Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge"

Transkript

1 Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition af krænkelser og overgreb... 6 Definition på seksuelt overgreb... 6 Definition på fysisk og psykisk overgreb og vold... 8 Tegn og reaktioner... 9 Bekymringsbarometer Normal adfærd Adfærd der kræver skærpet opmærksomhed og indgriben Adfærd der kræver øjeblikkelig indgriben Eksempler på skadevirkninger Handlemuligheder Handlepligt Særligt i forhold til forældreinddragelse ved underretning om overgreb Pressehåndtering Handlevejledninger Handlevejledning ved viden om, eller mistanke mod forældre/anden voksen Viden mod forældre/anden voksen Mistanke mod forældre/anden voksen Skematisk forløb over sagsgangen Handlevejledning ved viden om, eller mistanke mod et barn under 18 år Skematisk forløb over sagsgangen Handlevejledning ved viden om, eller mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat Viden om seksuelt overgreb begået af en ansat Mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat

3 Handlevejledning for foreninger og frivillige organisationer Hvis mistanken opstår Viden om eller mistanke mod træner eller klub/foreningsmedarbejder Skematisk forløb over sagsgangen Det siger loven Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb Rådgivning og vejledning i BRK Kontaktoplysninger Links og gode råd Bilag 1 - Hvem er hvem? Bilag 2 - Skematisk oversigt hvem er hvem

4 Forord Bornholms Regionskommunes beredskab - omhandler seksuelle krænkelser mod børn og unge, samt fysisk og psykisk overgreb og vold. Målgruppen Er alle ledere og medarbejdere som, er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år. Det kan være ansatte i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, den kommunale tandpleje, politi, andre faggrupper inden for børne- og skoleområdet, eller private som løser opgaver på børne- og skoleområdet for Bornholms Regionskommune. Beredskabet indeholder også en vejledning til foreninger og frivillige organisationer, som har med børn og unge at gøre. Formålet med beredskabet er: At afklare definitioner og begreber At formidle viden om tegn og signaler på børns mistrivsel, herunder om barnet kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb At øge bevidstheden om handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb At sikre at alle ansatte, som arbejder direkte med børn, kender og anvender Bornholms Regionskommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb At skabe grundlag for fortsat at arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn. Bornholms Regionskommune finder det nødvendigt at have et beredskab mod overgreb, fordi Børn har krav på den bedst mulige hjælp Området er komplekst i praksis og i lovgivningen Ikke to tilfælde er ens. Der er mange gråzone-sager Det hjælper os til at huske alle detaljer midt i håndtering af krise, følelser, usikkerhed og handletrang Det giver os bedre overskud til at holde fokus på barnet Det giver overblik over egne og andres roller og opgaver i det tværfaglige samarbejde omkring barnet Det giver os overblik over de handlemuligheder, vi har - alt efter hvem mistanken retter sig mod Afgrænsning af beredskabets genstandsfelt Overgrebet er af seksuel eller voldelig karakter Den krænkede er et barn i alderen 0-18 år Overgrebet kan være omfattet af strafferetslige bestemmelser 4

5 Det aktive beredskab. Ved et aktivt beredskab forstår vi i Bornholms Regionskommune et beredskab, som borgerne, medarbejderne og samarbejdspartnerne kender og som er let tilgængeligt for alle. Beredskabet skal være i konstant bevægelse og udvikling. Aktørernes viden og læring fra tidligere forløb skal fortløbende bringes ind i beredskabet for at kvalificere eftertiden. Det aktive beredskab har fokus på barnet, på efter- og videre uddannelse af personalet. På muligheden for at der er rådgivning og vejledning til rådighed for det personale der varetager opgaven i det daglige. Og ved at beredskabet holdes ved lige gennem opdatering, evaluering og løbende diskussioner i de faglige miljøer om temaet. Det aktive beredskab er med til at forebygge seksuelle krænkelser og vold. Og børnene i Bornholms Regionkommune skal lære om retten til deres egen krop, de skal lære om gode og dårlige hemmeligheder, og de skal lære at sige nej, når andre børn eller voksne overskrider deres grænser - fysisk, psykisk eller seksuelt. Denne læring er ikke alene forældrenes ansvar. Alle aktørerne i Bornholms Regionskommune, som har med børn og unge at gøre skal være med til at sætte temaet seksuelle overgreb og vold på dagsorden - på samme måde som fx trafiksikkerhed og gode madvaner er på dagsorden.. Denne beredskabsplan understøtter det aktive beredskab og giver konkrete anvisninger til, hvordan konkret viden og mistanke om seksuelle krænkelser, vold og overgreb skal håndteres i Bornholms Regionskommune ved: At viden og læring bringes ind i beredskabet At faglig viden om temaet løbende ajourføres At viden og procedurer er implementeret i organisationen At procedurer understøtter det tværfaglige samarbejde og kommunens børne- og ungepolitik At der er mulighed for at få rådgivning og vejledning At aktørerne kontinuerligt sætter temaet på dagsordenen Beredskabet findes i en elektronisk udgave, så der bliver mulighed for hurtigt at kunne klikke sig frem til de oplysninger, man har mest brug for i den konkrete situation. Med venlig hilsen Formand for Børne- og Skoleudvalget Erik A. Larsen 5

6 Definition af krænkelser og overgreb For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om seksuelle krænkelser, samt fysisk og psykisk overgreb og vold er det nødvendigt at definere og uddybe, hvad der forstås ved begreberne. I dette beredskab anvendes de definitioner på seksuelle krænkelser, overgreb og vold, som henholdsvis SISO og Servicestyrelsen anvender. Definition på seksuelt overgreb SISO tager udgangspunkt i C.H. Kempes 12 definition af seksuelt misbrug, som beskrives på følgende måde: Der er tale om et seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale og retslige normer. SISO udfolder ovennævnte definition med andre og mere tidsaktuelle ord og begreber. SISO definerer således et seksuelt overgreb på følgende måde: En seksuel grænseoverskridende handling er en handling: som barnet ikke kan forstå, ikke er moden til og ej heller kan give samtykke til, der krænker barnets integritet, hvor den krænkende part udnytter barnets afhængighed eller egen magtposition, der baserer sig på den krænkende parts behov, og som overskrider samfundets lovgivning og/eller almindelige moral. Strafferetligt Straffemæssigt er seksuelle overgreb opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger. Det drejer sig om følgende paragraffer i straffeloven: incest, hvilket vil sige samleje med slægtning i nedstigende linje, samleje mellem bror og søster, anden kønslig omgængelse med en slægtning i nedstigende linje eller mellem søskende af samme køn og anden kønslig omgængelse end samleje med en slægtning i nedstigende linje eller mellem søskende samleje med barn under 15 år (straffen er skærpet, hvis barnet er under 12) Samleje med person under 18 år, adoptiv-, sted- eller plejebarn eller betroet til undervisning eller opdragelse. 223a - køb af seksuel ydelse fra prostitueret under 18 år bestemmelserne gælder også ved anden kønslig omgængelse end samleje bestemmelserne gælder også ved kønslig omgængelse med en person af samme køn optagelse med henblik på udbredelse af utugtige fotos/film af personer under 18 år. 1 1 Kempe, H C: Child Abuse (Paper) & (Developing Child (Paperback)), udgivet af Harward university Press, July Kempe har endvidere skrevet artikel med udgangspunkt fra National Center for Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect; Department of Paediatrics, University of Colorado Medical Center, Denver Colorado, PEDIATRICS Vol. 61 No. 2 February 1978, pp Omhandlende Cost Analysis of an abused child compared to the cost of children with diabetes and leukaemia. a den

7 232 - blufærdighedskrænkelse besiddelse og udbredelse af børneporno. Derudover bør følgende paragraffer nævnes: voldtægt samleje ved anden ulovlig tvang vanrøgt eller nedværdigende behandling af person i familieforhold. 7

8 Definition på fysisk og psykisk overgreb og vold Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. (Voldsnetværket i Servicestyrelsen, 2009) Med udgangspunkt i denne definition af vold skal man være opmærksom på, at der her er tale om en definition af vold, som ikke retter sig specifikt mod børn. Derfor har vi i Bornholms Regionskommunes beredskab ladet os inspirere af Odense og Skanderborgs Kommunes beredskab som har følgende tilføjelse, når der drejer sig om voldelige overgreb mod børn: Vold er en ødelæggende adfærd, som et barn eller ung udsættes for fra forældre, andre omsorgsgivere eller ukendte personer, herunder andre børn og unge. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Der er viden om, at volden forhindrer udvikling af et positivt selvbillede hos barnet, og vold er desuden medvirkende til at bringe barnets udvikling og sundhed i fare. Strafferetsligt Straffemæssigt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger. Det drejer sig om følgende paragraffer i straffeloven: almindelig vold og andre legemsangreb grovere vold med legemsbeskadigelse samt mishandling. 245 omskæring straffen kan stige, såfremt der foreligger særdeles skærpende omstændigheder ved overtrædelse af 245 og 245a. Psykisk og fysisk vold mod børn er ikke tilladt. Det ses i forældreansvarslovens 2 stk. 2, hvori der står: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. 8

9 Tegn og reaktioner Der findes ikke entydige tegn og signaler på, at et barn eller en ung har været udsat for seksuelle overgreb. Barnet kan i sin adfærd vise tegn på mistrivsel, og det er derfor et vigtigt element i opsporingen af seksuelle overgreb mod børn, at du som fagperson er i stand til at se, tolke og handle på børn og unges tegn og reaktioner på mistrivsel. Dette gælder også i forhold til børn og unge, der udsættes for fysisk og psykisk vold, og en lang række af de nedenstående tegn og reaktioner kan også ses hos denne gruppe af børn. Det kan være en kompleks proces at forstå en adfærd, der indikerer, at barnet måske har været udsat for et eller flere seksuelle overgreb. Børn er forskellige og reagerer og udtrykker sig forskelligt. Nogle udtrykker sig meget direkte, andre reagerer mere indadvendt. Men ofte vil børn og unge være præget af de overgreb, de har været udsat for. Nogle børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, fortæller det til en voksen, de har tillid til. Her er det vigtigt at tage barnets udtalelser alvorligt, men også være opmærksom på, at børn og unges udsagn om overgreb ikke altid umiddelbart giver mening, virker sandsynlige eller realistiske. Det kan være en hjælp for barnet, at den voksne, der har den bedste kontakt til barnet, taler med og spørger åbent og konkret ind til det, barnet fortæller. Det er meget vigtigt ikke at udspørge eller afhøre barnet det er politiets opgave. Vær opmærksom på ikke at lægge din egen bekymring ind i spørgsmålene til barnet. Spørg neutralt. Mange børn fortæller ikke direkte om overgrebene, og det er derfor vigtigt at man kender og er opmærksom på en række tegn og reaktioner som man bør reagere på. Det vil altid være vigtigt at forholde sig undersøgende til de tegn og reaktioner et barn udviser, og analysere dem i de relationer og kontekster barnet indgår i. Du kan læse mere om disse tegn og reaktioner i bekymringsbarometeret. 9

10 Bekymringsbarometer Bekymringsbarometret er et værktøj, der er udviklet af Januscenteret til brug for afklaring, hvis I er i tvivl om, hvordan I skal tackle, eller hvor bekymrede I skal være over den adfærd, barnet eller den unge udviser. Du kan downloade bekymringsbarometeret her Formålet med bekymringsbarometret Det overordnede formål er at nedsætte antallet af børn og unge, der bliver ofre for andre børns og unges seksuelle overgreb samt at forebygge, at børn og unge udvikler en seksuel overgrebsadfærd. Der kan bl.a. være tale om blufærdighedskrænkelse og beføling, men også grovere seksuelle krænkelser. Da en stor del af børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd selv har været udsat for overgreb, er det vigtigt at kunne genkende symptomerne og gribe ind så hurtigt som muligt. Sådan læses bekymringsbarometret: Rød: Barnet eller den unge udviser adfærd, der kræver øjeblikkelig indgriben. Orange: Barnet eller den unge udviser adfærd, som kræver skærpet opmærksomhed og eventuel indgriben. Grøn: Barnet eller den unge udviser normal og alderssvarende adfærd. 10

11 Normal adfærd Alder Bekymringsbarometer 2-5 år Udviser alderssvarende optagethed af seksualitet Leger alderssvarende seksuelt prægede lege med jævnaldrende Leger seksuelle lege med andre børn, som er præget af ligeværdighed, jævnbyrdighed, gensidighed og nysgerrighed Tager på familiemedlemmers kønsdele og bryster Undersøger sig selv Leger far, mor og børn Siger frække ord Udforsker forskellene mellem drenge og piger Leger doktorlege med seksuelt indhold, hvor man undersøger hinanden Spørger om køn og forplantning Stimulerer sig selv ved at røre ved kønsorganer eller gnide dem mod noget Viser sig frem Kan have erektion 6 10 år Udviser alderssvarende optagethed af seksualitet Leger alderssvarende seksuelt prægede lege med jævnaldrende Leger seksuelle lege mellem børn, som er præget af ligeværdighed, jævnbyrdighed, gensidighed og nysgerrighed Spørger om kønsdele, bryster, samleje og om hvordan børn bliver til Onanerer skjult for de voksne Siger frække ord Leger seksuelle lege med jævnaldrende Klæder sig ud som det modsatte køn Vil ikke have nogen ser på ved toiletbesøg, eller når det skifter tøj Blotter sig i leg for at være sej år Udviser alderssvarende optagethed af seksualitet Leger alderssvarende seksuelt prægede lege med jævnaldrende Onanerer skjult for de voksne måske flere sammen Er levende interesseret i de tekniske forhold omkring sex, forplantning mv. Elsker at sige frække ord Gør alt hvad det kan for at skjule sin spirende seksualitet for forældre Bryder sig ikke om, at nogen ser på, når det skifter tøj eller er på toilettet Surfer på nettet efter sider med seksuelt indhold og viser interesse for porno Har stor interesse for både sit eget og det modsatte køn Adfærd der kræver skærpet opmærksomhed og indgriben Alder Bekymringsbarometer 2-5 år Udviser overdreven interesse for eller overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter Udviser seksuel grænseoverskridende adfærd frem for andre mere alderssvarende aktiviteter/lege Udviser seksuel adfærd, som adskiller sig fra andre børns/unges naturlige nygerrighed Udviser ikke alderssvarende viden om seksualitet, fx påfaldende fremmelig eller 11

12 voksenagtig viden om sex Leger seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn Indgår i seksuelle aktiviteter, hvor der er tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt imellem de børn, som indgår Leger vedvarende med afføring Er tydeligt seksuelt indladende/opfordrende overfor voksne Prøver gentagne gange at få andre børn eller voksne til at berøre sine kønsorganer Slikker på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig selv Prøver at gennemføre samleje genitalt eller analt Prøver gentagne gange at putte ting ind i egen eller andres tissekone/numse - på trods af smerte og/eller irettesættelser fra voksne Er fikseret på sex og primus motor i de seksuelle aktiviteter eller taler og tegner emnet konstant Dæmper på trods af kraftig irettesættelse fra voksne ikke sin adfærd 6 10 år Udviser overdreven interesse for eller overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter Udviser seksuel grænseoverskridende adfærd frem for andre mere alderssvarende aktiviteter/lege Udviser seksuel adfærd, der adskiller sig fra andre børns/unges naturlige nysgerrighed Udviser overdreven interesse for pornografi Udviser ikke alderssvarende viden om seksualitet, fx fremmelig eller voksenagtig viden om sex Leger seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn Piller ved og gnider sine kønsdele offentligt Bestikker, truer eller tvinger andre børn for at få dem til at deltage i de seksuelle aktiviteter Indgår i seksuelle aktiviteter, hvor der er tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt imellem de børn, som indgår Slikker på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig selv Prøver at gennemføre samleje eller indføre genstande analt/vaginalt Er fikseret på sex og primus motor i de seksuelle aktiviteter eller taler og tegner emnet konstant Er tydeligt seksuelt indladende overfor voksne eller andre børn Gnider kønnet mod møbler, andre mennesker el. lign. Dæmper på trods af kraftig irettesættelse fra voksne ikke sin adfærd år Udviser seksuel grænseoverskridende adfærd frem for andre mere alderssvarende aktiviteter/lege Leger seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn Leger seksuelle lege, som er forbundet med angst, skam og skyld Bestikker, truer eller tvinger andre børn for at få dem til at deltage i de seksuelle aktiviteter Der er tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt imellem de børn, som indgår i de seksuelle aktiviteter sammen Har et overdrevent forbrug af porno Taler meget åbent om sex Viser eller offentliggør foto eller film med sexindhold på mobilen eller nettet Prøver gentagne gange at få andre børn, unge eller voksne til at berøre sine kønsorganer Slikker på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig selv Prøver at gennemføre samleje genitalt eller analt (før puberteten; 15 års alderen) Virker fikseret på sex udover det for alderen ventelige for førpubertetsbørn Dæmper på trods af kraftig irettesættelse fra voksne ikke sin adfærd 12

13 Adfærd der kræver øjeblikkelig indgriben Alder Bekymringsbarometer 2-5 år Når et offer fortæller om overgreb fx i form af orale, anale eller vaginale penetrationer eller anden intimiderende fysisk krænkelse Prøver at tvinge andre til at tage på dets kønsdele Tvinger ting ind i vagina og anus på sig selv og andre, selv om det er forbundet med smerte Tvinger andre børn til at lege doktor Tvinger andre børn til at tage tøjet af Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem Leger kønsrolle-lege på en vred og aggressiv måde Udøver seksuelle handlinger mod andre, der gør ondt Finder nemme ofre fx andre børn der er svagere og lokker eller truer til seksuelle aktiviteter Udviser seksuel adfærd, der virker tvangsmæssig eller aggressiv Reagerer på krise (fx vold i hjemmet) ved at foretage seksuelle handlinger på andre børn, der ikke deltager frivilligt Virker ligeglad, selvom dets handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller det andet barn tydeligt er ulykkeligt Seksuel kontakt med dyr 6 10 år Udviser seksuel adfærd, der virker tvangsmæssig eller aggressiv Reagerer på krise (fx vold i hjemmet) ved at foretage seksuelle handlinger på andre børn, der ikke deltager frivilligt Leger kønsrolle-lege på en vred og aggressiv måde Virker ligeglad selvom dets handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller det andet barn tydeligt er ulykkeligt Når der er stor aldersforskel (fx 14-årig dreng, som udviser seksuel adfærd over for et 6- årigt barn) Når et offer fortæller om overgreb fx i form af orale, anale eller vaginale penetrationer eller anden intimiderende fysisk krænkelse Bliver udsat for trusler, vold og hemmeligholdelse Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem Hader sit eget køn tager afstand fra sit eget køn Bliver aggressiv eller begynder at græde, hvis nogen ser på, at det skifter tøj eller går på toilettet Udøver seksuelle handlinger mod andre, der gør ondt Finder nemme ofre fx andre børn der er svagere og lokker eller truer til seksuelle aktiviteter Seksuel kontakt med dyr år Når der er stor aldersforskel (fx 14-årig dreng, som udviser seksuel adfærd over for et 6- årigt barn) Når et offer fortæller om overgreb fx i form af orale, anale eller vaginale penetrationer eller anden intimiderende fysisk krænkelse Bliver udsat for trusler, vold og hemmeligholdelse Tvinger eller presser andre til seksuel adfærd Er seksuelt indladende eller opfordrende over for voksne Beføler andre unge og voksne og virker blufærdighedskrænkende Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem Leger kønsrolle-lege på en vred og aggressiv måde Udøver seksuelle handlinger mod andre, der gør ondt Finder nemme ofre fx andre børn der er svagere og lokker eller truer til seksuelle 13

14 aktiviteter Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem Reagerer på krise (fx vold i hjemmet) ved at foretage seksuelle handlinger på andre børn, der ikke deltager frivilligt Virker ligeglad, selvom dets handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller det andet barn tydeligt er ulykkeligt Seksuel kontakt med dyr 14

15 Eksempler på skadevirkninger Eksempler på skadevirkninger ved seksuelt overgreb Barnets seksualitet traumatiseres Barnet føler sig svigtet af personer, det stoler på Barnet føler sig magtesløs Barnet oplever sig stigmatiseret Eksempler på skadevirkninger ved fysisk overgreb Fysisk overgreb kan for eksempel være at blive udsat for kropslig smerte gennem slag, spark, brændemærkning, skoldning, kvælertag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Det kan være voldsom rystelse af mindre børn, hvilket kan føre til hjerneskader. Omskæring af børn er også overgreb. Angst og usikkerhed Hæmning af indlæring Barnet kan blive indadvendt og isolere sig eller reagere udadvendt og aggressivt Fysisk afstraffelse kan lære barnet, at konflikter løses med vold Eksempler på skadevirkninger ved psykisk overgreb Psykisk overgreb kan eksempelvis være følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf og indespærring, at blive nedgjort eller udsat for anden nedværdigende behandling. Det er også psykisk overgreb for barnet at bevidne fysisk overgreb/vold mod en af sine nære omsorgspersoner. Psykisk overgreb kan endvidere være omfattende omsorgssvigt som ses ved, at barnets grundlæggende behov ikke bliver tilgodeset af dets omsorgspersoner. Tristhed og/eller depressive tendenser Adfærdsvanskeligheder og småbarnlig adfærd Påvirkning af skole og udviklingsmæssige færdigheder Påvirkning af sociale relationer i forhold til jævnaldrene 15

16 Handlemuligheder Viden om overgreb og vold, samt seksuelle overgreb mod børn kan inddeles i tre forskellige niveauer: Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn eller i barnets familie. En mistrivsel hvis symptomer og årsager måske kan være vanskelige nærmere at indkredse. Her er således ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person mod barnet. Her er heller ikke tale om mistanke. Bekymringen bør derfor i første omgang i en periode føre til skærpet observation af barnet og eventuel sideløbende en samtale med forældrene om, hvordan de forstår barnets mistrivsel. Det er ikke sikkert, at observationen og den eventuelle samtale med forældrene fører frem til afklaring af barnets problematik. Måske er barnets forældre ikke enige i at barnet mistrives. Disse sager bør du drøfte med din leder og eventuelt også med BUSK eller andre fagpersoner i det tværfaglige samarbejde. Såfremt barnets mistrivsel fortsætter eller forværres, bør der som minimum indsendes en underretning til Bornholms FamilieCenter med formodning om, at der er tale om et barn med behov for særlig støtte. Bekymring beskrives ikke nærmere i beredskabet, men det er muligt at læse mere i den Tværfaglige håndbog om underretning til Bornholms FamilieCenter. Mistanke Mistanke forstås som mere end en bekymring. Det kan f.eks. handle om en mistanke om, at barnet er eller kan have været udsat for en seksuel grænseoverskridende adfærd eller en fysik eller psykisk voldelig handling fra enten en voksen eller et andet barn. Mistanken kan opstå på baggrund af en nærmere observation af barnet, barnets egne udsagn om hændelser, der har fundet sted, udsagn fra andre, f.eks. andre børn eller oplysninger fremkommet på anden måde. Konkret viden Konkret viden handler om de situationer, hvor et barn har været udsat for en konkret handling i form af overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme i form af udsagn fra barnet selv, udsagn fra vidner eller tilståelse fra krænkeren. Vigtigt! Både bekymring for et barns mistrivsel og udsagn fra barnet selv eller fra andre om evt. overgreb skal altid tages alvorligt. Dette skal der handles på! 16

17 Handlepligt For alle borgere gælder, at de i henhold til lov om Social Service 154 har pligt til at underrette de sociale myndigheder: hvis de får kendskab til at et barn eller ung under 18 år fra forældre eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringes dets sundhed eller udvikling i fare Derudover har personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv skærpet underretningspligt i henhold til lov om Social Service 153. Skærpede underretningspligt Den skærpede underretningspligt betyder, at man skal underrette kommunen, hvis man under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1. at et barn under 18 år kan have behov for særlig støtte 2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller 3. at et barn under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb Dette beredskab er et supplement til den gældende skærpede underretningspligt for offentlige ansatte, fordi underretningsprocedurerne følger nogle andre kommandoveje, når det drejer sig om vold og seksuelle overgreb. Hvem har skærpet underretningspligt? I den ovennævnte bekendtgørelse til underretningspligten kan man uddrage, hvilke personer der er omfattet af den skærpede underretningspligt. hvis du er lærer, pædagog/pædagogmedhjælper, dagplejer, leder af børneinstitution, skoleleder, praktiserende læge, sundhedsplejerske, jordemoder, psykolog, ansat i PPR eller som SSP medarbejder ved politiet, hører du til dem, som har skærpet underretningspligt. ( Ankestyrelsen 2009, Tag signalerne alvorligt ) Man skal være opmærksom på, at ovennævnte personkreds også gælder privatansatte, som udfører opgaver for det offentlige, ligesom ansatte i døgninstitutioner og plejefamilier også er underlagt disse bestemmelse Vigtigt! Underretningspligten gælder fortsat, selvom der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet. Underretningspligten er personlig. Vold og seksuelle overgreb kan som hovedregel ikke afhjælpes i eget regi. 17

18 Særligt i forhold til forældreinddragelse ved underretning om overgreb Vold og seksuelle overgreb er omfattet af strafferetslige bestemmelser. Hvis viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb retter sig mod en eller begge forældre eller en person med et forældrelignende forhold til barnet, må forældrene ikke orienteres. I disse situationer er det myndighedssagsbehandlerne i Bornholms FamilieCenter i samarbejde med politiet, som har til opgave at orientere og inddrage forældrene. Det forudsættes i sådan en situation at Bornholms FamilieCenter og politiet, af hensyn til forældrenes retssikkerhed, arbejde meget hurtigt. I langt de fleste sager om seksuelle overgreb og i de mere alvorlige sager om vold sker kontakten til barn og forældre enten direkte fra politiet eller de sociale myndigheder. Det er vigtigt, at dette overholdes både af hensyn til sagens efterforskning og af hensyn til barnets beskyttelsesbehov. Hensynet til sagens efterforskning kan dreje sig om sikring af bevismateriale og eventuel afhøring af barnet. I disse sager koordinerer og varetager politiet og de sociale myndigheder orienteringen af forældrene 18

19 Pressehåndtering I forbindelse med sager hvor børn og unge udsættes for seksuelle krænkelser eller fysisk og psykisk vold er det områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet eller dennes stedfortræder, der varetager koordineringen i forbindelse med henvendelser fra pressen. Koordinering af informationer i sådanne sager er meget vigtigt og det overskyggende hensyn er barnets og familiens krav på beskyttelse. Men som offentlig ansat har du også tavshedspligt jfr. 27 i forvaltningsloven. Det betyder, at du ikke må videregive de personfølsomme oplysninger som du får i forbindelse med under udøvelsen af dit hverv. Det er derfor vigtigt, at du som enkelt person ikke udtaler dig til nogen, som ikke er direkte involveret i sagen. Skulle du få henvendelser fra pressen skal du altid henvise til områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet, som så varetager den videre koordinering i tæt samarbejde med den øverste politiske og administrative ledelse. Handlevejledninger Beredskabets handlevejledninger tager udgangspunkt i et inspirationskatalog fra Videnscenter SISO til udarbejdelse af et skriftligt kommunalt beredskab, i BUSK gruppens egne erfaringer og endvidere supplerende erfaringer fra andre kommuners beredskaber. Handlevejledningerne vil først blive beskrevet mere udførligt, efterfølgende vil de forskellige situationer blive vist i et skematisk forløb over sagsgangen. Vigtigt! Det anbefales, at beskrivelsen altid læses. De skematiske oversigter kan ikke stå alene. 19

20 Handlevejledning ved viden om, eller mistanke mod forældre/anden voksen Viden mod forældre/anden voksen Ved viden om overgreb begået af en eller begge forældre, skal du omgående orientere din nærmeste leder herom - og uden forudgående orientering af forældrene - skal lederen straks foretage en akut underretning til Bornholms FamilieCenter. I denne beskrives, hvad man er blevet bekendt med, og hvor man har sin viden fra. Bornholms FamilieCenter vil eventuelt i samarbejde med BUSK tage sig af de videre skridt, herunder politianmeldelse. Såfremt forholdene fører til politimæssig efterforskning, vil forældrene først blive orienteret, når Bornholms FamilieCenter har drøftet dette med politiet. Du kan læse mere om, hvordan du underretter Bornholms FamilieCenter i den Tværfaglige Håndbog Mistanke mod forældre/anden voksen Hvad er medarbejderens opgaver Gå omgående til din nærmeste leder og orienter om mistanken Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke. Undlad også her at tolke på disse oplysninger Lyt til barnet og vær opmærksom på at du ikke må udspørge eller afhøre barnet. Det er politiets opgave Vis omsorg for barnet, som normalt ikke må modtage krisehjælp, før en eventuel videoafhøring er afsluttet. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet Tal ikke med forældre eller stedforældre om mistanken Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen se også afsnittet om pressehåndtering side 19 Hvad er lederens opgaver Retter mistanken sig mod en anden voksen, skal forældrene som udgangspunkt orienteres, inden der fremsendes underretning, men overvej sammen med Bornholms FamilieCenter, hvornår og hvordan forældrenes orienteres og inddrages Som leder har du ansvaret for behandling af mistanken, herunder ansvar for at sende en underretning til Bornholms FamilieCenter Vurder oplysningerne fra din medarbejder, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette Bornholms FamilieCenter Hvis du er i tvivl, kan du kontakte BUSK og i anonymiseret form bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til underretning. Hvis dette ikke er tilfældet, rådgiv da medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne anvende sin personlige underretningspligt Støt din medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Bornholms Familiecenter 20

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave.

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave. HVORDAN TALER JEG MED BØRN OM SEKSUALITET? Som voksne er vi gode til at vejlede og tale med børn om, hvordan de skal tale pænt til hinanden, sidde ordenligt ved bordet og ikke slå, når de bliver vrede.

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Beredskabsplan for Langagergård... 2 Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd... 2 Børn -og unges tegn

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Begreber. STL 141 SEL 153 BEK nr. 1466 af 16/12/2010 VEJ nr. 11 af 15/02/2011 pkt. 68. BEK 79 af 04/02/1998 BEK nr.

Begreber. STL 141 SEL 153 BEK nr. 1466 af 16/12/2010 VEJ nr. 11 af 15/02/2011 pkt. 68. BEK 79 af 04/02/1998 BEK nr. Begreber En lang række af de udtryk og begreber, der findes anvendt i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, bringes her med en kort beskrivelse og / eller den for tiden gældende definition.

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten 2 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2002, 2. udgave Grafisk design & produktion: Tekst & redaktion: UNITED A/S

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Samværspolitik Den nødvendige men svære snak Hvordan vil I reagere hvis Case # 1 Jamen, hun er altså meget moden

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Børn og seksualitet. Dagtilbuds- og Pædagogisk Udviklingsafdeling PU, Skovgade 28 7700 Thisted pu@thisted.dk 9917 4181

Børn og seksualitet. Dagtilbuds- og Pædagogisk Udviklingsafdeling PU, Skovgade 28 7700 Thisted pu@thisted.dk 9917 4181 Dagtilbuds- og Pædagogisk Udviklingsafdeling PU, Skovgade 28 7700 Thisted pu@thisted.dk 9917 4181 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Den barnlige seksualitet (0-6 år)...3 Seksuelle lege...4 Normal adfærd...5

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere