Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år"

Transkript

1 Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år

2 Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Undervisning Sociale tilbud Sygehuse

3 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Flere pjecer kan bestilles hos: Københavns Amt Børne- og Ungeafdelingen Stationsparken Glostrup Tlf oplag, 1000 stk. Marts 2002 Hafnia Tryk A/S Trykt på genbrugspapir. Pjecen kan ses på og downloades fra Københavns Amts hjemmeside -

4 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 1 FORORD Københavns Amt har mange tilbud om hjælp til familier med små børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Erfaringen viser, at det ofte er svært at finde den hjælp, som ydes fra både kommunalt og amtsligt regi, og hvor der er mange forskellige tilbud og mange faggrupper involveret. Formålet med denne pjece er at skabe overblik over tilbuddene i Københavns Amt. Pjecen henvender sig især til kommunernes sagsbehandlere, som er ansvarlige for den tidligt koordinerede indsats. Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem Psykiatri- og Socialforvaltningen, Undervisnings- og Kulturforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen i Københavns Amt.

5 2 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

6 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD EN TIDLIG KOORDINERET INDSATS TILBUD PÅ SOCIALOMRÅDET, visitation til dag- og døgntilbud mm Camillehusene, Broen, Pilehuset og Sofieskolen Aflastningsinstitutionen Lundø Chr. d. IV., Kirsebærhuset, Rudegårds Allé, Troldemosen og Sofieskolen Konsulentbistand fra socialrådgivere og psykologer til kommunale sagsbehandlere Specialpædagogisk konsulentbistand, rådgivning og vejledning på småbørnsområdet Fysioterapi Ergoterapi Tandklinikken for multihandicappede, odontologisk service TILBUD PÅ UNDERVISNINGSOMRÅDET Talepædagogisk bistand Småbørnstilbudet i Københavns amt Vejledningstilbud på neonatalafdelingen på KAS Glostrup og forældregruppe efter udskrivning fra afdelingen TILBUD PÅ SYGEHUSOMRÅDET Lægelig udredning og behandling Børnepsykiatrisk undersøgelse Øjenundersøgelse Udredning af bevægehandicappede børn Udredning af børn mistænkt for Tourettes syndrom Lægelig undersøgelse Audiologisk undersøgelse Medicinsk udredning, diagnostik og arvebiologisk rådgivning ADRESSER MM Audiologisk afdeling Børn og unge afdelingen Neuropædiatrisk dagafsnit L Børneneurologisk afsnit Center for handicappede Pædiatri Øjenklinikken Børnepsykiatrisk afsnit Ergoterapien Fysioterapien Kennedy Instituttet Tale- og Høreinstituttet Tandklinik for Multihandicappede Tourette-klinikken LOVTEKST

7 4 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

8 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 5 EN TIDLIG KOORDINERET INDSATS Lovgivningsmæssige forhold Både i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og i lov om social service lægges der vægt på koordination og tværfaglighed. Der står, at "for at tilgodese børn og unge med behov for særlig støtte opretter kommunen en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at støtten ydes tidligt og sammenhængende, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk og anden sagkundskab. Et af gruppens medlemmer udpeges som ansvarlig for at koordinere indsatsen over for det enkelte barn og den enkelte unge". Hvad er en koordinator? Koordinering er et nøgleord i vejledning af familier med små børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Familien har ofte behov for og får ofte mange forskellige tilbud, fra forskellige enheder i amtets og kommunens forvaltninger. Til at varetage opgaven med at koordinere og styre indsatsen til gavn for familien vælges en person - en koordinator. Det er som regel den kommunale sagsbehandler. En koordinator er en person, som - sammen med familien - samler tilbuddene og fordeler opgaverne mellem fagpersonerne. Koordinator er ansvarlig for at forældrene er orienteret om relevante tilbud at følge forældrenes og barnets behov for tilbud at familiens behov for skiftende tilbud tilgodeses af relevante fagpersoner at de forskellige fagpersoners arbejdsopgaver er fordelt. Dette sker ved at koordinator er opsøgende i forhold til familien at koordinator har jævnlig kontakt med familien - ikke mindst i starten at de forskellige fagpersoner underretter koordinator om ændringer og nye observationer at koordinator indkalder forældre og tilknyttede fagpersoner til koordinerende møder efter behov f.eks. hvert halve år. Koordinerende møder har til formål at justere det tværfaglige samarbejde ved at gøre status over de tilbud familien har og eventuelt søge dem ændret i forhold til familiens aktuelle behov at fastholde helhedssynet at planlægge fremtidige tilbud og initiativer at aftale hvem, der gør hvad.

9 6 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

10 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 7 TILBUD PÅ SOCIALOMRÅDET Amtets tilbud til små børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne der har ganske særlige behov for støtte, som ikke er til rådighed i kommunerne. Lovgrundlag Amtets forpligtelser om tilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er beskrevet i lov om social service. 34, 69 og 70 handler om rådgivning, vejledning og behandling samt vidensopsamling. 16 og 51 beskriver amtets forpligtigelse på dag- og døgninstitutionsområdet. døgninstitutioner aflastning på døgninstitution specialdaginstitutioner Konsulentbistand til kommunerne specialpædagogisk bistand til kommunerne og familierne fysioterapi ergoterapi og tandlæge. Visitation af 0-7 årige Kommunen sender et visitationsskema med en 38 undersøgelse til Børne- og Ungeafdelingen, når et barn skal visiteres til en af amtets institutioner eller til rådgivning, undersøgelse og behandling iflg. 34 i lov om social service. Det er kommunen, der træffer beslutning om anbringelse udenfor hjemmet. Det er amtet, der beslutter foranstaltningen. Det bærende princip for visitaion til en institution i Københavns Amt er, at barnet har en særlig kompliceret problemstilling, der kræver en specialviden, som kommunen ikke har indenfor eget normal- og specialsystem. Sagen afgøres senest 3 uger efter modtagelsen af indstillingen. Hvis der er uenighed eller tvivl om afgørelsen af en sag, skal den drøftes på visitationsmøde i Børne- og Ungeafdelingen. Amtet betaler den del af udgifterne ved foranstaltningen, der overstiger grundtaksten. Hvis amtet giver afslag på kommunens anmodning, skal amtet give kommunen et begrundet alternativt tilbud. Såfremt barnet må skrives på venteliste til en plads, og det vurderes, at kommunen ikke har mulighed for at give barnet et relevant tilbud i ventetiden, skal amt og kommune samarbejde om at tilrettelægge en foranstaltning i ventetiden. Visitationsskemaet kan hentes fra amtets hjemmeside: - sociale tilbud - visitation - kommunale sagsbehandlere.

11 8 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Døgninstitutionerne Camillehusene, Broen, Pilehuset og Sofieskolen Lovgrundlag Lov om social service 51. Indhold Visitation/henvisning Børn og unge fra 0 til 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Særlig støtte og behandling - døgntilbud. Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen. Se side 7.

12 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 9 Lovgrundlag Indhold Visitation/henvisning Aflastningsinstitutionen Lundø Lov om social service 51, jf. 40 stk. 2 nr. 5 om aflastningsophold. Børn og unge fra 0 til 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Særlig støtte til forældre med hjemmeboende børn. Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen. Se side 7.

13 10 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Specialdaginstitutionerne Chr. d. IV., Kirsebærhuset, Rudegårds Allé, Troldemosen og Sofieskolen Lovgrundlag Lov om social service 16. Indhold Visitation/henvisning Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Specialpædagogisk dagtilbud med særlig støtte og behandling Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen. Se side 7.

14 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 11 Konsulentbistand fra socialrådgivere og psykologer til kommunale sagsbehandlere Psykologisk undersøgelse og behandling af børn og deres familier. Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70. Indhold Visitation/henvisning Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier, når kommunerne ikke har tilstrækkelig specialviden til selv at løse opgaven. Børne- og Ungeafdelingen har ansat socialrådgivere og psykologer, som tilbyder: Konsulentbistand. Information om foranstaltninger, herunder amtets dag- og døgntilbud. Hjælp til koordinering af indsatsen i forhold til kommunale og amtslige tilbud. Psykologisk undersøgelse og konsulentbistand. Terapeutisk sorg/krise tilbud til forældre med svært handicappede børn. Åben henvendelse for generel konsulentbistand, Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen i konkrete sager. Se side 7. Familier kan henvende sig direkte om terapeutisk hjælp,

15 12 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Specialpædagogisk konsulentbistand, rådgivning og vejledning på småbørnsområdet Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70 Indhold Visitation/henvisning Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt deres familier. Kommunale medarbejdere, som er i kontakt med ovenstående gruppe og hvor kommunerne ikke har tilstrækkelig specialviden til at løse opgaven. De specialpædagogiske konsulenter tilbyder Tidsbegrænset konsulentstøtte til - Hjemmet. - Daginstitution. - Kommunale medarbejdere. Kursustilbud til familier og kommunale medarbejdere. Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse i konkrete sager til Børne- og Ungeafdelingen. Se side 7.

16 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 13 Fysioterapi Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70 Sundhedsstyrelsens retningslinier for vederlagsfri fysioterapi. Indhold Visitation/henvisning Henvendelse til Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Kommunale medarbejdere, der arbejder med personer med særlige behov, hvor kommunen ikke har tilstrækkelig viden til alene at løse opgaven. Undersøgelse og vurdering af barnets funktionsniveau. Råd og vejledning i samarbejde med hjem og dagtilbud. Behandling i fysioterapien, eget hjem eller dagtilbud efter behov. Råd og vejledning samt afprøvning af hjælpemidler. Vederlagsfri fysioterapi. Konsulentbistand til kommunale fagpersoner. Åben henvendelse. Behandling kræver henvisning fra egen læge, speciallæge eller børneafdeling. Fysioterapien, hvor du også kan få uddybende materiale.

17 14 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Ergoterapi Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70 Indhold Børn fra 0-7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Kommunale medarbejdere, der arbejder med personer med særlige behov, hvor kommunen ikke selv har tilstrækkelig viden til at løse opgaven. Ergoterapeutisk undersøgelse, test og behandling. Råd og vejledning til hjem og dagtilbud om daglige færdigheder, leg og kommunikation samt hjælpemidler i forbindelse hermed. Udlån af materialer, legetøj samt alternativt betjeningsudstyr til computer til afprøvning. Konsulentbistand til kommunale fagpersoner. Visitation/henvisning Henvendelse til Åben henvendelse. Behandling kræver henvisning fra egen læge, speciallæge eller børneafdeling. Ergoterapien, hvor du også kan få uddybende materiale.

18 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 15 Lovgrundlag Indhold Visitation/henvisning Betalingstilsagn Tandklinikken for multihandicappede, odontologisk service Tandlægeloven. Lov om Amtstandpleje. Aftale mellem De kommunale Tandplejeordninger i Københavns Amt og Københavns Amts Tandklinik, hhv og årige børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres forældre, pårørende og fagpersoner, der er knyttet til barnet. Undersøgelse med henblik på almendiagnoser, tand-/mund og kæbeforhold, spise- og taleproblemer. Forebyggende indsats, vejledning og behandling. Henvisning fra kommunen, læger og tandlæger. Endvidere fra sundhedsplejersker samt tale - og hørepædagoger. For hjemmeboende indhentes betalingstilsagn fra kommune/amt.

19 16 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

20 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 17 TILBUD PÅ UNDERVISNINGSOMRÅDET Amtets tilbud fra Undervisnings- og Kulturforvaltningen omfatter børn fra 0 til 7 år med kommunikations - og sprogvanskeligheder Lovgrundlag Barnet skal have behov for vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. folkeskolelovens 3 stk. 2 og 20, stk. 2 Talepædagogisk bistand til småbørn med kommunikations- og sprogvanskeligheder. Rådgivning og vejledning af forældre, pårørende og fagpersoner, der er knyttet til barnet. Småbørnstilbuddet i Københavns Amt. Et tilbud til forældre og småbørn. Vejledning på neonatalafdelingen KAS Glostrup. Talepædagogisk bistand i amtets specialdaginstitutioner. Visitation Se beskrivelsen af tilbuddene på følgende sider.

21 18 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Lovgrundlag Indhold Talepædagogisk bistand Barnet skal have behov for vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jvf. folkeskolelovens 3 stk.2 og 20 stk.2. Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres forældre, pårørende og fagpersoner, der er knyttet til barnet. Talepædagogisk rådgivning og vejledning til småbørn med kommunikations - og sprogvanskeligheder. Vejledningen kan foregå i hjemmet, vuggestuen, dagplejen eller i børnehaven. Vurdering af barnets kommunikative og sproglige udvikling. Støtte til at forstå og styrke barnets udspil og signaler. Forslag og ideer til aktiviteter og lege, der støtter samspil, kommunikation og sprog. Støtte til at opbygge et godt sprogmiljø. Vejledning i brug af støttende og alternative kommunikationsformer. Vejledning i brug af teknologiske hjælpemidler til støtte for leg, kommunikation og sprogudvikling. Visitation/indstilling Barnet visiteres af kommunen til Tale- og Høreinstituttet. Uddybende materiale kan rekvireres.

22 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 19 Indhold Visitation/indstilling Småbørnstilbuddet i Københavns amt Forældre med spæd- og småbørn med handicap, hvor familien har vanskeligheder med kontakt- og kommunikation. Barnet skal være under 1 år ved optagelsen. Et tilbud om deltagelse i småbørnsgrupper, som arbejder med kontakt, kommunikation og samspil. Forældre og professionelle arbejder i fællesskab på at iagttage barnets signaler, bestyrke dem og udvikle dem, så de bliver mere og mere forståelige for omgivelserne. det gælder 2 1 /2 år. Der forgår ikke nogen formel visitation. Optagelse i tilbuddet sker ved henvendelse til Tale- og Høreinstituttet hvor du også kan få uddybende materiale.

23 20 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Henvendelse Vejledningstilbud på neonatalafdelingen på KAS Glostrup og forældregruppe efter udskrivning fra afdelingen. Forældre til for tidligt fødte eller syge børn Københavns Amt har et vejledningsteam, som er et tilbud til forældre til for tidligt fødte eller syge børn. Vejledningen finder sted, mens barnet er indlagt på Neonatalafdelingen på KAS Glostrup. Efter udskrivningen tilbydes forældrene at fortsætte i en forældregruppe. Før udskrivning: Vejledning er et samarbejde med forældrene og kan tage udgangspunkt i At finde frem til, hvornår barnet er parat til at modtage kontakt, og hvornår det helst ikke vil forstyrres. At se, hvorledes barnet viser, at det genkender forældrene. At se, hvad forældrene måske ubevidst gør for at berolige barnet, når det ikke er i balance. At blive klar over, hvorledes det enkelte barn viser behag/ubehag, så det bliver lettere for forældre og personale at afpasse aktiviteten efter, hvad barnet kan kapere lige nu. Efter udskrivning: Vejledningsteamet står for en gruppe for forældre til børn, der er for tidligt fødte. Gruppen mødes hver fjortende dag. Vejledningsteamet har ved siden af det almindelige lægeambulatorium et ambulatorium, der fungerer som åben vejledning. Vejledningen kan omfatte: Observation af barnets kommunikations- og samspilsformer. Ideer og forslag til aktiviteter for børn og forældre med henblik på at støtte udviklingen af et fælles "sprog". Information om litteratur/pjecer om emnet. Tale- og Høreinstituttet hvor du også kan få uddybende materiale.

24 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 21 TILBUD PÅ SYGEHUSOMRÅDET Amtets tilbud til små børn på sygehusområdet omfatter børn fra 0-7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Der er tale om børn og familier med ganske særlige behov for undersøgelse og behandling, som ikke er til rådighed i den primære sundhedstjeneste. Amtssygehuset i Glostrup, børneafdelingen, Center for Handicappede for børn fra 0-7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Amtssygehuset i Glostrup, Center for handicappede foretager endvidere børnepsykiatrisk undersøgelse og øjenundersøgelse. Amtssygehuset i Glostrup, børneafdelingen, neuropædiatrisk dagafsnit for bevægehandicappede børn, herunder børn med cerebral parese (spastisk lammelse). Amtssygehuset i Glostrup, børneafdelingen, Tourette-klinikken, undersøger og behandler børn mistænkt for Tourettes syndrom. Amtssygehuset i Gentofte, børneafdelingen, foretager udredning af børn med opmærksomhedsforstyrrelser og/eller motorisk hyperaktivitet (DAMP, ADHD). Audiologiske undersøgelser. Kennedy Instituttet. Visitation Se beskrivelsen af de enkelte tilbud på de følgende sider.

25 22 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Visitation/henvisning Lægelig udredning og behandling Børn 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Lægelig udredning, observation af anfald og adfærd, behandling og rådgivning, kontrol i dagafsnit eller ambulatorium. Funktionsområdet varetages af et tværfagligt team og foregår i samarbejde med Neuropædiatrisk dagafsnit LD55 og John F. Kennedy Instituttet. Center for handicappede foretager endvidere børnepsykiatrisk undersøgelse samt øjenundersøgelse. Lægelig henvisning til Center for handicappede som består af: Pædiatrisk afsnit. Børnepsykiatrisk afsnit. Øjenklinikken (pædiatrisk oftalmologi og handicap). Henvendelse fra professionelle eller forældre er mulig.

26 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 23 Indhold Visitation/henvisning Børnepsykiatrisk undersøgelse Børn mellem 0 og7 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Observation, behandling og rådgivning - i hjemmet og på institutionen - vedrørende psykiske lidelser, såsom autisme, tilstande præget af urolig, hyperaktiv adfærd eller emotionelle problemer. Lægelig henvisning til Center for handicappede. Andre professionelle og familier kan også henvende sig. Telefonisk rådgivning mulig. Indhold Øjenundersøgelse Børn mellem 0 og 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Øjenundersøgelse, diagnostik, behandling og rådgivning i ambulant regi. Visitation/henvisning Lægelig henvisning til Center for handicappede. Anden professionel henvendelse mulig.

27 24 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Visitation/henvisning Udredning af bevægehandicappede børn Børn mellem 0 og 7 år med forsinket motorisk udvikling. Speciallægelig undersøgelse, observation og behandling i tværfagligt team, omfattende specialuddannede børnelæger og sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog, håndkirurg, ortopædkirurg og fysiurg. Lægelig henvisning til neuropædiatrisk dagafsnit, KAS Glostrup. Indhold Visitation/henvisning Udredning af børn mistænkt for Tourettes syndrom Børn med ufrivillige bevægelser, tics, lydudbrud, der giver mistanke om Tourettes syndrom. Speciallægelig undersøgelse, observation og behandling i tværfagligt team, omfattende specialuddannede børnelæger og sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog, håndkirurg, ortopædkirurg og fysiurg. Lægelig henvisning til Tourette klinikken, KAS Glostrup.

28 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 25 Indhold Visitation/henvisning Lægelig undersøgelse Børn mellem 0 og 7 år med neurologiske sygdomme, opmærksom forstyrrelser og/eller motorisk hyperaktivitet (DAMP, ADHD). Lægelig udredning, observation af adfærd og anfald, behandling og rådgivning. Forvisitation med psykolog med henblik på foranstaltninger, herunder evt. neuropsykologisk undersøgelse. Funktionsområdet varetages af et tværfagligt team Telefonisk rådgivning. Lægelig henvisning til Børneafdelingen, KAS Gentofte. Indhold Visitation Audiologisk undersøgelse Børn, hvor der er mistanke om hørenedsættelse, f. eks. i forbindelse med varig funktionsnedsættelse og andre ikke akutte otologiske tilstande. Vurdering af hørelsen. Høreapparatbehandling. Lægelig-, PPR-, talepædagog- eller sundhedsplejerskehenvisning til audiologisk afd., KAS Gentofte.

29 26 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Visitation Medicinsk udredning, diagnostik og arvebiologisk rådgivning Børn med medfødt handicap og arvelige sygdomme samt deres familier. Speciallægelig udredning. Laboratoriediagnostik. Genetisk rådgivning. Neuropsykologisk undersøgelse. Landsdækkende center for børn og unge med Føllings sygdom (PKU). Center for Fragilt X. Center for DAMP. Lægelig henvisning til Kennedy Instituttet. Anden professionel henvendelse mulig.

30 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 27 ADRESSER MM. Audiologisk afdeling KAS Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tlf.: Fax: Børne- og Ungeafdelingen Stationsparken Glostrup Tlf.: Fax: e-post: Børneneurologisk afsnit Børneafdelingen KAS Gentofte Niels Andersensvej Hellerup Tlf.: Fax: Center for handicappede Pædiatrisk afsnit for børn, KAS Glostrup Bakken Glostrup Tlf.: Fax: E-post:

31 28 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Center for Handicappede Øjenklinikken, KAS Glostrup Bakken Glostrup Tlf Center for handicappede Børnepsykiatrisk afsnit, KAS Glostrup Bakken Glostrup Tlf Ergoterapien Kellersvej Søborg Tlf.: Fax: E-post: Fysioterapien Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Tlf.: Fax: E-post: Kennedy Instituttet Gammel Landevej Glostrup Tlf.: Fax: E-post :

32 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 29 Neuropædiatrisk dagafsnit LD 55 Børneafdelingen KAS Glostrup Ndr. Ringvej 2600 Glostrup Tlf.: Fax: Tale- og Høreinstituttet Specialbørnegruppen Hendriksholms Boulevard 28B 2610 Rødovre Tlf.: Fax: Tandklinik for Multihandicappede Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Tlf.: Fax: Tourette-klinikken Børneafdeling LD00 KAS Glostrup Ndr. Ringvej 2600 Glostrup Tlf.: Fax:

33 30 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

34 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 31 LOVTEKST Lov om Social Service Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, jf. dog 16, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har det overordnede ansvar for dagtilbudene. Stk. 2. Dagtilbudene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje og puljeordninger. Tilrettelæggelse af dagtilbudene skal fastlægges i overensstemmelse med 4. Formål 8. Kommunen fastsætter mål og rammer for dagtilbudenes arbejde som en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte. Stk. 2. Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbudene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne. Stk. 4. Dagtilbudene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Stk. 5. Dagtilbudene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

35 32 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Særlige dagtilbud 16. Amtskommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud, jf. 7 og 8. Stk. 2. efter stk. 1 kan oprettes og drives af en amtskommune, af en kommune efter aftale med amtskommunen eller af en selvejende institution, som amtskommunen indgår aftale med. Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud. Amtskommunal rådgivning 34. Amtskommunen tilbyder gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre amtskommuner. Undersøgelser 38. Må det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen sørge for, at barnets eller den unges forhold undersøges. Afgørelse herom træffes i forståelse med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog 39. Kommunen skal som led i denne undersøgelse inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejerske, pædagoger, psykologer, lærere eller andre, jf. 37 a. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en psykolog. Stk. 2. En undersøgelse skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Der skal være oplysning om, hvordan forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltninger, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne.

36 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 33 Stk. 3. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger, og skal i øvrigt gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader. Foranstaltninger 40. Kommunen kan træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 2, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Blandt de i stk. 2 nævnte foranstaltninger vælges den eller de mindst indgribende formålstjenlige foranstaltninger. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedens indehaver, jf. dog 41. En afgørelse efter stk. 2, nr. 11, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år. Stk. 2. Kommunen kan beslutte Nr. 5. at etablere en aflastningsordning på en døgninstitution, i en plejefamilie eller på et godkendt opholdssted. (Nr. 1-4 og 6-11 er udeladt). Døgninstitutioner 51. Amtskommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser på institutioner for børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet herunder på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Endvidere skal amtskommunen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser og mulighed for ambulant behandling på institutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Stk. 2. Institutionerne kan oprettes og drives af en eller flere amtskommuner, kommuner eller som selvejende institutioner, som amtskommunen indgår aftale med. 69. Amtskommunen yder gratis rådgivning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer i tilslutning til de opgaver, der påhviler amtskommunen efter denne lov. Stk. 2. Amtskommunen stiller nødvendig rådgivning og konsulentstøtte til rådighed for kommunerne i deres arbejde med personer med særlige behov og påtager sig i specielle tilfælde selv rådgivningen.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Tværfagligt samarbejde om børn og unge Store Praksisdag 26. januar 2017 Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Program Kort om mig Hvornår kan vi samarbejde? Kommunal organisering

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 31. august 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn og Familieafdelingen er organiseret under Børn og Ungeforvaltningen i Odense

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Oprettelse af knasttilbud i en daginstitution for børn, der har behov for særlig hensyntagen og støtte. Projektet forventes afsluttet med projektrapport

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Beskrivelse af specialgrupperne.

Beskrivelse af specialgrupperne. Beskrivelse af specialgrupperne. Dagtilbudsloven Kommunen har efter Dagtilbudsloven 4 den generelle forpligtelse til at sørge for dagtilbud til alle børn, herunder også børn med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2.

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2. Forældrefolder Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske arbejde 2 Tale-Høre bistand 2 Fysioterapeutisk behandling 2 Ergoterapeutisk behandling 2 Psykolog 3 Studerende 3 Kommunikation 3 Relationer 3 Ture ud

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN For børn med epilepsi BØRNESKOLEN Børneskolen ved Epilepsihospitalet Børneskolen underviser og observerer børn fra børnehaveklasse til 9. klasse, mens de er indlagt på Epilepsihospitalet. Børnene, som

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Indhold til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Ydelse i 2015 og 2016 ved bindingsperiode på 2 år. Kontrakten

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013 Projektevaluering Indledende Denne evaluering er foretaget ved udgangen af projektet, og har fokus på dels proces og dels resultater. Forud for evalueringen er det overvejet, hvad det specifikke formål

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning)

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Servicelovens 86, stk. 2. At barnet udvikler funktioner/kompetencer,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS DENNE PJECE GIVER ET OVER BLIK OVER, HVAD DU SOM PÅRØRENDE KAN FORVENTE DIG, NÅR DIT BARN SKAL UDREDES I ET BØRNEHUS. Børnehusets opgave

Læs mere

Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen VEJ nr 9171 af 13/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-05-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Børnesundhedstjenestens tilbud om ergoterapi og fysioterapi til børn og unge i Næstved Kommune

Børnesundhedstjenestens tilbud om ergoterapi og fysioterapi til børn og unge i Næstved Kommune Børnesundhedstjenestens tilbud om ergoterapi og fysioterapi til børn og unge i Næstved Kommune Kunstner: Sofie Børne- og Kulturforvaltningen Børnesundhedstjenesten Maj 2012 LOVGIVNING OG KOMMUNALE POLITIKKER

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere