Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006"

Transkript

1 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November 26 Der er i de senere år blevet indført frit valg på en række offentlige velfærdsområder, hvor borgernes valgmuligheder tidligere var begrænsede. Undersøgelser viser, at borgerne finder det vigtigt at have muligheden for at vælge frit, men at den tilgængelige information ikke er tilstrækkelig. Det frie valg er især blevet udbredt på sundhedsområdet og ældreområdet. Frem til udgangen af 26 forventes mere end 1. patienter at have benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg. Cirka 15 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne får i dag leveret hele eller en del af deres hjælp fra private hjemmehjælpere. Generelt om frit valg Borgernes holdninger til det frie valg På skoleområdet og børnepasningsområdet finder størstedelen af brugerne, at frit valg er vigtigt. Godt 86 pct. af opfatter det som vigtigt eller meget vigtigt, at de som forældre kan vælge frit mellem kommunens folkeskoler, jf. tabel 1. På samme måde finder 95 pct. af brugerne det enten vigtigt eller meget vigtigt, at de som forældre kan vælge frit mellem forskellige daginstitutioner. Tabel 1. Hvor vigtigt er det, at der er frit valg Vigtigt Meget vigtigt mellem kommunens forskellige folkeskoler? 41,2 pct. 44,6 pct. mellem forskellige daginstitutioner? 3,9 pct. 64,8 pct. mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp? 18,9 pct. 11,9 pct. Kilde: KL og Finansministeriets brugertilfredshedsundersøgelse, pct. af hjemmehjælpsbrugerne finder det frie valg af hjemmehjælp vigtigt eller meget vigtigt. Leverandører Med udbygningen af fritvalgsområderne er der kommet flere leverandører og dermed flere valgmuligheder. Dette gælder især på ældre- og sundhedsområdet. På sundhedsområdet steg antallet af private hospitaler og klinikker fra 14 i 1999 til 25 i 24. Amtsrådsforeningen og H:S havde i oktober 26 indgået aftale med 172 private hospitaler og klinikker om at udbyde sundhedsydelser til fritvalgspatienter mod 92 private hospitaler og klinikker i starten af 23, jf. figur 1. Figur 1. Private leverandører af sundhedsydelser til fritvalgspatienter kvartal kvartal 26 Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Bilaget er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget vedrørende kvalitet i den offentlige sektor. Papiret er udsendt i forbindelse med temamødet Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar som faktuel baggrund for mødets diskussioner.

2 - 2 - På ældreområdet er der i dag 266 leverandører, der kan tilbyde personlig pleje i dagtimerne, og 466 leverandører der kan tilbyde praktisk hjælp. Figur 2. Borgernes kendskab til det frie valg på udvalgte områder, pct. 1 Kvalitet Etableringen af det frie leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet indebar, at de fleste kommuner måtte ændre den måde, som de organiserede deres hjemmehjælp på først og fremmest ved at adskille de kommunale myndighedsopgaver fra de kommunale leverandøropgaver Dagpasning Folkeskole Ældre - Ældre - pers. pleje madservice Et flertal af kommunerne finder, at organisationsændringerne forbedrede kvaliteten i visitationen, jf. tabel 2. Tabel 2. Hvordan har organisationsændringerne påvirket kvaliteten i visitationen? Pct. Forbedret 83,6 Uændret 12,7 Dårligere,5 Ved ikke/uoplyst 3,2 Kilde: Ankestyrelsen, Frit valg i ældreplejen erfaringer fra landets kommuner, 24 Information om det frie valg Borgerne har på en række velfærdsområder ikke tilstrækkeligt kendskab til mulighederne for at vælge. På daginstitutions-, skole- og ældreområdet kender 44-6 pct. af borgene til valgmulighederne, jf. figur 2. På sygehusområdet kender 86 pct. til muligheden for frit valg. Har kendskab til det frie valg Kilde: Forbrugerstyrelsen, Information om frit valg, pct. af brugerne er generelt tilfredse med den fritvalgsinformation, de tilbydes på velfærdsområderne. Omvendt finder mellem pct. af brugerne, at informationsgrundlaget er utilfredsstillende. I samme undersøgelse tilkendegiver brugerne, at det ud fra den tilgængelige information er vanskeligt at sammenligne produkter/ydelser og leverandører. Frit valg: Sundhedsområdet Udvidet frit sygehusvalg Det udvidede frie sygehusvalg blev indført den 1. juli 22 og betød, at patienter med mere end to måneders ventetid på offentlig behandling kan vælge at blive behandlet gratis på en række private eller udenlandske sygehuse. Den 1. oktober 27 udvides ordningen, sådan at det udvidede frie sygehusvalg træder i kraft allerede ved én måneds ventetid. Antallet af patienter, der har benytter sig af det udvidede frie sygehusvalg er steget støt siden juli 22, jf. figur 3. Med udgangen af 25 har ca. 8. personer benyttet sig af det udvidede frie valg. Heraf er op mod 1. blevet behandlet i udlandet. I 25 benyttede ca. 1,7 pct. af patienterne sig dermed af det udvidede frie sygehusvalg. Med udgangen af 26 forventes mere end 1. patienter at have benyttet sig af det udvidede frit valg.

3 - 3 - Figur 3. Antal patienter der har benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg på årsplan (1. personer) Anm.: Det udvidede frie sygehusvalg trådte i kraft den 1. juli 22. Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Frit valg af tandpleje Kommunerne tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Fra den 1. januar 24 har forældrene kunnet vælge at bruge børnetandplejen i en anden kommune eller eventuelt at gå til en privatpraktiserende tandlæge. Hvis forældrene vælger tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge, får de tilskud til betalingen. I løbet af 25 benyttede omkring 4.5 børn og unge det frie valg af tandpleje. Frit valg: Ældreområdet Frit leverandørvalg i ældreplejen Den 1. januar 23 trådte loven om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp i kraft. Loven betyder, at kommunerne skal skabe rammerne for et frit valg mellem forskellige leverandører, der tilbyder hjemmehjælp. af hovedydelserne personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, jf. figur 4. I 24 var det 66 pct. af kommunerne, der kunne tilbyde frit leverandørvalg. Fra 24 til 25 er andelen af dækkede hjemmehjælpsbrugere steget fra 85 pct. til 9 pct. Figur 4. Andel af kommuner, der tilbyder frit valg på ældreområdet 25 (pct.) Praktisk Hjælp Personlig pleje Valgmuligheder Madservice Frit valg på med en/flere udbringning ydelser Ingen valgmuligheder Kilde: Ankestyrelsen, Frit valg i ældreplejen - landsdækkende brugerundersøgelse, 25 Hjemmehjælpsbrugerne er generelt meget tilfredse med den leverede hjemmehjælp. De brugere, der får leveret hele hjælpen fra private leverandører er mere tilfredse, end de brugere, der får leveret hele hjælpen fra den kommunale leverandør. 73 pct. af brugerne, der får leveret al hjælpen fra en privat leverandør, er meget tilfredse. 54 pct. af brugerne, der får leveret hjælpen fra en kommunal leverandør er meget tilfredse, jf. figur 5. Det er ikke alle kommuner, der kan tilbyde frit valg mellem flere leverandører. Det er især de store kommuner, der kan tilbyde et frit valg. På ældreområdet kan 215 af landets kommuner svarende til 79 pct. tilbyde valgfrihed mellem 2 eller flere leverandører inden for mindst én

4 - 4 - Figur 5. Brugernes tilfredshed med hjemmehjælpen fordelt på leverandørtype (pct.) Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Kommunal leverandør Privat leverandør Anm.: Tilfredsheden er blevet målt hos de brugere, der angiver, at de får leveret hjælp fra hhv. en privat eller kommunal leverandør. Det skal bemærkes, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem de kommunale registreringer af, om det er en privat eller kommunal leverandør, der leverer hjemmehjælpen, og brugernes angivelse af leverandørtypen. Kilde: Ankestyrelsen, Frit valg i ældreplejen - landsdækkende brugerundersøgelse, 25 Frit valg af ældrebolig Fra den 1. juli 22 har ældre og personer med handicap haft mulighed for frit at vælge ældrebolig på tværs af kommunegrænserne. Det betyder, at ældre, der har behov for en ældrebolig frit kan vælge mellem kommunens boligtilbud, uanset om de er ejet af kommunen, en almen boligorganisation eller en selvejende institution. Det frie boligvalg betyder også, at ægtepar og samlevende har fået ret til at blive boende sammen, når den ene får anvist en ældrebolig, plejebolig eller plejehjemsplads. Omkring 1.6 personer om året har i benyttet deres ret til frit at flytte på tværs af kommunegrænserne. Mere medbestemmelse til den ældre Der er indført mere fleksible regler for hjemmehjælpen, jf. servicelovens 75 g. Det betyder, at ældre har fået større frihed til selv at bestemme, hvilke opgaver hjemmehjælpen skal udføre. Knap en fjerdedel af brugerne over 65 år har gjort brug af muligheden for helt eller delvist at vælge en anden hjælp, end den hjælp kommunen har tildelt. Frit valg: Børneområdet Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen Siden 1. januar 24 har forældre både kunnet skrive deres børn op i en daginstitution i deres egen kommune og i andre kommuner. Børnefamilierne har mulighed for at tage det kommunale pasningstilskud med til betaling af dagtilbud i en anden kommune. Den anden kommune kan dog afvise at tage imod barnet, hvis der mangler plads i den pågældende kommunes institutioner, eller hvis væsentlige hensyn til kommunens egne borgere ellers vil blive tilsidesat. Knap 5. børn forventes i 26 at få tilskud til en plads i en anden kommune end opholdskommunen, jf. figur 6. Det er næsten seks gange så mange børn, som før fritvalgsordningen blev indført. Figur 6. Antal børn der benytter sig af det frie valg af dagtilbud over kommunegrænsen Anm.: Tallene baserer sig på kommunernes forventninger ved vedtagelsen af budgetterne for hhv. 23 og 26. Kilde: Kommunale indberetninger. Private leverandører af dagtilbud Private leverandører har siden 1. oktober 25 haft lettere ved at etablere private daginstitutioner, hvis de lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud centralt og kommunalt. Kommunerne skal stille samme krav til private

5 - 5 - institutioner som de stiller til egne institutioner. Ordningen gælder kun for institutioner eller institutionslignende pasningsordninger. Dagpleje er ikke omfattet af ordningen. Umiddelbart efter lovens ikrafttræden var der to private daginstitutioner. Daginstitutionernes Landsorganisation vurderer, at antallet af private daginstitutioner siden er vokset til 4-5. Ret til privat pasning Fra den 1. august 23 har forældre haft ret til et økonomisk tilskud til en privat børnepasser eller til at benytte en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. I alt forventer kommunerne i 26 at udbetale tilskud til knap 5. børn i private pasningsordninger. Tilskud til pasning af egne børn Fra den 1. juli 22 har den enkelte kommune haft mulighed for at give forældre tilskud til pasning af egne børn. Ifølge de kommunale budgetindberetninger for 26 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventer 11 kommuner at give tilskud til hele eller dele af aldersgruppen indtil skolestart. Det forventes, at der udbetales tilskud til knap 1. børn, jf. figur 7. Figur 7. Tilskud til pasning af egne børn Anm.: Tallene for 24 og 25 baserer sig på udbetalte tilskud. Tallene for 26 baserer sig på de kommunale budgetindberetninger. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og kommunale indberetninger. Mulighed for madordninger Den 1. juli 23 blev der åbnet mulighed for, at kommunerne kan tilbyde forældrebetalte madordninger i dagtilbuddene. Det er op til forældrebestyrelserne at afgøre, om der i den enkelte institution skal oprettes en madordning inden for de overordnede rammer, som den enkelte kommune har fastsat for madordninger. 15 kommuner forventer i 26 at have forældrebetalte madordninger i et eller flere dagtilbud. Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen Fra den 1. oktober har større børn og unge fået mulighed for at vælge klubtilbud i en anden kommune end deres hjemkommune. Loven giver også børn og unge mulighed for at bevare et klubtilbud, selv om familien flytter til en anden kommune. Kommunerne forventer i 26, at omkring 23 børn og unge vil gøre brug af ordningen.

6 - 6 - Frit valg: Udsatte grupper og mennesker med handicap Frit valg af botilbud Siden den 1. juli 22 har personer med handicap og sindslidende m.fl. fået frit valg af botilbud eller lignende særlige boliger. Det frie boligvalg betyder også, at ægtepar og samlevende får ret til at blive boende sammen, hvis den ene bliver anvist til et botilbud. Siden 1. juli 24 har omkring 3 pct. af de visiterede benyttet muligheden for frit at vælge botilbud inden for eller på tværs af amtskommunegrænserne. Høreapparater For at styrke borgernes mulighed for et friere valg af høreapparatleverandør og nedbringe de lange ventelister på høreapparatbehandling gennemførte regeringen den 1. juli 22 en forhøjelse af tilskuddet til høreapparatbehandling hos godkendte, private høreapparatleverandører. Tilskudsforhøjelsen har betydet, at hver fjerde i dag benytter sig af muligheden for at få høreapparatet fra en privat leverandør mod knap 7 pct. i 22, jf. figur 8. Figur 8. De private leverandørers andel af den samlede høreapparatbehandling (pct.) Kilde: Socialministeriet For eventuelle faktuelle spørgsmål: Fuldmægtig, Jonas Klinting, Finansministeriet, telefon

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere