1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter Rapporteringer fra patienter og pårørende Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6"

Transkript

1 DPSD årsberetning 2014

2 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg URL: Format: pdf DPSD årsberetning

3 Indhold 1 Forord 4 2 Om os 4 3 Læringsaktiviteter Rapporteringer fra patienter og pårørende Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende Observation af patienter på sygehuse Behandling med insulin 8 4 Serviceeftersyn af rapporteringsordningen 9 5 Udmeldinger fra DPSD Du kan abonnere på læringsenhedens publikationer DPSD Nyhedsbreve er den lette vej til information om nyt fra læringsenheden OBS-meddelelser og advarsler 12 6 Samarbejde om utilsigtede hændelser Samarbejde med Sundhedsstyrelsen Partnerskaber og forskerservice Samarbejde med kræftens bekæmpelse 15 7 Nationalt Forum 16 8 Driftsgruppen 17 9 Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet Internationalt samarbejde EU: Patient Safety and Quality of Care Expert Group EU: Reporting and Learning Subgroup The Internationale Medicin Safety Network (IMSN) Det Europæiske Lægemiddelagentur WHO s Minimal informationsmodel for patientsikkerhed Undervisning og temadage Temadag om sygehusledelsers ansvar Opgørelser fra DPSD Fordeling af rapporter fra kommuner, hospitaler, private, regioner Fordeling af hændelsestyper Graden af alvorlighed Tværsektorielle hændelser 29 DPSD årsberetning

4 1 Forord Patientombuddet havde et spændende og lærerigt I foråret 2014 gik Dansk Patientsikkerheds Databases (DPSD) grand old man overlæge Jørgen Hansen på pension efter mere end 10 års arbejde med udvikling af DPSD. En stor viden forsvandt dermed ud af Læringsenheden. I maj 2014 blev overlæge Lena Graversen chef for Læringsenheden. Lena kom fra en stilling som chef i Patientombuddets Patientklagecenter. Før det arbejdede hun med tilsyn og patientsikkerhed i mange år i Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed. En stor opgave i 2014 var det serviceeftersyn, som Ministeren for Sundhed og Forebyggelse besluttede at give rapporteringsordningen efter 10 års drift. Formålet var at samle op på erfaringer, så vi kan modernisere og målrette ordningen til gavn for patienterne og patientsikkerheden. Konklusionen på serviceeftersynet er, at systemet er velfunderet, nyttigt og understøtter arbejdet med patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Der er dog også områder, hvor vi kan gøre tingene bedre. Vi er i gang med at se på forbedringer, og arbejdet fortsætter i Serviceeftersynet fokuserede også på rapporter fra patienter og pårørende. Det er et område, som vi, regioner og kommuner løbende arbejder på at styrke, og hvor der er et stort udviklingspotentiale. I 2015 vil vi revidere vores pjecer og forbedre Patientombuddets hjemmeside for at gøre flere patienter og pårørende opmærksomme på, at de har mulighed for at rapportere. I 2014 arbejdede vi også med to temaer, som resulterede i to temarapporter, der udkom i december. Det ene var om behandling med insulin, og det andet var om observation af patienter på sygehuse. Vi vil i Nationalt Forum i 2015 evaluere rapporterne. Vi udgav i 2014 flere OBS-meddelelser på baggrund hændelser fra databasen. Formålet var at gøre opmærksom på særligt vigtige problemer med patientsikkerhed. Vi gennemgår de enkelte meddelelser senere i årsberetningen. Derudover var 2014 også et travlt år med undervisning, temadage, partnerskaber og forskerservice, hvor vi stillede data til rådighed for samarbejdspartnere og forskere. 2 Om os Patientombuddet er en statslig styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vores opgave er gennem arbejdet med DPSD at bidrage til, at DPSD årsberetning

5 sundhedsvæsenet lærer af, og forebygger fejl. Vi vedligeholder og udvikler databasen, så den hele tiden kan imødekomme de krav, der er til arbejdet med patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Patientombuddets Læringsenhed har fire medarbejdere og to studentermedhjælpere. 3 Læringsaktiviteter 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende Det er vigtigt, at patienter og pårørende rapporterer hændelser. De kan bidrage med brugbar viden fra deres oplevelser i sundhedsvæsenet, som kan supplere rapporterne fra sundhedspersonalet. Desværre kommer kun cirka to ud af 100 rapporter i dag fra patienter og pårørende. Mange kommuner og regioner arbejdede i 2014 for at informere patienter og pårørende om deres mulighed for at rapportere. De skrev blandt andet om DPSD på deres hjemmesider og udleverede informationsmateriale fra os. Det blev i Serviceeftersynet anbefalet, at rapportering fra patienter og pårørende bliver fremmet yderligere. Vi vil derfor i 2015 blandt andet tilpasse hjemmesiden, så det bliver mere tydeligt for patienter og pårørende, at de kan rapportere deres oplevelser med sundhedsvæsnet til os. Figur 1 herunder viser den månedlige udvikling i rapporter fra patienter og pårørende i Antal afsluttede rapporter Antal rapporter fra patienter og pårørende i 2014 Patienter Pårørende I alt Figur 1: Antal rapporter fra patienter og pårørende. Tallene er baseret på afsluttede sager fra 1. januar 2014 til og med 31. december DPSD årsberetning

6 Patienter har rapporteret færre hændelser i 2014 end i 2013, selv om muligheden for at rapportere var i fokus i flere kommuner og regioner. Pårørende rapporterede lidt flere hændelser i 2014 i forhold til Tabel 1 herunder viser, at patienter rapporterede hændelser i 2014 og hændelser i Pårørende rapporterede 715 hændelser i 2014 mod 616 hændelser i År Patienter Pårørende i alt Tabel 1 viser antallet af rapporter fra patienter og pårørende fordelt på årstal Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende Hændelserne fra 2014 viser, at det er de samme områder, som både patienter, pårørende og sundhedspersoner rapporterer om, men at fordelingen er forskellig mellem patienter/pårørende og sundhedspersoner. De seks hyppigste klassifikationsgrupper er vist i figur 2. Figur 2 herunder viser den procentvise fordeling af hændelserne på seks overordnede hændelsesklassifikationer opgjort særskilt for rapporter fra patienter/pårørende og fra sundhedspersoner. 60,00 Forskellen på patienter/pårørende og sundhedspersoners rapportering 50,00 40,00 Procent 30,00 20,00 10,00 0,00 Medicinering herunder væsker Patientuheld herunder bl.a. fald og brandskader Behandling og Pleje Overlevering af information, ansvar, dokumentation Prøver, undersøgelser og prøvesvar Anden utilsigtet hændelse Patienter/pårørende Sundhedspersoner Figur 2. Fordelingen af de seks hyppigste DPSD klassifikationer fra patient/pårørende og sundhedspersoners rapporteringer i procenttal. Tallene er baseret på sager fra 2014, som er afsluttet samt lukket og indsendt til Patientombuddet. DPSD årsberetning

7 Inspiration til indsatser Herunder følger enkelte eksempler på konkrete kommunale og private initiativer for at få flere patienter og pårørende til at rapportere utilsigtede hændelser. Eksemplerne er hentet fra bidragsrapporten. Kommunerne Allerød, Brønderslev, Frederiksberg Gladsaxe, Kolding, Odder, Stevns, Læsø og Vejle og Privathospitalerne Mølholm og Valdemar udleverede i 2014 foldere og hængte plakater op i venteværelser, fællesrum og andre samlingspunkter. I Brønderslev Kommune besluttede ledelsen, at risikomanageren i samarbejde med hver enkelt afdelingsleder skulle se på, hvad der konkret kunne gøres i den enkelte afdeling. Hedensted Kommune besluttede at udlevere Patientombuddets pjece Hjælp os med at lære, når hjemmeplejens visitatorer besøger en ny borger, som ønsker hjælp. Alle plejehjem giver også pjecen til nye beboere. Langelands Kommune gav foldere til alle borgere i plejeboliger, hjemmeplejen og sygeplejen. Kommunen lavede også en vejledning på deres hjemmeside med information om og link til DPSD.dk. 3.2 Observation af patienter på sygehuse Vi satte i foråret 2014 fokus på observation af patienter. Det er vigtigt, at plejepersonale og læger observerer patienter fagligt forsvarligt, når de er indlagt på sygehus. Det viser hændelser fra databasen, patientklagesager og en lang række andre undersøgelser. Hvis sundhedspersonale observerer vitalværdier hos indlagte patienter mere systematisk, er det muligt at opdage kritisk sygdom tidligere. Det giver tid til at handle, inden tilstande udvikler sig livstruende. God observation og opfølgning vil forbedre kvaliteten af behandlingen og patientsikkerheden. DPSD årsberetning

8 Derfor udgav vi i december 2014 en temarapport om observationer af patienter på sygehuse. Rapporten indeholder bidrag fra regionerne, sundhedsstyrelsen, IKAS og Dansk Selskab for Patientsikkerhed m.fl. Herunder følger hovedkonklusioner fra rapporten: 1) Det er afgørende, at sundhedspersonale forstår, hvor vigtigt det er systematisk at observere patienter, og gør det 2) Det er essentielt, at sundhedspersonalet løbende uddannes i at bruge observationssystemerne 3) Det er vigtigt, at plejepersonale beregner risikoscore og handler efter den det vil sige, at de husker at videregive information til behandlende læge 4) Det er vigtigt at sikre, at plejepersonale kan tilkalde lægen, når der er brug for det 5) Observationssystemer kan ikke stå alene, det er vigtigt, at sundhedspersonalet også bruger sin kliniske viden 6) Det er vigtigt, at ledelsen har fokus på god observation og sørger for, at det bliver prioriteret 3.3 Behandling med insulin Vi satte også fokus på, hvordan vi kan forbedre håndteringen af insulin i sundhedsvæsenet. Hændelser fra databasen viser, at der sker mange fejl med insulin. Det skyldes blandt andet, at behandling med insulin er komplekst. Ofte får patienter flere slags insulin, og deres dosis ændres hyppigt. Der er mange diabetespatienter i Danmark, og antallet vil stige de kommende år. Det er afgørende, at behandling med insulin foregår sikkert. Fejlmedicinering eller fejlbehandling kan have store konsekvenser for patienten. Hovedkonklusioner fra temarapporten om behandling med insulin følger her: DPSD årsberetning

9 1. Det er vigtigt, at både ledelsen på sygehuse og i primærsektoren samt de enkelte sundhedspersoner er opmærksomme på de risici, der kan være ved behandling med insulin. 2. Det er vigtigt, at sundhedspersonerne ved, hvordan insulin virker, og kender sammenhængen mellem blodsukker og behandling. 3. Det er vigtigt, at sundhedspersonalets arbejdsgange, for hvordan de håndterer insulin, er klare og kendte. 4 Serviceeftersyn af rapporteringsordningen Efter 10 års drift af DPSD besluttede Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i foråret 2014, at ordningen inden sommeren 2014 skulle have et serviceeftersyn. Det resulterede i en rapport, som indeholder forslag til konkrete initiativer til forbedringer. Vi og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse stod for serviceeftersynet. En række centrale organisationer på sundhedsområdet bidrog. Serviceeftersynet viste overordnet, at DPSD er et velfunderet og nyttigt system, der understøtter arbejdet med patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Systemet er vigtigt og fungerer, fordi det hjælper sundhedsvæsenet med at lære af fejl. Men der er også plads til forbedring. Serviceeftersynsrapporten indeholder både anbefalinger og konklusioner samt forslag, som kræver videre analyse. Patientombuddet følger nu op på serviceeftersynet. Vi gik allerede i efteråret 2014 i gang med at omsætte anbefalingerne til handling. Det arbejde fortsætter i 2015, hvor en vigtig ny indsats bliver at fremme vores samarbejde med regioner, kommuner og Sundhedsstyrelsen. På baggrund af serviceeftersynet har vi besluttet, at vi i 2015 opretter et nyt fagligt forum, som skal være bindeled mellem det lokale og nationale læringsarbejde. Medlemmer udpeges i foråret. Vi håber, at det bliver personer, der er tæt på det regionale og kommunale patientsikkerhedsarbejde, og som vil arbejde for øget fokus på fælles læring i hele landet. DPSD årsberetning

10 Serviceeftersynet pegede også på, at vi kan forbedre den måde, vi formidler læring på til vores interessenter. Vi arbejder på at etablere en vidensplatform, som netop kan understøtte videndeling på tværs. Vi vil i 2015 inddrage flere af vores samarbejdsparter i arbejdet med hændelserne fra databasen og læring. Vi vil i den forbindelse udbygge vores samarbejde med klinikere, og der er flere initiativer på vej. 5 Udmeldinger fra DPSD Vi udsendte i 2014 en række forskellige publikationer, som kan inddeles i nyhedsbreve, temarapporter og OBS-meddelelser. Du kan åbne publikationerne ved at klikke på billedet af dem. 5.1 Du kan abonnere på læringsenhedens publikationer På kan alle oprette et gratis abonnement til: 1. DPSD nyhedsbreve og nyhedsmails 2. Temarapporter. 3. OBS-meddelelser og advarsler. Du vælger selv, hvad du vil have tilsendt. 5.2 DPSD Nyhedsbreve er den lette vej til information om nyt fra læringsenheden. Vores nyhedsbreve er målrettet sundhedspersoner i alle dele af sundhedsvæsenet, der ønsker et hurtigt overblik over vores arbejde med utilsigtede hændelser. Vi forsøger at skrive om emner, der dækker bredt, så flest muligt får glæde af nyhedsbrevet. DPSD årsberetning

11 Nyhedsbrevene i 2014 omtalte blandt andet det nye design på DPSD hjemmesiden, og hvordan den nye rapporteringsformular til utilsigtede hændelser er udformet. Man kan f.eks. også læse, at sundhedspersoner skal være særligt opmærksomme på et nyt krav om, at etiketter på receptmedicin også skal indeholde det generiske medicinnavn. Kravets formål er at forebygge, at sundhedspersonale kommer til at give to slags medicin med samme indholdsstof. Vi skrev f.eks. også om Oxycodonhydrochlorid, som sundhedspersonale forveksler, fordi både depottabletter og kapsler, der virker hurtigere, sælges under samme navn. Du kan læse mere i nyhedsbrevene, som du åbner ved at klikke på nyhedsbrevet. Vi publicerer vores nyhedsbreve på hjemmesiderne og Vi sender dem også til personer, der abonnerer på DPSD nyhedsbrevet. DPSD årsberetning

12 5.3 OBS-meddelelser og advarsler Vi sender OBS-meddelelser ud, når der sker nye alvorlige utilsigtede hændelser, hvor der er en betydelig risiko for, at hændelsen kan ske igen andre steder i sundhedsvæsenet. Når vi vurderer, at der er behov for at reagere hurtigt, sender vi en advarsel. Advarsler kræver, at ledelsen hurtigst muligt tager stilling til problemet lokalt. Vi sender advarsler og OBS-meddelelser til de officielle postkasser i regioner, kommuner og private sygehuse og via abonnementsordning. OBS-meddelelser og advarsler kan altid læses på vores hjemmesider: og Patienter og plejepersonale forveksler Digoxin og Marevan Hændelser viser, at sundhedspersoner og patienter forveksler de to meget forskellige præparater Digoxin og Marevan. Digoxin er hjertemedicin og Marevan er blodfortyndende medicin. Både Digoxin 62,5 mikrogram og Marevan tabletter er lyseblå med en lille størrelsesforskel. DPSD årsberetning

13 Læger og sygeplejersker beregner forkert dosis af Pro-Epanutin Der er forvirring, når det gælder dosering af det krampestillende middel Pro-Epanutin. Det sker, fordi Pro-Epanutin indeholder fosphenytoin, som først, når det er i kroppen, omdannes til det aktive stof phenytoin. Derfor sker omdannelsen ikke i forholdet 1:1. Hændelser viser, at læger derfor ofte ordinerer forkert dosis. Sundhedsstyrelsen og Patientombuddet opfordrer sundhedspersoner til: at være opmærksomme på risikoen for fejldosering. at gennemgå nyeste indlægsseddel eller produktresumé og opdatere afdelingernes instrukser jf. den gældende produktinformation. at øge fokus på sikkerheden i den generelle håndtering af lægemidlet. Pro-Epanutin skal altid udskrives og dispenseres som phenytoinnatrium-ækvivalenter (PÆ). Blodfortyndende behandling Der findes ingen specifik modgift til de nye blodfortyndende midler. Patienter med nedsat nyrefunktion risikerer, at lægemidlet hober sig op i kroppen, så der kan opstå risiko for massiv blødning. Problemet er særligt stort hos ældre og ved operation eller traume. De nye blodfortyndende lægemidler er Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatranetexilat) og Xarelto (rivaroxaban). Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at sundhedspersonale er særligt opmærksomme på patienter, der behandles med de antikoagulerende lægemidler. Alle forhold, der kan have DPSD årsberetning

14 indflydelse på blødningsrisikoen, skal overvejes grundigt, inden læger ordinerer behandlingen. 6 Samarbejde om utilsigtede hændelser 6.1 Samarbejde med Sundhedsstyrelsen Vi samarbejder med Sundhedsstyrelsen om at udveksle viden om medicin og medicinsk udstyr. Vi udveksler også systematisk bivirkninger, der opstår på grund af medicineringsfejl, og problemstillinger/forvekslinger, der relaterer sig til lægemidler. I 2014: Leverede vi materiale til udmelding om potentielt livstruende utilsigtet eksponering for fentanylplastre i Nyt om bivirkninger nr. 6, juni Leverede vi materiale til en udmelding om blødning hos patienter i behandling med non-vitamin-k-antagonist orale antikoagulantia i Nyt om bivirkninger nr. 7 August Leverede vi materiale til en tværgående analyse af indberettede formodede bivirkninger og rapporterede utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinsk igangsættelse af fødsler i Alt om bivirkninger nr. 11, december På baggrund af samme problemstilling om fejldosering af fosphenytoin (Pro-Epanutin), som blev beskrevet i Patientombuddets OBS meddelelse, skrev SST i Nyt om bivirkninger nr.6 juni Som opfølgning på OBS meddelelser eller nyhedsbreve Gik Sundhedsstyrelsen i dialog med lægemiddelfirmaet bag præparatet fosphenytoin (Pro-Epanutin) og de øvrige europæiske lægemiddelmyndigheder for at undersøge, om det var muligt at sætte gang i yderligere forebyggende initiativer i forhold til produktet. Informerede Sundhedsstyrelsen lægemiddelfirmaerne bag præparaterne i relation til problemet med, at digoxin og marevan forveksles. Kontaktede Sundhedsstyrelsen markedsføringsindehavere/repræsentanter for lægemidler indeholdende oxycodonhydrochlorid og orienterede om forveksling mellem depotformuleringer og de hurtigere virkende kapsler. Vi har også et ad hoc samarbejde om enkeltstående hændelser om medicinsk udstyr og udveksler systematisk oplysninger om hændelser om medicinsk udstyr i DPSD og hændelser indberettet til medicinsk-udstyr.dk. DPSD årsberetning

15 6.2 Partnerskaber og forskerservice Det er vigtigt, at de utilsigtede hændelser, vi får i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, fortsat bliver brugt i det forebyggende arbejde, efter den lokale sagsbehandling er afsluttet. Vi indgår partnerskaber med aktører, der kender indgående til arbejdet med analyse af utilsigtede hændelser. Resultatet af partnerskaber og forskerservice kan være en rapport eller videnskabelig artikel, hvor utilsigtede hændelser er blevet analyseret. Vi har i 2014 haft følgende partnerskaber og forskerservice om data fra DPSD: 1. Dansk Lægemiddel Information, DLI, som vi har et kontinuerligt og formaliseret samarbejde med, der sikrer, at alle lægemidler på listen over risikosituationslægemidler bliver formidlet på pro.medicin.dk. 2. AMGROS, som vi supplerer med udtræk til at vurdere patientsikkerheden i Amgros RADS arbejde. I 2014 drejede det sig om; Medicinsk behandling af Astma hos børn og lægemidler af typen G- CSF (granulocyte colony-stimulating factor). 3. Lægevidenskabelige selskaber om udtræk af data til analyser af udvalgte problemstillinger, f.eks. kræftbehandling, MR-scanning, biokemi, AK-behandling. 4. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, f.eks. udtræk af data i forbindelse med forberedelse af patientsikkerhedspakken Sikker Psykiatri Samarbejde med kræftens bekæmpelse Vi samarbejdede i 2014 tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om udtræk af data til to store rapporter om kræftpatienter: Kræftpatienters sikkerhed i sundhedsvæsenet efter kræftbehandling. En analyse af rapporter fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase Rapporten beskriver sikkerheden for patienter, når det gælder sundhedsvæsenets indsats over for kræftramte, efter de er behandlet. Det vil sige efter såkaldt primær behandling, som indebærer operation, stråle- og/eller kemoterapi mv. De utilsigtede hændelser belyser karakteren af sikkerhedssvigt blandt kræftramte og konsekvenserne heraf. Rapporten er efterfølgende drøftet i Nationalt Forum, hvor regionerne oplyste, at der er et projekt i gang med henblik på at følge op på flere af pro- DPSD årsberetning

16 blemstillingerne i rapporten, og at der derfor ikke ses behov for flere initiativer. Patientsikkerhed i kræftforløb - Analyse af utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase rapporteret af kræftpatienter og den primære sundhedssektor Rapporten beskriver patientsikkerheden i kræftforløb med udgangspunkt i utilsigtede hændelser. Rapporten identificerede, hvilke typer sikkerhedsproblemer den primære sundhedssektor og kræftpatienterne rapporterede, og hvilken konsekvens hændelserne havde, og i hvilken fase af kræftforløbet hændelserne opstod. Rapporten gav et væsentligt input til områder, hvor kræftpatienters sikkerhed kan optimeres. Rapporten viste, at halvdelen af de utilsigtede hændelser kunne være forebygget under optimale forhold. Vi stillede anonymiserede data til rådighed for analysen til begge rapporter. Analysearbejdet blev gennemført i Patientombuddet. 7 Nationalt Forum Nationalt Forum er vores strategiske samarbejdsforum. Der deltager repræsentanter fra regionerne, kommunerne, Sundhedsstyrelsen, Patienterstatningen, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, og Danske Handicaporganisationer. Vi mødes to gange årligt i Nationalt Forum. Formålet er at koordinere samarbejde om læring. Nationalt Forum drøftede blandt andet i 2014 kommende emner for Læringsenhedens arbejde. Vi fik fra Nationalt Forum anbefalet at temaerne i 2015 bliver henholdsvis utilsigtede hændelser blandt psykiatriske patienter med somatisk sygdom og selvmord i psykiatrien. DPSD årsberetning

17 Vi drøftede også vores plan for, hvordan vi følger op på serviceeftersynet af DPSD, herunder hvordan vi bedst bidrager til at formidle viden fra DPSD til sundhedsvæsenet. Som et led heri indgår aftaler om, at vi i højere grad involverer kommuner og regioner, når vi udarbejder temarapporter. Drøftelserne af god formidling vil fortsætte i Nationalt Forum, som bakkede op om vores beslutning om at oprette et Fagligt Forum, som får til opgave at bistå Patientombuddet og Nationalt Forum med faglig sparring om læringsaktiviteter. 8 Driftsgruppen Det er driftsgruppens overordnede opgave at gennemgå de tekniske og funktionelle fejlmeldinger i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, prioritere ændringsønsker og sikre, at der er konsensus om de ændringer, der foreslås af brugerne. I 2014 prioriterede Driftsgruppen følgende udviklingsområder: handlingsplaner, registrering af hændelsesklassifikation, overgangs-/ tværsektorielle hændelser, forbedring af sagsbehandlermodulet, mulighed for at rapportere på mobilt udstyr samt forbedring af alvorlighedsscoren, bunkerapporteringer og et mere struktureret rapporteringsskema. Driftsgruppen evaluerede i 2014 Projekt fokuseret rapportering fra Projektets formål var at maximere nytteværdien af de resurser, som sundhedspersonalet bruger på at rapportere hændelser til DPSD. Konklusionen var, at den nye klassifikation er lettere at anvende. Der er som ønsket flere ord i hændelserne, og sagsbehandleren skal indhente færre supplerende oplysninger. 9 Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet har til formål at rådgive Patientombuddet om, hvordan vi vedligeholder den nationale liste over risikosituationslægemidler. Udvalget skal også komme med tiltag, der kan forbedre patienternes sikkerhed, når det gælder brugen af medicin. Udvalget rådgiver også om potentielle risikofaktorer, der vedrører brug af lægemidler. Desuden skal udvalget rådgive om rapporterede bivirkninger som følge af medicineringsfejl. Der var tre møder i udvalget, som nu har færdiggjort en opdatering af listen over risikosituationslægemidler, som bliver publiceret i marts Udvalget fokuserede derudover på AK-behandling, og havde fået en læge til at DPSD årsberetning

18 analysere utilsigtede hændelser om AK behandling. Analysen skal munde ud i en artikel med konkrete problemstillinger. 10 Internationalt samarbejde 10.1 EU: Patient Safety and Quality of Care Expert Group Ekspertgruppen rådgiver og kommenterer på EU-Kommissionens arbejde for kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Arbejdet koncentrerer sig primært om at give anbefalinger til rapporteringssystemer for utilsigtede hændelser, undervisning og fremme af patientsikkerhed og kvalitet. Patientombuddet er repræsenteret i EU s ekspertgruppe sammen med en repræsentant fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse EU: Reporting and Learning Subgroup. Danmark stod i 2014 i spidsen for ny EU rapport med anbefalinger til rapporteringssystemer for utilsigtede hændelser. I 2013 udpegede EU s ekspertgruppe os til at stå i spidsen for en rapport om anbefalinger til rapporteringssystemer i EU. Den blev udarbejdet i samarbejde med centrale myndigheder i 21 EU-lande og EU s fag-, kvalitets- og patientorganisationer. EU offentliggjorde rapporten i foråret Anbefalingerne tager udgangspunkt i erfaringer fra EU-medlemslandenes egne rapporteringssystemer. Den danske rapporteringsordning og DPSD opfylder stort set alle anbefalinger i rapporten The Internationale Medicin Safety Network (IMSN) Patientombuddet er medlem af IMSN, som er et internationalt interessenetværk. Formålet med netværket er primært at fremme udvikling af rapporteringssystemer til indsamling af medicineringsfejl. Formålet er også at fremme international udveksling af erfaringer, så vi øger sikkerheden i me- DPSD årsberetning

19 dicineringspraksis. I 2014 gjorde vi f.eks. medlemmer af IMSN opmærksom på hændelser med NOAK hos nyrepatienter Det Europæiske Lægemiddelagentur Vi er som eksperter i patientsikkerhed udpeget til at sidde i Invented Name Review Group (NRG) under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). NRGs vigtigste rolle er at vurdere, om et ansøgt handelsnavn til et lægemiddel kan være en potentiel patientsikkerhedsrisiko fx ved forvekslinger WHO s Minimal informationsmodel for patientsikkerhed Vi repræsenterer Danmark i WHO-projektet: Minimal informations model for Patient Safety. Projektets formål er at forberede landenes rapporteringssystemer til at dele viden om utilsigtede hændelser. Vi arbejder sammen med WHO og andre EU-lande om at udvikle og teste en fælles basis klassifikationsmodel for utilsigtede hændelser. I 2014 bidrog vi til projektet med vores viden om de danske klassifikationer og de muligheder, der er for at implementere dem. 11 Undervisning og temadage Vi holder foredrag og underviser som en del af læringsindsatsen. I 2014 blev det til omkring 30 foredrag og præsentationer. Vi har blandt andet holdt oplæg for regioner, kommuner, privathospitaler, ISQUA, EU, og i patientforeninger, for speciallæger, hygiejnesygeplejersker, privatpraktiserende anæstesilæger m.fl. Oplæggene handlede primært om: Patientombuddets opgaver, ansvar og organisation Dansk Patientsikkerhedsdatabase Diagnostiske fejl Risikostyring, herunder analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser, klager og erstatningssager DPSD årsberetning

20 11.1 Temadag om sygehusledelsers ansvar Temadage om emner vedrørende rapporteringsordningen er en populær og effektiv måde at formidle viden til sundhedspersoner på. Vi holdt i 2014 to temadage for sygehusledelser, en i Århus og en i København med overskriften: Sygehusledelsernes ansvar for opfølgning på klagesager og utilsigtede hændelser, hvordan kan vi optimere processen? Formålet var at give ledelserne overblik over, hvad deres ansvar for opfølgningen indebærer og at understrege vigtigheden af ledelsens involvering. Billede fra temadagen for sygehusledelser i Århus Vi fortalte om, hvordan der bliver arbejdet med klagesager og hændelser, og hvilke regler der er i forhold til forskellige dilemmaer, der kan opstå i arbejdet. Der var oplæg fra blandt andet en sygehusledelse og fra Sundhedsstyrelsen. En juridisk ekspert gennemgik de love og regler, der gælder. Temadagene blev afsluttet med en debat om rapporteringsordningen. DPSD årsberetning

21 12 Opgørelser fra DPSD Denne del af DPSD årsberetningen indeholder opgørelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase om udviklingen og mønstre i utilsigtede hændelser, som er afsluttet i Der blev i 2014 i alt rapporteret utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Regioner og kommuner sagsbehandlede hændelser færdig og sendte dem til DPSD. Det tilsvarende tal for 2013 var afsluttede sager. Figur 3 på herunder viser den årlige udvikling siden Patientombuddet modtog samlet flere rapporter i 2014 end i Stigningen skyldes primært flere rapporter fra praktiserende læger og personale i regionale botilbud. Antal afsluttede rapporter Udviklingen i antal rapporterede utilsigtede hændelser Sygehuse Kommuner Private Anden regional Figur 3 viser udviklingen af indsendte rapporter til DPSD i perioden 2004 til Københavns Kommune havde et fald på knap rapporter i Ifølge kommunen kan det lavere antal rapporterede hændelser hænge sammen med forsøgsordningen om ændrede rapporteringskrav, der blev lanceret i april Alle andre kommuner havde tilsammen en stigning på godt rapporter. DPSD årsberetning

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Årsberetning 2012. Læringsaktiviteter

Årsberetning 2012. Læringsaktiviteter Årsberetning 2012 Læringsaktiviteter Titel: DPSD årsberetning 2012 Bilag, læringsaktiviteter Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser Indledning Formål med rapportering af utilsigtede hændelser Formålet er at forebygge, at der sker fejl og skader utilsigtede

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Når fejl skaber læring Social- og Sundhedsafdelingen Varde kommune

Når fejl skaber læring Social- og Sundhedsafdelingen Varde kommune Når fejl skaber læring Social- og Sundhedsafdelingen Varde kommune Sagsnr 13/13926 dok nr 25853/15./ MR risikomaneger for UTH, februar 2015 1 Indhold Indledning... 3 Formålet med rapporteringen af UTH...

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

PATIENTSIKKERHED. Sundhed og Omsorg UTILSIGTEDE HÆNDELSER. (UTH) ÅRSRAPPORT 2013

PATIENTSIKKERHED. Sundhed og Omsorg UTILSIGTEDE HÆNDELSER. (UTH) ÅRSRAPPORT 2013 Sundhed og Omsorg PATIENTSIKKERHED UTILSIGTEDE HÆNDELSER. (UTH) ÅRSRAPPORT 2013 Første skoledag Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 P A T I E N T S I K K E R

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Patienters mulighed for klage og erstatning

Patienters mulighed for klage og erstatning Patienters mulighed for klage og erstatning Klagevejledning Der kan være tilfælde, hvor du som borger ikke er tilfreds med en sundhedsfaglig behandling, som Kolding Kommune har ydet. Det kan være behandling/vejledning

Læs mere

Danske Patienters anbefalinger til et kommende

Danske Patienters anbefalinger til et kommende 12. marts 200 9Marts 2009 Danske Patienters anbefalinger til et kommende klagesystem Indledning Danske Patienter ønsker en revision af det nuværende klagesystem. Det nuværende klagesystem virker uoverskueligt,

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger Axelborg-høringen Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger Forslag og anbefalinger Baggrund Lægeforeningen og Lægemiddelstyrelsen afholdt mandag den 15. september 2008 en fælles

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Patientsikkerhed hvordan? Anbefalinger til det fremtidige patientsikkerhedsarbejde baseret på erfaringer fra et projekt om klinisk risikostyring

Patientsikkerhed hvordan? Anbefalinger til det fremtidige patientsikkerhedsarbejde baseret på erfaringer fra et projekt om klinisk risikostyring Patientsikkerhed hvordan? Anbefalinger til det fremtidige patientsikkerhedsarbejde baseret på erfaringer fra et projekt om klinisk risikostyring 3 Forord Patientsikkerhed og risikostyring har været på

Læs mere

Søge- og Rapportmodul i DPSD2

Søge- og Rapportmodul i DPSD2 Kontakt Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8702 Mob. +45 30463676 Mail: Anna.Marie.Fink@vest.rm.dk Jeanette Henriksen Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8704 (lokalt 38 704) Mob. +45 3046 3677

Læs mere

Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag. Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vejledning til rapportering af patientsikkerhedstilag Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 Indledning Denne danske rapporteringsvejledning indeholder følgende: Beskrivelse af log on proceduren til rapportering

Læs mere

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Din medicin kan være livsfarlig PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin 20 sider Din medicin kan være livsfarlig INDHOLD

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Ramme for samarbejdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden omkring utilsigtede hændelser i sektorovergange

Ramme for samarbejdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden omkring utilsigtede hændelser i sektorovergange Ramme for samarbejdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden omkring utilsigtede hændelser i sektorovergange - patientsikkerhed. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Udviklingsgruppen

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. november 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. november 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. november 2012 Sag nr. Emne: bilag Årsberetning 2011 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2011, Patientombuddet Patientombuddet, 2012. Publikationen kan

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere