Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed) 1 I lov om statens byggevirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om offentlig byggevirksomhed«2. Efter 8 indsættes:» 8 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, hvor region eller kommune er bygherre. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan ligeledes bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra region eller kommune. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune.«2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedindhold Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe den fornødne hjemmel til at lade kommuner og regioner omfatte af de samme regler, som gælder for det statslige byggeri, når det drejer sig om at fremme en effektiv og omkostningsbesparende tilrettelæggelse af byggeprocessen og den efterfølgende drift af bygningerne. Ved at gøre det muligt at lade disse bestemmelser gælde for hele den offentlige bygningsmasse, vil lovforslaget medvirke til at generere flere erfaringer med at tilrettelægge byggeprocessen og den efterfølgende drift, så disse i øget grad spredes til den øvrige byggesektor til gavn for kvaliteten og produktiviteten i byggeriet generelt. Lovforslaget sikrer således, at flere byggerier omfattes af de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer, der i dag benyttes i det statslige byggeri, så de kan udbredes til andre dele af byggesektoren. Udbredelsen vil bl.a. ske, når de entreprenører og rådgivere, der arbejder for statslige, regionale eller kommunale bygherrer, anvender de produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer på andre kunders byggeprojekter. Statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser omfatter alene større byggerier. I de enkelte bekendtgørelser er der fastsat mindstegrænser for at sikre, at efterlevelse ikke medfører uforholdsmæssige byrder for bygherrerne. Det vurderes, at kommuner og regioner opfører og ombygger ca. 400 byggerier årligt, der vil være omfattet af den foreslåede ændring af statsbyggeloven Baggrund for lovforslaget Lovforslaget er et led i udmøntningen af Aftale om Konkurrencepakken af 11. marts 2011 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, som har til formål at fremme konkurrencen og produktiviteten i den private og offentlige sektor. Lovforslaget har til formål at skabe større effektivitet i byggeriet. Bygge- og anlægssektoren beskæftiger ca fuldtidsmedarbejdere og tegner sig for cirka 5 pct. af den samlede værdiskabelse i økonomien. Sektoren har i de seneste årtier oplevet en faldende og endda negativ produktivitetsudvikling, og sammenlignet med nabolande som Sverige, Holland, Tyskland og Finland er prisniveauet for færdigt byggeri mellem 10 og 30 pct. højere i Danmark. Der er således et stort potentiale for at øge produktiviteten i byggesektoren i Danmark. En måde, hvorpå produktiviteten kan fremmes, er ved at udbrede anvendelse af nye digitale værktøjer i byggeprocessen. Herudover vil anvendelse af totaløkonomi og nye organisationsformer og samarbejdsmodeller mellem de offentlige bygherrer og private virksomheder bidrage til en mere effektiv byggeproces og efterfølgende drift, hvilket også vil have en positiv effekt på produktiviteten. De statslige bygherrer er kendetegnede ved at have erfaring og volumen til at kunne agere professionelt på markedet. Det statslige byggeri skal overholde statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser, der bidrager til at kvalificere de statslige bygherrers efterspørgsel og skabe omkostningsoptimalt byggeri, samtidig med at udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder fremmes. I modsætning hertil har de regionale og kommunale bygherrer ikke de samme stordriftsfordele og dermed ikke de samme forudsætninger for at optræde som professionelle bygherrer. Ved at lade de kommunale og regionale bygherrer omfatte af de samme værktøjer som de statslige bygherrer skabes et større potentiale for at forbedre byggeprocesserne og sikre et mere omkostningsoptimalt byggeri i kommunerne og regionerne. Samtidig sikres en langt større volumen for den innovation og udvikling, der i dag foregår som en del af det statslige byggeri. Dette vil gavne det samlede

3 3 byggeri i form af fx nye produkter, teknologier og samarbejdsformer, der kan øge produktiviteten og kvalitet i byggesektoren generelt. 2. Redegørelse for hovedpunkterne i lovforslaget 2.1. Gældende ret Lov om statens byggevirksomhed gælder for byggeri, som opføres af statslige myndigheder. Herudover kan loven finde anvendelse på byggeri, som opføres helt eller delvist med statsligt tilskud eller lån, og opførelse af byggeri til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist finansieres af staten. Loven er en rammelov, der giver en generel hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser, der bl.a. fremmer udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer til gavn for det øvrige byggeri, samt at byggeprocessen og den efterfølgende drift tilrettelægges så omkostningsbesparende som muligt. Statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser indebærer, at statsligt byggeri skal anvende fastlagte redskaber til sikring af anlægs- og driftsomkostningerne, herunder vurdering af totaløkonomi i byggeprojektet, vurdering af, om et byggeri kan opføres i partnerskab med en privat virksomhed samt krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i byggeriet. For byggerier, der ligger under mindstegrænserne, kan den statslige bygherre frit vælge, om og hvilke af de fastlagte redskaber man ønsker at benytte i byggeprocessen. Bygninger og dertil knyttede anlæg, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra staten og bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af staten, kan være omfattet af statsbyggelovens bekendtgørelser. Grænserne for dette fastsættes i de enkelte bekendtgørelser. Fælles for de gældende bekendtgørelser er, at de på nuværende tidspunkt finder anvendelse, når der gives tilskud fra staten på 50 pct. eller derover til enten anlæg eller drift. Fx er sygehusbyggerier, der modtager mere end 50 pct. tilskud til anlæg fra Kvalitetsfonden, omfattet af en række af statsbyggelovens bekendtgørelser. Undtaget er bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvist finansieres af henholdsvis det regionale og kommunale bloktilskud, idet dette ikke kan betragtes som et egentligt statstilskud. Nedenstående er de bekendtgørelser, der på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse er udstedt med hjemmel i statsbyggeloven: Nøgletalsbekendtgørelsen Kvalitetssikringsbekendtgørelsen IKT-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om anvendelse af OPP, partnering og nøgletal OPP-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger. Nøgletalsbekendtgørelsen Ifølge nøgletalsbekendtgørelsen skal bygherren indhente nøgletal i forbindelse med prækvalifikationen af tilbudsgivere, som ønsker at byde på statslige byggeopgaver. Med nøgletallene kan bygherren foretage en kvalificeret vurdering af de entreprenører, der har budt på en given opgave, herunder vurdere omfanget af fejl og mangler, rettidighed i byggeprocessen og antallet af arbejdsulykker mv. i tidligere byggeopgaver udført af entreprenøren. Dermed kan bygherren vurdere forholdet mellem entreprenørens evne til at overholde bl.a. de økonomiske og tidsmæssige rammer opstillet i et udbud og prisen på tilbuddet. Endvidere skal bygherren have beregnet nøgletal for byggeprojektet til brug for andre bygherrers byggeprojekter. Bygherren kan vælge at undlade at indhente nøgletal for tilbudsgiverne, herunder rådgivere og entreprenører, såfremt byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum er under mindstegrænsen på 5 mio. kr. ekskl. moms. Det samme er tilfældet, hvor de enkelte delentrepriser eller rådgivningshonorarer er under en mindstegrænse på henholdsvis 1,5 mio. kr. ekskl. moms for entreprenører og kr. ekskl. moms for rådgivere.

4 4 Kvalitetssikringsbekendtgørelsen (totaløkonomiske beregninger) Ifølge kvalitetssikringsbekendtgørelsen skal bygherren udføre totaløkonomiske beregninger af byggeprojektet, hvis den samlede projektsum andrager 5 mio. kr. eller derover, for at sikre, at bygningen er omkostningsoptimal på langt sigt. Kravet kan fraviges, såfremt det vurderes at være uforholdsmæssigt økonomisk ufordelagtigt. Derudover indeholder bekendtgørelsen en række regler om bygherrens pligt i forhold til at sikre kvalitet i byggeriet. IKT-Bekendtgørelsen (krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri) Ved opførelse af nybyggeri skal bygherren tilstræbe en effektiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i byggeprocessen, så alle relevante informationer om byggeriet deles, og unødvendigt dobbeltarbejde undgås, samtidig med at fejl og mangler i det færdige byggeri begrænses. Bl.a. skal bygherren sikre, at alle relevante deltagere under byggeprocessen anvender projektweb som medie for løsning af arbejderne, Dansk Bygge Klassifikation til at strukturere de digitale projektinformationer og krav om brug af en digital udbudsportal ved hoved- og fagentrepriser mv. Endvidere kan anvendelsen af IKT bidrage til at rationalisere den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningen, da bygherren har alle relevante oplysninger om sin bygning tilgængelig og dermed let kan udarbejde fx vedligeholdelsesplaner, optimere arealudnyttelsen og udlevere relevante oplysninger om bygningen i forbindelse med ombygnings- og renoveringsopgaver. Kravene til udførelse af byggearbejderne i overensstemmelse med IKT-bekendtgørelsen kan fraviges af bygherren, såfremt den samlede anslåede projektsum ikke overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Kravene kan endvidere fraviges, hvis de udgør en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde. Økonomi- og erhvervsministeren kan på forlangende anmode om, at bygherren giver en skriftlig begrundelse for en sådan fravigelse. Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Ved byggeprojekter skal bygherrer foretage en systematisk vurdering af, om byggeopgaver med fordel kan gennemføres i et partnerskab med en privat virksomhed. Kravet om vurdering af, om byggeriet skal gennemføres som OPP eller i partnering, kan ikke fraviges. Bygherren kan vælge at fravige kravet om oplysninger svarende til nøgletal, hvis byggeriets samlede anslåede entreprisesum ikke overstiger 5 mio. kr. Opføres statsligt byggeri i OPP, skal bygherren sikre, at OPP-byggeriet opfylder de krav, der stilles til arkitektur og kvalitet i statslige byggerier. OPP-bekendtgørelsen Ved byggeprojekter, der opføres som OPP, skal bygherren anvende nøgletal i tilrettelæggelsen af byggeriet. Bygherren kan vælge at fravige kravet om oplysninger svarende til nøgletal, hvis byggeriets samlede anslåede entreprisesum ikke overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms, eller for delentrepriser med en entreprisesum, der ikke overstiger kr. ekskl. moms. Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger Bekendtgørelsen har til formål at fremme størst mulig genanvendelse og ressourceudnyttelse af byggeaffald. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygning og nedrivning af statsbygninger, hvorved der forventes at fremkomme mere end 10 tons byggeaffald. 2.2 Den foreslåede ændring Det foreslås, at der indsættes en hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler udstedt i medfør af statsbyggeloven også skal gælde for: Bygninger og dertil knyttede anlæg, hvor en region eller kommune er bygherre, f.eks. sygehusbyggeri, institutioner, idrætsanlæg og skoler.

5 5 Bygninger og dertil knyttede anlæg, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra regioner og kommuner. Bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af regioner og kommuner, f.eks. selvejende institutioner. Hjemlen påtænkes udmøntet således, at bekendtgørelser udstedt med hjemmel i statsbyggeloven også kan omfatte ovennævnte bygninger, dog kun i de tilfælde, hvor den anslåede entreprisesum overstiger en vis mindstegrænse. Denne mindstegrænse vil i første omgang blive fastsat til 20 mio. kr. i bekendtgørelserne udstedt med hjemmel i statsbyggeloven. Hjemlen betyder endvidere, at bygninger og dertil knyttede anlæg, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, eller hvis drift skal finansieres helt eller delvist af regioner eller kommuner, kan omfattes af statsbyggeloven. Det vil betyde, at fx opførelse og ombygninger af regionalt byggeri, som primært er sygehuse, sundhedsklinikker og administrationsbygninger m.v. og dertil knyttede anlæg, kan være omfattet, ligesom opførelse og ombygninger af kommunalt byggeri som skoler, (dag)institutioner, biblioteker, administrationsbygninger m.v. kan være omfattet. Såfremt en kommune helt eller delvist skal finansiere driften af f.eks. et kulturhus, som er opført med private midler, vil opførelse af et sådant byggeri også kunne blive omfattet af statsbyggeloven. Byggeri efter lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om byfornyelse og udvikling af byer samt byggerier omfattet af lov om byfornyelse påtænkes ikke omfattet af bekendtgørelserne. Kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, vil dog ikke blive omfattet af krav om anvendelse af nøgletal. Det betyder, at nøgletalsbekendtgørelsen og de bestemmelser om anvendelse af nøgletal, som følger af bekendtgørelse om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP) og bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal, ikke vil finde anvendelse for kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud til drift eller anlæg fra regioner eller kommuner. Tilsvarende er det ikke hensigten, at bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger skal finde anvendelse. Som det fremgår af beskrivelserne af de enkelte bekendtgørelser i 2.1, omfatter statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser alene større byggerier. I de enkelte bekendtgørelser er der fastsat mindstegrænser for at sikre, at efterlevelse ikke medfører uforholdsmæssige byrder for bygherrerne. For byggerier, der ligger under mindstegrænserne, kan den regionale eller kommunale bygherre frit vælge, om og hvilke af statsbyggelovens værktøjer man ønsker at benytte i byggeprocessen. Fx anvender en række af landets kommuner allerede i dag totaløkonomiske beregninger i forbindelse med tilrettelæggelsen af deres byggerier. Ændringen vil blive evalueret to år efter ikrafttrædelsen. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører, at regioner og kommuner skal anvende visse af de værktøjer, der i medfør af statsbyggeloven med tilhørende bekendtgørelser sætter rammen for, hvordan organiseringen og kvaliteten af byggerier styres. Regioner og kommuner vil dermed få bedre mulighed for at agere som professionelle bygherrer, hvilket vil bidrage til at fremme en mere effektiv og omkostningsbesparende tilrettelæggelse af byggeprocessen ved de regionale og kommunale byggerier. Samtidig kan anvendelsen af bl.a. IKT bidrage til at rationalisere den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningen, da bygherren har alle relevante oplysninger om sin bygning tilgængelige og dermed let kan udarbejde fx vedligeholdelsesplaner, optimere arealudnyttelsen og udlevere relevante oplysninger om bygningen i forbindelse med ombygnings- og renoveringsopgaver. Lovforslaget vil derfor bidrage til på sigt at effektivisere og billiggøre byggeriet og den efterfølgende drift i kommunerne og regioner. Der vil ikke være negative administrative konsekvenser som følge af lovforslaget, da lovforslaget alene har betydning for større byggerier, hvor der vil være gevinster ved at anvende statsbyggelovens værktøjer. Her-

6 6 udover er der for flere af bekendtgørelserne fastsat bestemmelser om, at kravene ikke gælder, hvis det vurderes, at de vil medføre en uforholdsmæssig økonomisk belastning for bygherrerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes at gavne erhvervslivet i form af en øget udvikling af nye produkter, teknologier og samarbejdsformer, der kan øge produktiviteten og kvalitet i byggesektoren generelt. Erhvervslivet vil dermed kunne opleve positive økonomiske effekter af lovforslaget. 5. Administrative konsekvenser for borgere Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgere. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har forud for fremsættelse været sendt i høring hos [Advokatrådet, Akademisk Arkitektforening, Aalborg Kommune, Advokatsamfundet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arkitektforbundet, Banedanmark, BAT-Kartellet, Beredskabsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Bips, Boligselskabernes Landsforening, Brancheforeningen for bygningssagkyndige og energikonsulenter, Byfo, Byfornyelse Danmark, Bygherreforeningen i Danmark, Byggecentrum, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning, Byggeriets Evaluerings Center, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Byggesocietetet, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark Tekniske Universitet, Institut for byggeri og anlæg, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk Erhverv, Dansk Standard, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Landinspektørforening, DI, DI Byggematerialer, DI Videnrådgiverne, Digital Konvergens, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Domstolsstyrelsen, DSB, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Esbjerg Kommune, Finansministeriet, Foreningen af kommunale beredskabschefer, Foreningen af Rådgivende iører, Forsikring og Pension, Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste, Forsvarsministeriet, Frederiksberg Kommune, FødevareErhverv, Håndværksrådet, Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, iørforeningen i Danmark, IT- og Telestyrelsen, Justitsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Konstruktørforeningen, Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet, Københavns Ejendomme, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Landsbyggefonden, Lejeorganisationen BOSAM, Miljøministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Natur- og Miljøklagenævnet, Odense Kommune, Organisationen af Selvejende Institutioner, Praktiserende Landinspektørers Forening, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, Realdania, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland, Rigspolitiets Bygningsafdelingen, Rigsrevisionen, SBS Rådgivning A/S, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Skatteministeriet, Socialministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut, Transportministeriet, Træbranchens Oplysningsråd, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, VELTEK, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Århus Kommune]. 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindre udgifter Kommunerne og regionerne vil opleve en professionalisering af Negative konsekvenser/merudgifter

7 7 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet deres bygherrerolle, hvilket vil resultere i et billigere kommunalt og regionalt byggeri med færre fejl. Erhvervslivet vil opleve en øget produktivitet og kvalitet i byggesektoren. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget har ingen EU-retlige konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med ændringen af titlen på lov om statens byggevirksomhed er det tiltænkt, at loven skal benævnes lov om offentlig byggevirksomhed. Det skyldes, at såvel statens som regionernes og kommunernes byggeri som følge af forslaget kan blive omfattet af de administrative bestemmelser, der kan udstedes i medfør af loven. Til nr. 2 I den gældende lov om statens byggevirksomhed findes alene regler om det statslige byggeri. Det foreslås som noget nyt, at økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at lovens anvendelsesområde skal udvides således, at de administrative bestemmelser, der fastsættes med hjemmel i loven, også skal finde anvendelse for regioner og kommuner. Økonomi- og erhvervsministeren kan således bestemme, hvilke administrative bestemmelser, der skal finde anvendelse for bygninger og dertil knyttede anlæg opført eller på anden måde finansieret af region eller kommune. I overensstemmelse med kongelig resolution af 27. november 2001 om deling af By- og Boligministeriets ressort er det påtænkt, at bestemmelsen alene skal finde anvendelse for de bestemmelser, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Ligesom for det statslige byggeri vil reglerne omfatte regional og kommunal byggevirksomhed, herunder opførelse, om- og tilbygninger af bygninger og dertil knyttede anlæg. Kun kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, vil være omfattet af reglerne. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Det vil alene være byggerier af en vis størrelse målt efter byggeriets samlede entreprisesum, som påtænkes omfattet af disse regler. Entreprisesummen udgøres af de samlede omkostninger til byggeriet fratrukket eventuelle udgifter til erhvervelse af grund samt byggemodning. Denne mindstegrænse vil i første omgang blive fastsat til 20 mio. kr. i bekendtgørelserne udstedt med hjemmel i statsbyggeloven. Kommunalt og regionalt byggeri samt byggeri, som opføres helt eller delvist med lån eller tilskud fra regioner eller kommuner, vil ikke være omfattet af krav om anvendelse af nøgletal udstedt med hjemmel i denne

8 8 lov. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune. Det foreslåede stykke 1 omhandler tilfælde, hvor region eller kommune er bygherre. Ved dertil knyttede anlæg forstås anlæg, som ligger i tilknytning til den opførte bygning. Her er det i lighed med gældende ret i forhold til anlæg knyttet til statsligt byggeri hensigten, at f.eks. en skoles parkeringsplads eller boldbane kan blive omfattet af lov om det offentliges byggevirksomhed. Derimod vil anlægsarbejder som f.eks. havne, dæmnings-, tunnel-, brobygningsanlæg og jernbanespor ikke være omfattet. Det foreslåede stykke 2, 1. pkt. omhandler tilfælde, hvor region eller kommune ikke er bygherre, men finansierer et byggeri og dertil knyttede anlæg helt eller delvist ved enten lån eller tilskud. Lånet eller tilskuddet skal være direkte øremærket til det konkrete byggeri, førend loven kan finde anvendelse. Byggeri, som finansieres ved generelle tilskud, er ikke omfattet af loven. På det statslige område er fx bloktilskud karakteriseret som et generelt tilskud. Bygninger, der finansieres af kommune eller region ved enten lån eller tilskud, kan for eksempel være et kulturhus eller en sundhedsklinik. Ved finansiering af konkret byggeri ved lån eller tilskud er udgifter forbundet med løsøre ikke omfattet af loven. Ved løsøre skal forstås fysiske flytbare formuegenstande, dvs. møbler, maskiner, apparaturer, inventar, varelagre o.l., men ikke løsøre, der indgår som en fast bestanddel af fast ejendom. Det foreslåede stykke 2, 2. pkt. retter sig mod byggeri til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af regioner og kommuner. Som eksempel på udgifter til drift af institutioner kan nævnes løn til ansatte, udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser og betaling for brugen af bygningen. Blandt institutioner, som kan blive omfattet af loven, er børnehaver og plejehjem, hvor en kommune eller region helt eller delvist betaler den årlige drift. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Til 3 Den foreslåede bestemmelse om lovens territoriale gyldighed angiver, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland ved kongelig anordning med de tilpasninger, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. Dette svarer til den gældende lovs territoriale gyldighed.

9 9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om statens byggevirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, foretages følgende ændringer:»lov om statens byggevirksomhed m.v.«1. Lovens titel affattes således:»lov om offentlig byggevirksomhed«2. Efter 8 indsættes:» 8 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, hvor region eller kommune er bygherre. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan ligeledes bestemme, at regler, som udfærdiges i medfør af denne lov, skal være gældende for bygninger og dertil knyttede anlæg af en vis størrelse, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra region eller kommune. Det samme gælder bygninger til brug for institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af region eller kommune.«2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex Oil Denmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Liste over høringsparter for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer:

Liste over høringsparter for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer: Bilag til høringsbrev 8. maj 2013 J.nr. 2616/1729-0519 Side 1 Liste over høringsparter for høring vedr. udkast til bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer: Akademisk Arkitektforening

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af antal spørgsmål. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af antal spørgsmål. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af antal spørgsmål. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 17. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed

Læs mere

Staten ansætter ikke seniorer

Staten ansætter ikke seniorer Staten ansætter ikke seniorer Ud af 15.744 nyansatte i staten i 2009 havde 282 rundet de 60 år. I ministeriernes departementer blev der i 2009 ansat 11 personer på 60 år eller derover ud af 623 ansættelser.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 September 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN Regeringens finanslovforslag for 2003 viser, at der er afsat væsentligt færre statslige

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har:

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Høringsliste Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 3F Fagligt Fællesforbund Akademisk Arkitektforening Aalborg Universitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 130 Offentligt Fremsat den 2012 af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation HØRINGSLISTE 3F Advokatrådet Advokatsamfundet Akademikerne AK-samvirke Aktive Modstandsfolk Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Ankenævnet for Statens uddannelsesstøtteordninger Ankestyrelsen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-101-00004 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsen har modtaget høringssvar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Anerkendelsesordningen for statikere.

Trafik- og Byggestyrelsen har modtaget høringssvar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Anerkendelsesordningen for statikere. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement (BR15) bilag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

A. Statslige myndigheder. 1. Beskæftigelsesministeriet. 2. Finansministeriet. Med kritik, henstilling mv. Uden kritik, henstilling mv.

A. Statslige myndigheder. 1. Beskæftigelsesministeriet. 2. Finansministeriet. Med kritik, henstilling mv. Uden kritik, henstilling mv. FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING Tabel (uanset oprettelsestidspunkt) afsluttet i perioden. januar. december, fordelt på hovedmyndighed og resultatet af ombudsmandens behandling af sagen Tabel : Alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2009/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0017412 Fremsat den

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og almene byg- og driftsherrer) følge de nye IKTbekendtgørelser - ved civilingeniør Morten Steffensen, Bygningsstyrelsen g 1 Bygningsstyrelsen Styrelse under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Forslaget er sendt i høring den 7. juli 2010 med høringsfrist den 16. august til i alt 170 myndigheder, organisationer m.v.

Forslaget er sendt i høring den 7. juli 2010 med høringsfrist den 16. august til i alt 170 myndigheder, organisationer m.v. Boligudvalget 2010-11 L 40 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende L 40 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Advokatfirma DLA Nordic A/S E-mail: hans.abildstrom@dlanordic.dk Advokatfirmaet Jonas Bruun E-mail: jb@jblaw.dk Advokatfirmaet,

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Lovforslaget har været sendt i høring hos de organisationer, ministerier og styrelser, som er nævnt sidst i notatet.

Lovforslaget har været sendt i høring hos de organisationer, ministerier og styrelser, som er nævnt sidst i notatet. Boligudvalget (2. samling) L 46 - Bilag 2 Offentligt 7. marts 2005 /ebst Høringsnotat vedrørende høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om kommuners og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet) Eksempler på gældende direktiver, love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger samt forskrifter og bestemmelser i øvrigt gældende for SEA-bygninger pr. 1. marts 2014 Listen er ikke udtømmmende. Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001, august 2000 #$% %% &'$% %( ( )*+,---. /0 1/ 2 & 32 411

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer:

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer: Miljøudvalget 2011-12 L 14 Bilag 1 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. 001-05911 Ref. Lejni / mekba Den 5. oktober 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere