifter pr. indb. Overførselsudgifter pr. indb. Pasningsudgifter pr årig Bibliotek, kultur og folkeoplysninng pr. indb. Teknik og miljø pr. indb. Undervisningsudgifter pr. elev Anbring. mv. af børn og unge pr årig Aabenraa Sammenligningskommuner Aabenraa Kommune har valgt central styring decentral ledelse samt faglighed som de dominerende styringsmæssige og organiserende principper. Som en konsekvens heraf har de enkelte politiske udvalg og forvaltninger stor frihedsgrad til at udmønte og implementere tværgående besluttede tiltag. Disse principper har ifølge en række af de interviewede personer haft en væsentlig betydning for hvordan opgaveløsningen er indrettet på det praktiske niveau, herunder ud fra hvilket perspektiv opgaveløsningen tager sit udspring. 7

8 Det er BDO s opfattelse af især tre forhold er kendetegnende for Aabenraa Kommunes opgaveløsning: a) Opgaveløsningen er baseret på en bred lokal forankring Aabenraa Kommune er særlig kendetegnet ved at have flere små eller mellemstore institutioner end sammenlingningskommunerne. Desuden dækker institutionerne oftere hele Kommunens geografi end sammenligningskommunerne. Dette kommer især til udtryk inden for børne- og ungeområdet, hvor der eksisterer mange mindre børneinstitutioner og skoler, men er eksempelvis også gældende inden for kulturområdet og ældreområdet, hvor Aabenraa Kommune typisk har flere og mindre biblioteker og institutioner end sammenlingningskommunerne. b) Konsolidering af faglighed inden for sektorer Den decentrale ledelse indebærer en relativ stor frihed til at indrette opgaveløsningen forskelligt inden for de enkelte sektorområder om end der i budgettildelingerne lægges vægt på at anvende nøgletal og aktivitetsmodeller. Det opleves af flere som både en styrke og en svaghed i det daglige. Styrkerne ligger tydeligst i rummet til at indrette opgaveløsningen ud fra den sektorspecifikke faglige løsning. Udfordringerne opleves modsat til tider at være, at der ikke arbejdes tilstrækkelig tværorganisatorisk i opgaveløsningen, således at overgange fra eksempelvis børn- og ungehandicapområdet til voksenhandicapområdet ikke er tænkt sammen fra starten. c) Første fase af moderne arbejdsmetoder er indfaset, klar til næste fase Aabenraa Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at indfase nye digitale løsninger og arbejdsmetoder i organisationen, og har derigennem opbygget en modenhed i forhold til at kunne øge udbredelsen af nye arbejdsmetoder. Det er BDO s oplevelse på baggrund af interviewene, at der er en interesse for og lyst til at arbejde mere med udbredelsen af nye arbejdsmetoder i ønsket om at øge effektiviteten af opgaveløsningen. BDO har forstået prioriteringen af de styringsmæssige og organiserende principper således, at central styring decentral ledelse samt faglighed fremadrettet fortsat ønskes at være gældende styringsprincipper. De foreslåede emner i beredskabskataloget skal ses i dette lys, og indebærer at der er en række forslag, som ikke er inddraget i beredskabskataloget. Beredskabskataloget er bygget særligt op omkring ovenstående tre kendetegn. 8

9 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK Nedenfor er angivet Beredskabskatalogets i overblik. De enkelte forslag gennemgås efterfølgende enkeltvis. Tema Strukturtilpasninger 1 Skolestruktur - lukning af mindre skoler 5,2 10,4 10,4 2 Daginstitutionsstruktur - sammenlægning af mindre enheder 5,7 5,7 5,7 3 Sygeplejekliniker kapacitetsudvidelse 0,5 1,0 1,0 1,0 4 Biblioteksstruktur - samling af indsats 1,2 2,4 2,4 2,4 5 Erhverv og turisme - sammenlægning af indsats 3,0 3,0 3,0 6 Produktionsskoler - fra to til en 0,5 0,5 0,5 7 Tinglev rådhus 0,3 0,3 0,3 Stordriftsfordele 8 Facility Management - etablering af fælles enhed -0,4 3,0 6,0 8,0 9 Administrationsbidrag til selvejende dagtilbud - brug af stabe 0,6 0,6 0,6 0,6 10 Fælles center for misbrug og psykiatri 0,2 0,5 1,0 1,0 Tilpasning af serviceniveau 11 Tandpleje - tilpasning af serviceniveau til sam. ligningskommuner 0,9 0,9 0,9 12 Vidtgående specialundervisning - tilpasning af serviceniveau 2,7 2,7 2,7 13 Klubtilbud - lukning af "kan" opgave 4,0 7,4 7,4 7,4 14 Naturskoler - fjernelse af tilskud 1,4 1,4 1,4 1,4 15 Ungdomsskolen - tilpasning af niveau til sammenligningskommuner 1,6 3,2 3,2 3,2 16 Musikskole - tilpasning af serviceniveau 1,0 1,0 1,0 1,0 17 Hjemmehj. incitaments- og servicetilpas. for borgere m. stort behov 2,5 5,0 5,0 5,0 18 Aktivitets- og samværstilbud tilpas. af niveau til sam.lign.kommuner 3,8 3,8 3,8 3,8 19 Ældreområdet - ændret demografimodel 1,0 2,1 3,2 4,3 20 Lokaletilskud til foreninger - tilpasning af niveau til lovens minimum -0,5 1,2 1,2 1,2 Ændret ressourceanvendelse 21 Lønniveau - tilpasning til niveau hos sammenligningskommuner 1,8 3,6 5,4 7,2 22 A-dagpenge - øget virksomhedsindsats 3,3 4,7 4,7 4,7 23 Tværsektorielt samarbejde - arbejdsmarkedsområdet 3,8 6,1 6,1 6,1 24 Anbringelsesområdet - ændret anvendelse af døgntilbud 6,4 5,4 4,4 4,4 25 Pulje til personalepolitiske aktiviteter 0,5 0,5 0,5 0,5 Nye arbejdsformer 26 Bølgeplaner - indarbejdelse af bølgeplan 3 og grunddata 2,4 3,4 3,4 3,4 27 Borgervendt digitalisering - implementering af velfærdsteknologi 3,8 3,8 3,8 28 Udbud af rengøring 1,3 1,3 1,3 29 Eksisterende udbudsplan - øget potentiale i eksisterende plan 3,1 3,6 4,1 4,6 Indtægtsoptimering 30 SFO - tilpasning af takstniveau 2,3 4,6 4,6 4,6 31 Byggesagsgebyrer - revision af takstberegningsmodel 1,1 1,6 1,6 1,6 32 Kost på plejecentre - opkrævning løftes til maksimalt niveau 0,3 1,3 1,3 1,3 33 Musikskole - takster tilpasses sammenligningskommuner 0,3 0,3 0,3 0,3 9

10 5 BEREDSKABSKATALOG 10

11 5.1 STRUKTURTILPASNINGER 11

12 1. Skolestruktur lukning af mindre skoler Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,0 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,0 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Befolkningsprognosen viser et markant fald i antallet af børn i alderen 7-16 år over de kommende år. Frem imod 2018 er det vurderingen, at faldet kan være op imod 517 personer eller svarende til mere end 6,5 pct. af den samlede andel af aldersgruppen. Den gennemsnitlige skolestørrelse er i Aabenraa Kommune på 323 elever mod et gennemsnit blandt sammenligningskommunerne på 686,82 elever. 3 skoler har under 100 elever Aabenraa Sønderborg Haderslev Fredericia Hjørring Vordingborg Gns. Skolestørrelse Antal skoler Som en konsekvens heraf må det vurderes, at vil det blive vanskeligere fagligt og samtidig mindre økonomisk hensigtsmæssigt at opretholde de mindste skoler. Den gennemsnitlige klassekvotient er i Aabenraa Kommune 20,93 mod et gennemsnit blandt sammenligningskommunerne på 21,59. BDO foreslår en lukning af fem af de mindste skoler (Hellevad, Genner, Ravsted, Hovslund og Kollund) med et samlet elevtal på 509 (2013). Det vil i nogen grad imødekomme det faldende børnefald. Stordriftsfordele høstes gennem bedre kapacitetsudnyttelse og opnåelse af højere klassekvotienter. Hertil kommer mindre omkostninger til bygninger og vedligehold. 12

13 Modsat vil der være øgede udgifter til befordring af nogle elever grundet behov for etablering af yderligere busruter for at sikre den fornødne kapacitet. På elevsiden sikres omkostningsminimering dog gennem eksisterende ordning om gratis buskort. Det bemærkes, at en mindre ramme til fordeling blandt de øvrige skoler vil medføre et øget pres på de mindste skoler ved den nuværende fordelingsmodel. Der kunne alternativt laves en særskilt tildeling til de skoler, der modtager elever, eller laves en helt ny budgettildelingsmodel for skolerne. Beregning: Udgift pr. indskrevet elev i normalskoler er ca kr. (2013-tal), hvortil kommer udgifter til bygningsdrift samt administration m.m. Samlet estimeres driftsomkostninger for de fem angivne skoler til at være ca. 3,75 mio. kr. Den samlede gennemsnitspris for eleverne på de fem angivne skoler er ca kr. inklusiv bygninger og ledelse m.m. Nedlægges disse fem skoler således, at halvdelen af eleverne kan indpasses i de øvrige skoler gennem en ren stigning i klassekvotienter (dvs. uden mertildeling), mens den anden halvdel fortsat får den normale tildeling, giver det en besparelse på 14,4 mio. kr. Denne ændring vil indebære en stigning af gennemsnitlig klassekvotient for hele kommunen på ca. 21,8 for nærværende, men klassekvotienten vil over tid blive mindre igen i takt med at aldersgruppen falder. Merudgiften forbundet med transport afhænger af aftale indgået med busselskab. Det forudsættes her, at der for hver skole vil være behov for én ekstra udkørsel samt én ekstra hjemkørsel til en pris på 0,3-0,5 mio. kr. pr. rute (ikke nærmere estimeret). Dette svarer for de fem skoler til en merudgift på ca. 4,0 mio. kr. Samlet medfører dette en estimeret besparelse på ca. 10,4 mio. kr. 13

14 2. Daginstitutionsstruktur sammenlægning af mindre enheder Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,0 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,0 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Aabenraa Kommune har i sammenligning med de øvrige kommuner få indskrevne børn pr. institution. 15 institutioner har under 57 børn (gennemsnitligt antal børn pr. institution blandt sammenligningskommunerne). 75,0 60,0 45,0 30,0 45, , ,1 57,3 58, , ,0 0,0 Aabenraa Vordingborg Sønderborg Haderslev Hjørring Fredericia Gns. børn pr. institution Antal børne institutioner Befolkningsprognosen viser samtidig, at der frem imod 2018 forventes et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-6 år på ca. 8 pct. svarende til i alt ca. 330 børn. Som følge heraf foreslår BDO, at der foretages en tilpasning af daginstitutionsstrukturen, således at de mindste institutioner nedlægges. I praksis skal der foretages en justering af den eksisterende budgettildelingsmodel til institutionerne. Dette skyldes, at pengene i høj grad følger barnet, ligesom midler til administration og ledelse er indeholdt i den børnetalsafhængige del af tildelingen. En nedlæggelse af en institution vil samtidig reducere udgiften til private institutioner, da afregningen hertil følger den kommunale tildeling. Dog vil et stigende antal private pladser give en merudgift, hvis det samtidig betyder højere gennemsnitspris i de kommunale som følge af manglende kapacitetsudnyttelse. 14

15 Beregning: Udgifter pr. indskrevet barn i dagplejen er ca kr. (budget 2014). Udgift til selvejende vuggestuer pr. indskrevet barn er ca kr. (budget 2014). Udgifter til børnehaver pr. indskrevet barn er ca kr. (budget 2014). Lukkes de mindste institutioner (eksempelvis 11 af de mindste institutioner) opnås en besparelse gennem forbedret kapacitetsudnyttelse hos institutionerne. Dette vil især gøre sig gældende i ydertimerne, hvor store institutioner vil kunne have færre pædagoger pr. barn end mindre institutioner. Under forudsætning om kapacitetsforbedring på 10 % opnås en besparelse på 2,84 mio. kr. vedrørende de 439 børn fra de 11 institutioner. Hertil kommer en besparelse på bæredygtighedstillæg på kr. samt bygningsomkostninger for 3,16 mio. kr. Antager man endelig, at administration og ledelse kan holdes uændret på de institutioner, der modtager børn, giver det en yderligere gevinst på 0,5 mio. kr. Reduktionen vil derudover have en afsmittende effekt på afregningen til private institutioner, der vil kunne sænkes med 5,5 % svarende til reduktionens andel af det samlede budget. Fraregnet de tyske børnehaver giver det en yderligere besparelse på 0,64 mio. kr. Samlet set giver det en besparelsesmulighed på ca. 7,6 mio. kr. Hertil skal modregnes en mindsket forældrebetaling svarende til ca. 1,9 mio. kr. Dette giver en samlet kommunal besparelse på 5,7 mio. kr. Der er i beregningen ikke inddraget en vurdering af eventuelt afledt mindre anlægsbehov i de eksisterende institutioner. Dette forudsætter en nærmere vurdering af den fremadrettede pladssammensætning i institutionerne. Som en konsekvens heraf er det samlede effektiviseringspotentiale alene indregnet af 2016, således at de realiserede mindreudgifter i 2015 kan anvendes til finansiering af eventuelle afledte anlægsbehov. 15

16 3. Sygeplejekliniker kapacitetsudvidelse Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,5 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering 500 Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,5 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Aabenraa Kommune har igangsat etablering af fire konkrete sygeplejeklinikker i kommunen. Konkret er der etableret tre klinikker. Etableringen af sygeplejeklinikkerne skal give bedre rammer for behandlingen og større tidsmæssig fleksibilitet i forhold til borgernes behov. Det er vurderet, at etableringen af sygeplejeklinikkerne blandt andet vil få betydning for kommunens opgavekoordinering og opfølgning samt medicinadministration ved at borgere i højere grad henvende sig selv til klinikkerne og derigennem reducerer omkostninger til kørsel, forgæves besøg og koordination. Samtidig forventes genoptræningseffekten at blive styrket ved at klinikkerne fungerer som egentlige kraftcentre, hvor borgerne mødes og har mulighed for at modtage en mere sammenhængende sundhedsindsats. Det skønnes, at en udvidelse af den nuværende kapacitet vil kunne styrke ressourceudnyttelsen yderligere. Beregning: Der foretages i dag årligt ca forløb omkring koordination og medicinadministration med en samlet økonomi på 11,2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget vurderinger af effektiviseringspotentialet hvad angår de eksisterende klinikker, men BDO vurderer ud, at en 10 pct. effektivisering formentlig ikke vil være et urealistisk niveau. Dette svarer til 1,12 mio. kr. og afrundet til 1,0 mio. kr. Etableringen af sygeplejeklinikkerne er endnu ikke fuldtud tilendebragt, der skal i 2015 foretages investeringer for 0,5 mio. kr. med henblik på ombygning og indretning. Såfremt etableringen ikke kan etableres inden for eksisterende lokaler, kan der forekomme afledte driftsomkostninger. Social og Sundhed vurderer, at såfremt flere borgere fremover anvender sygeplejeklinikkerne vil det være muligt at opnå den foreslåede reduktion, dog er der i 2015 fratrukket 0,5 mio. kr. til investeringer. 16

17 4. Biblioteksstruktur samling af indsats Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse ,5 Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring ,5 Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Aabenraa råder i dag over 5 biblioteker. Til sammenligning anvendes bibliotekerne i Aabenraa ikke så meget som sammenligningskommunerne. Antal biblioteker Udlån i alt Fysiske besøg pr. borger Down-load pr. borger Fredericia ,3 1,7 Haderslev ,7 0,4 Vordingborg ,4 2,8 Aabenraa ,9 2,1 Hjørring ,2 3,2 Sønderborg ,3 2,1 De tre mindste biblioteker i kommunen foreslås nedlagt og driften samlet i de to større. Herefter vil der være bibliotek med borgerservice i både Bov og Aabenraa. Bibliotekspolitikkens målsætning om Borgernes tilgængelige bibliotek vil således fortsat kunne opretholdes gennem et bibliotekstilbud i både den sydlige og nordlige del af kommunen. Beregning: Nedlæggelse af de 3 mindste filialer har ikke konsekvenser for ressourceanvendelsen til medier. Materialebestanden er flydende, hvilket sikrer titelspredning og minimalt eksemplartal. De digitale tilbud er typisk prissat i.f.t. kommunens indbyggertal og således uafhængig af antallet af betjeningssteder. Den øvrige samlede økonomi for de tre mindste biblioteker udgør i henhold til det korrigerede budget 2014 alt 2,4 mio. kr. Udgiftsposter (hele kr.) Felsted Rødekro Tinglev I alt Løn og personale Anskaffelser, reparationer Forsikringer og tjenesteydelser Bygningen I alt

18 Bibliotekerne i Rødekro og Tinglev er nyindrettede, og lokalerne er nyrenoverede. Der er i investeret i nyt inventar, selvbetjeningsudstyr, overvågningsudstyr, adgangskontrolsystemer m.v. i.f.m. etablering af selvbetjente biblioteker. Felsted Bibliotek er pr etableret i nye lokaler i det nye medborgerhus i Felsted, Damms Gaard. Der er i denne forbindelse investeret i nyt inventar selvbetjeningsudstyr, overvågningsudstyr, adgangskontrolsystem m.v. Der er i beregningen ikke taget højde for eventuelle salgsindtægter ligesom eventuelle følgeudgifter som konsekvens af manglende mulighed for salg ikke er indregnet. Kan bygningerne ikke umiddelbart anvendes til andet formål eller sælges vil potentialet skulle nedreguleres med 0,466 mio. kr. som følge af fortsatte udgifter til bygning og forsikring. 18

19 5. Erhvervsservice og Turisme sammenlægning af indsats Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l ÅV Driftsændring Bruttodriftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsændring Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Præmis: Grundlaget for erhvervsfremmeindsatsen og turismeindsatsen er Lov om Erhvervsfremme med seneste ændringer af 23. januar Indsatserne er en kan-opgave i henhold til loven. Erhvervsfremme Aabenraa Kommune har organiseret den udadvendte erhvervsservice og iværksætteri i en selvstændig juridisk enhed, EHAA. EHAA er en medlemsorganisation, hvis finansiering kommer fra både Aabenraa Kommune (hovedbidragsyder) og bidrag fra erhvervslivet. I takt med implementeringen af de fælleskommunale og fællesoffentlige bølgeplaner på myndighedsområdet forventes en ikke uvæsentlig andel af den ikke myndighedsrettede erhvervsdialog at kunne blive flyttet over i tilknytning til de digitale medier. Disse nye kommunikationsformer vil gennem hjælp til selvhjælpsfunktioner kunne automatisere og erstatte en del af den erhvervsrettede service. Samtidig vil en sammentænkning af iværksætteriindsatsen som i dag blandt andet indgår i samarbejdet med EHAA samt i UPAA, Udviklingspark Aabenraa og i Det Kreative Hus kunne bidrage til at effektivisere den eksisterende indsats. Turisme Turismeområdet varetages i dag af Visitaabenraa med to lokale bureauer i henholdsvis Kruså og i Aabenraa. Visitaabenraa drives i et partnerskab med Aabenraa Turistforening og der disponeres udover det kommunale tilskud over Turistforeningens egenkapital med omkring kr. om året. Dette ophører med udgangen af I 2011 var turisternes samlede forbrug i kommunen på 688 mio. kr. svarende til 1,28 % af det samlede udbud af varer og tjenesteydelser. I 2012 var der 568 beskæftigede i turisterhvervet svarende til 3,1 % af samtlige beskæftigede. Den fysiske modtageservice i form af de to bureauer i Kruså og Aabenraa kan erstattes af en kombination af digitale løsninger og brug af overnatningssteder, biblioteker og andre relevante kulturinstitutioner som base for modtageservice. 19

20 Herudover kan der være et potentiale for reducerede omkostninger ved samlokalisering med EHAA og UPAA. Aabenraa Kommune kan overordnet set foretage en ændring af erhvervs- og turismeindsatsen på tre forskellige måder A. Hjemtagning af erhvervsfremme Aabenraa Kommune at opsige aftalen med EHAA og hjemtage erhvervsserviceopgaven for herigennem at høste de afledte effektiviseringsgevinsterne ved den allerede planlagte digitaliseringsindsats og reducere omkostningerne til erhvervsområdet. B. Sammenlægning af erhvervs- og turismeindsatsen Opgaveløsningen vedrørende erhvervsfremme og turisme er beslægtet, men i dag adskilt i to organisatoriske enheder. Aabenraa Kommune kan vælge at samle indsatsen i en fælles enhed i det eksisterende EHAA eller i en ny enhed, såfremt erhvervsfremmeindsatsen hjemtages. C. Ændring af bidragsbetaling til EHAA Aabenraa Kommune kan som en tredje model vælge at optage forhandlinger med EHAA om nedsættelse af den nuværende bidragsbetaling, hvor kommunen som hovedbidragsyder årligt finansierer op imod 80 pct. af de samlede driftsudgifter i EHAA. Som en konsekvens heraf skal de øvrige medlemmer tilsvarende enten øge deres betalingsandel eller også skal det samlede bidrag til EHAA sænkes. Beregning: (1000 kr.) Turisme Erhvervsservice og iværksætteri I alt Fredericia Vordingborg Haderslev Aabenraa Hjørring Sønderborg Aabenraa har i sammenligning med de andre kommuner højere udgifter til turisme og erhvervsfremme. Ved en kombination af henholdsvis sammenlægning af erhvervs- og turismeindsatsen samt en generel effektivisering gennem udnyttelse af de skitserede muligheder, vil det være muligt at reducere de samlede omkostning. Lægges niveauet for erhvervsindsatsen eksempelvis på niveau med Vordingborg Kommune kan der foretages en besparelse på 2,7 mio. kr. I forbindelse med en sammenlægning af de to organisatoriske enheder vil der samtidig være behov for en lederstilling mindre. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at de eksisterende ledere ikke er ansat i Aabenraa Kommune Samlet set vurderes det muligt at reducere udgifterne med 3 mio. kr. 20

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur.

Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 SAMMENFATNING OG RESULTATER... 3 3 GENNEMGANG

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Indledning Byrådet besluttede den 29. august 2011 at sælge Center for Specialundervisning for Voksnes bygninger

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Budgetproces 2016. 1. Handlingskatalog:

Budgetproces 2016. 1. Handlingskatalog: Budgetproces 2016. 1. Handlingskatalog: Nedenfor er første status fra de 7 arbejdsgrupper. Temaerne, som arbejdsgrupperne arbejder med, er dannet ud fra drøftelser med hver enkelt fagchef, hvor alle ideer

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen

Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen Indhold Baggrund... 2 Udgiftsniveau kontra Serviceniveau og produktivitet... 2 Biblioteksvæsen... 3 Regressionsanalyse... 3 Analyse af biblioteksvæsen... 3 Andel indbyggere

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Serviceområde 16 forventer et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Forvaltningen foreslå en udgiftsreduktionsplan som forløber sideløbende med udrulningen

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

NOTAT. 7. januar 2015

NOTAT. 7. januar 2015 NOTAT 7. januar 2015 Budgetlægning for 2016 Kultur og Fritidsudvalget møde i januar Økonomiudvalget har på deres møde den 11. december 2014 besluttet at der skal arbejdes med 3 spor i processen for budgetlægningen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Fredericia Kommune Benchmarkinganalyse på Voksenområdet

Fredericia Kommune Benchmarkinganalyse på Voksenområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkinganalyse på Voksenområdet Maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2 DATAGRUNDLAG... 4 2.1 Sammenligningskommuner... 4 2.2 Datagrundlag...

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

Halsnæs 5,5 5,1 4,8 4,8 Halsnæs uden håndholdt 3,9 3,5 3,2 3,2 UU i alt inklusiv håndholdt og Hillerød 12,9 10,3 9,7 9,7

Halsnæs 5,5 5,1 4,8 4,8 Halsnæs uden håndholdt 3,9 3,5 3,2 3,2 UU i alt inklusiv håndholdt og Hillerød 12,9 10,3 9,7 9,7 Bilag til UUs fremtidige organisatoriske placering Styregruppen for Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) har løbende været orienteret om konsekvenserne af Erhvervsskolereformen. UUH

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere