Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet"

Transkript

1 Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen ansættes ind i Myndighedscenteret og får den overvejende beslutningskompetence inden for den strategiske og udviklingsorienterede del af Myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Det er en stilling for den kvalitetsbeviste leder, som ser det som en spændende udfordring at løfte og udvikle visitationsområdet til hjemmeboende borgere samt på plejehjem således, at der kommer større fokus på kvalitet, gennemsigtighed, individuelt tilpassede løsninger samt et helhedssyn på borgerens samlede behov og sammenhængende forløb. Myndighedscenterets overordnede opgave er at udvikle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens myndighedsopgave på ældreområdet i et tæt samarbejde med de øvrige centre i Centralforvaltningen og med lokalområderne og med fokus på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vision om Værdi for borgeren, som er underinddelt i 3 hovedområder: Borgerne som ressource de er en del af løsningen. Vi skal understøtte sammenhængende forløb for borgerne og stå for integration af sundhedsfremme og forebyggelse i opgaveløsningen. Gennemsigtighed tydelige afgørelser, serviceniveau og kvalitet. Al visitationspraksis skal hvile på et ensartet grundlag, så der sikres entydig vurdering af borgerne og målrettede tilbud i bæredygtige lokalområder. Faglighed den bedste viden, læring og kunnen. Fagligheden skal udvikles og styrkes både i bredden og i dybden. For at understøtte dette skal skabes et fælles fagligt grundlag i organisationen gennem en stærkere faglig styring og praksisnær udvikling. Myndighedscenteret udvikler kvalitetsstandarder og visitationskriterier, som beskriver det fastlagte serviceniveau for kommunens ældre borgere, og som efter politisk behandling og godkendelse lægges til grund for bevilling af ydelser til borgerne. Myndighedscenteret skal understøtte ambitionen i forvaltningens vision om gennemsigtighed for borgeren ved at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af lokalområderne gennem ensartet visitation og effektiv central styring af kapacitet. 1

2 De overordnede hovedopgaver i centeret er følgende: Udviklingsforpligtelse af tilbud dels til hjemmeboende borgere og dels til plejehjem Bydækkende tilbud Tværgående opgaver herunder frit valg, døgnbasen og beredskab og afholdelse af valg Myndighedscenteret fungerer som udviklingsenhed i relation til de tre driftsenheder indenfor myndighedsområdet: Den Centrale Visitation, Pension København samt Hjælpemiddelcenteret. Hertil har hver af forvaltningens 5 lokalområder deres egen lokale visiteringsenhed. Myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Udvikling Drift Myndighedscenter Den Centrale Visitation Pension København Hjælpemiddelcenteret 5 Lokalområder med hver deres lokale visitationsenhed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder med strategisk udvælgelse af udviklings og implementerings indsatser kaldet Retning og Prioritering. Konceptet sikrer: Entydig udvælgelse og prioritering af strategiske indsatser Effektiv opfølgning på strategiske indsatser Klarhed i roller og ansvar i indsatser i udviklings- og implementeringsfasen Tværgående strategiske indsatser bliver hvert år identificeret, og årshjul med udviklings- og implementeringsindsatser for forvaltningen bliver udarbejdet med henblik på skarp prioritering af indsatserne. Den kommende udviklingschef får ansvaret for udviklingsindsatserne på myndighedsområdet, hvortil der ligeledes er en ansvarlig chef på implementeringsområdet. Konkret ligger der i 2010 en prioritering om at udvikle et program for hjemmeboende borgere. 2

3 Job profil Som udviklingschef i Myndighedscenteret har vedkommende den strategiske bestillerfunktion i forhold til myndighedsområdet. Det er blandt andet grundet i det politiske fokus på området vedr. visitation af ydelser af borgerne, som får direktionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at samle udviklingsforpligtelserne på Myndighedsområdet i en nydefineret stilling som udviklingschef på området. Det politiske fokus handler i høj grad om mest mulig værdi for borgerne. Aktuelt har debatten om afbureaukratisering sat fokus på, at borgere skal have mest mulig service og kvalitet for pengene. Dertil kommer det politiske fokus på indfrielse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets politiske mål vedr. sammenhængende forløb, aktivering af borgerne og forebyggelse af funktionstab, overholdelse af kvalitetsstandarder m.fl. Der er derfor behov for at matche det politiske fokus med et tilsvarende fokus på udvikling af opgavevaretagelsen på dette område. Det er vigtigt at være på forkant med borgernes behov og udvikling i borgerprofilen, så Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sikrer, at den til stadighed har de rigtige varer på hylderne. Hertil har Myndighedscenteret ligeledes ansvaret for de lovpligtige opgaver i forbindelse med frit valg af ydelser. Det gælder dels de formelle aspekter og løbende opgaver i forbindelse med samarbejdet med eksterne leverandører og dels udvikling af koncepter for kontrakter osv. Ydermere skal der ses på mulighederne for at visitere til ydelser, der baseres på den nyeste teknologi samt om muligt at udvikle nye og smarte løsninger. Udviklingsopgaven på myndighedsområdet er overordnet inddelt i 2 områder: Myndighedsudvikling for hjemmeboende borgere Myndighedsudvikling for plejehjem Myndighedsudvikling for hjemmeboende borgere Myndighedscenteret har ansvaret for at udvikle myndighedsfunktionen i forhold til hjemmeboende borgere, herunder udvikling af kvalitetsstandarder og visitationskriterier i forhold til pleje, hjælpemidler og sygepleje og understøtte samspillet i forhold til introduktionen af nye velfærdsteknologier, både arbejdskraftbesparende teknologier og teknologier, som afhjælper funktionsnedsættelse. 3

4 Udviklingsopgaven for hjemmeboende borgere kan kort beskrives som: Bidrage til at udvikle arbejdsgange, procedurer mv., der sikrer høj effektivitet i myndighedsudøvelsen. Udvikling af visitationskoncepter (BUM) med fokus på borgernes ressourcer, således at den enkelte får ydelser, der er tilpasset deres ressourcer, ønsker og behov. Udvikling af visitation for fremtidens sygepleje (både plejehjem og hjemmepleje). Samarbejde med Hjælpemiddelcentret om vedligeholdelse af visitationsretningslinier. Understøtte myndighedsudøvelsen i forhold til velfærdsteknologi med to fokusområder: Inddragelse af ny teknologi dels som arbejdskraftbesparende redskab og dels som kompenserende for borgernes nedsatte funktionsniveau. Myndighedsudvikling for plejehjem Myndighedscenteret har ansvaret for at udvikle myndighedsfunktionen i forhold til borgerne med behov for plejebolig, herunder udvikling af kvalitetsstandarder og visitationskriterier for tildeling af plejebolig og hjælpemidler samt mere overordnet gennem fortsat udvikling af BUM på plejehjem. Udviklingsopgaven for plejehjem kan kort beskrives som: Udvikling og justering af kvalitetsstandarder Fortsat udvikling af koncept for BUM plejehjem Udvikling af nye løsninger til håndtering af hjælpemidler på plejehjem, herunder o Basissortiment/lokale depoter o Visitation af hjælpemidler til plejehjem o Økonomi/budget Visitationskriterier for specialpladser, der ikke er omfattet af BUM Personprofil Den ideelle kandidat har en relevant uddannelse (og videreuddannelse) inden for samfunds-, social- eller sundhedsvidenskab eller tilsvarende kvalifikationer/erfaring inden for området. Det er af afgørende betydning, at kandidaten forstår at arbejde i et politisk system og kan manøvrere med mange samtidige opgaver og indsatser i samarbejde med mange interessenter i en stor politisk styret organisation. 4

5 Den ideelle kandidat har et suverænt strategisk overblik og kan forstå og påvirke forretningsstrategi og skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi og den daglige drift. Som udviklingschef at kunne drive store udviklingsprocesser i en kompleks organisation, hvor opgaven ligger i at identificere og prioritere udviklingsområderne og samtidig levere resultaterne inden for stramme tidsrammer. Personen skal kunne bevare roen, når bølgerne går højt og være god til at se nye muligheder i samarbejde med en ambitiøs direktion, chefkollegaer i koncernledergruppen, egne medarbejdere og medarbejdere i driftsenhederne. Hertil er det vigtigt, at kandidaten er en dygtig og empatisk kommunikator, som igennem sin gennemslagskraft formår at skabe sammenhæng i en stor og mangfoldig organisation. Københavns Kommune / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune er landets største og mest mangfoldige arbejdsplads med mere end ansatte. Borgerrepræsentationen er Københavns Kommunes øverste politiske myndighed, og her udstikkes rammerne for udvalgenes opgaver. Styret består af et økonomiudvalg og 6 fagudvalg. Hvert af de stående udvalg har en borgmester som formand. Formanden for Økonomiudvalget er overborgmesteren. Københavns Kommune har syv forvaltninger. Hver forvaltning løser opgaver for et af de syv udvalg. Folkesundhed København har den særlige opgave at fremme folkesundheden på tværs af alle forvaltninger men er forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsudvalget består af 11 medlemmer med Ninna Thomsen (SF), som ny sundheds- og omsorgsborgmester fra 1. januar

6 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvaret for de kommunale opgaver, der hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget; det er opgaver inden for to hovedområder: Aktiviteter og tilbud for ældre borgere over 65 år Sundhed og forebyggelse for alle borgere Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er en ambitiøs forvaltning med fokus på at levere ydelser af høj kvalitet, samtidig med at forvaltningen arbejder systematisk med udvikling og innovation. Forvaltningens budget for 2009 udgør 6,3 mia. kr., og der er ca ansatte fordelt på ca fastansatte og ca timelønnede med mange forskellige baggrunde og uddannelser. Dermed er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen én af de største forvaltninger i Københavns Kommune. På sundheds- og forebyggelsesområdet løses opgaver inden for blandt andet folkesundhed, patient- og borgerrettet forebyggelse, rehabilitering, sygepleje, tandpleje, genoptræning efter sundhedsloven og vederlagsfri fysioterapi. Derudover samarbejdes med Region Hovedstaden om udmøntning af sundhedsaftaler, hvilket blandt andet omfatter tilrettelæggelse af udskrivninger samt medfinansiering af sygehusbehandling og sygesikring. Opgaverne inden for ældreområdet favner bredt. Her løses opgaver som hjemmepleje, pleje- og ældreboliger, hjælpemidler, madservice, træning, dagtilbud og udbetaling af folkepension og personlige tillæg mv. Forvaltningen arbejder efter styringskonceptet Værdi for borgeren. Læs mere om det på følgende link: FFEA386F9763/125280/VÆRDIFORBORGERENVISIONEROGRESULTATER2.pdf Domicil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N. 6

7 Gageniveau Stillingen besættes på attraktive åremålsvilkår for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse efter gældende aftaler herfor. Udover aflønningen indebærer ansættelsen pensionsordning og resultatløn. Yderligere information Partner Lykke Pedersen, Kjerulf & Partnere A/S Tlf.: eller direkte på tlf.: Økonomidirektør Hanne Baastrup, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tlf.: Tidsplan for ansættelsen Ansøgning sendes til senest mandag den 19. april 2010 kl Den 22. april 2010 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til første interviewrunde, der finder sted på Københavns Rådhus den 5. maj Efter første interviewrunde udvælges kandidater til en anden samtale, der finder sted den 19. maj Mellem 1. og 2. samtale gennemføres testning af slutkandidater. Forventet tiltrædelse pr. 1. august

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere