Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763"

Transkript

1 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer finansiering og serviceniveau Direktionen Marts

2 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang økonomiskøn for perioden Demografisk udgiftspres... 3 Befolkningsudviklingen og stigning i antal 67+ årige... 4 Stigende sundhedsudgifter... 5 Lav vækst i udskrivningsgrundlaget i 2008 påvirker budget Stigning i udgifterne til lægeerklæringer... 5 Stigning i udgifterne til indkomstoverførsler... 6 Bloktilskuddet reduceret fra 2010 på grund af skatteforhøjelser fra Afvikling af gæld til spildevandsselskab... 6 Fald i indtægter fra dødsboer Kontrakt på vedligeholdelse af veje udenfor byerne... 7 Anlægsbudgettet Tillægsbevillingsreserve... 8 Styrkelse af kassebeholdningen... 8 Udfordringer for Odder Kommune... 9 Økonomien i Økonomisk råderum skal komme indefra Bloktilskud for et serviceeftersyn Vurdering og prioritering Udviklingen i kassebeholdningen Likviditet i kommunerne i 4. Kvartal Serviceudgifter i budget Hovedoversigt for budget Nøgletal

3 1 1. Resume: Udfordringens omfang. Finanskrisen, stort fald i væksten i udskrivningsgrundlaget, flere ældre, stigende udgifter til det specialiserede socialområde og indkomstoverførsler, vil i den kommende budgetperiode sætte landets kommuner og ikke mindst Odder Kommune under et betydeligt økonomisk pres. Endvidere vil stigningen i den samlede offentlige gæld stige markant de kommende år, og en konsekvens heraf vil blive en meget stram statslig økonomisk styring af kommunerne, hvor kommunerne uanset det stigende udgiftspres må forvente krav om nulvækst. Det vedtagne budget for 2010 og budgetoverslagsårene indeholder samlet set et budgetunderskud på i alt 60 mio. kr., svarende til et gennemsnitligt årligt budgetunderskud på 15 mio.kr. før jordforsyning. Reelt er underskuddet væsentligt større, idet en række økonomiske udfordringer ikke er indregnet i budgettet. Disse udfordringer omfatter: Genetablering af en for Odder Kommune nødvendig årlig anlægsramme på 40 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2010 blev der i budgetoverslagsårene afsat en årlig anlægsramme på 15,7 mio. kr. Stigende demografisk udgiftspres på ældreområdet. Antallet af personer over 66 år er steget mere end forventet og betyder en yderligere udgiftsstigning på ældreområdet ved uændret serviceniveau. Lav vækst i udskrivningsgrundlaget i 2008 påvirker fastsættelsen af udskrivningsgrundlaget i 2011, og skatteprovenuet må derfor nedjusteres. Stigende udgifter til kommunens bidrag til sygehusene og stigende udgifter til det specialiserede socialområde (Børne- og Familiecentret, voksenhandicap og udsatte grupper). Stigende udgifter til indkomstoverførsler, som overstiger de skøn der er indlagt i økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen. Især stiger udgifterne til kontanthjælp, fleksjob, førtidspensioner og integration. Afvikling af gæld på knap 14 mio.kr. til spildevandsselskabet over de næste 10 år. Etablering af tillægsbevillingsreserve til imødegåelse af uforudsete udgifter. Nødvendig styrkelse af kassebeholdning for at overholde kassekreditreglen. Regnskabet for 2009 udviser en overskridelse af serviceudgiftsbudgettet på 18 mio. kr. og en overskridelse af udgifterne til indkomstoverførsler med 6,2 mio. kr. Endvidere er de budgetterede indtægter ved salg af bygninger og grunde ikke realiseret. Disse forhold betyder et kasseforbrug i 2010 på 66,8 mio.kr. og et betydeligt fald i den gennemsnitlige kassebeholdning i Budgetoverskridelserne i 2009 vil påvirke den fremtidige gennemsnitlige kassebeholdning, hvorfor Odder Kommune får vanskeligt ved at overholde reglen om at kassebeholdningen skal være positiv, målt som dagligt gennemsnit for det sidste år. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio.kr , ,8 1. kvartal ,1 2. kvartal ,2 3. kvartal , , ,6

4 2 For Odder Kommune anbefales en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 42 mio.kr. Den kritiske grænse er på 22 mio.kr. svarende til kr. pr. indbygger. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den kritiske grænse nås i løbet af sommeren 2010, og omkring årsskiftet 2010/ 2011 bliver det vanskeligt at overholde kassekreditreglen. Kan kassekreditreglen ikke overholdes, skal der ansøges om dispensation hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På baggrund af de nævnte forhold, vurderes budgetunderskuddet i den kommende budgetperiode at udgøre 360 mio.kr., svarende til et gennemsnitligt årligt underskud på 90 mio.kr. Et løbende budgetunderskud på 90 mio.kr. svarer til 3,4 skatteprocentpoint eller en reduktion af serviceudgifterne med godt 10 procent. Nedenstående skøn er udarbejdet på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2010, KL s seneste skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskud fra staten. De endelige tilskud til kommunerne og udligningen mellem kommunerne fastlægges i juni måned i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Budget mio. kr. (- = overskud) Budgetoverslagsårene i budget Skatter og tilskud Driftsudgifter og renter Afdrag på lån og låneoptagelse Anlæg , ,0 2,8 15, , ,9-1,3 15, , ,3-4,8 15,7 Budgetunderskud i det vedtagne budget for ,2 13,4 12,9 21,5 før jordforsyning (byggemodning og jordsalg) 2.1 Yderligere demografisk udgiftspres på ældreområdet 2.2 Stigende udgifter til Region Midtjylland (sygehuse) 2.3 Nettovirkning af lav vækst i udskrivningsgrundlaget 2.4 Merudgifter til lægeerklæringer 2.5 Stigende udgifter til indkomstoverførsler 2.6 Bloktilskudsreduktion ved skatteforhøjelser i Afvikling af gæld til spildevandsselskab 2.8 Fald i øvrige indtægter fra dødsboer 2.9 Anlægsudgifter til vedligeholdelse af veje (kontrakt med LMK) Budgetunderskud før yderligere anlæg, tillægsbevillingsreserve og styrkelse af kassebeholdningen 2.10 Yderligere anlæg for at nå ramme på 40 mio.kr Tillægsbevillingsreserve Styrkelse af kassebeholdningen 2,3 2,5 9,0 1,0 5,0 0,5 1,4 1,0 2,7 3,0 2,0 1,0 5,0 1,1 1,4 1,0 3,1 3,5 2,4 1,0 5,0 1,1 1,4 1,0 3,1 4,0 2,8 1,0 5,0 1,1 1,4 1,0 2,7 2,7 2,7 2,7 52,6 33,3 34,1 43,6 21,6 10,0 10,0 21,6 15,0 10,0 21,6 20,0 10,0 21,6 25,0 10,0 Budgetunderskud før jordforsyning 94,2 79,9 85,7 100,2 Jordforsyningen, som omfatter byggemodningsudgifter, køb af jord og salg af jord, indgår ikke i ovenstående budgetskøn. Jordforsyningen forudsættes udgiftsneutral, således at udgifter til byggemodning finansieres ved salg af grunde set over en årrække. I forbindelse med salg af jord i Odder vest, skal der endvidere afdrages på jordkøbslånet på 93,5 mio.kr. Jordkøbslånet er optaget som afdragsfrit lån, dog skal der i henhold til reglerne om låneoptagelse afdrages på lånet i forbindelse med salg af jord.

5 3 Fra 2011 skal der tillægges 25 % moms til salgsprisen, hvilket sandsynligvis vil betyde et pres på prisen på byggegrunde uden moms, og dermed betyde en reduktion i overskuddet på salg af jord. 2. Baggrunden for stigningen i budgetunderskuddet. 2.1 Demografisk udgiftspres. Odder Kommune har gennem en lang årrække haft en positiv befolkningstilvækst, som i gennemsnit har været noget højere end den landsgennemsnitlige vækst. Befolkningstilvæksten og befolkningssammensætningen (demografi) har betydet et stigende udgiftspres. På trods af en fortsat befolkningstilvækst, er der siden 2008 sket et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-5 årige medens antallet af personer over 66 år er steget betydeligt. Denne demografiske udvikling betyder, at udgifterne til børnepasning er faldet og forventes fortsat at falde de kommende år, medens udgifterne til ældre stiger betydeligt. Faldet i udgifterne til børnepasning kan dog langt fra opveje udgiftsstigningen på ældreområdet. 30,0 25,0 20,0 Demografisk udgiftsændring i perioden i mio. kr. 20,7 24, 15,0 10,0 05,0 0,0-05,0-10,0 16,4 12,3 6,9 Ældreområdet Børnepasning 0-5 årige ,8-7,8-9,3-9,8-9,7-15,0 Det demografiske udgiftspres i perioden fremgår af nedenstående tabel. Demografisk udgiftspres kr. Ældreområdet Børnepasning 0-5 årige Børne- og Familiecentret Folkeskolen SFO Voksen handicapområdet Aktivitetsbestemte sundhedsbidrag Børnetandplejen I alt

6 Faktisk befolkningstilvækst og prognose Udviklingen i antallet af ældre over 79 år Udviklingen i antallet af ældre fra år

7 5 2.2 Stigende sundhedsudgifter. Odder Kommens bidrag til Region Midtjylland for sygehusindlæggelser mm udviser en udgiftsstigning ud over den udgiftsstigning der følger af den demografiske udvikling. Det har siden kommunalreformen i 2007 været vanskeligt at skønne over udgifterne på dette område idet afregningen mellem Regionerne og kommunerne har været under opbygning. I 2009 udgør betalingerne til Regionen 40,6 mio.kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mere end budgetteret i Udgifterne hertil er stort set ikke muligt at påvirke og må forventes at stige de kommende år. Betaling til Regionerne i mio. kr Budget 2009 Budget 2010 Betaling til sygehuse, sygesikring mm. 31,6 33,3 40,6 39,1 37,9 3.3 Lav vækst i udskrivningsgrundlaget. Det kan konstateres, at væksten i skattegrundlaget pr. indbygger i Odder Kommune i 2008 er væsentligt under landsgennemsnittet, hvilket vil påvirke finansieringssiden i negativ retning i de kommende år. Væksten i udskrivningsgrundlaget var i 2008 på 1,9 pct. på landsplan, medens væksten i Odder Kommune var på 0,8 pct. Forskellen betyder et provenutab på knap 10 mio. kr., når den modsatrettede virkning af udligningsordningerne mellem kommunerne indregnes. Budgetskønnet for 2011 indeholder en særlig økonomisk udfordring, idet Odder Kommune skal tilbagebetale skatter for ca. 26 mio. kr. til staten. Tilbagebetalingen skyldes, at Odder Kommune i 2008 selvbudgetterede udskrivningsgrundlaget bl.a. på baggrund af KL og Regeringens forventninger til udviklingen i indkomsterne fra 2005 til Det kan nu konstateres, at udviklingen i udskrivningsgrundlaget var meget lavere end skønnet ved budgetlægningen for Den for meget modtagne a contoskat for 2008 skal tilbagebetales i Når der modregnes for regulering af bloktilskuddet, udgør nettotilbagebetalingen ca. 21 mio.kr. Tilbagebetalingen vil ramme stort set alle de kommuner, som valgte selvbudgettering i 2008, og derfor er der i økonomiskønnet for 2011 indregnet en forventet forhøjelse af bloktilskuddet fra staten. Bloktilskudsforhøjelsen vil også komme de kommuner til gode, som har valgt statsgarantien i Vækst i udskrivningsgrundlaget i gennemsnit pr. skatteyder *) *) Odder Kommune 4,5 2,6 0,8-1,4 8,9 Hele Landet 5,6 3,3 1,9-1,4 8,9 *) KL s seneste skøn. 2.4 Stigende udgifter til lægeerklæringer. Regeringens ønske om at få flere kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet har betydet en stigning i forbruget af lægeerklæringer og speciallægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne. Udgifterne hertil er på 2 år steget med 45 % og udgør 1,6 mio. kr. i 2009, hvilket er 1,0 mio. kr. mere end budgetteret.

8 6 2.5 Stigende udgifter til indkomstoverførsler. Udgifterne til indkomstoverførsler stiger mere end forudsat i budget Stigningerne er på førtidspensioner, fleksjob, kontanthjælp og integration. KL forudsætter en stigning i indkomstoverførslerne fra budget 2009 til regnskab 2010 på 10 pct. I Odder Kommune forventes stigningen at udgøre 13 pct. Budgettet for 2010, som udgør 169,9 mio.kr. indeholder en stigning på 9,5 pct. fra budget 2009 til budget Den ikke budgetterede vækst i 2010 forventes at udgøre 5 mio.kr. Nettoudgifter til Indkomstoverførsler *) 2011 Mio.kr. Budget 134,5 149,3 155,3 169,9 182,3 Regnskab 133,1 149,1 161,5 174,9 Afvigelser mellem budget og regnskab -1,4-0,2 +6,2 +5,0 Vækst i forhold til % +21 % +31 % +37 % *) seneste skøn for regnskabsresultat Bloktilskudsreduktion som følge af skatteforhøjelser i Kommunerne løftede i budgettet for 2010 skatten med 269,9 mio. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Overskridelsen fordeles mellem de kommuner som satte skatte op og de øvrige kommuner efter følgende model: De kommuner som satte skatten op skal i 2010 indbetale 75 % af provenuet til staten, medes samtlige kommuner betaler de resterende 25 % af skatteforhøjelsen ved en reduktion i bloktilskuddet. I 2011 fordeles sanktionen med 50 % til de kommuner som satte skatte op og 50 % til samtlige kommuner. Fra 2012 betales sanktionen af samtlige kommuner. Staten anvender de indbetalte sanktionsbeløb til nedsættelser af den statslige bundskat for at overholde skattestoppet. Skattesanktioner overfor kommunerne i mio. kr De kommuner som satte skatte op betaler 202,2 134,8 Samtlige kommuner (også de kommuner som satte skatte op) 67,4 134,8 269,9 Odder Kommunes andel (en del af samtlige kommuner) 0,3 0,5 1,1 2.7 Afvikling af gæld til spildevandsselskab. Med udgangen af 2009 skylder Odder Kommune det nyoprettede spildevandsselskab knap 14 mio.kr., som afdrages over en 10 årig periode. 2.8 Fald i indtægterne fra dødsboer. Fra 2010 modtager kommunerne skat af dødsboer. I 2010 modtages skat af dødsboer for indkomståret Det var forudsat at indtægten fra dødsboer ville udgøre ca. 1,5 mio.kr. årligt, men som følge af lang sagsbehandlingstid hos SKAT er dødsboskatten i mange tilfælde først opgjort efter afregningstidspunktet med kommunerne, og skat opgjort efter afregningstidspunktet udbetales ikke til kommunerne.

9 7 I 2010 udbetales dødsboskatten for Dødsboskatten er på opgørelsestidspunktet maj 2009, opgjort til kr. 6 måneder senere udgør dødsboskatten kr. Odder Kommune går således glip af 1,3 mio. kr. KL s skøn over bloktilskuddet i perioden betragtes som noget usikker, bl.a. som følge af en forventet tilpasning af hele bloktilskudssystemet, dog forventes en nedgang i det statslige bloktilskud, som følge af en vækst i udskrivningsgrundlaget, som overstiger væksten i priser og lønninger. 2.9 Vedligeholdelse af veje en del af anlægsbudgettet. Odder Kommune har indgået en kontrakt om vedligeholdelse af veje udenfor bymæssig bebyggelse, dog ikke for veje som Odder Kommune overtog fra Århus Amt i forbindelse med kommunalreformen. Kontrakten, som er indgået med LMK løber fra til Kontrakten er på 29 mio. kr. i 2005 prisniveau. På baggrund af den løbende prisregulering skønnes udgiften at udgøre 2,7 mio.kr. i Anlægsbudgettet. Budgetoverslagsårene i det vedtagne budget for 2010, indeholder årlige anlægsarbejder for 15,7 mio. kr., hvilket er væsentligt lavere end de anlægsudgifter, som skønnes nødvendige for en kommune af Odder Kommunes størrelse. I henhold til den økonomiske politik er det for Odder Kommune nødvendigt med et årligt anlægsbudget på minimum 40 mio.kr., svarende til kr. pr. indbygger. Endvidere er anlægsbudgettet på 15,7 mio.kr. ikke finansieret af et overskud på driftsbudgettet, men ved låneoptagelse og kvalitetsfondstilskud fra staten. Anlægsrammen kan reelt ikke være mindre end 18,4 mio.kr., idet Odder Kommune som minimum skal afholde anlægsudgifter for 15,7 mio.kr. på kvalitetsfondsområdet for at undgå en reduktion i kvalitetsfondstilskuddet fra staten på 7,9 mio. kr. Nøgletal for anlægsudgifter pr. indbygger i budget Odder Smnl. Region Hele 2010 kom. Kom. Midtjyl. landet Anlægsudgift pr. indbygger før jordforsyning Anlægsrammen mio.kr Kvalitetsfondstilskud fra staten Låneoptagelse (skønnet dispensation) LMK-veje i oplandet 7,9 7,8 2,7 7,9 7,8 2,7 7,9 7,8 2,7 7,9 7,8 2,7 I alt nødvendig anlægsramme Yderligere anlæg for at nå 40 mio. kr. 18,4 21,6 18,4 21,6 18,4 21,6 18,4 21,6 I alt 40,0 40,0 40,0 40,0

10 Tillægsbevillingsreserve. Ved budgetlægningen for 2011 bør der tages højde for et vedvarende ikke demografisk betinget udgiftspres på det specialiserede socialområde, hjælpemidler og ældreområdet. Udgiftsvæksten begrundes i stigende plejetyngde på ældreområdet, øget behov for hjælpemidler, udvikling af nye hjælpemidler, tilgang på voksenhandicapområdet som følge af øgede overlevelsesmuligheder ved tilskadekomst og øget tilgang af børn og unge med særlige vanskeligheder. Disse områder, der tilsammen udgør 38 % af serviceudgifterne, er i 2009 tilført 19,5 mio.kr., bl.a. fra en særlig tillægsbevillingspulje, som var afsat i budget 2009, og tillægsbevillinger finansieret ved kasseforbrug. Ud over disse tillægsbevillinger er der et yderligere merforbrug på 8,6 mio. kr. på området for vanskeligt stillede børn og unge et merforbrug der påvirker de kommende års budgetter. Serviceudgifterne udgør 825 mio. kr. i 2009, hvilket er godt 18 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Endvidere vil der altid forekomme uafviselige ikke budgetterede merudgifter. Ovenstående udgifter er vanskelige at budgettere, idet udgangspunktet for budgetlægningen er at de vedtagne budgetrammer skal overholdes. I den nuværende situation, hvor Odder Kommunes kassebeholdning stort set er opbrugt, er det vigtigt, at der i budgettet indarbejdes en tillægsbevillingsramme til finansiering af uforudsete udgifter Styrkelse af kassebeholdningen. Som følge af merforbrug på serviceområdet og manglende indtægter fra salg af bygninger og grunde i 2009, udviser regnskabet i 2009 et kasseforbrug på 66,8 mio. kr. Kassebeholdningen var ved indgangen til 2009 på 59,3 mio.kr. Ved udgangen af 2009 er der en negativ kassebeholdning på 7,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning (12 måneders gennemsnit) er faldet fra 130 mio. kr. i 2008 til 43 mio. kr. i Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsætte med at falde i 2010, og i begyndelse af 2011 vil den gennemsnitlige kassebeholdning være meget tæt på 0, hvilket betyder, at Odder Kommune vil få vanskelig ved at overholde reglen om at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke må være negativ. Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre ca. 3 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter svarende til ca. 42 mio.kr. eller knap kr. pr. indbygger. Derfor er der behov for styrkelse af kassebeholdningen.

11 9 2. Udfordringer for Odder Kommune. På baggrund af de under pkt. 1 forventede vilkår for budgetlægningen , kan følgende udfordringer oplistes: 1. Etablering af nødvendig gennemsnitlig kassebeholdning for i første omgang at kunne overholde kassekreditreglen og dermed undgå at skulle søge om dispensation fra kassekreditreglen. 2. Overholdelse af de vedtagne budgetter, herunder fastlæggelse af klare og enkle styringsprincipper, som fastholdes. 3. Fortsat stigende serviceudgiftspres bl.a. som følge af den demografiske udvikling. 4. Stigning i antallet af ældre og stigning i udgiften pr. ældre. 5. Stigende udgifter til indkomstoverførsler som for nuværende stiger mere end på landsplan. 6. Stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde som følge af øget tilgang. 7. Etablering af økonomisk råderum til anlægsinvesteringer og udvikling. 8. Anlægsinvesteringer. 9. Kommunale kerneydelser contra øvrige kommunale serviceydelser. 10. Fastlæggelse af beskatningsniveau. 3. Den økonomiske situation for På baggrund af merforbruget i 2009 er vurderingen, at budgettet for 2010 hviler på et meget skrøbeligt grundlag, idet budgettet for 2010 stort set er fastlagt ud fra en forventning om at budgettet for 2009 blev overholdt. Specielt bør opmærksomheden rettes mod det specialiserede socialområde, ældreområdet og indkomstoverførslerne, idet disse 3 områder gennem en årrække har haft vanskeligt ved at overholde de vedtagne budgetter. Overholdelse af kassekreditreglen (den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv) og styrkelse af kassebeholdningen bliver omdrejningspunktet for 2010 og de kommende år. I 2010 vil stigningen i antallet af ældre, stigende udgifter til det specialiserede socialområde, stigende udgifter til sundhedsområdet (sygehuse) og et forventet øget pres på udgifterne til indkomstoverførsler betyde, at der skal sættes øget fokus på overholdelse af budgetterne. Det vil derfor være nødvendigt at iværksætte administrative og politiske initiativer, som bidrager til budgetoverholdelse. Den løbende budgetopfølgning og tilpasning af aktivitetsniveauet vil blive intensiveret på de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser. Endvidere er der i budgettet for 2010 indregnet indtægter for salg af grunde på 14,4 mio.kr., hvilket også bør indgå i den økonomiske risikovurdering. Budgettet indeholder låneoptagelse for knap 30 mio.kr., hvilket er væsentligt mere end der afdrages, dermed øges kommunens gæld og udgifterne til ydelser på lån øges betydeligt.

12 10 4. Økonomisk råderum skal komme indefra. Økonomisk balance og økonomisk råderum skal komme indefra gennem en nøje planlagt økonomisk strategi for de kommende 4 år. Hovedelementerne er fastholdelse af en positiv gennemsnitlig kassebeholdning, råderum til anlægsinvesteringer og uforudsete udgifter. Det vedtagne budget for 2010 og budgetoverslagsårene indeholder ikke et råderum til anlægsinvesteringer og nye initiativer. Den økonomiske virkelighed ved indgangen til den nye fire års valgperiode er derfor væsentlig anderledes end for 4 år siden. Flere års overskud på driften er vendt til underskud. Der vil derfor være behov for at se på kommunens udgifter og indtægter for at bringe balance i budgettet og skabe et råderum til fremtidige anlægsinvesteringer. Nedenstående viser råderummet (driftsoverskuddet) de seneste 6 år. Det foreløbige regnskabsresultat for 2009 udviser et negativ råderum på 8,4 mio.kr. Der var oprindeligt budgetteret med en driftsoverskud i 2009 på 14,1 mio.kr., men som følge af væsentlige budgetoverskridelser på Børne- og Familiecentret, ældreområdet, indkomstoverførsler samt renteudgifter i forbindelse med omlægning og løbetidsforlængelse af lån, er driftsoverskuddet vendt til et driftsunderskud. Mio.kr. Overskud på driftsbudgettet i perioden ,0 40,0 30,0 Budget 35,1 34,3 Regnskabsresultat 2009 foreløbig resultat 26,2 25,7 32,1 39,4 34,3 20,0 10,0 16,5 10,1 20,4 14,1 0,0-10, ,4-20,0 For at lægge fundamentet for en sund økonomi i hele valgperioden, skal initiativerne hertil tages i I forbindelse med at lægge et fundament for en sund økonomi, er det vigtigt, at budgettet bygger på realistiske budgetforudsætninger, således at det er realistisk at overholde budgetterne. Hvis udgifterne undervurderes, vil det skabe problemer ved efterfølgende budgetlægninger. Indenfor de seneste år, har der specielt på ældreområdet, hjælpemidler, det specialiserede socialområde og indkomstoverførsler været udgiftsstigninger, som ikke var forudsat i budgettet, hvilket har skabt balanceproblemer ved budgetlægningen.

13 11 Det er reelt spild af gode kræfter, hvis Byrådet har arbejdet hårdt på at skabe budgetbalance, at ikke budgetterede udgiftsstigninger efterfølgende skaber ubalance. Udgiftsstigningerne på ældreområdet, hjælpemidler, det specialiserede socialområde og indkomstoverførsler har over en årrække opbrugt det råderum, som Byrådet har forsøgt at skabe gennem budgetforbedringer. Udgiftsstyringen skal have høj prioritet i denne valgperiode, ellers vil Byrådet tvinges ud i tilbagevendende besparelsesrunder. Elementerne i denne udgiftsstyring er klare og enkle styringsprincipper, realistiske budgetter og løbende tilpasning af serviceniveauet. Det har stor betydning, at der i både Byråd, administrationen og institutioner, er opbakning til en offensiv styringskultur. Der skal være enighed om, at styring af kommunens økonomi er et meget højt prioriteret mål, som alle har et ansvar for at bidrage til. Opgaven i denne valgperiode vil overvejende bestå i at skabe økonomisk balance. Der kan ikke forventes økonomisk råderum til nye initiativer. Debatten om omfanget og indholdet i kommunens opgaver bliver en central del af den kommende budgetlægning. 5. Bloktilskuds- og udligningssystemet får et serviceeftersyn. Regeringen har nedsat et finansieringsudvalg som skal se på eventuelle justeringer af det nuværende bloktilskuds- og udligningssystem, men en forventning om, at en eventuel ændring af udligningssystemet fra 2012 skal bidrage til et økonomisk råderum, vil være for risikabel at vente på, endsige indregne i budgettet. 6. Vurdering og prioritering. Dette notat skal sammen med andet baggrundsmateriale give Byrådet mulighed for at foretage en samlet vurdering og prioritering af hvordan serviceniveauet, skatteniveauet mm skal sammensættes i Odder Kommune. For at opnå: økonomisk balance, råderum for anlægsinvesteringer, styrket kassebeholdning og reserver til uforudsete engangsudgifter og merudgifter, må Byrådet beslutte: hårdere prioritering af opgaverne, store udgiftsreduktioner som vil betyde lavere serviceniveau, øget brugerbetaling og skattestigninger.

14 12 7. Udviklingen i Odder Kommunes kassebeholdning. For en kommune af Odder Kommunes størrelse, anbefales en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne. I 2010 svarer det til en anbefalet gennemsnitlig kassebeholdning på 42 mio. kr. Kassekreditreglen for kommunerne: I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 9, skal en kommunes likvide aktiver over de sidste 12 måneder være positiv. Bl.a. som følge af finanskrisen, overskridelser af driftsbudgettet og igangsætning af nødvendige uforudsete anlægsarbejder er Odder Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning faldet fra 130 mio.kr. i 2008 til 43 mio. kr. i I slutningen af 2. kvartal 2010 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være faldet til et kritisk niveau på ca kr. pr. indbygger, svarende til knap 22 mio.kr., og inden udgangen af 1. Kvartal 2011 forventes det vanskeligt at overholde kassekreditreglen. 140,0 120,0 100,0 Gennemsnitlig kassebeholdning de seneste 365 dage i mio. kr. Fald i gennemsnitlig kassebeholdning pr. måned Skønne udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning Faktisk gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til bogføring Kritisk grænse for gennemsnitlig likviditet (1.000 kr. pr. indbygger) Anbefalet gennemsnitlig kassebeholdning 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-5,6-6,3-6,7-8,8-7,1-8,0-6,4-9,5-7,8-8,5-6,5-4,9-3,9-3,0 Dec jan feb. mar apr maj Jun jul aug sep okt nov dec Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Jan feb mar Såfremt Odder Kommune må ansøge om dispensation fra kassekreditreglen, vil Indenrigs- og Socialministeriet stille krav om, at Odder Kommune opstiller en realiserbar handlingsplan for genskabelse af en gennemsnitlig kassebeholdning, som har en niveau svarende til den anbefalede størrelse på 42 mio. kr. Indenrigs- og Socialministeriet vil følge udviklingen bl.a. gennem løbende tilsyn med den faktiske udvikling i forhold til den aftalte handlingsplan.

15 13 Nedenstående diagram viser kassebeholdningen pr svarende til kassebeholdningen som den er opgjort i det kommunale regnskab. Kassebeholdningen den er det foreløbige regnskabsresultat. Mio.kr. 120,0 100,0 Kassebeholdningen ultimo regnskabsåret 100,8 80,0 73,7 60,0 59,3 40,0 23,8 20,0 7,9 8,9 11,6 6,3 0,0-20, ,5 Nedenstående diagram viser ændringen af kassebeholdningen i forhold til det budgetterede (negative beløb = kasseforbrug). Styrkelsen af kassebeholdningen i 2006 skyldes overvejende salg af bygninger og grunde. Styrkelsen af kassebeholdningen i 2007 skyldes overvejende at en lang række betalinger blev udskudt til 2008 som følge af kommunalreformen. Kasseforbruget i 2008 skyldes jordkøb, overskridelse af driftsbudgettet, forbrug af opsparede anlægsmidler og afvikling af skyldige beløb i forbindelse med kommunalreformen. Kasseforbruget i 2009 skyldes overskridelse af driftsbudgettet og manglende salg af bygninger og grunde. 60,0 Mio.kr. 49,9 40,0 20,0 10,6 17,5 27,3 0,0 1,6 1,6-20,0-5,3-8,8-0,1-4,6-40,0-60,0 Budgetteret ændring af kassebeholdningen Faktisk ændring af kassebeholdningen -41,5-80, ,8

16 Likviditet efter kassekreditreglen kr. pr. indb. ultimo 4. kvartal Københavns Kommune Brønderslev Kommune Tårnby Kommune Guldborgsund Kommune Helsingør Kommune Gentofte Kommune Brøndby Kommune Hørsholm Kommune Esbjerg Kommune Kalundborg Kommune Herlev Kommune Morsø Kommune Læsø Kommune Samsø Kommune Frederiksberg Kommune Faxe Kommune Gladsaxe Kommune Sønderborg Kommune Greve Kommune Thisted Kommune Rudersdal Kommune Ishøj Kommune Århus Kommune Egedal Kommune Lemvig Kommune Sorø Kommune Glostrup Kommune Vejle Kommune Solrød Kommune Langeland Kommune Rødovre Kommune Kerteminde Kommune Favrskov Kommune Gribskov Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Norddjurs Kommune Varde Kommune Aabenraa Kommune Odense Kommune Odder Kommune Ballerup Kommune Albertslund Kommune Vejen Kommune Dragør Kommune Lejre Kommune Randers Kommune Gennemsnit Allerød Kommune Hvidovre Kommune Assens Kommune Furesø Kommune Kolding Kommune Horsens Kommune Hillerød Kommune Viborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Stevns Kommune Svendborg Kommune Køge Kommune Rebild Kommune Frederikssund Kommune Ringsted Kommune Struer Kommune Lolland Kommune Billund Kommune Fredericia Kommune Fanø Kommune Jammerbugt Kommune Bornholms Kommune Frederikshavn Kommune Skive Kommune Nordfyns Kommune Høje-Taastrup Kommune Halsnæs Kommune Skanderborg Kommune Vesthimmerlands Kommune Herning Kommune Vordingborg Kommune Haderslev Kommune Syddjurs Kommune Roskilde Kommune Mariagerfjord Kommune Ærø Kommune Holbæk Kommune Nyborg Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Vallensbæk Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Hedensted Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Ikast-Brande Kommune Silkeborg Kommune Tønder Kommune Fredensborg Kommune Holstebro Kommune Middelfart Kommune Odsherred Kommune

17 15 8. Serviceudgifterne i budget Serviceudgifter i budget 2010 Udgifter Indtægter Netto kr.. Serviceudgifter i alt Fritid, bibliotek og Kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og familiecenter Ældreområdet Voksne handicappede Redningsberedskab Byråd og administration Veje og Grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhversvfremme og turisme Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Arbejdsmarked

18 16 Hovedoversigt 1. økonomiskøn for perioden Mio.kr. Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indtægter: Skatter -816,7-872,6-905,2-941,6 Generelle tilskud m.v. -245,6-232,8-232,0-231,5 I alt indtægter , , , ,2 Driftsudgifter: Serviceudgifter 873,4 880,6 887,6 897,2 Forsikrede ledige 32,9 32,9 32,9 32,9 Overførsler 182,3 185,7 194,3 203,5 Renter 10,2 10,3 10,3 10,2 PL-regulering 22,4 47,7 74,5 I alt driftsudgifter 1.098, , , ,4 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 36,5 26,4 35,7 45,2 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 40,0 40,0 40,0 40,0 Salg af bygninger RESULTAT AF DRIFT OG ANLÆG 76,5 66,4 75,7 85,2 Lån mm Afdrag på lån 12,1 12,7 13,3 14,3 Låneoptagelse -10,3-10,3-10,3-10,3 Finansforskydninger 6,0 1,2-2,9 1,1 I alt lån mm 7,7 3,5 0,0 5,0 RESULTAT AF DRIFT, ANLÆG OG LÅN 84,2 69,9 75,7 90,2 Jordforsyning Salg af jord -10,0-10,0-10,0-10,0 Køb af jord og byggemodning 10,0 10,0 10,0 10,0 I alt jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 RESLUTAT I ALT 84,2 69,9 75,7 90,2 Styrkelse af kassebeholdningen 10,0 10,0 10,0 10,0 Underskud efter styrkelse af kassebeholdningen 94,2 79,9 85,7 100,2

19 17 Nøgletal På de følgende sider præsenteres en nøgletalsanalyse af Odder Kommunes økonomiske situation og overordnede skatte- og udgiftspolitik. Analysen bygger på data for 2010 budgettet Alle nøgletal stammer fra ECO Nøgletal 2010 som også findes på Det fremgår af nøgletallene, at Odder Kommunes beskatningsniveau (skatteprocent og grundskyldspromille sammenvejet) udgør 24,94 pct. medens den på landsplan udgør 24,93 pct. Odder kommunes tilskud fra staten udgør kr. pr. indbygger medens den på landsplan udgør kr. Det er denne forskel som i høj grad er medvirkende årsag til at Odder Kommunes budgetunderskud. Nøgletal for budget 2010 Indbyggertal Odder Kommune Smnl. Gruppen Region Midtjyll. Hele landet Skatteindtægter pr. indbygger Tilskud og udligning pr. indbygger Skattefinansierede driftsudgifter pr. indbygger Selskabsskatter Renter Driftsreslutat pr. indbygger Anlægsudgifter excl. jordforsyning pr. indbygger Beskatningsgrundlag (skat og grundskyld) Ressourcegrundlag (alle finansieringsposter) Udskrivningsprocent 24,90 25,44 25,16 24,90 Grundskyldspromille 27,40 24,14 25,17 25,92 Beskatningsniveau 24,94 25,13 25,00 24,93 Serviceudgifter pr. indbygger Børnepasning pr. 0-5 årig Folkeskolen pr årig (incl. udgifter til specialklasser) Efterskoler pr årige Ungdommens uddannelsesvejledning pr årig Skolefritidsordninger pr årig Ældre og hjælpemidler pr. 65+ år Børn og unge med særlige behov pr årig Specialpædagogisk bistand til førskolebørn pr. 0-5 årig Specialklasser 6-16 årige Voksen med særlige behov (voksenhandicap) pr. 18+ årig Folkebibliotek pr. indbygger Museer pr. indbygger Lokaletilskud pr. indbygger Ungdomsskoler pr årig Musikskole pr. indbygger Tilskud til haller mm pr. indbygger Vejvæsen pr. indbygger

20 18 Nøgletal for budget 2010 Indbyggertal Odder Kommune Smnl. Gruppen Region Midtjyll. Hele landet Vintertjeneste pr. indbygger Redningsberedskab pr. indbygger Byråd, råd og nævn pr. indbygger Administration (Rådhuset) pr. indbygger Erhvervsservice pr. indbygger Turisme pr. indbygger Miljø og natur (excl. personale) pr. indbygger Kommunal tandpleje pr årig Sundhedspleje pr årig Sundhed, genoptræning og forebyggelse pr. indbygger Indkomstoverførsler pr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltinger pr årig Sygedagpenge pr årig Førtidspensioner Revalidering og fleksjob pr årig Øvrige nøgletal Gennemsnitlig skolestørrelse i Klassekvotient i ,1 20,2 20,1 20,3 Andel af elever i den kommunele folkeskole pct. 80,3 85,0 87,9 86,6 Andel af elever i privatskoler 19,7 15,0 12,1 13,4 Andel elever i specialklasser 4,0 3,3 2,8 3,3 Andel elever med udenlandsk herkomst 3,6 7,0 5,9 8,6 Undervisningstidens andel af lærernes arbejdstid 35,6 35,5 35,6 35,8 Andel af 67+ årige der modtager hjemmehjælp 19,3 18,5 18,9 19,8 Brugere af privat leverandør til hjemmehjælp 37,9 17,5 15,8 20,4

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere