Indhold. Indledning Baggrund for og formål med Projekt Loftlifte på plejehjem Baggrund for projektet... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning Baggrund for og formål med Projekt Loftlifte på plejehjem Baggrund for projektet... 3"

Transkript

1 1

2 Indhold Indledning... 3 Baggrund for og formål med Projekt Loftlifte på plejehjem... 3 Baggrund for projektet... 3 Projektets formål... 4 Evalueringens metodiske fundament... 6 Fakta-afsnit... 7 Evalueringens resultater og opmærksomhedspunkter... 8 Loftlifte en arbejdsmiljømæssig gevinst... 8 Frigivelse af ressourcer på plejehjemmene...11 Service overfor borgeren...13 Øvrige opmærksomhedspunkter...14 Opsamling og perspektivering

3 Indledning Baggrund for og formål med Projekt Loftlifte på plejehjem Baggrund for projektet Hver dag foretager Aalborg kommunes medarbejdere på kommunens 43 plejehjem mange forflytninger af beboerne. Forflytninger er manuel guidning eller brug af tekniske hjælpemidler i samarbejde med beboeren, der f.eks. ikke selv kan komme ud af sengen om morgenen. Det er en fysisk krævende opgave for personalet og det medfører arbejdsskader og på sigt nedslidning af bl.a. ryggen. Forflytning af borgerne er en arbejdsopgave, som medarbejdere på plejehjem foretager mange gange dagligt. Nationale tal viser, at hovedparten af medarbejderne foretager mellem 6 til 20 forflytninger af beboere på en arbejdsdag. Forflytninger med lift er endvidere en ressourcekrævende opgave, da hovedreglen er, at der skal være 2 medarbejdere til at foretage forflytningen. For blandt andet at minimere det fysisk slidsomme arbejde samt reducere ressourceforbruget ved forflytninger besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2013, at indføre loftlifte og elektrisk højdeindstillede badestole/toiletstole med elektrisk sædetilt på kommunens plejehjem. Der blev i perioden januar 2013 december 2013 monteret loftskinner i alle kommunens ca plejehjemsboliger samt indkøbt loftslifte og højdeindstillelige badestole til de enkelte plejehjem. Loftlifte og brug af højdeindstillelige badestole er en teknologi, der åbner op for at en stor andel af forflytningerne kan udføres af 1 medarbejder i stedet for 2 medarbejdere. Den nye teknologi forudsætter nye kompetencer ved medarbejderne samt en ændret forflytningspolitik og reviderede konkrete anvisninger for den enkelte beboer (forflytningsbeskrivelse). 3

4 Et væsentligt element for en succesfuld implementering af teknologien er derfor, at såvel forflytningspolitikken justeres og at medarbejderne opkvalificeres med de nødvendige kompetencer. Derfor blev efteruddannelse af medarbejdere en del af kontrakten med den valgte leverandør. Projektets formål Der er tre klare målsætninger for implementeringen af loftlifte/badestole på plejehjemmene: 1. Beboerne - som skal forflyttes - skal mindst opleve en kvalitetsmæssig forbedring i den daglige forflytning 2. Medarbejderen der udfører forflytningen skal opleve en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø 3. Der skal ske en effektivisering i den anvendte arbejdstid svarende til 5 min. pr. forflytning eller 5 mio. kr. i årlig besparelse, når teknologien er fuldt implementeret i samtlige boliger og forventelig bruges ved ca. 400 beboere Motivationen for at indføre loftlifte og elektrisk højdeindstillelige bade/toiletstole på Aalborg Kommunes plejehjem var udover det økonomiske incitament, dels at fremtidssikre ældreplejen og sikre den fremtidige mangel på arbejdskraft og dels at investere i medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø ved at skabe bedre arbejdsforhold. Arbejdsmiljø Ressourcer Serviceniveau 4

5 Evalueringens fokus Styregruppen for projekt loftlifte på plejehjem har besluttet, at evaluere projektet med det formål at vurdere effekterne af, at der er indført loftlifte og elektrisk højdeindstillelige bade/toiletstole på kommunens plejehjem. Evalueringens primære fokus er på den bruger og medarbejderoplevede kvalitet. Evalueringen sætter fokus på, hvilke effekter personale og borgere på plejehjem oplever af en bestemt intervention: implementeringen af projekt loftlifte på plejehjem. I vurderingen af effekterne sammenlignes nu-scenariet (arbejdsgange, service, arbejdsmiljø mm. med loftlifte) med før-scenariet (arbejdsgange, service, arbejdsmiljø m.m. med gulvlifte). Yderligere vurderes om målet om at reducere tiden der anvendes til forflytninger - og reducere omkostningerne er nået. 5

6 Evalueringens metodiske fundament Evalueringens empiriske grundlag er indsamlet hen over sommeren 2014 (juni-august) og består af: Datatræk fra Center for Velfærdsteknologis registreringer over brugere af loftlifte og elektrisk højdeindstillelige bade/toiletstole på kommunens plejehjem. Data er trukket i uge 25 og er derfor et øjebliksbillede fra netop denne uge. Det præcise antal loftliftbrugere varierer over tid. Spørgeskemaundersøgelse til plejehjemslederne Projekt loftlifte er implementeret på 42 af kommunen 43 plejehjem. To af disse plejehjem har fælles ledelse, hvorfor skemaet er sendt til 41 ledere. Heraf har 40 gennemført en besvarelse, hvilket giver en svarprocent på 98 %. Samtale med 3 borgere, som nu benytter loftlift og som tidligere har været gulvliftbrugere. Borgerne er udvalgt af plejehjemsledere ud fra et kriterium om, at de kunne sætte ord på deres oplevelse med to typer af lifte. Fokusgruppeinterviews med personale på 5 plejehjem i Aalborg Kommune. I alt 19 medarbejdere har deltaget i interviews. I alle 5 interviews var både dag- og aftenvagter repræsenteret. Følgende har været omdrejningspunkter i empiriindsamlingen: Den medarbejderoplevede kvalitet ved brug af loftlifte Plejehjembeboernes oplevelse af brugen af loftlifte (før og nu) Arbejdsmiljømæssige effekter Ressourcemæssige effekter (tidsfrigivelse) Forbedringspotentialer. 6

7 Fakta-afsnit Der er opsat i alt 1730 skinnesystemer på plejehjem i Aalborg kommune Der er 391 registrerede loftslifte i brug (pr ) Hertil kommer loftslifte der er opsat i vaskerum o.lign. Antallet af loftslifte i brug balancerer med antallet af indkøbte loftslifte, der er fuld cirkulation. Center for Velfærdsteknologi vurderer, at der er en udnyttelsesgrad på % Der er 358 personnummer registrerede bade/toiletstole i brug (pr ) Opsætning af skinner fandt sted i henhold til kontrakten med Guldman i perioden 1/ til 31/ Undervisning af plejehjemspersonalet fandt sted i perioden 1/ til 1/ Projekt loftlifte på plejehjem er også kaldet når 1 er nok at gå fra automatik til vurdering. Samtidigt med implementeringen af projekt loftlifte på plejehjem er der udarbejdet en ny forflytningspolitik for Ældre- og handicapforvaltningen og foretaget den nødvendige risikovurdering af forflytningen for at udsøge de beboere, hvor 1 er nok 7

8 Evalueringens resultater og opmærksomhedspunkter Afsnittet præsenterer, udover en status på projektets økonomi, kortfattede analyser af om projektet har givet det ønskede afkast på de tre hovedområder: arbejdsmiljø, frigivne ressourcer og serviceniveau. Afsnittet rundes af med en præsentation af øvrige opmærksomhedspunkter, som evalueringen har kastet lys over. Loftlifte en arbejdsmiljømæssig gevinst De adspurgte medarbejdere er alle enige om, at den helt store gevinst ved projekt loftlifte er forbedringen af medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Medarbejderne giver udtryk for, at de ikke oplever de samme vrid i kroppen, som de gjorde ved brug af gulvlifte. Flere nævner, at de ikke længere mærker smerter i hofte, skulder og nakke efter de er begyndt at anvende loftliftene. Flere nævner, at de har færre besøg ved kiropraktor efter at de er begyndt at anvende loftlifte og de nye badestole. Der er slet ikke de samme vrid. Uanset hvordan vi fik at vide, at man skal gøre med en gulvlift, så kommer man altså til det (medarbejder Smedegården). På den lange bane er der en forventning om, at brugen af loftlifte-løsningen frem for gulvlifte vil medføre en positiv udvikling i sygefraværet grundet skader i bevægeapparatet. Denne forventning deler medarbejderne på plejehjemmene, der har en klar forventning om, at antallet af sygedage grundet smerter i skuldre, ryg og nakke vil falde. Tal fra kommunens arbejdsskadekontor viser, at antallet af fraværsdage grundet løft/støtte af bruger blandt personalet på plejehjemmene i første halvår 2014 var reduceret med 73% samlet set, sammenlignet med første halvår af Det er dog ikke umiddelbart til at dokumentere, hvorvidt forklaringen for dette fald, alene kan henføres til implementeringen af projekt loftlifte på plejehjem, ligesom det er for tidligt at vurdere, om de nye hjælpemidler mindsker nedslidningsskader blandt personalet på kommunens plejehjem. Plejehjemslederne vurderer på lige fod med medarbejderne, at projekt loftlifte har været med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på plejehjemmene. 8

9 Figur 1: Har projekt loftlifte, ud fra din vurdering, været med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på dit plejehjem? Procent I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I mindre grad 2,5% 2,5% 37,5% 57,5% 95 % af plejehjemlederne vurderer, at projekt loftlifte i høj/meget høj grad har været med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på plejehjemmet. På plejehjemmene anvendes gulvlifte stadig til borgere, der eksempelvis falder på gangen eller ved borgere, som afventer montage af loftslift på skinner. Medarbejderne har derfor nemt ved at sammenligne arbejdsgangene i forbindelse med de to lifttyper. det virker helt oldnordisk med gulvliften og det tager 3 gange så lang tid (medarbejder, Lykkevang). Nedenstående citat beskriver en af de fordele ved loftliften, som mange medarbejdere fremhæver: Man ser jo knap nok hvad man selv går ind i fordi man går baglæns med gulvliften. Ved loftliften går du fremad. Du har ikke noget du skal holde øje med om du falder over (medarbejder Vestergården). Der er ligeledes stor tilfredshed med de nye elektriske højdeindstillelige bade/toiletstole, hvis fleksibilitet medfører langt bedre arbejdsstillinger for medarbejderne. 9

10 Medarbejderne oplever desuden forbedringer som kan have indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Eksempelvis er koordineringen blandt medarbejdere på vagt blevet lettere, fordi antallet af forflytninger der kræver to medarbejder er stærkt reduceret. Særligt to forhold fremhæves i den forbindelse: Morgenens fordeling af borgere på personalet er lettet betydeligt, da personalet ikke i lige så høj grad skal koordinere indbyrdes ift. liftbrugere Personalets indbyrdes koordinering og samarbejde i løbet af dagen er blevet smidigere. Nu kan man bare sig nu gør vi tingene. I stedet for at man skal stå og rive sig i håret og blive uvenner over kan du komme over og hjælpe kl. det og det (medarbejder Skovbrynet) 63 % af plejehjemslederne tilkendegiver, at projekt loftlifte har været med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på plejehjemmet i meget høj eller høj grad. Figur 2: Har indførelsen af loftlifte og bade/toiletstole på plejehjemmet medvirket til at forbedre arbejdsgangene for dine medarbejdere? Procent I meget høj grad I høj grad Hverken/eller I mindre grad 4% 3% 38% 58% Den nye måde at tænke rehabilitering ind i forflytninger og samtidigt være tryg med, at foretage forflytninger alene, er udfordrende for det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er ajourføring og formidling af forflytningsbeskrivelser en vigtig faktor. Derved minimeres usikkerheden blandt personalet. Opgaven med ajourføring af forflytningsbeskrivelser ligger med forflytningsvejlederne i samarbejde med lederen af plejehjemmet. 10

11 Både medarbejdere og ledelsen på plejehjemmene giver udtryk for at samarbejdet med forflytningsinstruktørerne har fungeret godt. Frigivelse af ressourcer på plejehjemmene Med indførelsen af loftlifte på plejehjem ønskede man i 50 % af forflytningerne ved de særligt plejekrævende beboere, at foretage forflytningen med 1 medarbejder i stedet for 2 medarbejdere. For derved at opnå en økonomisk besparelse og frigive ressourcer. Denne procentdel var forholdsvis lavt sat i forhold til ABT fondens vurdering, hvor op til 75 % af forflytningerne kan varetages af 1 medarbejder. Plejehjemslederne har vurderet, i hvor mange tilfælde antallet af medarbejdere er reduceret med 1 medarbejder i situationer, hvor de nye hjælpemidler anvendes. Deres vurdering ses i skemaet nedenfor: Tabel 1: I hvor mange tilfælde er antallet af medarbejdere i forflytningssituationer, hvor der anvendes en af de nævnte hjælpemidler, reduceret med 1 medarbejder? Under 25 % % % % Loftlift & 35 % 28 % 20 % 18 % bade/toiletstol (14) (11) (8) (7) 15 ud af 40 plejehjemsledere vurderer, at i mere end 50 % af de situationer, hvor man anvender de nye hjælpemidler til forflytninger, er antallet af medarbejdere involveret blevet reduceret med én Næsten hver femte plejehjemsleder vurderer, at dette er tilfældet i over ¾ af forflytningssituationerne, hvor de nye hjælpemidler anvendes 14 ud af 40 plejehjemsledere vurderer, at det er i færre end 25 % af de situationer, hvor man anvender de nye hjælpemidler til forflytninger, at antallet af medarbejdere involveret er blevet reduceret til 1medarbejder. Servicestyrelsen vurderer, med baggrund i ATB-projektet, at kommunernes potentiale er, at op til ca. 60 % af forflytningerne i løbet af det første år kan foretages af 1 medarbejder og at potentialet på sigt (2-4 år) er at ca. 75 % af forflytningerne kan varetages af 1 medarbejder. På 41 % af Aal- 11

12 borg kommunes plejehjem er det mindre end 9 måneder siden at loftliftene blev implementeret og kun ¼ af plejehjemmene har haft loftlifte i mere end 1 år. For at indfri målet om at reducere antallet af medarbejdere i 50 % af forflytningerne hos de særligt plejekrævende beboere er der behov for et styrket fokus på opgaven blandt medarbejdere og ledelse samt en ledelsesmæssig prioritering af denne. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kræver et løbende og vedvarende fokus fra ledelse og medarbejdere, at indføre ændringer i arbejdsgangene i forbindelse med forflytninger. Lignende projekter har vist, at det ligger dybt indbygget i medarbejdernes faglighed, at man skal være 2 medarbejdere til at foretage forflytninger, Medarbejderne er oplært i denne praksis under deres uddannelse, og praksis er håndhævet gennem mange år af kommunerne 1. Tabel 1 viser en relativ stor variation i plejehjemsledernes vurderinger af de frigivne medarbejderressourcer og indikerer dermed at der er et forbedringspotentiale på mange plejehjem. For 78 % af plejehjemslederne svarer reduktionen samlet set i meget høj grad/høj grad til de forventninger de havde ved projektets start. Medarbejderne oplever, at de nye hjælpemidler er tidsbesparende også når de udfører forflytningen alene. For medarbejderne opleves det som en klar fordel, at forflytningerne ikke længere kræver to medarbejdere og at indførelsen af projekt loftlifte har haft en positiv effekt på deres arbejdsgang og effektivitet. Det kan særligt mærkes på aftenvagterne: Man har ikke alle de aftaler der skal koordineres i løbet af aftenen. Det gør vi bare (medarbejder Skovbrynet) Dette understøttes af plejehjemslederne, hvor 91 % vurderer, at projekt loftlifte har forbedret arbejdsgangene i høj eller meget høj grad. 1 Servicestyrelsen 2011: Buisness case for ABT-projekt om forflytning s.63 12

13 Forbedringspotentiale 28 % af plejehjemslederne vurderer, at der stadig er et forbedringspotentiale på plejehjemmet i forhold til at reducere antallet af medarbejdere i forflytningssituationer med brug af loftlift. Plejehjemsledernes har følgende forslag til indfrielse af dette potentiale: Mere uddannelse af medarbejder (55 %) Mere introduktion til hjælpemidlerne (73 %) Mere tid sammen med forflytningsvejledere/instruktører (45 %) 72 % af plejehjemslederne mener ikke, det er muligt at frigive yderligere medarbejderressourcer hos de loftliftbrugere plejehjemmet har pt. 93 % af plejehjemslederne er samlet set enten tilfreds eller meget tilfredse med projekt loftlifte på plejehjem (information, montering, implementering, undervisning). Service overfor borgeren Det tredje mål med implementeringen af de nye hjælpemidler på plejehjemmene var mindst at fastholde serviceniveauet for beboerne. Samtaler med beboere og medarbejdere på plejehjemmene viser, at servicen er fastholdt og endda forbedret. Forbedringerne består i: Højere grad af tryghed for borgerne Medarbejderne giver udtryk for, at borgerne ikke oplever bump og ryk i forbindelse med forflytningen i loftlift, som de gjorde ved brug af gulvliften. Medarbejderne føler sig godt klædt på til at håndtere de nye hjælpemidler, hvilket gør dem trygge. Det giver borgerne en tryghed. En borger giver udtryk for, at forflytningen både er nemmere og hurtigere med loftliften og at resultatet er bedre, da hun opnår en bedre placering i stolen ved en forflytning fra seng til kørestol. Brugen af loftlift er knap så stor en forstyrrelse som brugen af gulvlift. Den Medarbejderne er i øjenhøjde med borgeren Medarbejderne oplever, at der er mere værdighed i forflytningssituationen når der anvendes loftlift fordi fokus i højere grad er på borgeren. Fokus i forflytningen er på borgeren, hvilket giver bedre mulighed for samspil og dialog med borgeren frem for hen over hovedet på borgeren. Bedre hensyn til borgerens behov 13

14 Medarbejderne oplever at de i højere grad kan imødekomme borgerens behov: Det er meget efter borgerens behov. Jeg vil gerne i seng det kommer du. Det er ikke noget med: ej, kan du ikke vente en halv time, så kommer der en (Medarbejder, Skovbrynet). Loftliften kan ved de mere ressourcestærke borgere fremme en aktiv deltagelse fra borgerens side. Nogle borgere styrer således selv fjernbetjeningen, ligesom de hjælper til med at forberede forflytningen. For en borger har loftliften medført, at vedkommende kan liftes til sin scooter og dermed har muligheden for selv at køre ud i samfundet. Denne forflytning mellem seng og scooter var ikke mulig med gulvliften. Medarbejderne fortæller dog, at langt de fleste liftbrugere er for svækkede til at kunne bidrage aktivt til forflytningen. Øvrige opmærksomhedspunkter Det bedst mulige udbytte af projekt loftlifte på plejehjem opnås ved det rette samspil mellem teknologi, uddannet personale og borgerens ressourcer. Personalet på kommunens plejehjem har som en del af projekt loftlifte modtaget undervisning i de nye hjælpemidler fra eksterne undervisere. Undervisningen er blevet evalueret og har fået god kritik og de medarbejdere som har deltaget i evalueringen af projekt loftlifte har også kun rosende ord om både formen på og kvaliteten i undervisningen. Det optimale udbytte af projekt loftlifte forudsætter, at de rette hjælpemidler er til stede på plejehjemmene. For at opnå de ønskede effekter af loftlifte og badestole er det en forudsætning, at der er elektrisk indstillelig plejesenge på stuerne samt at medarbejderne har de korrekte sejl 2 og underlag. I den forbindelse er der et opmærksomhedspunkt i forhold til bestillingen af APV hjælpemidler, som varetages af plejehjemslederne. Tidligere har de trukket på lokale forflytningsvejledere til den faglige vejledning i forbindelse med bestilling af eksempelvis specielle sejltyper. Nogle plejehjemsledere udtrykker en vis usikkerhed i forhold til denne opgave, da forflytningsvejledningen pr. 1. juni 2014 har fået ny organisering og er samlet i forvaltningens træningsenhed. 2 Sejl er det lærreds/stofstykke der løfter borgeren 14

15 Et opmærksomhedspunkt er derfor at sikre, den nødvendige faglig bistand til plejehjemslederne i forbindelse med anvendelsen af de mange forskellige forflytningshjælpemidler. Efter projektets afslutning har forflytningsvejlederne en central rolle sammen med plejehjemslederne i forhold til at sikre optimale arbejdsgange for arbejdet med loftlifte. Ansvaret for optimal brug af loftliftene ligger ved plejehjemslederne. Opsamling og perspektivering Projekt loftlifte på plejehjem er et led i et større udviklingsarbejde i retning af at geare organisationen til at levere en kvalificeret service overfor borgeren også i fremtiden, hvor færre ressourcer skal varetage pleje af flere ældre. Et vigtigt element heri, er at passe på medarbejderne og finde løsninger, som tager hånd om deres arbejdsmiljø. Indførelsen af hjælpemidler som loftlifte og elektrisk højdeindstillelige bade/toiletstole understøtter dette. Evalueringen indikerer, at projekt loftlift i høj grad har indfriet forventningerne på 2 ud af 3 punkter og at kommunens plejehjem er på vej til at realisere målene på det sidste punkt vedrørende frigivelse af ressourcer. Der kan med fordel udarbejdes en handleplan i forhold til indfrielse af det sidste mål. Projekt loftlifte på plejehjem har: Medført en arbejdsmiljømæssig gevinst Medarbejdernes arbejdsgange og arbejdsmiljø er forbedret. På 96 % af kommunens plejehjem vurderer plejehjemslederen, at projekt loftlifte i høj/meget høj grad har været med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. På den lange bane er målet at forhindre nedslidning af medarbejdere. Det er endnu for tidligt at måle på. Fastholdt og forbedret serviceniveauet overfor borgeren Evalueringen viser, at servicen i forflytningssituationer med ekstra plejekrævende borgere er blevet bedre med indførelsen af de nye hjælpemidler. Frigivet ressourcer Antallet af medarbejderressourcer ved forflytning af plejekrævende borgere er reduceret. Såvel medarbejdere og ledere oplever, at der er frigivet ressourcer som følge af indførelsen af loftlifte på samtlige plejehjem. Målet om at kun 1 medarbejder udfører forflytningen i 15

16 mindst 50 % af forflytningerne er endnu ikke indfriet på alle plejehjem. Det kræver et vedvarende fokus fra medarbejdere såvel som ledelse, at indfri den ønskede reduktion. Evalueringen af projekt loftlifte på plejehjem giver anledning til: 1) at der sikres et vedvarende fokus på brugen af loftlifte, herunder et tæt samarbejde mellem personalet på plejehjemmene og forflytningsvejlederne, således at målet om kun 1 medarbejder i mindst 50 % af forflytningerne indfries på alle kommunens plejehjem 2) at plejehjemsledernes ansvar for optimal udnyttelse af loftliftene præciseres og at det samtidigt sikres, at plejehjemslederne får den nødvendige faglige support fra forflytningsvejlederne til varetagelsen af opgaven Det anbefales, at der udarbejdes en handleplan for ovenstående to fokuspunkter og at der følges op efter 6 måneder. 16

Resume af business case for ABT-projekt om forflytning

Resume af business case for ABT-projekt om forflytning Resume af business case for ABT-projekt om forflytning April 2011 Resume af business case for ABT-projekt om forflytning Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.:

Læs mere

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT, MAJ 2016 DRAGØR KOMMUNE DET FÆLLESKOMMUNALE PROGRAM FOR UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT 2016 Lokal Statusrapport Side 2 Udbredelse

Læs mere

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune Udbredelse af velfærdsteknologi i Dette notat har det overordnede formål at dokumentere udviklingen i afvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program i. Notatet sammenstiller indrapporterede

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Business case for ABT-projekt om forflytning

Business case for ABT-projekt om forflytning Business case for ABT-projekt om forflytning April 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

BUSINESS CASE FOR ABT- PROJEKT OM FORFLYTNING

BUSINESS CASE FOR ABT- PROJEKT OM FORFLYTNING Til Servicestyrelsen Dokumenttype Business case Dato Maj 2011 BUSINESS CASE FOR ABT- PROJEKT OM FORFLYTNING BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Business case for ABT-projekt om forflytning

Business case for ABT-projekt om forflytning Business case for ABT-projekt om forflytning Maj 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Træning før pleje v/ove G. Jensen.... 3 4.

Læs mere

Forbedret Livskvalitet

Forbedret Livskvalitet Forbedret Livskvalitet En Gruppe En Dynamik V I er en betydningsfuld producent I EU af medicinsk udstyr. Vores medarbejdere er dedikeret til at skabe de bedste levevilkår for mennesker, der modtager pleje

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI KL MAJ 2017 SLUTMÅLING

VELFÆRDSTEKNOLOGI KL MAJ 2017 SLUTMÅLING VELFÆRDSTEKNOLOGI KL MAJ 2017 SLUTMÅLING DET FÆLLESKOMMUNALE PROGRAM FOR UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI 2014-2016 2 Slutmåling 2016 SLUTMÅLING Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale

Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Bilag 1. Uddybende projektbeskrivelse Maksimal brug af tekniske hjælpemidler til forebyggelse af fysisk nedslidning hos plejepersonale Baggrund Plejepersonale er en af de grupper der er mest udsat for

Læs mere

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant, til en eller flere selv? Kan sidde sikkert på sengekant?, til alt - Guide til selv at sætte sig op på sengekant - Tag udgangspunkt i det naturlige

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper)

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper) Kommunikationsplan Modtager Medarbejdere (SOSU) Forflytningsvejledere Forflytningskoordinatorer Kommunikationskanal Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages Lokal projektleder/ Forflytningskoordinator

Læs mere

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet - omkring bad og hygiejne Erfaringer fra udlandet har vist, at det er muligt at forbedre arbejdsmiljøet omkring bad og hygiejneprocessen for plejemodtageren, væsentligt.

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Roskilde Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 36 Antal Besvarelser efter-måling: 16

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Roskilde Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 36 Antal Besvarelser efter-måling: 16 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Roskilde Kommune Antal Besvarelser før-måling: 36 Antal Besvarelser efter-måling: 16 APV Jeg oplever, at APV en er let at forstå Borgers APV findes: Før-måling:

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Udbredelse af velfærdsteknologi i Stevns Kommune

Udbredelse af velfærdsteknologi i Stevns Kommune Udbredelse af velfærdsteknologi i Dette notat har det overordnede formål at dokumentere udviklingen i afvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program i. Notatet sammenstiller indrapporterede

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Konklusion. Notat Business Case 2-1 forflytninger

Konklusion. Notat Business Case 2-1 forflytninger Notat Business Case 2-1 forflytninger 1. marts 2016 Der er i forbindelse med effektviseringsforslag, som følge af 2-1 forflytning udarbejdet en business case på området. Dette notat beskriver de forudsætninger,

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Bilag 1 Status på Innovationsprojekter

Bilag 1 Status på Innovationsprojekter Bilag 1 Status på Innovationsprojekter Fremdrift på Innovationsprojekter, Q1 2015: Fremdrift og status på de igangværende innovationsprojekter præsenteres herunder: Først i oversigtsform i tabellen, der

Læs mere

Kontraktbilag N Status på velfærdsteknologiske projekter maj 2015

Kontraktbilag N Status på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Kontraktbilag N på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Forflytning

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN OMDREJNINGSPUNKT Velfærdsteknologi på plejecentre - muligheder,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Succesfuld implementering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger Velfærdens Innovationsdag 22. januar 2015

Succesfuld implementering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger Velfærdens Innovationsdag 22. januar 2015 Succesfuld implementering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger Velfærdens Innovationsdag 22. januar 2015 Hanne Engholm Hansen, Frederikshavn Kommune Gitte Duelund Jensen, KL 2 Hvad er det vi skal?

Læs mere

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP!

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! Product Manager, Hrönn Kold Sigurðardóttir, KMD Healthcare System analyst, Matias Sevel Rasmussen, KMD Healthcare Projektleder,

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Udarbejdet af sektionsledere for plejecentre område Øst og Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 31. maj 2010 Godkendt af MED-udvalg for plejecentre

Læs mere

Herning Kommune. Afprøvning af intelligente senge. Evaluering

Herning Kommune. Afprøvning af intelligente senge. Evaluering Herning Kommune Afprøvning af intelligente senge Evaluering 03 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Fakta om sengene 4. RotoCare 4. RotoFlex 4.3 Fælles for begge senge 4 3 Evaluering af halvautomatisk seng

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF VENDLET V5S PÅ PLEJECENTER

EFFEKTVURDERING AF VENDLET V5S PÅ PLEJECENTER EFFEKTVURDERING AF VENDLET V5S PÅ PLEJECENTER DIGTERPARKEN, GRENAA, NORDDJURS KOMMUNE. Steen Gottlieb, Cand. San. i Ergoterapi Mail: sg@norddjurs.dk Resume: Effektvurdering af Vendlet V5S henover en periode

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Forflytningsundervisning

Forflytningsundervisning Forflytningsundervisning Præsentation Steen og Peter Kursister 3 Baggrunden for undervisningen Ønske om at nedsætte antallet af arbejdsskader/nedslidning Øget medarbejder trivsel Øget patient sikkerhed

Læs mere

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Døgninstitutioner og hjemmepleje Døgninstitutioner og hjemmepleje Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i Døgninstitutioner og hjemmepleje 2011 Arbejdstilsynet gennemfører fra 2011 nye særlige tilsynsindsatser med mere fokus

Læs mere

AM-konferencen 2010. Visualisering af forflytning nemmere instruktion færre forflytningsskader. Workshop Program. Formål.

AM-konferencen 2010. Visualisering af forflytning nemmere instruktion færre forflytningsskader. Workshop Program. Formål. Visualisering af forflytning nemmere instruktion færre forflytningsskader AM-konferencen 2010 Workshop Program 11.00-11.10: Om projektet 11.10-11.30: Hvad ser vi normalt, når vi arbejder med instruktion

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Medlemsarrangement - CareNet Hos firmaet Lewel Plus - Lunderskov 6. september 2011.

Medlemsarrangement - CareNet Hos firmaet Lewel Plus - Lunderskov 6. september 2011. Medlemsarrangement - CareNet Hos firmaet Lewel Plus - Lunderskov 6. september 2011. Oplæg ved Martin Holm om Lewel Plus, som i 14 år har leveret senge og møbler til det danske, islandske og færøske plejehjemsmarked.

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Nyhedsbrev 4 april 2010. Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt

Nyhedsbrev 4 april 2010. Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt Nyhedsbrev 4 april 2010 Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt Der var både gode erfaringer og konstruktiv kritik, da teknologiprojektet fandt sin afslutning efter over et års afprøvning

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen Velkommen Præsentation af underviser, navnerunde, funktion og hvilken arbejdsplads I kommer fra. Vi skal have jeres

Læs mere

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Program 1. Præsentation af Lab. X 2. Fase-modellen 3. Living lab. Danahøj 4. Den Intelligente Plejeseng

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling

Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling Viborg Kommune har i perioden 2011 til 2014 indkøbt 67 roterende plejesenge af typerne RotoFlex og RotoCare. Målet med sengene

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Sikkerhedsforums strategi for implementering af forflytningshjælpemidler

Sikkerhedsforums strategi for implementering af forflytningshjælpemidler Juni 2012 Sikkerhedsforums strategi for implementering af forflytningshjælpemidler Indledning Aarhus Kommune har tilknyttet en forflytningskonsulent til BPA- ordningen, der tilbyder at udarbejde en personlig

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Business case for robotstøvsugere på plejecentre

Business case for robotstøvsugere på plejecentre Business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Konkrete udfordringer/løsninger for at forbedre arbejdsmiljøet. Oplevelser, udfordringer og dilemmaer på Plejecentret Rosengården

Konkrete udfordringer/løsninger for at forbedre arbejdsmiljøet. Oplevelser, udfordringer og dilemmaer på Plejecentret Rosengården Konkrete udfordringer/løsninger for at forbedre arbejdsmiljøet Oplevelser, udfordringer og dilemmaer på Plejecentret Rosengården Præsentation Kirsten Suhr, Centerleder på Plejecentret Rosengården siden

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng

Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng Den demografiske udvikling betyder flere ældre og folk med kroniske sygdomme, men færre hænder til at opretholde serviceniveauet i pleje- og sundhedssektoren.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Bilag 17. Fortsat omlægning af indsatsen samt energioptimeringer.

Bilag 17. Fortsat omlægning af indsatsen samt energioptimeringer. Bilag 17 Emne: Redegørelse for Sundhed og Omsorgs finansiering af innovationspulje og buffer fra budget 2013 og frem. Til: Byrådet Den 16/05 2012 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Sundhed

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Tværkommunalt strategiseminar

Tværkommunalt strategiseminar 1 Tværkommunalt strategiseminar Nordjysk Platform for Projektet bliver gennemført med tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond. Side 1 2 Agenda 09.00-09.10: Velkommen ved Charlotte

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere