Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud og udlicitering i Københavns Kommune"

Transkript

1 Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon Sundbo og Edvin Grinderslev

2 CASA Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation CASA, december 2001 Elektronisk udgave: ISBN

4 Forord Denne rapport er udarbejdet som afslutning på en evaluering af Københavns Kommunes udbud og udlicitering. Evalueringen er iværksat af Københavns Kommune og KFF (Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation). CASA har gennemført evalueringen og er ansvarlig for indholdet og formuleringerne i rapporten. Rapporten har været forelagt evalueringsprojektets styregruppe. Rapportens indledende kapitel beskriver baggrunden for evalueringen, den anvendte metode og de begrænsninger, der er i metoden og i datagrundlaget. I det andet kapitel redegøres for, hvad evalueringen har vist om omfang af og motiver og barrierer for udbud i København Kommune. I kapitel 3 analyseres udbudsprocessen med særlig vægt på udarbejdelse af udbudsmaterialet, og hvordan medarbejdere, medarbejderrepræsentanter og brugere inddrages i processen. I kapitel 4 ses på resultaterne af udbudsprocessen i form af stillede krav i udbudsmaterialet, konkurrencesituationen, eget kommunalt bud samt kriterier for og valg af leverandører. Kapitel 5 indeholder en analyse af de konsekvenser, der efter udbud/udlicitering kan konstateres specielt i forhold til kvalitet og brugertilfredshed, medarbejderforhold og økonomi. I kapitel 6 sammenlignes anvendelsen af udbud i Københavns Kommune med anvendelsen i landets øvrige kommuner med udgangspunkt i en undersøgelse, Kommunernes Landsforening (KL) gennemførte i Kapitel 7 indeholder de konklusioner, som evalueringen peger på. Udgangspunktet er en række spørgsmål, som Københavns Kommune og KFF har ønsket besvaret med evalueringen. De spørgeskemaer, der er anvendt i evalueringen er gengivet i bilag 1, 2 og 3. Styregruppen for evalueringen har bestået af Jimmi Kevin Pedersen og Vibeke Skaarup fra Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Allan Hauge Nielsen fra KFF, Eva Bo Christensen fra FOA, Niels Jeppesen fra Dansk Metal, Ole Heilmann fra Københavns Kommunalforening og Hans Henrik Christensen fra HK. Projektgruppen i CASA, som har været ansvarlig for evalueringen og udarbejdelsen af rapporten, består af Jon Sundbo, Edvin Grinderslev, Dorte Kira Nielsen og Inger-Marie Wiegman. Kvalitetssikringen i CASA er varetaget af Peter Hasle og Helle Hagemann. CASA, december 2001

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og anvendt metode Udbud og udlicitering Den valgte metode Dataindsamlingen Spørgeskemaerne Casestudierne Præsentation af data Udbud i Københavns Kommune Antal af udbud Hvilke opgaver udbydes og af hvem? Størrelsen af udbud Udviklingen i udbud Kortlægning af opgaver til udbud EU-udbud Hvem træffer beslutning om udbud? Motiv for udbud Barrierer og vanskeligheder ved udbud Udbudsprocessen Medarbejderinddragelse Inddragelse af medarbejderrepræsentanter Medarbejderinddragelse ved afgivelse af eget bud Inddragelse af brugerne Resultatet af udbudsprocessen Stillede krav i udbudsmaterialet Kvalitet og service Personaleforhold og social ansvarlighed Miljøforhold Underleverandører Tilbud og konkurrence Eget bud Valg af leverandør Kriterier for valg af leverandør... 33

6 5 Konsekvenser af udbud og udlicitering Kvalitet og brugertilfredshed Brugernes egen oplevelse Medarbejdernes oplevelse af kvalitet og brugertilfredshed Konsekvenser for medarbejderne Økonomiske konsekvenser Besparelser Reelle besparelser? Opgørelse af reelle besparelser i casene Samlet opgørelse af reelle besparelser Omkostningskalkule, pris-dumping og reel konkurrence Markedspris og læring Andre konsekvenser Udbud i Københavns Kommune sammenlignet med landets øvrige kommuner Antal udbud Opgavetyper Hvor meget af opgaven udbydes? Genudbud og EU-udbud Motiv for udbud Barrierer for udbud Vanskeligheder/besværligheder ved udbud Udbudsmateriale Konkurrencesituation Resultat af udbud Konklusioner Bilag: Spørgeskema 1 Spørgeskema 2 Spørgeskema 3

7 1 Indledning og anvendt metode Med denne evaluering har Københavns Kommune og KFF ønsket at få besvaret en række spørgsmål om kommunens hidtidige anvendelse af udbud og udlicitering: 1. Hvilke opgaver udbydes i Københavns Kommune sammenlignet med andre kommuner? 2. Hvordan er processen omkring udbud/udlicitering i Københavns Kommune? 3. Har kommunen udarbejdet kontrolbud? 4. Hvilke medarbejderforhold er blevet aftalt i forbindelse med udlicitering? 5. Hvordan er medarbejdertilfredsheden blandt personale, der er overført til private leverandører? 6. Hvordan er brugertilfredsheden i relation til udliciterede serviceopgaver? 7. Hvad er de økonomiske konsekvenser af udlicitering? 8. I hvilken grad opnås opfyldelse af fastsatte mål i forbindelse med udlicitering? I det følgende redegøres for undersøgelsens definitioner og metode, og der knyttes samtidig nogle bemærkninger til dataindsamlingen og datagrundlaget. 1.1 Udbud og udlicitering I evalueringen og rapporten forstås ved udbud: At forvaltningen/bydelen inviterer leverandører, herunder evt. fra forvaltningen/bydelen/kommunen selv eller andre offentlige myndigheder, til at konkurrere om, hvem der kan producere og levere en ydelse bedst og billigst. Invitationen sker enten gennem offentlig annoncering eller gennem direkte kontakt til et antal udvalgte leverandører. De udbud, som har indgået i evalueringen, er nærmere defineret som: Løbende driftsopgaver, og dermed omfatter undersøgelsen ikke: Anlægsområdet Ad hoc driftsopgaver. Det vil sige opgaver, som har kortere tidshorisont, f.eks. maling af en bygning, VVS-arbejder m.v. (i praksis opgaver med en kontraktperiode på under 12 måneder) Ad hoc tjenesteydelser, f.eks. konsulentbistand, rådgiverbistand m.v. Indkøbsaftaler eller lignende. Denne afgrænsing er identisk med den afgrænsning, der anvendes i KLs undersøgelse fra 2000 om udbud og udlicitering i landets kommuner. Det har været et eksplicit ønske fra KFFs og kommunens side at sammenligne Københavns Kommune med landets øvrige kommuner på dette område. 6

8 Den valgte afgrænsning har betydet, at evalueringen omfatter de største udbud af driftsopgaver i kommunen. Mange udbud i kommunen, som falder uden for afgrænsningen på grund af kortere løbetid end 12 måneder, eller fordi der er tale om anlægsarbejder og ikke driftsopgaver, indgår ikke i evalueringens empiriske grundlag. 1.2 Den valgte metode Evalueringen er gennemført som en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse med 2 runder af spørgeskemaer samt 3 casestudier med individuelle interview og gruppeinterview. Undersøgelsen falder i to dele. Den første del omhandler overblikket over de udbud, der har været i Københavns Kommune i sammenlignet med KLs undersøgelse fra 2000 om udbud og udlicitering i landets øvrige kommuner. Evalueringen har lagt sig tæt op ad KLs undersøgelse (bortset fra enkelte spørgsmål, der af metodemæssige årsager er valgt at se bort fra), idet det netop har været et eksplicit formål at sammenligne Københavns Kommune med landets øvrige kommuner. Dataindsamlingen til denne del er foretaget via 2 spørgeskemaer. Den anden del omhandler analyse af udbudsprocessen samt konsekvenser for medarbejdere og brugere samt økonomiske aspekter ved udbudene. Dataindsamlingen til denne del er foretaget via et tredje spørgeskema samt tre casestudier, som beskrives herunder. Spørgeskemaer er således den metode, der er valgt anvendt både i første og anden del af undersøgelsen. I den første spørgeskemarunde udsendtes til de 11 forvaltninger/bydele i kommunen dels et overbliksskema (spørgeskema 1), dels et mere dybdegående skema (spørgeskema 2), der havde til formål at afdække nogle faktaoplysninger for hvert af de udbud forvaltningen/bydelen fandt lå inden for afgrænsningen (se nedenfor). Hvis der i forvaltningen/bydelen var mere end 5 udbud i perioden, blev de bedt om at udfylde spørgeskema 2 for de 5 største udbud. I den anden spørgeskemarunde udsendtes et spørgeskema til afdækning af udbudsprocessen og af konsekvenserne af udbudet/udliciteringen (spørgeskema 3) til 24 udbud. Det blev i styregruppen fastlagt, at alle af udbyderen udfyldte spørgeskemaer skulle underskrives af en relevant tillidsrepræsentant. Det har vist sig, at 7 ud af 20 spørgeskemaer er returneret uden tillidsrepræsentantens underskrift. Casestudierne knytter sig som sagt til den anden del af undersøgelsen. De tre cases er udvalgt på baggrund af en beslutning i styregruppen og er eksemplariske, forstået på den måde, at de, dels på grund af det beskedne antal, dels på grund af forskelligheden i dem, ikke kan sammenlignes på tværs, men analyseres i temaer og inddrages som supplement til den kvantitative undersøgelsesdel. De må altså både ses som et meget vigtigt bidrag til at komme bag om svarene i spørgeskemaerne, og som supplement til analyserne fra spørgeskemaerne i øvrigt. 7

9 Casene dækker tilsammen følgende fokuspunkter: Fokus på selve udbudsprocessen Fokus på konsekvenser af udlicitering for medarbejdere og brugere Fokus på kontrol af indgåede kontrakter om udbud og udlicitering, herunder brug af underleverandører og dermed betydningen for konsekvenserne i forhold til medarbejdere Fokus på de økonomiske aspekter ved udbud og udlicitering 1.3 Dataindsamlingen Spørgeskemaerne Første spørgerunde viste, at der var 33 udbud, der efter forvaltningens/bydelens opfattelse faldt inden for afgrænsningen. Af disse blev skema 2 udfyldt for 27 udbuds vedkommende (to af disse omfatter dog hver to udbud), dvs. at der i alt blev udfyldt 25 skemaer. I den anden spørgerunde fik 24 udbud tilsendt et nyt spørgeskema, der skulle afdække forholdene omkring udbudsprocessen samt konsekvenser af udbudet for det enkelte udbud (spørgeskema 3), idet det af tidsmæssige årsager har været forudsat i tilbudet, at denne del af undersøgelsen skulle omfatte ca. 20 udbud. Datagrundlaget fra de to spørgeskemarunder ser således ud: 1 Runde 1. Runde 2. Spørgeskema 1: 33 udbud Spørgeskema 2: 25 udbud Spørgeskema 3: 20 udbud Styregruppen har godkendt de anvendte spørgsmålsformuleringer i spørgeskemaerne (spørgeskemaerne er gengivet i bilag 1-3). Ved efterudsendelse af skemaer er der i et par tilfælde blevet sendt skemaer ud, hvor enkelte spørgsmål adskilte sig fra de generelt anvendte skemaer. Forskellene er så små, at vi har vurderet det forsvarligt at medtage disse skemaer på lige fod med de øvrige. Validiteten af data indkommet via spørgeskemaerne kan diskuteres. Dels oplever vi, at undersøgelsen i forskellig grad har været taget alvorligt i de forskellige forvaltninger/bydele, hvilket har betydet en del vanskeligheder med at få data frem til tiden. Dels viser det sig ved nærmere kontakt til informanterne, at data er behæftet med usikkerheder. Dette skyldes delvis spørgeskemametoden, der betyder, at det ikke er muligt at komme bag om respondenternes svar. Derudover har der, så vidt vi kan skønne, været tale om uklarhed i forhold til, hvordan f.eks. driftsopgaver, udbud og medarbejdere defineres samt uenighe- 1 Vi har længe efter tidsfristens udløb modtaget de sidste udfyldte skemaer fra forvaltningerne/bydelene. Disse har ikke indgået i selve databehandlingen, men indgår i perspektiveringen af de analyserede cases. 8

10 der om afgrænsning af f.eks. områdekategoriseringer og et fragmenteret vidensniveau omkring udlicitering generelt. Desuden er der tale om, at viden om et givet udbud i høj grad er personbåret, og derfor har skemaerne i nogle tilfælde måttet udfyldes af personer, der ikke sidder inde med en førstehåndsviden, når den dengang ansvarlige person ikke længere er i organisationen. Dette forstærkes sandsynligvis af, at nogle af udbudene går så langt som fire år tilbage, og besvarelserne vedrørende disse derfor kan være påvirket af efterrationaliseringer og manglende hukommelse. Spørgsmålene er forsøgt stillet så faktuelt op som muligt, men der er dog også enkelte spørgsmål, der besvares ud fra subjektive vurderinger. Det gælder således for en mindre del af spørgsmålene i spørgeskemaerne, at vi ikke nødvendigvis ville have fået identiske svar, hvis andre personer havde udfyldt spørgeskemaerne. Samlet set vurderer vi, at spørgeskemabesvarelserne udgør et tilstrækkeligt grundlag for på forsvarlig måde at gennemføre evalueringen. Der er ingen grund til at tro, at usikkerheden i besvarelserne er mindre i KL-undersøgelsen, selvom KL kun i meget generelle vendinger berører denne problemstilling. På nogle punkter vurderer vi, at validiteten af data i undersøgelsen i Københavns Kommune er større end i KL-undersøgelsen Casestudierne I evalueringen har indgået tre cases, som kort er beskrevet herunder: Case 1: Case 2: Case 3: Vej og Park IT Vej og Park Indre Østerbro KKI Søafsnit/Glyptotek Udbud Vej- og parkvedligeholdel- IT drift (og udvikling) Vejrenholdelse se og vejrenholdelse Førstegangsudbud Førstegangsudbud Førstegangsudbud Kontraktperiode Kontraktsum (i kr.) Valgt leverandør Kommunen Privat Privat, samt via - udskilt udførende del underleverandør Medarbejder- Ja overdragelse Nej (237 medarbejdere) Nej Alle tre cases kan karakteriseres som værende såkaldte hårde udbud. Des- 2 uden ligger de tidsmæssigt således, at de kan være beskrivende både i forhold til proces og konsekvenser, dog med en overvægt på processiden. 2 Der findes ikke nogen fast definition på hhv. hårde og bløde udbud, men distinktionen foretaget her henfører til forskel i bløde udbud, der vedrører omsorgsrelaterede ydelser, i modsætning til hårde udbud, der eksempelvis vedrører kommunaltekniske opgaver. 9

11 Den valgte problemstilling forudsatte, at der i hver case skulle foretages et gruppeinterview med medarbejdere fra den udførende enhed/overdragne medarbejdere samt et gruppeinterview med brugere. Derudover tre individuelle interview med dels den ansvarlige for udbudet fra udbyderside, dels en ansvarlig fra leverandørside samt en tillidsrepræsentant, der havde været inddraget i udbudsprocessen. Det sidste lod sig dog ikke gøre i de valgte cases. I stedet er forskellige repræsentanter for overdragne/udførende medarbejderne blevet interviewet. En forudsætning for gennemførelsen af evalueringen har været, at projektgruppen udpegede de informanter, der skulle medvirke i interview, samt sikrede at kontakten til dem blev etableret. Informanterne blev udvalgt efter følgende kriterium: Har i så stort omfang som muligt specifik viden om det konkrete udbud og har fulgt udbudet fra start til slut Desuden er informanterne til gruppeinterview valgt ud fra følgende kriterier: Repræsenterer diversitet i holdninger til udlicitering og det konkrete udbud. Er så forskellige som muligt, hvad angår uddannelsesbaggrund, alder og køn Oversigt over interview med informanter i casene Individuelle interview Case 1 Case 2 Case 3 Vej og Park IT Vej og Park Indre Østerbro KKI Søafsnit/Glyptotek Ansvarlig for udbudet hos udbyder, herunder økonomisk indsigt i udbudet X X X Ansvarlig for udbudet hos leverandøren X X X Tillidsrepræsentant hos de udførende medarbejdere hos leverandøren X Udførende medarbejder hos leverandøren X Repræsentanter for fagforeningen for de udførende medarbejdere hos leverandøren X Gruppeinterview Medarbejdere, udførende/ overdragne X X Brugere (indirekte brugere: IT forvaltningschefter fra kommunen) X Ovenstående beskriver, hvor mange informanter der er interviewet, samt i egenskab af, hvilken funktion de har bidraget til undersøgelsen. Der er foretaget i alt 9 individuelle interview med informanter. Derudover er der foretaget 10

12 i alt 3 gruppeinterview med medarbejdere og brugere for at belyse både udbudsproces samt konsekvenser heraf. Styregruppens valg af case 1 og 3 betød, at det blev besluttet, at det ikke var meningsfyldt at identificere og samle brugere på disse områder på grund af ydelsernes hårde karakter (vejvedligeholdelse/vejrenholdelse) og den dermed forbundne indirekte brugerkontakt. Hvad angår case 3, har der ikke været afholdt nogen gruppeinterview med medarbejdere eller individuelt interview med tillidsrepræsentanten. Dette skyldes, at leverandøren ikke fandt det muligt at stille medarbejdere til rådighed, der skulle have medvirket. Som repræsentant for medarbejderne interviewedes i stedet et par repræsentanter fra medarbejdernes fagforening. Desuden valgte en tillidsrepræsentant i case 2 alligevel ikke at deltage i et aftalt interview. Som supplement på casen blev i stedet interviewet en personalekonsulent hos leverandøren, som dog ikke sidder inde med den viden, tillidsrepræsentanten forventedes at have. Ligesom ved spørgeskemaerne gør det sig også her gældende, at informanterne i nogle tilfælde har været erstatninger for de personer, der sidder inde med konkret viden om et givet udbud, men som ikke længere er i den givne jobfunktion eller i organisationen. Uagtet disse vanskeligheder vurderes det dog, at casestudierne repræsenterer tilstrækkelig viden til i relativt godt omfang at kunne belyse undersøgelsens forskellige vinkler. 1.4 Præsentation af data I beskrivelsen og analysen af Københavns Kommunes udbud anvendes antallet af udbud. Det synes mest informativt og metodisk korrekt i betragtning af det lille samlede antal udbud og et relativt stort antal ubesvarede. I sammenligningen med KL-undersøgelsen anvendes procentfordeling, da det er det mest illustrative af sammenligningsgrunde, og da vi formoder, at usikkerheden på data generelt er ens i de to undersøgelser. 11

13 2 Udbud i Københavns Kommune 2.1 Antal af udbud I den fireårige periode ( ), evalueringen omfatter, har Københavns Kommunes 7 forvaltninger og 4 forsøgsbydele i alt udbudt 33 driftsopgaver til en samlet kontraktsum på godt 629 millioner kroner. Enkelte udbud er medtaget, selvom kontrakten først er indgået i Antallet af udbud, som indgår i denne undersøgelse, udgør kun en brøkdel af det antal udbud, der fremgår af kommunens årlige udbudsredegørelser. Årsagen hertil er afgrænsningen af undersøgelsens område, løbende driftsopgaver. Undersøgelsens fokusering på driftsopgaver betyder, at alle udbud vedrørende anlæg ikke er omfattet. Det er et stort antal udbud til et samlet set meget stort beløb knap halvdelen af det samlede antal udbud omfattede mere end to tredjedele af det samlede beløb. Fokuseringen på løbende driftsopgaver (i praksis defineret som opgaver med en kontraktperiode på minimum 12 måneder) betyder, at ad hoc drifts- og vedligeholdelsesopgaver ikke er omfattet. Der er tale om et meget stort antal udbud med meget varierende kontraktsummer skønnet i alt omkring udbud på de 4 år med kontraktsummer fra kr. til adskillige millioner. Udbud af indkøb, indkøbsaftaler og forsikring er ikke omfattet af undersøgelsen. Disse udbud udgør et mindre antal, men omfatter et betragteligt beløb. Der er en betydelig usikkerhed ved antallet på de 33 udbud, som evalueringen i praksis omfatter. Ifølge de indberetninger om samtlige udbud, som alle forvaltninger og bydele foretager hvert år, er der udbud, som efter vores forståelse af definitionen, skulle være omfattet af undersøgelsen, men som vi ikke har modtaget informationer om i forbindelse med undersøgelsen. Der kan være forskellige årsager til den manglende information. Organisatoriske forhold i forvaltningerne/bydelene kan have betydet, at det nødvendige overblik ikke har været til stede. Der kan være forskellige fortolkninger af undersøgelsens definition af løbende driftsopgaver. Der har i nogle forvaltninger været usikkerhed om, hvorvidt udviklingsopgaver var at betragte som drift. Der kan også have været problemer med at udfylde de omfattende spørgeskemaer af tidsmæssige grunde, eller fordi personer med kendskab til det konkrete udbud ikke er i organisationen mere. 12

14 Det var vores forventning, at undersøgelsen i alt ville omfatte minimum 50 udbud. De 33 udbud, den i praksis omfatter, udgør således ca. to tredjedele af det forventede antal Hvilke opgaver udbydes og af hvem? Det samlede antal udbud fordelt på opgaveområder fremgår af tabel 2.1. Tabel 2.1: Udbud i perioden (kontraktsum i millioner kroner) I alt Antal Kontrakt- Antal Kontrakt- Antal Kontrakt- Antal Kontrakt- Antal Kontraktsum sum sum sum sum Vejvedligeholdelse 2 5,6 2 7,1 3 8,9 7 21,6 a Drift af IT 1 472,0 2 7,9 3 47, ,2 Drift af parker og grønne områder 2 1,4 1 0,8 2 4,0 1 0,9 6 7,0 Rengøring 2 3,9 2 3,9 Drift vedr. kulturelle og sociale arrangementer 1 1,7 1 1,5 2 3,2 Drift af søer (biologiske analyser) 1 0,2 1 0,2 2 0,4 Kørselsordning 1 20,1 1 20,1 Madudbringning 1 20,2 1 20,0 Drift af børneins. 1 9,9 1 9,9 Bogindbinding 1 7,5 1 7,5 Drift af vandforsyningsanlæg (udvikling af analysemetode) 1 5,2 1 5,2 Praktisk bistand og personlig pleje 1 1,6 1 1,6 Administrative opg. 1 1,0 1 1,0 Pleje og vedligehold af komm. anl. 1 0,9 1 0,9 I alt 4 22, , , , ,5 a. Drift af IT omfatter både rene driftsopgaver og kombinerede drifts- og udviklingsopgaver Tabellen er udarbejdet på baggrund af spørgeskema 1. 1 Vi har efter afslutningen af dataindsamlingen fået oplysninger om et antal udbud, som bekræfter denne vurdering. Der er tale om 8 udbud på tilsammen 1½ million kroner. Disse udbud er ikke medtaget i undersøgelsen. 13

15 Omkring halvdelen af de gennemførte udbud er på det tekniske område (drift, pleje og vedligeholdelse af veje, parker, grønne områder og søer samt vandforsyning). En stor del af de øvrige er på områder, som traditionelt ikke betragtes som kommunale kerneopgaver (rengøring, kørsel, IT-drift). Af egentlige bløde kommunale driftsopgaver er der gennemført 5 udbud, ét udbud af drift af en daginstitution, ét af madudbringning og ét af praktisk bistand og personlig pleje (indkøbsordning) og to af drift vedrørende kulturelle og sociale arrangementer (madleverancer). Der er forskel på, hvor mange udbud, der er i de forskellige forvaltninger og bydele. Seks forvaltninger og tre forsøgsbydele udbyder i forskelligt omfang opgaver. Figur 2.1 viser, hvor mange udbud de forskellige forvaltninger og bydele har haft i perioden. Figur 2.1: Antal udbud fordelt på forvaltninger og bydele Bygge- og teknikforv. Økonomiforvaltningen Kultur- og fritidsforv. Indre Østerbro Bydel Indre Nørrebro Bydel Miljø- og forsyningsforv. Sundhedsforvaltningen Valby Bydel Familie- og arbejdsmarkedsforv. Ungdoms- og uddannelsesforv. Kgs. Enghave Bydel Antal udbud (33 i alt) I figur 2.2 på næste side er vist, hvilke opgaver der udbydes af de forskellige forvaltninger og bydele. Det fremgår af figuren, at vejvedligeholdelse er den opgave, der udbydes af flest enheder (tre bydele og en forvaltning), efterfulgt af drift af parker og grønne områder, som udbydes af to bydele og en forvaltning. Drift af IT og rengøring udbydes af hver to enheder (henholdsvis to forvaltninger og en forvaltning og en bydel). Alle øvrige opgaver udbydes af en enkelt forvaltning, hvilket er meget naturligt, da det drejer sig om forvaltningsspecifikke opgaver. 14

16 Figur 2.2: Hvilke opgaver udbydes af hvilke forvaltninger og bydele? Rengøring Kørselsordning Adm. opgaver Drift af IT Drift af børneins. Praktisk bistand og personlig pleje Madudbringning Bogindbinding Drift vedr. kulturelle og soc. arrangementer Pleje og vedligehold af komm. anlæg Vejvedligeholdelse Drift af parker og grønne anlæg Drift af vandforsyningsanlæg Drift af søer (biologiske analyser) Figuren er udarbejdet på baggrund af spørgeskema Størrelsen af udbud Størrelsen af de udbud, der indgår i undersøgelsen, varierer meget. Den mindste kontraktsum er på kr., den største er på 472 millioner kr. Fordelingen af udbud på beløbsstørrelse fremgår af figur 2.3. Figur 2.3: Kontraktsum på udbud <½ mill. >½ mill. <3 mill. > 3 mill. <6 mill. >6 <12 mill. >12 mill. <30 mill. >30 mill Antal udbud (25 i alt) 15

17 De beløbsmæssigt største udbud er IT-driftsopgaver, dernæst følger kørselsordning og madudbringning, flere IT-driftsopgaver, drift af daginstitution og 2 bogindbinding, hvorefter kommer en række vejvedligeholdelsesopgaver og en rengøringsopgave. De beløbsmæssigt mindste udbud er et par biologiske vandanalyser og en rengøringsopgave. Kontraktperioden for løsningen af de udbudte opgaver varierer mellem 12 og 60 måneder med udbud på 36 måneder som det hyppigst forekommende. Der er en sammenhæng mellem beløbsstørrelse og kontraktperiode (jo større kontraktsum, jo længere kontraktperiode), selvom den ikke er helt entydig. I de fleste udbud er det opgaven i hele kommunen eller hele forvaltningen/bydelen, der er udbudt. I 8 af de 25 udbud (32%) er det opgaveløsningen i hele 3 kommunen, der er udbudt, i 10 af de 25 (40%) er det opgaveløsningen i hele forvaltningen/bydelen. I de resterende udbud er det opgaveløsningen i en del af forvaltningen eller bydelen, der er udbudt. De opgaver, der udbydes for hele kommunen er kørselsordning, drift af IT, madudbringning og biologiske analyser. 2.4 Udviklingen i udbud Af de 33 udbud er 6 genudbud. Genudbudene omfatter administrative opgaver, madudbringning, drift vedr. kulturelle og sociale arrangementer og drift af søer (udvikling af analysemetoder). En meget stor del af udbudene er således førstegangsudbud. Dette sammenholdt med den udvikling i antallet af udbudte opgaver, som fremgår af tabel 2.1, viser en stigende tendens til at udbyde driftsopgaver. Den stigende tendens kan både ses i antallet af udbud (flere opgaver) og i bredden af opgaver (flere forskellige opgaver), der udbydes. At dømme efter forvaltningernes tilbagemeldinger vil denne tendens fortsætte. Det er i flere forvaltninger besluttet at udbyde nye driftsopgaver: praktisk bistand og personlig pleje, begravelser, boligændringer og medicinudlevering på narkoområdet. I andre forvaltninger er der besluttet at udbyde flere opgaver af samme slags som tidligere. 2 Vejvedligeholdelse benyttes i denne rapport som samlet betegnelse for vejvedligeholdelse og vejrenholdelse. 3 Opgaveløsningen i hele kommunen kan i nogle tilfælde betyde i den del af kommunen, som ikke er forsøgsbydele. 16

18 2.5 Kortlægning af opgaver til udbud Københavns Kommunes udbudspolitik, som blev vedtaget i august 1999, anbefaler, at det kortlægges, hvilke opgaver der kan udbydes. Der er en forvaltning og en bydel, som tilkendegiver, at de har foretaget en sådan kortlægning. I en anden forvaltning henvises spørgsmålet til direktionen (som CASA ikke har modtaget oplysninger fra). På et spørgsmål, om der er driftsopgaver, som forvaltningen/bydelen ikke har fundet er egnede til udbud, svarer yderligere seks enheder bekræftende. Dette vidner om, at der i de fleste forvaltninger og bydele har fundet en eller anden form for vurdering sted, selvom forvaltningen/bydelen altså ikke betegner det som en egentlig kortlægning. Begrundelserne for, at opgaver ikke findes egnede til udbud, er meget forskellige. Flest peger på, at der ikke kan formuleres præcise krav til service og kvalitet, at der ingen private leverandører er på området, og at omkostningerne ved at gennemføre udbudet er for store. Andre begrundelser er manglende konkurrence, hyppige ændringer i serviceniveau, begrænsninger i loven, at forvaltningen vil miste viden og ekspertise, at det politiske råderum vil blive begrænset, at opgaven ikke kan kvalitetssikres, hensyn til forsyningssikkerhed, at der skal findes nye job til områdets tjenestemænd, og at myndighedsudøvelsen ikke kan udliciteres. 2.6 EU-udbud Af de 25 udbud, vi har fået supplerende informationer om, er de 14 EU-udbud. Der er en klar tendens til, at det er de beløbsmæssigt største udbud, der gennemføres som EU-udbud. Mindst ét af de 14 EU-udbud har været udbud efter forhandling, hvor forhandlingerne fra et tidligt tidspunkt har været gennemført med én leverandør. Der er ikke i undersøgelsen blevet spurgt om, hvilken udbudsform der er anvendt. Undersøgelsen giver derfor ikke mulighed for at vurdere, om resten af udbudene har været åbne udbud. 2.7 Hvem træffer beslutning om udbud? Over halvdelen af udbudene (14 ud af 25) sker på baggrund af en politisk beslutning, dvs. en beslutning truffet i enten Borgerrepræsentationen/Økonomiudvalget eller i bydelsrådet/fagudvalget. Resten af udbudene iværksættes på baggrund af en administrativ beslutning i de fleste tilfælde truffet af den administrative ledelse. Der er forskel på, hvilke opgaver der udbydes på baggrund af en politisk beslutning, og hvilke der gør det på baggrund af en administrativt truffet beslutning. Der ligger en politisk beslutning bag udbud af drift af daginstitution, ind- 17

19 købsordning, drift vedr. kulturelle og sociale arrangementer, vejvedligeholdelse og drift af parker og grønne områder samt størstedelen af IT-driftsopgaverne (4 ud af 6). De øvrige opgaver (rengøring, kørsel, madudbringning, bogindbinding, pleje og vedligeholdelse af kommunale anlæg, analyser og analysemetodeudvikling) udbydes efter administrativt trufne beslutninger. Opgavens art synes i højere grad end opgavens størrelse at være afgørende for, hvor beslutningen træffes. 2.8 Motiv for udbud Det er i forhold til de konkrete udbud undersøgt, hvad der lå bag beslutningen om at udbyde den pågældende opgave. Svarene fremgår af figur 2.4. Figur 2.4: Hvad lå bag beslutning om udbud af pågældende opgave? Ønsker opgaverne løst bedst og billigst Ønsker at opnå besparelser Større fokus på kvalitet og -udvikling Ønsker at få en privat leverandør Andet* Har ikke tid/ekspertise til at løse opgaven Give brugerne mulighed for at købe tillægsydelser Give brugerne mulighed for at vælge ml. leverandører Incitamenter til effektivitets- og kvalitetsudv. * herunder forsyningssikkerhed, bedre kvalitet for samme pris, gennemskuelighed Antal udbud (25 i alt) Der er et markant økonomisk motiv for at udbyde opgaver. Ønsket om at løse opgaverne bedst og billigst ligger bag mere end to tredjedele af udbudene (17 ud af 25) i en tredjedel af udbudene (8 af 25) er ønsket direkte at opnå besparelser. Næst efter de økonomiske motiver er det kvalitet, som er den mest udbredte begrundelse for at udbyde det ligger bag 7 af de 25 udbud. Herefter kommer ønsket om en privat leverandør, som ligger bag 6 af de 25 udbud. 18

20 2.9 Barrierer og vanskeligheder ved udbud Alle forvaltninger og bydele er uanset om de har udbudt opgaver eller ej blevet spurgt om, hvad de ser som de væsentligste barrierer ved udbud og udlicitering. Én bydel har ikke svaret på dette spørgsmål. Figur 2.5: Hvad er de væsentligste barrierer ved udbud og udlicitering? Udbudsprocessen er ressourcekrævende Politisk tilbageholdenhed/uenighed Formuleringen af krav til service og kvalitet Udførelse af kvalitetssikring i kontraktperioden Mister den faglige ekspertise Ikke konkurrence på markedet Strategi for kvalitetssikring i kontraktperioden Nogle opgaver ikke egnet til udbud Manglende ressourcer til opfølgning Antal udbud ( 33 i alt) Af figur 2.5 fremgår, at næsten alle forvaltninger og bydele oplever det som en barriere, at udbudsprocessen er eller forventes at være ressourcekrævende. Politisk tilbageholdenhed/uenighed er den næsthyppigst forekommende barriere. Formulering af krav til service og kvalitet, udførelse af kvalitetssikring eller fastlæggelse af strategi for kvalitetssikring opleves som en barriere for mere end halvdelen af forvaltninger og bydele. I forhold til de konkret gennemførte udbud er udbyderne blevet spurgt, hvilke vanskeligheder/besværligheder de har oplevet som de væsentligste ved udbudsprocessen. Svarene fremgår af figur

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014.

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. FOA Kampagne og Analyse Konkurrenceudsættelsesteamet 24. november 2014 Udbudsanalyse 2014 FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. 287 udbud fra i alt 91 kommuner

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Greve Kommune. Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser

Greve Kommune. Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser Greve Kommune Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser Opgaver og funktioner Opgaver Eventuel udlicitering af tjenesteydelser. (>1,438 mill. ekskl. moms i kontraktperioden = EU-udbud)

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver... 4 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården

Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården. 18.03.2015 Sagen har været til behandling i MPU den 27.11.2014 og i ØU den 04.12.2014 og derefter på ny i MPU den 26.02.2015

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Ifølge kommunestyrelseslovens 62b skal Byrådet udarbejde en udbudsstrategi. Udbudsstrategien afløser sammen med Kvalitetskontrakten den tidligere Servicestrategi

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver...

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Koncernudbudspolitik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. UDBUDSPOLITIKKENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Informationsmøde om facility management

Informationsmøde om facility management Informationsmøde om facility management - Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 Velkommen til informationsmøde om statens facility managementløsning Dagsorden Hvorfor fælles facility managementløsning i staten?

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG Orientering om: ØKONOMI Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. juni 2015 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE side 2 Virksomhedsoverdragelse - Krav fra medarbejdere

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere