KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter"

Transkript

1 KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet for en mere sammenhængende og effektiv indsats for forebyggelse og bekæmpelse af rotter på tværs af kommuner, staten og private, da rotteforekomsterne har været stigende de senere år. KL bakker op om at der laves en handlingsplan, der sigter på både at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter. Det sikrer, at alle aktører ved hvad der arbejdes mod. Side 1 af 8 Samlet set øger handlingsplanen udgifterne for kommunerne til forebyggelse og bekæmpelse af rotter udgifter der vil betyde højere gebyrer for grundejerne. Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af høringssvaret. Generelle bemærkninger KL støtter, at der kommer en handlingsplan der anviser retningen for hvordan der vil arbejdes for at gøre både forebyggelse og bekæmpelse af rotter mere effektiv og sammenhængende. Den nye bekendtgørelse lægger op til en væsentlig forøgelse i antallet af rottespærrer i landets kloakledninger, hvilket giver anledning til en opmærksomhed på den øgede risiko for tilstopninger, og hvad der evt. kan iværksættes for at imødegå problemet. En rottespærre er ikke altid den bedste løsning, og det er ikke et mål i sig selv at opsætte flere rottespærrer, men at de opsættes der hvor det giver mening og er muligt. Der er også både udgifter til drift og vedligeholdes mm. Opsætning af rottespærrer kan være årsag til nedsættelse af flow-hastighed i kloakken. Det samt selve tilstedeværelsen af rottespærrerne vil øge risikoen for tilstopning. En tilgængelig viden om antal af rottespærrer samt deres placering, vil kunne bidrage til en vurdering af, om det er teknisk (u)muligt at opsætte en rottespærre på et specifikt sted. Denne viden om placering kan desuden være med til at sikre, at fremtidige opgaver i kloakken kan ske uden at ødelægge materiel eller rottespærrer. I lighed med at borgere skal anmelde rotter digitalt, bør det også sikres at de private sikringsordninger og bekæmpere skal anvende det digitale system kommunen stiller til rådighed. Det vil potentielt kunne give en lettere administration. KL støtter de fleste af initiativerne, men har også betænkeligheder ved flere, ikke mindst om udvidelsen af personkredsen der kan bekæmpe rotter med

2 gift herunder landmænd på baggrund af et 1-dags kursus vil svække arbejdet med forebyggelse og resistensstrategien. KL s bemærkninger og forslag til de enkelte initiativer følger nedenfor. KL ser frem til den videre dialog vedr. udmøntningen af de forskellige elementer i handlingsplanen. Med venlig hilsen Hjalte Nordman Bie Side 2 af 8 Bemærkninger til de enkelte initiativer 1.1 Præcisering af krav ved installation og servicering af rottespærrer KL støtter dette initiativ med at smidiggøre arbejdsgangen for bekæmpelsesfirmaerne. Det skal dog også bemærkes, at der sjældent er autoriserede kloakmestre i kommunerne eller forsyningsselskaberne. Lempelsen vil dermed ikke have betydning for kommunerne, da det forsat vil kræve at kommunen kontakter et kloakmesterfirma til at installere og servicere rottespærrerne. 1.2 Krav om rotteundersøgelse ved opsætning af rottespærrer Undersøgelse af ledningsnettet i forbindelse med opsætning af rottespærrer er som udgangspunkt et godt initiativ, med henblik på at afsløre fejl og mangler, da værdien af rottespærren dermed øges. KL læser forslaget som at det kun gælder for de kommunale institutioner, hvor kommunen er grundejer og dermed ikke er et generelt krav. KL gør opmærksom på at det vil øge de administrative omkostningerne i kommunerne. Forslaget er ganske kort beskrevet i handlingsplanen, men der er flere forhold som mangler afklaring, herunder sammenhæng til forslag 2.1 i handlingsplanen hvor der foreslås krav om opsætning af rottespærrer til visse private institutioner. Et generelt krav om at undersøge hele kloaksystemet opstrøms, med alle ledninger og brønde, kan være en meget stor og omkostningstung opgave, især hvor det drejer sig om store ejendomme, samt grunde hvor ikke alle kloakledninger er kendte og registreret. Der er derfor behov for en nærmere afgrænsning af, hvilket omfang af kloakundersøgelser der skal fortages for at lokalisere fejl og mangler inden for rottespærre. Det bør præciseres, at det er kommunen der afgør, hvilke dele af kloaksystemet, det er relevant at undersøge før rottespærren kan opsættes. Ellers risikere vi at forslagets intention er ude af proportion med effekten. Erfaringen er, at defekter ofte opdages hurtigt, netop pga. af rotter, og derefter repareres. Når forslaget ses i sammenhæng med forslag 2.1 i udkastet til handlingsplanen, hvor kommunen får ansvar for at opsætte rottespærrer på visse private institutioner, kan det ses som at ansvarsfordelingen ændres. Udgangspunktet i den nuværende rottebekendtgørelse er, at det er grundejeren der skal sikre sin ejendom, herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.

3 Det skal bemærkes, at det er en forudsætning for en tv-inspektions normale gennemførelse, at grundejer er i besiddelse af en oversigtsplan over de ledningsstrækninger og brønde, der skal undersøges. For at inspektionen kan give et korrekt billede af kloaksystemets tilstand, skal de ledningsstrækninger og brønde, som skal inspiceres være rengjorte, dvs. oprenset og spulet, brønddækslerne skal være tilgængelige/fritlagte og let oplukkelige. Det er grundejers ansvar hvis ledningerne er utilstrækkeligt rensede, hvis dækslerne er blokerede - eksempelvis af parkerede biler, - eller inspektionen hindres af stor vandføring - eksempelvis på grund af pludseligt skybrud. I praksis er det derfor ikke hensigtsmæssigt, at det er kommunen, der har ansvar og skal betale for at undersøge kloaksystemet opstrøms rottespærren hos private grundejere og det vil være en stor administrativ byrde at pålægge kommunen at forestå en tv-inspektion på private ejendomme. Side 3 af Styrket indsats ved vildtfodringspladser KL støtter at der tages initiativ til at styrke indsatsen for forebyggelse af rotter ved vildtfodringspladser. Kommunerne har ikke kendskab til vildtfodringspladserne, det er derfor godt at vejledningen målrettes jægere, og andre der passer vildtfodringspladser. Men kommunerne har dermed ikke mulighed for at hjælpe med at kontrollere/dokumentere at vejledningen har nogen virkning. Vejledningen kan med fordel, udover et forebyggelseselement, også indeholde et afsnit om giftfri rottebekæmpelse med opsætning af f.eks. siddepæle til rovfugle, som er beskrevet i Metoder og udstyr til giftfri rottebekæmpelse, Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse Øget krav til opsætning af rottespærrer ved offentlige institutioner Dette initiativ vil betyde en væsentlig øget administration og øget ressourceforbrug i kommunerne. KL forstår forslaget sådan, at kommunen med grundejers tilladelse skal forestå opsætning af rottespærre og efterfølgende tv-inspektion opstrøms på alle institutioner (også private) med særligt udsatte brugere, hvilket skal finansieres af gebyret for rottebekæmpelse. Opsætning af rottespærrer kan være en god idé, og en god måde at forebygge rotteforekomster i institutionerne, men det skal være under de rigtige forudsætninger. KL har derfor en række bemærkninger og spørgsmål til dette initiativ. I høringsudkastet er der krav om, at alle institutioner skal forsynes med rottespærrer og dermed udgår den hidtidige formulering hensigtsmæssig og teknisk muligt. Et skal ses ikke muligt at gennemføre i praksis. Et skal vil i praksis betyde væsentlige udgifter til etablering bl.a. fordi brønde skal fritlægges, brønde skal bygges om, for at kunne nedsætte rottespærrer og ledningerne med bagfald skal omlægges. Det skal fortsat ikke være nødvendigt at sætte rottespærrer ned, hvor der ikke er rotter i forvejen, f.eks. hvor det omkringliggende kloaknet er med pumpebrønde. Desuden kan der være udfordringer ved, at vandflowet i kloakken nedsættes så meget ved installation af en rottespærre, at opstuvninger medfører ødelæggelser ved oversvømmelser med kloakvand i kældre o. lign.

4 Kommunen har allerede i nuværende bekendtgørelse en forpligtigelse til at lade undersøge om det er muligt at opnå tilladelse fra grundejer til at opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger, der fører ind til eksisterende hospitaler (også private), byggemodninger af hospitaler, samt andre steder i kloaknettet efter aftale med spildevandsselskabet. Med handlingsplanen udvides dette til også at omfatte en lang række andre private institutioner, hvor der skal installeres rottespærrer. I forhold til den tidligere bekendtgørelse og nuværende handlingsplan mangler der dog fortsat en redegørelse af ansvars- og rollefordelingen. Herunder følgende spørgsmål: Som udgangspunkt skal private grundejere betale rottesikring på egen grund, evt. efter påbud fra kommunen. Er der med forslaget ændret ved dette udgangspunkt? Hvem er ansvarlig for annoncering af etableringen, drift og vedligeholdelse af rottespærre på privat grund? Hvem er ansvarlig i tilfælde af skader forårsaget af rottespærre, f.eks. skader som skyldes tilstopning af kloak og evt. oversvømmelse af privat ejendom? Det er i forhold til sidstnævnte ikke nok at henvise til civile søgsmål. Hvad skal kommunen gøre, hvis grundejer som ikke nødvendigvis er identisk med institutionen siger nej til opsætning af rottespærre? Side 4 af 8 I den forbindelse skal vi pege på, at det er grundejers ansvar at sikre og renholde ejendommen, herunder ejendommens stikledninger og brønde således gælder dette også private institutioner. Det er derfor betænkeligt, hvis fællesskabet (via opkrævning med ejendomsskatten) skal finansiere nødvendige tiltag som følge af manglende vedligeholdelse på private institutioner. Det fremgår ikke tydeligt af udkastet til handlingsplanen, hvilke institutioner der præcis menes. Det anbefales derfor at Miljøstyrelsen nærmere definere, hvilke institutioner der er omfattet af kravet om montering af rottespærre. Er det fx også dagplejere? Hvis kravet også gælder dagplejere forventer vi, at det kan blive en ret omfattende opgave, som kan være svær at nå inden for tidsfristen på 3 år. 2.2 Kommunens handlingsplan gældende for privat bekæmpelse KL støtter overordnet dette forslag, da det kan give bedre sammenhæng med hele bekæmpelsen i kommunen. Men alt efter hvordan forslaget skrues sammen, kan det også ende med meget administration og kontrol, uden at den samlede bekæmpelse styrkes. Forslaget vurderes at give øgede administrative omkostninger. Forslaget mangler at beskrive hvordan de kommunale handlingsplaner skal forholde sig til den private bekæmpelse. Hvordan skal kommunen følge op på, at de private også følger kommunens strategi og evt. håndhæve den? Er det et tiltag kommunen skal føre tilsyn med, og hvilke sanktionsmuligheder har kommunen overfor de private bekæmpere? Det er ikke uden udfordringer, da kommunerne ikke har overblik over hvor alle private sikringsordninger er. Kommunernes handlingsplaner kan i dag ikke nødvendigvis bare overføres til private, så det kræver at der laves klare rammer for hvad der skal indgå i

5 handlingsplanen ift. de private bekæmpere. Ikke mindst fordi mange private bekæmpere arbejder i flere kommuner, og det skal være nemt for dem at finde ud af hvad de skal forholde sig til i de forskellige handlingsplaner. Det må være de private bekæmperes pligt selv at orientere sig i og følge den kommunale handlingsplan. Hvis kommunen skal føre kontrol med at de private følger kommunens strategi, skal kommunen kunne forlange dokumentation for relevante aktiviteter. Det kan være i form af at de private bekæmpere pålægges at indberette mere fyldestgørende oplysninger oplysninger om deres bekæmpelse, og at deres indberetning sker gennem et digitalt system. Det kunne fx være at bekæmpelsesfirmaerne selv indberetter til Rottereden/Rottehullet. Side 5 af Bedre datagrundlag KL støtter at der iværksættes initiativer til at få en bedre kvalitet af data og bedre indberetning. KL ser specielt, at der er behov for at sikre bedre indberetning fra de private sikringsordninger og bekæmpere. Til forskel fra den kommunale bekæmpelse, er der i dag et meget ringe overblik over den bekæmpelse, der foregår i de private sikringsordninger. Der er stor forskel på, i hvilken grad sikringsfirmaerne indberetter om rotteforekomst til kommunerne, herunder om årsag til tilholdet etc. For at få et bedre datagrundlag, foreslås det at give sikringsfirmaerne pligt til at indberette direkte til rottereden, herunder når der er konstateret rotter i en sikringsordning samt giftforbrug. Dette kan træde i stedet for det nugældende krav om, at indberette til de enkelte kommuner. I dag skal de private firmaer indberette sikringsordninger og giftforbrug til kommunerne, som så efterfølgende skal indberette det til Danmark MiljøPortal (DMP). Denne toleddede arbejdsgang er uhensigtsmæssig, både administrativt og i forhold til at sikre en ordentlig datakvalitet. På denne måde får firmaerne kun ét sted at indberette, og det mindsker risikoen for fejl (fx at der indberettes til en forkert kommune). Det ovenstående gælder også for primærproducenter, hvis forslag 2.4 i udkastet til handlingsplan gennemføres. Rottedatabasen hos Danmarks Miljøportal er finansieret i fællesskab mellem kommunerne og staten. Da kommunerne også er dataejere, er det vigtigt at kommunerne bliver inddraget i udarbejdelsen af det foreslåede digitale værktøj, således at der enighed om, hvorledes dataudtræk bliver anvendt/fortolket. 2.4 Primærproducenters bekæmpelse på egen bedrift KL mener ikke at dette forslag bør forfølges. Formålet med handlingsplanen er en mere sammenhængende og effektiv indsat for både forebyggelse og bekæmpelse af rotter, og vi mener ikke initiativet understøtter dette. Forslaget vil føre til øget administrative omkostninger i kommunerne. Dermed risikeres det at de øgede omkostninger der opleves i landbruget, og som forslaget skal afhjælpe, i stedet påføres borgerne.

6 Dette forslag har fokus på giftbekæmpelsen, og risikerer at underminere resistensstrategien, hvis der ikke sættes klare krav op for hvornår primærproducenterne selv må bekæmpe med gift. Når der konstateres rotter, skal årsagen til rottetilholdet først og fremmest bringes i orden. Hos landbrugene er der som oftest problemer med fritliggende korn og foderspild, kombineret med utætte bygninger og åbentstående porte der er problemet. Disse forhold skal bringes i orden i det konkrete tilfælde, ellers risikeres det at der forsøges bekæmpes rotter, uden at årsagen til at deres tilhold udbedres. Af udkastet til handlingsplanen fremgår ikke under hvilke betingelser kommunen skal godkende primærproducenternes anmodning om selv at stå for rottebekæmpelse. Det er vigtigt at det fremgår helt klart af en kommende bekendtgørelse. KL mener der skal være styr på ovenstående skitseret problemstilling, ligesom det skal klarlægges hvordan primærproducenterne får adgang til giften. En tiltag kunne være, at forud for kommunens godkendelse pålægges det primærproducenten at lade et bekæmpelsesfirma foretage en bygningsgennemgang, der har til formål at identificere fejl og mangler ved bygninger, afløbssystemer og arealer. Bygningsgennemgangen skal fremsendes sammen med primærproducentens anmodning om, selv at stå for bekæmpelsen, således at kommunen har mulighed for at påbyde primærproducenten at udbedre de konstaterede fejl og mangler. Med dette tilstræbes en bedre sikkerhed mod indtrængende rotter. Fokus i den nuværende bekendtgørelse er lagt på forebyggelse/bygningssikring og ikke på giftudlægning, hvilket har flere fordele. Primært vil forebyggelse/bygningssikring, med de krav der stilles hertil, være et effektivt forebyggelsesværn samtidig med, at giftudlægningen, der udelukkende har karakter af bekæmpelse, kan minimeres eller helt udelades. Side 6 af 8 Med indførelsen af primærproducenters bekæmpelse på egen bedrift vil kommunen skulle føre et øget tilsyn. Kommunen skal have mulighed for i særlige tilfælde at nægte og/eller tilbagekalde primærproducentens tilladelse til selv at stå for bekæmpelsen, såfremt den pågældende gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed. 2.5 Udvidet adgang til fuld rotteautorisation KL er betænkelige ved dette initiativ, som vil føre til øget administrative omkostninger, herunder en øget tilsynsforpligtelse for kommunerne. Det skal overvejes hvordan udvidelsen til den fulde rotteautorisation afgrænses, herunder hvad der menes med at en person som en fast del af deres erhverv skal arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Der kan komme mange aktører på området, som kommunerne skal føre tilsyn med. Muligheden for udvidet adgang til fuld rotteautorisation til f.eks. boligselskaber og grovvareselskaber kan være medvirkende til at undergrave værdien af autorisationerne. Det kræver mere end et teoretisk autorisationskursus at blive en god rottebekæmper. I dag sker der typisk en sidemandsoplæring af nye personer i faget, og det tager tid at opnå erfaring selv når man arbejder med det hver dag. At lægge bekæmpelsen i hænderne på viceværter og lignende, som måske i bedste fald har en håndfuld rottesager om året, vil ikke give en god bekæmpelse. I værste fald kan det betyde, at sagerne trækker ud og boliglejere lades i stikken.

7 Autoriserede personer skal endvidere pålægges at indberette oplysninger om deres bekæmpelse, jf. bemærkningerne til initiativ 2.3. Det risikeres at initiativet vil modvirke resistens strategien, og det skal derfor sikres at forholdene som gør at der kommer rotter, først udbedres. Ved større boligselskaber er der ofte problemer med kloak, tagudluftninger, bygningsfejl, bygningsnær beplantning mv. 2.6 Udenfor kommunal åbningstid Dette forslag vil medføre betydelige ekstra omkostninger i kommunerne, da der bl.a. skal etableres en vagtordning. KL er desuden i tvivl om behovet for denne bestemmelse, da det ikke er en problemstilling vi hører at kommunerne støder på. Herunder ikke at det er et stort ønske fra hverken borgere eller virksomheder. Som lovgivningen er nu, er det muligt for borgerne at kontakte et hvilket som helst bekæmpelsesfirma for en akut bekæmpelse. Der er dermed mulighed for akut bekæmpelse. Initiativet vurderes således ikke at stå rimeligt i forhold til de udgifter, der vil være forbundet med etablering af kommunale tilkaldeordninger. Side 7 af 8 Hvis dette initiativ gennemføres, kræver det at kommunerne kan administrere ordningen tilpas fleksibelt, så der efter konkret afvejning kan ske udsættelse af tilsyn indtil næste dag eller til mandagen, hvis anmeldelse sker i en weekend. Der bør differentieres om det drejer sig om decideret indendørs rotter eller om det f.eks. er rotter i bygninger, der står i forbindelse med beboelse, hvor problemet måske ikke er helt så akut. Ligeledes bør det præciseres inden for hvilket tidsrum, der skal udføres bekæmpelse i weekender og på helligdage, med hvilken responstid kommunerne skal reagere på en anmeldelse, samt hvad der sker ift. betaling hvis rotteanmeldelsen, viser sig at være en mus (som det ofte er indendørs), eller at problemet skulle være løst/anmeldt tidligere Tilstedeværelse ved bekæmpelsesbesøg KL støtter initiativet med at lempe tilstedeværelseskravet ved rottebekæmpelse, og som vil være med til at lette de administrative omkostninger i kommunerne. Tilstedeværelseskravet fungerer fint ved private i enkelt-familie huse, men fungerer ikke i tætliggende etageejendomme i byerne. Her kan være mange ejere/ejerforeninger og mange lejere. Tilstedeværelseskravet skal sikre at beboere/ejer bliver gjort klart opmærksom på, hvor der er udlagt gift og fælder, og hvordan ejendommens beboere og brugere skal forholde sig til disse. Det er vigtigt, at ejer eller dennes repræsentant informeres om sagen, placering af giftdepoter, samt hvordan man skal forholde sig, hvis personer, eller dyr indtager giften. Denne information bør også kunne formidles og sikret videregivet uden at ejer/lejer/eller dennes repræsentant er tilstede. I bekendtgørelsen bør det derfor være større fleksibilitet for kommunerne til hvordan de vil informere afhængig af de lokale forhold. Kravene kan med fordel gå på at det skal sikres at ejer eller dennes repræsentant modtager besked med relevante oplysninger. Ligeledes skal kommunerne have mulighed for at kræve at borgeren er til stede, hvis der fx er givet henstilling eller andet i forbindelse med bekæmpelsen Mere målrettet tilsyn med landbrug

8 KL støtter op om dette initiativ. For kommuner med meget landzone er landzonetilsynet hver gang en tidskrævende og økonomisk stor opgave, og det vil være en lettelse at optimere på denne opgave. Det kræver en definition af hvad der præcist menes med både primærproducenter samt aktive landbrug. Har det indflydelse på tilsynsforpligtelsen hvis primærproducenterne vælger egen-bekæmpelse? Bliver de primærproducenter der vælger at egen-bekæmpe, som udgangspunkt sidestillet med et bekæmpelsesfirma? 3.3. Administrative lettelser for sikringsordninger Dette tiltag har primært betydning for de private der administrere sikringsordningerne. I beskrivelsen af initiativet står der at det forventer at reducere kommunernes administration i forbindelse med sikringsordningen. KL kan ikke se hvordan det letter kommunerne? Som det er nu, skal firmaerne, som indgår sikringsordningerne kun underrette kommunerne om med hvem, fra hvornår og adressen, på den de har indgået sikringsordninger, samt om ophør af sikringsordninger. Kommunerne modtager normalt ikke bygningsgennemgange eller tilsynsrapporter. Side 8 af Ny strategi for at undgå resistens KL støtter op om dette initiativ, og håber det vil være med til at lette de administrative omkostninger som følge af en mere effektiv bekæmpelse. Det er et meget vigtigt element i handlingsplanen at sikre en forsat strategi mod resistens. 4.2 Retningslinjer for bedre anvendelse af rottegift KL støtter op om dette initiativ, og vil gerne understøtte formidlingen af retningslinjerne. Horsens Kommune støtter op om dette initiativ. 4.3 Mulighed for gasning af rotter KL støtter at det gøres muligt at anvende gas til bekæmpelse af rotter. Det kan fx være at gasning vil være at foretrække på vildtfodringspladser, da man hermed kan undgå sekundær forgiftning. Det er vigtigt at der i tilladelserne til anvendelsen af gassen, tages højde for ikke bare afstandskrav til installationer og kloak, men også hvilken indflydelse det har på naturen, herunder både grundvand og overfladevand, og dermed hvor det må anvendes. 4.4 Kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra en bygning KL støtter dette initiativ.

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

EVALUERING AF KOMMUNERNES OPSÆTNING AF ROTTESPÆRRER

EVALUERING AF KOMMUNERNES OPSÆTNING AF ROTTESPÆRRER Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 548 Offentligt EVALUERING AF KOMMUNERNES OPSÆTNING AF ROTTESPÆRRER Rapport, december 2015 1 1. HOVEDRESULTATER Denne rapport sammenfatter resultaterne

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Afløbsledninger i isolering under gulv.

Afløbsledninger i isolering under gulv. Johs. Pedersen Afløbsledninger i isoleringslaget under gulv Acceptkriterier ved TV inspektion af afløbsledninger Dræning af bygværker mv. Status på rottesikring af afløbsinstallationer Det gode galleri

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016 Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde Dagsorden Indlæg ved Gribvand Spildevand A/S Oversvømmelser som følge af fyldt vandløb Oversvømmelser som følge af fejlkoblinger *) til kloaksystemet

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere