SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud"

Transkript

1 SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1

2 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk støtte, så jeg tror på, at jeg kan klare det (Borger fra Gældsrådgivningen) INDHOLD VELKOMMEN TIL EN NØDVENDIG SUCCES 05 HISTORISK PERSPEKTIV 06 PRÆSENTATION AF GÆLDSRÅDGIVNINGEN 07 FAKTA OM GÆLDSRÅDGIVNINGEN 10 SÆRLIGE AKTIVITETER 11 BORGERNE HAR ORDET 13 FATTIGE OG GÆLD DET ER DYRT AT VÆRE FATTIG 14 CASE FRA GÆLDSRÅDGIVNINGEN 15 SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING UDGIVET AF SETTLEMENTETS RÅDGIVNING KØBENHAVN, JULI 2013 TAK TIL ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD DE FRIVILLIGE FOR DERES INDSATS I GÆLDSRÅDGIVNINGEN BERETNINGER FRA FRIVILLIGE 16 CASES FRA GÆLDSRÅDGIVNINGEN 18 UNGETEAM TIL SÅRBARE UNGE 19 KONTAKTOPLYSNINGER 20 REDAKTION OG TEKST EVA TETZLAFF BIRGITTE KOFOD FELINE TIETGEN GRAFISK DESIGN OG ILLUSTRATION LARSEN ET RASMUSSEN.COM 2 3

3 VELKOMMEN TIL EN NØDVENDIG SUCCES AF JAKOB HJULER TAMSMARK / FORSTANDER, SETTLEMENTET PÅ VESTERBRO Gældsrådgivning markerer med denne nye udgave af præsentationsfolderen, at vi i 2013 har taget hul på en ny fireårig bevilling til vores arbejde med at rådgive og hjælpe gældsramte socialt udsatte borgere. En bevilling der er givet i anerkendelse af, at Settlementets Gældsrådgivning gennem en årrække har vist, at vi med afsæt i en stor gruppe frivillige rådgivere kan rykke ud til og bistå borgere, der ellers ville blive opgivet mange andre steder i vores samfund. Den støt stigende søgning til Settlementets Gældsrådgivning er et udtryk for, at det går den gale vej. Et udtryk for at stadigt flere borgere får stadigt sværere ved at klare dagen og vejen og har vanskeligt ved at håndtere basale udgifter til fx husleje, børnepasning og tandpleje. Borgere der farer vild i de offentlige og private opkrævningssystemer og taber magten over deres egne liv i et væld af rudekuverter, e-boks forsendelser og uforståelige skrivelser. Men gennem nærværende, uvildig og uafhængig rådgivning kan langt de fleste alligevel opleve, at der kan lægges en plan og træffes de aftaler, der igen giver den enkelte overblik og magten over eget liv tilbage. Og det at have magten over eget liv er en forudsætning ikke blot for at kunne håndtere sin gæld, men også for at kunne skabe de positive forandringer og fremskridt i livet, som den enkelte stræber efter og ønsker sig. Derfor er der grund til at glæde sig over Settlementets Gældsrådgivnings succes. Gældsrådgivningen vokser og kan hjælpe stadigt flere og er gennem sit arbejde i stand til at hjælpe borgere med igen at finde fast grund under fødderne og give håb, hvor håbet ellers synes borte. Og hvor der er håb, er der liv. Velkommen til Settlementets Gældsrådgivning. Venlig hilsen Det er her Settlementets Gældsrådgivning kommer ind. For der er håb; også for selv de allermest håbløse. Vel kan Settlementets Gældsrådgivning ikke med ét slag trylle gælden væk og tvinge kreditorerne fra porten. Jakob Hjuler Tamsmark Forstander, Settlementet på Vesterbro 4 5

4 HISTORISK PERSPEKTIV AF EVA TETZLAFF / SOCIALRÅDGIVER PRÆSENTATION AF GÆLDSRÅDGIVNINGEN AF EVA TETZLAFF / SOCIALRÅDGIVER & BIRGITTE KOFOD / SOCIALRÅDGIVER Settlementet på Vesterbro hed oprindeligt Kristeligt-Studenter-Settlement og blev etableret som frivillig social organisation i Inspirationen kom fra engelsk socialt arbejde, hvor man havde udviklet en Settlementsbevægelse med det særlige koncept, at de studerende fra universitetet skulle slå sig ned i arbejderkvartererne og her bidrage med støtte og undervisning til arbejderklassens voksne og børn. Intentionen var at akademikerne ved at tilføre ekstra og nye ressourcer til kvarteret, skulle være med til at opkvalificere arbejderfamiliernes hverdagsliv samtidig med at de selv fik en større social bevidsthed og forståelse. Idag arbejder Settlementet stadig for at socialt udsatte borgere på trods af barrierer og svære livsvilkår kan få et meningsfuldt og kvalitativt hverdagsliv. Siden 2009 har gældsrådgivning været et tilbud i Settlementet, det er finansieret af midler fra Socialministeriet. Vores første bevilling udløb og det var med stor glæde, at vi modtog positivt svar om en ny bevilling der løber frem til Siden vi åbnede Gældsrådgivningen har vi haft et konstant flow af henvendelser fra borgere og professionelle der ønsker hjælp eller rådgivning om gæld og økonomi. har igennem længere tid levet i en ustabil situation, både økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt med problemer som hjemløshed, misbrug, lav eller ingen indkomst, psykisk og fysisk sygdom. Det manglende overblik over økonomien gør, at regninger ikke betales eller betales tilfældigt. Nogle optager yderligere lån for at kunne klare situationen, men de ubetalte regninger hober sig op, og bunken af rykkere vokser og vokser. I Danmark blev konceptet først udviklet på Vesterbro, hvor Kristeligt Studenter-Settlement ret hurtigt etablerede sig som en frivillig social organisation med mange hundrede medlemmer og ca. 80 studenter som frivillige medarbejdere i det daglige arbejde. Målgruppen var både de ensomme og nedslidte ældre og de mange børn og unge, som fyldte gaderne i det folkerige arbejderkvarter. I 1920 levede der omkring mennesker på Vesterbro, mens befolkningstallet i dag er nede på ca mennesker. Vi har i den første periode opstartet 537 gældssager, hvilket betyder at der har været afholdt ca personlige møder mellem borger og rådgiver, dertil kommer et stort antal telefonrådgivninger, oplæg og workshops til borgere samt kurser for samarbejdspartnere og andre professionelle. MÅLGRUPPE De borgere, der henvender sig hos os, er alle socialt udsatte, langt de fleste er på overførselsindkomst, og mange er enlige forsørgere. Fælles for stort set alle er, at de har mistet overblikket, de har ikke længere styr på økonomien, og de oplever, at gældsproblematikken er medvirkende til at fratage dem handlekraften i eget liv. For nogle af borgerne har en enkelt begivenhed medvirket til at bringe dem ud i stor gæld f.eks arbejdsløshed eller skilsmisse. Andre borgere Gennemsnitsgælden for de borgere der henvender sig i Gældsrådgivningen er ,98 kr. FRIVILLIG OG UVILDIG RÅDGIVNING Vores ønske er, at de borgere, som henvender sig, erfarer værdien af frivillighed, og at de frivillige rådgivere oplever, at deres viden kan komme i spil på nye og værdifulde måder i en uvildig rådgivning. Uvildigheden betyder, at vi ikke er underlagt en manual eller et bestemt regelsæt, som vi skal arbejde ud fra. Rådgiver og borger mødes derfor her i et ligeværdigt samarbejde. Borgeren sætter dagsordenen og bevarer dermed ejerskab til sine problemer. HELHEDSSYN Rådgiverne arbejder i tværfaglige teams bestående af en bankrådgiver og en socialrådgiver eller jurist, med henblik på at kunne imødekomme de komplekse 6 7

5 problemstillinger, som borgeren ofte kommer med. De forskellige faglige kompetencer sikrer, at der både bliver ydet økonomisk rådgivning og at der også bliver set på de sociale problemstillinger, hvis borgeren ønsker det. Derudover er der altid en ansat til stede de aftener, hvor der tilbydes rådgivning. Herved sikres en løbende dialog og sparring med rådgiverne. HØJ FAGLIGHED Vi har fokus på høj faglighed i forhold til viden om privatøkonomi og gæld - hvem udlåner penge, hvilke vilkår gælder, hvad siger loven om renter og gebyrer, hvad sker der i fogedretten, hvordan søger man om gældssanering, hvordan håndterer man selv et meget lille budget, og hvordan rådgiver man om disse mange spørgsmål og temaer? De frivillige socialrådgivere har også viden om den sociale lovgivning - hvilke ydelser er borgeren berettiget til, hvordan søges de, og hvor i kommunen skal man henvende sig med hvilke problemstillinger? RÅDGIVNINGENS METODE Vi har et overordnet mål om, at rådgivningen skal have en høj faglig kvalitet, der gør at borgeren får en konkret værdi og nytte ud af at få rådgivning hos os. Det medfører at rådgivningen i praksis er et samarbejde mellem rådgiverne og borgeren, afstemt efter den enkelte borgers ressourcer. Borgerne bliver mødt med respekt og deres problemstillinger tages alvorligt, rådgiverne stiller deres faglige viden og kompetencer til rådighed. Det er vigtigt for os at borgeren selv beholder ansvaret for sine problemstillinger og dermed bevarer sin værdighed og status som ekspert i eget liv. Rådgiverne trænes i, gennem supervision og sparring, at være nærværende og i kontakt med sig selv, hvilket er forudsætningen for at være i stand til at have en god kontakt med borgeren. TID Der er ingen begrænsning på, hvor mange samtaler den enkelte borger kan få, og alle sagsforløb tilrettelægges efter individuelle behov og ressourcer. Vi er desuden opmærksomme på, at mange af de borgere, der kommer hos os, har en livssituation, der gør, at de ikke altid er i stand til at møde op til den aftalte tid. Hvis en borger udebliver fra en samtale, kan vedkommende altid henvende sig igen og bestille en ny tid. RESULTATER Mange borgere fortæller, at Gældsrådgivningen skaber mere ro og mindre stress. De oplever, at de igen får ejerskab til deres problemer og dermed bedre kan tage ansvar for eget liv. Gældsrådgivningen skaber for mange borgere et håb om forandring. Enkelte får gældssanering eller får på anden måde eftergivet deres gæld, men i langt de fleste sager handler det om at få skabt overblik og få den daglige økonomi til at hænge sammen. Det er således forskelligt, hvad den enkelte borger opnår ved at komme i Gældsrådgivningen. Resultatet i hver enkel sag afhænger både af de bagvedliggende problemstillinger, borgerens ressourcer og ønske om mål med Gældsrådgivningen. Enlig Gift Samlevende 8 9 3% 1% 1% 4% 1% EKSEMPLER PÅ HVAD DU KAN FÅ HJÆLP TIL 8% 17% 7% INDTÆGTSFORM 15% 43% Arbejde Kontanthjælp Førtidspension Dagpenge Sygedagpenge Starthjælp SU Revalidering Ledighedsydelse Folkepension 11% 4% 4% 7% CIVILSTATUS BOLIGFORM 9% 81% 10% 74% Hjemløs Leje Andel Ejer Krisecenter

6 FAKTA OM GÆLDSRÅDGIVNINGEN SÆRLIGE AKTIVITETER HVOR KOMMER PENGENE FRA? Settlementets Gældsrådgivning er finansieret af Socialministeriets særlige pulje Fri gæld til gratis gældsrådgivning af socialt udsatte. Efter første projektperiode på fire år har Settlementet fået endnu en bevilling denne gang på 4,8,mio. kr. til perioden HVOR ER VI? Gældsrådgivningen ligger i Settlementet, Dybbølsgade 41, 1. sal, 1721 København V. Der er ikke nogen geografisk afgrænsning, for hvem der kan henvende sig til Settlementets Gældsrådgivning. Man skal blot være i stand til at møde op til samtalerne på adressen på Vesterbro. Den øgede politiske opmærksomhed på behovet for gældsrådgivning til socialt udsatte ses bl.a. på den øgede pulje. Der blev i 2009 afsat 16 mio. kr., som blev fordelt på 5 organisationer, og i 2013 steg puljen til 40 mio.kr., som er fordelt til 11 organisationer. HVAD ER VI? Settlementets Gældsrådgivning er et uvildigt og gratis tilbud. HVEM ER VI? Vi er to ansatte med socialrådgiverbaggrund. Derudover er der ca. 20 frivillige rådgivere bestående af bankrådgivere, socialrådgivere og jurister. HVIS DU ER INTERESSERET I GÆLDSRÅDGIVNING Ring og bestil tid på telefon Telefonisk henvendelse dagligt mellem kl og Frivillig gældsrådgivning tirsdag og onsdag mellem kl og Hvis der er særlige hensyn, der gør, at du har brug for at komme til rådgivning i dagtimerne, har vi også mulighed for at tilbyde det. UDOVER DEN GÆLDSRÅDGIVNING DE FRIVILLIGE YDER, TILBYDER VI OGSÅ : 10 11

7 BORGERNE HAR ORDET Første gang kom jeg ind og præsenterede mig, fortalte om min livshistorie. ( ) Jeg fik hjælp til at lave aftaler med kreditorer og hjælp til at prioritere, så jeg kunne få lidt fred. De (rådgiverne) hjalp mig til at få et overblik over mine kreditorer, de hjalp med at vise, hvad man selv kunne gøre gennem forskellige hjemmesider på nettet, hvormed det blev indskrænket, hvad der måtte være af gældsposter. Hermed blev det afmystificeret Jeg er blevet mødt uden fordomme. Der har fra starten af været en tryg og god atmosfære,idet de møder folk i øjenhøjde. De har været gode til at holde tingene nede på jorden og tage det i mit tempo. De stiller ikke alt for store krav til mig. De har været gode til at finde balancen mellem at stille krav uden at stille for store krav. Ja, det har haft andre positive virkninger især på det psykiske. Jeg kunne næsten ikke klare det før, jeg røg hele tiden i fogedretten. Jeg har fået en afklaring nu. Det ændrer virkelig ens situation oven i hovedet. Jeg har altid kunne ringe til dem, hvis der var noget

8 FATTIGE OG GÆLD DET ER DYRT AT VÆRE FATTIG CASE FRA GÆLDSRÅDGIVNINGEN JONAS SCHYTZ JUUL / CHEFANALYTIKER I ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD Det gamle mundheld om at det er dyrt at være fattig passer i høj grad, når man ser på gælden blandt fattige har. Men da de fattige har en meget lav ind- Målt i kr. og øre har ikke-fattige en større gæld, end fattige. Gælden udgør en større belastning i den komst, så udgør deres gæld en større andel af deres daglige økonomi for de fattige end den gør for personer, der ikke er fattige. Samtidig er det en dyrere er fattige, og som har nettogæld, har i gennemsnit indkomst, end den gør for andre. Personer, der ikke gæld, de fattige har stiftet end den gæld, andre personer har. Mange af de fattige har ikke mulighed pct. af deres bruttoindkomst. Fattige med nettogæld en nettogæld på kr. svarende til knap 60 for at optage de billigere lånetyper, men må i stedet har i gennemsnit en nettogæld på knap kr. nøjes med afbetalingsordninger, kontokort, sms-lån svarende til over 150 pct. af deres bruttoindkomst. og andre kviklån, som typisk er væsentligt dyrere Gæld er således en relativt større belastning for de end gængse lånetyper. fattige end for personer, der ikke er fattige. Sammenligner man gælden blandt fattige og ikkefattige, ser man, at en større andel af de fattige har søger renteudgifterne på gælden. Renteudgifterne Denne belastning ses også tydeligt, når man under- nettogæld. Mens over halvdelen af de fattige skylder er således en væsentlig større byrde for fattige flere penge væk, end de har sparet op, så er det end for andre. Mens nettorenteudgifterne i gennemsnit udgør 13 pct. af bruttoindkomsten for de under 1/3 af de ikke-fattige, der har en nettogæld. Ser man udelukkende på kontanthjælpsmodtagere, fattige, så udgør den i gennemsnit 3 pct. af bruttoindkomsten for andre. ser det endnu værre ud. Det er således omkring 70 pct. af kontanthjælpsmodtagerne, der skylder flere penge væk, end de har sparet op. Tallene dokumenterer tydeligt, at gæld er en større belastning for de fattiges økonomi, og at de oftere Derudover har de fattige i mindre grad billig har den dyre gæld, hvor renteudgifterne er høje. realkreditgæld og i højere grad dyr gæld til Hvis man vil læse mere om resultaterne af analysen pengeinstitutter, banker, finansieringsselskaber, omkring de fattige og deres gæld, kan man finde kontokortordninger mv., end andre personer har. det på denne adresse: Ali henvender sig for at få hjælp til sin økonomi. Han lider af PTSD og skizofreni, da han har været fængslet og udsat for tortur i hjemlandet. Han bor alene men har fast samvær med sin søn. Ved de første samtaler i rådgivningen har Ali en bisidder med. Ali er meget nervøs, og det er svært at få øjenkontakt. Under det meste af samtalen er det bisidderen, der svarer. Ali modtager kontanthjælp og har en samlet gæld på kr. fordelt på 17 kreditorer. Han bor i et socialt belastet kvarter og har flere gange oplevet at blive truet og overfaldet. Rådgiverne hjælper med at få skrevet breve til samtlige kreditorer, hvori der gøres rede for den økonomiske og sociale situation, og der anmodes om henstand. Rådgiverne hjælper desuden med at få kontakt til kommunen, da Ali gerne vil have hjælp til at få en bolig i et andet kvarter samt rådgivning vedrørende mulighed for at få startet en førtidspensionsansøgning. Efter 14 måneder har Ali fået en anden bolig, han har fået bevilliget førtidspension og har meget bedre styr på sit budget og sin gæld. Der er ansøgt om gældssanering

9 HJÆLP TIL OVERBLIK DET GØR EN FORSKEL AF JOHANNES LARSEN / JURIST AF CARSTEN BERG MUNCH / BANKRÅDGIVER Jeg har været frivillig i Gældsrådgivningen siden Til daglig arbejder jeg som jurist i et forsikringsselskab med erhvervskunder. Så de 3 timer, jeg bruger hver onsdag aften i Gældsrådgivningen, giver mig et indblik i en meget anderledes verden end min hverdag. Jeg har typisk møder med to borgere på en aften. Nogle møder jeg kun en enkelt gang, men de fleste borgere kommer ind i et forløb med flere møder. Vi har derfor god mulighed for at følge med i resultaterne af vores indsats. Flere forhold går ofte igen for de borgere, der benytter sig af Gældsrådgivningen: Vi kan sjældent gøre noget ved størrelsen af borgernes gæld. Men vi kan altid hjælpe dem med at få et overblik oftest i form af en oversigt over gældsposter og et budget. Derudover kan vi bl.a. hjælpe dem med at prioritere mellem de forskellige kreditorer, hvis de vel at mærke har penge til at afdrage på deres gæld. Vi hjælper dem også med breve til kreditorerne, så antallet af fremtidige rudekuverter reduceres. Selvom jeg nogle gange føler, at den faktiske hjælp vi kan yde, er beskeden, så fornemmer jeg næsten altid en kæmpe lettelse hos borgeren over at have fået taget hul på problemerne og en vilje til selv at arbejde videre på baggrund af vores rådgivning. Derudover lærer jeg meget af samarbejdet med de andre gældsrådgivere. Jeg trækker på den viden, de har fra deres arbejde som socialrådgivere eller bankansatte, og de trækker på min juridiske viden. Så det frivillige arbejde bærer kort sagt lønnen i sig selv. Jeg har ikke før arbejdet frivilligt, men da jobmuligheden blev slået stort op i vores bank valgte jeg at søge som frivillig rådgiver. Baggrunden for dette var ønsket om at få mulighed for at bruge min uddannelse på en anderledes måde, men stadig med udgangspunkt i min faglighed. Det at være frivillig, har givet mig en personlig udvikling ved at tale med mange forskellige folk, som alle er kendetegnet ved at have store økonomiske problemer. Det har betydet, at jeg er blevet bedre til at sætte mig ind i andre folks situation og arbejde ud fra deres ønske og behov, med målet om at de får et overblik og kan komme videre i deres liv. Årsagen til at blive ved med at være frivillig gældsrådgiver, i nu mere end 3 år, er at jeg får lov til at gøre en forskel. Folk bliver meget taknemlige for, at vi giver os tid til at forstå deres situation og hjælpe dem til at komme videre med deres økonomi og liv, da de to ting typisk hænger meget sammen. Dertil kommer at selve rådgivningen sker sammen med mange andre frivillige kollegaer, hvoraf en del har en anden uddannelses baggrund. Det giver god mulighed for at se en borgers situation med andre øjne og dermed får jeg selv mulighed for at udvikle egen viden. Begge dele er således med til at sætte mit eget liv i relief samt løbende skabe fornyet energi hos mig. Jeg har som nævnt ikke arbejdet med frivilligt arbejde før. Settlementet har overrasket mig meget positivt i forhold til hvor meget der gøres for få penge, overfor så mange mennesker. Derudover får vi stillet den tid til rådighed som den enkelte borger har behov for. Der er også den fordel, at såfremt borgeren har andre udfordringer end økonomi, så kan vi henvise til de andre tilbud i Settlementet, som så kan hjælpe borgeren

10 CASES FRA GÆLDSRÅDGIVNINGEN UNGETEAM TIL SÅRBARE UNGE AF FELINE TIETGEN / STUDENTER MEDHJÆLPER Pia har haft et forløb i Gældsrådgivningen, som primært handlede om at få skabt overblik over hendes gæld og hverdagsøkonomi. På det tidspunkt modtog hun kontanthjælp og havde ikke mulighed for at afdrage på gælden. Siden det forløb har Pia kunnet klare sig, på det budget hun lagde i samarbejde med rådgiverne, og hun har ikke stiftet yderligere gæld. Nu henvender Pia sig til Gældsrådgivningen ca. 2 år efter det første forløb. Det nye er, at hun har fået fast job i en børnehave, og hun vil gerne have rådgivning om, hvordan hun nu kan håndtere sin gæld. Martin har mistet overblikket over sin økonomi. Han har en gæld på til 29 kreditorer, som han ikke ved, hvordan han skal få afviklet. Han er 30 år, har været på kontanthjælp siden han fyldte 18 år og er tidligere misbruger. Ved samtalen med de to gældsrådgivere undersøges kriterierne for at søge gældssanering. Den faste medhjælperstilling samt andre forhold omkring hendes økonomi betyder, at det nu ser ud til at være relevant at søge gældssanering. I løbet af et par samtaler udfylder Pia sammen med rådgiverne de nødvendige papirer. Ansøgningen om gældssanering er nu sendt af sted til retten, og Pia afventer svar. Martin oplever det som en stor hjælp at få opstillet et budget og en samlet gældsoversigt. Der skrives ud til samtlige kreditorer om Martins økonomiske situation, der medfører, at han ikke kan afdrage på sine gældsposter. Vi har konstateret, at de sårbare unge er tilbageholdende med selv at henvende sig i Gældsrådgivningen, hvorfor vi har iværksat en mere opsøgende og målrettet indsats over for denne gruppe. Dette har vi gjort ved at oprette et ungeteam. De sårbare unge er ofte personer, der udover deres gældsproblematik har komplekse og mangfoldige problemstillinger som f.eks. fysisk og psykisk sygdom, sparsomt netværk, misbrug, hjemløshed, lav eller ingen indkomst, huslejerestance, følger efter afsoning af dom og social isolation. Ungeteamet skal bl.a. lave samarbejdsaftaler med organisationer, som har kontakt til de sårbare unge, for at få udbredt kendskabet til vores tilbud. Derudover skal ungeteamet ud til de unge for at fortælle om de digitale muligheder der er til at styre ens økonomi. Dette vil bl.a. komme til at handle om NemID, netbank og skat.dk. Den tilsigtede forandring er, at langt flere sårbare unge får gældsrådgivning og overblik over deres økonomi på lige fod med de øvrige brugere af Gældsrådgivningen, og at det skal have en forebyggende effekt videre i deres voksne liv. Er du ung og ønsker at få en tid til gældsrådgivning skal du kontakte Gældsrådgivningen pr. telefon. Når du kommer ind til Gældsrådgivningen vil du møde en eller to frivllige rådgiverne, som vil være dine faste rådgivere. Hvad fokus skal være planlægger du sammen med rådgiverne, så det passer til dine ønsker og behov. Udsigten til at komme ud på arbejdsmarkedet er ikke stor, da han ingen uddannelse har og aldrig har haft et job. Det, Martin skal fokusere på, er at få hverdagsøkonomien til at hænge sammen og sørge for, at de faste udgifter bliver betalt

11 SETTLEMENTETS RÅDGIVNING Gældsrådgivning / Retshjælp og Socialrådgivning / Psykologisk rådgivning Misbrugsrådgivning Konfliktrådgivning / Det var lige det, jeg havde brug for - at snakke med nogen om min økonomi. Jeg gik og skammede mig over for alle mennesker. Det er godt med et rygstød, man tør ikke gøre noget ved det alene (Borger fra Gældsrådgivningen) Finansieres af midler fra: Københavns Kommune Socialministeriet Civilstyrelsen Jascha Fonden Robinson Fonden SETTLEMENTET Dybbølsgade 41, København V 20

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning.

Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning. Landstingssalen, Christiansborg, d. 18. 01.2012 Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning. Rasmus Kjeldahl, direktør for Forbrugerrådet, byder velkommen til konferencen om

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Skal Kommunerne have opgaven?

Skal Kommunerne have opgaven? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 04-02-2015 - Rettelser i "Christiansborg til udlevering" fra afsender.) BEU Alm.del Bilag 81 Offentligt Skal Kommunerne have opgaven? Skal kommunerne forpligtes

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard 1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet 5. Maj 2015 Lis Elgaard Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld indsats Præstere bedre..eller minimum

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Oversigt over social og juridisk vejledning

Oversigt over social og juridisk vejledning Oversigt over social og juridisk vejledning Som patient eller pårørende på Hospice kan man have nogle uafklarede spørgsmål. Det kan f.eks. dreje sig om: plejeorlov, forsikring, testamente, fuldmagt, boligskift

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Det danske skattesystem betyder bl.a., at dansk økonomi er

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE P AR A S O L L E N O G T R O I A Juni 2014 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige borgere som benytter og har været inviteret

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende den nye lejelov

Henvendelse vedrørende den nye lejelov Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 4 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende den nye lejelov Aarhus, den 22.6.2015 Den nye lejelov, som træder i kraft pr.

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen.

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. - Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. 18 år med økonomicenteret Ikke overraskende er vores fornemste opgave, at få vendt kundernes økonomiske situation til det bedre. For at kunne gøre det

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Offentliggørelse: Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Udført af UngdommensAnalyseEnhed for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank 14. juni 2011 Seniorkonsulent

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen

Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen . Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner 1 2 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Den almene boligsektor bidrager til at løse

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering oktober kvartal 2009

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering oktober kvartal 2009 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv. - 4300 Holbæk Afrapportering oktober kvartal 2009 Antal henvendelser til borgervejlederfunktionen 4. kvartal Samlet

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere