Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763"

Transkript

1 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer finansiering og serviceniveau Direktionen Marts

2 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang økonomiskøn for perioden Demografisk udgiftspres... 3 Befolkningsudviklingen og stigning i antal 67+ årige... 4 Stigende sundhedsudgifter... 5 Lav vækst i udskrivningsgrundlaget i 2008 påvirker budget Stigning i udgifterne til lægeerklæringer... 5 Stigning i udgifterne til indkomstoverførsler... 6 Bloktilskuddet reduceret fra 2010 på grund af skatteforhøjelser fra Afvikling af gæld til spildevandsselskab... 6 Fald i indtægter fra dødsboer Kontrakt på vedligeholdelse af veje udenfor byerne... 7 Anlægsbudgettet Tillægsbevillingsreserve... 8 Styrkelse af kassebeholdningen... 8 Udfordringer for Odder Kommune... 9 Økonomien i Økonomisk råderum skal komme indefra Bloktilskud for et serviceeftersyn Vurdering og prioritering Udviklingen i kassebeholdningen Likviditet i kommunerne i 4. Kvartal Serviceudgifter i budget Hovedoversigt for budget Nøgletal

3 1 1. Resume: Udfordringens omfang. Finanskrisen, stort fald i væksten i udskrivningsgrundlaget, flere ældre, stigende udgifter til det specialiserede socialområde og indkomstoverførsler, vil i den kommende budgetperiode sætte landets kommuner og ikke mindst Odder Kommune under et betydeligt økonomisk pres. Endvidere vil stigningen i den samlede offentlige gæld stige markant de kommende år, og en konsekvens heraf vil blive en meget stram statslig økonomisk styring af kommunerne, hvor kommunerne uanset det stigende udgiftspres må forvente krav om nulvækst. Det vedtagne budget for 2010 og budgetoverslagsårene indeholder samlet set et budgetunderskud på i alt 60 mio. kr., svarende til et gennemsnitligt årligt budgetunderskud på 15 mio.kr. før jordforsyning. Reelt er underskuddet væsentligt større, idet en række økonomiske udfordringer ikke er indregnet i budgettet. Disse udfordringer omfatter: Genetablering af en for Odder Kommune nødvendig årlig anlægsramme på 40 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2010 blev der i budgetoverslagsårene afsat en årlig anlægsramme på 15,7 mio. kr. Stigende demografisk udgiftspres på ældreområdet. Antallet af personer over 66 år er steget mere end forventet og betyder en yderligere udgiftsstigning på ældreområdet ved uændret serviceniveau. Lav vækst i udskrivningsgrundlaget i 2008 påvirker fastsættelsen af udskrivningsgrundlaget i 2011, og skatteprovenuet må derfor nedjusteres. Stigende udgifter til kommunens bidrag til sygehusene og stigende udgifter til det specialiserede socialområde (Børne- og Familiecentret, voksenhandicap og udsatte grupper). Stigende udgifter til indkomstoverførsler, som overstiger de skøn der er indlagt i økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen. Især stiger udgifterne til kontanthjælp, fleksjob, førtidspensioner og integration. Afvikling af gæld på knap 14 mio.kr. til spildevandsselskabet over de næste 10 år. Etablering af tillægsbevillingsreserve til imødegåelse af uforudsete udgifter. Nødvendig styrkelse af kassebeholdning for at overholde kassekreditreglen. Regnskabet for 2009 udviser en overskridelse af serviceudgiftsbudgettet på 18 mio. kr. og en overskridelse af udgifterne til indkomstoverførsler med 6,2 mio. kr. Endvidere er de budgetterede indtægter ved salg af bygninger og grunde ikke realiseret. Disse forhold betyder et kasseforbrug i 2010 på 66,8 mio.kr. og et betydeligt fald i den gennemsnitlige kassebeholdning i Budgetoverskridelserne i 2009 vil påvirke den fremtidige gennemsnitlige kassebeholdning, hvorfor Odder Kommune får vanskeligt ved at overholde reglen om at kassebeholdningen skal være positiv, målt som dagligt gennemsnit for det sidste år. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Mio.kr , ,8 1. kvartal ,1 2. kvartal ,2 3. kvartal , , ,6

4 2 For Odder Kommune anbefales en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 42 mio.kr. Den kritiske grænse er på 22 mio.kr. svarende til kr. pr. indbygger. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den kritiske grænse nås i løbet af sommeren 2010, og omkring årsskiftet 2010/ 2011 bliver det vanskeligt at overholde kassekreditreglen. Kan kassekreditreglen ikke overholdes, skal der ansøges om dispensation hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På baggrund af de nævnte forhold, vurderes budgetunderskuddet i den kommende budgetperiode at udgøre 360 mio.kr., svarende til et gennemsnitligt årligt underskud på 90 mio.kr. Et løbende budgetunderskud på 90 mio.kr. svarer til 3,4 skatteprocentpoint eller en reduktion af serviceudgifterne med godt 10 procent. Nedenstående skøn er udarbejdet på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2010, KL s seneste skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget og bloktilskud fra staten. De endelige tilskud til kommunerne og udligningen mellem kommunerne fastlægges i juni måned i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Budget mio. kr. (- = overskud) Budgetoverslagsårene i budget Skatter og tilskud Driftsudgifter og renter Afdrag på lån og låneoptagelse Anlæg , ,0 2,8 15, , ,9-1,3 15, , ,3-4,8 15,7 Budgetunderskud i det vedtagne budget for ,2 13,4 12,9 21,5 før jordforsyning (byggemodning og jordsalg) 2.1 Yderligere demografisk udgiftspres på ældreområdet 2.2 Stigende udgifter til Region Midtjylland (sygehuse) 2.3 Nettovirkning af lav vækst i udskrivningsgrundlaget 2.4 Merudgifter til lægeerklæringer 2.5 Stigende udgifter til indkomstoverførsler 2.6 Bloktilskudsreduktion ved skatteforhøjelser i Afvikling af gæld til spildevandsselskab 2.8 Fald i øvrige indtægter fra dødsboer 2.9 Anlægsudgifter til vedligeholdelse af veje (kontrakt med LMK) Budgetunderskud før yderligere anlæg, tillægsbevillingsreserve og styrkelse af kassebeholdningen 2.10 Yderligere anlæg for at nå ramme på 40 mio.kr Tillægsbevillingsreserve Styrkelse af kassebeholdningen 2,3 2,5 9,0 1,0 5,0 0,5 1,4 1,0 2,7 3,0 2,0 1,0 5,0 1,1 1,4 1,0 3,1 3,5 2,4 1,0 5,0 1,1 1,4 1,0 3,1 4,0 2,8 1,0 5,0 1,1 1,4 1,0 2,7 2,7 2,7 2,7 52,6 33,3 34,1 43,6 21,6 10,0 10,0 21,6 15,0 10,0 21,6 20,0 10,0 21,6 25,0 10,0 Budgetunderskud før jordforsyning 94,2 79,9 85,7 100,2 Jordforsyningen, som omfatter byggemodningsudgifter, køb af jord og salg af jord, indgår ikke i ovenstående budgetskøn. Jordforsyningen forudsættes udgiftsneutral, således at udgifter til byggemodning finansieres ved salg af grunde set over en årrække. I forbindelse med salg af jord i Odder vest, skal der endvidere afdrages på jordkøbslånet på 93,5 mio.kr. Jordkøbslånet er optaget som afdragsfrit lån, dog skal der i henhold til reglerne om låneoptagelse afdrages på lånet i forbindelse med salg af jord.

5 3 Fra 2011 skal der tillægges 25 % moms til salgsprisen, hvilket sandsynligvis vil betyde et pres på prisen på byggegrunde uden moms, og dermed betyde en reduktion i overskuddet på salg af jord. 2. Baggrunden for stigningen i budgetunderskuddet. 2.1 Demografisk udgiftspres. Odder Kommune har gennem en lang årrække haft en positiv befolkningstilvækst, som i gennemsnit har været noget højere end den landsgennemsnitlige vækst. Befolkningstilvæksten og befolkningssammensætningen (demografi) har betydet et stigende udgiftspres. På trods af en fortsat befolkningstilvækst, er der siden 2008 sket et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-5 årige medens antallet af personer over 66 år er steget betydeligt. Denne demografiske udvikling betyder, at udgifterne til børnepasning er faldet og forventes fortsat at falde de kommende år, medens udgifterne til ældre stiger betydeligt. Faldet i udgifterne til børnepasning kan dog langt fra opveje udgiftsstigningen på ældreområdet. 30,0 25,0 20,0 Demografisk udgiftsændring i perioden i mio. kr. 20,7 24, 15,0 10,0 05,0 0,0-05,0-10,0 16,4 12,3 6,9 Ældreområdet Børnepasning 0-5 årige ,8-7,8-9,3-9,8-9,7-15,0 Det demografiske udgiftspres i perioden fremgår af nedenstående tabel. Demografisk udgiftspres kr. Ældreområdet Børnepasning 0-5 årige Børne- og Familiecentret Folkeskolen SFO Voksen handicapområdet Aktivitetsbestemte sundhedsbidrag Børnetandplejen I alt

6 Faktisk befolkningstilvækst og prognose Udviklingen i antallet af ældre over 79 år Udviklingen i antallet af ældre fra år

7 5 2.2 Stigende sundhedsudgifter. Odder Kommens bidrag til Region Midtjylland for sygehusindlæggelser mm udviser en udgiftsstigning ud over den udgiftsstigning der følger af den demografiske udvikling. Det har siden kommunalreformen i 2007 været vanskeligt at skønne over udgifterne på dette område idet afregningen mellem Regionerne og kommunerne har været under opbygning. I 2009 udgør betalingerne til Regionen 40,6 mio.kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mere end budgetteret i Udgifterne hertil er stort set ikke muligt at påvirke og må forventes at stige de kommende år. Betaling til Regionerne i mio. kr Budget 2009 Budget 2010 Betaling til sygehuse, sygesikring mm. 31,6 33,3 40,6 39,1 37,9 3.3 Lav vækst i udskrivningsgrundlaget. Det kan konstateres, at væksten i skattegrundlaget pr. indbygger i Odder Kommune i 2008 er væsentligt under landsgennemsnittet, hvilket vil påvirke finansieringssiden i negativ retning i de kommende år. Væksten i udskrivningsgrundlaget var i 2008 på 1,9 pct. på landsplan, medens væksten i Odder Kommune var på 0,8 pct. Forskellen betyder et provenutab på knap 10 mio. kr., når den modsatrettede virkning af udligningsordningerne mellem kommunerne indregnes. Budgetskønnet for 2011 indeholder en særlig økonomisk udfordring, idet Odder Kommune skal tilbagebetale skatter for ca. 26 mio. kr. til staten. Tilbagebetalingen skyldes, at Odder Kommune i 2008 selvbudgetterede udskrivningsgrundlaget bl.a. på baggrund af KL og Regeringens forventninger til udviklingen i indkomsterne fra 2005 til Det kan nu konstateres, at udviklingen i udskrivningsgrundlaget var meget lavere end skønnet ved budgetlægningen for Den for meget modtagne a contoskat for 2008 skal tilbagebetales i Når der modregnes for regulering af bloktilskuddet, udgør nettotilbagebetalingen ca. 21 mio.kr. Tilbagebetalingen vil ramme stort set alle de kommuner, som valgte selvbudgettering i 2008, og derfor er der i økonomiskønnet for 2011 indregnet en forventet forhøjelse af bloktilskuddet fra staten. Bloktilskudsforhøjelsen vil også komme de kommuner til gode, som har valgt statsgarantien i Vækst i udskrivningsgrundlaget i gennemsnit pr. skatteyder *) *) Odder Kommune 4,5 2,6 0,8-1,4 8,9 Hele Landet 5,6 3,3 1,9-1,4 8,9 *) KL s seneste skøn. 2.4 Stigende udgifter til lægeerklæringer. Regeringens ønske om at få flere kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet har betydet en stigning i forbruget af lægeerklæringer og speciallægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne. Udgifterne hertil er på 2 år steget med 45 % og udgør 1,6 mio. kr. i 2009, hvilket er 1,0 mio. kr. mere end budgetteret.

8 6 2.5 Stigende udgifter til indkomstoverførsler. Udgifterne til indkomstoverførsler stiger mere end forudsat i budget Stigningerne er på førtidspensioner, fleksjob, kontanthjælp og integration. KL forudsætter en stigning i indkomstoverførslerne fra budget 2009 til regnskab 2010 på 10 pct. I Odder Kommune forventes stigningen at udgøre 13 pct. Budgettet for 2010, som udgør 169,9 mio.kr. indeholder en stigning på 9,5 pct. fra budget 2009 til budget Den ikke budgetterede vækst i 2010 forventes at udgøre 5 mio.kr. Nettoudgifter til Indkomstoverførsler *) 2011 Mio.kr. Budget 134,5 149,3 155,3 169,9 182,3 Regnskab 133,1 149,1 161,5 174,9 Afvigelser mellem budget og regnskab -1,4-0,2 +6,2 +5,0 Vækst i forhold til % +21 % +31 % +37 % *) seneste skøn for regnskabsresultat Bloktilskudsreduktion som følge af skatteforhøjelser i Kommunerne løftede i budgettet for 2010 skatten med 269,9 mio. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Overskridelsen fordeles mellem de kommuner som satte skatte op og de øvrige kommuner efter følgende model: De kommuner som satte skatten op skal i 2010 indbetale 75 % af provenuet til staten, medes samtlige kommuner betaler de resterende 25 % af skatteforhøjelsen ved en reduktion i bloktilskuddet. I 2011 fordeles sanktionen med 50 % til de kommuner som satte skatte op og 50 % til samtlige kommuner. Fra 2012 betales sanktionen af samtlige kommuner. Staten anvender de indbetalte sanktionsbeløb til nedsættelser af den statslige bundskat for at overholde skattestoppet. Skattesanktioner overfor kommunerne i mio. kr De kommuner som satte skatte op betaler 202,2 134,8 Samtlige kommuner (også de kommuner som satte skatte op) 67,4 134,8 269,9 Odder Kommunes andel (en del af samtlige kommuner) 0,3 0,5 1,1 2.7 Afvikling af gæld til spildevandsselskab. Med udgangen af 2009 skylder Odder Kommune det nyoprettede spildevandsselskab knap 14 mio.kr., som afdrages over en 10 årig periode. 2.8 Fald i indtægterne fra dødsboer. Fra 2010 modtager kommunerne skat af dødsboer. I 2010 modtages skat af dødsboer for indkomståret Det var forudsat at indtægten fra dødsboer ville udgøre ca. 1,5 mio.kr. årligt, men som følge af lang sagsbehandlingstid hos SKAT er dødsboskatten i mange tilfælde først opgjort efter afregningstidspunktet med kommunerne, og skat opgjort efter afregningstidspunktet udbetales ikke til kommunerne.

9 7 I 2010 udbetales dødsboskatten for Dødsboskatten er på opgørelsestidspunktet maj 2009, opgjort til kr. 6 måneder senere udgør dødsboskatten kr. Odder Kommune går således glip af 1,3 mio. kr. KL s skøn over bloktilskuddet i perioden betragtes som noget usikker, bl.a. som følge af en forventet tilpasning af hele bloktilskudssystemet, dog forventes en nedgang i det statslige bloktilskud, som følge af en vækst i udskrivningsgrundlaget, som overstiger væksten i priser og lønninger. 2.9 Vedligeholdelse af veje en del af anlægsbudgettet. Odder Kommune har indgået en kontrakt om vedligeholdelse af veje udenfor bymæssig bebyggelse, dog ikke for veje som Odder Kommune overtog fra Århus Amt i forbindelse med kommunalreformen. Kontrakten, som er indgået med LMK løber fra til Kontrakten er på 29 mio. kr. i 2005 prisniveau. På baggrund af den løbende prisregulering skønnes udgiften at udgøre 2,7 mio.kr. i Anlægsbudgettet. Budgetoverslagsårene i det vedtagne budget for 2010, indeholder årlige anlægsarbejder for 15,7 mio. kr., hvilket er væsentligt lavere end de anlægsudgifter, som skønnes nødvendige for en kommune af Odder Kommunes størrelse. I henhold til den økonomiske politik er det for Odder Kommune nødvendigt med et årligt anlægsbudget på minimum 40 mio.kr., svarende til kr. pr. indbygger. Endvidere er anlægsbudgettet på 15,7 mio.kr. ikke finansieret af et overskud på driftsbudgettet, men ved låneoptagelse og kvalitetsfondstilskud fra staten. Anlægsrammen kan reelt ikke være mindre end 18,4 mio.kr., idet Odder Kommune som minimum skal afholde anlægsudgifter for 15,7 mio.kr. på kvalitetsfondsområdet for at undgå en reduktion i kvalitetsfondstilskuddet fra staten på 7,9 mio. kr. Nøgletal for anlægsudgifter pr. indbygger i budget Odder Smnl. Region Hele 2010 kom. Kom. Midtjyl. landet Anlægsudgift pr. indbygger før jordforsyning Anlægsrammen mio.kr Kvalitetsfondstilskud fra staten Låneoptagelse (skønnet dispensation) LMK-veje i oplandet 7,9 7,8 2,7 7,9 7,8 2,7 7,9 7,8 2,7 7,9 7,8 2,7 I alt nødvendig anlægsramme Yderligere anlæg for at nå 40 mio. kr. 18,4 21,6 18,4 21,6 18,4 21,6 18,4 21,6 I alt 40,0 40,0 40,0 40,0

10 Tillægsbevillingsreserve. Ved budgetlægningen for 2011 bør der tages højde for et vedvarende ikke demografisk betinget udgiftspres på det specialiserede socialområde, hjælpemidler og ældreområdet. Udgiftsvæksten begrundes i stigende plejetyngde på ældreområdet, øget behov for hjælpemidler, udvikling af nye hjælpemidler, tilgang på voksenhandicapområdet som følge af øgede overlevelsesmuligheder ved tilskadekomst og øget tilgang af børn og unge med særlige vanskeligheder. Disse områder, der tilsammen udgør 38 % af serviceudgifterne, er i 2009 tilført 19,5 mio.kr., bl.a. fra en særlig tillægsbevillingspulje, som var afsat i budget 2009, og tillægsbevillinger finansieret ved kasseforbrug. Ud over disse tillægsbevillinger er der et yderligere merforbrug på 8,6 mio. kr. på området for vanskeligt stillede børn og unge et merforbrug der påvirker de kommende års budgetter. Serviceudgifterne udgør 825 mio. kr. i 2009, hvilket er godt 18 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Endvidere vil der altid forekomme uafviselige ikke budgetterede merudgifter. Ovenstående udgifter er vanskelige at budgettere, idet udgangspunktet for budgetlægningen er at de vedtagne budgetrammer skal overholdes. I den nuværende situation, hvor Odder Kommunes kassebeholdning stort set er opbrugt, er det vigtigt, at der i budgettet indarbejdes en tillægsbevillingsramme til finansiering af uforudsete udgifter Styrkelse af kassebeholdningen. Som følge af merforbrug på serviceområdet og manglende indtægter fra salg af bygninger og grunde i 2009, udviser regnskabet i 2009 et kasseforbrug på 66,8 mio. kr. Kassebeholdningen var ved indgangen til 2009 på 59,3 mio.kr. Ved udgangen af 2009 er der en negativ kassebeholdning på 7,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning (12 måneders gennemsnit) er faldet fra 130 mio. kr. i 2008 til 43 mio. kr. i Den gennemsnitlige kassebeholdning vil fortsætte med at falde i 2010, og i begyndelse af 2011 vil den gennemsnitlige kassebeholdning være meget tæt på 0, hvilket betyder, at Odder Kommune vil få vanskelig ved at overholde reglen om at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke må være negativ. Odder Kommunes kassebeholdning bør i gennemsnit udgøre ca. 3 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter svarende til ca. 42 mio.kr. eller knap kr. pr. indbygger. Derfor er der behov for styrkelse af kassebeholdningen.

11 9 2. Udfordringer for Odder Kommune. På baggrund af de under pkt. 1 forventede vilkår for budgetlægningen , kan følgende udfordringer oplistes: 1. Etablering af nødvendig gennemsnitlig kassebeholdning for i første omgang at kunne overholde kassekreditreglen og dermed undgå at skulle søge om dispensation fra kassekreditreglen. 2. Overholdelse af de vedtagne budgetter, herunder fastlæggelse af klare og enkle styringsprincipper, som fastholdes. 3. Fortsat stigende serviceudgiftspres bl.a. som følge af den demografiske udvikling. 4. Stigning i antallet af ældre og stigning i udgiften pr. ældre. 5. Stigende udgifter til indkomstoverførsler som for nuværende stiger mere end på landsplan. 6. Stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde som følge af øget tilgang. 7. Etablering af økonomisk råderum til anlægsinvesteringer og udvikling. 8. Anlægsinvesteringer. 9. Kommunale kerneydelser contra øvrige kommunale serviceydelser. 10. Fastlæggelse af beskatningsniveau. 3. Den økonomiske situation for På baggrund af merforbruget i 2009 er vurderingen, at budgettet for 2010 hviler på et meget skrøbeligt grundlag, idet budgettet for 2010 stort set er fastlagt ud fra en forventning om at budgettet for 2009 blev overholdt. Specielt bør opmærksomheden rettes mod det specialiserede socialområde, ældreområdet og indkomstoverførslerne, idet disse 3 områder gennem en årrække har haft vanskeligt ved at overholde de vedtagne budgetter. Overholdelse af kassekreditreglen (den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv) og styrkelse af kassebeholdningen bliver omdrejningspunktet for 2010 og de kommende år. I 2010 vil stigningen i antallet af ældre, stigende udgifter til det specialiserede socialområde, stigende udgifter til sundhedsområdet (sygehuse) og et forventet øget pres på udgifterne til indkomstoverførsler betyde, at der skal sættes øget fokus på overholdelse af budgetterne. Det vil derfor være nødvendigt at iværksætte administrative og politiske initiativer, som bidrager til budgetoverholdelse. Den løbende budgetopfølgning og tilpasning af aktivitetsniveauet vil blive intensiveret på de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser. Endvidere er der i budgettet for 2010 indregnet indtægter for salg af grunde på 14,4 mio.kr., hvilket også bør indgå i den økonomiske risikovurdering. Budgettet indeholder låneoptagelse for knap 30 mio.kr., hvilket er væsentligt mere end der afdrages, dermed øges kommunens gæld og udgifterne til ydelser på lån øges betydeligt.

12 10 4. Økonomisk råderum skal komme indefra. Økonomisk balance og økonomisk råderum skal komme indefra gennem en nøje planlagt økonomisk strategi for de kommende 4 år. Hovedelementerne er fastholdelse af en positiv gennemsnitlig kassebeholdning, råderum til anlægsinvesteringer og uforudsete udgifter. Det vedtagne budget for 2010 og budgetoverslagsårene indeholder ikke et råderum til anlægsinvesteringer og nye initiativer. Den økonomiske virkelighed ved indgangen til den nye fire års valgperiode er derfor væsentlig anderledes end for 4 år siden. Flere års overskud på driften er vendt til underskud. Der vil derfor være behov for at se på kommunens udgifter og indtægter for at bringe balance i budgettet og skabe et råderum til fremtidige anlægsinvesteringer. Nedenstående viser råderummet (driftsoverskuddet) de seneste 6 år. Det foreløbige regnskabsresultat for 2009 udviser et negativ råderum på 8,4 mio.kr. Der var oprindeligt budgetteret med en driftsoverskud i 2009 på 14,1 mio.kr., men som følge af væsentlige budgetoverskridelser på Børne- og Familiecentret, ældreområdet, indkomstoverførsler samt renteudgifter i forbindelse med omlægning og løbetidsforlængelse af lån, er driftsoverskuddet vendt til et driftsunderskud. Mio.kr. Overskud på driftsbudgettet i perioden ,0 40,0 30,0 Budget 35,1 34,3 Regnskabsresultat 2009 foreløbig resultat 26,2 25,7 32,1 39,4 34,3 20,0 10,0 16,5 10,1 20,4 14,1 0,0-10, ,4-20,0 For at lægge fundamentet for en sund økonomi i hele valgperioden, skal initiativerne hertil tages i I forbindelse med at lægge et fundament for en sund økonomi, er det vigtigt, at budgettet bygger på realistiske budgetforudsætninger, således at det er realistisk at overholde budgetterne. Hvis udgifterne undervurderes, vil det skabe problemer ved efterfølgende budgetlægninger. Indenfor de seneste år, har der specielt på ældreområdet, hjælpemidler, det specialiserede socialområde og indkomstoverførsler været udgiftsstigninger, som ikke var forudsat i budgettet, hvilket har skabt balanceproblemer ved budgetlægningen.

13 11 Det er reelt spild af gode kræfter, hvis Byrådet har arbejdet hårdt på at skabe budgetbalance, at ikke budgetterede udgiftsstigninger efterfølgende skaber ubalance. Udgiftsstigningerne på ældreområdet, hjælpemidler, det specialiserede socialområde og indkomstoverførsler har over en årrække opbrugt det råderum, som Byrådet har forsøgt at skabe gennem budgetforbedringer. Udgiftsstyringen skal have høj prioritet i denne valgperiode, ellers vil Byrådet tvinges ud i tilbagevendende besparelsesrunder. Elementerne i denne udgiftsstyring er klare og enkle styringsprincipper, realistiske budgetter og løbende tilpasning af serviceniveauet. Det har stor betydning, at der i både Byråd, administrationen og institutioner, er opbakning til en offensiv styringskultur. Der skal være enighed om, at styring af kommunens økonomi er et meget højt prioriteret mål, som alle har et ansvar for at bidrage til. Opgaven i denne valgperiode vil overvejende bestå i at skabe økonomisk balance. Der kan ikke forventes økonomisk råderum til nye initiativer. Debatten om omfanget og indholdet i kommunens opgaver bliver en central del af den kommende budgetlægning. 5. Bloktilskuds- og udligningssystemet får et serviceeftersyn. Regeringen har nedsat et finansieringsudvalg som skal se på eventuelle justeringer af det nuværende bloktilskuds- og udligningssystem, men en forventning om, at en eventuel ændring af udligningssystemet fra 2012 skal bidrage til et økonomisk råderum, vil være for risikabel at vente på, endsige indregne i budgettet. 6. Vurdering og prioritering. Dette notat skal sammen med andet baggrundsmateriale give Byrådet mulighed for at foretage en samlet vurdering og prioritering af hvordan serviceniveauet, skatteniveauet mm skal sammensættes i Odder Kommune. For at opnå: økonomisk balance, råderum for anlægsinvesteringer, styrket kassebeholdning og reserver til uforudsete engangsudgifter og merudgifter, må Byrådet beslutte: hårdere prioritering af opgaverne, store udgiftsreduktioner som vil betyde lavere serviceniveau, øget brugerbetaling og skattestigninger.

14 12 7. Udviklingen i Odder Kommunes kassebeholdning. For en kommune af Odder Kommunes størrelse, anbefales en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne. I 2010 svarer det til en anbefalet gennemsnitlig kassebeholdning på 42 mio. kr. Kassekreditreglen for kommunerne: I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 9, skal en kommunes likvide aktiver over de sidste 12 måneder være positiv. Bl.a. som følge af finanskrisen, overskridelser af driftsbudgettet og igangsætning af nødvendige uforudsete anlægsarbejder er Odder Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning faldet fra 130 mio.kr. i 2008 til 43 mio. kr. i I slutningen af 2. kvartal 2010 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være faldet til et kritisk niveau på ca kr. pr. indbygger, svarende til knap 22 mio.kr., og inden udgangen af 1. Kvartal 2011 forventes det vanskeligt at overholde kassekreditreglen. 140,0 120,0 100,0 Gennemsnitlig kassebeholdning de seneste 365 dage i mio. kr. Fald i gennemsnitlig kassebeholdning pr. måned Skønne udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning Faktisk gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til bogføring Kritisk grænse for gennemsnitlig likviditet (1.000 kr. pr. indbygger) Anbefalet gennemsnitlig kassebeholdning 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-5,6-6,3-6,7-8,8-7,1-8,0-6,4-9,5-7,8-8,5-6,5-4,9-3,9-3,0 Dec jan feb. mar apr maj Jun jul aug sep okt nov dec Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Jan feb mar Såfremt Odder Kommune må ansøge om dispensation fra kassekreditreglen, vil Indenrigs- og Socialministeriet stille krav om, at Odder Kommune opstiller en realiserbar handlingsplan for genskabelse af en gennemsnitlig kassebeholdning, som har en niveau svarende til den anbefalede størrelse på 42 mio. kr. Indenrigs- og Socialministeriet vil følge udviklingen bl.a. gennem løbende tilsyn med den faktiske udvikling i forhold til den aftalte handlingsplan.

15 13 Nedenstående diagram viser kassebeholdningen pr svarende til kassebeholdningen som den er opgjort i det kommunale regnskab. Kassebeholdningen den er det foreløbige regnskabsresultat. Mio.kr. 120,0 100,0 Kassebeholdningen ultimo regnskabsåret 100,8 80,0 73,7 60,0 59,3 40,0 23,8 20,0 7,9 8,9 11,6 6,3 0,0-20, ,5 Nedenstående diagram viser ændringen af kassebeholdningen i forhold til det budgetterede (negative beløb = kasseforbrug). Styrkelsen af kassebeholdningen i 2006 skyldes overvejende salg af bygninger og grunde. Styrkelsen af kassebeholdningen i 2007 skyldes overvejende at en lang række betalinger blev udskudt til 2008 som følge af kommunalreformen. Kasseforbruget i 2008 skyldes jordkøb, overskridelse af driftsbudgettet, forbrug af opsparede anlægsmidler og afvikling af skyldige beløb i forbindelse med kommunalreformen. Kasseforbruget i 2009 skyldes overskridelse af driftsbudgettet og manglende salg af bygninger og grunde. 60,0 Mio.kr. 49,9 40,0 20,0 10,6 17,5 27,3 0,0 1,6 1,6-20,0-5,3-8,8-0,1-4,6-40,0-60,0 Budgetteret ændring af kassebeholdningen Faktisk ændring af kassebeholdningen -41,5-80, ,8

16 Likviditet efter kassekreditreglen kr. pr. indb. ultimo 4. kvartal Københavns Kommune Brønderslev Kommune Tårnby Kommune Guldborgsund Kommune Helsingør Kommune Gentofte Kommune Brøndby Kommune Hørsholm Kommune Esbjerg Kommune Kalundborg Kommune Herlev Kommune Morsø Kommune Læsø Kommune Samsø Kommune Frederiksberg Kommune Faxe Kommune Gladsaxe Kommune Sønderborg Kommune Greve Kommune Thisted Kommune Rudersdal Kommune Ishøj Kommune Århus Kommune Egedal Kommune Lemvig Kommune Sorø Kommune Glostrup Kommune Vejle Kommune Solrød Kommune Langeland Kommune Rødovre Kommune Kerteminde Kommune Favrskov Kommune Gribskov Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Norddjurs Kommune Varde Kommune Aabenraa Kommune Odense Kommune Odder Kommune Ballerup Kommune Albertslund Kommune Vejen Kommune Dragør Kommune Lejre Kommune Randers Kommune Gennemsnit Allerød Kommune Hvidovre Kommune Assens Kommune Furesø Kommune Kolding Kommune Horsens Kommune Hillerød Kommune Viborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Stevns Kommune Svendborg Kommune Køge Kommune Rebild Kommune Frederikssund Kommune Ringsted Kommune Struer Kommune Lolland Kommune Billund Kommune Fredericia Kommune Fanø Kommune Jammerbugt Kommune Bornholms Kommune Frederikshavn Kommune Skive Kommune Nordfyns Kommune Høje-Taastrup Kommune Halsnæs Kommune Skanderborg Kommune Vesthimmerlands Kommune Herning Kommune Vordingborg Kommune Haderslev Kommune Syddjurs Kommune Roskilde Kommune Mariagerfjord Kommune Ærø Kommune Holbæk Kommune Nyborg Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune Vallensbæk Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Hedensted Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Ikast-Brande Kommune Silkeborg Kommune Tønder Kommune Fredensborg Kommune Holstebro Kommune Middelfart Kommune Odsherred Kommune

17 15 8. Serviceudgifterne i budget Serviceudgifter i budget 2010 Udgifter Indtægter Netto kr.. Serviceudgifter i alt Fritid, bibliotek og Kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og familiecenter Ældreområdet Voksne handicappede Redningsberedskab Byråd og administration Veje og Grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhversvfremme og turisme Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Arbejdsmarked

18 16 Hovedoversigt 1. økonomiskøn for perioden Mio.kr. Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indtægter: Skatter -816,7-872,6-905,2-941,6 Generelle tilskud m.v. -245,6-232,8-232,0-231,5 I alt indtægter , , , ,2 Driftsudgifter: Serviceudgifter 873,4 880,6 887,6 897,2 Forsikrede ledige 32,9 32,9 32,9 32,9 Overførsler 182,3 185,7 194,3 203,5 Renter 10,2 10,3 10,3 10,2 PL-regulering 22,4 47,7 74,5 I alt driftsudgifter 1.098, , , ,4 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 36,5 26,4 35,7 45,2 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 40,0 40,0 40,0 40,0 Salg af bygninger RESULTAT AF DRIFT OG ANLÆG 76,5 66,4 75,7 85,2 Lån mm Afdrag på lån 12,1 12,7 13,3 14,3 Låneoptagelse -10,3-10,3-10,3-10,3 Finansforskydninger 6,0 1,2-2,9 1,1 I alt lån mm 7,7 3,5 0,0 5,0 RESULTAT AF DRIFT, ANLÆG OG LÅN 84,2 69,9 75,7 90,2 Jordforsyning Salg af jord -10,0-10,0-10,0-10,0 Køb af jord og byggemodning 10,0 10,0 10,0 10,0 I alt jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 RESLUTAT I ALT 84,2 69,9 75,7 90,2 Styrkelse af kassebeholdningen 10,0 10,0 10,0 10,0 Underskud efter styrkelse af kassebeholdningen 94,2 79,9 85,7 100,2

19 17 Nøgletal På de følgende sider præsenteres en nøgletalsanalyse af Odder Kommunes økonomiske situation og overordnede skatte- og udgiftspolitik. Analysen bygger på data for 2010 budgettet Alle nøgletal stammer fra ECO Nøgletal 2010 som også findes på Det fremgår af nøgletallene, at Odder Kommunes beskatningsniveau (skatteprocent og grundskyldspromille sammenvejet) udgør 24,94 pct. medens den på landsplan udgør 24,93 pct. Odder kommunes tilskud fra staten udgør kr. pr. indbygger medens den på landsplan udgør kr. Det er denne forskel som i høj grad er medvirkende årsag til at Odder Kommunes budgetunderskud. Nøgletal for budget 2010 Indbyggertal Odder Kommune Smnl. Gruppen Region Midtjyll. Hele landet Skatteindtægter pr. indbygger Tilskud og udligning pr. indbygger Skattefinansierede driftsudgifter pr. indbygger Selskabsskatter Renter Driftsreslutat pr. indbygger Anlægsudgifter excl. jordforsyning pr. indbygger Beskatningsgrundlag (skat og grundskyld) Ressourcegrundlag (alle finansieringsposter) Udskrivningsprocent 24,90 25,44 25,16 24,90 Grundskyldspromille 27,40 24,14 25,17 25,92 Beskatningsniveau 24,94 25,13 25,00 24,93 Serviceudgifter pr. indbygger Børnepasning pr. 0-5 årig Folkeskolen pr årig (incl. udgifter til specialklasser) Efterskoler pr årige Ungdommens uddannelsesvejledning pr årig Skolefritidsordninger pr årig Ældre og hjælpemidler pr. 65+ år Børn og unge med særlige behov pr årig Specialpædagogisk bistand til førskolebørn pr. 0-5 årig Specialklasser 6-16 årige Voksen med særlige behov (voksenhandicap) pr. 18+ årig Folkebibliotek pr. indbygger Museer pr. indbygger Lokaletilskud pr. indbygger Ungdomsskoler pr årig Musikskole pr. indbygger Tilskud til haller mm pr. indbygger Vejvæsen pr. indbygger

20 18 Nøgletal for budget 2010 Indbyggertal Odder Kommune Smnl. Gruppen Region Midtjyll. Hele landet Vintertjeneste pr. indbygger Redningsberedskab pr. indbygger Byråd, råd og nævn pr. indbygger Administration (Rådhuset) pr. indbygger Erhvervsservice pr. indbygger Turisme pr. indbygger Miljø og natur (excl. personale) pr. indbygger Kommunal tandpleje pr årig Sundhedspleje pr årig Sundhed, genoptræning og forebyggelse pr. indbygger Indkomstoverførsler pr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltinger pr årig Sygedagpenge pr årig Førtidspensioner Revalidering og fleksjob pr årig Øvrige nøgletal Gennemsnitlig skolestørrelse i Klassekvotient i ,1 20,2 20,1 20,3 Andel af elever i den kommunele folkeskole pct. 80,3 85,0 87,9 86,6 Andel af elever i privatskoler 19,7 15,0 12,1 13,4 Andel elever i specialklasser 4,0 3,3 2,8 3,3 Andel elever med udenlandsk herkomst 3,6 7,0 5,9 8,6 Undervisningstidens andel af lærernes arbejdstid 35,6 35,5 35,6 35,8 Andel af 67+ årige der modtager hjemmehjælp 19,3 18,5 18,9 19,8 Brugere af privat leverandør til hjemmehjælp 37,9 17,5 15,8 20,4

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere