Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 14. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025190 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 14. september 2012"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen) 14. september 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems A/S (advokat Steen Hellmann, København) mod Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (Kammeradvokaten ved advokat Laila Barslund Pedersen) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S af 10. marts 2011 udbød indklagede, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en rammeaftale om indkøb af varme drikkevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 20. april 2011 havde følgende virksomheder afgivet tilbud: - Klageren, Merrild Coffee Systems A/S - BKI Foods A/S - Hørkam Foodservice A/S - Peter Larsens Kaffe A/S - Frellsens Kaffe A/S. Den 29. juni 2011 besluttede indklagede at indgå kontrakt med BKI Foods A/S, og kontrakt blev herefter indgået den 13. oktober Den 26. august 2011 indgav klageren klage til Klagenævnet for Udbud over

2 2. indklagede. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 1, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. Den 3. oktober 2011 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at have taget tilbuddene fra BKI Foods A/S og Peter Larsens Kaffe A/S i betragtning, uanset at disse tilbud ikke overholder de mindstekrav, der er fastsat i udbudsbetingelsernes pkt. 2 om levering af produktdatablade. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at have taget BKI Foods A/S tilbud i betragtning, uanset at tilbuddet indeholdt forbehold for tilbuddets vedståelsesfrist og for prisafgivelsen (referenceprisen) og dermed for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med princippet om ligebehandling i udbudsdirektivets artikel 2 ved at have taget BKI Foods A/S tilbud i betragtning, uanset at tilbuddet for så vidt angår løbenumrene 20, 21 og 22 fraveg kravspecifikationens anviste pakningsstørrelse og mængde. Påstand 4 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 29. juni 2011 om at indgå kontrakt med BKI Foods A/S. Klageren har taget forbehold om senere at nedlægge påstand om erstatning. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge.

3 3. Sagens nærmere omstændigheder Indklagede har to gange tidligere ved udbud af 2. februar 2010 og 29. oktober 2010 iværksat udbud af rammeaftale om indkøb af varme drikkevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder. Begge udbud blev annulleret. Udbudsbekendtgørelsen af 10. marts 2011 indeholder følgende:» II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Ordregiver, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), udbyder rammeaftale om indkøb af varme drikkevarer til Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder. Indkøbene vil hovedsageligt ske i forbindelse med FBE drift af 38 kantiner, der dagligt servicerer ca medarbejdere. Kantinernes størrelser varierer, og der vil typisk ske flere leverancer af varme drikkevarer til større etablissementer og færre til mindre etablissementer. Leveringsfrekvensen afhænger imidlertid af det enkelte etablissements kapacitet og vareforbrug. Det skal endvidere oplyses, at Forsvaret for øjeblikket tilbyder medarbejderne en kaffe- og teordning, der indebærer, at medarbejderne i dagligdagen har adgang til fri/gratis kaffe og te. Denne ordning er et af de 66 tiltag under»operation Bedre Hverdag«. II.2.2) Optioner Ja Forlængelse af rammeaftalen med op til 2 gange 1 år. II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Perioder i måneder: 24 IV.2.1) Tildelingskriterier det økonomisk mest fordelagtige bud IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Indtil «I udbudsbetingelserne er fastsat følgende underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«:

4 4. Pris: Vægtes med 70 % Kvalitet: Vægtes med 25 % Service: Vægtes med 5 % Af udbudsbetingelserne fremgår bl.a. følgende vedrørende underkriterierne»pris«og»kvalitet«:» Pris Prisregulering Der henvises til udkast til rammeaftale punkt om prisregulering Kvalitet FBE krav til kvalitet er beskrevet i kravspecifikation/løsningsbeskrivelse. Heri er angivet de krav, som FBE stiller til tilbudsgiver indenfor de enkelte produktkategorier. FBE gør opmærksom på, at der findes flere mindstekrav, der skal kunne honoreres. Der vil blive lagt vægt på de løsningsbeskrivelser, som skal udarbejdes ifølge kravspecifikationen. Ikke alle delkriterier vægtes ens. Se nedenfor. «Det fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 8»Forbehold og alternative tilbud«, at der ikke kan tages forbehold for bestemmelser i udkast til rammeaftale, grundlæggende vilkår eller mindstekrav til tilbuddet. Indklagede betragtede bl.a. kontraktens bestemmelser og mindstekravene som grundlæggende elementer i udbuddet. Der står endvidere:» Såfremt der tages forbehold, skal tilbudsgiver tilkendegive dette på det følgebrev, som signeres og medsendes tilbuddet. Herudover ses det gerne, at eventuelle forbehold angives ved, at tilbudsgiver anfører afsnittet/punktet i udbudsmaterialet og den formulering tilbudsgiver tager forbehold for, samt anfører den ordlyd som tilbudsgiver kan acceptere. Det anbefales tillige, at eventuelle forbehold vedlægges som udbudsbilag nr. 3 i underskrevet stand. «Under udbudsbetingelsernes pkt. 10.3»Tilbudsliste og produktoplysningsskema«er bl.a. anført:»der gøres opmærksom på, at de af tilbudsgiver anførte priser, i kontraktbilag 2: Tilbudsliste og produktoplysningsskema, skal tage ud-

5 5. gangspunkt i gennemsnitlige basispriser for UGE «I kontraktbilag 1»Kravspecifikation/løsningsbeskrivelse«fremgår under pkt. 2»Mindstekrav og krav«:»udbudsmaterialet anvender følgende omkring mindstekrav og krav: Krav, som SKAL være opfyldt, betegnes som mindstekrav. Såfremt ikke ALLE mindstekrav opfyldes for så vidt angår det/de pågældende produkter, der er omfattet af mindstekravet, vil tilbuddet ikke være konditionsmæssigt. Der kan ikke tages forbehold for mindstekravene eller tilbydes alternative produkter, som ikke lever op til mindstekravene. Leverandøren garanterer ved afgivelsen af sit tilbud og sin underskrift, at samtlige mindstekrav kan opfyldes. Øvrige krav SKAL IKKE nødvendigvis opfyldes for at deltage i konkurrencen. Øvrige krav kan således opfyldes helt, delvist eller slet ikke uden, at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt. Leverandørens redegørelse for graden af opfyldelse og/eller eventuelt måden for opfyldelse af ordregivers krav vil indgå i tilbudsevalueringen.«bilaget indeholder herefter et skema med angivelse af de mindstekrav og krav, som indklagede har fastsat. Af skemaets pkt. 3.1 er som mindstekrav fastsat:»produktdatablad: Produktdatablade for samtlige produkter skal forefindes elektronisk på dansk. Ved optagelse/udskiftning af nye varer skal der straks fremsendes nyt produktdatablad. Der skal fremsendes produktdatablad (produktbeskrivelse og billeder) på automater.«i udkastet til rammeaftale fremgår af pkt. 10.2»Prisregulering«bl.a.:»De i tilbuddet oplyste priser er faste ind til 30. september Priserne på kaffe reguleres i overensstemmelse med prisudviklingen på råkaffemarkedet med udgangspunkt i prisudviklingen på New York (NY) Kaffebørs (Arabica) og London Kaffebørs (Robusta). Leverandørens priser i kontraktbilag 2: Tilbudslister i produktoplysningsskema afspejler den gennemsnitlige pris på New York Kaffebørs (Arabica) og London Kaffebørs (Robusta) for uge 7-10/11. Valutakursen som ligger til grund for prisreguleringen skal være på baggrund af

6 6. basiskursen den 8. april Priserne kan første gang reguleres pr. 1. oktober 2011.«Det fremgår også af tilbudslisterne, hvilken referenceprisperiode der skulle anvendes ved tilbudsafgivelsen. I indledningen i kontraktbilag 2»Tilbudsliste og produktoplysningsskema«fremgår det således, at»alle priser skal være eksklusive moms og tage udgangspunkt i basispriser for UGE , som beskrevet i rammeaftale pkt. 10«. Bilaget, der skulle underskrives af tilbudsgiveren, indeholder herefter varebeskrivelser og kravspecifikationer på en række forskellige produkter, som er tildelt hvert et løbenummer. Tilbudsgiverne skulle udfylde skemaet med bl.a. mærke, standardpakning pr. karton, kilopris og nettopris pr. standardpakning. For løbenummer 20 er varebeskrivelsen:»mælkepulver i sticks, i mindre pakker«, og kravspecifikationen er:»fx pakke med ca. 100 stk. á ca. 2,5-3 g«. For løbenummer 21 er den tilsvarende beskrivelse og specifikation:»kaffemælk 1,5 %«og»fx 100 stk. á 20 ml«. For løbenummer 22 er beskrivelsen og specifikationen:»sukkersticks brunt sukker i mindre pakninger«og»fx pakker med 200 stk. a 5 gr.«. Ved brev af 29. juni 2011 meddelte indklagede, at BKI Foods A/S havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og at indklagede ville tildele virksomheden kontrakten. Tilbuddene fra Hørkam Foodservice A/S og Frellsens Kaffe A/S var ukonditionsmæssige. Vedrørende tilbuddet fra BKI Foods A/S fremgår det af dokumentet»kommentarer/besvarelser til udbudsbetingelser«pkt. 10»Tilbuddets udformning m.v.«indledningsvis, at»alt under dette punkt accepteres«. Vedrørende pkt. 10.3»Tilbudsliste og produktoplysningsskema«er anført:»tilbudslister og produktoplysningsskema er udfyldt elektronisk. Tilbuddet afleveres i 3 eksemplarer, 1 original og 2 kopier samt 1 elektronisk eksemplar. Basispriserne tager udgangspunkt i uge 40-43/2010.«I samme dokument under pkt. 11»Vedståelse og modtagelse af tilbud mv.«står, at»bki Foods A/S vedstår tilbuddet frem til den 9. maj 2011«.

7 7. BKI Foods A/S tilbud var endvidere vedlagt et dokument med»kommentarer/besvarelse til udkast til rammeaftale«. Dokumentet fremtræder som en gengivelse af rammeaftalen med BKI Foods A/S anførelse af, om rammeaftalens enkelte afsnit/punkter accepteres. I pkt. 10.2»Prisregulering«står:»De i tilbuddet oplyste priser er faste ind til september Leverandørens priser i kontraktbilag 2: Tilbudslister og produktoplysningsskema afspejler den gennemsnitlige pris på New York Kaffebørs (Arabica) og London Kaffebørs (Robusta) for uge 40-43/2010. Valutakursen som vil ligge til grund for prisreguleringen skal være på baggrund af basiskursen den 8. april Priserne kan første gang reguleres pr. 1. oktober BKI Foods A/S accepterer dette punkt.«med hensyn til BKI Foods A/S tilbudsliste og produktoplysningsskema kontraktbilag 2 har virksomheden vedrørende løbenummer 20 anført»1000 x 2,5«, vedrørende løbenummer 21 anført»100 x 15 ml«og vedrørende løbenummer 22 anført»1000 x 3,5«. I forbindelse med klagerens anmodning om aktindsigt sendte indklagede en liste over de produktdatablade, som klageren, BKI Foods A/S og Peter Larsens Kaffe A/S havde medsendt tilbuddene. Det fremgår heraf, at BKI Foods A/S tilsyneladende kun havde indleveret et produktdatablad ud af 11 mulige, Peter Larsens Kaffe A/S fire ud af 11, mens klageren havde indleveret alle 11 produktdatablade. Ved brev af 9. august 2011 og af 16. august 2011 gjorde klageren bl.a. indklagede opmærksom på, at BKI Foods A/S og Peter Larsens Kaffe A/S tilsyneladende ikke havde indleveret de krævede produktdatablade, at BKI Foods A/S referenceprisperiode var anført til uge 40-43/2010 og ikke uge 7-10/2011 som krævet, og at BKI Foods A/S alene vedstod sit tilbud til den 9. maj 2011 og ikke til den 31. juli 2011 som krævet. Indklagede svarede ved af 22. august 2011 bl.a.:

8 8.»Fremsendelse af produktdatabladene på automater er ved en fejl blevet gjort til et mindstekrav, såvel som det er anført som et krav i kravspecifikationen i kontraktbilag 1. Med hensyn til det i Deres e-post af 17.[16.] august 2011 anførte angående vedståelsesfristen og de fastsatte uger for gennemsnitspriser ved en prisregulering skal FBE anføre, at det er korrekt, at det ud fra en umiddelbar læsning af de 2 forhold, vil være at betragte som forbehold for grundlæggende elementer. FBE mener dog, at det er evident, at der er tale om en afskrift fra tidligere tilbudsmateriale og har derfor, på baggrund af bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (navnlig 12) indhentet svar fra BKI om, hvorvidt der er tale om en afskrift fra tidligere tilbudsmateriale, at vedståelsesfristen er angivet til den 9. maj 2011, hvor den korrekte dato er den 31. juli 2011, samt at der er tale om en afskrift for så vidt angår de anførte uger 40-43/2010, hvor de korrekte uger er uge 7-10/2011. FBE har fra BKI Foods A/S modtaget bekræftelse på, at det er korrekt, at der er tale om en afskrift fra tidligere fremsendt tilbudsmateriale. For god ordens skyld bemærkes på ny, at FBE forventer at indgå kontrakt med BKI Foods A/S ultimo august 2011.«Indklagede har under klagesagen anført, at klagerens anmodning om aktindsigt i de produktdatablade, som BKI Foods A/S indleverede sammen med tilbuddet, blev misforstået, og at indklagede derfor ved en fejl ikke meddelte aktindsigt i alle de produktdatablade, som BKI Foods A/S havde indleveret. Indklagede har fremlagt en række produktdatablade fra BKI Foods A/S vedrørende automater. Med henvisning til BKI Foods A/S angivelse af, at vedståelsesfristen for tilbuddet var den 9. maj 2011, og at referenceprisperioden var for uge 40-43/2010 anmodede indklagede ved af 18. august 2011 BKI Foods A/S om at besvare følgende spørgsmål:»fbe skal forespørge BKI, hvorvidt der er tale om en afskrift fra BKI tidligere tilbudsmateriale, at vedståelsesfristen er anført til den 9. maj 2011? BKI anmodes alene om at svare ja/nej til spørgsmålet.

9 9. FBE skal forespørge BKI, hvorvidt der er tale om en afskrift fra BKI tidligere tilbudsmateriale, at der er anført uge ? BKI anmodes alene om at svare ja/nej til spørgsmålet.«bki Foods A/S besvarede begge spørgsmål med»ja«. Indklagede har under klagesagen fremlagt BKI Foods A/S besvarelse af udbudsbetingelserne ved et af de tidligere udbud, som blev annulleret. Det fremgår heraf, at vedståelsesfristen for det tilbud var den 9. maj 2011, og at referenceprisperioden var uge 40-43/2010. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at det efter udbudsbetingelserne var et mindstekrav, at der sammen med tilbuddene blev indleveret produktdatablade for automaterne. BKI Foods A/S og Peter Larsens Kaffe A/S indleverede ikke produktdatablade for samtlige automater. Indklagede var derfor ikke berettiget til at tage tilbuddene i betragtning. Det er uden betydning, at det angiveligt var en fejl, at indklagede fastsatte et mindstekrav om, at tilbudsgiverne skulle indlevere produktdatablade for automaterne sammen med tilbuddene. Indklagede har gjort gældende, at BKI Foods A/S indleverede produktdatablade for automaterne sammen med tilbuddet. Det var en misforståelse af klagerens anmodning om aktindsigt, der førte til, at klageren ikke fik aktindsigt i disse produktdatablade. Det indebærer dog ikke, at tilbuddet fra BKI Foods A/S var ukonditionsmæssigt. Vedrørende tilbuddet fra Peter Larsens Kaffe A/S har indklagede erkendt, at det ikke indeholdt produktdatablade på kaffeautomater, men alene på føde- og drikkevareautomater. Det var ikke indklagedes hensigt at gøre det til et mindstekrav, at produktdatablade for automater skulle medsendes tilbuddet, men blot at disse skulle være tilgængelige. Indklagede erkender dog, at kravspecifikationerne kan læses som et krav om, at produktdatabladene skulle medsendes, og at tilbuddet fra Peter Larsens Kaffe A/S på den baggrund ikke skulle have været taget i betragtning.

10 10. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at BKI Foods A/S ved sit tilbud har taget forbehold over for vedståelsesfristen og referenceprisperioden. Vedståelsesfristen er i tilbuddet fastsat til den 9. maj 2011, mens den i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne var fastsat til den 31. juli Tilsvarende var referenceprisperioden i tilbuddet uge 40-43/2010, mens den i udbudsbetingelserne var fastsat til uge 7-10/2011. Da der er tale om forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, var indklagede ikke berettiget til at tage tilbuddet fra BKI Foods A/S i betragtning. Klageren har bestridt, at der er tale om en åbenbar fejlskrift fra BKI Foods A/S side. BKI Foods A/S har taget forbehold i to adskilte dokumenter»kommentarer/besvarelser til udbudsbetingelserne«og»kommentarer/besvarelser til udkast til rammeaftale«. Det kan ikke tillægges betydning, at BKI Foods A/S efterfølgende har bekræftet, at der er tale om fejlskrift. Indklagedes henvendelse i den anledning var ikke udtryk for afklaring af en formel fejl, jf. implementeringsbekendtgørelsen 12. Indklagede har gjort gældende, at BKI Foods A/S ikke tog forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. Det var for indklagede åbenbart, at BKI Foods A/S havde skrevet af fra et tilbud, som blev afgivet i forbindelse med et tidligere udbud. Indklagede anså det således for at være en fejlskrift og ikke et forbehold over for udbudsbetingelserne, at virksomheden havde angivet vedståelsesfristen som den 9. maj 2011 og referenceprisperioden som uge 40-43/2010. BKI Foods A/S angiver da også at acceptere punktet med vedståelsesfristen og referenceprisperioden uden bemærkninger. Desuden har en repræsentant for virksomheden underskrevet kontraktbilag 2 (tilbudslisten), hvor det er anført, at referenceprisperioden er uge 7-10/2011. Efter udbudsbetingelsernes pkt. 8 skulle tilbudsgiverne anføre deres eventuelle forbehold i følgebrevet og gerne også i udbudsbilag 3. Det forhold, at BKI Foods A/S hverken i følgebrevet eller i udbudsbilag 3 anførte, at der var forbehold, bekræftede indklagede i, at der var tale om fejlskrift og ikke forbehold. Indklagede har endvidere efterfølgende fået bekræftet af BKI Foods A/S, at der var tale om fejlskrift. Indklagede har endelig bestridt, at vedståelsesfrist og referenceprisperioden er grundlæggende elementer i udbuddet.

11 11. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at BKI Foods A/S tilbud på produkterne under løbenumrene 20, 21 og 22 fraveg kravspecifikationens anviste pakningsstørrelser og mængder. Under udbuddet i december 2010, som blev annulleret, spurgte klageren under udbuddet vedrørende løbenummer 20, om der måtte bydes med»flødesticks 600 stk. á 2,5 gram«. Dette svarede indklagede nej til. Indklagede har til trods herfor accepteret, at BKI Foods A/S under dette udbud har tilbudt standardpakninger med 1000 stk. a 2,5 gram. Tilsvarende har indklagede accepteret, at BKI Foods A/S vedrørende løbenummer 21 har tilbudt kaffe med 15 ml i stedet for 20 ml og vedrørende løbenummer 22 har tilbudt sukkersticks i pakker med 1000 stk. a 3,5 gram i stedet for pakker med 200 stk. a 5 gram. Der har ikke under udbuddet været stillet spørgsmål eller udsendt rettelsesblade med ændringer vedrørende pakkestørrelser eller pakkemængder. Indklagede har gjort gældende, at BKI Foods A/S afvigelser fra de angivne mængder i varebeskrivelserne og kravspecifikationerne ligger inden for rammerne, og der var derfor ikke grundlag for at afvise BKI Foods A/S tilbud. Indklagede har i kravspecifikationerne anvendt udtrykkene»ca.«og»fx«, hvilket er en angivelse af, at det anførte ikke skal forstås snævert, men at det er eksempler. Derved sikres det, at tilbudsgiverne kan byde ind med deres standardprodukter. Der er således ikke grundlag for at anse kravspecifikationerne til de anførte løbenumre som faste og absolutte mængde- og størrelsesangivelser. Spørgsmål og svar fra det tidligere udbud er uden betydning for det aktuelle udbud. Det ville være i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, hvis oplysninger fra et tidligere udbud kunne lægges til grund i et senere udbud, uden at dette specifikt var angivet. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at karakteren og betydningen af de begåede overtrædelser indebærer, at tildelingsbeslutningen skal annulleres. Indklagede har gjort gældende, at der ikke foreligger sådanne fejl eller mangler ved udbudsprocessen, at der er grundlag for at annullere tildelingsbeslutningen.

12 12. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 I kontraktbilag 1»Kravspecifikation/løsningsbeskrivelse«fastsatte indklagede et mindstekrav om produktdatablade, nemlig:»produktdatablade for samtlige produkter skal forefindes elektronisk på dansk. Ved optagelse/udskiftning af nye varer skal der straks fremsendes nyt produktdatablad. Der skal fremsendes produktdatablad (produktbeskrivelse og billeder) på automater.«indklagede stillede således krav om, at tilbudsgiverne fremsendte produktdatablade i form af produktbeskrivelse og billeder på automater. For øvrige produkter er det alene et krav, at produktdatabladene forefindes elektronisk og således er tilgængelige. Indklagede har fremlagt de produktdatablade, som BKI Foods A/S har indleveret vedrørende automaterne, og som BKI Foods A/S i henhold til det fastsatte mindstekrav skulle indlevere. Klagenævnet lægger til grund, at produktdatabladene blev modtaget sammen med tilbuddet, og at det var en fejl, at klageren ikke modtog disse, da der blev meddelt aktindsigt. Klagenævnet tager derfor ikke påstanden til følge vedrørende tilbuddet fra BKI Foods A/S. Derimod tager klagenævnet påstanden vedrørende tilbuddet fra Peter Larsens Kaffe A/S til følge, idet denne tilbudsgiver som også erkendt af indklagede ikke indleverede produktdatablade på alle de tilbudte automater. Da tilbuddet således ikke opfyldte det fastsatte mindstekrav, og da det ikke kan tillægges betydning, at indklagede efter det oplyste reelt ikke havde til hensigt at stille krav om indlevering af produktdatablade på automaterne, skulle indklagede ikke have taget tilbuddet i betragtning. Ad påstand 2 Et eventuelt forbehold over for vedståelsesfristen og navnlig referenceprisperioden er et forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne og vil derfor medføre, at et tilbud ikke er konditionsmæssigt. Det

13 13. er herefter afgørende at fastslå, om BKI Foods A/S har taget sådanne forbehold. BKI Foods A/S afgav også tilbud i forbindelse med indklagedes tidligere udbud, som blev iværksat den 29. oktober 2010 og senere annulleret. Vedståelsesfristen var da fastsat til den 9. maj 2011 og referenceprisperioden til uge 40-43/2010. Den vedståelsesfrist og referenceprisperiode, som BKI Foods A/S har anført i det aktuelle udbud i dokumenterne»kommentarer/besvarelser til udbudsbetingelserne«og»kommentarer/besvarelser til udkast til rammeaftale«, svarer således til oplysningerne i virksomhedens tilbud under det tidligere udbud. Der var ikke i udbudsbetingelserne krav om, at tilbudsgiverne skulle komme med kommentarer/besvarelser i forhold til udbudsbetingelserne eller udkastet til rammeaftale. Hvis de havde forbehold over for udbudsbetingelserne, skulle disse angives i følgebrevet til tilbuddet og/eller i udbudsbilag 3. BKI Foods A/S anførte ingen forbehold i følgebrevet eller i udbudsbilag 3. Endelig skulle tilbudsgiverne udfylde og underskrive kontraktbilag 2»Tilbudsliste og produktoplysningsskema«, hvor det er anført:»alle priser skal være eksklusive moms og tage udgangspunkt i basispriser for UGE , som beskrevet i rammeaftale pkt. 10«. BKI Foods A/S har udfyldt og underskrevet bilaget. Under hensyn til at BKI Foods A/S ikke anførte, at der blev taget forbehold over for vedståelsesfristen og referenceprisperioden, at kontraktbilag 2 blev udfyldt og underskrevet under den forudsætning, at der skulle tages udgangspunkt i referenceprisperioden uge 7-10/2011, og at BKI Foods A/S tidligere havde afgivet tilbud, hvor vedståelsesfristen netop var den 9. maj 2011 og referenceprisperioden uge 40-43/2010, var det en åbenbar fejl, at vedståelsesfristen og referenceprisperioden i dokumenterne»kommentarer/besvarelser til udbudsbetingelserne«og»kommentarer/besvarelser til udkast til rammeaftale«blev anført som sket. BKI Foods A/S tog således ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, og klagenævnet tager derfor ikke påstanden til følge.

14 14. Ad påstand 3 Indklagede har i kravspecifikationerne til produkterne under løbenumrene 20, 21 og 22 anvendt udtrykkene»ca.«og»fx«. Der blev således ikke fra indklagedes side stillet krav om faste og absolutte mængder eller størrelser. På denne baggrund, og da de tilbudsgivere, herunder klageren, der havde deltaget i det tidligere udbud, ikke har haft grundlag for at antage, at spørgsmål og svar fra det tidligere udbud ville have betydning for det aktuelle udbud, tager klagenævnet ikke påstanden til følge. Ad påstand 4 Klagenævnet har alene taget påstand 1 til følge vedrørende tilbuddet fra Peter Larsens Kaffe A/S. Der er derfor ikke grundlag for at annullere beslutningen om at tildele BKI Foods A/S kontrakten. Ad sagsomkostninger Under hensyn til at indklagede i overvejende grad har fået medhold i, at klagen ikke skal tages til følge, og da den del af påstand 1, som klageren har fået medhold i må antages kun at have medført et meget begrænset mertidsforbrug ved klagens behandling, tillægger klagenævnet ikke klageren sagsomkostninger. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at have taget tilbuddet fra Peter Larsens Kaffe A/S i betragtning, uanset at dette tilbud ikke overholder de mindstekrav, der er fastsat i udbudsbetingelsernes pkt. 2 om levering af produktdatablade. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 2 4 og delvis påstand 1. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales.

15 15. Erik P. Bentzen Genpartens rigtighed bekræftes. Camilla Christina Nielsen kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022123 (Katja Høegh, Kent Petersen, Michael Jakobsen) 29. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022123 (Katja Høegh, Kent Petersen, Michael Jakobsen) 29. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022123 (Katja Høegh, Kent Petersen, Michael Jakobsen) 29. september 2010 K E N D E L S E BKI foods A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Forsvarets Bygnings-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 K E N D E L S E Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selv) mod Statens og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021424 (Erik P. Bentzen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 5. november 2010 K E N D E L S E Hospitech A/S (selv) mod Region Syddanmark (advokat Laila Barslund Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-11137 (Poul Holm) 9. oktober 2015 K E N D E L S E Rubæk & Co. A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod Københavns Kommune (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022790 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 K E N D E L S E Kailow Graphic A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 K E N D E L S E FællesBo (selv) mod Herning Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 026-037252 af 6. februar 2010 udbød

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Amgros I/S (advokat Vibeke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Lars Tolstrup, Kent Petersen) 21. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Lars Tolstrup, Kent Petersen) 21. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020737 (Nikolaj Aarø-Hansen, Lars Tolstrup, Kent Petersen) 21. juni 2010 K E N D E L S E Bjerge Vognmandsforretning ApS (advokat Claus Kenneth Lund, Kalundborg) mod Kalundborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015595 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 29. maj 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015595 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 29. maj 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015595 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 29. maj 2008 K E N D E L S E Hermedico A/S (selv) mod Høje-Taastrup Kommune, Abertslund Kommune, Brøndby Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011 K E N D E L S E Hans Biler (selv) mod Viborg Kommune (advokat Erik Hørlyck (Århus)) Ved

Læs mere