SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud"

Transkript

1 SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1

2 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk støtte, så jeg tror på, at jeg kan klare det (Borger fra Gældsrådgivningen) INDHOLD VELKOMMEN TIL EN NØDVENDIG SUCCES 05 HISTORISK PERSPEKTIV 06 PRÆSENTATION AF GÆLDSRÅDGIVNINGEN 07 FAKTA OM GÆLDSRÅDGIVNINGEN 10 SÆRLIGE AKTIVITETER 11 BORGERNE HAR ORDET 13 FATTIGE OG GÆLD DET ER DYRT AT VÆRE FATTIG 14 CASE FRA GÆLDSRÅDGIVNINGEN 15 SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING UDGIVET AF SETTLEMENTETS RÅDGIVNING KØBENHAVN, JULI 2013 TAK TIL ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD DE FRIVILLIGE FOR DERES INDSATS I GÆLDSRÅDGIVNINGEN BERETNINGER FRA FRIVILLIGE 16 CASES FRA GÆLDSRÅDGIVNINGEN 18 UNGETEAM TIL SÅRBARE UNGE 19 KONTAKTOPLYSNINGER 20 REDAKTION OG TEKST EVA TETZLAFF BIRGITTE KOFOD FELINE TIETGEN GRAFISK DESIGN OG ILLUSTRATION LARSEN ET RASMUSSEN.COM 2 3

3 VELKOMMEN TIL EN NØDVENDIG SUCCES AF JAKOB HJULER TAMSMARK / FORSTANDER, SETTLEMENTET PÅ VESTERBRO Gældsrådgivning markerer med denne nye udgave af præsentationsfolderen, at vi i 2013 har taget hul på en ny fireårig bevilling til vores arbejde med at rådgive og hjælpe gældsramte socialt udsatte borgere. En bevilling der er givet i anerkendelse af, at Settlementets Gældsrådgivning gennem en årrække har vist, at vi med afsæt i en stor gruppe frivillige rådgivere kan rykke ud til og bistå borgere, der ellers ville blive opgivet mange andre steder i vores samfund. Den støt stigende søgning til Settlementets Gældsrådgivning er et udtryk for, at det går den gale vej. Et udtryk for at stadigt flere borgere får stadigt sværere ved at klare dagen og vejen og har vanskeligt ved at håndtere basale udgifter til fx husleje, børnepasning og tandpleje. Borgere der farer vild i de offentlige og private opkrævningssystemer og taber magten over deres egne liv i et væld af rudekuverter, e-boks forsendelser og uforståelige skrivelser. Men gennem nærværende, uvildig og uafhængig rådgivning kan langt de fleste alligevel opleve, at der kan lægges en plan og træffes de aftaler, der igen giver den enkelte overblik og magten over eget liv tilbage. Og det at have magten over eget liv er en forudsætning ikke blot for at kunne håndtere sin gæld, men også for at kunne skabe de positive forandringer og fremskridt i livet, som den enkelte stræber efter og ønsker sig. Derfor er der grund til at glæde sig over Settlementets Gældsrådgivnings succes. Gældsrådgivningen vokser og kan hjælpe stadigt flere og er gennem sit arbejde i stand til at hjælpe borgere med igen at finde fast grund under fødderne og give håb, hvor håbet ellers synes borte. Og hvor der er håb, er der liv. Velkommen til Settlementets Gældsrådgivning. Venlig hilsen Det er her Settlementets Gældsrådgivning kommer ind. For der er håb; også for selv de allermest håbløse. Vel kan Settlementets Gældsrådgivning ikke med ét slag trylle gælden væk og tvinge kreditorerne fra porten. Jakob Hjuler Tamsmark Forstander, Settlementet på Vesterbro 4 5

4 HISTORISK PERSPEKTIV AF EVA TETZLAFF / SOCIALRÅDGIVER PRÆSENTATION AF GÆLDSRÅDGIVNINGEN AF EVA TETZLAFF / SOCIALRÅDGIVER & BIRGITTE KOFOD / SOCIALRÅDGIVER Settlementet på Vesterbro hed oprindeligt Kristeligt-Studenter-Settlement og blev etableret som frivillig social organisation i Inspirationen kom fra engelsk socialt arbejde, hvor man havde udviklet en Settlementsbevægelse med det særlige koncept, at de studerende fra universitetet skulle slå sig ned i arbejderkvartererne og her bidrage med støtte og undervisning til arbejderklassens voksne og børn. Intentionen var at akademikerne ved at tilføre ekstra og nye ressourcer til kvarteret, skulle være med til at opkvalificere arbejderfamiliernes hverdagsliv samtidig med at de selv fik en større social bevidsthed og forståelse. Idag arbejder Settlementet stadig for at socialt udsatte borgere på trods af barrierer og svære livsvilkår kan få et meningsfuldt og kvalitativt hverdagsliv. Siden 2009 har gældsrådgivning været et tilbud i Settlementet, det er finansieret af midler fra Socialministeriet. Vores første bevilling udløb og det var med stor glæde, at vi modtog positivt svar om en ny bevilling der løber frem til Siden vi åbnede Gældsrådgivningen har vi haft et konstant flow af henvendelser fra borgere og professionelle der ønsker hjælp eller rådgivning om gæld og økonomi. har igennem længere tid levet i en ustabil situation, både økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt med problemer som hjemløshed, misbrug, lav eller ingen indkomst, psykisk og fysisk sygdom. Det manglende overblik over økonomien gør, at regninger ikke betales eller betales tilfældigt. Nogle optager yderligere lån for at kunne klare situationen, men de ubetalte regninger hober sig op, og bunken af rykkere vokser og vokser. I Danmark blev konceptet først udviklet på Vesterbro, hvor Kristeligt Studenter-Settlement ret hurtigt etablerede sig som en frivillig social organisation med mange hundrede medlemmer og ca. 80 studenter som frivillige medarbejdere i det daglige arbejde. Målgruppen var både de ensomme og nedslidte ældre og de mange børn og unge, som fyldte gaderne i det folkerige arbejderkvarter. I 1920 levede der omkring mennesker på Vesterbro, mens befolkningstallet i dag er nede på ca mennesker. Vi har i den første periode opstartet 537 gældssager, hvilket betyder at der har været afholdt ca personlige møder mellem borger og rådgiver, dertil kommer et stort antal telefonrådgivninger, oplæg og workshops til borgere samt kurser for samarbejdspartnere og andre professionelle. MÅLGRUPPE De borgere, der henvender sig hos os, er alle socialt udsatte, langt de fleste er på overførselsindkomst, og mange er enlige forsørgere. Fælles for stort set alle er, at de har mistet overblikket, de har ikke længere styr på økonomien, og de oplever, at gældsproblematikken er medvirkende til at fratage dem handlekraften i eget liv. For nogle af borgerne har en enkelt begivenhed medvirket til at bringe dem ud i stor gæld f.eks arbejdsløshed eller skilsmisse. Andre borgere Gennemsnitsgælden for de borgere der henvender sig i Gældsrådgivningen er ,98 kr. FRIVILLIG OG UVILDIG RÅDGIVNING Vores ønske er, at de borgere, som henvender sig, erfarer værdien af frivillighed, og at de frivillige rådgivere oplever, at deres viden kan komme i spil på nye og værdifulde måder i en uvildig rådgivning. Uvildigheden betyder, at vi ikke er underlagt en manual eller et bestemt regelsæt, som vi skal arbejde ud fra. Rådgiver og borger mødes derfor her i et ligeværdigt samarbejde. Borgeren sætter dagsordenen og bevarer dermed ejerskab til sine problemer. HELHEDSSYN Rådgiverne arbejder i tværfaglige teams bestående af en bankrådgiver og en socialrådgiver eller jurist, med henblik på at kunne imødekomme de komplekse 6 7

5 problemstillinger, som borgeren ofte kommer med. De forskellige faglige kompetencer sikrer, at der både bliver ydet økonomisk rådgivning og at der også bliver set på de sociale problemstillinger, hvis borgeren ønsker det. Derudover er der altid en ansat til stede de aftener, hvor der tilbydes rådgivning. Herved sikres en løbende dialog og sparring med rådgiverne. HØJ FAGLIGHED Vi har fokus på høj faglighed i forhold til viden om privatøkonomi og gæld - hvem udlåner penge, hvilke vilkår gælder, hvad siger loven om renter og gebyrer, hvad sker der i fogedretten, hvordan søger man om gældssanering, hvordan håndterer man selv et meget lille budget, og hvordan rådgiver man om disse mange spørgsmål og temaer? De frivillige socialrådgivere har også viden om den sociale lovgivning - hvilke ydelser er borgeren berettiget til, hvordan søges de, og hvor i kommunen skal man henvende sig med hvilke problemstillinger? RÅDGIVNINGENS METODE Vi har et overordnet mål om, at rådgivningen skal have en høj faglig kvalitet, der gør at borgeren får en konkret værdi og nytte ud af at få rådgivning hos os. Det medfører at rådgivningen i praksis er et samarbejde mellem rådgiverne og borgeren, afstemt efter den enkelte borgers ressourcer. Borgerne bliver mødt med respekt og deres problemstillinger tages alvorligt, rådgiverne stiller deres faglige viden og kompetencer til rådighed. Det er vigtigt for os at borgeren selv beholder ansvaret for sine problemstillinger og dermed bevarer sin værdighed og status som ekspert i eget liv. Rådgiverne trænes i, gennem supervision og sparring, at være nærværende og i kontakt med sig selv, hvilket er forudsætningen for at være i stand til at have en god kontakt med borgeren. TID Der er ingen begrænsning på, hvor mange samtaler den enkelte borger kan få, og alle sagsforløb tilrettelægges efter individuelle behov og ressourcer. Vi er desuden opmærksomme på, at mange af de borgere, der kommer hos os, har en livssituation, der gør, at de ikke altid er i stand til at møde op til den aftalte tid. Hvis en borger udebliver fra en samtale, kan vedkommende altid henvende sig igen og bestille en ny tid. RESULTATER Mange borgere fortæller, at Gældsrådgivningen skaber mere ro og mindre stress. De oplever, at de igen får ejerskab til deres problemer og dermed bedre kan tage ansvar for eget liv. Gældsrådgivningen skaber for mange borgere et håb om forandring. Enkelte får gældssanering eller får på anden måde eftergivet deres gæld, men i langt de fleste sager handler det om at få skabt overblik og få den daglige økonomi til at hænge sammen. Det er således forskelligt, hvad den enkelte borger opnår ved at komme i Gældsrådgivningen. Resultatet i hver enkel sag afhænger både af de bagvedliggende problemstillinger, borgerens ressourcer og ønske om mål med Gældsrådgivningen. Enlig Gift Samlevende 8 9 3% 1% 1% 4% 1% EKSEMPLER PÅ HVAD DU KAN FÅ HJÆLP TIL 8% 17% 7% INDTÆGTSFORM 15% 43% Arbejde Kontanthjælp Førtidspension Dagpenge Sygedagpenge Starthjælp SU Revalidering Ledighedsydelse Folkepension 11% 4% 4% 7% CIVILSTATUS BOLIGFORM 9% 81% 10% 74% Hjemløs Leje Andel Ejer Krisecenter

6 FAKTA OM GÆLDSRÅDGIVNINGEN SÆRLIGE AKTIVITETER HVOR KOMMER PENGENE FRA? Settlementets Gældsrådgivning er finansieret af Socialministeriets særlige pulje Fri gæld til gratis gældsrådgivning af socialt udsatte. Efter første projektperiode på fire år har Settlementet fået endnu en bevilling denne gang på 4,8,mio. kr. til perioden HVOR ER VI? Gældsrådgivningen ligger i Settlementet, Dybbølsgade 41, 1. sal, 1721 København V. Der er ikke nogen geografisk afgrænsning, for hvem der kan henvende sig til Settlementets Gældsrådgivning. Man skal blot være i stand til at møde op til samtalerne på adressen på Vesterbro. Den øgede politiske opmærksomhed på behovet for gældsrådgivning til socialt udsatte ses bl.a. på den øgede pulje. Der blev i 2009 afsat 16 mio. kr., som blev fordelt på 5 organisationer, og i 2013 steg puljen til 40 mio.kr., som er fordelt til 11 organisationer. HVAD ER VI? Settlementets Gældsrådgivning er et uvildigt og gratis tilbud. HVEM ER VI? Vi er to ansatte med socialrådgiverbaggrund. Derudover er der ca. 20 frivillige rådgivere bestående af bankrådgivere, socialrådgivere og jurister. HVIS DU ER INTERESSERET I GÆLDSRÅDGIVNING Ring og bestil tid på telefon Telefonisk henvendelse dagligt mellem kl og Frivillig gældsrådgivning tirsdag og onsdag mellem kl og Hvis der er særlige hensyn, der gør, at du har brug for at komme til rådgivning i dagtimerne, har vi også mulighed for at tilbyde det. UDOVER DEN GÆLDSRÅDGIVNING DE FRIVILLIGE YDER, TILBYDER VI OGSÅ : 10 11

7 BORGERNE HAR ORDET Første gang kom jeg ind og præsenterede mig, fortalte om min livshistorie. ( ) Jeg fik hjælp til at lave aftaler med kreditorer og hjælp til at prioritere, så jeg kunne få lidt fred. De (rådgiverne) hjalp mig til at få et overblik over mine kreditorer, de hjalp med at vise, hvad man selv kunne gøre gennem forskellige hjemmesider på nettet, hvormed det blev indskrænket, hvad der måtte være af gældsposter. Hermed blev det afmystificeret Jeg er blevet mødt uden fordomme. Der har fra starten af været en tryg og god atmosfære,idet de møder folk i øjenhøjde. De har været gode til at holde tingene nede på jorden og tage det i mit tempo. De stiller ikke alt for store krav til mig. De har været gode til at finde balancen mellem at stille krav uden at stille for store krav. Ja, det har haft andre positive virkninger især på det psykiske. Jeg kunne næsten ikke klare det før, jeg røg hele tiden i fogedretten. Jeg har fået en afklaring nu. Det ændrer virkelig ens situation oven i hovedet. Jeg har altid kunne ringe til dem, hvis der var noget

8 FATTIGE OG GÆLD DET ER DYRT AT VÆRE FATTIG CASE FRA GÆLDSRÅDGIVNINGEN JONAS SCHYTZ JUUL / CHEFANALYTIKER I ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD Det gamle mundheld om at det er dyrt at være fattig passer i høj grad, når man ser på gælden blandt fattige har. Men da de fattige har en meget lav ind- Målt i kr. og øre har ikke-fattige en større gæld, end fattige. Gælden udgør en større belastning i den komst, så udgør deres gæld en større andel af deres daglige økonomi for de fattige end den gør for personer, der ikke er fattige. Samtidig er det en dyrere er fattige, og som har nettogæld, har i gennemsnit indkomst, end den gør for andre. Personer, der ikke gæld, de fattige har stiftet end den gæld, andre personer har. Mange af de fattige har ikke mulighed pct. af deres bruttoindkomst. Fattige med nettogæld en nettogæld på kr. svarende til knap 60 for at optage de billigere lånetyper, men må i stedet har i gennemsnit en nettogæld på knap kr. nøjes med afbetalingsordninger, kontokort, sms-lån svarende til over 150 pct. af deres bruttoindkomst. og andre kviklån, som typisk er væsentligt dyrere Gæld er således en relativt større belastning for de end gængse lånetyper. fattige end for personer, der ikke er fattige. Sammenligner man gælden blandt fattige og ikkefattige, ser man, at en større andel af de fattige har søger renteudgifterne på gælden. Renteudgifterne Denne belastning ses også tydeligt, når man under- nettogæld. Mens over halvdelen af de fattige skylder er således en væsentlig større byrde for fattige flere penge væk, end de har sparet op, så er det end for andre. Mens nettorenteudgifterne i gennemsnit udgør 13 pct. af bruttoindkomsten for de under 1/3 af de ikke-fattige, der har en nettogæld. Ser man udelukkende på kontanthjælpsmodtagere, fattige, så udgør den i gennemsnit 3 pct. af bruttoindkomsten for andre. ser det endnu værre ud. Det er således omkring 70 pct. af kontanthjælpsmodtagerne, der skylder flere penge væk, end de har sparet op. Tallene dokumenterer tydeligt, at gæld er en større belastning for de fattiges økonomi, og at de oftere Derudover har de fattige i mindre grad billig har den dyre gæld, hvor renteudgifterne er høje. realkreditgæld og i højere grad dyr gæld til Hvis man vil læse mere om resultaterne af analysen pengeinstitutter, banker, finansieringsselskaber, omkring de fattige og deres gæld, kan man finde kontokortordninger mv., end andre personer har. det på denne adresse: Ali henvender sig for at få hjælp til sin økonomi. Han lider af PTSD og skizofreni, da han har været fængslet og udsat for tortur i hjemlandet. Han bor alene men har fast samvær med sin søn. Ved de første samtaler i rådgivningen har Ali en bisidder med. Ali er meget nervøs, og det er svært at få øjenkontakt. Under det meste af samtalen er det bisidderen, der svarer. Ali modtager kontanthjælp og har en samlet gæld på kr. fordelt på 17 kreditorer. Han bor i et socialt belastet kvarter og har flere gange oplevet at blive truet og overfaldet. Rådgiverne hjælper med at få skrevet breve til samtlige kreditorer, hvori der gøres rede for den økonomiske og sociale situation, og der anmodes om henstand. Rådgiverne hjælper desuden med at få kontakt til kommunen, da Ali gerne vil have hjælp til at få en bolig i et andet kvarter samt rådgivning vedrørende mulighed for at få startet en førtidspensionsansøgning. Efter 14 måneder har Ali fået en anden bolig, han har fået bevilliget førtidspension og har meget bedre styr på sit budget og sin gæld. Der er ansøgt om gældssanering

9 HJÆLP TIL OVERBLIK DET GØR EN FORSKEL AF JOHANNES LARSEN / JURIST AF CARSTEN BERG MUNCH / BANKRÅDGIVER Jeg har været frivillig i Gældsrådgivningen siden Til daglig arbejder jeg som jurist i et forsikringsselskab med erhvervskunder. Så de 3 timer, jeg bruger hver onsdag aften i Gældsrådgivningen, giver mig et indblik i en meget anderledes verden end min hverdag. Jeg har typisk møder med to borgere på en aften. Nogle møder jeg kun en enkelt gang, men de fleste borgere kommer ind i et forløb med flere møder. Vi har derfor god mulighed for at følge med i resultaterne af vores indsats. Flere forhold går ofte igen for de borgere, der benytter sig af Gældsrådgivningen: Vi kan sjældent gøre noget ved størrelsen af borgernes gæld. Men vi kan altid hjælpe dem med at få et overblik oftest i form af en oversigt over gældsposter og et budget. Derudover kan vi bl.a. hjælpe dem med at prioritere mellem de forskellige kreditorer, hvis de vel at mærke har penge til at afdrage på deres gæld. Vi hjælper dem også med breve til kreditorerne, så antallet af fremtidige rudekuverter reduceres. Selvom jeg nogle gange føler, at den faktiske hjælp vi kan yde, er beskeden, så fornemmer jeg næsten altid en kæmpe lettelse hos borgeren over at have fået taget hul på problemerne og en vilje til selv at arbejde videre på baggrund af vores rådgivning. Derudover lærer jeg meget af samarbejdet med de andre gældsrådgivere. Jeg trækker på den viden, de har fra deres arbejde som socialrådgivere eller bankansatte, og de trækker på min juridiske viden. Så det frivillige arbejde bærer kort sagt lønnen i sig selv. Jeg har ikke før arbejdet frivilligt, men da jobmuligheden blev slået stort op i vores bank valgte jeg at søge som frivillig rådgiver. Baggrunden for dette var ønsket om at få mulighed for at bruge min uddannelse på en anderledes måde, men stadig med udgangspunkt i min faglighed. Det at være frivillig, har givet mig en personlig udvikling ved at tale med mange forskellige folk, som alle er kendetegnet ved at have store økonomiske problemer. Det har betydet, at jeg er blevet bedre til at sætte mig ind i andre folks situation og arbejde ud fra deres ønske og behov, med målet om at de får et overblik og kan komme videre i deres liv. Årsagen til at blive ved med at være frivillig gældsrådgiver, i nu mere end 3 år, er at jeg får lov til at gøre en forskel. Folk bliver meget taknemlige for, at vi giver os tid til at forstå deres situation og hjælpe dem til at komme videre med deres økonomi og liv, da de to ting typisk hænger meget sammen. Dertil kommer at selve rådgivningen sker sammen med mange andre frivillige kollegaer, hvoraf en del har en anden uddannelses baggrund. Det giver god mulighed for at se en borgers situation med andre øjne og dermed får jeg selv mulighed for at udvikle egen viden. Begge dele er således med til at sætte mit eget liv i relief samt løbende skabe fornyet energi hos mig. Jeg har som nævnt ikke arbejdet med frivilligt arbejde før. Settlementet har overrasket mig meget positivt i forhold til hvor meget der gøres for få penge, overfor så mange mennesker. Derudover får vi stillet den tid til rådighed som den enkelte borger har behov for. Der er også den fordel, at såfremt borgeren har andre udfordringer end økonomi, så kan vi henvise til de andre tilbud i Settlementet, som så kan hjælpe borgeren

10 CASES FRA GÆLDSRÅDGIVNINGEN UNGETEAM TIL SÅRBARE UNGE AF FELINE TIETGEN / STUDENTER MEDHJÆLPER Pia har haft et forløb i Gældsrådgivningen, som primært handlede om at få skabt overblik over hendes gæld og hverdagsøkonomi. På det tidspunkt modtog hun kontanthjælp og havde ikke mulighed for at afdrage på gælden. Siden det forløb har Pia kunnet klare sig, på det budget hun lagde i samarbejde med rådgiverne, og hun har ikke stiftet yderligere gæld. Nu henvender Pia sig til Gældsrådgivningen ca. 2 år efter det første forløb. Det nye er, at hun har fået fast job i en børnehave, og hun vil gerne have rådgivning om, hvordan hun nu kan håndtere sin gæld. Martin har mistet overblikket over sin økonomi. Han har en gæld på til 29 kreditorer, som han ikke ved, hvordan han skal få afviklet. Han er 30 år, har været på kontanthjælp siden han fyldte 18 år og er tidligere misbruger. Ved samtalen med de to gældsrådgivere undersøges kriterierne for at søge gældssanering. Den faste medhjælperstilling samt andre forhold omkring hendes økonomi betyder, at det nu ser ud til at være relevant at søge gældssanering. I løbet af et par samtaler udfylder Pia sammen med rådgiverne de nødvendige papirer. Ansøgningen om gældssanering er nu sendt af sted til retten, og Pia afventer svar. Martin oplever det som en stor hjælp at få opstillet et budget og en samlet gældsoversigt. Der skrives ud til samtlige kreditorer om Martins økonomiske situation, der medfører, at han ikke kan afdrage på sine gældsposter. Vi har konstateret, at de sårbare unge er tilbageholdende med selv at henvende sig i Gældsrådgivningen, hvorfor vi har iværksat en mere opsøgende og målrettet indsats over for denne gruppe. Dette har vi gjort ved at oprette et ungeteam. De sårbare unge er ofte personer, der udover deres gældsproblematik har komplekse og mangfoldige problemstillinger som f.eks. fysisk og psykisk sygdom, sparsomt netværk, misbrug, hjemløshed, lav eller ingen indkomst, huslejerestance, følger efter afsoning af dom og social isolation. Ungeteamet skal bl.a. lave samarbejdsaftaler med organisationer, som har kontakt til de sårbare unge, for at få udbredt kendskabet til vores tilbud. Derudover skal ungeteamet ud til de unge for at fortælle om de digitale muligheder der er til at styre ens økonomi. Dette vil bl.a. komme til at handle om NemID, netbank og skat.dk. Den tilsigtede forandring er, at langt flere sårbare unge får gældsrådgivning og overblik over deres økonomi på lige fod med de øvrige brugere af Gældsrådgivningen, og at det skal have en forebyggende effekt videre i deres voksne liv. Er du ung og ønsker at få en tid til gældsrådgivning skal du kontakte Gældsrådgivningen pr. telefon. Når du kommer ind til Gældsrådgivningen vil du møde en eller to frivllige rådgiverne, som vil være dine faste rådgivere. Hvad fokus skal være planlægger du sammen med rådgiverne, så det passer til dine ønsker og behov. Udsigten til at komme ud på arbejdsmarkedet er ikke stor, da han ingen uddannelse har og aldrig har haft et job. Det, Martin skal fokusere på, er at få hverdagsøkonomien til at hænge sammen og sørge for, at de faste udgifter bliver betalt

11 SETTLEMENTETS RÅDGIVNING Gældsrådgivning / Retshjælp og Socialrådgivning / Psykologisk rådgivning Misbrugsrådgivning Konfliktrådgivning / Det var lige det, jeg havde brug for - at snakke med nogen om min økonomi. Jeg gik og skammede mig over for alle mennesker. Det er godt med et rygstød, man tør ikke gøre noget ved det alene (Borger fra Gældsrådgivningen) Finansieres af midler fra: Københavns Kommune Socialministeriet Civilstyrelsen Jascha Fonden Robinson Fonden SETTLEMENTET Dybbølsgade 41, København V

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 02.07.13 SETTLEMENTET.indd 1 02/07/13 12:28:54 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

Muligheder for Økonomisk råd og vejledning

Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Kolding Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Muligheder for økonomisk råd og vejledning KFUM På Fode

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning.

Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning. Landstingssalen, Christiansborg, d. 18. 01.2012 Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning. Rasmus Kjeldahl, direktør for Forbrugerrådet, byder velkommen til konferencen om

Læs mere

Rapport om interview med gældsrådgivere

Rapport om interview med gældsrådgivere Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere... 3 Gældskompagniet... 3 Valby Borgerservice... 4 Kristeligt

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150915 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150603 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Oversigt over social og juridisk vejledning

Oversigt over social og juridisk vejledning Oversigt over social og juridisk vejledning Som patient eller pårørende på Hospice kan man have nogle uafklarede spørgsmål. Det kan f.eks. dreje sig om: plejeorlov, forsikring, testamente, fuldmagt, boligskift

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Verdensdag for selvmordsforebyggelse

Verdensdag for selvmordsforebyggelse Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse Verdensdag for selvmordsforebyggelse Torsdag den 10 september 2015 - København 1 Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse Selvmordsforebyggelse fra socialrådgiverens

Læs mere

RÅD TIL LIVET Inspiration og information til rådgivere

RÅD TIL LIVET Inspiration og information til rådgivere RÅD TIL LIVET Inspiration og information til rådgivere DE FEM TYPER VOLD Det er ikke kun fysisk vold, som gør skade MØD RÅDGIVERNE: Jeg bruger cykelturen hjem til at rense hovedet REJSEN GENNEM RÅD TIL

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Den Sociale Retshjælp Lige adgang til kvalificeret retshjælp - hvilke udfordringer er der ved den nuværende retshjælp, og hvordan forbedrer vi den

Læs mere

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard 1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet 5. Maj 2015 Lis Elgaard Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld indsats Præstere bedre..eller minimum

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning 1. april 15. juni 2012 borgere bosiddende i Københavns Kommune ( ) København Stormgade 20, 1. 1555 København V tlf. 2556 7100 gaeld-kbh@fbr.dk tirs- og

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Offentliggørelse: Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Udført af UngdommensAnalyseEnhed for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank 14. juni 2011 Seniorkonsulent

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK?

KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Arbejdsløshed KAN MAN GAMBLE SIT LIV VÆK? Dialogkort om gambling Sygdom Skilsmisse Selvmord Kriminalitet Løgn Stop ludomani nu Kort 1 Del erfaringer og holdninger Giv gode råd og viden videre Fortæl om

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE Lars Benjaminsen 30-08-2016 1 HOVEDPUNKTER I OPLÆGGET Ekspertudvalgets fattigdomsgrænse hvem er de økonomisk fattige?

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth

Mentorgruppe har positiv effekt. Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth Mentorgruppe har positiv effekt Socialrådgiverdage 2013 Pia Brenøe og Tina Bjørn Olsen. Njal Malik Nielsen og Finn Knigth CAFA kort fortalt Alle opgaver med udsatte børn og unge i fokus Samarbejdspartner:

Læs mere

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Palle alene i verden Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn 1 Kvalitativt studie 20 personer 30

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Skal Kommunerne have opgaven?

Skal Kommunerne have opgaven? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 04-02-2015 - Rettelser i "Christiansborg til udlevering" fra afsender.) BEU Alm.del Bilag 81 Offentligt Skal Kommunerne have opgaven? Skal kommunerne forpligtes

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Det danske skattesystem betyder bl.a., at dansk økonomi er

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Giftige Forbrugslån. Anja Philip Formand for Forbrugerrådet Tænk

Giftige Forbrugslån. Anja Philip Formand for Forbrugerrådet Tænk Årsrapport 2016 Giftige Forbrugslån Har du nogensinde tænkt over, hvor nemt det er at låne penge til forbrug? Også lån som man måske ikke har råd til at betale tilbage. Gæld fylder meget for forbrugere,

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 2 Program for informationsmøde 13:00 13:30: Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet v/beskæftigelsesregion Syddanmark 13:30

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Refleksionsark til personer med overvægt

Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister 1. Samarbejdsaftale marker Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere