Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2"

Transkript

1 Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2

2 Opsummering af bemærkningerne og deres indhold Der er indkommet i alt 11 bemærkninger fra følgende: 1. Elro/Skyline 2. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 3. Social- og Integrationsministeriet 4. Frede Povlsen, Søndergade 25D, 7480 Vildbjerg 5. EnergiMidt A/S 6. Eva Kristiansen og Jens Bang, Visgårdvej 10, 7400 Herning 7. Eva Kristiansen og Jens Bang kopi af læserbrev 8. Linda og Gregor Kassner, Sofiedalvej 32, 7480 Vildbjerg (inkl. bemærkning fra debatperiode) 9. Joan Bärtel, Solbrinken 40, 7480 Vildbjerg 10. Poul Nielsen, Kroghøjvej 15, 7480 Vildbjerg 11. Blücher Metal A/S, Pugdalvej 1, 7480 Vildbjerg 4 bemærkninger omhandler visuel påvirkning 3 bemærkninger omhandler støjpåvirkning 3 bemærkninger omhandler skyggekast 3 bemærkninger omhandler værditab 2 bemærkninger omhandler afstand til nabobeboelse 2 bemærkninger omhandler køb af andele 1 bemærkning omhandler eksisterende vindmøller i området 1 bemærkning omhandler alternative placeringsmuligheder 1 bemærkning omhandler Vindmølleplanens målsætning 1 bemærkning omhandler sikkerhed i forbindelse med opstillingsfasen 1 bemærkning omhandler hensyn til fiberbredbånd i området 1 bemærkning omhandler mulighed for fremtidig udvidelse for erhvervsområde Forvaltningens behandling af bemærkningerne Ad 1: Elro/Skyline har ingen radiokæder i området, men beder om at blive informeret, hvis møllernes placering ændres. Taget til efterretning. Ad 2: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste påpeger, at vindmøllerne står umiddelbart udenfor det militære flyveområde ved Karup. De anmoder derfor om at anlægsfasen af møllerne koordineres med forsvaret, samt at kraner, der anvendes ved opstillingen, markeres med hindringslys i det højeste punkt, når højden overstiger 100 meter over terræn. Anmodningen gives videre til opstiller af møllerne, der forestår anlægsarbejdet. Ad 3: Social- og Integrationsministeriet har ingen bemærkninger til planforslagene. Taget til efterretning. Ad 4: Frede Povlsen gør indsigelse mod planerne, idet han mener, at placeringen vil virke alt for dominerende sammenholdt med byens flade struktur. 1

3 Taget til efterretning. Synligheden af vindmøller i de omkringliggende byer er behandlet i VVM ens afsnit 4.4 Vurdering af landskabspåvirkningen, under Nærmeste byer og landsbyer. Fra store dele af Vildbjerg vil vindmøllerne ikke være synlige på grund af terræn og bebyggelse. Fra boligområder i den nordlige og nordøstlige del af Vildbjerg er det vurderet, at vindmøllernes rotor vil kunne ses over bevoksning og bebyggelse i varierende omfang, men uden at være markante. Fra erhvervsområder i den nordligste del af Vildbjerg vil vindmøllerne være meget synlige og markante. Ad 5: EnergiMidt A/S gør opmærksom på at de har fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger. Oplysningen videregives til opstiller af møllerne, der forestår anlægsarbejdet. Ad 6: Eva Kristiansen og Jens Bang (nabobolig 4) gør indsigelse mod planerne. De føler sig som gidsler, og udtrykker bekymring over de ukendte forhold ved blink, støj, skyggekast, visuel påvirkning, værditab og eventuelt salg af ejendom. De mener, at muligheden for at købe aktier i projektet er et forsøg på at spise naboerne af. Endvidere mener de, at der er andre placeringsmuligheder for vindmøller og desuden andre alternativer til grøn energi end vindmøller. Genevirkninger: VVM en for projektet belyser så vidt muligt de genevirkninger, der må forventes i form af blink, støj, skyggekast og visuel påvirkning. Beskrivelsen af genevirkningerne er baseret på beregninger og ekspertvurderinger, men der kan være afvigelser i forhold til virkeligheden, som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Dette forsøges der kompenseret for ved altid at tage udgangspunkt i det værst tænkelige scenarie, således at de beskrevne genevirkninger er størst mulige. På den måde vil genevirkningerne med al sandsynlighed ikke blive større end VVM en beskriver. Blink: Genevirkninger fra lysafmærkning af vindmøller er behandlet i VVM ens afsnit 2.6 Sikkerhedsforhold, under Flysikkerhed. Vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter skal lysafmærkes af hensyn til flytrafikkens sikkerhed. Luftfartshuset har besluttet at vindmøllerne skal have monteret to lamper med lavintensivt rødt lys på toppen af møllehatten. Lyset vil lyse med en styrke svarende til 10 stearinlys, og vil lyse konstant uden at blinke. Blink vil således kun forekomme i det omfang vingerne passerer lyset mens de er vendt mod naboboligen. Der påmonteres afskærmning nedad, hvilket ligeledes vil reducere genevirkningen. Det er vurderet, at lysafmærkningen på grund af den svage styrke og afskærmningen, ikke vil være væsentligt generende. Genevirkningen fra reflekser er beskrevet i VVM ens afsnit 5.3 Reflekser. Under særlige vejrforhold kan dette være et problem for naboer, der forsøges minimeret ved at overfladebehandle møllerne med meget lave glanstal. Det vurderes, at reflekser fra de nye møller ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Støj: Genevirkninger fra støj, herunder lavfrekvent støj, bliver beskrevet i VVM ens afsnit 5.2 Støjpåvirkning. Støj fra vindmøller bliver reguleret efter Bekendtgørelse nr af 14. december Alle støjkrav er overholdt for alle naboboliger og for både hovedforslag og alternativ. I alternativet er vindmølle 1 og 2 støjdæmpede i forskellig grad, for at kunne overholde den gældende lovgivning. Den oplevede støj ved naboerne afhænger af vindretningen. Således vil naboer øst for vindmøllerne oftere kunne høre støjen, da vinden oftest blæser fra vest. Adressen Visgårdvej 10 er behandlet som nabobolig 4 i VVM en. Den viser ved hjælp af beregninger udført efter gældende lovgivning, at denne nabobolig vil ligge minimum 2 db(a) under de gældende støjkrav. Fra nabobolig 4 vil det altså være muligt at høre støj fra vindmøllerne, men støjpåvirkningen er ikke større end det er tilladt på baggrund af lovgivningen. Nabobolig 4 ligger øst for vindmøllerne, og vil dermed oftere kunne høre støjen end naboboliger vest for vindmøllerne. 2

4 Det forventes at der i januar 2012 vil blive vedtaget lovgivning omkring lavfrekvent støj. Vindmølleopstilleren har taget højde for at kunne følge de kommende regler, således at vindmøllerne ved Vildbjerg kan opfylde den kommende lovgivning. Herning Kommune vil, ligesom for almindelig støj, kræve dokumentation for at reglerne er opfyldt, når vindmøllerne er sat i drift. Skyggekast: Genevirkninger fra skyggekast er behandlet i VVM ens afsnit 5.3 Skyggekast. De vejledende anbefalinger for skyggekast er maksimalt 10 timer udendørs skyggekast om året. Ved hovedforslaget er der 3 naboboliger, der rammes af mere end 10 timers skyggekast om året. Ved alternativet er der 2 naboboliger, der rammes af skyggekast mere end 10 timer om året. Dette afhjælpes ved at installere skyggestop i møllerne, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timers skyggekast om året. Nabobolig 4 er en af de naboboliger, der i hovedforslaget teoretisk rammes af mere end 10 timers skyggekast om året. Skyggekastet vil falde enten om eftermiddagen eller først på aftenen i månederne februar, marts og april, og igen i slutningen af august, september og oktober. Ved hjælp af skyggestop i vindmøllerne vil dette skyggekast blive reduceret til maksimum 10 timer om året. Vindmølleopstilleren har tilbudt de tre naboer, der kan rammes af mere end 10 timers skyggekast om året, at indgå frivillige aftaler, hvor de pågældende naboer kan få medindflydelse på skyggekastet. Nabobolig 4 og nabobolig 9 har således fået tilbudt at kunne bestemme, hvilke møller, der skal stoppes hvornår, således at de kan undgå skyggekastet i de perioder, hvor de finder det mest generende. Nabobolig 7 har også fået tilbudt en frivillig aftale, se under Ad 8. Visuel påvirkning: Genevirkninger fra visuel påvirkning af naboboligerne er behandlet i VVM ens afsnit 5.1 Visuel påvirkning. De visuelle påvirkninger ved naboboligerne er beskrevet ved hjælp af billeder og besigtigelser af boligerne. Der er endvidere udarbejdet visualiseringer fra fire naboboliger, nr. 1, 6, 7 og 10. Nabobolig 4 vil opleve en vis visuel påvirkning, da haven vender mod vest, hvor møllerne vil stå sydvest for boligen. Den nordligste mølle vil være synlig fra dele af boligen og haven, mens de to sydligste møller vil stå bag tæt bevoksning på boligens sydside. Der vil være delvis udsigt til møllerne fra vinduer på 1. salen i sydvendt gavl. Værditab: VVM en skal behandle socioøkonomiske forhold, se afsnit 2.13 Socioøkonomiske forhold. Værditab for ejendomme og de konsekvenser det måtte have ved et eventuelt videresalg af ejendommen er ikke i denne sammenhæng et socioøkonomisk forhold, og er derfor ikke belyst i VVM en. Værditab reguleres i stedet under Lov om fremme af vedvarende energi, lov nr af 27. december Herunder findes en værditabsordning, der skal kompensere naboer til vindmølleprojekter for et eventuelt værditab. Værditabet er tiltænkt at skulle modsvare et eventuelt prisfald for en ejendom ved videresalg. Det er en uafhængig taksationsmyndighed under Energinet.dk, der vurderer et eventuelt værditab og fastsætter erstatning derefter. Kun værditab på mere end 1 % af ejendommens samlede værdi udbetales. Køb af andele i projektet: I henhold til Køberetsordningen, der reguleres af Lov om fremme af vedvarende energi, lov nr af 27. december 2008, 13-17, skal minimum 20 % af andelene i et vindmølleprojekt udbydes til lokalbefolkningen. Det er opstilleren af vindmøllerne, der skal stå for udbuddet. Det er frivilligt om man som nabo vil købe andele i projektet. Da ordningen er reguleret af statslig lovgivning og administreret af Energinet.dk i samarbejde med opstilleren, har kommunen ikke nogen funktion i denne sammenhæng. I projektet ved Vildbjerg er den ene af de tre vindmøller ejet af lokalbefolkningen, idet 3/5 af den ene mølle (20 % af det samlede projekt i henhold til lovgivningen) er solgt som andele til borgere inden for 4,5 km, mens de sidste 2/5 af den ene mølle ejes ligeligt af tre lokale lodsejere. Det svarer til 33 % af det samlede projekt. De udbudte andele blev overtegnet 2 gange inden for 4,5 km og 2,5 gange i hele Herning Kommune. Således er alle andele solgt til borgere i lokalområdet. Alternative placeringsmuligheder for vindmøller: 3

5 Vindmølleplanen for Herning Kommune udlægger alle de områder, hvor der kan opstilles minimum tre vindmøller med en totalhøjde på minimum 100 meter. Der er ikke alternative placeringer til vindmøller i Herning Kommune under de nuværende forudsætninger for vindmølleplanlægningen. Andre former for grøn energi: Der findes mange former for grøn energi, der kan være med til at nedbringe CO2-udledningen. I Herning Kommunes klimaplan nævnes, udover vindenergi, også biogas, solvarmeanlæg og biobrændsel som midler hertil. Regeringen indgik i 2008 en aftale med Kommunernes Landsforening om at kommunerne skulle finde plads til 150 MW ny vindenergi i årene 2010 og Herning Kommune har gennem Vindmølleplanen gjort sit til at opfylde denne aftale, ved at reservere ni områder til opstilling af vindmøller. Næste skridt er at realisere Vindmølleplanen ved at gennemføre vindmølleprojekter i de udpegede områder. Anvendelsen af vindenergi som et led i reduktionen af CO2 er således ikke kun et led i Herning Kommunes egen klimaindsats, men er også styret af statslige aftaler mellem regeringen og KL. Ad 7: Eva Kristiansen og Jens Bang har indsendt kopi af et læserbrev, der blev bragt i Herning Folkeblad d. 16. november Læserbrevet skal forstås som en klage over projektet. Taget til efterretning. Ad 8: Linda og Gregor Kassner (nabobolig 7) gør indsigelse mod planerne. De påpeger, at de ligger tæt på grænsen for mindste afstand til vindmøllerne, tæt på grænsen for støjpåvirkning, og over grænsen for anbefalet skyggekast. Endvidere anføres det, at hele deres opholdsareal er vendt direkte mod alle tre vindmøller. De spørger, hvad tabet af egen fri vilje er værd, når nu de ikke har mulighed for selv at vælge, om de vil være naboer til vindmøllerne. Bemærkning fra debatperiode: Linda og Gregor Kassner indsendte ligeledes en bemærkning i forbindelse med debatperioden. Dele af denne bemærkning blev behandlet i den forbindelse. De bemærkninger, der ikke kunne besvares fyldestgørende på daværende tidspunkt, er behandlet herunder. Bemærkningen fra debatperioden omhandler bekymring for visuel påvirkning, vindmøllestøj og sygdom, vindmøllestøj og vildt i området, skyggekast samt ejendomsværdiforringelse. Frivillig aftale: Efter Linda og Gregor Kassner har indsendt deres indsigelse, er der indgået en frivillig aftale mellem Linda og Gregor Kassner og Wind Estate A/S, mod at de ikke søger om kompensation via erstatningsordningen. Den frivillige aftale omfatter udbetaling af et kompensationsbeløb for vindmøllernes påvirkning samt totalt skyggestop, så der ikke vil være skyggekast på ejendommen overhovedet. Desuden har Linda og Gregor Kassner købt andele i projektet. Afstand til naboboliger: Alle regler for afstand mellem naboboliger og vindmøllerne er overholdt. For boliger i det åbne land er minimumsafstanden 4 X totalhøjde, hvilket svarer til 600 meter. Nabobolig 7 er nærmeste nabo, med en afstand på 642 meter til den nærmeste vindmølle. Samlet set er nabobolig 7 den mest udsatte bolig. Støjpåvirkning: Alle støjkrav er overholdt ved alle naboboliger. I alternativet anvendes der støjdæmpning på mølle 2 og 3. Nabobolig 7 vil være den nabobolig, der vil opleve den største støjpåvirkning. Se i øvrigt kommentar til bemærkning nr. 6 om genevirkninger fra støj. Støj og sundhed: 4

6 Delta har for Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Rapporten er offentliggjort den 9. marts Rapporten konkluderer, at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra andre støjkilder i vores dagligdag, og at hørbar infralyd ikke forekommer. Støjniveauet er fastsat efter samme forudsætninger som for vejtrafikstøj, hvor man må forvente, at 10 % vil føle sig generet i et eller andet omfang. Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme niveau. Støjgenen er individuelt betinget, og vil opleves meget forskelligt fra person til person. Hvis en person synes, møllerne skæmmer naturen, forringer udsigten og ejendomsværdien og frygter helbredseffekter, vil personen opleve en større støjgene. Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem støj og stressniveau. Derimod er der fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgene. Der er ikke vist direkte sammenhæng mellem helbredseffekter og vindmøllestøj. Støj og dyr i lokalområdet: Påvirkningen af dyr i området er undersøgt i VVM ens afsnit 6.3 Naturbeskyttelse under hhv. Fugle i området og Andre dyr. For fuglelivet, der er sparsomt i området, er det vurderet, at påvirkningen vil være uvæsentlig. For større pattedyr i området, herunder rådyr, vil de sandsynligvis blive skræmt væk i anlægsfasen. I driftsfasen vil dyrene sandsynligvis bevæge sig frit rundt i området igen, efter en kortere tilvænningsperiode. For flagermus er det vurderet, at området i forvejen ikke huser mange flagermus på grund af områdets beplantning og anvendelse, hvorfor det ikke er sandsynligt at vindmøllerne vil have en negativ effekt på flagermus i området. Skyggekast: Nabobolig 7 er teoretisk den nabo, der vil opleve den største andel af skyggekast (beregnet værdi 13,44 timer). Jf. den indgåede aftale med vindmølleopstilleren vil nabobolig 7 ikke opleve skyggekast ved hjælp af totalt skyggestop. Se i øvrigt kommentar til bemærkning nr. 6 om genevirkninger fra skyggekast. Visuel påvirkning: Nabobolig 7 vil være den nabobolig, der vil opleve den største visuelle påvirkning. VVM en har belyst den forventede påvirkning i nabovisualisering C. Vindmøllerne vil stå meget tydeligt henover beplantningen set fra opholdsarealerne. Se i øvrigt kommentar til bemærkning nr. 6 om visuel påvirkning. Værditab: Se kommentar til bemærkning nr. 6 om værditab. Ad 9: John Bärtel gør indsigelse mod planerne, og mener, at vindmøller bør opstilles langs motorveje, hvor der i forvejen er støj fra motorkøretøjer. Taget til efterretning. Herning Kommune har undersøgt muligheden for at opstille flere vindmøller i nærhed til motorveje, men en screening har vist, at dette ikke kan lade sig gøre, på grund af de boliger, der ligger tæt på motorvejene. Ad 10: Poul Nielsen genindsender sin indsigelse fra debatperioden, sammen med en underskriftindsamling fra 31 borgere i lokalområdet. Indsigelsen omhandler blandt andet støjgener, visuelle forstyrrelser, værditab og påvirkning af landskabet. Indsigelsen blev behandlet i forbindelse med den foreløbige vedtagelse af planerne. Der er dog i forbindelse med udarbejdelse af VVM en fremkommet oplysninger, der kan uddybe denne behandling. Derudover sender han en personlig indsigelse. Heri påpeges følgende: 5

7 området ligger tæt på et beboelseskvarter med hele 11 naboboliger indenfor støjfrekvenszonerne, kun 33 % af projektet udbydes til lokalbefolkningen, hvorfor de resterende 67 % ejes af opstilleren, Wind Estate A/S, inden for en afstand af 10 km fra området T16 er der registreret 46 vindmøller, bekymring for værditab og problemer med videresalg af ejendomme i fremtiden, Herning Kommunes energimål kan indfries gennem de resterende 8 udlagte vindmølleområder. Støj, visuelle forstyrrelser samt påvirkning af landskab: Se kommentar om gener ved støj, blink, skyggekast og visuel påvirkning under bemærkning nr. 6. Se kommentar om støj og sundhed samt støj og dyreliv under bemærkning nr. 7. Værditab: Se kommentar om værditab under bemærkning nr. 6. Nabobeboelse: Der er 11 naboboliger beliggende i det åbne land samt et beboelseskvarter inden for en radius af 1 km fra vindmøllerne. For boliger i det åbne land er det maksimale tilladte støjniveau 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. For støjfølsomme områder, som eksempelvis et beboelseskvarter, er grænserne hhv. 37 og 39 db(a). Disse støjgrænser bliver overholdt ved alle boliger i både hovedforslag og alternativ i alternativet er støjdæmpning af mølle 1 og 2 dog nødvendig. Udbud af andele: Se kommentar til bemærkning nr. 6 om køb af andele i projektet. I projektet ved Vildbjerg er andelen af lokalt ejerskab større end de 20 % loven foreskriver, da tre lokale lodsejere ejer en større andel udover de udbudte 20 %. Vindmøller i lokalområdet: I VVM ens afsnit 4.2 under Tekniske anlæg behandles samspillet med andre vindmøller inden for en afstand af 10 km. Her er der registreret i alt 52 vindmøller. Inden for 28 gange totalhøjden af de eksisterende vindmøller, det vil sige 4,2 km, skal det vurderes, at samspillet med eksisterende vindmøller ikke er landskabeligt betænkeligt. Kun fire af de 52 møller står inden for denne afstand. Analyserne i VVM en har ikke givet anledning til at vurdere, at der vil opstå et uheldigt samspil mellem disse fire vindmøller og de planlagte vindmøller ved Vildbjerg. Mange af de eksisterende vindmøller er små, og må forventes nedtaget inden for en nærmere årrække. Formålet med Herning Kommunes Vindmølleplan er netop at sanere de små vindmøller til fordel for store og effektive vindmøller. På den måde mindskes det samlede antal af vindmøller, og dermed det antal af områder, der er landskabeligt påvirket. Indfrielse af Vindmølleplanens mål: Der er udlagt ni områder til vindmøller i Herning Kommune, hvoraf projektet ved Vildbjerg er det første, der forsøges realiseret. Målet er at opsætte 60 MW ny vindenergi inden Ny vindenergi betyder, at produktionen fra gamle møller, der ikke kan genopstilles, skal trækkes fra produktionen fra nye møller. Dermed skal de ni områders samlede kapacitet være noget større end 60 MW, for at kunne indfri målet. I alt er der rammelagt for maksimum 152 MW kapacitet. Dette kræver fuld udnyttelse af de udlagte rammer, og det kan i praksis vise sig svært, når der skal tages hensyn til det enkelte projektområde. Derudover er der i to af de ni områder allerede opstillet forholdsvist nye møller, som ikke kan forventes at blive nedtaget inden Derfor er der reelt kun syv områder at opstille ny vindenergi i. Det er altså i teorien rigtigt at Vindmølleplanens mål i vil kunne indfries gennem udnyttelse af de resterende 8 områder, men det bør ikke være et argument i sig selv for ikke at planlægge for vindmøller i dette område. Ad 11: Blücher Metal A/S gør indsigelse mod projektet med henvisning til at det vil skabe usikkerhed omkring fremtidige udvidelsesmuligheder for virksomheden. Der pågår en stor forskningsmæssig udvikling 6

8 inden for området omkring vindmøllers påvirkning af det omkringliggende miljø, som måske vil føre nye regler med sig, og dermed senere forhindre virksomheden i at udvide. Miljøministeriet arbejder hele tiden på at forbedre lovgrundlaget for opstilling af vindmøller, både så det sikrer omgivelserne mod flest mulige gener, og så det samtidig sikrer opstilling af flest mulige vindmøller. Senest kan nævnes lovforslaget om en grænseværdi for lavfrekvent støj for boliger. Blücher Metal A/S er en virksomhed beliggende i et erhvervsområde, og der gælder derfor ingen regler for hverken støj, skyggekast eller andre forhold inden for vindmølleplanlægning, der har indflydelse på erhvervsområdet. Det regelsæt, der er gældende, på det tidspunkt der bliver giver tilladelse til opsætning af vindmøllerne ved Vildbjerg, vil være gældende så længe vindmøllerne er i drift. Nye regler, der måtte omfatte fremtidige vindmøllers påvirkning af erhvervsområder, vil således ikke være gældende for allerede idriftsatte vindmøller. Når de nuværende regler således ikke forhindrer udvidelse af virksomheden med hensyn til vindmøllernes påvirkning med støj, skygge, blink mv., vil dette være det gældende plangrundlag, så længe vindmøllerne er i drift. Vindmøllerne ved Vildbjerg vil således ikke forhindre Blücher Metal A/S i at udvide. Der er her ikke taget højde for andre forhold, der kan forhindre en fremtidig udvidelse. 7

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Fonvadvej, vest for Snejbjerg. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Fonvadvej, vest for Snejbjerg. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Fonvadvej, vest for Snejbjerg Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Notat omkring de indkomne bemærkninger til debatoplæg for vindmølleområdet T18 ved Fonvadvej,

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Gerringvej 10, 4970 Rødby, som følge af opstilling af vindmøller ved Rødby Fjord i henhold til lokalplan nr. 360-53 for Lolland Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ Randers Kommune har den 15. august 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 113 samt lokalplan nr. 573 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en visualisering af de fremtidige

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Stakroge. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Stakroge Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Notat omkring de indkomne bemærkninger til debatoplæg for Vindmølleområdet T22 ved Stakroge. Der er indkommet i alt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Asylvej 2, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved lov

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 4, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bårsevej 28, Snesere, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ Billund Kommune har den 10. maj 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 245 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Hermed gør Lene og Bjarne Bliddal Krogstrupvej 11, 7400 Herning indsigelse mod opstilling af Gaia 10 KW mølle på Krogstrupvej 20, sags nr. 02.34.02-p19-586-15

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Vindmøller ved. Østrup

Vindmøller ved. Østrup Velkommen Vindmøller ved Østrup Hvem er vi? Jammerbugt Kommune Jens Chr. Golding, Udvalgsformand Lise Overby Nørgård, Planlægger Kathrine B. Mørk og Karsten T. Jørgensen, Referenter Jysk Vindenergi (opstiller)

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klitvejen 30, Hjardemål, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT Dato: 12.09.2013, revideret 22. oktober 2013 Projekt: Herning Varmforzinkning i Vildbjerg. Området ligger godt 1.400 meter vest/sydvest for den nærmeste vindmølle i område

Læs mere

Vindmøller ved Pårupvej vest for Assing. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Pårupvej vest for Assing. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Pårupvej vest for Assing Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Bilag 2 Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger fra offentlig høring 1 Der er indkommet

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboer

5 Miljøkonsekvenser ved naboer 5 Miljøkonsekvenser ved naboer Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger under de eksisterende forhold, derunder en visualisering af de kommende forhold

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

Sammenfatning af indsigelserne, store vindmøller ved Saltø Gods.

Sammenfatning af indsigelserne, store vindmøller ved Saltø Gods. Sagsnr. 01.16.06-P15-2-12 Cpr. Nr. Dato 29-1-2015 Navn Sagsbehandler Bo Kiersgaard Sammenfatning af indsigelserne, store vindmøller ved Saltø Gods. - Offentlighedsperiode november december 2014. Herunder

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Teknisk anlæg, Tykskovvej, Det åbne land

Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Teknisk anlæg, Tykskovvej, Det åbne land Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Teknisk anlæg, Tykskovvej, Det åbne land Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

16. august 2010 ARØ/JLI

16. august 2010 ARØ/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. matr. nr. 44a, 44e, 44f, 98a og 98dd, Vassingerød By, Uggeløse, som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan 3-349A for Allerød Kommune

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Novej 10.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Novej 10. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Novej 10, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

21. januar 2013 SHM/HKU

21. januar 2013 SHM/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Bredlundvej 6, 7741 Frøstrup som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret

Læs mere

Karsten og Mona Godtkjær Gedmosevej 3, Bur 7570 Vemb

Karsten og Mona Godtkjær Gedmosevej 3, Bur 7570 Vemb Karsten og Mona Godtkjær Gedmosevej 3, Bur 7570 Vemb Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Gedmosevej 3, 7570 Vemb, som følge af opstilling af vindmøller ved Gedmose

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby. Forudgående offentlighed til den xx.xx Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby. Forudgående offentlighed til den xx.xx Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den xx.xx 2018 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Foreløbigt foto visende 150 m høje vindmøller Skal tilrettes med 125 m høje vindmøller inden offentliggørelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby. Forudgående offentlighed til den 28. marts Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby. Forudgående offentlighed til den 28. marts Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 28. marts 2018 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets fi re 125 meter høje vindmøller

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

DEBATOPLÆG. Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015

DEBATOPLÆG. Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015 DEBATOPLÆG Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015 Indhold Indledning............................................ 3 Nye krav til opstilling af vindmøller.........................................

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Dato 11. juni 2015 Dok.nr. Sagsnr. Ref. Jørgen Mathiesen

Dato 11. juni 2015 Dok.nr. Sagsnr. Ref. Jørgen Mathiesen Dato 11. juni 2015 Dok.nr. Sagsnr. Ref. Jørgen Mathiesen Resumé af indkomne høringsbidrag til VVM-redegørelse og Miljørapport, forslag til Kommuneplantillæg 17 og forslag til Lokalplan 25.10.L03 med udkast

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

9. marts 2016 SHM/LVN

9. marts 2016 SHM/LVN Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Guldagervej 239, 9760 Vrå som følge af opstilling af vindmøller ved Høgsted i henhold til lokalplan nr. 800.8111-L02 for Hjørring Kommune

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bonkenvej 108, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 og Kommuneplantillæg

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. beboelsesejendommen Fladhedevej 10, 7620 Lemvig som følge af opstilling af vindmøller ved Volder Mark i henhold til lokalplan nr. 165 for Lemvig Kommune

Læs mere

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Bredeløkke 6 april 2015. Sendt pr. e-mail til plan@stevns.dk og pr. post Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12,

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og sagkyndig ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og sagkyndig ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Lysenvej 29, 7870 Roslev, som følge af opstilling af vindmøller ved Krejbjerg i henhold til lokalplan nr. 260 for Skive Kommune 8. 22.

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Allestrupgaard

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Allestrupgaard Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Allestrupgaard Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 565 og kommuneplantillæg

Læs mere

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området.

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området. 13-09-2013 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-13 Referat fra borgermøde i Haverslev den 12.9.2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen,

Læs mere

Til: Ringkøbing Skjern Kommune. Danmarks naturfredningsforening Naturstyrelsen Folketinget.

Til: Ringkøbing Skjern Kommune. Danmarks naturfredningsforening Naturstyrelsen Folketinget. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 3 Offentligt Fra: Kurt Madsen [mailto:kurt.ertboelle.madsen@gmail.com] Sendt: 1. oktober 2013 11:57 Til: Folketingets Oplysning Emne: Møller

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Novej 26.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Novej 26. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Novej 26, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og sagkyndig ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og sagkyndig ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Norvej 20, 7860 Spøttrup, som følge af opstilling af vindmøller ved Krejbjerg i henhold til lokalplan nr. 260 for Skive Kommune 8. 22.

Læs mere

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Beskrivelse af projektet Projektet består af at erstatte de 2 eksisterende 200 kw og 150 kw møller med nye møller med en totalhøjde op

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

For opstilleren mødte Lauge Gjedbo, samt Christina Klein og Maja Rasmussen fra European Energy A/S.

For opstilleren mødte Lauge Gjedbo, samt Christina Klein og Maja Rasmussen fra European Energy A/S. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hodsagervej 42, 7490 Aulum som følge af opstilling af vindmøller ved Tvis i henhold til lokalplan nr. 1077 for Holstebro Kommune 8. 27. juni

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. april 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Tim Kirkevej 13, 6980 Tim.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. april 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Tim Kirkevej 13, 6980 Tim. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Tim Kirkevej 13, 6980 Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Lyngdrup

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Lyngdrup #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 13. juni 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Lyngdrup Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere