Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge"

Transkript

1 Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition af krænkelser og overgreb... 6 Definition på seksuelt overgreb... 6 Definition på fysisk og psykisk overgreb og vold... 8 Tegn og reaktioner... 9 Bekymringsbarometer Normal adfærd Adfærd der kræver skærpet opmærksomhed og indgriben Adfærd der kræver øjeblikkelig indgriben Eksempler på skadevirkninger Handlemuligheder Handlepligt Særligt i forhold til forældreinddragelse ved underretning om overgreb Pressehåndtering Handlevejledninger Handlevejledning ved viden om, eller mistanke mod forældre/anden voksen Viden mod forældre/anden voksen Mistanke mod forældre/anden voksen Skematisk forløb over sagsgangen Handlevejledning ved viden om, eller mistanke mod et barn under 18 år Skematisk forløb over sagsgangen Handlevejledning ved viden om, eller mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat Viden om seksuelt overgreb begået af en ansat Mistanke om seksuelt overgreb begået af en ansat

3 Handlevejledning for foreninger og frivillige organisationer Hvis mistanken opstår Viden om eller mistanke mod træner eller klub/foreningsmedarbejder Skematisk forløb over sagsgangen Det siger loven Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb Rådgivning og vejledning i BRK Kontaktoplysninger Links og gode råd Bilag 1 - Hvem er hvem? Bilag 2 - Skematisk oversigt hvem er hvem

4 Forord Bornholms Regionskommunes beredskab - omhandler seksuelle krænkelser mod børn og unge, samt fysisk og psykisk overgreb og vold. Målgruppen Er alle ledere og medarbejdere som, er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år. Det kan være ansatte i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, døgninstitutioner, sundhedspersonale, den kommunale tandpleje, politi, andre faggrupper inden for børne- og skoleområdet, eller private som løser opgaver på børne- og skoleområdet for Bornholms Regionskommune. Beredskabet indeholder også en vejledning til foreninger og frivillige organisationer, som har med børn og unge at gøre. Formålet med beredskabet er: At afklare definitioner og begreber At formidle viden om tegn og signaler på børns mistrivsel, herunder om barnet kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb At øge bevidstheden om handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb At sikre at alle ansatte, som arbejder direkte med børn, kender og anvender Bornholms Regionskommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb At skabe grundlag for fortsat at arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn. Bornholms Regionskommune finder det nødvendigt at have et beredskab mod overgreb, fordi Børn har krav på den bedst mulige hjælp Området er komplekst i praksis og i lovgivningen Ikke to tilfælde er ens. Der er mange gråzone-sager Det hjælper os til at huske alle detaljer midt i håndtering af krise, følelser, usikkerhed og handletrang Det giver os bedre overskud til at holde fokus på barnet Det giver overblik over egne og andres roller og opgaver i det tværfaglige samarbejde omkring barnet Det giver os overblik over de handlemuligheder, vi har - alt efter hvem mistanken retter sig mod Afgrænsning af beredskabets genstandsfelt Overgrebet er af seksuel eller voldelig karakter Den krænkede er et barn i alderen 0-18 år Overgrebet kan være omfattet af strafferetslige bestemmelser 4

5 Det aktive beredskab. Ved et aktivt beredskab forstår vi i Bornholms Regionskommune et beredskab, som borgerne, medarbejderne og samarbejdspartnerne kender og som er let tilgængeligt for alle. Beredskabet skal være i konstant bevægelse og udvikling. Aktørernes viden og læring fra tidligere forløb skal fortløbende bringes ind i beredskabet for at kvalificere eftertiden. Det aktive beredskab har fokus på barnet, på efter- og videre uddannelse af personalet. På muligheden for at der er rådgivning og vejledning til rådighed for det personale der varetager opgaven i det daglige. Og ved at beredskabet holdes ved lige gennem opdatering, evaluering og løbende diskussioner i de faglige miljøer om temaet. Det aktive beredskab er med til at forebygge seksuelle krænkelser og vold. Og børnene i Bornholms Regionkommune skal lære om retten til deres egen krop, de skal lære om gode og dårlige hemmeligheder, og de skal lære at sige nej, når andre børn eller voksne overskrider deres grænser - fysisk, psykisk eller seksuelt. Denne læring er ikke alene forældrenes ansvar. Alle aktørerne i Bornholms Regionskommune, som har med børn og unge at gøre skal være med til at sætte temaet seksuelle overgreb og vold på dagsorden - på samme måde som fx trafiksikkerhed og gode madvaner er på dagsorden.. Denne beredskabsplan understøtter det aktive beredskab og giver konkrete anvisninger til, hvordan konkret viden og mistanke om seksuelle krænkelser, vold og overgreb skal håndteres i Bornholms Regionskommune ved: At viden og læring bringes ind i beredskabet At faglig viden om temaet løbende ajourføres At viden og procedurer er implementeret i organisationen At procedurer understøtter det tværfaglige samarbejde og kommunens børne- og ungepolitik At der er mulighed for at få rådgivning og vejledning At aktørerne kontinuerligt sætter temaet på dagsordenen Beredskabet findes i en elektronisk udgave, så der bliver mulighed for hurtigt at kunne klikke sig frem til de oplysninger, man har mest brug for i den konkrete situation. Med venlig hilsen Formand for Børne- og Skoleudvalget Erik A. Larsen 5

6 Definition af krænkelser og overgreb For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om seksuelle krænkelser, samt fysisk og psykisk overgreb og vold er det nødvendigt at definere og uddybe, hvad der forstås ved begreberne. I dette beredskab anvendes de definitioner på seksuelle krænkelser, overgreb og vold, som henholdsvis SISO og Servicestyrelsen anvender. Definition på seksuelt overgreb SISO tager udgangspunkt i C.H. Kempes 12 definition af seksuelt misbrug, som beskrives på følgende måde: Der er tale om et seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale og retslige normer. SISO udfolder ovennævnte definition med andre og mere tidsaktuelle ord og begreber. SISO definerer således et seksuelt overgreb på følgende måde: En seksuel grænseoverskridende handling er en handling: som barnet ikke kan forstå, ikke er moden til og ej heller kan give samtykke til, der krænker barnets integritet, hvor den krænkende part udnytter barnets afhængighed eller egen magtposition, der baserer sig på den krænkende parts behov, og som overskrider samfundets lovgivning og/eller almindelige moral. Strafferetligt Straffemæssigt er seksuelle overgreb opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger. Det drejer sig om følgende paragraffer i straffeloven: incest, hvilket vil sige samleje med slægtning i nedstigende linje, samleje mellem bror og søster, anden kønslig omgængelse med en slægtning i nedstigende linje eller mellem søskende af samme køn og anden kønslig omgængelse end samleje med en slægtning i nedstigende linje eller mellem søskende samleje med barn under 15 år (straffen er skærpet, hvis barnet er under 12) Samleje med person under 18 år, adoptiv-, sted- eller plejebarn eller betroet til undervisning eller opdragelse. 223a - køb af seksuel ydelse fra prostitueret under 18 år bestemmelserne gælder også ved anden kønslig omgængelse end samleje bestemmelserne gælder også ved kønslig omgængelse med en person af samme køn optagelse med henblik på udbredelse af utugtige fotos/film af personer under 18 år. 1 1 Kempe, H C: Child Abuse (Paper) & (Developing Child (Paperback)), udgivet af Harward university Press, July Kempe har endvidere skrevet artikel med udgangspunkt fra National Center for Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect; Department of Paediatrics, University of Colorado Medical Center, Denver Colorado, PEDIATRICS Vol. 61 No. 2 February 1978, pp Omhandlende Cost Analysis of an abused child compared to the cost of children with diabetes and leukaemia. a den

7 232 - blufærdighedskrænkelse besiddelse og udbredelse af børneporno. Derudover bør følgende paragraffer nævnes: voldtægt samleje ved anden ulovlig tvang vanrøgt eller nedværdigende behandling af person i familieforhold. 7

8 Definition på fysisk og psykisk overgreb og vold Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. (Voldsnetværket i Servicestyrelsen, 2009) Med udgangspunkt i denne definition af vold skal man være opmærksom på, at der her er tale om en definition af vold, som ikke retter sig specifikt mod børn. Derfor har vi i Bornholms Regionskommunes beredskab ladet os inspirere af Odense og Skanderborgs Kommunes beredskab som har følgende tilføjelse, når der drejer sig om voldelige overgreb mod børn: Vold er en ødelæggende adfærd, som et barn eller ung udsættes for fra forældre, andre omsorgsgivere eller ukendte personer, herunder andre børn og unge. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Der er viden om, at volden forhindrer udvikling af et positivt selvbillede hos barnet, og vold er desuden medvirkende til at bringe barnets udvikling og sundhed i fare. Strafferetsligt Straffemæssigt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger. Det drejer sig om følgende paragraffer i straffeloven: almindelig vold og andre legemsangreb grovere vold med legemsbeskadigelse samt mishandling. 245 omskæring straffen kan stige, såfremt der foreligger særdeles skærpende omstændigheder ved overtrædelse af 245 og 245a. Psykisk og fysisk vold mod børn er ikke tilladt. Det ses i forældreansvarslovens 2 stk. 2, hvori der står: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. 8

9 Tegn og reaktioner Der findes ikke entydige tegn og signaler på, at et barn eller en ung har været udsat for seksuelle overgreb. Barnet kan i sin adfærd vise tegn på mistrivsel, og det er derfor et vigtigt element i opsporingen af seksuelle overgreb mod børn, at du som fagperson er i stand til at se, tolke og handle på børn og unges tegn og reaktioner på mistrivsel. Dette gælder også i forhold til børn og unge, der udsættes for fysisk og psykisk vold, og en lang række af de nedenstående tegn og reaktioner kan også ses hos denne gruppe af børn. Det kan være en kompleks proces at forstå en adfærd, der indikerer, at barnet måske har været udsat for et eller flere seksuelle overgreb. Børn er forskellige og reagerer og udtrykker sig forskelligt. Nogle udtrykker sig meget direkte, andre reagerer mere indadvendt. Men ofte vil børn og unge være præget af de overgreb, de har været udsat for. Nogle børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, fortæller det til en voksen, de har tillid til. Her er det vigtigt at tage barnets udtalelser alvorligt, men også være opmærksom på, at børn og unges udsagn om overgreb ikke altid umiddelbart giver mening, virker sandsynlige eller realistiske. Det kan være en hjælp for barnet, at den voksne, der har den bedste kontakt til barnet, taler med og spørger åbent og konkret ind til det, barnet fortæller. Det er meget vigtigt ikke at udspørge eller afhøre barnet det er politiets opgave. Vær opmærksom på ikke at lægge din egen bekymring ind i spørgsmålene til barnet. Spørg neutralt. Mange børn fortæller ikke direkte om overgrebene, og det er derfor vigtigt at man kender og er opmærksom på en række tegn og reaktioner som man bør reagere på. Det vil altid være vigtigt at forholde sig undersøgende til de tegn og reaktioner et barn udviser, og analysere dem i de relationer og kontekster barnet indgår i. Du kan læse mere om disse tegn og reaktioner i bekymringsbarometeret. 9

10 Bekymringsbarometer Bekymringsbarometret er et værktøj, der er udviklet af Januscenteret til brug for afklaring, hvis I er i tvivl om, hvordan I skal tackle, eller hvor bekymrede I skal være over den adfærd, barnet eller den unge udviser. Du kan downloade bekymringsbarometeret her Formålet med bekymringsbarometret Det overordnede formål er at nedsætte antallet af børn og unge, der bliver ofre for andre børns og unges seksuelle overgreb samt at forebygge, at børn og unge udvikler en seksuel overgrebsadfærd. Der kan bl.a. være tale om blufærdighedskrænkelse og beføling, men også grovere seksuelle krænkelser. Da en stor del af børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd selv har været udsat for overgreb, er det vigtigt at kunne genkende symptomerne og gribe ind så hurtigt som muligt. Sådan læses bekymringsbarometret: Rød: Barnet eller den unge udviser adfærd, der kræver øjeblikkelig indgriben. Orange: Barnet eller den unge udviser adfærd, som kræver skærpet opmærksomhed og eventuel indgriben. Grøn: Barnet eller den unge udviser normal og alderssvarende adfærd. 10

11 Normal adfærd Alder Bekymringsbarometer 2-5 år Udviser alderssvarende optagethed af seksualitet Leger alderssvarende seksuelt prægede lege med jævnaldrende Leger seksuelle lege med andre børn, som er præget af ligeværdighed, jævnbyrdighed, gensidighed og nysgerrighed Tager på familiemedlemmers kønsdele og bryster Undersøger sig selv Leger far, mor og børn Siger frække ord Udforsker forskellene mellem drenge og piger Leger doktorlege med seksuelt indhold, hvor man undersøger hinanden Spørger om køn og forplantning Stimulerer sig selv ved at røre ved kønsorganer eller gnide dem mod noget Viser sig frem Kan have erektion 6 10 år Udviser alderssvarende optagethed af seksualitet Leger alderssvarende seksuelt prægede lege med jævnaldrende Leger seksuelle lege mellem børn, som er præget af ligeværdighed, jævnbyrdighed, gensidighed og nysgerrighed Spørger om kønsdele, bryster, samleje og om hvordan børn bliver til Onanerer skjult for de voksne Siger frække ord Leger seksuelle lege med jævnaldrende Klæder sig ud som det modsatte køn Vil ikke have nogen ser på ved toiletbesøg, eller når det skifter tøj Blotter sig i leg for at være sej år Udviser alderssvarende optagethed af seksualitet Leger alderssvarende seksuelt prægede lege med jævnaldrende Onanerer skjult for de voksne måske flere sammen Er levende interesseret i de tekniske forhold omkring sex, forplantning mv. Elsker at sige frække ord Gør alt hvad det kan for at skjule sin spirende seksualitet for forældre Bryder sig ikke om, at nogen ser på, når det skifter tøj eller er på toilettet Surfer på nettet efter sider med seksuelt indhold og viser interesse for porno Har stor interesse for både sit eget og det modsatte køn Adfærd der kræver skærpet opmærksomhed og indgriben Alder Bekymringsbarometer 2-5 år Udviser overdreven interesse for eller overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter Udviser seksuel grænseoverskridende adfærd frem for andre mere alderssvarende aktiviteter/lege Udviser seksuel adfærd, som adskiller sig fra andre børns/unges naturlige nygerrighed Udviser ikke alderssvarende viden om seksualitet, fx påfaldende fremmelig eller 11

12 voksenagtig viden om sex Leger seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn Indgår i seksuelle aktiviteter, hvor der er tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt imellem de børn, som indgår Leger vedvarende med afføring Er tydeligt seksuelt indladende/opfordrende overfor voksne Prøver gentagne gange at få andre børn eller voksne til at berøre sine kønsorganer Slikker på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig selv Prøver at gennemføre samleje genitalt eller analt Prøver gentagne gange at putte ting ind i egen eller andres tissekone/numse - på trods af smerte og/eller irettesættelser fra voksne Er fikseret på sex og primus motor i de seksuelle aktiviteter eller taler og tegner emnet konstant Dæmper på trods af kraftig irettesættelse fra voksne ikke sin adfærd 6 10 år Udviser overdreven interesse for eller overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter Udviser seksuel grænseoverskridende adfærd frem for andre mere alderssvarende aktiviteter/lege Udviser seksuel adfærd, der adskiller sig fra andre børns/unges naturlige nysgerrighed Udviser overdreven interesse for pornografi Udviser ikke alderssvarende viden om seksualitet, fx fremmelig eller voksenagtig viden om sex Leger seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn Piller ved og gnider sine kønsdele offentligt Bestikker, truer eller tvinger andre børn for at få dem til at deltage i de seksuelle aktiviteter Indgår i seksuelle aktiviteter, hvor der er tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt imellem de børn, som indgår Slikker på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig selv Prøver at gennemføre samleje eller indføre genstande analt/vaginalt Er fikseret på sex og primus motor i de seksuelle aktiviteter eller taler og tegner emnet konstant Er tydeligt seksuelt indladende overfor voksne eller andre børn Gnider kønnet mod møbler, andre mennesker el. lign. Dæmper på trods af kraftig irettesættelse fra voksne ikke sin adfærd år Udviser seksuel grænseoverskridende adfærd frem for andre mere alderssvarende aktiviteter/lege Leger seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn Leger seksuelle lege, som er forbundet med angst, skam og skyld Bestikker, truer eller tvinger andre børn for at få dem til at deltage i de seksuelle aktiviteter Der er tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt imellem de børn, som indgår i de seksuelle aktiviteter sammen Har et overdrevent forbrug af porno Taler meget åbent om sex Viser eller offentliggør foto eller film med sexindhold på mobilen eller nettet Prøver gentagne gange at få andre børn, unge eller voksne til at berøre sine kønsorganer Slikker på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig selv Prøver at gennemføre samleje genitalt eller analt (før puberteten; 15 års alderen) Virker fikseret på sex udover det for alderen ventelige for førpubertetsbørn Dæmper på trods af kraftig irettesættelse fra voksne ikke sin adfærd 12

13 Adfærd der kræver øjeblikkelig indgriben Alder Bekymringsbarometer 2-5 år Når et offer fortæller om overgreb fx i form af orale, anale eller vaginale penetrationer eller anden intimiderende fysisk krænkelse Prøver at tvinge andre til at tage på dets kønsdele Tvinger ting ind i vagina og anus på sig selv og andre, selv om det er forbundet med smerte Tvinger andre børn til at lege doktor Tvinger andre børn til at tage tøjet af Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem Leger kønsrolle-lege på en vred og aggressiv måde Udøver seksuelle handlinger mod andre, der gør ondt Finder nemme ofre fx andre børn der er svagere og lokker eller truer til seksuelle aktiviteter Udviser seksuel adfærd, der virker tvangsmæssig eller aggressiv Reagerer på krise (fx vold i hjemmet) ved at foretage seksuelle handlinger på andre børn, der ikke deltager frivilligt Virker ligeglad, selvom dets handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller det andet barn tydeligt er ulykkeligt Seksuel kontakt med dyr 6 10 år Udviser seksuel adfærd, der virker tvangsmæssig eller aggressiv Reagerer på krise (fx vold i hjemmet) ved at foretage seksuelle handlinger på andre børn, der ikke deltager frivilligt Leger kønsrolle-lege på en vred og aggressiv måde Virker ligeglad selvom dets handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller det andet barn tydeligt er ulykkeligt Når der er stor aldersforskel (fx 14-årig dreng, som udviser seksuel adfærd over for et 6- årigt barn) Når et offer fortæller om overgreb fx i form af orale, anale eller vaginale penetrationer eller anden intimiderende fysisk krænkelse Bliver udsat for trusler, vold og hemmeligholdelse Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem Hader sit eget køn tager afstand fra sit eget køn Bliver aggressiv eller begynder at græde, hvis nogen ser på, at det skifter tøj eller går på toilettet Udøver seksuelle handlinger mod andre, der gør ondt Finder nemme ofre fx andre børn der er svagere og lokker eller truer til seksuelle aktiviteter Seksuel kontakt med dyr år Når der er stor aldersforskel (fx 14-årig dreng, som udviser seksuel adfærd over for et 6- årigt barn) Når et offer fortæller om overgreb fx i form af orale, anale eller vaginale penetrationer eller anden intimiderende fysisk krænkelse Bliver udsat for trusler, vold og hemmeligholdelse Tvinger eller presser andre til seksuel adfærd Er seksuelt indladende eller opfordrende over for voksne Beføler andre unge og voksne og virker blufærdighedskrænkende Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem Leger kønsrolle-lege på en vred og aggressiv måde Udøver seksuelle handlinger mod andre, der gør ondt Finder nemme ofre fx andre børn der er svagere og lokker eller truer til seksuelle 13

14 aktiviteter Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem Reagerer på krise (fx vold i hjemmet) ved at foretage seksuelle handlinger på andre børn, der ikke deltager frivilligt Virker ligeglad, selvom dets handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller det andet barn tydeligt er ulykkeligt Seksuel kontakt med dyr 14

15 Eksempler på skadevirkninger Eksempler på skadevirkninger ved seksuelt overgreb Barnets seksualitet traumatiseres Barnet føler sig svigtet af personer, det stoler på Barnet føler sig magtesløs Barnet oplever sig stigmatiseret Eksempler på skadevirkninger ved fysisk overgreb Fysisk overgreb kan for eksempel være at blive udsat for kropslig smerte gennem slag, spark, brændemærkning, skoldning, kvælertag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Det kan være voldsom rystelse af mindre børn, hvilket kan føre til hjerneskader. Omskæring af børn er også overgreb. Angst og usikkerhed Hæmning af indlæring Barnet kan blive indadvendt og isolere sig eller reagere udadvendt og aggressivt Fysisk afstraffelse kan lære barnet, at konflikter løses med vold Eksempler på skadevirkninger ved psykisk overgreb Psykisk overgreb kan eksempelvis være følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf og indespærring, at blive nedgjort eller udsat for anden nedværdigende behandling. Det er også psykisk overgreb for barnet at bevidne fysisk overgreb/vold mod en af sine nære omsorgspersoner. Psykisk overgreb kan endvidere være omfattende omsorgssvigt som ses ved, at barnets grundlæggende behov ikke bliver tilgodeset af dets omsorgspersoner. Tristhed og/eller depressive tendenser Adfærdsvanskeligheder og småbarnlig adfærd Påvirkning af skole og udviklingsmæssige færdigheder Påvirkning af sociale relationer i forhold til jævnaldrene 15

16 Handlemuligheder Viden om overgreb og vold, samt seksuelle overgreb mod børn kan inddeles i tre forskellige niveauer: Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn eller i barnets familie. En mistrivsel hvis symptomer og årsager måske kan være vanskelige nærmere at indkredse. Her er således ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person mod barnet. Her er heller ikke tale om mistanke. Bekymringen bør derfor i første omgang i en periode føre til skærpet observation af barnet og eventuel sideløbende en samtale med forældrene om, hvordan de forstår barnets mistrivsel. Det er ikke sikkert, at observationen og den eventuelle samtale med forældrene fører frem til afklaring af barnets problematik. Måske er barnets forældre ikke enige i at barnet mistrives. Disse sager bør du drøfte med din leder og eventuelt også med BUSK eller andre fagpersoner i det tværfaglige samarbejde. Såfremt barnets mistrivsel fortsætter eller forværres, bør der som minimum indsendes en underretning til Bornholms FamilieCenter med formodning om, at der er tale om et barn med behov for særlig støtte. Bekymring beskrives ikke nærmere i beredskabet, men det er muligt at læse mere i den Tværfaglige håndbog om underretning til Bornholms FamilieCenter. Mistanke Mistanke forstås som mere end en bekymring. Det kan f.eks. handle om en mistanke om, at barnet er eller kan have været udsat for en seksuel grænseoverskridende adfærd eller en fysik eller psykisk voldelig handling fra enten en voksen eller et andet barn. Mistanken kan opstå på baggrund af en nærmere observation af barnet, barnets egne udsagn om hændelser, der har fundet sted, udsagn fra andre, f.eks. andre børn eller oplysninger fremkommet på anden måde. Konkret viden Konkret viden handler om de situationer, hvor et barn har været udsat for en konkret handling i form af overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme i form af udsagn fra barnet selv, udsagn fra vidner eller tilståelse fra krænkeren. Vigtigt! Både bekymring for et barns mistrivsel og udsagn fra barnet selv eller fra andre om evt. overgreb skal altid tages alvorligt. Dette skal der handles på! 16

17 Handlepligt For alle borgere gælder, at de i henhold til lov om Social Service 154 har pligt til at underrette de sociale myndigheder: hvis de får kendskab til at et barn eller ung under 18 år fra forældre eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringes dets sundhed eller udvikling i fare Derudover har personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv skærpet underretningspligt i henhold til lov om Social Service 153. Skærpede underretningspligt Den skærpede underretningspligt betyder, at man skal underrette kommunen, hvis man under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1. at et barn under 18 år kan have behov for særlig støtte 2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller 3. at et barn under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb Dette beredskab er et supplement til den gældende skærpede underretningspligt for offentlige ansatte, fordi underretningsprocedurerne følger nogle andre kommandoveje, når det drejer sig om vold og seksuelle overgreb. Hvem har skærpet underretningspligt? I den ovennævnte bekendtgørelse til underretningspligten kan man uddrage, hvilke personer der er omfattet af den skærpede underretningspligt. hvis du er lærer, pædagog/pædagogmedhjælper, dagplejer, leder af børneinstitution, skoleleder, praktiserende læge, sundhedsplejerske, jordemoder, psykolog, ansat i PPR eller som SSP medarbejder ved politiet, hører du til dem, som har skærpet underretningspligt. ( Ankestyrelsen 2009, Tag signalerne alvorligt ) Man skal være opmærksom på, at ovennævnte personkreds også gælder privatansatte, som udfører opgaver for det offentlige, ligesom ansatte i døgninstitutioner og plejefamilier også er underlagt disse bestemmelse Vigtigt! Underretningspligten gælder fortsat, selvom der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet. Underretningspligten er personlig. Vold og seksuelle overgreb kan som hovedregel ikke afhjælpes i eget regi. 17

18 Særligt i forhold til forældreinddragelse ved underretning om overgreb Vold og seksuelle overgreb er omfattet af strafferetslige bestemmelser. Hvis viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb retter sig mod en eller begge forældre eller en person med et forældrelignende forhold til barnet, må forældrene ikke orienteres. I disse situationer er det myndighedssagsbehandlerne i Bornholms FamilieCenter i samarbejde med politiet, som har til opgave at orientere og inddrage forældrene. Det forudsættes i sådan en situation at Bornholms FamilieCenter og politiet, af hensyn til forældrenes retssikkerhed, arbejde meget hurtigt. I langt de fleste sager om seksuelle overgreb og i de mere alvorlige sager om vold sker kontakten til barn og forældre enten direkte fra politiet eller de sociale myndigheder. Det er vigtigt, at dette overholdes både af hensyn til sagens efterforskning og af hensyn til barnets beskyttelsesbehov. Hensynet til sagens efterforskning kan dreje sig om sikring af bevismateriale og eventuel afhøring af barnet. I disse sager koordinerer og varetager politiet og de sociale myndigheder orienteringen af forældrene 18

19 Pressehåndtering I forbindelse med sager hvor børn og unge udsættes for seksuelle krænkelser eller fysisk og psykisk vold er det områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet eller dennes stedfortræder, der varetager koordineringen i forbindelse med henvendelser fra pressen. Koordinering af informationer i sådanne sager er meget vigtigt og det overskyggende hensyn er barnets og familiens krav på beskyttelse. Men som offentlig ansat har du også tavshedspligt jfr. 27 i forvaltningsloven. Det betyder, at du ikke må videregive de personfølsomme oplysninger som du får i forbindelse med under udøvelsen af dit hverv. Det er derfor vigtigt, at du som enkelt person ikke udtaler dig til nogen, som ikke er direkte involveret i sagen. Skulle du få henvendelser fra pressen skal du altid henvise til områdechefen for Børne- og Skolesekretariatet, som så varetager den videre koordinering i tæt samarbejde med den øverste politiske og administrative ledelse. Handlevejledninger Beredskabets handlevejledninger tager udgangspunkt i et inspirationskatalog fra Videnscenter SISO til udarbejdelse af et skriftligt kommunalt beredskab, i BUSK gruppens egne erfaringer og endvidere supplerende erfaringer fra andre kommuners beredskaber. Handlevejledningerne vil først blive beskrevet mere udførligt, efterfølgende vil de forskellige situationer blive vist i et skematisk forløb over sagsgangen. Vigtigt! Det anbefales, at beskrivelsen altid læses. De skematiske oversigter kan ikke stå alene. 19

20 Handlevejledning ved viden om, eller mistanke mod forældre/anden voksen Viden mod forældre/anden voksen Ved viden om overgreb begået af en eller begge forældre, skal du omgående orientere din nærmeste leder herom - og uden forudgående orientering af forældrene - skal lederen straks foretage en akut underretning til Bornholms FamilieCenter. I denne beskrives, hvad man er blevet bekendt med, og hvor man har sin viden fra. Bornholms FamilieCenter vil eventuelt i samarbejde med BUSK tage sig af de videre skridt, herunder politianmeldelse. Såfremt forholdene fører til politimæssig efterforskning, vil forældrene først blive orienteret, når Bornholms FamilieCenter har drøftet dette med politiet. Du kan læse mere om, hvordan du underretter Bornholms FamilieCenter i den Tværfaglige Håndbog Mistanke mod forældre/anden voksen Hvad er medarbejderens opgaver Gå omgående til din nærmeste leder og orienter om mistanken Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke. Undlad også her at tolke på disse oplysninger Lyt til barnet og vær opmærksom på at du ikke må udspørge eller afhøre barnet. Det er politiets opgave Vis omsorg for barnet, som normalt ikke må modtage krisehjælp, før en eventuel videoafhøring er afsluttet. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet Tal ikke med forældre eller stedforældre om mistanken Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen se også afsnittet om pressehåndtering side 19 Hvad er lederens opgaver Retter mistanken sig mod en anden voksen, skal forældrene som udgangspunkt orienteres, inden der fremsendes underretning, men overvej sammen med Bornholms FamilieCenter, hvornår og hvordan forældrenes orienteres og inddrages Som leder har du ansvaret for behandling af mistanken, herunder ansvar for at sende en underretning til Bornholms FamilieCenter Vurder oplysningerne fra din medarbejder, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette Bornholms FamilieCenter Hvis du er i tvivl, kan du kontakte BUSK og i anonymiseret form bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til underretning. Hvis dette ikke er tilfældet, rådgiv da medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne anvende sin personlige underretningspligt Støt din medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Bornholms Familiecenter 20

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

- Forebyggelse og handlevejledning.

- Forebyggelse og handlevejledning. Børnehuset Karla Grøn Den 22.02.17 Vold og seksuelle overgreb af børn - Forebyggelse og handlevejledning. Med udgangspunkt i Vejle kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

Opdrag med hjertet ikke med hånden

Opdrag med hjertet ikke med hånden Opdrag med hjertet ikke med hånden I Danmark er det FOrBUdt at SLÅ BØrN Det er strafbart og det er på alle måder skadeligt for børn at blive slået. Alligevel er der stadig mange danske børn, der bliver

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Indhold Formål og anvendelse... 1 Definitioner... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?...

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om

Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om seksuelt overgreb 2 Udveksling af oplysninger 3 Hvem er parter

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT Værdisæt for Ballerup Kyokushin Karate Ballerup Kyokushin er en klub, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er naturlige og selvfølgelige værdier. Klubben

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb SAMVÆRSPOLITIK Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn/unge i Ungdommens Røde Kors. Del II retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn/unge i Ungdommens

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Beredskabsplan Oktober 2015

Beredskabsplan Oktober 2015 Beredskabsplan Oktober 2015 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år.

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år. I barnets tarv En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år. 2 Forord Ved satspuljeforhandlingerne for 2013 til 2016 er der afsat 268 mio. til Overgrebspakken

Læs mere