Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud og udlicitering i Københavns Kommune"

Transkript

1 Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon Sundbo og Edvin Grinderslev

2 CASA Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation CASA, december 2001 Elektronisk udgave: ISBN

4 Forord Denne rapport er udarbejdet som afslutning på en evaluering af Københavns Kommunes udbud og udlicitering. Evalueringen er iværksat af Københavns Kommune og KFF (Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation). CASA har gennemført evalueringen og er ansvarlig for indholdet og formuleringerne i rapporten. Rapporten har været forelagt evalueringsprojektets styregruppe. Rapportens indledende kapitel beskriver baggrunden for evalueringen, den anvendte metode og de begrænsninger, der er i metoden og i datagrundlaget. I det andet kapitel redegøres for, hvad evalueringen har vist om omfang af og motiver og barrierer for udbud i København Kommune. I kapitel 3 analyseres udbudsprocessen med særlig vægt på udarbejdelse af udbudsmaterialet, og hvordan medarbejdere, medarbejderrepræsentanter og brugere inddrages i processen. I kapitel 4 ses på resultaterne af udbudsprocessen i form af stillede krav i udbudsmaterialet, konkurrencesituationen, eget kommunalt bud samt kriterier for og valg af leverandører. Kapitel 5 indeholder en analyse af de konsekvenser, der efter udbud/udlicitering kan konstateres specielt i forhold til kvalitet og brugertilfredshed, medarbejderforhold og økonomi. I kapitel 6 sammenlignes anvendelsen af udbud i Københavns Kommune med anvendelsen i landets øvrige kommuner med udgangspunkt i en undersøgelse, Kommunernes Landsforening (KL) gennemførte i Kapitel 7 indeholder de konklusioner, som evalueringen peger på. Udgangspunktet er en række spørgsmål, som Københavns Kommune og KFF har ønsket besvaret med evalueringen. De spørgeskemaer, der er anvendt i evalueringen er gengivet i bilag 1, 2 og 3. Styregruppen for evalueringen har bestået af Jimmi Kevin Pedersen og Vibeke Skaarup fra Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Allan Hauge Nielsen fra KFF, Eva Bo Christensen fra FOA, Niels Jeppesen fra Dansk Metal, Ole Heilmann fra Københavns Kommunalforening og Hans Henrik Christensen fra HK. Projektgruppen i CASA, som har været ansvarlig for evalueringen og udarbejdelsen af rapporten, består af Jon Sundbo, Edvin Grinderslev, Dorte Kira Nielsen og Inger-Marie Wiegman. Kvalitetssikringen i CASA er varetaget af Peter Hasle og Helle Hagemann. CASA, december 2001

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og anvendt metode Udbud og udlicitering Den valgte metode Dataindsamlingen Spørgeskemaerne Casestudierne Præsentation af data Udbud i Københavns Kommune Antal af udbud Hvilke opgaver udbydes og af hvem? Størrelsen af udbud Udviklingen i udbud Kortlægning af opgaver til udbud EU-udbud Hvem træffer beslutning om udbud? Motiv for udbud Barrierer og vanskeligheder ved udbud Udbudsprocessen Medarbejderinddragelse Inddragelse af medarbejderrepræsentanter Medarbejderinddragelse ved afgivelse af eget bud Inddragelse af brugerne Resultatet af udbudsprocessen Stillede krav i udbudsmaterialet Kvalitet og service Personaleforhold og social ansvarlighed Miljøforhold Underleverandører Tilbud og konkurrence Eget bud Valg af leverandør Kriterier for valg af leverandør... 33

6 5 Konsekvenser af udbud og udlicitering Kvalitet og brugertilfredshed Brugernes egen oplevelse Medarbejdernes oplevelse af kvalitet og brugertilfredshed Konsekvenser for medarbejderne Økonomiske konsekvenser Besparelser Reelle besparelser? Opgørelse af reelle besparelser i casene Samlet opgørelse af reelle besparelser Omkostningskalkule, pris-dumping og reel konkurrence Markedspris og læring Andre konsekvenser Udbud i Københavns Kommune sammenlignet med landets øvrige kommuner Antal udbud Opgavetyper Hvor meget af opgaven udbydes? Genudbud og EU-udbud Motiv for udbud Barrierer for udbud Vanskeligheder/besværligheder ved udbud Udbudsmateriale Konkurrencesituation Resultat af udbud Konklusioner Bilag: Spørgeskema 1 Spørgeskema 2 Spørgeskema 3

7 1 Indledning og anvendt metode Med denne evaluering har Københavns Kommune og KFF ønsket at få besvaret en række spørgsmål om kommunens hidtidige anvendelse af udbud og udlicitering: 1. Hvilke opgaver udbydes i Københavns Kommune sammenlignet med andre kommuner? 2. Hvordan er processen omkring udbud/udlicitering i Københavns Kommune? 3. Har kommunen udarbejdet kontrolbud? 4. Hvilke medarbejderforhold er blevet aftalt i forbindelse med udlicitering? 5. Hvordan er medarbejdertilfredsheden blandt personale, der er overført til private leverandører? 6. Hvordan er brugertilfredsheden i relation til udliciterede serviceopgaver? 7. Hvad er de økonomiske konsekvenser af udlicitering? 8. I hvilken grad opnås opfyldelse af fastsatte mål i forbindelse med udlicitering? I det følgende redegøres for undersøgelsens definitioner og metode, og der knyttes samtidig nogle bemærkninger til dataindsamlingen og datagrundlaget. 1.1 Udbud og udlicitering I evalueringen og rapporten forstås ved udbud: At forvaltningen/bydelen inviterer leverandører, herunder evt. fra forvaltningen/bydelen/kommunen selv eller andre offentlige myndigheder, til at konkurrere om, hvem der kan producere og levere en ydelse bedst og billigst. Invitationen sker enten gennem offentlig annoncering eller gennem direkte kontakt til et antal udvalgte leverandører. De udbud, som har indgået i evalueringen, er nærmere defineret som: Løbende driftsopgaver, og dermed omfatter undersøgelsen ikke: Anlægsområdet Ad hoc driftsopgaver. Det vil sige opgaver, som har kortere tidshorisont, f.eks. maling af en bygning, VVS-arbejder m.v. (i praksis opgaver med en kontraktperiode på under 12 måneder) Ad hoc tjenesteydelser, f.eks. konsulentbistand, rådgiverbistand m.v. Indkøbsaftaler eller lignende. Denne afgrænsing er identisk med den afgrænsning, der anvendes i KLs undersøgelse fra 2000 om udbud og udlicitering i landets kommuner. Det har været et eksplicit ønske fra KFFs og kommunens side at sammenligne Københavns Kommune med landets øvrige kommuner på dette område. 6

8 Den valgte afgrænsning har betydet, at evalueringen omfatter de største udbud af driftsopgaver i kommunen. Mange udbud i kommunen, som falder uden for afgrænsningen på grund af kortere løbetid end 12 måneder, eller fordi der er tale om anlægsarbejder og ikke driftsopgaver, indgår ikke i evalueringens empiriske grundlag. 1.2 Den valgte metode Evalueringen er gennemført som en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse med 2 runder af spørgeskemaer samt 3 casestudier med individuelle interview og gruppeinterview. Undersøgelsen falder i to dele. Den første del omhandler overblikket over de udbud, der har været i Københavns Kommune i sammenlignet med KLs undersøgelse fra 2000 om udbud og udlicitering i landets øvrige kommuner. Evalueringen har lagt sig tæt op ad KLs undersøgelse (bortset fra enkelte spørgsmål, der af metodemæssige årsager er valgt at se bort fra), idet det netop har været et eksplicit formål at sammenligne Københavns Kommune med landets øvrige kommuner. Dataindsamlingen til denne del er foretaget via 2 spørgeskemaer. Den anden del omhandler analyse af udbudsprocessen samt konsekvenser for medarbejdere og brugere samt økonomiske aspekter ved udbudene. Dataindsamlingen til denne del er foretaget via et tredje spørgeskema samt tre casestudier, som beskrives herunder. Spørgeskemaer er således den metode, der er valgt anvendt både i første og anden del af undersøgelsen. I den første spørgeskemarunde udsendtes til de 11 forvaltninger/bydele i kommunen dels et overbliksskema (spørgeskema 1), dels et mere dybdegående skema (spørgeskema 2), der havde til formål at afdække nogle faktaoplysninger for hvert af de udbud forvaltningen/bydelen fandt lå inden for afgrænsningen (se nedenfor). Hvis der i forvaltningen/bydelen var mere end 5 udbud i perioden, blev de bedt om at udfylde spørgeskema 2 for de 5 største udbud. I den anden spørgeskemarunde udsendtes et spørgeskema til afdækning af udbudsprocessen og af konsekvenserne af udbudet/udliciteringen (spørgeskema 3) til 24 udbud. Det blev i styregruppen fastlagt, at alle af udbyderen udfyldte spørgeskemaer skulle underskrives af en relevant tillidsrepræsentant. Det har vist sig, at 7 ud af 20 spørgeskemaer er returneret uden tillidsrepræsentantens underskrift. Casestudierne knytter sig som sagt til den anden del af undersøgelsen. De tre cases er udvalgt på baggrund af en beslutning i styregruppen og er eksemplariske, forstået på den måde, at de, dels på grund af det beskedne antal, dels på grund af forskelligheden i dem, ikke kan sammenlignes på tværs, men analyseres i temaer og inddrages som supplement til den kvantitative undersøgelsesdel. De må altså både ses som et meget vigtigt bidrag til at komme bag om svarene i spørgeskemaerne, og som supplement til analyserne fra spørgeskemaerne i øvrigt. 7

9 Casene dækker tilsammen følgende fokuspunkter: Fokus på selve udbudsprocessen Fokus på konsekvenser af udlicitering for medarbejdere og brugere Fokus på kontrol af indgåede kontrakter om udbud og udlicitering, herunder brug af underleverandører og dermed betydningen for konsekvenserne i forhold til medarbejdere Fokus på de økonomiske aspekter ved udbud og udlicitering 1.3 Dataindsamlingen Spørgeskemaerne Første spørgerunde viste, at der var 33 udbud, der efter forvaltningens/bydelens opfattelse faldt inden for afgrænsningen. Af disse blev skema 2 udfyldt for 27 udbuds vedkommende (to af disse omfatter dog hver to udbud), dvs. at der i alt blev udfyldt 25 skemaer. I den anden spørgerunde fik 24 udbud tilsendt et nyt spørgeskema, der skulle afdække forholdene omkring udbudsprocessen samt konsekvenser af udbudet for det enkelte udbud (spørgeskema 3), idet det af tidsmæssige årsager har været forudsat i tilbudet, at denne del af undersøgelsen skulle omfatte ca. 20 udbud. Datagrundlaget fra de to spørgeskemarunder ser således ud: 1 Runde 1. Runde 2. Spørgeskema 1: 33 udbud Spørgeskema 2: 25 udbud Spørgeskema 3: 20 udbud Styregruppen har godkendt de anvendte spørgsmålsformuleringer i spørgeskemaerne (spørgeskemaerne er gengivet i bilag 1-3). Ved efterudsendelse af skemaer er der i et par tilfælde blevet sendt skemaer ud, hvor enkelte spørgsmål adskilte sig fra de generelt anvendte skemaer. Forskellene er så små, at vi har vurderet det forsvarligt at medtage disse skemaer på lige fod med de øvrige. Validiteten af data indkommet via spørgeskemaerne kan diskuteres. Dels oplever vi, at undersøgelsen i forskellig grad har været taget alvorligt i de forskellige forvaltninger/bydele, hvilket har betydet en del vanskeligheder med at få data frem til tiden. Dels viser det sig ved nærmere kontakt til informanterne, at data er behæftet med usikkerheder. Dette skyldes delvis spørgeskemametoden, der betyder, at det ikke er muligt at komme bag om respondenternes svar. Derudover har der, så vidt vi kan skønne, været tale om uklarhed i forhold til, hvordan f.eks. driftsopgaver, udbud og medarbejdere defineres samt uenighe- 1 Vi har længe efter tidsfristens udløb modtaget de sidste udfyldte skemaer fra forvaltningerne/bydelene. Disse har ikke indgået i selve databehandlingen, men indgår i perspektiveringen af de analyserede cases. 8

10 der om afgrænsning af f.eks. områdekategoriseringer og et fragmenteret vidensniveau omkring udlicitering generelt. Desuden er der tale om, at viden om et givet udbud i høj grad er personbåret, og derfor har skemaerne i nogle tilfælde måttet udfyldes af personer, der ikke sidder inde med en førstehåndsviden, når den dengang ansvarlige person ikke længere er i organisationen. Dette forstærkes sandsynligvis af, at nogle af udbudene går så langt som fire år tilbage, og besvarelserne vedrørende disse derfor kan være påvirket af efterrationaliseringer og manglende hukommelse. Spørgsmålene er forsøgt stillet så faktuelt op som muligt, men der er dog også enkelte spørgsmål, der besvares ud fra subjektive vurderinger. Det gælder således for en mindre del af spørgsmålene i spørgeskemaerne, at vi ikke nødvendigvis ville have fået identiske svar, hvis andre personer havde udfyldt spørgeskemaerne. Samlet set vurderer vi, at spørgeskemabesvarelserne udgør et tilstrækkeligt grundlag for på forsvarlig måde at gennemføre evalueringen. Der er ingen grund til at tro, at usikkerheden i besvarelserne er mindre i KL-undersøgelsen, selvom KL kun i meget generelle vendinger berører denne problemstilling. På nogle punkter vurderer vi, at validiteten af data i undersøgelsen i Københavns Kommune er større end i KL-undersøgelsen Casestudierne I evalueringen har indgået tre cases, som kort er beskrevet herunder: Case 1: Case 2: Case 3: Vej og Park IT Vej og Park Indre Østerbro KKI Søafsnit/Glyptotek Udbud Vej- og parkvedligeholdel- IT drift (og udvikling) Vejrenholdelse se og vejrenholdelse Førstegangsudbud Førstegangsudbud Førstegangsudbud Kontraktperiode Kontraktsum (i kr.) Valgt leverandør Kommunen Privat Privat, samt via - udskilt udførende del underleverandør Medarbejder- Ja overdragelse Nej (237 medarbejdere) Nej Alle tre cases kan karakteriseres som værende såkaldte hårde udbud. Des- 2 uden ligger de tidsmæssigt således, at de kan være beskrivende både i forhold til proces og konsekvenser, dog med en overvægt på processiden. 2 Der findes ikke nogen fast definition på hhv. hårde og bløde udbud, men distinktionen foretaget her henfører til forskel i bløde udbud, der vedrører omsorgsrelaterede ydelser, i modsætning til hårde udbud, der eksempelvis vedrører kommunaltekniske opgaver. 9

11 Den valgte problemstilling forudsatte, at der i hver case skulle foretages et gruppeinterview med medarbejdere fra den udførende enhed/overdragne medarbejdere samt et gruppeinterview med brugere. Derudover tre individuelle interview med dels den ansvarlige for udbudet fra udbyderside, dels en ansvarlig fra leverandørside samt en tillidsrepræsentant, der havde været inddraget i udbudsprocessen. Det sidste lod sig dog ikke gøre i de valgte cases. I stedet er forskellige repræsentanter for overdragne/udførende medarbejderne blevet interviewet. En forudsætning for gennemførelsen af evalueringen har været, at projektgruppen udpegede de informanter, der skulle medvirke i interview, samt sikrede at kontakten til dem blev etableret. Informanterne blev udvalgt efter følgende kriterium: Har i så stort omfang som muligt specifik viden om det konkrete udbud og har fulgt udbudet fra start til slut Desuden er informanterne til gruppeinterview valgt ud fra følgende kriterier: Repræsenterer diversitet i holdninger til udlicitering og det konkrete udbud. Er så forskellige som muligt, hvad angår uddannelsesbaggrund, alder og køn Oversigt over interview med informanter i casene Individuelle interview Case 1 Case 2 Case 3 Vej og Park IT Vej og Park Indre Østerbro KKI Søafsnit/Glyptotek Ansvarlig for udbudet hos udbyder, herunder økonomisk indsigt i udbudet X X X Ansvarlig for udbudet hos leverandøren X X X Tillidsrepræsentant hos de udførende medarbejdere hos leverandøren X Udførende medarbejder hos leverandøren X Repræsentanter for fagforeningen for de udførende medarbejdere hos leverandøren X Gruppeinterview Medarbejdere, udførende/ overdragne X X Brugere (indirekte brugere: IT forvaltningschefter fra kommunen) X Ovenstående beskriver, hvor mange informanter der er interviewet, samt i egenskab af, hvilken funktion de har bidraget til undersøgelsen. Der er foretaget i alt 9 individuelle interview med informanter. Derudover er der foretaget 10

12 i alt 3 gruppeinterview med medarbejdere og brugere for at belyse både udbudsproces samt konsekvenser heraf. Styregruppens valg af case 1 og 3 betød, at det blev besluttet, at det ikke var meningsfyldt at identificere og samle brugere på disse områder på grund af ydelsernes hårde karakter (vejvedligeholdelse/vejrenholdelse) og den dermed forbundne indirekte brugerkontakt. Hvad angår case 3, har der ikke været afholdt nogen gruppeinterview med medarbejdere eller individuelt interview med tillidsrepræsentanten. Dette skyldes, at leverandøren ikke fandt det muligt at stille medarbejdere til rådighed, der skulle have medvirket. Som repræsentant for medarbejderne interviewedes i stedet et par repræsentanter fra medarbejdernes fagforening. Desuden valgte en tillidsrepræsentant i case 2 alligevel ikke at deltage i et aftalt interview. Som supplement på casen blev i stedet interviewet en personalekonsulent hos leverandøren, som dog ikke sidder inde med den viden, tillidsrepræsentanten forventedes at have. Ligesom ved spørgeskemaerne gør det sig også her gældende, at informanterne i nogle tilfælde har været erstatninger for de personer, der sidder inde med konkret viden om et givet udbud, men som ikke længere er i den givne jobfunktion eller i organisationen. Uagtet disse vanskeligheder vurderes det dog, at casestudierne repræsenterer tilstrækkelig viden til i relativt godt omfang at kunne belyse undersøgelsens forskellige vinkler. 1.4 Præsentation af data I beskrivelsen og analysen af Københavns Kommunes udbud anvendes antallet af udbud. Det synes mest informativt og metodisk korrekt i betragtning af det lille samlede antal udbud og et relativt stort antal ubesvarede. I sammenligningen med KL-undersøgelsen anvendes procentfordeling, da det er det mest illustrative af sammenligningsgrunde, og da vi formoder, at usikkerheden på data generelt er ens i de to undersøgelser. 11

13 2 Udbud i Københavns Kommune 2.1 Antal af udbud I den fireårige periode ( ), evalueringen omfatter, har Københavns Kommunes 7 forvaltninger og 4 forsøgsbydele i alt udbudt 33 driftsopgaver til en samlet kontraktsum på godt 629 millioner kroner. Enkelte udbud er medtaget, selvom kontrakten først er indgået i Antallet af udbud, som indgår i denne undersøgelse, udgør kun en brøkdel af det antal udbud, der fremgår af kommunens årlige udbudsredegørelser. Årsagen hertil er afgrænsningen af undersøgelsens område, løbende driftsopgaver. Undersøgelsens fokusering på driftsopgaver betyder, at alle udbud vedrørende anlæg ikke er omfattet. Det er et stort antal udbud til et samlet set meget stort beløb knap halvdelen af det samlede antal udbud omfattede mere end to tredjedele af det samlede beløb. Fokuseringen på løbende driftsopgaver (i praksis defineret som opgaver med en kontraktperiode på minimum 12 måneder) betyder, at ad hoc drifts- og vedligeholdelsesopgaver ikke er omfattet. Der er tale om et meget stort antal udbud med meget varierende kontraktsummer skønnet i alt omkring udbud på de 4 år med kontraktsummer fra kr. til adskillige millioner. Udbud af indkøb, indkøbsaftaler og forsikring er ikke omfattet af undersøgelsen. Disse udbud udgør et mindre antal, men omfatter et betragteligt beløb. Der er en betydelig usikkerhed ved antallet på de 33 udbud, som evalueringen i praksis omfatter. Ifølge de indberetninger om samtlige udbud, som alle forvaltninger og bydele foretager hvert år, er der udbud, som efter vores forståelse af definitionen, skulle være omfattet af undersøgelsen, men som vi ikke har modtaget informationer om i forbindelse med undersøgelsen. Der kan være forskellige årsager til den manglende information. Organisatoriske forhold i forvaltningerne/bydelene kan have betydet, at det nødvendige overblik ikke har været til stede. Der kan være forskellige fortolkninger af undersøgelsens definition af løbende driftsopgaver. Der har i nogle forvaltninger været usikkerhed om, hvorvidt udviklingsopgaver var at betragte som drift. Der kan også have været problemer med at udfylde de omfattende spørgeskemaer af tidsmæssige grunde, eller fordi personer med kendskab til det konkrete udbud ikke er i organisationen mere. 12

14 Det var vores forventning, at undersøgelsen i alt ville omfatte minimum 50 udbud. De 33 udbud, den i praksis omfatter, udgør således ca. to tredjedele af det forventede antal Hvilke opgaver udbydes og af hvem? Det samlede antal udbud fordelt på opgaveområder fremgår af tabel 2.1. Tabel 2.1: Udbud i perioden (kontraktsum i millioner kroner) I alt Antal Kontrakt- Antal Kontrakt- Antal Kontrakt- Antal Kontrakt- Antal Kontraktsum sum sum sum sum Vejvedligeholdelse 2 5,6 2 7,1 3 8,9 7 21,6 a Drift af IT 1 472,0 2 7,9 3 47, ,2 Drift af parker og grønne områder 2 1,4 1 0,8 2 4,0 1 0,9 6 7,0 Rengøring 2 3,9 2 3,9 Drift vedr. kulturelle og sociale arrangementer 1 1,7 1 1,5 2 3,2 Drift af søer (biologiske analyser) 1 0,2 1 0,2 2 0,4 Kørselsordning 1 20,1 1 20,1 Madudbringning 1 20,2 1 20,0 Drift af børneins. 1 9,9 1 9,9 Bogindbinding 1 7,5 1 7,5 Drift af vandforsyningsanlæg (udvikling af analysemetode) 1 5,2 1 5,2 Praktisk bistand og personlig pleje 1 1,6 1 1,6 Administrative opg. 1 1,0 1 1,0 Pleje og vedligehold af komm. anl. 1 0,9 1 0,9 I alt 4 22, , , , ,5 a. Drift af IT omfatter både rene driftsopgaver og kombinerede drifts- og udviklingsopgaver Tabellen er udarbejdet på baggrund af spørgeskema 1. 1 Vi har efter afslutningen af dataindsamlingen fået oplysninger om et antal udbud, som bekræfter denne vurdering. Der er tale om 8 udbud på tilsammen 1½ million kroner. Disse udbud er ikke medtaget i undersøgelsen. 13

15 Omkring halvdelen af de gennemførte udbud er på det tekniske område (drift, pleje og vedligeholdelse af veje, parker, grønne områder og søer samt vandforsyning). En stor del af de øvrige er på områder, som traditionelt ikke betragtes som kommunale kerneopgaver (rengøring, kørsel, IT-drift). Af egentlige bløde kommunale driftsopgaver er der gennemført 5 udbud, ét udbud af drift af en daginstitution, ét af madudbringning og ét af praktisk bistand og personlig pleje (indkøbsordning) og to af drift vedrørende kulturelle og sociale arrangementer (madleverancer). Der er forskel på, hvor mange udbud, der er i de forskellige forvaltninger og bydele. Seks forvaltninger og tre forsøgsbydele udbyder i forskelligt omfang opgaver. Figur 2.1 viser, hvor mange udbud de forskellige forvaltninger og bydele har haft i perioden. Figur 2.1: Antal udbud fordelt på forvaltninger og bydele Bygge- og teknikforv. Økonomiforvaltningen Kultur- og fritidsforv. Indre Østerbro Bydel Indre Nørrebro Bydel Miljø- og forsyningsforv. Sundhedsforvaltningen Valby Bydel Familie- og arbejdsmarkedsforv. Ungdoms- og uddannelsesforv. Kgs. Enghave Bydel Antal udbud (33 i alt) I figur 2.2 på næste side er vist, hvilke opgaver der udbydes af de forskellige forvaltninger og bydele. Det fremgår af figuren, at vejvedligeholdelse er den opgave, der udbydes af flest enheder (tre bydele og en forvaltning), efterfulgt af drift af parker og grønne områder, som udbydes af to bydele og en forvaltning. Drift af IT og rengøring udbydes af hver to enheder (henholdsvis to forvaltninger og en forvaltning og en bydel). Alle øvrige opgaver udbydes af en enkelt forvaltning, hvilket er meget naturligt, da det drejer sig om forvaltningsspecifikke opgaver. 14

16 Figur 2.2: Hvilke opgaver udbydes af hvilke forvaltninger og bydele? Rengøring Kørselsordning Adm. opgaver Drift af IT Drift af børneins. Praktisk bistand og personlig pleje Madudbringning Bogindbinding Drift vedr. kulturelle og soc. arrangementer Pleje og vedligehold af komm. anlæg Vejvedligeholdelse Drift af parker og grønne anlæg Drift af vandforsyningsanlæg Drift af søer (biologiske analyser) Figuren er udarbejdet på baggrund af spørgeskema Størrelsen af udbud Størrelsen af de udbud, der indgår i undersøgelsen, varierer meget. Den mindste kontraktsum er på kr., den største er på 472 millioner kr. Fordelingen af udbud på beløbsstørrelse fremgår af figur 2.3. Figur 2.3: Kontraktsum på udbud <½ mill. >½ mill. <3 mill. > 3 mill. <6 mill. >6 <12 mill. >12 mill. <30 mill. >30 mill Antal udbud (25 i alt) 15

17 De beløbsmæssigt største udbud er IT-driftsopgaver, dernæst følger kørselsordning og madudbringning, flere IT-driftsopgaver, drift af daginstitution og 2 bogindbinding, hvorefter kommer en række vejvedligeholdelsesopgaver og en rengøringsopgave. De beløbsmæssigt mindste udbud er et par biologiske vandanalyser og en rengøringsopgave. Kontraktperioden for løsningen af de udbudte opgaver varierer mellem 12 og 60 måneder med udbud på 36 måneder som det hyppigst forekommende. Der er en sammenhæng mellem beløbsstørrelse og kontraktperiode (jo større kontraktsum, jo længere kontraktperiode), selvom den ikke er helt entydig. I de fleste udbud er det opgaven i hele kommunen eller hele forvaltningen/bydelen, der er udbudt. I 8 af de 25 udbud (32%) er det opgaveløsningen i hele 3 kommunen, der er udbudt, i 10 af de 25 (40%) er det opgaveløsningen i hele forvaltningen/bydelen. I de resterende udbud er det opgaveløsningen i en del af forvaltningen eller bydelen, der er udbudt. De opgaver, der udbydes for hele kommunen er kørselsordning, drift af IT, madudbringning og biologiske analyser. 2.4 Udviklingen i udbud Af de 33 udbud er 6 genudbud. Genudbudene omfatter administrative opgaver, madudbringning, drift vedr. kulturelle og sociale arrangementer og drift af søer (udvikling af analysemetoder). En meget stor del af udbudene er således førstegangsudbud. Dette sammenholdt med den udvikling i antallet af udbudte opgaver, som fremgår af tabel 2.1, viser en stigende tendens til at udbyde driftsopgaver. Den stigende tendens kan både ses i antallet af udbud (flere opgaver) og i bredden af opgaver (flere forskellige opgaver), der udbydes. At dømme efter forvaltningernes tilbagemeldinger vil denne tendens fortsætte. Det er i flere forvaltninger besluttet at udbyde nye driftsopgaver: praktisk bistand og personlig pleje, begravelser, boligændringer og medicinudlevering på narkoområdet. I andre forvaltninger er der besluttet at udbyde flere opgaver af samme slags som tidligere. 2 Vejvedligeholdelse benyttes i denne rapport som samlet betegnelse for vejvedligeholdelse og vejrenholdelse. 3 Opgaveløsningen i hele kommunen kan i nogle tilfælde betyde i den del af kommunen, som ikke er forsøgsbydele. 16

18 2.5 Kortlægning af opgaver til udbud Københavns Kommunes udbudspolitik, som blev vedtaget i august 1999, anbefaler, at det kortlægges, hvilke opgaver der kan udbydes. Der er en forvaltning og en bydel, som tilkendegiver, at de har foretaget en sådan kortlægning. I en anden forvaltning henvises spørgsmålet til direktionen (som CASA ikke har modtaget oplysninger fra). På et spørgsmål, om der er driftsopgaver, som forvaltningen/bydelen ikke har fundet er egnede til udbud, svarer yderligere seks enheder bekræftende. Dette vidner om, at der i de fleste forvaltninger og bydele har fundet en eller anden form for vurdering sted, selvom forvaltningen/bydelen altså ikke betegner det som en egentlig kortlægning. Begrundelserne for, at opgaver ikke findes egnede til udbud, er meget forskellige. Flest peger på, at der ikke kan formuleres præcise krav til service og kvalitet, at der ingen private leverandører er på området, og at omkostningerne ved at gennemføre udbudet er for store. Andre begrundelser er manglende konkurrence, hyppige ændringer i serviceniveau, begrænsninger i loven, at forvaltningen vil miste viden og ekspertise, at det politiske råderum vil blive begrænset, at opgaven ikke kan kvalitetssikres, hensyn til forsyningssikkerhed, at der skal findes nye job til områdets tjenestemænd, og at myndighedsudøvelsen ikke kan udliciteres. 2.6 EU-udbud Af de 25 udbud, vi har fået supplerende informationer om, er de 14 EU-udbud. Der er en klar tendens til, at det er de beløbsmæssigt største udbud, der gennemføres som EU-udbud. Mindst ét af de 14 EU-udbud har været udbud efter forhandling, hvor forhandlingerne fra et tidligt tidspunkt har været gennemført med én leverandør. Der er ikke i undersøgelsen blevet spurgt om, hvilken udbudsform der er anvendt. Undersøgelsen giver derfor ikke mulighed for at vurdere, om resten af udbudene har været åbne udbud. 2.7 Hvem træffer beslutning om udbud? Over halvdelen af udbudene (14 ud af 25) sker på baggrund af en politisk beslutning, dvs. en beslutning truffet i enten Borgerrepræsentationen/Økonomiudvalget eller i bydelsrådet/fagudvalget. Resten af udbudene iværksættes på baggrund af en administrativ beslutning i de fleste tilfælde truffet af den administrative ledelse. Der er forskel på, hvilke opgaver der udbydes på baggrund af en politisk beslutning, og hvilke der gør det på baggrund af en administrativt truffet beslutning. Der ligger en politisk beslutning bag udbud af drift af daginstitution, ind- 17

19 købsordning, drift vedr. kulturelle og sociale arrangementer, vejvedligeholdelse og drift af parker og grønne områder samt størstedelen af IT-driftsopgaverne (4 ud af 6). De øvrige opgaver (rengøring, kørsel, madudbringning, bogindbinding, pleje og vedligeholdelse af kommunale anlæg, analyser og analysemetodeudvikling) udbydes efter administrativt trufne beslutninger. Opgavens art synes i højere grad end opgavens størrelse at være afgørende for, hvor beslutningen træffes. 2.8 Motiv for udbud Det er i forhold til de konkrete udbud undersøgt, hvad der lå bag beslutningen om at udbyde den pågældende opgave. Svarene fremgår af figur 2.4. Figur 2.4: Hvad lå bag beslutning om udbud af pågældende opgave? Ønsker opgaverne løst bedst og billigst Ønsker at opnå besparelser Større fokus på kvalitet og -udvikling Ønsker at få en privat leverandør Andet* Har ikke tid/ekspertise til at løse opgaven Give brugerne mulighed for at købe tillægsydelser Give brugerne mulighed for at vælge ml. leverandører Incitamenter til effektivitets- og kvalitetsudv. * herunder forsyningssikkerhed, bedre kvalitet for samme pris, gennemskuelighed Antal udbud (25 i alt) Der er et markant økonomisk motiv for at udbyde opgaver. Ønsket om at løse opgaverne bedst og billigst ligger bag mere end to tredjedele af udbudene (17 ud af 25) i en tredjedel af udbudene (8 af 25) er ønsket direkte at opnå besparelser. Næst efter de økonomiske motiver er det kvalitet, som er den mest udbredte begrundelse for at udbyde det ligger bag 7 af de 25 udbud. Herefter kommer ønsket om en privat leverandør, som ligger bag 6 af de 25 udbud. 18

20 2.9 Barrierer og vanskeligheder ved udbud Alle forvaltninger og bydele er uanset om de har udbudt opgaver eller ej blevet spurgt om, hvad de ser som de væsentligste barrierer ved udbud og udlicitering. Én bydel har ikke svaret på dette spørgsmål. Figur 2.5: Hvad er de væsentligste barrierer ved udbud og udlicitering? Udbudsprocessen er ressourcekrævende Politisk tilbageholdenhed/uenighed Formuleringen af krav til service og kvalitet Udførelse af kvalitetssikring i kontraktperioden Mister den faglige ekspertise Ikke konkurrence på markedet Strategi for kvalitetssikring i kontraktperioden Nogle opgaver ikke egnet til udbud Manglende ressourcer til opfølgning Antal udbud ( 33 i alt) Af figur 2.5 fremgår, at næsten alle forvaltninger og bydele oplever det som en barriere, at udbudsprocessen er eller forventes at være ressourcekrævende. Politisk tilbageholdenhed/uenighed er den næsthyppigst forekommende barriere. Formulering af krav til service og kvalitet, udførelse af kvalitetssikring eller fastlæggelse af strategi for kvalitetssikring opleves som en barriere for mere end halvdelen af forvaltninger og bydele. I forhold til de konkret gennemførte udbud er udbyderne blevet spurgt, hvilke vanskeligheder/besværligheder de har oplevet som de væsentligste ved udbudsprocessen. Svarene fremgår af figur

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune Teknisk dialog Silkeborg Kommune har i forbindelse med det kommende EU-Udbud af rengøring gennemført teknisk dialog med følgende fire virksomheder: ISS Facility

Læs mere

Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring

Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring Indhold Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring... 1 1. Indledning... 1 2. Tal og fakta / baseline... 3 Nøgletal og økonomi... 3 Rengøringsstandard... 3 Organisering...

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG Orientering om: ØKONOMI Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. juni 2015 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE side 2 Virksomhedsoverdragelse - Krav fra medarbejdere

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i bilaget beskrive sin tilgang til løsning af opgaven under hensyntagen til at sikre en opgaveløsning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING FEBRUAR 2014 TØNDER KOMMUNE FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere