Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune"

Transkript

1 Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

2 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger af rotteanmeldelser... 7 Vejret... 7 Lovgivning... 8 Fødeemner... 8 Indgive anmeldelser... 9 Stigninger i Slagelse Kommune... 9 Rottebekæmpelse i Slagelse Kommune... 9 Rottebekæmpelsen i dag Forebyggende rottebekæmpelse Økonomi Forslag til indsatser Fastholde nuværende takst Model Model Model Økonomisk grundlag Beskrivelse af foreslåede metoder Erfaring fra andre kommuner

3 Indledning Der har igennem det seneste stykke tid været ekstra fokus i medierne på forekomsten af rotter, da antallet af anmeldelser hele tiden stiger. Det stigende antal anmeldelser er også gældende i Slagelse Kommune. Nærværende notat giver et overblik over udviklingen af antallet af anmeldelser i Slagelse Kommune samt på landsplan. Herunder er det muligt at se fordelingen af anmeldelser i kommunen både hvad angår by- eller landzone, kloakforhold eller årsager til anmeldelsen. Den opkrævede takst i Slagelse Kommune sammenlignes med andre kommuner samt gennemsnittet på landsplan. Til slut beskrives, hvordan rottebekæmpelsen er i dag, samt hvilke tiltag, der vil øge serviceniveauet i rottebekæmpelsen samt gøre det muligt at prioritere forebyggelsen af rotter, og derved give mulighed for at nedsætte antallet af rotteanmeldelser. Lovgrundlag Slagelse Kommune skal foretage en effektiv bekæmpelse af rotter jf. bekendtgørelse nr. 913 af 27/06/2016 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Bekæmpelsen af rotter skal foregå i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer. Dette indebærer et krav om, at Slagelse Kommune, senest 8 dage efter at have modtaget en anmeldelse om forekomst af rotter, skal foretage tilsynsbesøg. Hvis der er set rotter indendørs, skal rottebekæmperne foretage tilsynsbesøg så hurtigt som muligt, og i Slagelse Kommune foretages tilsynet gerne samme dag. Der er ikke lavet et decideret lovkrav om rottebekæmpelse i kloak, men det er derimod en metode som bliver mere og mere udbredt i kommunerne. 3

4 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune Borgere i Slagelse Kommune melder om rotter digitalt via kommunens hjemmeside. I selvbetjeningen giver borgerne information om adresse, hvor rotterne er set. Ud fra disse adresser fordeler rotteanmeldelserne fra sig som vist på kortet over Slagelse Kommune (figur 1). Figur 1: Prikkerne indtegnet på kortet viser de 3348 anmeldelser af rotter, der er indgivet i Antal af rotteanmeldelser i Slagelse Kommune er stigende, og fra år 2009 til år 2016 er der omtrent sket en fordobling i antallet. Der ses to tydelige stigninger mellem årene og fra 2014 til 2015, hvor der fra 2015 til 2016 kun ses en mindre stigning på omkring 100 anmeldelser (tabel 1 og figur 2). 4

5 Tabel 1. Antallet af rotteanmeldelser gennem årene. Oplysningerne kommer fra Entreprenørservice, Slagelse Kommune. År Antal rotteanmeldelser Antal anmeldelser Figur 2. Antallet af anmeldelser gennem årene fra Fordelingen af anmeldelserne fra har ikke flyttet sig markant. 3-4% af anmeldelserne kommer fra sommerhusområderne, imens resten fordeler sig nogenlunde ligeligt imellem by- og landzone (figur 3). Der er dog sket en forskydning, da 42% af anmeldelserne i 2013 var i landzonen, hvor det i 2016 er 50% af anmeldelserne. Den største andel af anmeldelser ligger i kloakerede områder fremfor ukloakerede områder med en fordeling på omkring 60-40%. 5

6 2016 Byzone Landzone Sommerhusområde 4% 50% 46% Figur 3: Fordeling af anmeldelser i sommerhusområde, by- og landzone. 6

7 Antal anmeldelser Anmeldelser på landsplan Information omkring rotteanmeldelser på landsplan er hentet fra Miljøstyrelsen, der kun indeholder data til og med Som det ses på figur 4 ligger antallet af rotteanmeldelser i Slagelse Kommune i samme niveau som nabokommunerne. Silkeborg Kommune er taget med i sammenligningen, da Silkeborg minder meget om Slagelse i forhold til størrelse og fordelingen af by og land. Det ses, at Slagelse Kommune følger de samme kurver som på landsplan Antal anmeldelser Sorø Næstved Slagelse Kalundborg Silkeborg Gennemsnit pr. kommune i hele landet Figur 4: Graf over antal anmeldelser om rotter fra nabokommuner og Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune er taget med i sammenligningen, da den minder om Slagelse Kommune i forhold til størrelse og fordelingen af by og land. Årsager til stigninger af rotteanmeldelser Det er ikke kun i Slagelse Kommune, at der ses stigninger i antallet af rotteanmeldelser. Fra er der sket en stigning på 44 % på landsplan. 1 Årsagerne til de generelle stigninger kan være mange, men følgende forklaringer vurderes relevante. Vejret En forklaring på det øgede antal af rotteanmeldelser, er de varme vintre, der har været igennem de sidste par år. En mild vinter gør, at rotterne kan nå at få et ekstra kuld unger, men også at flere overlever. Ved den store stigning af rotteanmeldelser fra 2011 til 2012 ses en meget mild vinter med en gennemsnitstemperatur på 2,0 C. I vinteren havde vi en gennemsnitstemperatur 1 7

8 på 2,8 C, hvorfor vi kan forvente at rotteanmeldelserne stiger yderligt i Ved at sammenligne figur 4 og 5 er det tydeligt, at kurverne følger samme mønster. Dette kan tyde på at vejret er en vigtig faktor i forklaringen på det høje antal rotteanmeldelser. Tabel 2: Gennemsnitstemperaturerne for vintrene (dec., jan., feb.) gennem årene. Til sammenligning anser DMI normaltemperaturen for vintermånederne som 0,5 C, der blev målt i årene Årstal Gennemsnitstemperatur -1,5 C -1,3 C 2,0 C 0,0 C -1,5 C 2,8 C 3,1 C 2,8 C Gennemsnitstemperatur Vinter 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1, Figur 5: Gennemsnitstemperatur for de tre vintermåneder dec-feb gennem årene. Lovgivning Lovgivningen har ændret sig på flere områder for at nedbringe mængde af rottegift. Det betyder blandt andet, at rottebekæmperne nu kun må udlægge gift ved bebyggelse, og kun når borgerne er på adressen. Dette kan gøre, at der bliver brugt ekstra tid pr. besøg, hvorved rottebekæmperne ikke når lige så mange besøg pr. dag som førhen. Indtil 2014 havde kloakmestrene pligt til at indberette til kommunen, når kloakskader var blevet udbedret. At de ikke længere har pligt til dette, giver en usikkerhed på, om der sker en udbedring af skaderne. En manglende udbedring kan medvirke til, at rottetilholdene ikke forsvinder, og derved forårsager flere rotteanmeldelser. Fødeemner Et stort problem i den øgede rottebestand er, at der altid er tilgængelige fødeemner. Dette gælder både ved jagtfodringer, fuglefodringer, hønsehold, nedfaldsfrugt og affald. Rotterne vil med andre ord, altid kunne finde mad og det giver dem en fordel i at forlade kloakkerne. 8

9 Indgive anmeldelser Efterhånden indgives anmeldelserne digitalt, hvor borgerne førhen skulle ringe til kommunerne for at melde om rotter. Det kan medføre, at langt flere vælger at anmelde, fordi det er nemmere. Det betyder, ikke nødvendigvis at rottebestanden er blevet større. Stigninger i Slagelse Kommune Rottebekæmperne angiver en årsag til den indgivne anmeldelse (figur 6), hvilket kan være med til at forklare stigningerne i antallet af anmeldelser. Antallet af årsager stemmer ikke overens med antallet af anmeldelser, da der sagtens kan være flere årsager til én anmeldelse. På samme måde kan denne årsag også ændres for hver gang bekæmperne har været ude på besøg. Fordelingen af antallet af anmeldelser i de forskellige kategorier er således, at der siden 2013 har været flest anmeldelser, der angives som udendørs beboelse. Det er også i denne kategori, vi ser den største stigning over årene, hvor antallet af anmeldelser i de andre kategorier hverken falder eller stiger markant. Kategorien beboelse udendørs dækker blandt andet over rotter ved kompostbunker, under fliser eller lignende. Øvrige bygninger dækker over anmeldelser, hvor rotterne er set i garager, udhuse, staldbygninger eller lader. Begge steder er responstiden op til 8 dage. Kategorier Beboelse - udendørs Øvrige bygninger Beboelse - indendørs Kloak Stald Affald Kompost Figur 6. Årsagskategorier fra Entreprenørservice. Rottebekæmpelse i Slagelse Kommune Slagelse Kommune har en handleplan for bekæmpelse og forebyggelse af rotter, der beskriver de tiltag som kommunen har valgt at fokusere på i perioden indtil 2018: 1. Opsætning af rottespærrer på kommunale institutioner 2. Defekte kloakker og afløbsinstallationer udbedres hurtigst muligt 3. Reducere rottegener ved hensigtsmæssig fuglefodring og hønsehold 4. Videreudvikle procedure for forebyggelsen og bekæmpelsen 5. Evaluere rottebekæmpelsen og fremdriften af planlagte aktiviteter 6. Skaffe viden om forekomst af resistens i Slagelse Kommune 9

10 Rottebekæmpelsen i dag Rottebekæmpelsen udføres af Entreprenørservice, der har tre fuldtidsansatte til opgaven. Hver uge laves der en køreplan for at tidsoptimere, så bekæmperne kan nå flest mulige besøg. Dog bliver ruterne afbrudt, når en borger anmelder om rotter indendørs, da bekæmperne gerne skal på besøg med det samme. På en typisk dag udfører bekæmperne hver 24 besøg hos borgere på forskellige adresser. På grund af de stigende rotteanmeldelser bliver rottebekæmperne mere og mere udfordret i forhold til at overholde Miljøstyrelsens retningslinjer. Af samme årsag bliver det mere udfordrende at opretholde serviceniveauet over for borgerne. Rottespærrer I henhold til handleplanen er der opsat rottespærrer på kommunale institutioner for at forebygge tilhold af rotter. Sikringsordninger En sikringsordning er en forebyggelse mod fremtidige rottetilhold. Sikringsordninger hører ikke under den kommunale rottebekæmpelse, men er et frivillig tiltag, der oftest benyttes på ejendomme, hvor risikoen for forekomst af rotter er høj. Dette gælder både virksomheder og landejendomme. Sikringsordninger hører ind under privat forebyggelse, da kommunens rottebekæmperer først har mulighed for at komme på besøg, når der er set rotter. Bekæmpelse i kloak SK Forsyning har ingen intentioner om at lave decideret rottebekæmpelse i kloakkerne. De laver dog forebyggende bekæmpelse ved at opstille fælder på egne matrikler. Derudover undersøger og renoverer de offentlige defekte kloakker, og ødelægger rotternes tilholdssteder, så de ikke vender tilbage. Oplysning og vejledning Center for Teknik og Miljø, er ved at udarbejde en vejledning om hønsehold i boligområder. Denne vejledning indeholder et afsnit om at undgå rotter, hvilket vil hjælpe til forebyggelsen af rotter i forbindelse med dyrehold. Forebyggende rottebekæmpelse Som beskrevet i ovenstående findes der allerede en del forebyggende rottebekæmpelse i henhold til Slagelse Kommunes handlingsplan. Dog har den forebyggende indsats været reduceret, da de fleste ressourcer går til den egentlige bekæmpelse. Af samme årsag har videreudvikling og evaluering været nedprioriteret. Økonomi Rottebekæmpelsen er brugerfinansieret og opkræves via ejendomsskatten. Der opkræves en fastsat promille på 0,0368. I 2016 gav det en indtægt på 2,422 millioner kr. Budgettet er i balance. Budgettet er lagt ud fra hvile i sig selv-princippet. Princippet betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. 10

11 Takst/indbygger - kr Som det ses i figur 7 har Slagelse Kommune en højere takst pr. indbygger end de fleste af nabokommunerne, samt gennemsnittet for Jylland og øerne. Taksten er lavere end taksten i Sorø Kommune, og meget lig Silkeborg Kommune. Hertil kan det være interessant, at Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Silkeborg Kommune har kommunal rottebekæmpelse, hvor Kalundborg Kommune og Næstved Kommune har udliciteret bekæmpelsen til private firmaer Gennemsnitstakst/indbygger Sorø Kalundborg Næstved Slagelse Silkeborg Øerne Jylland Figur 7. Gennemsnitstakst pr. indbygger i de forskellige kommuner samt gennemsnit for øerne og Jylland. Forslag til indsatser Som tidligere nævnt forårsager den store stigning af rotteanmeldelser, at det er udfordrende at opretholde serviceniveauet i rottebekæmpelsen. Der er fremsat forskellige forslag til, hvordan administrationen med ekstra ressourcer vil kunne følge med de stigende rotteanmeldelser. Da anmeldelserne fordeler sig nogenlunde jævnt imellem by- og landzone, vil det være nødvendigt at øge indsatsen på begge områder. Forslagene til de tre modeller indeholder en kombination af forskellige metoder, men alt efter ressourcer vil det naturligvis være muligt at til- eller fravælge tiltag eller sammensætte en helt ny model. I tabel 3 ses de forskellige bekæmpelsesmetoder, hvilken model de er med i samt deres økonomi. En nærmere beskrivelse af metoderne kan ses i tabel 4. 11

12 Tabel 3: Forslag til 3 bekæmpelsesmodeller og deres økonomi Område Bekæmpelsesmetode Model 1 Model 2 Model 3 Økonomi Rottebekæmpelse i det åbne land Rottebekæmpelse i byzone Administrative tiltag Ekstra omkostninger Foderstationer med smækfælder X kr. Opsætning af redekasser til ugler og siddepinde til rovfugle X kr. Informationskampagne om korrekt vildtfodring X X 30 t kr. Opsætning af WiseTraps i X kr. kloakken 20 stk. Opsætning af WiseTraps i X kr. kloakken 50 stk. Opsætning af WiseTraps i X kloakken 100 stk. kr. Informationskampagne til X 30 t. grundejere om pligt til at kr. vedligeholde privat kloak Rottesikring af X 10 t. affaldsbeholdere kr. Opstarte samarbejde med X 50 t. viceværter, boligforeninger, kr. grundejerforeninger Aktiviteter/informationskampa X X 30 t. gne/emneuge i skoler og kr. børnehaver Opsætning af fælder på privat X kr. grund i samarbejde med borgere, 20 stk. Sagsbehandlere kontaktes X 20 t. hurtigere af rottebekæmperne, kr. hvis en given sag ikke skrider fremad Ved kloakskade kræves, at X 100 t. dokumentation for udbedring kr. sendes til kommunen. Meddele påbud om udbedring X 100 t. af kloakskader straks de kr. konstateres kr. kr. 0 kr. 12

13 Fastholde nuværende takst Hvis taksten forbliver uændret på 0,0368 vil budgettet fortsat ligge på omkring 2,4 mio. kr. Det giver en gennemsnitlig takst pr. indbygger på 30,58 kr. Model 1 Model 1 har en samlet pris på 0,28 mio. kr. for de ekstra tiltag. Hvis denne model vælges, øges budgettet til bekæmpelse fra 2,4 mio. kr. til 2,68 mio. kr. Denne forøgelse af budgettet vil kræve at taksten for rottebekæmpelse hæves til 0,0407. Det giver en gennemsnitlig takst pr. indbygger på 33,84 kr. Model 2 Model 2 har en samlet pris på 0,94 mio. kr. for de ekstra tiltag. Hvis denne model vælges, øges budgettet til bekæmpelse fra 2,4 mio. kr. til 3,34 mio. kr. Denne forøgelse af budgettet vil kræve at taksten for rottebekæmpelse hæves til 0,0508. Det giver en gennemsnitlig takst pr. indbygger på 42,22 kr. Model 3 Model 3 har en samlet pris på 1,6 mio. kr. for de ekstra tiltag. Hvis denne model vælges, øges budgettet til bekæmpelse fra 2,4 mio. kr. til 4,04 mio. kr. Denne forøgelse af budgettet vil kræve at taksten for rottebekæmpelse hæves til 0,0614. Det giver en gennemsnitlig takst pr. indbygger på 50,99 kr. Økonomisk grundlag Beløbene til de forskellige bekæmpelsesmetoder er estimeret ud fra lignende tiltag, og ligger derfor ikke helt fast. Der vil derfor være mulighed for, at metoderne kan svinge lidt i pris. På samme måde er der estimeret et timeantal, som rottebekæmpere og sagsbehandlere antages at skulle bruges på de pågældende tiltag. Beskrivelse af foreslåede metoder Tabel 4. Beskrivelse af de forskellige bekæmpelsesmetoder, der er nævnt i tabel 3. Metode Beskrivelse Resultat af metode Foderstationer med smækfælder Der kan sættes foderstationer med smækfælder eller intelligente foderstationer ved fodringspladser til vildtfodring. At rotterne ikke har adgang til ubegrænset føde, hvilket vil gøre det svære for rotterne at overleve. Opsætning af redekasser til ugler og siddepinde til rovfugle Informationskampagne om korrekt vildtfodring Opsætning af redekasser til ugler og siddepinde til rovfugle kan tiltrække fuglearter, hos hvem blandt andet rotter indgår i føden. En eventuel kampagne kunne involvere undervisning om korrekt vildfodring til jægere. Det kunne være et tilbud i forbindelse med at tage jagttegn. Et eventuelt fald i antal af rotter, da de vil indgå i fødekæden. Korrekt vildtfodring vil medføre, at rotterne ikke har et sted med ubegrænset føde. 13

14 Opsætning af WiseTraps i kloakken Informationskampagne til grundejere om pligt til at vedligeholde privat kloak Rottesikring af affaldsbeholdere Starte dialog med viceværter, boligforeninger, grundejerforeninger Aktiviteter/informationska mpagne/emneuge i skoler og børnehaver Opsætning af fælder på privat grund i samarbejde med borgere Sagsbehandlere kontaktes hurtigere af rottebekæmperer, hvis en given sag ikke skrider fremad Opsætning af WiseTraps i kloakkerne vil kunne udrydde rotter i udvalgte områder. Dette giver især god mening i forbindelse med kloakrenovering eller udbedringer af skader, eller i områder, hvor der er mulighed for at sætte rottespærrer op efterfølgende. Hvis rotterne bare udryddes i et område, vil de sandsynligvis komme tilbage lige så snart fælderne fjernes, hvorfor det ikke vil give et langsigtet fald i rotteanmeldelser. Ikke alle grundejere er vidende om, at de har pligt til at vedligeholde deres kloak. En informationskampagne kunne enten indeholde annonce i avisen, brev til grundejere, opslag på sociale medier, kommunens hjemmeside eller andet. Affaldsbeholdere skal rottesikres, ved at sørge for at de er helt lukkede med bundprop. En dialog vil kunne medføre et samarbejde, hvor viceværter, bolig- og grundejerforeninger informeres om rotter, tegn på rotter samt forebyggende foranstaltninger. Det er vigtigt at skabe opmærksomhed på problemet så tidligt som muligt. En informationskampagne kunne omhandle henkastning af affald og madpakker. Der findes forskellige fælder, der virker ved at rotterne stikker hovedet op i en kasse, bliver udsat for en gaspatron, og får knækket nakken. For at undgå at fælderne bliver stjålet eller ødelagt, kunne det være en idé at begynde et samarbejde med borgere, hvor fælderne kan stå privat. Det vil medføre, at fælderne kan stå i fred, men også at borgerne kan være behjælpelige i forbindelse med at tilse fælderne og derved mindske de administrative omkostninger. I forbindelse med denne metode vil det også være naturligt at starte dialoger omkring rottebekæmpelse. Metoden vil medføre, at sagsbehandleren hurtigere kan starte dialog med borgeren omkring rottebekæmperens besøg og metoder. Et fald i antallet af rotter. Rotterne vil blive bekæmpet inden de når op på overfladen. Vedligeholdelse af privat kloak vil medføre færre kloakskader, hvilket vil gøre det mere vanskeligt for rotterne at komme op på overfladen. Ved rottesikring har rotterne ikke ubegrænset adgang til fødeemner. Samarbejdet vil kunne medføre større opmærksomhed på rotter, så rotter enten helt kan undgås eller i hvert fald opdages tidligere. Mindre affald og mad kastet i naturen vil give rotterne svære ved at finde føde. Nedgang i antallet af rotter, samt dialog med borgere om rottebekæmpelse. Hurtigere rottebekæmpelse. 14

15 Ved kloakskade kræves, at dokumentation for udbedring sendes til kommunen Meddele påbud om udbedring af kloakskader straks de konstateres Dette kan medføre at kloakskader udbedres hurtigere og af autoriseret kloakmester. Dette vil medføre, at alle kloakskader udbedres inden for en fastsat periode. Udbedring af kloakskader minimerer risikoen for et vedvarende rottetilhold. Udbedring af kloakskader minimerer risikoen for et vedvarende rottetilhold. Erfaring fra andre kommuner Rødovre Kommune har stor succes med blandt andet at benytte WiseTraps til at udrydde rotter i udvalgte områder. Efter de har intensiveret rottebekæmpelsen har de nedsat anmeldelserne med 30%. Dog skal det nævnes at Rødovre Kommune er en ren bykommune, hvorved Slagelse Kommune ikke ville kunne se samme effekt. Endvidere har Rødovre Kommune et budget på kr. om året. Herlev Kommune har derimod ikke haft samme succes med WiseTraps. De kan ikke benyttes i offentlige kloakker, pga. størrelsen, og Herlev har valgt at skille sig af med fælderne. Flere kommuner har planlagte samarbejder med deres respektive forsyninger. Et eksempel er Hedensted Kommune, hvor Hedensted Spildevand står for bekæmpelse af rotter nede i kloakkerne. De stiller omkring 400 WiseTraps op ad gangen, og bekæmper et afgrænset område ofte i forbindelse med kloakrenoveringer og gravninger. Omkostningerne holdes nede ved at de selv udfører service på fælderne, men budgettet ligger på 1,9-2 millioner om året. Hedensted Forsyning finansierer selv rottebekæmpelsen nede i kloakkerne med WiseTraps, da de mener, at effektiv rottebekæmpelse medfører, at deres kloakker holder længere. De fleste adspurgte kommuner har forebyggende rottebekæmpelse i forbindelse med information til borgere, men fokuserer mest på selve bekæmpelse af rotter. 15

16 Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej Korsør Maj 2017 Redaktion: Tine Fehrmann, Virksomheder og Landbrug Design: Teknik og Miljø/NFN Tryk: Slagelse Kommune

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Teknik og Miljø Høns i byen. Vejledning i hønsehold i boligområder

Teknik og Miljø Høns i byen. Vejledning i hønsehold i boligområder Teknik og Miljø 2017 Høns i byen Vejledning i hønsehold i boligområder Tilpas antallet af fjerkræ efter grundstørrelsen. Slagelse Kommune anbefaler højst 10 stk. fjerkræ, hvis du holder høns i et tætbeboet

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse 2016 Indhold Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse... 2 Forord... 3 Resumé...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Øerne 28,2 28,1 29,0 27,3 28,9 30,4 Jylland 22,7 22,7 24,0 25,4 26,9 26,9 DK 50,9 50,8 53,0 52,7 55,8 57,3

Øerne 28,2 28,1 29,0 27,3 28,9 30,4 Jylland 22,7 22,7 24,0 25,4 26,9 26,9 DK 50,9 50,8 53,0 52,7 55,8 57,3 Meddelelse fra Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr. 27 - November 2002 (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden 1. oktober 1938 haft pligt

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2011-2013 1 Indhold Lovgrundlag... 3 Status... 3 Organisering af rottebekæmpelsen... 3 Budget for årene 2011-2013... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder...

Læs mere