HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 30. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski og Lars Apostoli. Påstande Parterne har gentaget deres påstande, idet appellanten, Colgate-Palmolive A/S, dog til sine påstande 2 og 5 har tilføjet den som bilag 47 fremlagte emballage og til sin påstand 7 har tilføjet de som bilag 40 og 47 fremlagte emballager. Endvidere har Colgate-Palmolive A/S nedlagt påstand om tilbagebetaling af det beløb, der er betalt i henhold til Sø- og Handelsrettens dom, med procesrente fra den 26. marts 2014 (del af påstand 10). Supplerende sagsfremstilling Da der i 2006 blev nedlagt forbud mod Zendium Syreforsvar med de hertil hørende reklamer og markedsføringsudsagn mv., var der på det danske marked ikke andre tandpastaprodukter, der blev markedsført som særligt egnede til at modvirke syreangreb på tænderne. De efterfølgende år har markedet imidlertid udviklet sig, og der er under sagen fremlagt eksem-

2 - 2 - pler på andre tandpastaprodukter, som markedsføres under anvendelse af udsagn om at være særligt velegnede til at modvirke syreangreb. I andre dele af EU markedsfører Colgate-Palmolive-koncernen tandpastaen Colgate Sensitive Enamel Protect, der angives at være egnet mod syreangreb. Under sagen er der yderligere fremlagt eksempler på en række andre tandpastaprodukter, som særligt er rettet mod forebyggelse af syreskader, og som markedsføres uden for Danmark, herunder i andre EU-lande. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Michael Rosengreen og Ulrik Rasmussen. Der er endvidere afgivet skriftlig erklæring af Diane Cummins og Fred Schäfer. Michael Rosengreen har forklaret bl.a., at formålet med tilbagetrækningsbesøgene hos butikkerne var at få Zendium Syreforsvar fjernet fra butikker og lagre mv. Formålet med genintroduktionsbesøgene hos butikkerne var at genetablere Zendium Syreforsvar på hylderne. De besøg, som blev foretaget i forbindelse med tilbagetrækningen af Zendium Syreforsvar, og de besøg, der blev foretaget i forbindelse med genintroduktionen af Zendium Syreforsvar, er ikke eksakte tal. Tallene er baseret på en skønsmæssig vurdering. Da Blumøller blev opkøbt for ca. fire år siden, forsvandt en del historik. Blumøller havde besøgsstatistikker, men de blev slettet efter ca. tre år. I branchen benyttes betegnelserne A- og B-paneler som generelle betegnelser for en virksomheds kunder. A-panelet består af de vigtigste butikker, der står for langt den største andel af en virksomheds omsætning. Butikkerne i A-panelet besøges på hver eneste salgstur, og der er lagt faste besøgstider ind. Blumøllers A-panel bestod af ca butikker. Butikkerne i B- panelet, der havde en mindre omsætning, blev besøgt ad hoc. Blumøllers B-panel bestod af ca. 900 butikker. Blumøllers A- og B-panel bestod primært af dagligvarebutikker. Der var i B-panelet også en enkelt discountkæde, Rema 1000, som de besøgte fast. Det anførte skøn over de besøg hos butikkerne i forbindelse med tilbagetrækningen af Zendium Syreforsvar er fremkommet ved at sammenholde A- og B-panelet

3 - 3 - med sortimentslisterne. På den måde ved man, hvor de omhandlede produkter potentielt kan have været til stede. De var også nødt til at besøge de butikker, der eventuelt havde de omhandlede produkter i deres valgfri sortiment. Ud af de besøg hos butikkerne i A-panelet i forbindelse med tilbagetrækningen af de omhandlede produkter var 800 ordinære besøg, som de nok ville have foretaget alligevel. De ordinære besøg var planlagt i forvejen, men de ordinære besøg har grundet tilbagetrækningen nok taget ca. en times tid mere, end de ellers ville have taget. I forbindelse med nogle af de ordinære besøg foretog de sig nok også andre ting. De resterende ekstraordinære besøg var ikke planlagt i forvejen og havde udelukkende til formål at få fjernet de omhandlede produkter. De ekstraordinære besøg tog i gennemsnit ½ time. Zendium Syreforsvar blev også solgt hos apotekerne og benyttet af den kommunale tandpleje. De besøgte også apotekerne og tandplejerne i forbindelse med tilbagetrækningen af de omhandlede produkter. Det var ikke hans egne folk, der besøgte tandplejerne. Det var en anden afdeling, der stod for det. De besøgte også enkelte private tandlæger i forbindelse med tilbagetrækningen af de omhandlede produkter. De besøg i forbindelse med tilbagetrækningen omfattede således hele dagligvarehandlen, inklusive discountbutikkerne, mens besøgene hos Matas, apotekerne og tandplejerne ikke er omfattet af dette tal. I forbindelse med genintroduktionsbesøgene besøgte de samtlige butikker i A-panelet. De besøgte helt sikkert alle butikker. Herefter gik de i gang med butikkerne i B-panelet, Matas og apotekerne. Discountbutikkerne besøgte de ikke i forbindelse med genintroduktionen af Zendium Syreforsvar. Ulrik Rasmussen har forklaret bl.a., at det skal præciseres, at forskerne fra Københavns Universitet ikke udviklede et produkt. De havde lavet nogle forskningsresultater, der gik godt i spænd med Zendium. Københavns Universitet kontaktede derfor Blumøller, som udviklede et produkt. Det pågældende produkt blev herefter sendt til Københavns Universitet, der foretog nogle tests af produktet. Forskerne fra Københavns Universitet har

4 - 4 - bakket op om Blumøllers claims også under forbudssagen. Zendium s overordnede målgruppe er veluddannede, selvbevidste kvinder over 30 år. Det er den seriøse profil karakteriseret ved milde claims, milde produktegenskaber såsom smag og skummemiddel, samt en stærk tandlægeanbefaling. De så Zendium Syreforsvar som en adgang til segmentet for unge i alderen år, hvor de historisk set havde været svage. Dette segment havde primært været domineret af Colgate og Aquafresh. Købemønstret hos dette segment er i højere grad baseret på en stærk og kraftigere smag samt mere skum. På daværende tidspunkt blev syreskader drøftet meget hos tandlægerne, ligesom det var meget oppe i medierne, hvor der blev talt om det som et begyndende problem. Blumøller troede på, at Zendium Syreforsvar på netop dette tidspunkt ville kunne bryde den pågældende målgruppes almindelige købemønster, således at den pågældende målgruppe ville gå på kompromis med deres almindelige ønsker til tandpasta. Zendium Syreforsvar indeholdt også en appel til de unges forældre. Da Zendium Syreforsvar blev fjernet igen, mistede Blumøller derfor den pågældende gruppe, fordi Blumøller ikke inden for det generelle Zendium-koncept havde et produkt med tilsvarende egenskaber, der kunne appellere til den pågældende målgruppe, som så ville falde tilbage til de konkurrerende mærker. Zendium har også solgt og været store på børnetandpasta. De manglede det segment, der ligger lidt over de små børn op til personer omkring de 30 år. Han var involveret i tilbagetrækningen af Zendium Syreforsvar, da det blev diskuteret i ledergruppen, som han var en del af. Der var stor fokus på sagen og på efterlevelsen af påbuddet om tilbagetrækning. De satte en ære i, at der ikke skulle være noget at sætte en finger på, da parterne holder godt øje med hinanden. Det var derfor, at de også besøgte discountbutikkerne, som de ellers normalt ikke besøger. Zendium Syreforsvar blev også solgt i Matas og på apotekerne, der begge er fornuftige og relevante salgskanaler. De havde også en sælgergruppe, der besøgte den kommunale tandpleje, hvor Zendium Syreforsvar også blev benyttet og udleveret som prøvetuber. Det kan godt passe, at de har besøgt ca. 400 tandplejere i forbindelse med tilbagetrækningen. Nogle produkter til tandplejere var sponsoreret, men tandplejerne havde også mulig-

5 heder for at købe kasser med prøvetuber

6 - 6 - Han var også inde over genintroduktionen af Zendium Syreforsvar. Der var primært fokus på dagligvarebutikkerne, Matas og apotekerne. Man besøgte ikke den kommunale tandpleje i den forbindelse. De lavede undersøgelser af, om deres forventede målgruppe også var den faktiske målgruppe, og det var det. Diane Cummins, som er ansat hos Colgate-Palmolive Technology Center, USA, og som har næsten 30 års erfaring som chef og leder af en række forsknings- og udviklingsprogrammer inden for mundhygiejne, har afgivet en udtalelse om hendes syn på Unilevers dokumentationsgrundlag. Fred Schäfer har i en skriftlig erklæring af 28. januar 2015 besvaret en række spørgsmål fra Unilevers advokat samt kommenteret Diane Cummins skriftlige vidneudsagn af 31. oktober Højesterets begrundelse og resultat Colgates påstand 1 afvisning Højesteret finder, at en afgørelse om Colgate-Palmolive A/S (Colgates) påstand 1 ikke har betydning for Colgates retsstilling i andre henseender end vedrørende Colgates øvrige påstande og Unilever Danmark A/S (Unilevers) selvstændige betalingspåstand. Colgates påstand 1 udgør således reelt et anbringende til støtte for Colgates påstand om, at Colgate ikke skal betale erstatning til Unilever i anledning af det nedlagte fogedforbud. Højesteret tiltræder derfor, at påstand 1 er blevet afvist. Det bemærkes herved, at Colgates påstand 1 vil blive prøvet som anbringende i forbindelse med Højesterets stillingtagen til sagens øvrige påstande. Colgates påstand 2-9 forbud mv. Sagens hovedspørgsmål er, om Unilever har anvendt vildledende eller urigtige angivelser om sine tandpastaprodukter Zendium Syreforsvar og Zendium Emalje Protect og derfor bl.a. skal forbydes at anvende navnet Zendium Syreforsvar samt visse udsagn og illustrationer i forbindelse hermed.

7 - 7 - Højesteret tiltræder, at overtrædelse af kosmetikbekendtgørelsens og kosmetikforordningens markedsføringsregler om kosmetikprodukter ikke er undergivet privat påtale, jf. 34 i den dagældende bekendtgørelse nr. 422 af 4. maj 2006 samt 4 i den gældende bekendtgørelse nr. 803 af 21. juni 2013, jf. artikel 22 og artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter. Colgate kan derfor ikke påtale en eventuel overtrædelse af disse regler. Spørgsmålet er herefter, om Unilever har overtrådt markedsføringslovens 3. Efter 3, stk. 3, skal rigtigheden af angivelser om faktiske forhold kunne dokumenteres. Som det fremgår af Højesterets dom af 30. april 2015 (sag nr. 267/2013), kan dokumentationskravet ikke opfyldes ved blot at sandsynliggøre rigtigheden af en oplysning, der anvendes i markedsføringen. Som anført i dommen varierer de konkrete krav, der stilles med hensyn til dokumentationen for en oplysnings rigtighed, under hensyn til omstændighederne i det enkelte tilfælde. Bedømmelsen af dette retlige krav til dokumentation afhænger bl.a. af de udsagn og det produkt, der er tale om. I det foreliggende tilfælde er der tale om anvendelse af betegnelsen Zendium Syreforsvar om en tandpasta samt markedsføringsudsagn om, at den pågældende tandpasta modvirker syreskader på tænderne. Såvel varebetegnelsen som de pågældende markedsføringsudsagn giver gennemsnitsforbrugeren det indtryk, at der er tale om tandpasta, som er særligt udviklet med henblik på at modvirke syreskader på tænderne, og at det også har en bedre effekt med hensyn til at forebygge sådanne syreskader end almindelig, gennemsnitlig tandpasta. Lovligheden af markedsføringen afhænger derfor af, om Unilever kan dokumentere, at det forholder sig på denne måde. Markedsføringsudsagnene lover ikke et bestemt resultat af brugen af tandpastaproduktet. Udsagnene afviger ikke væsentligt fra sædvanlige produktanprisninger og er ikke fremsat som led i sammenlignende reklame, jf. markedsføringslovens 5. Ifølge skønsmændene foreligger der ikke et egentligt videnskabeligt bevis for, at det i sagen omhandlede tandpastaprodukt har en særligt beskyttende virkning imod syreskader. Det fremgår af skønsmændenes forklaring, at de heller ikke har kendskab til, at der

8 - 8 - er ført et sådant bevis for andre tandpastaprodukter. Ifølge skønsmændene forudsætter et egentligt videnskabeligt bevis, at der gennemføres forsøg på levende mennesker såkaldte in vivo studier. Gennemførelse af sådanne forsøg vedrørende syreskader vil være forbundet med særlige problemer af praktisk og etisk art. I denne sag foreligger der en række laboratorieforsøg. Ifølge skønsmændenes vurdering indikerer resultaterne af disse forsøg, at Zendium Syreforsvar og Zendium Emalje Protect har en særligt beskyttende effekt imod syreskader på tænderne. På den anførte baggrund finder Højesteret, at rigtigheden af de omhandlede markedsføringsudsagn er tilstrækkeligt dokumenteret, jf. markedsføringslovens 3, stk. 3, uanset at der ikke foreligger et egentligt videnskabeligt bevis for rigtigheden af disse. Højesteret frifinder herefter Unilever for Colgates påstande 2-9. Påstand 10 og Unilevers selvstændige påstand erstatningskravene Da Unilever som nævnt skal frifindes for Colgates påstande om forbud mv., skal Unilever ikke betale erstatning for markedsforstyrrelse. For så vidt angår Unilevers påstand om erstatning tiltræder Højesteret af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, at Colgate er erstatningsansvarlig på objektivt grundlag efter de dagældende bestemmelser i retsplejelovens 648, stk. 1, jf. 639, stk. 1. Af de i dommen anførte grunde, og da den supplerende bevisførelse for Højesteret ikke kan føre til et andet resultat, tiltræder Højesteret endvidere, at den samlede erstatning for det tab, som forbuddet har påført Unilever, kan opgøres til kr. Højesteret frifinder herefter Unilever for Colgates påstand 10, og Colgate frifindes for Unilevers påstand om betaling af yderligere erstatning. Konklusion

9 - 9 - Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes, således at Colgate-Palmolive A/S påstand 1 afvises, at Unilever Danmark A/S frifindes for Colgates påstande 2-10, og at Colgate frifindes for Unilevers påstand om betaling af yderligere erstatning. Sagsomkostninger Efter sagens udfald skal Colgate betale sagsomkostninger til Unilever for sagens behandling i Odense Fogedret og Østre Landsret (fogedforbudssagen) og i Sø- og Handelsretten samt Højesteret med i alt ,20 kr. Beløbet dækker følgende udgifter: Advokatbistand for fogedretten og landsretten (fogedforbudssagen) og Sø- og Handelsretten Sagkyndig bistand for fogedretten og landsretten Indkøb af tandpasta for fogedretten Translatør og indkøb af tandpasta for Sø- og Handelsretten Kæreafgift for landsretten Retsafgift for Sø- og Handelsretten af det vundne beløb (på ,00 kr.) Advokatbistand for Højesteret Vidnegodtgørelse for Højesteret Indkøb af tandpasta for Højesteret I alt ,00 kr ,00 kr. 978,25 kr ,35 kr. 400,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 851,62 kr ,20 kr. Ved fastsættelsen af udgifter til advokatbistand er der taget hensyn til sagens omfang og vidererækkende betydning. Højesteret finder, at der ikke foreligger sådanne særlige forhold, at Unilevers udgifter til Allan Bardow for sagkyndig bistand i Sø- og Handelsretten og Højesteret kan kræves godtgjort som sagsomkostninger, jf. herved Højesterets kendelse af 17. december 2008 gengivet i UfR Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes, således at Colgate-Palmolive A/S påstand 1 afvises, at Unilever Danmark A/S frifindes for Colgate-Palmolive A/S påstande 2-10, og at Colgate-

10 Palmolive A/S frifindes for Unilever Danmark A/S påstand om betaling af yderligere erstatning. I sagsomkostninger for fogedretten, landsretten, Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Colgate-Palmolive A/S betale ,20 kr. til Unilever Danmark A/S. Sagsomkostningsbeløbet skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Side 1 af 6 Til forsiden Om koncernen Kontakt Web-tv Nyhedsmail Myndigheder Borger Virksomhed Rådgiver Presse Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Skønsmæssig ansættelse - manglende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere