Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder"

Transkript

1 Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb... 2 Rammebetingelser... 4 Mål... 5 Kendetegn på dyslektiske vanskeligheder:... 6 Daginstitutionerne... 7 Screening og testning i skolen... 8 Den nye nationale ordblindetest... 9 Fakta om Den nye nationale ordblindetest Strategier: Fonologisk træning IT med afsæt i et multimodalt læsesyn Samarbejde, faglig rådgivning, vejledning og rollefordeling Læsekonsulenten: Skoleleder: Lærerne: Ressourcecenteret: Køreplan Bilag 1: Handleplan Bilag 2: Fortsat handleplan Bilag 3: Forslag til skolens handleplan for elever i dyslektiske vanskeligheder

2 Forord Billund Kommune har udarbejdet nærværende procedurebeskrivelse for at sikre, at der er en hensigtsmæssig og ensartet praksis i Kommunen, når en elev afklares i forhold til dysleksi. Proceduren er løbende under udvikling i takt med, at nye erfaringer og tiltag viser behovet for at gøre tingene anderledes. Proceduren skal sikre, at børn og unge i dyslektiske og/eller andre skriftsproglige vanskeligheder identificeres så tidligt som muligt, og at de tilbydes en tidlig og målrettet undervisning baseret på et samarbejde mellem alle involverede parter. Betegnelsen dysleksi, som i oversættelse betyder vanskeligheder med ord, benyttes gennemgående i denne procedurebeskrivelse. Definition på dysleksi: Dysleksi er vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Der er tale om en indlæringsvanskelighed, som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Disse problemer er ikke resultatet af generelle indlæringsvanskeligheder eller sansemæssige skader dysleksi er en specifik sproglig vanskelighed af medfødt oprindelse. På landsplan vurderes det, at ca. 6 % af børnene i en årgang har dysleksi, men dette tal kan med en tidlig og målrettet indsats reduceres. Dysleksi er naturligvis en ekstra udfordring, men ikke en hindring for at få en uddannelse. Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb Læsning kan ske på mange måder, i flere modaliteter og i flere sammenhænge. Læsning er ikke blot en færdighed, men i særdeleshed en kompetence, hvor både færdigheder som at læse, skrive, høre, iagttage og repræsentere sammen med en kulturel indsigt og en kritisk tilgang er en forudsætning for at forstå, værdsætte og bruge sproget fyldestgørende. Et bredt læsebegreb, som favner læsningens kompleksitet og tidens udfordringer, er udgangspunktet i Billund Kommune. 2

3 Læseforståelsen er den centrale del af selve læsningen. Læseforståelsen er nødvendig for, at vi kan bruge, anvende og interagere med tekster. Læseforståelsen er afhængig af en masse delelementer som forforståelse, afkodning/ læsning med øre eller øjne, teksthukommelse, ord- og sprogforståelse, grammatisk kendskab, genrekendskab, læsemåde, læseform, evnen til at drage følgeslutninger og visualisere, motivation og kontekst 1. Denne brede måde at definere læsning på rummer adskillige muligheder for den enkelte elev at finde flere styrker inden for fænomenet læsning, og for den enkelt lærer at finde en palet af undervisningsmetoder i læsning, såsom Sproglig opmærksomhed, rim og remser, morfemer Rollespil, teater, læseteater Dialogisk læsning, faglige læse- og skrivestrategier før, under, efter Multimodale tekster (ord, lyd, billeder), finde læsevejen Læseforståelse ud fra andre ressourcer fx billeder, lyd, gestus, film og grafiske fremstillinger Makkerlæsning, læsevenner Højtlæsning, lyttelæsning, gentaget læsning, fingerlæsning Omformning af tekster til andre genrer eller medier Sensorisk gøre og/eller føle med sand, ler, LEGO 1 Inspireret af Bundsgaard, Jeppe og Linnea Ehris to modeller om læsning 3

4 Rammebetingelser I Billund Kommune følger daginstitutioner og skoler børnenes/elevernes læseforudsætninger og læseudvikling tidligt, da forskning viser, at en tidlig indsats med fokus på barnets sproglige udvikling i høj grad kan mindske graden af dyslektiske vanskeligheder. Både dagplejere og pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og specialpædagoger samt tale-hørekonsulenter i PPR arbejder tidligt med børnenes sprogstimulering og ordforråd. Alle daginstitutioner indarbejder de sproglige temaer fra SPROGPAKKEN i læreplanerne. SPROGPAKKEN er socialministeriets tiltag i forhold til børns sproglige udvikling med fokus på tidlig indsats. Som fælles mål i Billund Kommune valgtes det at arbejde med børns ordforråd. Der er evidens for, at der er sammenhæng mellem børns ordforråd i 3-årsalderen og deres uddannelsesniveau som 16-årige. I Billund Kommune bruger dagtilbud Rambølls Hjernen & Hjertet som sprogvurdering af 3-årige og 5-årige børn med et formodet behov for sprogstimulering samt til alle elever i starten af 0.klasse. Folkeskolerne i Billund Kommune er underlagt Forenklede Fælles mål, Bekendtgørelse af lov om folkeskole og De nationale mål. De Forenklede Fælles Mål er fastsatte nationale mål for, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen. De Fælles Mål er bindende mål og skal være styrende for undervisningen i folkeskolen. Undervisningen i de enkelte fag og emner skal også fremme elevernes alsidige udvikling. De Forenklede Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål. I udvalgte områder i dansk og matematik er der opstillet opmærksomhedspunkter. Opmærksomhedspunkterne er områder, som forskningen viser, er grundlæggende og det forventede minimumsniveau for, at eleverne kan følge med i alle fag og tilegne sig læring i alle fag. Hvis en elev ikke når det niveau, der er beskrevet i opmærksomhedspunktet, skal læreren gå i dialog med skoleledere og skolens ressourcepersoner om, hvordan eleven kan hjælpes

5 Desuden skal 18 og et af de tre nationale mål nævnes i denne sammenhæng. 18. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Det ene af de tre nationale mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. På de enkelte skoler er der forskellige ressourcepersoner og -funktioner, som støtter indsatsen for elever i dyslektiske vanskeligheder. Det er: Lærerteamet Ressourcecenteret, herunder læsevejlederen og IT-vejlederen Skoleledelsen PPR og læsekonsulenten Alle naturligvis i tæt samarbejde med eleven og elevens forældre. Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov og udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Derfor er det en vigtig forudsætning at udgangspunktet er det brede læsebegreb, hvor alle elever har mulighed for succes og udvikling. Mål 1. At elever i risiko for at få læsevanskeligheder, herunder dyslektiske vanskeligheder, identificeres tidligt i skoleforløbet, så de får den rette hjælp. 2. At elever fortsat udvikler deres selvstændige læsning. Dette bør ske i en meningsfuld sammenhæng i samspil med elevens læringsforudsætninger ofte med afsæt i læseforståelsen og fonologisk træning. 3. At elever, som på grund af dyslektiske vanskeligheder ikke kan opnå selvstændig læsning af alderssvarende tekster, får adgang til samme viden som deres kammerater ved hjælp af kompenserende it. 5

6 Kendetegn på dyslektiske vanskeligheder 3 : Det er især barnets vanskeligheder med sproget, der forudsiger læsevanskeligheder. Men dysleksi i familien er også et vigtigt tegn på potentielle udfordringer for barnet. På forskellige klassetrin kan lærerne være opmærksomme på følgende risikotegn: Børnehaveklassen: Vanskeligheder med at huske bogstaver og/eller tal. Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord. Vanskeligheder med at huske ord. Første klasse: Vanskeligheder med at lære alfabetet og omsætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord. Vanskeligheder med hurtigt at genkende hyppige ord i læsning. Vanskeligheder med stavning. Vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver Senere klasser: Vanskeligheder med at stave Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt Vanskeligheder med at lære fremmedsprog Meget langsom og upræcis læsning Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer

7 Daginstitutionerne I Billund Kommune bestræber vi os på at kende de børn, der er i risiko for at udvikle dysleksi inden skolestart eller hurtigst derefter, således at vi kan være ekstra opmærksomme og sætte stimulerende læring i gang. Der er derfor fokus på børnenes sproglige udvikling, og følgende procedure følges: I daginstitutionerne påbegyndes sprogvurderingen med Rambøll Sprog, som giver viden om talesproget 4 og lydlige 5 og kommunikative 6 kompetencer. Trin Daginstitution 1 Sprogvurdering 3 år Sprogstimulerende indsats iværksættes for de 1.a børn, hvor sprogvurderingen viser, at barnet har behov for det. Sprogvurdering 5 år 2 Udviklingen og behovet for (fortsat) sprogstimulering vurderes Sprogstimulerende indsats fortsætter eller 2.a iværksættes. Hvem Foretages af pædagoger i daginstitutionerne i samarbejde med forældrene. Foretages af pædagoger i samarbejde med forældre, specialpædagoger og talehørekonsulenter i PPS Foretages af pædagoger i daginstitutionerne i samarbejde med forældrene. Foretages af pædagoger i samarbejde med forældre, specialpædagoger og talehørekonsulenter i PPS Med sprogvurderingen, der tilbydes i daginstitutionerne og de forebyggende initiativer, der tages, er målet, at skolerne, allerede ved skolestart, er bekendte med, hvilke børn der er i risiko for at udvikle dysleksi. Samarbejde mellem pædagogisk personale og lærere omkring børnenes overgang fra børnehave til skole kan/skal skabe forudsætningerne for den bedst mulige skolestart med fokus på tryghed og læring. 4 Omfatter bl.a. ordforråd og sprogforståelse - barnets forståelse af ord, begreber og komplekse sætninger 5 Omfatter barnets færdigheder i at bearbejde lyde og genkende og benævne bogstavnavne. Denne del kan medvirke til at identificere børn i risiko for dyslektiske vanskeligheder. 6 Siger noget om barnets brug af sproget 7

8 Screening og testning i skolen Klasse Test Betydning 0. klasse Sprogvurdering Inden uge klasse Ordlæseprøve 1 fra Skriftsproglig udvikling eller OS64 2. klasse National test i læsning Nonordsstavning 7 udviklet af DVO. Testene sammenholdes med henblik på at finde elever med risiko for at udvikle dysleksi. Evt. Ordlæseprøve 1 eller 2 3. klasse Elever som efter særligt tilrettelagte forløb stadig ses at være i vanskeligheder testes med Testbatteriet. Læsevejlederen eller læsekonsulenten vurderer, om Ordblindetesten skal tages, så andre primære vanskeligheder ikke overskygges og aftaler yderligere med lærerne Der iværksættes en sprogstimulerende indsats for de elever, der har behov. Usikre læsere (som henholdsvis er i kategorien 3 eller erkendelse ) tilbydes en særlig tilrettelagt undervisning evt. i form af holddeling. Lærerne finder tidligt frem til elever med særlige behov og kan medtænke dem i undervisningen fremadrettet og løbende følge op. Eleverne vurderes ud fra et helhedssyn. Det er vigtigt at få et klart overblik over, hvilke kompetencer og hvilke vanskeligheder den enkelte elev besidder. Skriftsproglige og dyslektiske vanskeligheder forekommer i forskellige former og sværhedsgrader, hvorfor en kombination af tests er nødvendig. Lærerne omkring eleverne sparrer med ressourcecenteret på den enkelte skole og læsekonsulenten PPR i forhold til at tilbyde elever i risikogruppen særligt tilrettelagte 7 url=http%3a%2f%2fwww.nota.nu%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fvejledning_til_afgraensning_af_dysleksi.pdf&ei =VHg_VcnbB4LXaraZgcAB&usg=AFQjCNGmhn5Vb2zv9OUxYNb4I_sEO8j4YQ&bvm=bv ,d.bGQ 8

9 omkring eleven samt læsevejleder og forældre. forløb fx i fonologisk opmærksomhed eller brugen af kompenserende IT. På klasseniveau kan Sætningslæseprøve 2 eller ST3benyttes. Nogle elever kan være dygtige til at kompensere for egne læsevanskeligheder, så det bliver vanskeligere at identificere dem og sikre, de modtager den rigtige hjælp. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dysleksi under hele skoleforløbet. I 4., 6. og 8. klasse anvendes, som i 2. klasse, de it-baserede nationale læsetests, som indsamler valide informationer om elevernes læsning. Hvis en elevs testresultat på et profilområde ikke er alderssvarende, er der altid grund til at være opmærksom da det kan have forbindelse med dyslektiske vanskeligheder især inden for profilområdet afkodning. I 3., 5. og 7. klasse anvendes ST- prøver eller tilsvarende prøver. Elever, som udviser vanskeligheder (henholdsvis mangelfuld eller C3 eller derunder), afdækkes yderligere i et samarbejde mellem læsekonsulenten og skolens ressourcecenter med henblik på at tilrettelægge de optimale undervisningssituationer, så eleven kan begynde at se egne potentialer. Elever i dyslektiske vanskeligheder ved ofte selv, at de har nogle vanskeligheder, som andre ikke har, og det kan derfor være en lettelse at få af vide, at man er i dyslektiske vanskeligheder, fordi det giver en forklaring på, hvorfor eleven har været nødt til at arbejde hårdere end de andre. En sikker og ensartet identifikation af dysleksi er vigtig for at mindske de negative konsekvenser af vanskelighederne og for at sætte ind med målrettet og særligt tilrettelagt undervisning, der kan støtte og fremme elevens læse- og staveudvikling. Den nye nationale ordblindetest Undervisningsministeriet har i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Århus Universitet udviklet den tværgående ordblindetest. Testen skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af dysleksi og 9

10 kan anvendes på alle uddannelser fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser på tværs af kommunegrænser og uddannelser. Hvis testens resultat ikke viser dysleksi, skal der findes andre forhold, der forklarer læsevanskelighederne. Da grænsen mellem at være ordblind, usikker fonologisk kodning og ikke ordblind er flydende, indstilles det, at der udarbejdes retningslinjer og indsatser inden for de tre målgrupper i foråret 2016, når der på skolerne begynder at være opsamlet erfaringer med at benytte testen. Undervisningsministeriet lancerer en beskrivelse af indsatser målrettet elever i dyslektiske vanskeligheder i grundskolen i efteråret Disse indsatser tages med i det videre arbejde. Testen skal ses som et redskab til at undersøge elevers og studerendes evner til at udnytte skriftens fundamentale lydprincip. Derfor kan testen heller ikke stå alene, men skal indgå i en helhedsvurdering af eleven, som foregår i et samarbejde mellem elevens lærere, skolens læsevejleder og kommunens læsekonsulent. Ordblindetesten skal altid, uagtet resultatet, munde ud i en udtalelse og en handleplan, da testen tages grundet en faglig bekymring for eleven. Fakta om Den nye nationale ordblindetest 8 Testen er udarbejdet til testning af enkeltelever og kan ikke anvendes til klassescreening. Testen er udviklet som et redskab til at identificere dysleksi blandt elever, der viser tegn derpå. Det er typisk elever, hvor læsning og læseudvikling trods solid indsats er vedvarende besværet. Testen skal være en del af en helhedsvurdering af eleven og en nærmere undersøgelse af elevens forudsætninger og stærke og svage sider i læsning er nødvendige, så der er et solidt grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen og andre tiltag. Denne nærmere undersøgelse kan udmærket foregå som en del af den indledende undervisning af eleven. Testen skal tages af en testvejleder, typisk en læsevejleder. Før testen underskriver hjemmet en bemyndigelseserklæring. Testen undersøger elevens færdigheder til at udnytte skriftens fundamentale lydprincip. Testens resultat kan ikke stå alene, men skal indgå i en helhedsvurdering af eleven. 8 Vejledning: Selve testen: 10

11 Testen tilbydes fra 3. klasse. Testen kan bruges til elever fra foråret i 3. klasse og opefter 9. Der er andre årsager til læse- og skrivevanskeligheder end dysleksi, men disse vanskeligheder har testen ikke til formål at undersøge. Testen afdækker ikke de læsevanskeligheder som elever med sammensatte og/eller generelle vanskeligheder har. (tekstforståelse, ordmobilisering, ordforråd, teksthukommelse, sprog og begrebsverden, tale og mundtlig formulering, læsning og stavning). Der skal stadig tages hånd om disse elever, og de skal tilbydes netop den pædagogiske indsats, de har brug for Testen er i sig selv ikke løsningen på en elevs skriftsproglige vanskeligheder, og testen skal altid følges op af pædagogiske indsatser og en handleplan. Indsatser på skolen skal diskuteres og iværksættes i samarbejde med lærere, forældre, elev og evt. læsekonsulent. Strategier: I alle fag er det vigtigt, at lærerne didaktisk overvejer, hvorledes deres undervisning i fagene bedst inkluderer elever, hvis skriftsproglige udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Elever med dyslektiske vanskeligheder har brug for både undervisning i skriftens principper og kompenserende foranstaltninger. Indsatsen vil derfor oftest være både læse- og skriveteknologi samt målrettet undervisning tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov i balance med andre kvalificerende aktiviteter. Fonologisk træning Forskningsbaseret viden om dysleksi viser, at opdages vanskelighederne i tide, og sættes der ind med kvalificeret undervisning, så kan disse elever lære at læse funktionelt. Det er derfor muligt for elever med dysleksi at lære at læse og stave, men det er sværere for dem, end for andre mennesker. Elever med dysleksi har brug for ekstra undervisning i de tre alfabeter (form, navn og lyd) og skriftens principper for fortsat at udvikle den selvstændige læsning. Undervisningen kan foregå som 9 Vejledningen version 3 kap

12 bogstav/lydkursus, læsekursus med forskellige læsemetodikker, holddeling med ekstra lærerressource eller individuel læseundervisning med udgangspunkt i forskningsbaserede metoder. Denne undervisning foregår oftest i samarbejde med skolens ressourcecenter. It med afsæt i et multimodalt læsesyn Elever i dyslektiske vanskeligheder skal have mulighed for at tilegne sig viden og udtrykke sig på lige fod med andre elever, ud fra en forudsætning om, at forskellige medier anvendes ligeværdigt. Adgang til NOTA og AppWriter kan sikre eleverne god almen viden, udvikle elevernes sprog og kendskab til tekster og give dem bedre læseforståelse samt fastholde elevernes selvværd og betyde, de bevarer lysten til at lære sammen med andre elever i klasselokalet. På den måde gøres livslang læring mulig. Kompenserende it-hjælpemidler er særdeles velegnede til såvel læsning som skrivning i almenundervisningen, og bør implementeres allerede i indskolingen i flere fag og for alle elever, så de bliver et naturligt hjælpemiddel for alle, der har behov derfor. Vi ved: 1. fra forskningen: At muligheden for succes med kompenserende it for eleven i dyslektiske vanskeligheder afhænger af i hvor høj grad dette hjælpemiddel i øvrigt benyttes i klassen. 2. af erfaring: At elever, der er vant til at bruge læse- skrivehjælpemidler bliver dygtigere til at læse, forstå og aktivt bruge tekster samt udtrykke sig skriftligt. Samarbejde, faglig rådgivning, vejledning og rollefordeling Det er skolelederens ansvar, at skolen tilbyder eleven den nødvendige hjælp og støtte med udgangspunkt i elevens beskrevne vanskeligheder. Et samarbejde mellem forældre, lærerteam, skolens ressourcecenter og eventuelt læsekonsulenten er væsentligt for at tilgodese elevernes behov i den almene undervisning bedst muligt i alle fag. 12

13 På de enkelte skoler afholdes læsekonferencer på forskellige klassetrin, hvor elever med besværet læseudvikling drøftes og vurderes i forhold til den forebyggende, foregribende og indgribende og herunder den inkluderende indsats. Læsekonsulenten: Læsekonsulenten er en naturlig ressourceperson fx i forhold til rådgivning og vejledning i forhold til undervisningen af elever med skriftsproglige vanskeligheder, i forbindelse med testning og implementering af den beskrevne procedure eller rådgivning og vejledning vedrørende kompenserende it. Skolen vurderer på baggrund af en skriftlig udtalelse, hvilke særlige undervisningsmaterialer og it-hjælpemidler en elev har behov for. Det vil som oftest være læsekonsulenten i PPR, der udfærdiger sådan en udtalelse 10. Desuden udarbejdes en handleplan 11 med fokus på mål, indsats og aktører ud fra et inkluderende synspunkt. Skoleleder: Det forventes, at skolerne har en parat handleplan 12, hvor det tydeligt fremgår: - hvem, der tester for dyslektiske vanskeligheder på skolen - hvilke indsatser, der iværksættes, når en elev er i dyslektiske vanskeligheder - hvem, der har ansvar for at iværksætte indsatserne Lærerne: Ifølge Folkeskoleloven er alle lærere ansvarlige for elevernes læsning. Dansklæreren er ansvarlig for at lære eleverne at læse, og at de efterhånden kan bruge, forholde sig til og diskutere tekster. Faglærere i andre fag er medansvarlige for, at eleverne lærer at læse og forstå fagenes tekster, og at de etablerer gode faglige læsevaner. Opgaven er bl.a., at faglærerne bevidst arbejder med elevernes Vedlagt som bilag 1: Handleplan bilag 2: Fortsat handleplan 12 Bilag 3: Forslag til skolens handleplan for elever i dyslektiske vanskeligheder 13

14 faglige ordforråd, forforståelse og læseforståelse. Det anbefales, at der arbejdes med læseforståelsesstrategier før, under og efter læsning. Undervisningen bør tilrettelægges således, at eleven har mulighed for at benytte kompenserende it. I forvejen har lærerne gennemtænkt, hvordan differentieringen skal være for, at eleven kan anvende kompenserende it i arbejdet, og elevens grundlæggende problemer ikke bliver nogen hindring i læringsprocesserne. Det er afgørende, at den enkelte lærer har en viden om, hvad dysleksi er, og hvilke pædagogiske konsekvenser det har. Lærerne skal være opmærksomme på, at elever i dyslektiske vanskeligheder behøver: - Mere tydeliggørelse af tænkning omkring opgaveløsning. - Flere gentagelser af opgaven. - Tydelige strategier i arbejdsprocessen. - Mere tid til at løse opgaver, der kræver læsning og stavning. Klasserumsundervisningen vil omfatte langt den største del af undervisningstiden. Ressourcecenteret: Ressourcecenteret kan tilbyde særlig tilrettelagt undervisning i specifikke træningsområder fx introduktion til kompenserende it, finde egnede materialer i forhold til undervisning og frilæsning samt vejlede lærere i forhold til indhold, metoder, tilrettelæggelse og evaluering af en differentieret undervisning i skriftsproget i samarbejde med forældre og læsekonsulenten. Køreplan DVO-screeningen i 2. klasse sendes hvert år i maj/juni til læsekonsulenten, og screeningen sammenholdes med andre test. Tiltag og muligheder for elever i risikozonen drøftes med læsevejlederne på skolerne. 14

15 Lærerne evaluerer jævnligt elevernes udbytte af danskundervisningen, og minimum en gang om året testes eleverne med standardiserede test i enten læsning eller stavning jævnfør Testning og screening i skolen s.8-9. Elever, som i den daglige undervisning og i testene, udviser vanskeligheder drøftes med ressourceteamet/læsevejlederen og evt. læsekonsulenten, og tiltag sættes i værk. Elever, som trods tiltag fortsat udviser skriftsproglige vanskeligheder, drøftes på Pædagogisk Forum i forhold til muligheden for en indstilling til læsekonsulenten og en videre udredning og en udtalelse med fokus på elevens skriftsproglige vanskeligheder og kompetencer. Læsekonsulenten udarbejder i samarbejde med lærere, ressourcecenter, forældre og eleven en handleplan for undervisningen med fokus på elevens udvikling, forudsætninger og potentialer. Handleplanen tager sit afsæt i elevens zone for nærmeste udvikling og indeholder en - tre SMARTe 13 mål som igangsættes hurtigst muligt hjemme, i klassen og evt. med inddragelse af ressourcecenteret. 13 SMARTe mål er Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske og Tidsbegrænsede (John Hattie) 15

16 Bilag 1: Handleplan 16

17 Bilag 2: Fortsat handleplan 17

18 Bilag 3: Forslag til skolens handleplan for elever i dyslektiske vanskeligheder Testlærere: Klasse Test Testlærer Alle klasser Testbatteriet Maj 2. klasse DVOs Nonordsstavning Læsevejlederen Ordblindetesten Læsevejlederen Indsatser med ressourcepersoner: Klasse Indsats Ansvarlig 0. klasse Sprogstimulerende undervisning eller 3. klasse Fonologisk træning fx Læseløft Fingernemt klasse Appwriter introduceres klasse Holddeling med fx Læsemetodikker/læsestrategier Specifikke skriftsproglige principper (fx vokalforveksling, morfemer, konsonantophobning, endelser mv.) VAKS Fonologik 18

19 4.-9. klasse Kurser i kompenserende it inden for både skrivning og læsning. 19

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Udarbejdet oktober -17 Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. Indholdsfortegnelse Indskoling. 2 0. klasse 2 1. klasse

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering én eller to gange årligt... 3 screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse... 3 Rollefordeling... 3 Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Annette Hylander, Læsekonsulent DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED

Annette Hylander, Læsekonsulent DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED Brønderslev Kommune Fakta: Ca. 30.000 indbyggere Ca. 4300 elever 11 folkeskoler 3 Friskoler 1 Heldagsskole 4 skoledistrikter pr. 1. aug. 2016

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole

LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole Hovedområde Fokuspunkter Side Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst Den

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Indhold 1 Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle 2 Indhold 3 Indledning 5 Definition af læsning 5 Definition

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Læsepolitik

Læsepolitik Læsepolitik 2018-2022 Baggrund Folketingets mål for læsning er, at 80 % af læserne skal være gode i den nationale test i læsning. Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år. Andelen af elever

Læs mere

På Lynghedeskolen arbejder vi målrettet med læsning. Vi har fokus på såvel læsefærdighed, læseforståelse, læselyst som skrivelyst.

På Lynghedeskolen arbejder vi målrettet med læsning. Vi har fokus på såvel læsefærdighed, læseforståelse, læselyst som skrivelyst. Det er vigtigere end nogensinde at børn får gode læse og skrivefærdigheder. Kommunikation med sekunders varsel og på tværs af landegrænser betyder, at det er basalt at forlade skolen med gode læse - og

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse.

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse. Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan...

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan... Indholdsfortegnelse: Hvad er ordblindhed..side 2 Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2 Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3 Kommunal testplan....side 3 Indsats for elever i læsevanskeligheder

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Støtteundervisning på Den lille Skole

Støtteundervisning på Den lille Skole Støtteundervisning på Den lille Skole På Den lille Skole vil vi sikre os, at alle elever tilbydes optimale muligheder for at få gavn af de aktiviteter, de præsenteres for i undervisningen. Alle elever

Læs mere