Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år"

Transkript

1 Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år

2 Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Undervisning Sociale tilbud Sygehuse

3 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Flere pjecer kan bestilles hos: Københavns Amt Børne- og Ungeafdelingen Stationsparken Glostrup Tlf oplag, 1000 stk. Marts 2002 Hafnia Tryk A/S Trykt på genbrugspapir. Pjecen kan ses på og downloades fra Københavns Amts hjemmeside -

4 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 1 FORORD Københavns Amt har mange tilbud om hjælp til familier med små børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Erfaringen viser, at det ofte er svært at finde den hjælp, som ydes fra både kommunalt og amtsligt regi, og hvor der er mange forskellige tilbud og mange faggrupper involveret. Formålet med denne pjece er at skabe overblik over tilbuddene i Københavns Amt. Pjecen henvender sig især til kommunernes sagsbehandlere, som er ansvarlige for den tidligt koordinerede indsats. Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem Psykiatri- og Socialforvaltningen, Undervisnings- og Kulturforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen i Københavns Amt.

5 2 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

6 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD EN TIDLIG KOORDINERET INDSATS TILBUD PÅ SOCIALOMRÅDET, visitation til dag- og døgntilbud mm Camillehusene, Broen, Pilehuset og Sofieskolen Aflastningsinstitutionen Lundø Chr. d. IV., Kirsebærhuset, Rudegårds Allé, Troldemosen og Sofieskolen Konsulentbistand fra socialrådgivere og psykologer til kommunale sagsbehandlere Specialpædagogisk konsulentbistand, rådgivning og vejledning på småbørnsområdet Fysioterapi Ergoterapi Tandklinikken for multihandicappede, odontologisk service TILBUD PÅ UNDERVISNINGSOMRÅDET Talepædagogisk bistand Småbørnstilbudet i Københavns amt Vejledningstilbud på neonatalafdelingen på KAS Glostrup og forældregruppe efter udskrivning fra afdelingen TILBUD PÅ SYGEHUSOMRÅDET Lægelig udredning og behandling Børnepsykiatrisk undersøgelse Øjenundersøgelse Udredning af bevægehandicappede børn Udredning af børn mistænkt for Tourettes syndrom Lægelig undersøgelse Audiologisk undersøgelse Medicinsk udredning, diagnostik og arvebiologisk rådgivning ADRESSER MM Audiologisk afdeling Børn og unge afdelingen Neuropædiatrisk dagafsnit L Børneneurologisk afsnit Center for handicappede Pædiatri Øjenklinikken Børnepsykiatrisk afsnit Ergoterapien Fysioterapien Kennedy Instituttet Tale- og Høreinstituttet Tandklinik for Multihandicappede Tourette-klinikken LOVTEKST

7 4 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

8 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 5 EN TIDLIG KOORDINERET INDSATS Lovgivningsmæssige forhold Både i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og i lov om social service lægges der vægt på koordination og tværfaglighed. Der står, at "for at tilgodese børn og unge med behov for særlig støtte opretter kommunen en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at støtten ydes tidligt og sammenhængende, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk og anden sagkundskab. Et af gruppens medlemmer udpeges som ansvarlig for at koordinere indsatsen over for det enkelte barn og den enkelte unge". Hvad er en koordinator? Koordinering er et nøgleord i vejledning af familier med små børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Familien har ofte behov for og får ofte mange forskellige tilbud, fra forskellige enheder i amtets og kommunens forvaltninger. Til at varetage opgaven med at koordinere og styre indsatsen til gavn for familien vælges en person - en koordinator. Det er som regel den kommunale sagsbehandler. En koordinator er en person, som - sammen med familien - samler tilbuddene og fordeler opgaverne mellem fagpersonerne. Koordinator er ansvarlig for at forældrene er orienteret om relevante tilbud at følge forældrenes og barnets behov for tilbud at familiens behov for skiftende tilbud tilgodeses af relevante fagpersoner at de forskellige fagpersoners arbejdsopgaver er fordelt. Dette sker ved at koordinator er opsøgende i forhold til familien at koordinator har jævnlig kontakt med familien - ikke mindst i starten at de forskellige fagpersoner underretter koordinator om ændringer og nye observationer at koordinator indkalder forældre og tilknyttede fagpersoner til koordinerende møder efter behov f.eks. hvert halve år. Koordinerende møder har til formål at justere det tværfaglige samarbejde ved at gøre status over de tilbud familien har og eventuelt søge dem ændret i forhold til familiens aktuelle behov at fastholde helhedssynet at planlægge fremtidige tilbud og initiativer at aftale hvem, der gør hvad.

9 6 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

10 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 7 TILBUD PÅ SOCIALOMRÅDET Amtets tilbud til små børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne der har ganske særlige behov for støtte, som ikke er til rådighed i kommunerne. Lovgrundlag Amtets forpligtelser om tilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er beskrevet i lov om social service. 34, 69 og 70 handler om rådgivning, vejledning og behandling samt vidensopsamling. 16 og 51 beskriver amtets forpligtigelse på dag- og døgninstitutionsområdet. døgninstitutioner aflastning på døgninstitution specialdaginstitutioner Konsulentbistand til kommunerne specialpædagogisk bistand til kommunerne og familierne fysioterapi ergoterapi og tandlæge. Visitation af 0-7 årige Kommunen sender et visitationsskema med en 38 undersøgelse til Børne- og Ungeafdelingen, når et barn skal visiteres til en af amtets institutioner eller til rådgivning, undersøgelse og behandling iflg. 34 i lov om social service. Det er kommunen, der træffer beslutning om anbringelse udenfor hjemmet. Det er amtet, der beslutter foranstaltningen. Det bærende princip for visitaion til en institution i Københavns Amt er, at barnet har en særlig kompliceret problemstilling, der kræver en specialviden, som kommunen ikke har indenfor eget normal- og specialsystem. Sagen afgøres senest 3 uger efter modtagelsen af indstillingen. Hvis der er uenighed eller tvivl om afgørelsen af en sag, skal den drøftes på visitationsmøde i Børne- og Ungeafdelingen. Amtet betaler den del af udgifterne ved foranstaltningen, der overstiger grundtaksten. Hvis amtet giver afslag på kommunens anmodning, skal amtet give kommunen et begrundet alternativt tilbud. Såfremt barnet må skrives på venteliste til en plads, og det vurderes, at kommunen ikke har mulighed for at give barnet et relevant tilbud i ventetiden, skal amt og kommune samarbejde om at tilrettelægge en foranstaltning i ventetiden. Visitationsskemaet kan hentes fra amtets hjemmeside: - sociale tilbud - visitation - kommunale sagsbehandlere.

11 8 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Døgninstitutionerne Camillehusene, Broen, Pilehuset og Sofieskolen Lovgrundlag Lov om social service 51. Indhold Visitation/henvisning Børn og unge fra 0 til 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Særlig støtte og behandling - døgntilbud. Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen. Se side 7.

12 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 9 Lovgrundlag Indhold Visitation/henvisning Aflastningsinstitutionen Lundø Lov om social service 51, jf. 40 stk. 2 nr. 5 om aflastningsophold. Børn og unge fra 0 til 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Særlig støtte til forældre med hjemmeboende børn. Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen. Se side 7.

13 10 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Specialdaginstitutionerne Chr. d. IV., Kirsebærhuset, Rudegårds Allé, Troldemosen og Sofieskolen Lovgrundlag Lov om social service 16. Indhold Visitation/henvisning Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Specialpædagogisk dagtilbud med særlig støtte og behandling Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen. Se side 7.

14 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 11 Konsulentbistand fra socialrådgivere og psykologer til kommunale sagsbehandlere Psykologisk undersøgelse og behandling af børn og deres familier. Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70. Indhold Visitation/henvisning Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier, når kommunerne ikke har tilstrækkelig specialviden til selv at løse opgaven. Børne- og Ungeafdelingen har ansat socialrådgivere og psykologer, som tilbyder: Konsulentbistand. Information om foranstaltninger, herunder amtets dag- og døgntilbud. Hjælp til koordinering af indsatsen i forhold til kommunale og amtslige tilbud. Psykologisk undersøgelse og konsulentbistand. Terapeutisk sorg/krise tilbud til forældre med svært handicappede børn. Åben henvendelse for generel konsulentbistand, Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse til Børneog Ungeafdelingen i konkrete sager. Se side 7. Familier kan henvende sig direkte om terapeutisk hjælp,

15 12 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Specialpædagogisk konsulentbistand, rådgivning og vejledning på småbørnsområdet Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70 Indhold Visitation/henvisning Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt deres familier. Kommunale medarbejdere, som er i kontakt med ovenstående gruppe og hvor kommunerne ikke har tilstrækkelig specialviden til at løse opgaven. De specialpædagogiske konsulenter tilbyder Tidsbegrænset konsulentstøtte til - Hjemmet. - Daginstitution. - Kommunale medarbejdere. Kursustilbud til familier og kommunale medarbejdere. Den kommunale sagsbehandler retter skriftlig henvendelse i konkrete sager til Børne- og Ungeafdelingen. Se side 7.

16 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 13 Fysioterapi Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70 Sundhedsstyrelsens retningslinier for vederlagsfri fysioterapi. Indhold Visitation/henvisning Henvendelse til Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Kommunale medarbejdere, der arbejder med personer med særlige behov, hvor kommunen ikke har tilstrækkelig viden til alene at løse opgaven. Undersøgelse og vurdering af barnets funktionsniveau. Råd og vejledning i samarbejde med hjem og dagtilbud. Behandling i fysioterapien, eget hjem eller dagtilbud efter behov. Råd og vejledning samt afprøvning af hjælpemidler. Vederlagsfri fysioterapi. Konsulentbistand til kommunale fagpersoner. Åben henvendelse. Behandling kræver henvisning fra egen læge, speciallæge eller børneafdeling. Fysioterapien, hvor du også kan få uddybende materiale.

17 14 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Ergoterapi Lovgrundlag Lov om social service 34, 69 og 70 Indhold Børn fra 0-7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Kommunale medarbejdere, der arbejder med personer med særlige behov, hvor kommunen ikke selv har tilstrækkelig viden til at løse opgaven. Ergoterapeutisk undersøgelse, test og behandling. Råd og vejledning til hjem og dagtilbud om daglige færdigheder, leg og kommunikation samt hjælpemidler i forbindelse hermed. Udlån af materialer, legetøj samt alternativt betjeningsudstyr til computer til afprøvning. Konsulentbistand til kommunale fagpersoner. Visitation/henvisning Henvendelse til Åben henvendelse. Behandling kræver henvisning fra egen læge, speciallæge eller børneafdeling. Ergoterapien, hvor du også kan få uddybende materiale.

18 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 15 Lovgrundlag Indhold Visitation/henvisning Betalingstilsagn Tandklinikken for multihandicappede, odontologisk service Tandlægeloven. Lov om Amtstandpleje. Aftale mellem De kommunale Tandplejeordninger i Københavns Amt og Københavns Amts Tandklinik, hhv og årige børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres forældre, pårørende og fagpersoner, der er knyttet til barnet. Undersøgelse med henblik på almendiagnoser, tand-/mund og kæbeforhold, spise- og taleproblemer. Forebyggende indsats, vejledning og behandling. Henvisning fra kommunen, læger og tandlæger. Endvidere fra sundhedsplejersker samt tale - og hørepædagoger. For hjemmeboende indhentes betalingstilsagn fra kommune/amt.

19 16 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

20 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 17 TILBUD PÅ UNDERVISNINGSOMRÅDET Amtets tilbud fra Undervisnings- og Kulturforvaltningen omfatter børn fra 0 til 7 år med kommunikations - og sprogvanskeligheder Lovgrundlag Barnet skal have behov for vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. folkeskolelovens 3 stk. 2 og 20, stk. 2 Talepædagogisk bistand til småbørn med kommunikations- og sprogvanskeligheder. Rådgivning og vejledning af forældre, pårørende og fagpersoner, der er knyttet til barnet. Småbørnstilbuddet i Københavns Amt. Et tilbud til forældre og småbørn. Vejledning på neonatalafdelingen KAS Glostrup. Talepædagogisk bistand i amtets specialdaginstitutioner. Visitation Se beskrivelsen af tilbuddene på følgende sider.

21 18 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Lovgrundlag Indhold Talepædagogisk bistand Barnet skal have behov for vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jvf. folkeskolelovens 3 stk.2 og 20 stk.2. Børn fra 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres forældre, pårørende og fagpersoner, der er knyttet til barnet. Talepædagogisk rådgivning og vejledning til småbørn med kommunikations - og sprogvanskeligheder. Vejledningen kan foregå i hjemmet, vuggestuen, dagplejen eller i børnehaven. Vurdering af barnets kommunikative og sproglige udvikling. Støtte til at forstå og styrke barnets udspil og signaler. Forslag og ideer til aktiviteter og lege, der støtter samspil, kommunikation og sprog. Støtte til at opbygge et godt sprogmiljø. Vejledning i brug af støttende og alternative kommunikationsformer. Vejledning i brug af teknologiske hjælpemidler til støtte for leg, kommunikation og sprogudvikling. Visitation/indstilling Barnet visiteres af kommunen til Tale- og Høreinstituttet. Uddybende materiale kan rekvireres.

22 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 19 Indhold Visitation/indstilling Småbørnstilbuddet i Københavns amt Forældre med spæd- og småbørn med handicap, hvor familien har vanskeligheder med kontakt- og kommunikation. Barnet skal være under 1 år ved optagelsen. Et tilbud om deltagelse i småbørnsgrupper, som arbejder med kontakt, kommunikation og samspil. Forældre og professionelle arbejder i fællesskab på at iagttage barnets signaler, bestyrke dem og udvikle dem, så de bliver mere og mere forståelige for omgivelserne. det gælder 2 1 /2 år. Der forgår ikke nogen formel visitation. Optagelse i tilbuddet sker ved henvendelse til Tale- og Høreinstituttet hvor du også kan få uddybende materiale.

23 20 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Henvendelse Vejledningstilbud på neonatalafdelingen på KAS Glostrup og forældregruppe efter udskrivning fra afdelingen. Forældre til for tidligt fødte eller syge børn Københavns Amt har et vejledningsteam, som er et tilbud til forældre til for tidligt fødte eller syge børn. Vejledningen finder sted, mens barnet er indlagt på Neonatalafdelingen på KAS Glostrup. Efter udskrivningen tilbydes forældrene at fortsætte i en forældregruppe. Før udskrivning: Vejledning er et samarbejde med forældrene og kan tage udgangspunkt i At finde frem til, hvornår barnet er parat til at modtage kontakt, og hvornår det helst ikke vil forstyrres. At se, hvorledes barnet viser, at det genkender forældrene. At se, hvad forældrene måske ubevidst gør for at berolige barnet, når det ikke er i balance. At blive klar over, hvorledes det enkelte barn viser behag/ubehag, så det bliver lettere for forældre og personale at afpasse aktiviteten efter, hvad barnet kan kapere lige nu. Efter udskrivning: Vejledningsteamet står for en gruppe for forældre til børn, der er for tidligt fødte. Gruppen mødes hver fjortende dag. Vejledningsteamet har ved siden af det almindelige lægeambulatorium et ambulatorium, der fungerer som åben vejledning. Vejledningen kan omfatte: Observation af barnets kommunikations- og samspilsformer. Ideer og forslag til aktiviteter for børn og forældre med henblik på at støtte udviklingen af et fælles "sprog". Information om litteratur/pjecer om emnet. Tale- og Høreinstituttet hvor du også kan få uddybende materiale.

24 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 21 TILBUD PÅ SYGEHUSOMRÅDET Amtets tilbud til små børn på sygehusområdet omfatter børn fra 0-7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Der er tale om børn og familier med ganske særlige behov for undersøgelse og behandling, som ikke er til rådighed i den primære sundhedstjeneste. Amtssygehuset i Glostrup, børneafdelingen, Center for Handicappede for børn fra 0-7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Amtssygehuset i Glostrup, Center for handicappede foretager endvidere børnepsykiatrisk undersøgelse og øjenundersøgelse. Amtssygehuset i Glostrup, børneafdelingen, neuropædiatrisk dagafsnit for bevægehandicappede børn, herunder børn med cerebral parese (spastisk lammelse). Amtssygehuset i Glostrup, børneafdelingen, Tourette-klinikken, undersøger og behandler børn mistænkt for Tourettes syndrom. Amtssygehuset i Gentofte, børneafdelingen, foretager udredning af børn med opmærksomhedsforstyrrelser og/eller motorisk hyperaktivitet (DAMP, ADHD). Audiologiske undersøgelser. Kennedy Instituttet. Visitation Se beskrivelsen af de enkelte tilbud på de følgende sider.

25 22 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Visitation/henvisning Lægelig udredning og behandling Børn 0 til 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Lægelig udredning, observation af anfald og adfærd, behandling og rådgivning, kontrol i dagafsnit eller ambulatorium. Funktionsområdet varetages af et tværfagligt team og foregår i samarbejde med Neuropædiatrisk dagafsnit LD55 og John F. Kennedy Instituttet. Center for handicappede foretager endvidere børnepsykiatrisk undersøgelse samt øjenundersøgelse. Lægelig henvisning til Center for handicappede som består af: Pædiatrisk afsnit. Børnepsykiatrisk afsnit. Øjenklinikken (pædiatrisk oftalmologi og handicap). Henvendelse fra professionelle eller forældre er mulig.

26 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 23 Indhold Visitation/henvisning Børnepsykiatrisk undersøgelse Børn mellem 0 og7 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Observation, behandling og rådgivning - i hjemmet og på institutionen - vedrørende psykiske lidelser, såsom autisme, tilstande præget af urolig, hyperaktiv adfærd eller emotionelle problemer. Lægelig henvisning til Center for handicappede. Andre professionelle og familier kan også henvende sig. Telefonisk rådgivning mulig. Indhold Øjenundersøgelse Børn mellem 0 og 7 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Øjenundersøgelse, diagnostik, behandling og rådgivning i ambulant regi. Visitation/henvisning Lægelig henvisning til Center for handicappede. Anden professionel henvendelse mulig.

27 24 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Visitation/henvisning Udredning af bevægehandicappede børn Børn mellem 0 og 7 år med forsinket motorisk udvikling. Speciallægelig undersøgelse, observation og behandling i tværfagligt team, omfattende specialuddannede børnelæger og sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog, håndkirurg, ortopædkirurg og fysiurg. Lægelig henvisning til neuropædiatrisk dagafsnit, KAS Glostrup. Indhold Visitation/henvisning Udredning af børn mistænkt for Tourettes syndrom Børn med ufrivillige bevægelser, tics, lydudbrud, der giver mistanke om Tourettes syndrom. Speciallægelig undersøgelse, observation og behandling i tværfagligt team, omfattende specialuddannede børnelæger og sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog, håndkirurg, ortopædkirurg og fysiurg. Lægelig henvisning til Tourette klinikken, KAS Glostrup.

28 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 25 Indhold Visitation/henvisning Lægelig undersøgelse Børn mellem 0 og 7 år med neurologiske sygdomme, opmærksom forstyrrelser og/eller motorisk hyperaktivitet (DAMP, ADHD). Lægelig udredning, observation af adfærd og anfald, behandling og rådgivning. Forvisitation med psykolog med henblik på foranstaltninger, herunder evt. neuropsykologisk undersøgelse. Funktionsområdet varetages af et tværfagligt team Telefonisk rådgivning. Lægelig henvisning til Børneafdelingen, KAS Gentofte. Indhold Visitation Audiologisk undersøgelse Børn, hvor der er mistanke om hørenedsættelse, f. eks. i forbindelse med varig funktionsnedsættelse og andre ikke akutte otologiske tilstande. Vurdering af hørelsen. Høreapparatbehandling. Lægelig-, PPR-, talepædagog- eller sundhedsplejerskehenvisning til audiologisk afd., KAS Gentofte.

29 26 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Indhold Visitation Medicinsk udredning, diagnostik og arvebiologisk rådgivning Børn med medfødt handicap og arvelige sygdomme samt deres familier. Speciallægelig udredning. Laboratoriediagnostik. Genetisk rådgivning. Neuropsykologisk undersøgelse. Landsdækkende center for børn og unge med Føllings sygdom (PKU). Center for Fragilt X. Center for DAMP. Lægelig henvisning til Kennedy Instituttet. Anden professionel henvendelse mulig.

30 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 27 ADRESSER MM. Audiologisk afdeling KAS Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tlf.: Fax: Børne- og Ungeafdelingen Stationsparken Glostrup Tlf.: Fax: e-post: Børneneurologisk afsnit Børneafdelingen KAS Gentofte Niels Andersensvej Hellerup Tlf.: Fax: Center for handicappede Pædiatrisk afsnit for børn, KAS Glostrup Bakken Glostrup Tlf.: Fax: E-post:

31 28 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Center for Handicappede Øjenklinikken, KAS Glostrup Bakken Glostrup Tlf Center for handicappede Børnepsykiatrisk afsnit, KAS Glostrup Bakken Glostrup Tlf Ergoterapien Kellersvej Søborg Tlf.: Fax: E-post: Fysioterapien Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Tlf.: Fax: E-post: Kennedy Instituttet Gammel Landevej Glostrup Tlf.: Fax: E-post :

32 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 29 Neuropædiatrisk dagafsnit LD 55 Børneafdelingen KAS Glostrup Ndr. Ringvej 2600 Glostrup Tlf.: Fax: Tale- og Høreinstituttet Specialbørnegruppen Hendriksholms Boulevard 28B 2610 Rødovre Tlf.: Fax: Tandklinik for Multihandicappede Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Tlf.: Fax: Tourette-klinikken Børneafdeling LD00 KAS Glostrup Ndr. Ringvej 2600 Glostrup Tlf.: Fax:

33 30 Tidlig koordineret indsats for børn og unge

34 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 31 LOVTEKST Lov om Social Service Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, jf. dog 16, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har det overordnede ansvar for dagtilbudene. Stk. 2. Dagtilbudene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje og puljeordninger. Tilrettelæggelse af dagtilbudene skal fastlægges i overensstemmelse med 4. Formål 8. Kommunen fastsætter mål og rammer for dagtilbudenes arbejde som en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med andet behov for støtte. Stk. 2. Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbudene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne. Stk. 4. Dagtilbudene skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. Stk. 5. Dagtilbudene skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

35 32 Tidlig koordineret indsats for børn og unge Særlige dagtilbud 16. Amtskommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud, jf. 7 og 8. Stk. 2. efter stk. 1 kan oprettes og drives af en amtskommune, af en kommune efter aftale med amtskommunen eller af en selvejende institution, som amtskommunen indgår aftale med. Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud. Amtskommunal rådgivning 34. Amtskommunen tilbyder gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre amtskommuner. Undersøgelser 38. Må det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen sørge for, at barnets eller den unges forhold undersøges. Afgørelse herom træffes i forståelse med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog 39. Kommunen skal som led i denne undersøgelse inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejerske, pædagoger, psykologer, lærere eller andre, jf. 37 a. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en psykolog. Stk. 2. En undersøgelse skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Der skal være oplysning om, hvordan forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltninger, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne.

36 Tidlig koordineret indsats for børn og unge 33 Stk. 3. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger, og skal i øvrigt gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader. Foranstaltninger 40. Kommunen kan træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 2, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Blandt de i stk. 2 nævnte foranstaltninger vælges den eller de mindst indgribende formålstjenlige foranstaltninger. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedens indehaver, jf. dog 41. En afgørelse efter stk. 2, nr. 11, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år. Stk. 2. Kommunen kan beslutte Nr. 5. at etablere en aflastningsordning på en døgninstitution, i en plejefamilie eller på et godkendt opholdssted. (Nr. 1-4 og 6-11 er udeladt). Døgninstitutioner 51. Amtskommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser på institutioner for børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet herunder på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Endvidere skal amtskommunen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser og mulighed for ambulant behandling på institutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Stk. 2. Institutionerne kan oprettes og drives af en eller flere amtskommuner, kommuner eller som selvejende institutioner, som amtskommunen indgår aftale med. 69. Amtskommunen yder gratis rådgivning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer i tilslutning til de opgaver, der påhviler amtskommunen efter denne lov. Stk. 2. Amtskommunen stiller nødvendig rådgivning og konsulentstøtte til rådighed for kommunerne i deres arbejde med personer med særlige behov og påtager sig i specielle tilfælde selv rådgivningen.

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen 1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en funktion under Børne- og Unge Rådgivningen. Side 2 2. PPR funktionen generelt..side 2 3. PPR funktionens fokusområder 2008...Side

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal etablere den nødvendige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012-13 Indholdsfortegnelse Forord maj 2013... 4 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 2. Præsentation af PPR... 4 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen Skemaet indeholder andel del af bilag 2 fra Samarbejdsaftalen på det børne- og ungdomspsykiatriske område, 2010. En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

Født for tidligt? Til dagplejere og institutioner For tidligt fødte børn i alderen 0-6 år

Født for tidligt? Til dagplejere og institutioner For tidligt fødte børn i alderen 0-6 år Født for tidligt? Til dagplejere og institutioner For tidligt fødte børn i alderen 0-6 år Indhold Forord....................................... s. 3 Født for tidligt................................ s.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

DØVEPSYKIATRISK FUNKTION

DØVEPSYKIATRISK FUNKTION P S Y K I A T R I S K C E N T E R B A L L E R U P Årsberetning 2004 Årsberetning 2004 1 Landsfunktion for behandling af døve med psykiske lidelser Videnscenter for døvepsykiatri københavns amt 2 Årsberetning

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere