PUBLIC. Erklæringer, som Rådet har besluttet at offentliggøre, kan også findes i addendum 1 til denne protokol /15 1 DG D LIMITE DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUBLIC. Erklæringer, som Rådet har besluttet at offentliggøre, kan også findes i addendum 1 til denne protokol /15 1 DG D LIMITE DA"

Transkript

1 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2015 (OR. en) 11088/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 42 JAI 587 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER) den 20. juli 2015 i Bruxelles 1 1 Erklæringer, som Rådet har besluttet at offentliggøre, kan også findes i addendum 1 til denne protokol /15 1

2 INDHOLD Side 1. Vedtagelse af den foreløbige dagsorden... 3 INDRE ANLIGGENDER IKKELOVGIVNINGSMÆSSIGE AKTIVITETER 2. Godkendelse af listen over A-punkter Udkast til konklusioner vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om genbosætning gennem multilaterale og nationale ordninger af fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse Udkast til resolution vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om flytning af fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse, fra Grækenland og Italien Forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse Udkast til Rådets konklusioner om sikre oprindelseslande Eventuelt... 4 BILAG - Erklæringer til optagelse i Rådets protokol /15 2

3 1. Vedtagelse af dagsordenen 10914/1/15 REV 1 OJ/CONS 42 JAI 564 Rådet vedtog ovennævnte dagsorden. IKKELOVGIVNINGSMÆSSIGE AKTIVITETER 2. Godkendelse af listen over A-punkter 11046/15 PTS A 48 Rådet godkendte listen over A-punkter i dok / Udkast til konklusioner vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om genbosætning gennem multilaterale og nationale ordninger af fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse = Vedtagelse 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX /15 ASIM 31 RELEX 438 COMIX ADD 1 Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, godkendte ovennævnte konklusioner og besluttede gennem multilaterale og nationale ordninger at genbosætte personer fra lande uden for EU, der har et klart behov for international beskyttelse. Den vedtagne tekst til konklusionerne findes i dok /15. Tyskland og Frankrig, Danmark, Ungarn, Rumænien, Det Forenede Kongerige, Liechtenstein og Norge fremsatte erklæringer, jf. bilaget. 4. Udkast til resolution vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om flytning af fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse, fra Grækenland og Italien = Vedtagelse 10831/2/15 REV 2 ASIM /15 ASIM 30 MIGR 30 COMIX ADD 1 Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, godkendte ovennævnte resolution og besluttede at flytte personer, der har et klart behov for international beskyttelse, fra Grækenland og Italien. Ministrene forpligtede sig til at opdatere tallene i bilaget til resolutionen senest i december 2015 med henblik på at nå op på det samlede antal på Den vedtagne tekst til resolutionen findes i dok / /15 3

4 Rådet, Kommissionen, Østrig, Den Tjekkiske Republik, Tyskland og Frankrig, Estland, Grækenland, Ungarn, Italien, Nederlandene, Portugal og Slovenien og Rumænien fremsatte erklæringer, jf. bilaget. 5. Forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse = Generel indstilling/status og retningslinjer for det videre arbejde 10832/15 ASIM /15 ASIM 30 MIGR 30 COMIX ADD 1 Efter ophævelsen af de resterende forbehold godkendte Rådet den generelle indstilling til udkastet til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse, jf. dok / Udkast til Rådets konklusioner om sikre oprindelseslande = Vedtagelse 10833/15 ASIM 55 COWEB 71 Rådet vedtog ovennævnte rådskonklusioner. Den vedtagne tekst findes i dok / Eventuelt Vallettatopmødet = Punkt til orientering Ambassadør Pierre Vimont, Det Europæiske Råds formands særlige udsending til Vallettatopmødet, orienterede Rådet om status med hensyn til forberedelsen af topmødet. Den Europæiske Unions tilbagesendelsespolitik = Punkt til orientering Den spanske minister forelagde sit nonpaper om tilbagesendelse og foreslog at vedtage rådskonklusioner om dette spørgsmål i oktober og at indføre et EUtilbagesendelsesprogram fra Kommissær Dimitris Avramopoulos mindede om sine to skrivelser til ministrene med redegørelser for Kommissionens idéer om tilbagesendelse og tilbagetagelse /15 4

5 BILAG ERKLÆRINGER TIL OPTAGELSE I RÅDETS PROTOKOL Ad B-punkt 3: Udkast til konklusioner vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om genbosætning gennem multilaterale og nationale ordninger af fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse ERKLÆRING FRA TYSKLAND OG FRANKRIG "Frankrig og Tyskland er parat til fuldt ud at deltage i modtagelsen af flygtninge, der er på flugt fra forfølgelse, navnlig fra Syrien, Irak eller Eritrea. På baggrund af det oprindelige forslag fra Europa-Kommissionen vil Frankrig i en toårs periode modtage personer, der har et klart behov for beskyttelse, fra flytningsordningen og fra genbosætningsprogrammet. Tyskland vil modtage op til personer fra flytningsordningen i en toårs periode og personer fra genbosætningsprogrammet. Frankrig og Tyskland støtter flytningsprogrammet og minder navnlig om, at solidaritet og ansvarlighed er tæt forbundet med hinanden. I den forbindelse skal betydningen af følgende vedtagne betingelser særlig understreges: Alle EU-medlemsstater, der er berørt af disse programmer, skal deltage i dem for at få en afbalanceret fordeling af indsatsen. Samtidig med at afgørelsen om flytning træder i kraft, bør der oprettes "hotspots" med nationale modtagelsesfaciliteter (ventezoner) placeret tæt på ankomststederne i de medlemsstater, hvor første indrejse sker. På disse "hotspots" skal der etableres et samarbejde mellem Den Europæiske Unions Taskforce for Regionale Strategier (EURTF), de operationelle eksperthold og frontlinjemedlemsstaterne med henblik på flytningen, der skal gøre det muligt at identificere og registrere migranter i Eurodacdatabasen og foretage den nødvendige skelnen mellem asylansøgere, der flygter fra forfølgelse, og som vil blive flyttet mellem medlemsstater, og irregulære migranter, der ikke søger om asyl, eller hvis ansøgning er blevet afvist, og som skal sendes tilbage til deres hjemland. Europa-Kommissionen og alle medlemsstaterne træffer alle foranstaltninger for at undgå sekundære strømme af flyttede personer, og tilflytningsmedlemsstaten tager straks den flyttede person tilbage efter anmodning fra den anden medlemsstat. EU bør også fortsat sætte beslutsomt ind over for irregulær migration, bl.a. ved at opløse smugleres netværk og sikre, at irregulære migranter sendes tilbage til deres hjemlande. Modtagelsen af flygtninge i forbindelse med programmerne for genbosætning og flytning bør spredes over en periode på to år for at sikre disse operationers holdbarhed. Erklæringer til offentliggørelse /15 5

6 Frankrig og Tyskland vil nøje iagttage, at disse betingelser, der er vigtige for den nødvendige balance mellem den ansvarlighed og den solidaritet, der skal til for at tackle den nuværende migrationskrise, bliver overholdt." ERKLÆRING FRA DANMARK "Genbosætning i Danmark af omkring 500 flygtninge i 2015 er baseret på en eksisterende national genbosætningsordning, der indeholder kriterier og betingelser, som er aftalt mellem Danmark og UNHCR. En eventuel genbosætning af omkring 500 flygtninge i 2016 under den nuværende nationale ordning afhænger af resultatet af nationale beslutningsprocedurer." ERKLÆRING FRA UNGARN "Ud over gennemførelsen af det nationale genbosætningsprogram for 2015 og under hensyn til den specifikke situation, der blev understreget i Det Europæiske Råds konklusioner af juni og i konklusionerne fra repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, og i betragtning af det nuværende enorme pres på asyl- og migrantsystemet er Ungarn i øjeblikket ikke i stand til at tilbyde yderligere genbosætningspladser." ERKLÆRING FRA RUMÆNIEN "Rumænien forstår at vise solidaritet og går derfor med til flytning af personer, der har et klart behov for international beskyttelse (det EU-interne), og til genbosætning af 80 personer, der har et klart behov for international beskyttelse (det EU-eksterne). Disse tilsagn gives på følgende betingelser: Den nødvendige EU-finansiering skal stilles til rådighed af Kommissionen, og AMIFproceduren for tildeling af midler og gennemførelse af programmer skal iværksættes. Rumænien vil foretrække at modtage personer, der har et klart behov for international beskyttelse, og i videst muligt omfang fra Syrien på grund af de bedre integrationsperspektiver og forudsat, at deres overførselsprocedurer sikres af modtagerlandene. Overførsel af sådanne personer med behov for beskyttelse bør starte i november 2015." ERKLÆRING FRA DET FORENEDE KONGERIGE "Genbosætning i UK vil ske under de eksisterende nationale ordninger. Dette tal er rent indikativt og bygger på projektioner af den nuværende genbosætningsaktivitet. Det er ikke et fast mål, eftersom visse genbosætningsordninger bygger på behov, ikke kvoter." Erklæringer til offentliggørelse /15 6

7 ERKLÆRING FRA LIECHTENSTEIN Fyrstendømmet Liechtenstein erklærer hermed sin vilje til på frivilligt grundlag at deltage i Den Europæiske Unions genbosætningsordning som omhandlet i konklusionerne fra repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, der blev vedtaget på samlingen i Rådet (retlige og indre anliggender) den 20. juli 2015, og som omhandlede genbosætning af personer, der har et klart behov for international beskyttelse, og at gøre dette gennem sit nationale program for genbosætning af 20 syriske statsborgere på Fyrstendømmet Liechtensteins område. I lyset af humanitær solidaritet og i betragtning af den hastende situation har Fyrstendømmet Liechtenstein allerede indledt genbosætningsprocessen og vil være i stand til at afslutte denne indsats i 2015." ERKLÆRING FRA NORGE "Norge tilbyder genbosætning af personer, der er fordrevet af konflikten i Syrien, indtil slutningen af personer vil blive genbosat i resten af 2015 ud over de tilbud, der allerede er fremsat til andre personer, der har behov for international beskyttelse vil blive tilbudt genbosætning i For sidstnævnte skal der stadig træffes en formel stortingsbeslutning. Den faktiske genbosætning vil ske under Norges almindelige genbosætningsordning og på grundlag af henvisninger fra UNHCR." Ad B-punkt 4: Udkast til resolution vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om flytning af fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse, fra Grækenland og Italien ERKLÆRING FRA ØSTRIG "Østrig støtter denne resolution, men er selv udsat for et uforholdsmæssigt stort pres på sit asylsystem. På grund af denne ekstremt vanskelige situation og det uforholdsmæssigt store engagement på genbosætningsområdet kan Østrig kun modtage personer, der har et klart behov for international beskyttelse, i forbindelse med flytning fra Grækenland og Italien, hvis eller når denne vanskelige situation ikke længere findes." ERKLÆRING FRA DEN TJEKKISKE REPUBLIK "Den Tjekkiske Republik erklærer, at den foreslåede flytningsordning er midlertidig og ekstraordinær, og at Den Tjekkiske Republiks deltagelse er frivillig. Den foreslåede ordning bør ikke indføre et nyt systemisk aspekt i det fælles europæiske asylsystem. Skulle der opstå drøftelser i fremtiden om en mulig permanent flytningsordning, bør disse først finde sted efter en grundig vurdering af, hvordan den foreslåede midlertidige ordning fungerer, herunder aspekterne vedrørende sekundære strømme, virkningerne for de flyttede personer og tilflytningsmedlemsstaterne og dens overordnede merværdi for, hvordan EU's migrationsstyring fungerer. Overholdelse af proportionalitetsprincippet skal undersøges grundigt. Erklæringer til offentliggørelse /15 7

8 Den Tjekkiske Republik mener, at gennemførelsen af Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse bør styres af det forhold, at aspekterne vedrørende medlemsstaternes solidaritet og ansvarlighed ikke kan skilles ad på området migrationsstyring. I den forbindelse erklærer Den Tjekkiske Republik desuden, at overførsler med henblik på flytning fra Grækenland og Italien afhænger af netop disse medlemsstaters konkrete resultater for så vidt angår registrering, identifikation og optagelse af fingeraftryk af migranter samt fremskridt med hensyn til tilbagesendelser af irregulære migranter, der ikke er berettiget til international beskyttelse, herunder med den bistand, der følger af gennemførelsen af "hotspots"-konceptet. Den Tjekkiske Republik erklærer endelig, at den mener, at spørgsmålet om intern sikkerhed er en vigtig del af EU's migrationsstyring. Under hensyn hertil bør der gøres brug af alle muligheder i Rådets afgørelse i flytningsproceduren, herunder screening på stedet udført af tilflytningsmedlemsstaternes forbindelsesofficerer. '' ERKLÆRING FRA TYSKLAND OG FRANKRIG "Frankrig og Tyskland er parat til fuldt ud at deltage i modtagelsen af flygtninge, der er på flugt fra forfølgelse, navnlig fra Syrien, Irak eller Eritrea. På baggrund af det oprindelige forslag fra Europa-Kommissionen vil Frankrig i en toårs periode modtage personer, der har et klart behov for beskyttelse, fra flytningsordningen og fra genbosætningsprogrammet. Tyskland vil modtage op til personer fra flytningsordningen i en toårs periode og personer fra genbosætningsprogrammet. Frankrig og Tyskland støtter flytningsprogrammet og minder navnlig om, at solidaritet og ansvarlighed er tæt forbundet med hinanden. I den forbindelse skal betydningen af følgende vedtagne betingelser særlig understreges: Alle EU-medlemsstater, der er berørt af disse programmer, skal deltage i dem for at få en afbalanceret fordeling af indsatsen. Samtidig med at afgørelsen om flytning træder i kraft, bør der oprettes "hotspots" med nationale modtagelsesfaciliteter (ventezoner) placeret tæt på ankomststederne i de medlemsstater, hvor første indrejse sker. På disse "hotspots" skal der etableres et samarbejde mellem Den Europæiske Unions Taskforce for Regionale Strategier (EURTF), de operationelle eksperthold og frontlinjemedlemsstaterne med henblik på flytningen, der skal gøre det muligt at identificere og registrere migranter i Eurodacdatabasen og foretage den nødvendige skelnen mellem asylansøgere, der flygter fra forfølgelse, og som vil blive flyttet mellem medlemsstater, og irregulære migranter, der ikke søger om asyl, eller hvis ansøgning er blevet afvist, og som skal sendes tilbage til deres hjemland. Europa-Kommissionen og alle medlemsstaterne træffer alle foranstaltninger for at undgå sekundære strømme af flyttede personer, og tilflytningsmedlemsstaten tager straks den flyttede person tilbage efter anmodning fra den anden medlemsstat. Erklæringer til offentliggørelse /15 8

9 EU bør også fortsat sætte beslutsomt ind over for irregulær migration, bl.a. ved at opløse smugleres netværk og sikre, at irregulære migranter sendes tilbage til deres hjemlande. Modtagelsen af flygtninge i forbindelse med programmerne for genbosætning og flytning bør spredes over en periode på to år for at sikre disse operationers holdbarhed. Frankrig og Tyskland vil nøje iagttage, at disse betingelser, der er vigtige for den nødvendige balance mellem den ansvarlighed og den solidaritet, der skal til for at tackle den nuværende migrationskrise, bliver overholdt." ERKLÆRING FRA ESTLAND "Estland ser med tilfredshed på de fremskridt, der er gjort med at indføre midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse. Vi vil dog gerne henlede opmærksomheden på, at det er nødvendigt at indføre flytningsprocedurer, der kan gennemføres hurtigt og effektivt for at sikre de bedst mulige modtagelsesbetingelser for ansøgere om international beskyttelse, og som vil dele byrderne for de italienske og græske myndigheder med at behandle ansøgninger. For at opnå dette bør modtagermedlemsstaterne have lov til i samarbejde med Italien og Grækenland og de relevante agenturer at tilrettelægge missioner på stedet for at behandle ansøgninger med henblik på at give ansøgerne international beskyttelse. Dette vil forbedre kvaliteten og afkorte længden af beslutningsprocedurerne, gøre det muligt at evaluere eventuelle risici og gøre det muligt at forberede modtagelsen af ansøgere bedre." ERKLÆRING FRA GRÆKENLAND "Grækenland minder om Det Europæiske Råds konklusioner af juni 2015 med hensyn til styrkelsen af intern solidaritet og ansvarlighed med henblik på at øge nødhjælpen til medlemsstaterne i frontlinjen og øge dets indsats på dette område over for medlemsstater, der modtager det højeste antal flygtninge og ansøgere om international beskyttelse, og ønsker at gøre det klart, at det er bundet af teksten til Rådets afgørelse af 20. juli 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse og resolutionen af 20. juli 2015 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om flytning af fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse, fra Grækenland og Italien og bilaget hertil, som de foreligger, uden nogen forbehold. Grækenland erklærer også, at gennemførelsen af konklusionerne af 20. juli 2015 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om genbosætning gennem multilaterale og nationale ordninger af personer, der har et klart behov for international beskyttelse, er betinget af, at Rådets afgørelse af 20. juli 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse og resolutionen af 20. juli 2015 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om flytning af fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse, fra Grækenland og Italien gennemføres fuldt ud og uden forbehold." Erklæringer til offentliggørelse /15 9

10 ERKLÆRING FRA UNGARN "Under hensyn til den specifikke situation, der er understreget i Det Europæiske Råds konklusioner af juni, og i betragtning af det nuværende enorme pres på asyl- og migrationssystemet er Ungarn i øjeblikket ikke i stand til at deltage i gennemførelsen af de midlertidige foranstaltninger." ERKLÆRING FRA ITALIEN "Afgørelsen om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse er et første skridt ad den vej, der skal føre til udarbejdelsen af en ægte fælles migrationspolitik på EU-niveau og til effektiv gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem. Solidaritetsniveauet er ikke, hvad vi havde ønsket, og ej heller i øjeblikket på det niveau, der blev aftalt mellem stats- og regeringscheferne. Italien mener, at den tunge byrde, der hviler på frontlinjestaterne, af hensyn til en balancering af solidaritet og ansvarlighed skal opvejes på passende vis af den flytningsindsats, der kræves af de øvrige medlemsstater. Manglen på en sådan balance kan underminere hele grundlaget for den vedtagne afgørelse, navnlig hvor resultaterne ikke gør det muligt at nå flytningsmålene. Med hensyn til støtten fra EU-agenturer vil vi følge de betingelser, der er fastsat i forordningerne om deres oprettelse. " ERKLÆRING FRA NEDERLANDENE "Det nuværende migrationspres på Italien og Grækenland kræver en konkret udvisning af solidaritet fra alle medlemsstaterne. Nederlandene er derfor parat til at yde et betragteligt bidrag til flytning af asylansøgere fra Italien og Grækenland i overensstemmelse med Europa-Kommissionens oprindelige forslag, idet vi understreger, at solidaritet skal gå hånd i hånd med ansvarlighed. I dette lys lægger Nederlandene stor vægt på andre medlemsstaters bidrag til flytningsordningen samt på Italiens og Grækenlands opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til det fælles europæiske asylsystem. Utilstrækkelige resultater med hensyn til disse aspekter kan føre til, at Nederlandene genovervejer sit fremsatte tilsagn." Erklæringer til offentliggørelse /15 10

11 ERKLÆRING FRA PORTUGAL OG SLOVENIEN "Portugal og Slovenien ser med tilfredshed på den aftale, der netop er blevet indgået på samlingen i RIA-Rådet, om iværksættelse af de retningslinjer, som Det Europæiske Råd fastlagde i juni, nemlig vedrørende flytning af personer, der har et klart behov for international beskyttelse, fra Italien og Grækenland til andre medlemsstater samt genbosætning af flygtninge fra tredjelande. I bevidstheden om den uvurderlige betydning af europæisk solidaritet har Portugal og Slovenien lige fra starten været i frontlinjen blandt de medlemsstater, der udtrykte deres parathed til at yde en øget indsats for at nå en løsning på denne ekstraordinære nødsituation. Det er tvingende nødvendigt at yde en hastende og humanitær indsats i overensstemmelse med de europæiske værdier og give nyt livshåb til dem, der har behov for støtte, og Portugal og Slovenien vil fortsat samarbejde aktivt for denne kollektive indsats. Fremover og på baggrund af de oplysninger, Kommissionen gav på det uformelle møde i RIA- Rådet den 9. juli og på mødet i Coreper II den 16. juli, opfordrer Portugal og Slovenien Kommissionen til at gøre yderligere rede for de finansielle mekanismer, der vil være til rådighed for de medlemsstater, der deltager i støtteforanstaltningerne til fordel for Italien og Grækenland. Med de oplysninger, som Kommissionen gav på mødet i Coreper II den 6. juli, in mente finder Portugal og Slovenien det navnlig relevant, at Kommissionen præciserer, hvordan medlemsstaterne vil kunne bruge finansieringen under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden såvel som de europæiske struktur- og investeringsfonde til at imødegå de finansielle følger af de nuværende solidaritetsbestræbelser. Desuden mener Portugal og Slovenien, at de finansielle støtteforanstaltninger skal sikres gennem de beløb, der er afsat til nødsituationer som den, Europa befinder sig i i øjeblikket, og ikke bringe de strategiske og nationale mål, der er fastlagt i tidligere godkendte finansielle programmer, i fare." ERKLÆRING FRA RUMÆNIEN "Rumænien forstår at vise solidaritet og går derfor med til flytning af personer, der har et klart behov for international beskyttelse (det EU-interne), og til genbosætning af 80 personer, der har et klart behov for international beskyttelse (det EU-eksterne). Disse tilsagn gives på følgende betingelser: Den nødvendige EU-finansiering skal stilles til rådighed af Kommissionen, og AMIFproceduren for tildeling af midler og gennemførelse af programmer skal iværksættes. Rumænien vil foretrække at modtage personer, der har et klart behov for international beskyttelse, og i videst muligt omfang fra Syrien på grund af de bedre integrationsperspektiver og forudsat, at deres overførselsprocedurer sikres af modtagerlandene. Overførsel af sådanne personer med behov for beskyttelse bør starte i november 2015." 11088/15 11

12 ERKLÆRING FRA RÅDET "Ved Rådets afgørelse xxx af XXX 2015 fastsættes midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse, der skal støtte disse lande i bedre at håndtere en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere til disse medlemsstater. Rådet erkender, at overførslen af ansøgere til tilflytningsmedlemsstaterne vil medføre betydelige omkostninger for Italien og Grækenland. Rådet opfordrer medlemsstaterne til at overveje gennem bilaterale aftaler med Italien og Grækenland at støtte finansieringen af disse omkostninger. Rådet opfordrer Kommissionen til omgående at overveje yderligere støtte til Italien og Grækenland gennem yderligere finansiel støtte." ERKLÆRING FRA EUROPA-KOMMISSIONEN "Kommissionen noterer sig, at det store antal personer, som Italien og Grækenland i henhold til denne afgørelse skal flytte for egen regning til de andre medlemsstater, medfører en organisatorisk og finansiel byrde for disse to medlemsstater. Kommissionen vil gerne fremhæve, at der ud over de andre medlemsstater, som kan bidrage til overførselsomkostningerne til flytning af personer på grundlag af specifikke bilaterale aftaler med Italien og Grækenland, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 også kan ydes finansiel støtte til disse to medlemsstater med henblik på afholdelse af i det mindste nogle af overførselsomkostningerne under hensyntagen til disse omkostningers støtteberettigelse under deres nationale programmer og i betragtning af fondens centralt forvaltede ressourcer. Kommissionen vil undersøge, om det er juridisk og budgetmæssigt muligt at øge forfinansieringen til medlemsstaterne inden for rammerne af den finansielle gennemførelsesordning, der finder anvendelse for denne afgørelse (delt forvaltning). For at forhindre sekundære strømme vil Kommissionen også undersøge, om tilflytningsmedlemsstaten først bør have ret til det faste beløb på et senere tidspunkt, f.eks. efter den første asylafgørelse, og ikke umiddelbart efter ansøgerens ankomst på landets område." 11088/15 12

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) 12295/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 47 JAI 684 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3411. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 451 final 2015/0209 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt L 248/80 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. september 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0125 (NLE) 11161/15 ASIM 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig.

Den del af Rådets protokol, der er indeholdt i dette addendum, er ikke omfattet af tavshedspligt og gøres derfor offentligt tilgængelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2006 (27.02) (OR. fr) 5789/06 ADD 1 PV/CONS 3 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2705. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international

Læs mere

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3540. samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender/udvikling)

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0468 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EUgenbosætningsramme og

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

15062/15 ADD 1 1 DPG

15062/15 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) 15062/15 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 70 JAI 979 COMIX 667 3433. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

8835/16 ipj 1 DG D 1 A

8835/16 ipj 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til:

Læs mere

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. maj 1999 (24.06) (OR. f) 7070/99 LIMITE PV/CONS 15 TRANS 75 ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for 2169. samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 450 final 2015/0208 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en flytningsordning i krisesituationer og om ændring

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: status

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2015 Dok.: 1628593 Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg om rådsmødet (retlige og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en, de, es)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en, de, es) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en, de, es) Interinstitutionel sag: 2015/0277 (COD) 13505/1/16 REV 1 ADD 1 REV 1 LIMITE RAPPORT fra: til: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

XT 21023/17 bh 1 TFUK

XT 21023/17 bh 1 TFUK Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Vejledende principper for gennemsigtighed

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2.7.2015 2015/0125(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3466 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-55 Center for Europa og Nordamerika Den 11. maj 2016 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2016 COM(2016) 166 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET DE NÆSTE OPERATIONELLE SKRIDT I SAMARBEJDET MELLEM EU OG

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0234 (NLE) 12163/17 ADD 1 JAI 782 ASIM 100 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere