Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763"

Transkript

1 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer finansiering og serviceniveau Direktionen Marts

2 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang økonomiskøn for perioden Demografisk udgiftspres... 3 Befolkningsudviklingen og stigning i antal 67+ årige... 4 Stigende sundhedsudgifter... 5 Lav vækst i udskrivningsgrundlaget i 2008 påvirker budget Stigning i udgifterne til lægeerklæringer... 5 Stigning i udgifterne til indkomstoverførsler... 6 Bloktilskuddet reduceret fra 2010 på grund af skatteforhøjelser fra Afvikling af gæld til spildevandsselskab... 6 Fald i indtægter fra dødsboer Kontrakt på vedligeholdelse af veje udenfor byerne... 7 Anlægsbudgettet Tillægsbevillingsreserve... 8 Styrkelse af kassebeholdningen... 8 Udfordringer for Odder Kommune... 9 Økonomien i Økonomisk råderum skal komme indefra Bloktilskud for et serviceeftersyn Vurdering og prioritering Udviklingen i kassebeholdningen Likviditet i kommunerne i 4. Kvartal Serviceudgifter i budget Hovedoversigt for budget Nøgletal

3 1 1. Resume: Udfordringens omfang. Finanskrisen, stort fald i væksten i udskrivningsgrundlaget, flere ældre, stigende udgifter til det specialiserede socialområde og indkomstoverførsler, vil i den kommende budgetperiode sætte landets kommuner og ikke mindst Odder Kommune under et betydeligt økonomisk pres. Endvidere vil stigningen i den samlede offentlige gæld stige markant de kommende år, og en konsekvens heraf vil blive en meget stram statslig økonomisk styring af kommunerne, hvor kommunerne uanset det stigende udgiftspres må forvente krav om nulvækst. Det vedtagne budget for 2010 og budgetoverslagsårene indeholder samlet set et budgetunderskud på i alt 60 mio. kr., svarende til et gennemsnitligt årligt budgetunderskud på 15 mio.kr. før jordforsyning. Reelt er underskuddet væsentligt større, idet en række økonomiske udfordringer ikke er indregnet i budgettet. Disse udfordringer omfatter: Genetablering af en for Odder Kommune nødvendig årlig anlægsramme på 40 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2010 blev der i budgetoverslagsårene afsat en årlig anlægsramme på 15,7 mio. kr. Stigende demografisk udgiftspres på ældreområdet. Antallet af personer over 66 år er steget mere end forventet og betyder en yderligere udgiftsstigning på ældreområdet ved uændret serviceniveau. Lav vækst i udskrivningsgrundlaget i 2008 påvirker fastsættelsen af udskrivningsgrundlaget i 2011, og skatteprovenuet må derfor nedjusteres. Stigende udgifter til kommunens bidrag til sygehusene og stigende udgifter til det specialiserede socialområde (Børne- og Familiecentret, voksenhandicap og udsatte grupper). Stigende udgifter til indkomstoverførsler, som overstiger de skøn der er indlagt i økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen. Især stiger udgifterne til kontanthjælp, fleksjob, førtidspensioner og integration. Afvikling af gæld på knap 14 mio.kr. til spildevandsselskabet over de næste 10 år. Etablering af tillægsbevillingsreserve til imødegåelse af uforudsete udgifter. Nødvendig styrkelse af kassebeholdning for at overholde kassekreditreglen. Regnskabet for 2009 udviser en overskridelse af serviceudgiftsbudgettet på 18 mio. kr. og en overskridelse af udgifterne til indkomstoverførsler med 6,2 mio. kr. Endvidere er de budgetterede indtægter ved salg af bygninger og grunde ikke realiseret. Disse forhold betyder et kasseforbrug i 2010 på 66,8 mio.kr. og et betydeligt fald i den gennemsnitlige kassebeholdning i Budgetoverskridelserne i 2009 vil påvirke den fremtidige gennemsnitlige kassebeholdning, hvorfor Odder Kommune får vanskeligt ved at overholde reglen om at kassebeholdningen skal være positiv, målt som dagligt gennemsnit for det sidste år. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio.kr , ,8 1. kvartal ,1 2. kvartal ,2 3. kvartal , , ,6

4 2 For Odder Kommune anbefales en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 42 mio.kr. Den kritiske grænse er på 22 mio.kr. svarende til kr. pr. indbygger. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den kritiske grænse nås i løbet af sommeren 2010, og omkring årsskiftet 2010/ 2011 bliver det vanskeligt at overholde kassekreditreglen. Kan kassekreditreglen ikke overholdes, skal der ansøges om dispensation hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På baggrund af de nævnte forhold, vurderes budgetunderskuddet i den kommende budgetperiode at udgøre 360 mio.kr., svarende til et gennemsnitligt årligt underskud på 90 mio.kr. Et løbende budgetunderskud på 90 mio.kr. svarer til 3,4 skatteprocentpoint eller en reduktion af serviceudgifterne med godt 10 procent. Nedenstående skøn er udarbejdet på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2010, KL s seneste skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskud fra staten. De endelige tilskud til kommunerne og udligningen mellem kommunerne fastlægges i juni måned i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Budget mio. kr. (- = overskud) Budgetoverslagsårene i budget Skatter og tilskud Driftsudgifter og renter Afdrag på lån og låneoptagelse Anlæg , ,0 2,8 15, , ,9-1,3 15, , ,3-4,8 15,7 Budgetunderskud i det vedtagne budget for ,2 13,4 12,9 21,5 før jordforsyning (byggemodning og jordsalg) 2.1 Yderligere demografisk udgiftspres på ældreområdet 2.2 Stigende udgifter til Region Midtjylland (sygehuse) 2.3 Nettovirkning af lav vækst i udskrivningsgrundlaget 2.4 Merudgifter til lægeerklæringer 2.5 Stigende udgifter til indkomstoverførsler 2.6 Bloktilskudsreduktion ved skatteforhøjelser i Afvikling af gæld til spildevandsselskab 2.8 Fald i øvrige indtægter fra dødsboer 2.9 Anlægsudgifter til vedligeholdelse af veje (kontrakt med LMK) Budgetunderskud før yderligere anlæg, tillægsbevillingsreserve og styrkelse af kassebeholdningen 2.10 Yderligere anlæg for at nå ramme på 40 mio.kr Tillægsbevillingsreserve Styrkelse af kassebeholdningen 2,3 2,5 9,0 1,0 5,0 0,5 1,4 1,0 2,7 3,0 2,0 1,0 5,0 1,1 1,4 1,0 3,1 3,5 2,4 1,0 5,0 1,1 1,4 1,0 3,1 4,0 2,8 1,0 5,0 1,1 1,4 1,0 2,7 2,7 2,7 2,7 52,6 33,3 34,1 43,6 21,6 10,0 10,0 21,6 15,0 10,0 21,6 20,0 10,0 21,6 25,0 10,0 Budgetunderskud før jordforsyning 94,2 79,9 85,7 100,2 Jordforsyningen, som omfatter byggemodningsudgifter, køb af jord og salg af jord, indgår ikke i ovenstående budgetskøn. Jordforsyningen forudsættes udgiftsneutral, således at udgifter til byggemodning finansieres ved salg af grunde set over en årrække. I forbindelse med salg af jord i Odder vest, skal der endvidere afdrages på jordkøbslånet på 93,5 mio.kr. Jordkøbslånet er optaget som afdragsfrit lån, dog skal der i henhold til reglerne om låneoptagelse afdrages på lånet i forbindelse med salg af jord.

5 3 Fra 2011 skal der tillægges 25 % moms til salgsprisen, hvilket sandsynligvis vil betyde et pres på prisen på byggegrunde uden moms, og dermed betyde en reduktion i overskuddet på salg af jord. 2. Baggrunden for stigningen i budgetunderskuddet. 2.1 Demografisk udgiftspres. Odder Kommune har gennem en lang årrække haft en positiv befolkningstilvækst, som i gennemsnit har været noget højere end den landsgennemsnitlige vækst. Befolkningstilvæksten og befolkningssammensætningen (demografi) har betydet et stigende udgiftspres. På trods af en fortsat befolkningstilvækst, er der siden 2008 sket et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-5 årige medens antallet af personer over 66 år er steget betydeligt. Denne demografiske udvikling betyder, at udgifterne til børnepasning er faldet og forventes fortsat at falde de kommende år, medens udgifterne til ældre stiger betydeligt. Faldet i udgifterne til børnepasning kan dog langt fra opveje udgiftsstigningen på ældreområdet. 30,0 25,0 20,0 Demografisk udgiftsændring i perioden i mio. kr. 20,7 24, 15,0 10,0 05,0 0,0-05,0-10,0 16,4 12,3 6,9 Ældreområdet Børnepasning 0-5 årige ,8-7,8-9,3-9,8-9,7-15,0 Det demografiske udgiftspres i perioden fremgår af nedenstående tabel. Demografisk udgiftspres kr. Ældreområdet Børnepasning 0-5 årige Børne- og Familiecentret Folkeskolen SFO Voksen handicapområdet Aktivitetsbestemte sundhedsbidrag Børnetandplejen I alt

6 Faktisk befolkningstilvækst og prognose Udviklingen i antallet af ældre over 79 år Udviklingen i antallet af ældre fra år

7 5 2.2 Stigende sundhedsudgifter. Odder Kommens bidrag til Region Midtjylland for sygehusindlæggelser mm udviser en udgiftsstigning ud over den udgiftsstigning der følger af den demografiske udvikling. Det har siden kommunalreformen i 2007 været vanskeligt at skønne over udgifterne på dette område idet afregningen mellem Regionerne og kommunerne har været under opbygning. I 2009 udgør betalingerne til Regionen 40,6 mio.kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mere end budgetteret i Udgifterne hertil er stort set ikke muligt at påvirke og må forventes at stige de kommende år. Betaling til Regionerne i mio. kr Budget 2009 Budget 2010 Betaling til sygehuse, sygesikring mm. 31,6 33,3 40,6 39,1 37,9 3.3 Lav vækst i udskrivningsgrundlaget. Det kan konstateres, at væksten i skattegrundlaget pr. indbygger i Odder Kommune i 2008 er væsentligt under landsgennemsnittet, hvilket vil påvirke finansieringssiden i negativ retning i de kommende år. Væksten i udskrivningsgrundlaget var i 2008 på 1,9 pct. på landsplan, medens væksten i Odder Kommune var på 0,8 pct. Forskellen betyder et provenutab på knap 10 mio. kr., når den modsatrettede virkning af udligningsordningerne mellem kommunerne indregnes. Budgetskønnet for 2011 indeholder en særlig økonomisk udfordring, idet Odder Kommune skal tilbagebetale skatter for ca. 26 mio. kr. til staten. Tilbagebetalingen skyldes, at Odder Kommune i 2008 selvbudgetterede udskrivningsgrundlaget bl.a. på baggrund af KL og Regeringens forventninger til udviklingen i indkomsterne fra 2005 til Det kan nu konstateres, at udviklingen i udskrivningsgrundlaget var meget lavere end skønnet ved budgetlægningen for Den for meget modtagne a contoskat for 2008 skal tilbagebetales i Når der modregnes for regulering af bloktilskuddet, udgør nettotilbagebetalingen ca. 21 mio.kr. Tilbagebetalingen vil ramme stort set alle de kommuner, som valgte selvbudgettering i 2008, og derfor er der i økonomiskønnet for 2011 indregnet en forventet forhøjelse af bloktilskuddet fra staten. Bloktilskudsforhøjelsen vil også komme de kommuner til gode, som har valgt statsgarantien i Vækst i udskrivningsgrundlaget i gennemsnit pr. skatteyder *) *) Odder Kommune 4,5 2,6 0,8-1,4 8,9 Hele Landet 5,6 3,3 1,9-1,4 8,9 *) KL s seneste skøn. 2.4 Stigende udgifter til lægeerklæringer. Regeringens ønske om at få flere kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet har betydet en stigning i forbruget af lægeerklæringer og speciallægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne. Udgifterne hertil er på 2 år steget med 45 % og udgør 1,6 mio. kr. i 2009, hvilket er 1,0 mio. kr. mere end budgetteret.

8 6 2.5 Stigende udgifter til indkomstoverførsler. Udgifterne til indkomstoverførsler stiger mere end forudsat i budget Stigningerne er på førtidspensioner, fleksjob, kontanthjælp og integration. KL forudsætter en stigning i indkomstoverførslerne fra budget 2009 til regnskab 2010 på 10 pct. I Odder Kommune forventes stigningen at udgøre 13 pct. Budgettet for 2010, som udgør 169,9 mio.kr. indeholder en stigning på 9,5 pct. fra budget 2009 til budget Den ikke budgetterede vækst i 2010 forventes at udgøre 5 mio.kr. Nettoudgifter til Indkomstoverførsler *) 2011 Mio.kr. Budget 134,5 149,3 155,3 169,9 182,3 Regnskab 133,1 149,1 161,5 174,9 Afvigelser mellem budget og regnskab -1,4-0,2 +6,2 +5,0 Vækst i forhold til % +21 % +31 % +37 % *) seneste skøn for regnskabsresultat Bloktilskudsreduktion som følge af skatteforhøjelser i Kommunerne løftede i budgettet for 2010 skatten med 269,9 mio. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Overskridelsen fordeles mellem de kommuner som satte skatte op og de øvrige kommuner efter følgende model: De kommuner som satte skatten op skal i 2010 indbetale 75 % af provenuet til staten, medes samtlige kommuner betaler de resterende 25 % af skatteforhøjelsen ved en reduktion i bloktilskuddet. I 2011 fordeles sanktionen med 50 % til de kommuner som satte skatte op og 50 % til samtlige kommuner. Fra 2012 betales sanktionen af samtlige kommuner. Staten anvender de indbetalte sanktionsbeløb til nedsættelser af den statslige bundskat for at overholde skattestoppet. Skattesanktioner overfor kommunerne i mio. kr De kommuner som satte skatte op betaler 202,2 134,8 Samtlige kommuner (også de kommuner som satte skatte op) 67,4 134,8 269,9 Odder Kommunes andel (en del af samtlige kommuner) 0,3 0,5 1,1 2.7 Afvikling af gæld til spildevandsselskab. Med udgangen af 2009 skylder Odder Kommune det nyoprettede spildevandsselskab knap 14 mio.kr., som afdrages over en 10 årig periode. 2.8 Fald i indtægterne fra dødsboer. Fra 2010 modtager kommunerne skat af dødsboer. I 2010 modtages skat af dødsboer for indkomståret Det var forudsat at indtægten fra dødsboer ville udgøre ca. 1,5 mio.kr. årligt, men som følge af lang sagsbehandlingstid hos SKAT er dødsboskatten i mange tilfælde først opgjort efter afregningstidspunktet med kommunerne, og skat opgjort efter afregningstidspunktet udbetales ikke til kommunerne.

9 7 I 2010 udbetales dødsboskatten for Dødsboskatten er på opgørelsestidspunktet maj 2009, opgjort til kr. 6 måneder senere udgør dødsboskatten kr. Odder Kommune går således glip af 1,3 mio. kr. KL s skøn over bloktilskuddet i perioden betragtes som noget usikker, bl.a. som følge af en forventet tilpasning af hele bloktilskudssystemet, dog forventes en nedgang i det statslige bloktilskud, som følge af en vækst i udskrivningsgrundlaget, som overstiger væksten i priser og lønninger. 2.9 Vedligeholdelse af veje en del af anlægsbudgettet. Odder Kommune har indgået en kontrakt om vedligeholdelse af veje udenfor bymæssig bebyggelse, dog ikke for veje som Odder Kommune overtog fra Århus Amt i forbindelse med kommunalreformen. Kontrakten, som er indgået med LMK løber fra til Kontrakten er på 29 mio. kr. i 2005 prisniveau. På baggrund af den løbende prisregulering skønnes udgiften at udgøre 2,7 mio.kr. i Anlægsbudgettet. Budgetoverslagsårene i det vedtagne budget for 2010, indeholder årlige anlægsarbejder for 15,7 mio. kr., hvilket er væsentligt lavere end de anlægsudgifter, som skønnes nødvendige for en kommune af Odder Kommunes størrelse. I henhold til den økonomiske politik er det for Odder Kommune nødvendigt med et årligt anlægsbudget på minimum 40 mio.kr., svarende til kr. pr. indbygger. Endvidere er anlægsbudgettet på 15,7 mio.kr. ikke finansieret af et overskud på driftsbudgettet, men ved låneoptagelse og kvalitetsfondstilskud fra staten. Anlægsrammen kan reelt ikke være mindre end 18,4 mio.kr., idet Odder Kommune som minimum skal afholde anlægsudgifter for 15,7 mio.kr. på kvalitetsfondsområdet for at undgå en reduktion i kvalitetsfondstilskuddet fra staten på 7,9 mio. kr. Nøgletal for anlægsudgifter pr. indbygger i budget Odder Smnl. Region Hele 2010 kom. Kom. Midtjyl. landet Anlægsudgift pr. indbygger før jordforsyning Anlægsrammen mio.kr Kvalitetsfondstilskud fra staten Låneoptagelse (skønnet dispensation) LMK-veje i oplandet 7,9 7,8 2,7 7,9 7,8 2,7 7,9 7,8 2,7 7,9 7,8 2,7 I alt nødvendig anlægsramme Yderligere anlæg for at nå 40 mio. kr. 18,4 21,6 18,4 21,6 18,4 21,6 18,4 21,6 I alt 40,0 40,0 40,0 40,0

10 Tillægsbevillingsreserve. Ved budgetlægningen for 2011 bør der tages højde for et vedvarende ikke demografisk betinget udgiftspres på det specialiserede socialområde, hjælpemidler og ældreområdet. Udgiftsvæksten begrundes i stigende plejetyngde på ældreområdet, øget behov for hjælpemidler, udvikling af nye hjælpemidler, tilgang på voksenhandicapområdet som følge af øgede overlevelsesmuligheder ved tilskadekomst og øget tilgang af børn og unge med særlige vanskeligheder. Disse områder, der tilsammen udgør 38 % af serviceudgifterne, er i 2009 tilført 19,5 mio.kr., bl.a. fra en særlig tillægsbevillingspulje, som var afsat i budget 2009, og tillægsbevillinger finansieret ved kasseforbrug. Ud over disse tillægsbevillinger er der et yderligere merforbrug på 8,6 mio. kr. på området for vanskeligt stillede børn og unge et merforbrug der påvirker de kommende års budgetter. Serviceudgifterne udgør 825 mio. kr. i 2009, hvilket er godt 18 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Endvidere vil der altid forekomme uafviselige ikke budgetterede merudgifter. Ovenstående udgifter er vanskelige at budgettere, idet udgangspunktet for budgetlægningen er at de vedtagne budgetrammer skal overholdes. I den nuværende situation, hvor Odder Kommunes kassebeholdning stort set er opbrugt, er det vigtigt, at der i budgettet indarbejdes en tillægsbevillingsramme til finansiering af uforudsete udgifter Styrkelse af kassebeholdningen. Som følge af merforbrug på serviceområdet og manglende indtægter fra salg af bygninger og grunde i 2009, udviser regnskabet i 2009 et kasseforbrug på 66,8 mio. kr. Kassebeholdningen var ved indgangen til 2009 på 59,3 mio.kr. Ved udgangen af 2009 er der en negativ kassebeholdning på 7,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning (12 måneders gennemsnit) er faldet fra 130 mio. kr. i 2008 til 43 mio. kr. i Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsætte med at falde i 2010, og i begyndelse af 2011 vil den gennemsnitlige kassebeholdning være meget tæt på 0, hvilket betyder, at Odder Kommune vil få vanskelig ved at overholde reglen om at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke må være negativ. Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre ca. 3 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter svarende til ca. 42 mio.kr. eller knap kr. pr. indbygger. Derfor er der behov for styrkelse af kassebeholdningen.

11 9 2. Udfordringer for Odder Kommune. På baggrund af de under pkt. 1 forventede vilkår for budgetlægningen , kan følgende udfordringer oplistes: 1. Etablering af nødvendig gennemsnitlig kassebeholdning for i første omgang at kunne overholde kassekreditreglen og dermed undgå at skulle søge om dispensation fra kassekreditreglen. 2. Overholdelse af de vedtagne budgetter, herunder fastlæggelse af klare og enkle styringsprincipper, som fastholdes. 3. Fortsat stigende serviceudgiftspres bl.a. som følge af den demografiske udvikling. 4. Stigning i antallet af ældre og stigning i udgiften pr. ældre. 5. Stigende udgifter til indkomstoverførsler som for nuværende stiger mere end på landsplan. 6. Stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde som følge af øget tilgang. 7. Etablering af økonomisk råderum til anlægsinvesteringer og udvikling. 8. Anlægsinvesteringer. 9. Kommunale kerneydelser contra øvrige kommunale serviceydelser. 10. Fastlæggelse af beskatningsniveau. 3. Den økonomiske situation for På baggrund af merforbruget i 2009 er vurderingen, at budgettet for 2010 hviler på et meget skrøbeligt grundlag, idet budgettet for 2010 stort set er fastlagt ud fra en forventning om at budgettet for 2009 blev overholdt. Specielt bør opmærksomheden rettes mod det specialiserede socialområde, ældreområdet og indkomstoverførslerne, idet disse 3 områder gennem en årrække har haft vanskeligt ved at overholde de vedtagne budgetter. Overholdelse af kassekreditreglen (den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv) og styrkelse af kassebeholdningen bliver omdrejningspunktet for 2010 og de kommende år. I 2010 vil stigningen i antallet af ældre, stigende udgifter til det specialiserede socialområde, stigende udgifter til sundhedsområdet (sygehuse) og et forventet øget pres på udgifterne til indkomstoverførsler betyde, at der skal sættes øget fokus på overholdelse af budgetterne. Det vil derfor være nødvendigt at iværksætte administrative og politiske initiativer, som bidrager til budgetoverholdelse. Den løbende budgetopfølgning og tilpasning af aktivitetsniveauet vil blive intensiveret på de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser. Endvidere er der i budgettet for 2010 indregnet indtægter for salg af grunde på 14,4 mio.kr., hvilket også bør indgå i den økonomiske risikovurdering. Budgettet indeholder låneoptagelse for knap 30 mio.kr., hvilket er væsentligt mere end der afdrages, dermed øges kommunens gæld og udgifterne til ydelser på lån øges betydeligt.

12 10 4. Økonomisk råderum skal komme indefra. Økonomisk balance og økonomisk råderum skal komme indefra gennem en nøje planlagt økonomisk strategi for de kommende 4 år. Hovedelementerne er fastholdelse af en positiv gennemsnitlig kassebeholdning, råderum til anlægsinvesteringer og uforudsete udgifter. Det vedtagne budget for 2010 og budgetoverslagsårene indeholder ikke et råderum til anlægsinvesteringer og nye initiativer. Den økonomiske virkelighed ved indgangen til den nye fire års valgperiode er derfor væsentlig anderledes end for 4 år siden. Flere års overskud på driften er vendt til underskud. Der vil derfor være behov for at se på kommunens udgifter og indtægter for at bringe balance i budgettet og skabe et råderum til fremtidige anlægsinvesteringer. Nedenstående viser råderummet (driftsoverskuddet) de seneste 6 år. Det foreløbige regnskabsresultat for 2009 udviser et negativ råderum på 8,4 mio.kr. Der var oprindeligt budgetteret med en driftsoverskud i 2009 på 14,1 mio.kr., men som følge af væsentlige budgetoverskridelser på Børne- og Familiecentret, ældreområdet, indkomstoverførsler samt renteudgifter i forbindelse med omlægning og løbetidsforlængelse af lån, er driftsoverskuddet vendt til et driftsunderskud. Mio.kr. Overskud på driftsbudgettet i perioden ,0 40,0 30,0 Budget 35,1 34,3 Regnskabsresultat 2009 foreløbig resultat 26,2 25,7 32,1 39,4 34,3 20,0 10,0 16,5 10,1 20,4 14,1 0,0-10, ,4-20,0 For at lægge fundamentet for en sund økonomi i hele valgperioden, skal initiativerne hertil tages i I forbindelse med at lægge et fundament for en sund økonomi, er det vigtigt, at budgettet bygger på realistiske budgetforudsætninger, således at det er realistisk at overholde budgetterne. Hvis udgifterne undervurderes, vil det skabe problemer ved efterfølgende budgetlægninger. Indenfor de seneste år, har der specielt på ældreområdet, hjælpemidler, det specialiserede socialområde og indkomstoverførsler været udgiftsstigninger, som ikke var forudsat i budgettet, hvilket har skabt balanceproblemer ved budgetlægningen.

13 11 Det er reelt spild af gode kræfter, hvis Byrådet har arbejdet hårdt på at skabe budgetbalance, at ikke budgetterede udgiftsstigninger efterfølgende skaber ubalance. Udgiftsstigningerne på ældreområdet, hjælpemidler, det specialiserede socialområde og indkomstoverførsler har over en årrække opbrugt det råderum, som Byrådet har forsøgt at skabe gennem budgetforbedringer. Udgiftsstyringen skal have høj prioritet i denne valgperiode, ellers vil Byrådet tvinges ud i tilbagevendende besparelsesrunder. Elementerne i denne udgiftsstyring er klare og enkle styringsprincipper, realistiske budgetter og løbende tilpasning af serviceniveauet. Det har stor betydning, at der i både Byråd, administrationen og institutioner, er opbakning til en offensiv styringskultur. Der skal være enighed om, at styring af kommunens økonomi er et meget højt prioriteret mål, som alle har et ansvar for at bidrage til. Opgaven i denne valgperiode vil overvejende bestå i at skabe økonomisk balance. Der kan ikke forventes økonomisk råderum til nye initiativer. Debatten om omfanget og indholdet i kommunens opgaver bliver en central del af den kommende budgetlægning. 5. Bloktilskuds- og udligningssystemet får et serviceeftersyn. Regeringen har nedsat et finansieringsudvalg som skal se på eventuelle justeringer af det nuværende bloktilskuds- og udligningssystem, men en forventning om, at en eventuel ændring af udligningssystemet fra 2012 skal bidrage til et økonomisk råderum, vil være for risikabel at vente på, endsige indregne i budgettet. 6. Vurdering og prioritering. Dette notat skal sammen med andet baggrundsmateriale give Byrådet mulighed for at foretage en samlet vurdering og prioritering af hvordan serviceniveauet, skatteniveauet mm skal sammensættes i Odder Kommune. For at opnå: økonomisk balance, råderum for anlægsinvesteringer, styrket kassebeholdning og reserver til uforudsete engangsudgifter og merudgifter, må Byrådet beslutte: hårdere prioritering af opgaverne, store udgiftsreduktioner som vil betyde lavere serviceniveau, øget brugerbetaling og skattestigninger.

14 12 7. Udviklingen i Odder Kommunes kassebeholdning. For en kommune af Odder Kommunes størrelse, anbefales en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne. I 2010 svarer det til en anbefalet gennemsnitlig kassebeholdning på 42 mio. kr. Kassekreditreglen for kommunerne: I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 9, skal en kommunes likvide aktiver over de sidste 12 måneder være positiv. Bl.a. som følge af finanskrisen, overskridelser af driftsbudgettet og igangsætning af nødvendige uforudsete anlægsarbejder er Odder Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning faldet fra 130 mio.kr. i 2008 til 43 mio. kr. i I slutningen af 2. kvartal 2010 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være faldet til et kritisk niveau på ca kr. pr. indbygger, svarende til knap 22 mio.kr., og inden udgangen af 1. Kvartal 2011 forventes det vanskeligt at overholde kassekreditreglen. 140,0 120,0 100,0 Gennemsnitlig kassebeholdning de seneste 365 dage i mio. kr. Fald i gennemsnitlig kassebeholdning pr. måned Skønne udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning Faktisk gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til bogføring Kritisk grænse for gennemsnitlig likviditet (1.000 kr. pr. indbygger) Anbefalet gennemsnitlig kassebeholdning 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-5,6-6,3-6,7-8,8-7,1-8,0-6,4-9,5-7,8-8,5-6,5-4,9-3,9-3,0 Dec jan feb. mar apr maj Jun jul aug sep okt nov dec Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Jan feb mar Såfremt Odder Kommune må ansøge om dispensation fra kassekreditreglen, vil Indenrigs- og Socialministeriet stille krav om, at Odder Kommune opstiller en realiserbar handlingsplan for genskabelse af en gennemsnitlig kassebeholdning, som har en niveau svarende til den anbefalede størrelse på 42 mio. kr. Indenrigs- og Socialministeriet vil følge udviklingen bl.a. gennem løbende tilsyn med den faktiske udvikling i forhold til den aftalte handlingsplan.

15 13 Nedenstående diagram viser kassebeholdningen pr svarende til kassebeholdningen som den er opgjort i det kommunale regnskab. Kassebeholdningen den er det foreløbige regnskabsresultat. Mio.kr. 120,0 100,0 Kassebeholdningen ultimo regnskabsåret 100,8 80,0 73,7 60,0 59,3 40,0 23,8 20,0 7,9 8,9 11,6 6,3 0,0-20, ,5 Nedenstående diagram viser ændringen af kassebeholdningen i forhold til det budgetterede (negative beløb = kasseforbrug). Styrkelsen af kassebeholdningen i 2006 skyldes overvejende salg af bygninger og grunde. Styrkelsen af kassebeholdningen i 2007 skyldes overvejende at en lang række betalinger blev udskudt til 2008 som følge af kommunalreformen. Kasseforbruget i 2008 skyldes jordkøb, overskridelse af driftsbudgettet, forbrug af opsparede anlægsmidler og afvikling af skyldige beløb i forbindelse med kommunalreformen. Kasseforbruget i 2009 skyldes overskridelse af driftsbudgettet og manglende salg af bygninger og grunde. 60,0 Mio.kr. 49,9 40,0 20,0 10,6 17,5 27,3 0,0 1,6 1,6-20,0-5,3-8,8-0,1-4,6-40,0-60,0 Budgetteret ændring af kassebeholdningen Faktisk ændring af kassebeholdningen -41,5-80, ,8

16 Likviditet efter kassekreditreglen kr. pr. indb. ultimo 4. kvartal Københavns Kommune Brønderslev Kommune Tårnby Kommune Guldborgsund Kommune Helsingør Kommune Gentofte Kommune Brøndby Kommune Hørsholm Kommune Esbjerg Kommune Kalundborg Kommune Herlev Kommune Morsø Kommune Læsø Kommune Samsø Kommune Frederiksberg Kommune Faxe Kommune Gladsaxe Kommune Sønderborg Kommune Greve Kommune Thisted Kommune Rudersdal Kommune Ishøj Kommune Århus Kommune Egedal Kommune Lemvig Kommune Sorø Kommune Glostrup Kommune Vejle Kommune Solrød Kommune Langeland Kommune Rødovre Kommune Kerteminde Kommune Favrskov Kommune Gribskov Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Norddjurs Kommune Varde Kommune Aabenraa Kommune Odense Kommune Odder Kommune Ballerup Kommune Albertslund Kommune Vejen Kommune Dragør Kommune Lejre Kommune Randers Kommune Gennemsnit Allerød Kommune Hvidovre Kommune Assens Kommune Furesø Kommune Kolding Kommune Horsens Kommune Hillerød Kommune Viborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Stevns Kommune Svendborg Kommune Køge Kommune Rebild Kommune Frederikssund Kommune Ringsted Kommune Struer Kommune Lolland Kommune Billund Kommune Fredericia Kommune Fanø Kommune Jammerbugt Kommune Bornholms Kommune Frederikshavn Kommune Skive Kommune Nordfyns Kommune Høje-Taastrup Kommune Halsnæs Kommune Skanderborg Kommune Vesthimmerlands Kommune Herning Kommune Vordingborg Kommune Haderslev Kommune Syddjurs Kommune Roskilde Kommune Mariagerfjord Kommune Ærø Kommune Holbæk Kommune Nyborg Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Vallensbæk Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Hedensted Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Ikast-Brande Kommune Silkeborg Kommune Tønder Kommune Fredensborg Kommune Holstebro Kommune Middelfart Kommune Odsherred Kommune

17 15 8. Serviceudgifterne i budget Serviceudgifter i budget 2010 Udgifter Indtægter Netto kr.. Serviceudgifter i alt Fritid, bibliotek og Kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og familiecenter Ældreområdet Voksne handicappede Redningsberedskab Byråd og administration Veje og Grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhversvfremme og turisme Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Arbejdsmarked

18 16 Hovedoversigt 1. økonomiskøn for perioden Mio.kr. Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indtægter: Skatter -816,7-872,6-905,2-941,6 Generelle tilskud m.v. -245,6-232,8-232,0-231,5 I alt indtægter , , , ,2 Driftsudgifter: Serviceudgifter 873,4 880,6 887,6 897,2 Forsikrede ledige 32,9 32,9 32,9 32,9 Overførsler 182,3 185,7 194,3 203,5 Renter 10,2 10,3 10,3 10,2 PL-regulering 22,4 47,7 74,5 I alt driftsudgifter 1.098, , , ,4 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 36,5 26,4 35,7 45,2 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 40,0 40,0 40,0 40,0 Salg af bygninger RESULTAT AF DRIFT OG ANLÆG 76,5 66,4 75,7 85,2 Lån mm Afdrag på lån 12,1 12,7 13,3 14,3 Låneoptagelse -10,3-10,3-10,3-10,3 Finansforskydninger 6,0 1,2-2,9 1,1 I alt lån mm 7,7 3,5 0,0 5,0 RESULTAT AF DRIFT, ANLÆG OG LÅN 84,2 69,9 75,7 90,2 Jordforsyning Salg af jord -10,0-10,0-10,0-10,0 Køb af jord og byggemodning 10,0 10,0 10,0 10,0 I alt jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 RESLUTAT I ALT 84,2 69,9 75,7 90,2 Styrkelse af kassebeholdningen 10,0 10,0 10,0 10,0 Underskud efter styrkelse af kassebeholdningen 94,2 79,9 85,7 100,2

19 17 Nøgletal På de følgende sider præsenteres en nøgletalsanalyse af Odder Kommunes økonomiske situation og overordnede skatte- og udgiftspolitik. Analysen bygger på data for 2010 budgettet Alle nøgletal stammer fra ECO Nøgletal 2010 som også findes på Det fremgår af nøgletallene, at Odder Kommunes beskatningsniveau (skatteprocent og grundskyldspromille sammenvejet) udgør 24,94 pct. medens den på landsplan udgør 24,93 pct. Odder kommunes tilskud fra staten udgør kr. pr. indbygger medens den på landsplan udgør kr. Det er denne forskel som i høj grad er medvirkende årsag til at Odder Kommunes budgetunderskud. Nøgletal for budget 2010 Indbyggertal Odder Kommune Smnl. Gruppen Region Midtjyll. Hele landet Skatteindtægter pr. indbygger Tilskud og udligning pr. indbygger Skattefinansierede driftsudgifter pr. indbygger Selskabsskatter Renter Driftsreslutat pr. indbygger Anlægsudgifter excl. jordforsyning pr. indbygger Beskatningsgrundlag (skat og grundskyld) Ressourcegrundlag (alle finansieringsposter) Udskrivningsprocent 24,90 25,44 25,16 24,90 Grundskyldspromille 27,40 24,14 25,17 25,92 Beskatningsniveau 24,94 25,13 25,00 24,93 Serviceudgifter pr. indbygger Børnepasning pr. 0-5 årig Folkeskolen pr årig (incl. udgifter til specialklasser) Efterskoler pr årige Ungdommens uddannelsesvejledning pr årig Skolefritidsordninger pr årig Ældre og hjælpemidler pr. 65+ år Børn og unge med særlige behov pr årig Specialpædagogisk bistand til førskolebørn pr. 0-5 årig Specialklasser 6-16 årige Voksen med særlige behov (voksenhandicap) pr. 18+ årig Folkebibliotek pr. indbygger Museer pr. indbygger Lokaletilskud pr. indbygger Ungdomsskoler pr årig Musikskole pr. indbygger Tilskud til haller mm pr. indbygger Vejvæsen pr. indbygger

20 18 Nøgletal for budget 2010 Indbyggertal Odder Kommune Smnl. Gruppen Region Midtjyll. Hele landet Vintertjeneste pr. indbygger Redningsberedskab pr. indbygger Byråd, råd og nævn pr. indbygger Administration (Rådhuset) pr. indbygger Erhvervsservice pr. indbygger Turisme pr. indbygger Miljø og natur (excl. personale) pr. indbygger Kommunal tandpleje pr årig Sundhedspleje pr årig Sundhed, genoptræning og forebyggelse pr. indbygger Indkomstoverførsler pr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltinger pr årig Sygedagpenge pr årig Førtidspensioner Revalidering og fleksjob pr årig Øvrige nøgletal Gennemsnitlig skolestørrelse i Klassekvotient i ,1 20,2 20,1 20,3 Andel af elever i den kommunele folkeskole pct. 80,3 85,0 87,9 86,6 Andel af elever i privatskoler 19,7 15,0 12,1 13,4 Andel elever i specialklasser 4,0 3,3 2,8 3,3 Andel elever med udenlandsk herkomst 3,6 7,0 5,9 8,6 Undervisningstidens andel af lærernes arbejdstid 35,6 35,5 35,6 35,8 Andel af 67+ årige der modtager hjemmehjælp 19,3 18,5 18,9 19,8 Brugere af privat leverandør til hjemmehjælp 37,9 17,5 15,8 20,4

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 04.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Serviceudgifter pr. indbygger i B14 Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger fra B13 til B14 Driftsbalance iht. budgetlov i B14 pr. indbygger Udvikling i 0-16

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere