Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år"

Transkript

1 Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år

2 Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Undervisning Sociale tilbud Sygehuse

3 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Flere pjecer kan bestilles hos: Københavns Amt Børne- og Ungeafdelingen Stationsparken Glostrup Tlf oplag, 1000 stk. Marts 2002 Hafnia Tryk A/S Trykt på genbrugspapir. Pjecen kan ses på og downloades fra Københavns Amts hjemmeside -

4 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 1 FORORD Københavns Amt har mange tilbud om hjælp til familier med små børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Erfaringen viser, at det ofte er svært at finde den hjælp, som ydes fra både kommunalt og amtsligt regi, og hvor der er mange forskellige tilbud og mange faggrupper involveret. Formålet med denne pjece er at skabe overblik over tilbuddene i Københavns Amt. Pjecen henvender sig især til kommunernes sagsbehandlere, som er ansvarlige for den tidligt koordinerede indsats. Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem Psykiatri- og Socialforvaltningen, Undervisnings- og Kulturforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen i Københavns Amt.

5 2 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

6 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD EN TIDLIG KOORDINERET INDSATS TILBUD PÅ SOCIALOMRÅDET, visitation til dag- og døgntilbud mm Camillehusene, Broen, Pilehuset og Sofieskolen Aflastningsinstitutionen Lundø Chr. d. IV., Kirsebærhuset, Rudegårds Allé, Troldemosen og Sofieskolen Konsulentbistand fra socialrådgivere og psykologer til kommunale sagsbehandlere Specialpædagogisk konsulentbistand, rådgivning og vejledning på småbørnsområdet Fysioterapi Ergoterapi Tandklinikken for multihandicappede, odontologisk service TILBUD PÅ UNDERVISNINGSOMRÅDET Talepædagogisk bistand Småbørnstilbudet i Københavns amt Vejledningstilbud på neonatalafdelingen på KAS Glostrup og forældregruppe efter udskrivning fra afdelingen TILBUD PÅ SYGEHUSOMRÅDET Lægelig udredning og behandling Børnepsykiatrisk undersøgelse Øjenundersøgelse Udredning af bevægehandicappede børn Udredning af børn mistænkt for Tourettes syndrom Lægelig undersøgelse Audiologisk undersøgelse Medicinsk udredning, diagnostik og arvebiologisk rådgivning ADRESSER MM Audiologisk afdeling Børn og unge afdelingen Neuropædiatrisk dagafsnit L Børneneurologisk afsnit Center for handicappede Pædiatri Øjenklinikken Børnepsykiatrisk afsnit Ergoterapien Fysioterapien Kennedy Instituttet Tale- og Høreinstituttet Tandklinik for Multihandicappede Tourette-klinikken LOVTEKST

7 4 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

8 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 5 EN TIDLIG KOORDINERET INDSATS Lovgivningsmæssige forhold Både i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og i lov om social service lægges der vægt på koordination og tværfaglighed. Der står, at "for at tilgodese børn og unge med behov for særlig støtte opretter kommunen en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at støtten ydes tidligt og sammenhængende, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk og anden sagkundskab. Et af gruppens medlemmer udpeges som ansvarlig for at koordinere indsatsen over for det enkelte barn og den enkelte unge". Hvad er en koordinator? Koordinering er et nøgleord i vejledning af familier med små børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Familien har ofte behov for og får ofte mange forskellige tilbud, fra forskellige enheder i amtets og kommunens forvaltninger. Til at varetage opgaven med at koordinere og styre indsatsen til gavn for familien vælges en person - en koordinator. Det er som regel den kommunale sagsbehandler. En koordinator er en person, som - sammen med familien - samler tilbuddene og fordeler opgaverne mellem fagpersonerne. Koordinator er ansvarlig for at forældrene er orienteret om relevante tilbud at følge forældrenes og barnets behov for tilbud at familiens behov for skiftende tilbud tilgodeses af relevante fagpersoner at de forskellige fagpersoners arbejdsopgaver er fordelt. Dette sker ved at koordinator er opsøgende i forhold til familien at koordinator har jævnlig kontakt med familien - ikke mindst i starten at de forskellige fagpersoner underretter koordinator om ændringer og nye observationer at koordinator indkalder forældre og tilknyttede fagpersoner til koordinerende møder efter behov f.eks. hvert halve år. Koordinerende møder har til formål at justere det tværfaglige samarbejde ved at gøre status over de tilbud familien har og eventuelt søge dem ændret i forhold til familiens aktuelle behov at fastholde helhedssynet at planlægge fremtidige tilbud og initiativer at aftale hvem, der gør hvad.

9 6 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

10 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 7 TILBUD PÅ SOCIALOMRÅDET Amtets tilbud til små børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne der har ganske særlige behov for støtte, som ikke er til rådighed i kommunerne. Lovgrundlag Amtets forpligtelser om tilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er beskrevet i lov om social service. 34, 69 og 70 handler om rådgivning, vejledning og behandling samt vidensopsamling. 16 og 51 beskriver amtets forpligtigelse på dag- og døgninstitutionsområdet. døgninstitutioner aflastning på døgninstitution specialdaginstitutioner Konsulentbistand til kommunerne specialpædagogisk bistand til kommunerne og familierne fysioterapi ergoterapi og tandlæge. Visitation af 0-7 årige Kommunen sender et visitationsskema med en 38 undersøgelse til Børne- og Ungeafdelingen, når et barn skal visiteres til en af amtets institutioner eller til rådgivning, undersøgelse og behandling iflg. 34 i lov om social service. Det er kommunen, der træffer beslutning om anbringelse udenfor hjemmet. Det er amtet, der beslutter foranstaltningen. Det bærende princip for visitaion til en institution i Københavns Amt er, at barnet har en særlig kompliceret problemstilling, der kræver en specialviden, som kommunen ikke har indenfor eget normal- og specialsystem. Sagen afgøres senest 3 uger efter modtagelsen af indstillingen. Hvis der er uenighed eller tvivl om afgørelsen af en sag, skal den drøftes på visitationsmøde i Børne- og Ungeafdelingen. Amtet betaler den del af udgifterne ved foranstaltningen, der overstiger grundtaksten. Hvis amtet giver afslag på kommunens anmodning, skal amtet give kommunen et begrundet alternativt tilbud. Såfremt barnet må skrives på venteliste til en plads, og det vurderes, at kommunen ikke har mulighed for at give barnet et relevant tilbud i ventetiden, skal amt og kommune samarbejde om at tilrettelægge en foranstaltning i ventetiden. Visitationsskemaet kan hentes fra amtets hjemmeside: - sociale tilbud - visitation - kommunale sagsbehandlere.

11 8 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Døgninstitutionerne Camillehusene, Broen, Pilehuset og Sofieskolen Lovgrundlag Lov om social service 51. Indhold Visitation/henvisning Børn og unge fra 0 til 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Særlig støtte og behandling - døgntilbud. Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen. Se side 7.

12 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 9 Lovgrundlag Indhold Visitation/henvisning Aflastningsinstitutionen Lundø Lov om social service 51, jf. 40 stk. 2 nr. 5 om aflastningsophold. Børn og unge fra 0 til 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Særlig støtte til forældre med hjemmeboende børn. Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen. Se side 7.

13 10 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Specialdaginstitutionerne Chr. d. IV., Kirsebærhuset, Rudegårds Allé, Troldemosen og Sofieskolen Lovgrundlag Lov om social service 16. Indhold Visitation/henvisning Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Specialpædagogisk dagtilbud med særlig støtte og behandling Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen. Se side 7.

14 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 11 Konsulentbistand fra socialrådgivere og psykologer til kommunale sagsbehandlere Psykologisk undersøgelse og behandling af børn og deres familier. Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70. Indhold Visitation/henvisning Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier, når kommunerne ikke har tilstrækkelig specialviden til selv at løse opgaven. Børne- og Ungeafdelingen har ansat socialrådgivere og psykologer, som tilbyder: Konsulentbistand. Information om foranstaltninger, herunder amtets dag- og døgntilbud. Hjælp til koordinering af indsatsen i forhold til kommunale og amtslige tilbud. Psykologisk undersøgelse og konsulentbistand. Terapeutisk sorg/krise tilbud til forældre med svært handicappede børn. Åben henvendelse for generel konsulentbistand, Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen i konkrete sager. Se side 7. Familier kan henvende sig direkte om terapeutisk hjælp,

15 12 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Specialpædagogisk konsulentbistand, rådgivning og vejledning på småbørnsområdet Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70 Indhold Visitation/henvisning Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt deres familier. Kommunale medarbejdere, som er i kontakt med ovenstående gruppe og hvor kommunerne ikke har tilstrækkelig specialviden til at løse opgaven. De specialpædagogiske konsulenter tilbyder Tidsbegrænset konsulentstøtte til - Hjemmet. - Daginstitution. - Kommunale medarbejdere. Kursustilbud til familier og kommunale medarbejdere. Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse i konkrete sager til Børne- og Ungeafdelingen. Se side 7.

16 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 13 Fysioterapi Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70 Sundhedsstyrelsens retningslinier for vederlagsfri fysioterapi. Indhold Visitation/henvisning Henvendelse til Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Kommunale medarbejdere, der arbejder med personer med særlige behov, hvor kommunen ikke har tilstrækkelig viden til alene at løse opgaven. Undersøgelse og vurdering af barnets funktionsniveau. Råd og vejledning i samarbejde med hjem og dagtilbud. Behandling i fysioterapien, eget hjem eller dagtilbud efter behov. Råd og vejledning samt afprøvning af hjælpemidler. Vederlagsfri fysioterapi. Konsulentbistand til kommunale fagpersoner. Åben henvendelse. Behandling kræver henvisning fra egen læge, speciallæge eller børneafdeling. Fysioterapien, hvor du også kan få uddybende materiale.

17 14 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Ergoterapi Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70 Indhold Børn fra 0-7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Kommunale medarbejdere, der arbejder med personer med særlige behov, hvor kommunen ikke selv har tilstrækkelig viden til at løse opgaven. Ergoterapeutisk undersøgelse, test og behandling. Råd og vejledning til hjem og dagtilbud om daglige færdigheder, leg og kommunikation samt hjælpemidler i forbindelse hermed. Udlån af materialer, legetøj samt alternativt betjeningsudstyr til computer til afprøvning. Konsulentbistand til kommunale fagpersoner. Visitation/henvisning Henvendelse til Åben henvendelse. Behandling kræver henvisning fra egen læge, speciallæge eller børneafdeling. Ergoterapien, hvor du også kan få uddybende materiale.

18 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 15 Lovgrundlag Indhold Visitation/henvisning Betalingstilsagn Tandklinikken for multihandicappede, odontologisk service Tandlægeloven. Lov om Amtstandpleje. Aftale mellem De kommunale Tandplejeordninger i Københavns Amt og Københavns Amts Tandklinik, hhv og årige børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres forældre, pårørende og fagpersoner, der er knyttet til barnet. Undersøgelse med henblik på almendiagnoser, tand-/mund og kæbeforhold, spise- og taleproblemer. Forebyggende indsats, vejledning og behandling. Henvisning fra kommunen, læger og tandlæger. Endvidere fra sundhedsplejersker samt tale - og hørepædagoger. For hjemmeboende indhentes betalingstilsagn fra kommune/amt.

19 16 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

20 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 17 TILBUD PÅ UNDERVISNINGSOMRÅDET Amtets tilbud fra Undervisnings- og Kulturforvaltningen omfatter børn fra 0 til 7 år med kommunikations - og sprogvanskeligheder Lovgrundlag Barnet skal have behov for vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. folkeskolelovens 3 stk. 2 og 20, stk. 2 Talepædagogisk bistand til småbørn med kommunikations- og sprogvanskeligheder. Rådgivning og vejledning af forældre, pårørende og fagpersoner, der er knyttet til barnet. Småbørnstilbuddet i Københavns Amt. Et tilbud til forældre og småbørn. Vejledning på neonatalafdelingen KAS Glostrup. Talepædagogisk bistand i amtets specialdaginstitutioner. Visitation Se beskrivelsen af tilbuddene på følgende sider.

21 18 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Lovgrundlag Indhold Talepædagogisk bistand Barnet skal have behov for vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jvf. folkeskolelovens 3 stk.2 og 20 stk.2. Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres forældre, pårørende og fagpersoner, der er knyttet til barnet. Talepædagogisk rådgivning og vejledning til småbørn med kommunikations - og sprogvanskeligheder. Vejledningen kan foregå i hjemmet, vuggestuen, dagplejen eller i børnehaven. Vurdering af barnets kommunikative og sproglige udvikling. Støtte til at forstå og styrke barnets udspil og signaler. Forslag og ideer til aktiviteter og lege, der støtter samspil, kommunikation og sprog. Støtte til at opbygge et godt sprogmiljø. Vejledning i brug af støttende og alternative kommunikationsformer. Vejledning i brug af teknologiske hjælpemidler til støtte for leg, kommunikation og sprogudvikling. Visitation/indstilling Barnet visiteres af kommunen til Tale- og Høreinstituttet. Uddybende materiale kan rekvireres.

22 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 19 Indhold Visitation/indstilling Småbørnstilbuddet i Københavns amt Forældre med spæd- og småbørn med handicap, hvor familien har vanskeligheder med kontakt- og kommunikation. Barnet skal være under 1 år ved optagelsen. Et tilbud om deltagelse i småbørnsgrupper, som arbejder med kontakt, kommunikation og samspil. Forældre og professionelle arbejder i fællesskab på at iagttage barnets signaler, bestyrke dem og udvikle dem, så de bliver mere og mere forståelige for omgivelserne. det gælder 2 1 /2 år. Der forgår ikke nogen formel visitation. Optagelse i tilbuddet sker ved henvendelse til Tale- og Høreinstituttet hvor du også kan få uddybende materiale.

23 20 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Henvendelse Vejledningstilbud på neonatalafdelingen på KAS Glostrup og forældregruppe efter udskrivning fra afdelingen. Forældre til for tidligt fødte eller syge børn Københavns Amt har et vejledningsteam, som er et tilbud til forældre til for tidligt fødte eller syge børn. Vejledningen finder sted, mens barnet er indlagt på Neonatalafdelingen på KAS Glostrup. Efter udskrivningen tilbydes forældrene at fortsætte i en forældregruppe. Før udskrivning: Vejledning er et samarbejde med forældrene og kan tage udgangspunkt i At finde frem til, hvornår barnet er parat til at modtage kontakt, og hvornår det helst ikke vil forstyrres. At se, hvorledes barnet viser, at det genkender forældrene. At se, hvad forældrene måske ubevidst gør for at berolige barnet, når det ikke er i balance. At blive klar over, hvorledes det enkelte barn viser behag/ubehag, så det bliver lettere for forældre og personale at afpasse aktiviteten efter, hvad barnet kan kapere lige nu. Efter udskrivning: Vejledningsteamet står for en gruppe for forældre til børn, der er for tidligt fødte. Gruppen mødes hver fjortende dag. Vejledningsteamet har ved siden af det almindelige lægeambulatorium et ambulatorium, der fungerer som åben vejledning. Vejledningen kan omfatte: Observation af barnets kommunikations- og samspilsformer. Ideer og forslag til aktiviteter for børn og forældre med henblik på at støtte udviklingen af et fælles "sprog". Information om litteratur/pjecer om emnet. Tale- og Høreinstituttet hvor du også kan få uddybende materiale.

24 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 21 TILBUD PÅ SYGEHUSOMRÅDET Amtets tilbud til små børn på sygehusområdet omfatter børn fra 0-7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Der er tale om børn og familier med ganske særlige behov for undersøgelse og behandling, som ikke er til rådighed i den primære sundhedstjeneste. Amtssygehuset i Glostrup, børneafdelingen, Center for Handicappede for børn fra 0-7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Amtssygehuset i Glostrup, Center for handicappede foretager endvidere børnepsykiatrisk undersøgelse og øjenundersøgelse. Amtssygehuset i Glostrup, børneafdelingen, neuropædiatrisk dagafsnit for bevægehandicappede børn, herunder børn med cerebral parese (spastisk lammelse). Amtssygehuset i Glostrup, børneafdelingen, Tourette-klinikken, undersøger og behandler børn mistænkt for Tourettes syndrom. Amtssygehuset i Gentofte, børneafdelingen, foretager udredning af børn med opmærksomhedsforstyrrelser og/eller motorisk hyperaktivitet (DAMP, ADHD). Audiologiske undersøgelser. Kennedy Instituttet. Visitation Se beskrivelsen af de enkelte tilbud på de følgende sider.

25 22 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Visitation/henvisning Lægelig udredning og behandling Børn 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Lægelig udredning, observation af anfald og adfærd, behandling og rådgivning, kontrol i dagafsnit eller ambulatorium. Funktionsområdet varetages af et tværfagligt team og foregår i samarbejde med Neuropædiatrisk dagafsnit LD55 og John F. Kennedy Instituttet. Center for handicappede foretager endvidere børnepsykiatrisk undersøgelse samt øjenundersøgelse. Lægelig henvisning til Center for handicappede som består af: Pædiatrisk afsnit. Børnepsykiatrisk afsnit. Øjenklinikken (pædiatrisk oftalmologi og handicap). Henvendelse fra professionelle eller forældre er mulig.

26 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 23 Indhold Visitation/henvisning Børnepsykiatrisk undersøgelse Børn mellem 0 og7 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Observation, behandling og rådgivning - i hjemmet og på institutionen - vedrørende psykiske lidelser, såsom autisme, tilstande præget af urolig, hyperaktiv adfærd eller emotionelle problemer. Lægelig henvisning til Center for handicappede. Andre professionelle og familier kan også henvende sig. Telefonisk rådgivning mulig. Indhold Øjenundersøgelse Børn mellem 0 og 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Øjenundersøgelse, diagnostik, behandling og rådgivning i ambulant regi. Visitation/henvisning Lægelig henvisning til Center for handicappede. Anden professionel henvendelse mulig.

27 24 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Visitation/henvisning Udredning af bevægehandicappede børn Børn mellem 0 og 7 år med forsinket motorisk udvikling. Speciallægelig undersøgelse, observation og behandling i tværfagligt team, omfattende specialuddannede børnelæger og sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog, håndkirurg, ortopædkirurg og fysiurg. Lægelig henvisning til neuropædiatrisk dagafsnit, KAS Glostrup. Indhold Visitation/henvisning Udredning af børn mistænkt for Tourettes syndrom Børn med ufrivillige bevægelser, tics, lydudbrud, der giver mistanke om Tourettes syndrom. Speciallægelig undersøgelse, observation og behandling i tværfagligt team, omfattende specialuddannede børnelæger og sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog, håndkirurg, ortopædkirurg og fysiurg. Lægelig henvisning til Tourette klinikken, KAS Glostrup.

28 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 25 Indhold Visitation/henvisning Lægelig undersøgelse Børn mellem 0 og 7 år med neurologiske sygdomme, opmærksom forstyrrelser og/eller motorisk hyperaktivitet (DAMP, ADHD). Lægelig udredning, observation af adfærd og anfald, behandling og rådgivning. Forvisitation med psykolog med henblik på foranstaltninger, herunder evt. neuropsykologisk undersøgelse. Funktionsområdet varetages af et tværfagligt team Telefonisk rådgivning. Lægelig henvisning til Børneafdelingen, KAS Gentofte. Indhold Visitation Audiologisk undersøgelse Børn, hvor der er mistanke om hørenedsættelse, f. eks. i forbindelse med varig funktionsnedsættelse og andre ikke akutte otologiske tilstande. Vurdering af hørelsen. Høreapparatbehandling. Lægelig-, PPR-, talepædagog- eller sundhedsplejerskehenvisning til audiologisk afd., KAS Gentofte.

29 26 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Visitation Medicinsk udredning, diagnostik og arvebiologisk rådgivning Børn med medfødt handicap og arvelige sygdomme samt deres familier. Speciallægelig udredning. Laboratoriediagnostik. Genetisk rådgivning. Neuropsykologisk undersøgelse. Landsdækkende center for børn og unge med Føllings sygdom (PKU). Center for Fragilt X. Center for DAMP. Lægelig henvisning til Kennedy Instituttet. Anden professionel henvendelse mulig.

30 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 27 ADRESSER MM. Audiologisk afdeling KAS Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tlf.: Fax: Børne- og Ungeafdelingen Stationsparken Glostrup Tlf.: Fax: e-post: Børneneurologisk afsnit Børneafdelingen KAS Gentofte Niels Andersensvej Hellerup Tlf.: Fax: Center for handicappede Pædiatrisk afsnit for børn, KAS Glostrup Bakken Glostrup Tlf.: Fax: E-post:

31 28 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Center for Handicappede Øjenklinikken, KAS Glostrup Bakken Glostrup Tlf Center for handicappede Børnepsykiatrisk afsnit, KAS Glostrup Bakken Glostrup Tlf Ergoterapien Kellersvej Søborg Tlf.: Fax: E-post: Fysioterapien Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Tlf.: Fax: E-post: Kennedy Instituttet Gammel Landevej Glostrup Tlf.: Fax: E-post :

32 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 29 Neuropædiatrisk dagafsnit LD 55 Børneafdelingen KAS Glostrup Ndr. Ringvej 2600 Glostrup Tlf.: Fax: Tale- og Høreinstituttet Specialbørnegruppen Hendriksholms Boulevard 28B 2610 Rødovre Tlf.: Fax: Tandklinik for Multihandicappede Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Tlf.: Fax: Tourette-klinikken Børneafdeling LD00 KAS Glostrup Ndr. Ringvej 2600 Glostrup Tlf.: Fax:

33 30 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

34 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 31 LOVTEKST Lov om Social Service Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, jf. dog 16, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har det overordnede ansvar for dagtilbudene. Stk. 2. Dagtilbudene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje og puljeordninger. Tilrettelæggelse af dagtilbudene skal fastlægges i overensstemmelse med 4. Formål 8. Kommunen fastsætter mål og rammer for dagtilbudenes arbejde som en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte. Stk. 2. Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbudene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne. Stk. 4. Dagtilbudene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Stk. 5. Dagtilbudene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

35 32 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Særlige dagtilbud 16. Amtskommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud, jf. 7 og 8. Stk. 2. efter stk. 1 kan oprettes og drives af en amtskommune, af en kommune efter aftale med amtskommunen eller af en selvejende institution, som amtskommunen indgår aftale med. Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud. Amtskommunal rådgivning 34. Amtskommunen tilbyder gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre amtskommuner. Undersøgelser 38. Må det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen sørge for, at barnets eller den unges forhold undersøges. Afgørelse herom træffes i forståelse med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog 39. Kommunen skal som led i denne undersøgelse inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejerske, pædagoger, psykologer, lærere eller andre, jf. 37 a. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en psykolog. Stk. 2. En undersøgelse skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Der skal være oplysning om, hvordan forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltninger, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne.

36 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 33 Stk. 3. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger, og skal i øvrigt gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader. Foranstaltninger 40. Kommunen kan træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 2, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Blandt de i stk. 2 nævnte foranstaltninger vælges den eller de mindst indgribende formålstjenlige foranstaltninger. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedens indehaver, jf. dog 41. En afgørelse efter stk. 2, nr. 11, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år. Stk. 2. Kommunen kan beslutte Nr. 5. at etablere en aflastningsordning på en døgninstitution, i en plejefamilie eller på et godkendt opholdssted. (Nr. 1-4 og 6-11 er udeladt). Døgninstitutioner 51. Amtskommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser på institutioner for børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet herunder på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Endvidere skal amtskommunen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser og mulighed for ambulant behandling på institutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Stk. 2. Institutionerne kan oprettes og drives af en eller flere amtskommuner, kommuner eller som selvejende institutioner, som amtskommunen indgår aftale med. 69. Amtskommunen yder gratis rådgivning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer i tilslutning til de opgaver, der påhviler amtskommunen efter denne lov. Stk. 2. Amtskommunen stiller nødvendig rådgivning og konsulentstøtte til rådighed for kommunerne i deres arbejde med personer med særlige behov og påtager sig i specielle tilfælde selv rådgivningen.

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Ny indsigt - ny indsats

Ny indsigt - ny indsats Ny indsigt - ny indsats Udviklingsprojekt til intensivering af optræningsindsatsen for børn med medfødt hjerneskade 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse FORORD........................... 3 OPSUMMERING

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere