Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension"

Transkript

1 Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer skærpede betingelser for førtidspension gode råd i den immaterielle jungle

2 Klavs V. Gravesen Afdelingsleder, Indholdsfortegnelse Side 4 Nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer Klimaforandringerne giver øget behov for at investere i anlæg, der kan sikre mod oversvømmelser. En lovændring giver mere fleksible muligheder for at finansiere disse anlæg. Side 6 Indførelse af ressourceforløb skærper betingelserne for førtidspension Den 1. januar 2013 trådte nye og strammere regler om tilkendelse af førtidspension i kraft. Vi ser nærmere på hovedtrækkene i de nye regler om ressourceforløb og deres konsekvenser for tilkendelsen af førtidspension. Leder Side 7 Nye regler om udbud af forsyningspligtbevillinger Folketinget vedtog den 21. december 2012 en lovændring, der betyder, at bevillinger til Når kommuner samarbejder og samarbejdsmodeller Kommunerne presses af anlægslofter og låne rammer og oplever samtidig stigende krav om service og kvalitet. Vi oplever, at det eksterne pres giver øget interesse for at udvikle nye, innovative organiserings former for løsningen af kommunernes opgaver. Ikke sådan at forstå, at de nye organiseringsformer i sig selv fjerner lofter eller udvider rammer, men en ny organisering kan være det afgørende skridt hen imod at gentænke opgaveløsningen. Flere kommuner har således samlet deres opgaver på erhvervsfremme- og turisme området i større enheder. I stedet for at nabokommuner kæmper om turisternes gunst, kan kommunerne i fællesskab sende budskabet om, at turisterne bør besøge deres område. Opgaven ændres herved dels fordi fokus ændres til, at kommunerne i dette tilfælde kan udvikle et fælles brand, der er baseret på en større regional sammenhæng, og dels fordi der i større enheder er mulighed for en dybere specialisering og udvikling af stærkere kompetencer. Også på beredskabsområdet ser vi en stærk udvikling. Kommunerne er interesserede i at samle flere opgaver i kommunale fællesskaber. Dette kan øge fagligheden og kan bidrage til en bedre ressourceanvendelse. Det samme ser vi inden for madproduktion, tandpleje, vej- og parkområdet samt andre driftsområder. På forsyningsområdet sker der også en rivende udvikling i samarbejdet mellem kommunerne. Vi er stolte over at have bistået i forbindelse med etableringen af HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), der består af otte vandselskaber og seks spildevandsselskaber, samt af Københavns Kommunes øvrige forsyningsselskaber inden for vind, fjernvarme, bygas og fjernkøling. Det har været en kompleks og spændende proces, som vi tror, vil inspirere og præge udviklingen i de kommende år ikke alene inden for forsynings området, men også inden for andre kommunale områder. forsynings pligts virksomhed fremover skal tildeles efter udbud på både elforsyningsområdet og naturgasforsyningsområdet. Side 8 Håndhævelse af udbudsreglerne skal effektiveres, mener Erhvervs- og Vækstministeriet For at effektivisere håndhævelsen af udbudsregler er annonceringspligten for de såkaldte bilag II B- tjenesteydelser er blevet afskaffet. Desuden er der lagt op til ændringer af bekendtgørelsen om Klagenævnet for Udbud. Vi gennemgår de foreslåede ændringer til den gældende håndhævelseslov. Side 10 Gode råd i den immaterielle jungle Husk at sikre dine immaterielle rettigheder Kommunernes og de kommunalt ejede selskabers virke er bredt, og der kan opstå en bred vifte af immaterielle rettigheder mv. i kommunerne. Vi ser nærmere på nogle af de faldgruber, som kommuner med fordel kan være opmærksomme på. Side 12 Nye muligheder for offentlig-private selskaber Kommuner og regioner har fået styrkede muligheder og øget incitament til at deltage i offentligprivate selskaber. Det er konsekvensen af en nyligt gennemført lovændring, der øger offentlig-private selskabers adgang til at sælge produkter og tjenesteydelser til private. Side 14 Vigtige kendelser fra Klagenævnet for Udbud Vi gennemgår to nyligt afsagte kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Ret & Indsigt udgives af: Horten partnerskab Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup, København Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Klavs V. Gravesen, Enhver gengivelse, mangfoldiggørelse eller kopiering af indhold fra denne publikation er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver og/eller andre rettighedshavere. Indholdet i dette nyhedsmagasin kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning. Horten er ikke ansvarlig for ukorrekte eller ufuldstændige tekster og figurer. Horten Ret & Indsigt produceres af 727 Redaktionen er afsluttet den 20. februar 2013 Titel: Ret & indsigt ISSN (Papirform): ISSN (Online): Side 16 Kommunale vandhandleplaner Med Natur- og Miljøklagenævnets underkendelse af de statslige vandplaner faldt også de kommunale vandhandleplaner på gulvet. Når de vedtagne statslige vandplaner ligger på bordet, skal kommunerne i gang igen. Side 17 Kort Nyt SIDE 02 RET & INDSIGT/LEDER SIDE 03 RET & INDSIGT/indholdsfortegnelse

3 Mogens Moe Rikke Søgaard Berth Line Markert Nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer Klimaforandringerne giver øget behov for at investere i anlæg, der KAN sikre mod oversvømmelser. En lovændring giver mere fleksible muligheder for at finansiere disse anlæg. Den 2. juli En dato, som mange i hovedstadsområdet forbinder med et skybrud, der var voldsommere og mere langvarigt end typiske regnskyl her til lands. Og dagene efter: Oversvømmede kældre, omfattende økonomiske tab både for borgere og virksomheder. Ny type klimatilpasning Skybruddet i 2011 var noget ganske særligt, men meget tyder på, at vi fremover vil se øgede nedbørsmængder med voldsommere og hyppigere regnperioder. Det er derfor nødvendigt at udbygge regnvandsbassiner, ledningsnet mv. for at undgå oversvømmelser. Der kan også inddrages nye metoder til at opmagasinere regnvandet det kan være en skaterbane, der under regn ændrer karakter til bassin, eller en sti, der kan lede vandet til et regnvandsbassin, så afledningen af regnvand til kloak mindskes. Derudover kan eksisterende anlæg ændres for eksempel kan høje kant sten bidrage til at lede vandet derhen, hvor det gør mindst skade. Nødvendigt at investere! Tiltagene for at mindske risikoen for oversvømmelser kræver investeringer i nye anlæg og i ændring af eksisterende anlæg. Det er som udgangspunkt en kommunal opgave at finansiere og vedligeholde rekreative områder mv., og hidtil har spilde vands selskaberne ikke haft mulighed for at bidrage til at finansiere klimatilpasninger af anlæg. Det betyder, at spildevandsselskaberne ofte har måttet udbygge ledningsnettet under jorden for at skabe den nødvendige kapacitet til at modtage regnvandet. Det er dyrt, og samlet set vil det til tider være mere omkostnings effektivt at foretage forebyggende investeringer over jorden. Spildevandsselskaberne kan være med, hvis En ændring af betalingsloven, der blev vedtaget med lov nr. 61 af 29. januar 2013, giver nu spildevandsselskaberne mulighed for at bidrage til at finansiere de nævnte anlæg 1. Selskabernes finansiering kan dog alene rette sig imod de dele af anlægget, som vedrører klimatilpasningen. Eksempelvis kan et spilde vandsselskab ikke medfinansiere belægningen på en skaterbane, men kan derimod finansiere foranstaltningerne, der etableres for at kunne opmagasinere regnvand. Det er frivilligt for det enkelte spildevandsselskab, om det ønsker at bidrage til et konkret projekt med en kommune eller en privat part, der ejer det relevante anlæg. Hvis selskabet ønsker at deltage i finansieringen, er det en betingelse, at selskabet kan dokumentere, at udgifterne til klimatilpasningsanlægget vil være mindre, end det vil være at investere i traditionelle anlæg. Det valgte projekt skal samlet set være billigere over hele anlæggets levetid, dvs. både anlæg og drift. De nærmere krav til dokumentationen vil blive fastsat i bekendtgørelsesform. Komplekse samspil Samspillet mellem kommunerne og spildevandsselskaberne bliver komplekst. Det samme gælder samspillet mellem skybrudsplaner, de mange plansystemer og de mange tilladelseskrav. Det vil være kommunen, der som bygherre skal sørge for, at alt er i orden med hensyn til planer og tilladelser. I begyndelsen kan projekterne sættes i gang, uden at kommunalbestyrelserne skal vedtage tillæg til spildevandsplanerne. Det hjælper lidt i forhold til processen. Senere skal klimainvesteringer af denne karakter fremgå af spildevandsplanerne, for eksempel gennem tillæg til eksisterende planer. Konsekvensen for taksterne Spildevandsselskabernes takster er underlagt prislofter, som fastsættes af Forsyningssekretariatet. Det vil være afgørende for spildevandsselskaberne, at de kan indregne deres del af projektomkostninger i taksterne, og at omkostningerne indregnes i deres prislofter. De selskaber, der ønsker at bidrage til finansiering af klimatiltag i 2013, skal derfor have fastsat nye prislofter. Kun de nødvendige udgifter, der relaterer sig til håndtering af tag- og overfladevand kan afholdes af spilde vandsselskabet og indregnes i taksterne. Udgiften indregnes i prisloftet som en drifts omkostning til opnåelse af miljø- og servicemål. Mange investeringer vil være til gavn for borgere og virksomheder i flere forskellige spildevandsselskabers områder. Det må derfor forventes, at selskaberne vil gå sammen om at bidrage til at finansiere anlæg, der vil spare selskaberne for at skulle udbygge deres lednings net mv. Der er ikke i lovforslaget taget stilling til fordelingen af udgifterne mellem selskaberne indbyrdes, men det vil givetvis fremme selskabernes interesse i at bidrage til at gennemføre klimatilpasningstiltag, at der findes en hensigtsmæssig metode i disse sager. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Mogens Moe, advokat Rikke Søgaard Berth, eller advokat Line Markert, 1 Der er udstedt en række bekendtgørelser i forlængelse af vedtagelsen: Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning, bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om medfinansieringsordningen og bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2013 om indhold og behandling af spildevandsplanerne. SIDE 04 RET & INDSIGT/Nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer SIDE 05 RET & INDSIGT/Nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer

4 Lars Carstens Klavs V. Gravesen Peter Prehn-Olesen fuldmægtig René Frisdahl Jensen Indførelse af ressourceforløb skærper betingelserne for førtidspension Den 1. januar 2013 trådte nye og strammere regler om tilkendelse af førtidspension i kraft. I denne artikel beskriver vi hovedtrækkene i de nye regler om ressourceforløb og deres konsekvenser for tilkendelsen af førtidspension. Lovændringernes mål er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Det skal ifølge lovens forarbejder blandt andet sikres ved, at adgangen til førtidspension begrænses og ved at indføre ressourceforløb, der skal søge at sikre en tidligere tværfaglig og sammenhængende indsats. Grundlæggende krav om ressourceforløb Lovændringen indfører ifølge lovens forarbejder et grundlæggende krav om, at en person først skal gennemgå (mindst) et ressourceforløb for at kunne blive tildelt førtidspension. Et ressourceforløb kan iværksættes, når alle muligheder i beskæftigelseslovgivningen kan anses for udtømte. Selvom lovens forarbejder angiver, at der skal være tale om en tidligere indsats, sættes ressourceforløbet ind på et tidspunkt, hvor alle andre relevante muligheder for en aktiv indsats i den ordinære beskæftigelseslovgivning er afprøvet eller vurderet formålsløse. Alle muligheder i beskæftigelses lovgivningen, herunder revalidering, skal således være udtømte. På dette tidspunkt ville en person normalt overgå til reglerne om førtidspension efter de gældende regler. Et ressourceforløb vil ofte bestå af en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundheds mæssige tilbud og har en varighed på mellem ét og fem år ad gangen, og det er fremover som udgangspunkt en forudsætning for tilkendelse af førtidspension, at det dokumenteres, at borgeren på trods af gennemførelsen af (mindst) et ressourceforløb ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Kun hvis det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan et ressource forløb undlades. I bemærkningerne til lovforslaget nævnes som sådanne eksempler: personer med en betydeligt nedsat funktionsevne som følge af udviklings hæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor medicinske behandlings muligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller at sygdommen er hastigt accelererende. Personer under 40 år Lovændringen indebærer, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension. Disse personer skal i stedet gennemføre et eller flere ressourceforløb. Ifølge loven kan der iværksættes flere på hinanden følgende ressource forløb, indtil personen runder 40 år. Efter lovens forarbejder betyder det, at en person, der har gennemgået et ressourceforløb uden, at det har ført til en øget tilknytning til arbejdsmarkedet, skal gennemføre et nyt. Kun hvis det er åbenbart formålsløst at gennemføre (endnu) et ressourceforløb, kan sagen overgå til behandling efter reglerne om førtidspension. For personer mellem 18 og 39 år har lovændringen udover indførelsen af reglerne om ressourceforløb skærpet betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Fremover kan disse personer alene tilkendes førtidspension, hvis det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Hermed menes reelt det samme, som menes, når et ressourceforløb ikke skal iværksættes, fordi det må anses som åbenbart formålsløst. Der henvises således i lovens forarbejder til de samme eksempler på sådanne situationer, som på situationer, hvor et ressourceforløb kan undlades. Personer over 40 år Personer over 40 år skal, ligesom personer under 40 år, gennemføre et ressourceforløb for at kunne blive tilkendt førtidspension, medmindre gennemførelsen er åbenbart formålsløs. Kommunen kan dog ikke tilbyde disse personer mere end ét ressourceforløb, medmindre de pågældende selv ønsker det. Efter gennemførelsen af ét ressourceforløb, kan kommunen således træffe afgørelse om førtidspension efter de samme regler som hidtil. Fremtidige retssager om førtidspension Det er vores forventning, at de nye regler vil medføre færre retssager om førtidspension. Kravet om gennemførelse af et eller flere ressourceforløb og de nye, skærpede betingelser for tilkendelse af førtidspension for personer under 40 år gør det nemlig betydeligt sværere i en retssag at bevise, at kommunen skulle have truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Særligt forekommer tærsklerne for, hvornår gennemførelsen af (endnu) et ressourceforløb kan undlades og for, hvornår en person under 40 år kan tildeles førtidspension, ifølge de nævnte eksempler fra forarbejderne, særdeles høje. Har du spørgsmål om førtidspension, er du velkommen til at kontakte advokat Lars Carstens, eller advokatfuldmægtig Peter Prehn-Olesen, Nye regler om udbud af forsyningspligtbevillinger Folketinget vedtog den 21. december 2012 en lovændring, som har ændret reglerne om tildeling af bevillinger til forsyningspligtige virksomheder på både elforsyningsområdet og naturgasforsyningsområdet. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2013 og betyder, at bevillinger til forsyningspligtsvirksomhed fremover skal tildeles efter udbud. Baggrunden for ændringen af reglerne Danmark er på både elforsyningsområdet og naturgasforsyningsområdet inddelt i en række geografisk afgrænsede bevillingsområder, hvor forsyningspligtige virksomheder har fået bevilling til at levere henholdsvis el og naturgas til de forbrugere i området, som ikke har valgt anden leverandør. Der er p.t. 36 bevillingsområder for forsyningspligtige virksomheder på elforsyningsområdet og tre bevillingsområder for forsyningspligtige virksomheder på naturgasforsyningsområdet. Bevillinger til forsyningspligtig virksomhed er hidtil blevet tildelt og fornyet til den eksisterende bevillingshaver efter ansøgning, når bevillingsperioden udløb. Bevillingerne blev tildelt for en femårig periode. Med den nævnte lovændring skal bevillingerne fremover sendes i udbud. Reglerne om udbud af forsyningspligtbevillingerne skal sikre, at tildeling af bevillingerne opfylder EU-rettens krav om, at tildelingen skal ske på ikke-diskriminerende og gennemsigtige vilkår. Det forventes, at antallet af forbrugere, der fremadrettet vil aftage el eller naturgas efter reglerne om forsyningspligt, vil blive reduceret som konsekvens af lovændringen. Indholdet af de nye regler om udbud af bevillingerne Med de ændrede regler fastlægges en ny ordning for udstedelse af forsyningspligtbevillinger baseret på udbud, hvor kriteriet for at vinde bevillingen i et givet område er den lavest vægtede pris på henholdsvis el og naturgas. Bevilling til forsyningspligtig virksomhed vil således blive tildelt den virksomhed, som kan tilbyde forbrugerne den laveste pris, og som i øvrigt opfylder generelle krav til teknisk og finansiel kapacitet. Der stilles endvidere en række krav til kundehåndtering mv. Tilbudsgivere skal byde separat på de enkelte bevillingsområder. Det er muligt at byde på flere områder. Opfyldelse af kravet om teknisk kapacitet Energistyrelsen stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivernes tekniske kapacitet: --Virksomheden skal være godkendt som elleverandør i Energinet.dk s aktørregister. --Virksomheden skal råde over et adækvat og tilstrækkeligt kundehåndteringssystem. Opfyldelse af kravet om økonomisk og finansiel kapacitet Energistyrelsen stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivernes økonomiske og finansielle kapacitet: --Virksomhedens kapitalberedskab udgør mindst 10 % af virksomhedens forventede samlede omsætning ekskl. eventuelle energiafgifter og moms. --Virksomhedens omsætningsaktiver skal overstige virksomhedens kortfristede gæld på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. Mulighed for fortsættelse af de nuværende kundeforhold Hvis de nuværende forsyningspligtige virksomheder ikke vinder udbuddet af forsynings pligtbevillingen i deres hidtidige bevillingsområde, kan de fortsætte deres aktuelle kundeforhold, hvis kunderne fortsat ønsker dette og ikke vælger andre produkter eller leverandører. Desuden bliver kunderne i de pågældende områder orienteret om deres muligheder for at vælge leverandører og produkter. Der er således ikke tale om, at de hidtidige bevillingshavere skal overdrage deres kundekartoteker til den fremtidige bevillingshaver. Det aktuelle udbud og varigheden af de nye bevillingsperioder Det aktuelle udbud omhandler 24 forsyningspligtbevillinger til el og tre forsyningspligtbevillinger til naturgas. Bevillingsperioden for de udbudte bevillinger gælder generelt fra den 1. maj Bevillingsperioden for el vil løbe frem til og med den 30. september 2014 og for naturgas frem til og med den 30. april Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Klavs V. Gravesen, eller advokat René Frisdahl Jensen, Se kort over de udbudte forsynings pligtbevillinger på Energistyrelsens hjemmeside under Om Energistyrelsen > Udbud SIDE 06 RET & INDSIGT/Indførelse af ressourceforløb skærper betingelserne for førtidspension SIDE 07 RET & INDSIGT/Nye regler om udbud af forsyningspligtbevillinger

5 Andreas Christensen Martin Stæhr Anne-Sophie Svane fuldmægtig Håndhævelse af udbudsreglerne skal effektiveres, mener Erhvervs- og Vækstministeriet Den 21. december 2012 sendte Erhvervs- og Vækstministeriet et udkast til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne i høring. Ændringen, der har til formål at skabe et mere effektivt klagesystem, er blot en del af en større effektiviseringsindsats på udbudsområdet. I december 2012 vedtog Folketinget således en ændring af tilbudsloven, der blandt andet medførte, at annonceringspligten for de såkaldte bilag II B-tjenesteydelser er blevet afskaffet 1. Derudover har Erhvervs- og Vækstministeriet også lagt op til en ændring af bekendtgørelsen om Klagenævnet for Udbud. Disse ændringer forventes blandt andet at omfatte en forhøjelse af klagegebyret og ændring af den nuværende model for tildeling af sagsomkostninger, således at det bliver muligt for Klagenævnet at pålægge klageren at betale sagsomkostninger, hvis denne ikke får medhold i sin klage. I denne artikel gennemgås alene de foreslåede ændringer til den gældende håndhævelseslov. Forkortelse af klagefrister Lovforslagets mest markante ændring er forkortelsen af de lovfæstede klagefrister i relation til EU-udbud. Fristerne er absolutte, således at klager, der indgives efter fristernes udløb, vil blive afvist. Indførsel af klagefrister for klage vedrørende tilbudsloven I tillæg til forkortelsen af de allerede gældende frister ved EU-udbud foreslår lovforslaget, at der indsættes lovfæstede frister for klager over ordregiveres overtrædelse af tilbudsloven. Klage Klage over overtrædelser, herunder tildeling af kontrakter Klage over rammeaftaler Både forkortelsen af de eksisterende frister ved EU-udbud og indførslen af frister for klage over tilbudsloven har til formål at tvinge potentielle klagere til hurtigere at tage stilling til, om de har anledning til at klage. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at Frist 30 kalenderdage resultatet heraf vil være, at Klagenævnet for Udbud ikke skal anvende ressourcer på sager, hvor der for længst er indgået kontrakt. Fokus skal være på aktuelle sager 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren ønsker at indgå kontrakt med, hvis underretningen opfylder kravene hertil. 6 måneder Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen opfylder kravene hertil. Klage Gældende regler Lovforslaget Klage over ikke at være blevet prækvalificeret Øvrige klager, herunder klage over tildeling af kontrakt 30 kalenderdage 15 kalenderdage 6 måneder 30 kalenderdage Klage over indgåelse af rammeaftale 12 måneder 6 måneder 1 Dette betyder, at ordregivende myndigheder ikke længere vil være underlagt en lovfæstet pligt til at annoncere en række forskellige kontrakter om for eksempel visse anlægsgartnerydelser, hotel- og restaurantvirksomhed, jernbanetransport, sundheds- og socialvæsen og juridiske ydelser. Læs mere om indholdet i denne lovændring i Ret & Indsigt, december Sanktionen uden virkning Den gældende håndhævelseslov giver Klagenævnet mulighed for at erklære en kontrakt uden virkning for allerede foretagne leverancer, når særlige forhold taler herfor. Med lovforslaget foreslås denne mulighed ophævet. Det skal således alene være muligt for Klagenævnet at erklære en kontrakt uden virkning for fremtidige leverancer. Kan Klagenævnet undlade at behandle en klage? Det følger af Klagenævnets faste praksis, at Klagenævnet kan undlade at behandle en sag, for eksempel hvis klagen er åbenbart grundløs. Lovforslaget præciserer denne adgang, således at det bliver tydeliggjort direkte i loven, at Klagenævnet kan afvise en sag eller afgøre den i realiteten helt eller delvist. Dette vil for eksempel være muligt, hvor en klage er udsigtsløs eller åbenlyst ubegrundet. Fejl i rammeaftaler indgået af en indkøbscentral Der har i praksis været en vis uklarhed omkring, hvordan en ordregivende myndighed, der anvender en indkøbscentrals rammeaftale, er stillet, når der konstateres fejl ved udbuddet af rammeaftalen. I et forsøg på at sikre en bedre retsstilling for rammeaftalernes brugere, lægger lovforslaget op til, at en kontrakt, der indgås på baggrund af en indkøbscentrals rammeaftale på et tidspunkt, hvor der ikke foreligger en afgørelse om annullation af indkøbscentralens tildelingsbeslutning vedrørende rammeaftalen, ikke skal kunne erklæres for uden virkning. Har du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Andreas Christensen, advokat Martin Stæhr, eller advokatfuldmægtig Anne-Sophie Svane, 2 Almindelige bemærkninger til lovforslaget pkt SIDE 08 RET & INDSIGT/Håndhævelse af udbudsreglerne skal effektiveres SIDE 09 RET & INDSIGT/Håndhævelse af udbudsreglerne skal effektiveres

6 Heidi Steen Jensen Anne Jacobsen Dorte Kolding fuldmægtig Gode råd i den immaterielle jungle Husk at sikre dine immaterielle rettigheder Kommunernes og de kommunalt ejede selskabers 1 virke er bredt, og der kan opstå en bred vifte af immaterielle rettigheder mv. i kommunerne. Immaterialretten er et retsområde, som kan ligge under radaren, indtil en tvist opstår. Det kan imidlertid ende med at være en omkostningstung affære, hvis man ikke har været på forkant og har sikret sig i forhold til immaterielle rettigheder. Denne artikel vil kort gennemgå nogle af de faldgruber, som kommuner med fordel kan være opmærksomme på. Opfindelser Kommunerne står for en væsentlig del af udviklingen på flere kommercielt interessante områder. Som eksempel kan man nævne renovation og miljø. I den forbindelse skabes der også nye opfindelser, som gerne skulle være til gavn for kommunen. Det er derfor en god idé at få opfindelsen beskyttet, eventuelt ved at søge patent på opfindelsen. På den måde opnår kommunen eneret til at bruge opfindelsen erhvervsmæssigt. Dette vil enten kunne ske i henhold til de uskrevne grundsætninger i kommunalfuldmagten, der giver mulighed for at afsætte biprodukter, eller i et selskab etableret med hjemmel i lov 548 (Læs mere i artiklen Nye muligheder for offentlig-private selskaber på side 12). Men hvem får egentlig rettighederne til en opfindelse, som en ansat har skabt i forbindelse med sit arbejde den ansatte eller kommunen? Hvis opfindelsen lever op til kravene for at blive patenteret, er det den person, der har gjort opfindelsen, der får patentretten. Medmindre andet er aftalt, er det altså som udgangspunkt den ansatte, der får rettighederne til opfindelsen og dermed også muligheden for at overdrage opfindelsen til andre. Kommunen kan imidlertid kræve at få retten til en opfindelse, som er skabt af kommunens ansatte, overdraget til sig mod at betale en rimelig godtgørelse til den ansatte. Det er dog et krav, at opfindelsen falder inden for kommunens arbejdsområde. 2 Design Hvis en ansat i kommunen derimod i forbindelse med sit arbejde har designet et produkt, der opnår designmæssig beskyttelse, overgår designretten automatisk til kommunen. Dette gælder i hvert fald så længe, produktet ikke også nyder ophavsretlig beskyttelse. Hvis produktet lever op til originalitetskravet og derfor nyder ophavsretlig beskyttelse, gælder de ophavsretlige regler også. Dette betyder, at arbejdsgiveren (kommunen) kun får de dele af ophavs-/designretten, der var nødvendige for arbejdsgiverens almindelige virksomhed på det tidspunkt, hvor produktet blev skabt. Varemærker Kommunerne vil ofte have forretningskendetegn såsom navne, ord, billeder mv., som kommunerne bruger som symboler for deres varer og tjenesteydelser. Det kan være relevant at sørge for at få registreret disse varemærker. Dette gælder 1 De betragtninger og hensyn, der nævnes i artiklen, gælder også for andre offentlige og halvoffentlige enheder. I det følgende henvises kun til kommunerne, men det skrevne gælder ligeledes kommunalt ejede selskaber og andre offentlige og halvoffentlige enheder. 2 Der gælder specielle regler for opfindelser gjort af lærere og andet videnskabeligt personale ved universiteter og andre højere læreanstalter samt andre arbejdstagere ved universiteter, sektorforskningsinstitutioner, offentlige sygehuse mv. ikke mindst, når kommunen udskiller en del af sin virksomhed til et nystiftet selskab, som typisk vil bruge mange ressourcer på at skabe nye varemærker såsom navn og logo. Man kan også opnå beskyttelse af sine varemærker i Danmark blot ved at bruge dem erhvervsmæssigt. Det må dog typisk anbefales, at man foretager registrering af sit varemærke, da det blandt andet gør det nemmere at bevise rettens eksistens, og hvornår retten er opstået, ligesom en registrering kan have en væsentlig præventiv effekt. Domænenavne I forlængelse af ovenstående er det også hensigtsmæssigt, at kommuner overvejer, hvilke domænenavne det kan være nyttigt at få registreret. Den, der først registrerer et domænenavn, opnår som udgangspunkt retten til det. Det kan derfor være en god idé også at tænke domænenavne ind, når man overvejer fremtidige planer og projekter. Godt nok er det ulovligt at registrere andres varemærker/kendetegn som domænenavne. Det vil sige, at hvis nogen skulle have nået at registrere domænenavnet Roskilde Kommune inden kommunen selv, så ville Roskilde Kommune kunne kræve domænenavnet overdraget til sig. Men hvad med for eksempel eller Disse domænenavne vil ikke nødvendigvis være forbeholdt Roskilde Kommune. Man kunne også tænke sig, at en kommune i forbindelse med sin markedsføring eller branding ønsker at gøre brug at et domæne navn. Man kunne eksempelvis forestille sig, at Vejle Kommune ville kunne drage nytte af at have registreret www. jellingstenene.dk og så videre. Herudover bør det sikres, at relevante domæne navne er registreret af kommunen selv og ikke af enkelte medarbejdere, da dette kan give anledning til udfordringer i forbindelse med ophør af ansættelse. Cookies Mens vi nu befinder os i den digitale verden, er det også værd at nævne de relativt nye cookieregler. Stort set alle hjemmesider anvender cookies. Brugen af cookies kan have en række forskellige formål for eksempel personalisering og udvikling af mere brugervenlige tjenester, generering af analyser om brugen af en hjemmeside eller målretning af adfærdsbaseret markedsføring til brugerne. Det er nu et krav, at brugeren (for eksempel borgeren i en kommune) af et website, som benytter cookies, bliver informeret om, at brug af websitet vil medføre, at der bliver lagret cookies på brugerens computer. Ligeledes er det et krav, at brugeren har givet samtykke til, at der bliver lagret cookies på brugerens computer, inden lagringen sker. Disse regler gælder også for kommunale hjemmesider. Sammenfatning Det kan altså være særdeles hensigtsmæssigt for kommuner og kommunalt ejede selskaber at være opmærksomme på deres immaterielle rettigheder og pligter også i forhold til deres ansatte medarbejdere. Generelt er det altså vigtigt for arbejdsgiveren at afklare, hvilken beskyttelse de ansattes opfindelser mv. kan opnå, og om der skal gøres noget aktivt, så som registrering eller ansøgning, for at opnå beskyttelsen. Ligeledes er det vigtigt på forhånd at lave aftaler med de ansatte om overdragelse af rettighederne til kommunerne eller de kommunalt ejede selskaber, i det omfang det er muligt. Derudover kan det være relevant for kommunerne at beskytte ikke kun deres nuværende varemærker og domænenavne, men også at tænke fremtiden ind og være opmærksomme på varemærker og domænenavne, der kan være nyttige i kommunernes branding og markedsføring. Sidst, men ikke mindst, må det anbefales, at kommunerne er opmærksomme på, om deres hjemmesider lever op til reglerne for brug af cookies. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Heidi Steen Jensen, advokat Anne Jacobsen, eller advokatfuldmægtig Dorte Kolding, SIDE 10 RET & INDSIGT/Gode råd i den immaterielle jungle SIDE 11 RET & INDSIGT/Gode råd i den immaterielle jungle

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Mere effektivt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter v/advokat Lotte Hummelhøj Medlemsmøde i Dansk Forening For Udbudsret torsdag den 15. januar 2015 Opsigelse af kontrakter Artikel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne v/advokat (H), lic.jur. Mogens Moe Ved DANVAs temadag om vandhandleplaner 4. oktober 2012 De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne 1. Rammen for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 LBK nr 593 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/04480 Senere

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593.

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. juni 2016 2. juni 2016. Nr. 593. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 Herved bekendtgøres lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2012/1 LSF 153 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17851 Fremsat den

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Tirsdag den 30. oktober 2012 Kl. 13.00 16.00 Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45)

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 K E N D E L S E Berendsen Textil Service A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Frederikssund

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere