Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune December 2003

2 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Hjælperedskaber til sagsbehandling Bevillingskriterier Akut bevilling af hjælpemidler Forbrugsgoder Bevillings og indstillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Hovedområde med tilhørende kvalitetsområder og produkttyper Standardsortiment Læsevejledning Hovedområde: Behandling og træning Tryksårsforebyggende Hjælpemidler...14 Seksuelle hjælpemidler...18 Tøj og Sko...20 Urinabsorberende hjælpemidler...22 Hovedområde: Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler i forhold til personlig pleje...25 Hovedområde: Mobilitetshjælpemidler Ganghjælpemidler...33 Forflytningshjælpemidler...44 Hovedområde: Hjælpemidler i husholdningen Madlavningshjælpemidler...48 Spise drikkehjælpemidler...52 Hovedområde: Indretning og tilpasning af boliger og andre lokaler Hjemmets indretning...55 Senge og sengeudstyr...61 Hovedområde: Kommunikation, information og varsling Information...65 Kommunikation...70

3 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Alarm-systemer...85 Hovedområde: Håndtering af produkter og varer Hjælpemidler som understøtter og erstatter hånd- og fingerfunktion og hjælpemidler til udvidet rækkevidde...88 Hjælpemidler til fjernkontrol af omgivelser...91 Hjælpemidler til håndtering af emballage...94 Hjælpemidler: Tænd og sluk ure...96 Hjælpemidler til fastgørelse af produkter...98 Transporthjælpemidler...100

4 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December FORORD Kvalitetsstandarderne udgør det grundlæggende styringsredskab på hjælpemiddelområdet under hensynstagen til den aktuelle lovgivning. Målet er, at der træffes ensartede afgørelser om hjælpemidler til borgere med samme behov i hele kommunen. Dette skal ske på baggrund af en visitationspraksis, der på en gang er ensartet, og som samtidig er så fleksibel, at der tages højde for borgernes individuelle behov. Kvalitetsstandarderne sikrer et ensartet serviceniveau på hjælpemiddelområdet for alle borgere uanset boform og bopæl indenfor Københavns Kommune. Kvalitetsstandarderne skal til enhver tid understøtte den gældende ældrepolitik og de afsatte økonomiske ressourcer. Kvalitetsstandarderne skal løbende revurderes og videreudvikles i lyset af faglige erfaringer og politiske beslutninger på området. Formålet med bevilling af hjælpemidler er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Kvalitetsstandarderne er et visitationsredskab for de faggrupper, der bevilger hjælpemidler på Pensions- og Omsorgskontorer, samt for personalegrupper på plejehjem og træningscentre. Kvalitetsstandarderne kan sikre et ensartet kvalitetsniveau i sagsbehandlingen og et ensartet serviceniveau i bevillingen af hjælpemidler i Københavns Kommune. Kvalitetsstandarderne skal medvirke til at sikre et synligt kvalitetsniveau, således at alle faggrupper, der er i kontakt med ældre borgere, kan informere om hjælpemiddelområdet og kommunens service på området. Kvalitetsstandarderne beskriver de tekniske hjælpemidler. Oplægget vedrører dermed ikke individuelle kropsbårne hjælpemidler, sygeplejeartikler eller hjælpemidler, der tildeles som led i en hospitalsbehandling. Bevillingen af et hjælpemiddel skal ske med afsæt i det gældende værdigrundlag, som omfatter tillid, respekt, ligeværdighed og dialog. Bevillingen skal også tage afsæt i en omsorgsfilosofi, der vægter borgerens motivation for at forblive selvhjulpen og aktiv i forhold til de opgaver, som borgeren skal klare i hverdagen. Kvalitetsstandarderne skal ses i sammenhæng med de kvalitetsstandarder, der er udviklet indenfor det øvrige ældreområde. For at sikre et redskab, der giver grundlag for en ensartet visitationspraksis, skal kvalitetsstandarderne ses i sammenhæng med Fælles Sprog på ældre- og handicapområdet herunder den funktionsvurdering, som er indeholdt i Fælles Sprog. Fælles Sprog er udviklet af Kommunernes Landsforening til brug i kommunerne på ældreområdet. Udgangspunktet for bevillingen af et hjælpemiddel er funktionsvurderingen - herunder en grundig afdækning af borgerens funktionsevne, fysisk, psykisk og socialt set i en helhed og ud fra borgerens aktuelle situation. Beskrivelsen af borgerens funktionsniveau tjener som forvaltningens dokumentation for at tildele et hjælpemiddel til borgeren.

5 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Kvalitetsstandarderne er skrevet i en bredt sammensat gruppe med deltagere fra bestiller- og udførerenheder samt konsulenter fra den centrale Bestillerstab. 1. HJÆLPEREDSKABER TIL SAGSBEHANDLING Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder tager udgangspunkt i servicelovens 97 og 98. Derudover er der fastsat nærmere regler i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 123 af 19. februar 1998 om ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens 97 og 98. Socialministeriets vejledning nr. 52 af 5. marts 1998 omhandler bestemmelserne i servicelovens om støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, køb af bil, boligindretning og tilskud til individuel befordring. Loven er en rammelov. Dette betyder, at der er udstukket rammer, som kommunen arbejder ud fra. Selve afgørelsen beror på et individuelt skøn i den enkelte sag ud fra de nødvendige oplysninger, der er indhentet til at belyse sagen. Målet med lovgivningen er et "samfund for alle". Dette udspringer af et nyt handicapbegreb, der lægger vægt på de barrierer i det samfund, et menneske med funktionsnedsættelser støder imod. Handicappolitikken får herved fokus både på behovet for støtte til den enkelte og behovet for at ændre og tilpasse omgivelserne samt aktiviteter i samfundet (se Jensen, Else Marie: Metodebog i hjælpemiddelformidling, 2003, Munksgaard). Lovgivningen om hjælpemidler hviler på fem overordnede principper (Jvf. Metodebog i hjælpemiddelformidling, kap. 2.). Solidaritetsprincippet. Med dette princip menes, at hjælpen til handicappede finansieres kollektivt og tildelingen er uafhængig af indkomst. Solidariteten er hermed et afgørende grundlag for den offentlige forpligtigelse over for mennesker med et handicap Sektoransvarlighedsprincippet. Med dette princip menes, at de enkelte sektorer i sundhedsvæsenet har hvert deres ansvar på hjælpemiddelområdet. Således har H:S ansvaret for udlevering af hjælpemidler i forbindelse med behandling og genoptræning efter behandling eller udskrivningsbetingede hjælpemidler. Sundhedsforvaltningen har ansvaret for bevilling og tildeling af hjælpemidler i øvrige situationer Subsidaritetsprincippet. Med dette princip menes, at det skal afklares om et ansøgt hjælpemiddel vil kunne bevilges ud fra en anden lovgivning end Lov om social service. Det skal med andre ord afklares om der er anden lovgivning, der går forud for Lov om social service

6 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Kompensationsprincippet. Med dette princip menes, at man kompenseres for det handicap man har gennem valget af et egnet hjælpemiddel. Hvis hjælpemidlet har funktioner ud over at kompensere for et handicap kan der fastsættes egenbetaling for denne del af hjælpemidlet/forbrugsgodet Mindsteindgrebsprincippet. Med dette princip menes, at hjælpemidlet, der bevilges til en borger, passer til borgerens behov. Der må ikke foretages mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til at opfylde behovet for kompensation. Kvalitetsstandarderne udgør sammen med kommunens andre informationskilder grundlaget for at kunne håndtere lovgivningen i sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet. Øvrige informationskilder til håndtering af lovgivningen De andre informationskilder på hjælpemiddelområdet i Københavns Kommune, er først og fremmest: FAKIR Københavns Kommunes elektroniske vejledning for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Systemet opdateres løbende og fremsøges via Schultz`s informationssystem Fakir. Fakir indeholder lovstof, bekendtgørelse, Socialministeriets afgørelser og kriterier for bevilling af hjælpemidler. Herudover er anført forretningsgange på konkrete områder. Fakir supplerer kommunens kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet og anvendes i konkrete sagsbehandlingssituationer. Taksthåndbogen Af yderligere materiale til brug for behandling af sager findes en taksthåndbog, hvor fastsatte takster og prisaftaler fremgår. Taksthåndbogen vedrører personlige hjælpemidler. Taksthåndbogen kan rekvireres på Hjælpemiddelcentret. Produktnummeroversigt Der eksisterer ligeledes en produktnummeroversigt i papirudgave, der løbende opdateres. Produktnummeroversigten rummer en oversigt over alle de hjælpemidler, som er blevet bevilget i kommunen. Den rummer endvidere en oversigt over de hjælpemidler, der føres som standardlagervarer i kommunen. Hjælpemiddelinstituttets database Endelig er kommunen tilmeldt Hjælpemiddelinstituttets database, som indeholder en oversigt over ISO klassificerede hjælpemidler. 2. BEVILLINGSKRITERIER På hjælpemiddelområdet er de grundlæggende visitationskriterier begrundet i lovgivningen. Dette er først og fremmest varigheds-princippet. Hjælpemidler tildeles personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Heri ligger dels, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold, dels at der i lang tid fremover skal være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.

7 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet. Væsentlighedskriteriet beror på en konkret skønsmæssig vurdering af den enkelte ansøgning i forhold til ansøgerens samlede funktionsniveau og livssituation i øvrigt. Det beror således på en konkret individuel vurdering, hvorvidt et ansøgt hjælpemiddel eller forbrugsgode i væsentlig grad vil kunne afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler bevilges ud fra princippet om at de skal være bedst og billigst. Hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalhjælp. Kommunen kan til opfyldelse af princippet om bedst og billigst hjælpemiddel indgå aftaler med firmaer om køb af hjælpemidler. Kommunen kan på denne baggrund fastsætte et standardsortiment af hjælpemidler. Hjælpemidler kompenserer for en manglende eller tabt funktionsevne. I bevillingen af et hjælpemiddel indgår vurderingen af det enkelte hjælpemiddels mulighed for at virke kompenserende for borgeren. Heri indgår en konkret vurdering af borgerens samlede livssituation og individuelle behov i forhold til at kunne opretholde aktiviteter og hverdagen. Hjælpemidler har også et forebyggende sigte, dvs. at der ved bevillingen tages højde for, at borgerens funktionsniveau ikke forværres ved forkert brug af hjælpemidlet eller ved et forkert bevilget hjælpemiddel. Det forebyggende sigte skal også sikre, at borgeren ved brug af hjælpemidlet kan bevare sin selvstændige livsførelse og derved kan forblive i stand til at klare dagligdagsfærdigheder. Dermed forhindres eller udsættes, at yderligere hjælp bliver nødvendig. Det forebyggende sigte kan dog aldrig alene være en begrundelse for at bevilge et hjælpemiddel. En hjælpemiddelafgørelse indeholder en vurdering af eventuelle optræningsmuligheder. En række hjælpemidler kræver at særlige bevillingskriterier er opfyldt, for at hjælpemidlet som udgangspunkt bevilges. Der kan herudover være behov for vurdere borgerens samlede livssituation og behov. Særlige bevillingskriterier kan være: indhentelse af særlig ekspert viden/ dokumentation, fx lægeerklæring, synstest, o.lign. dokumenterede specifikke funktionsnedsættelser. Eksempelvis gælder for bevilling af større mobilitetshjælpemidler, at ansøgeren skal være svært ganginvalideret eller have en så dårlig lunge og/eller hjertefunktion, at ansøgeren er ude af stand til at gå ved egen hjælp, selv over kortere afstande. Ansøgerens kørselsbehov skal herudover tages med i betragtning ved valg af hjælpemiddel. Der forudsættes afprøvning i Hjælpemiddelcentret ved bevilling af større mobilitetshjælpemidler. Såfremt Hjælpemiddelcentrets ergoterapeut ønskes inddraget i afprøvningen, kan der træffes aftale herom. Ovenstående er kun medtaget som eksempel. Særlige bevillingskriterier er beskrevet nærmere i FAKIR. Når det gælder afprøvning af hjælpemidler, kan dette i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at foretage i borgerens hjem med deltagelse af terapeut eller hjemmeplejen.

8 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December AKUT BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER I en række tilfælde er der behov for en akut bevilling og leverance af hjælpemidler for at forhindre forværring af tilstand eller hindre hospitalsindlæggelse. Dette drejer sig blandt andet om: tryksårsaflastende hjælpemidler nødvendige for forebyggelse og behandling af tryksår hjælpemidler nødvendige for at uhelbredeligt syge og døende borgere får mulighed for at dø i eget hjem rygeforklæde (førstegangshenvendelser) nødkald, fx (til at forhindre indlæggelse på hospital) gassager. 4. FORBRUGSGODER Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Et forbrugsgode kan have en specifik funktion til at kompensere for en nedsat eller tabt funktionsevne og kan dermed fungere som et hjælpemiddel. Støtten ydes i disse tilfælde til køb af et forbrugsgode, og brugeren får ejendomsretten til produktet. Der er egenbetaling på et forbrugsgode. Forbrugsgoder er fx husholdningsredskaber, køkkenmaskiner, vaskemaskine, tørretumler, opvaskemaskine, computer. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, og som normalt findes i alle hjem. Dette er fx alm. stole, borde, telefon, tv, video m.m. Begrebet "sædvanligt indbo" ændrer sig i takt med den almindelige samfundsudvikling. Nærmere oplysning om forbrugsgoder, der normalt indgår som sædvanligt indbo, kan findes på FAKIR. Afgrænsningen af om et hjælpemiddel skal bevilges som et forbrugsgode, herunder evt. som sædvanligt indbo er en vigtig afklaring i sagsbehandlingen, der indeholder en vis grad af skøn. 5. BEVILLINGS OG INDSTILLINGSKOMPETENCE Med henblik på at sikre borgeren en effektiv og kvalificeret visitation af hjælpemidler opereres der med to former for kompetence indenfor hjælpemiddelområdet: bevillingskompetence og indstillingskompetence.

9 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Bevillingskompetence Bevillingskompetencen til hjælpemidler for borgere i eget hjem ligger i Pensions og Omsorgskontoret. Det anbefales, at overflytning af bevillingskompetence til borgere på plejehjem sker gradvist i takt med, at bestiller-udfører-modellen indføres på plejehjemmene. I den mellemliggende periode skal plejehjemmene anvende de udarbejdede kvalitetsstandarder og anvende standardskabeloner til dokumentation. Det sikres fortsat, at terapeuter på plejehjem eller træningscentre inddrages i opgavevaretagelsen og gives indstillingskompetence. Der kan indgås en kontrakt mellem Pensions- og Omsorgskontoret og de lokale plejehjem angående opgavefordelingen. Indstillingskompetence I Københavns kommune kan udvalgte hjælpemidler bevilges efter indstilling fra gruppeledere, visitatorer, forebyggere eller administrative medarbejdere tilknyttet hjælpemiddelgruppen på Pensions- og Omsorgskontorerne. Dette er med henblik på at øge det tværfaglige samarbejde og nedbringe ventetiden på hjælpemidler. Faggrupper gives indstillingsretten til hjælpemidler i mindre komplicerede sager. Konkret betyder det, at disse grupper kan indstille et antal på forhånd definerede hjælpemidler til administrativ bevilling hos hjælpemiddelgruppen. Det er væsentligt, at der etableres et tværfagligt samarbejde omkring den opfølgende indsats i forhold til korrekt anvendelse, instruktion, o.lign. Det sikres, at hjælpemidlet bruges efter hensigten herunder at hjælpemidler afleveres tilbage gennem en skærpelse af tilbagemeldingspligt fra visitatorer, hjemmeplejen og plejehjem til det bevilgende personale på Pensions- og Omsorgskontorerne. 6. SAGSBEHANDLINGSFRISTER Med henblik på at sikre kortest mulig sagsbehandlingsfrist for tekniske hjælpemidler opereres der i kommunen med tre sagstyper administrative, lettere og komplicerede sagstyper. Sagstyper Administrativt behandlede sager: hjælpemidler søgt via 97 ansøgning/indstilling fra samarbejdspartnere hjælpemidler, hvortil der er givet indstillingsssret kræver ingen eller begrænset indhentelse af yderligere information kræver ingen eller begrænset inddragelse af terapeutisk kompetence Eks. Borgeren har afprøvet hjælpemiddel i forbindelse med ophold på træningscentrer eller hospital, hvorfra der er kommet en indstilling til et hjælpemiddel. Dokumentation fyldestgørende. Sagsbehandlings frister 1 uge

10 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Lettere sager: hjælpemidler anmodet via indstilling eller 97 ansøgning kræver indhentning af yderligere information, som kan rekvireres internt i forvaltningen eller via telefonopringning til borger Eks. Borgeren og boligen er kendt og behovet afdækket i forbindelse med tidligere ansøgninger om hjælpemidler eller hjemmepleje. Dokumentation er fyldestgørende. Komplicerede sager: hjælpemidler og boligændringer anmodet ved 97/98 eller 102 ansøgning kræver eksempelvis: hjemmebesøg afprøvning indhente oplysninger eller tilladelse fra andre instanser 1-2 uger 4 uger Eks. Borgerens behov er ikke kendte eller fuldstændigt afdækkede. Der skal indhentes supplerende ekspertviden i denne forbindelse. Ventebrev: Med udgangspunkt i retssikkerhed lovens 3 skal borgeren oplyses om ventetid på bevilling af hjælpemidler. Der afsendes i Københavns Kommune ventebrev senest 1 uge efter modtagelse af ansøgning om hjælpemidler. Ventebrev sendes kun i de tilfælde hvor den forventede ventetid for første kontakt, i form af bevillingsskrivelse, telefonisk kontakt eller hjemmebesøg, forventes at overstige 2 uger. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have mundtlig eller skriftlig besked om, hvornår han eller hun kan forvente en afgørelse. Afslag: Afslag kan gives mundtligt. Dog kan borgeren forlange en skriftlig begrundelse, hvis borgeren ikke får bevilget det ansøgte. Et skriftligt afslag skal indeholde en begrundelse, og borger skal herudover oplyses om ret og pligt. Der vedlægges altid klagevejledning. Der bør endvidere, hvis muligt, oplyses om andre løsningsmuligheder i afslagsskrivelsen. Partshøring: Der skal foretages partshøring især, hvis der foreligger oplysninger, der er til ugunst for borgeren og af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

11 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December HOVEDOMRÅDE MED TILHØRENDE KVALITETSOMRÅDER OG PRODUKTTYPER Kvalitetsstandarderne for tekniske hjælpemidler omfatter 7 hovedområder: Hjælpemidler til behandling og træning Hjælpemidler til personlig pleje Mobilitetshjælpemidler Hjælpemidler i husholdningen Hjælpemidler til indretning og tilpasning af bolig og andre lokaler Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Hjælpemidler til håndtering af produkter og varer Hvert hovedområder indeholder en række kvalitetsområder. Kvalitetsområderne beskriver målgruppe og faglige- og organisatoriske mål for tildelingen af hjælpemidlet. Endvidere er kvalitetsmål for borgeren beskrevet. Indenfor de enkelte kvalitetsområder beskrives de produkt- eller hjælpemiddeltyper, der kan bevilges. Ved bevilling af en specifik hjælpemiddeltype skal denne leve op til kvalitetsmål for kvalitetsområdet. I kvalitetsstandarden beskrives endvidere særlige og afledte forhold, der skal tages højde for i sagsbehandlingen. Det skal nævnes, at arbejdsmiljølovgivningen foreskriver, at der findes brugsansvisning for tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber på arbejdsstedet som beskriver anvendelse, vedligeholdelse og pasning. 8. STANDARDSORTIMENT Hjælpemiddelcentrets standardsortiment dækker de mest almindelige hjælpemidler, som, fx senge, rollatorer, almindelige manuelle kørestole, toiletforhøjere, lifte og en række småhjælpemidler, puder, madrasser mv. De hjælpemidler, der indgår i standard sortimentet, kan leveres fra Hjælpemiddelcentrets lager her og n. Hvis der er flere produkter, som dækker samme behov, kan man ikke forvente, at samtlige produkttyper eller nyeste modeller er på lager. De prisaftaler, der indgås på standardsortimentet, er væsentligt bedre, end for hjælpemidler indkøbt individuelt. Derfor er det vigtigt, at der i videst muligt omfang anvendes standardhjælpemidler eller alternativt brugte individuelt indkøbte hjælpemidler, som allerede findes på Hjælpemiddelcentrets lager. 9. LÆSEVEJLEDNING Læsevejledning til kvalitetsstandarderne : Kvalitetsstandarderne er opbygget efter ISO-kvalifikationen: ISO 999 Tekniske hjælpemidler til handicappede. I øjeblikket er ISO Standardens anvendelsesområde begrænset til de tekniske hjælpemidler, der hovedsageligt benyttes individuelt.

12 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Kvalitetsstandarderne er (ligesom ISO kvalifikationen) opbygget af 3 hierarkiske niveauer : Hovedområde defineres som en samling af beslægtede hjælpemidler Kvalitetsområde defineres som en familiær gruppe hjælpemidler under hovedområdet Undergruppe defineres som en specifik type hjælpemidler under kvalitetsområdet Hvert hovedområde, kvalitetsområde eller undergruppe består af en kode og et navn. F.eks.: Hovedområde 12 Mobilitetshjælpemidler Kvalitetsområde Ganghjælpemidler Undergruppe Underarmsstokke Hovedområderne er ikke defineret yderligere, men fungerer som overskrifter over kvalitetsområderne og grupperne. Kvalitetsmråderne heri er beskrevet hvilke områder indenfor hovedområdet - der er medtaget i den overordnede beskrivelse. F.eks. 12 (03,06,09,15,30) Ganghjælpemidler. Derefter er beskrevet Formålet med området, Målgruppen, Mål for kvalitetsområdet osv, som er vejledende for sagsbehandlingen. Undergrupperne beskriver hvilke hjælpemidler, der kan bevilges. Hvilke Særlige forhold man skal være opmærksom på inden bevilling og hvilke en bevilling af denne type hjælpemiddel kan medføre, og som man skal være opmærksom på. (F.eks. fjernelse af dørtrin ved bevilling af rollator). Enhver bevilling af et hjælpemiddel skal leve op til målene beskrevet i det tilhørende kvalitetsområde. Et eksempel på, hvordan Kvalitetsstandarden bruges: Sagen omhandler en borger, der er gangbesværet og ikke længere kan færdes sikkert alene. Udgangspunktet er en mobilitetsproblematik svarende til Kvalitetsstandardens: Hovedområde 12 mobilitetshjælpemidler, Kvalitetsområde Ganghjælpemidler 12 (03,06,07,15,18,21,24,39). (Koderne henviser til de Områder af ganghjælpemidler, der er omfattet i Kvalitetsstandarden). 1.a. Borgerens problematik skal være i overensstemmelse med Kvalitetsområdets formål: At kompensere for borgerens nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne i forbindelse med gangfunktion. 1.b. Borgerens problematik skal være i overensstemmelse med Kvalitetsområdets målgruppe: Borgere med nedsat gangfunktion. Den videre sagsbehandling skal være i overensstemmelse med de beskrevne: Mål for kvalitetsområdet, Opfølgningsmetoderne samt de Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet.

13 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Næste skridt er en Funktionsvurdering d.v.s. afdækning af borgerens funktionsevne både fysisk, psykisk og socialt set i en helhed udfra borgerens aktuelle situation. Funktionsvurderingen tjener som: 3.a. forvaltningens dokumentation for tildeling af et hjælpemiddel til borgeren og som 3.b. udgangspunkt for valg af Produkt/Undergruppe. Udfra Funktionsbeskrivelsen vurderes det i eksemplets tilfælde, at borgeren har behov for et ganghjælpemiddel, som håndteres med en arm svarende til: Område Kvalitetsstandardens område omfatter fem Undergrupper: , , , og Udfra de fem Undergrupper vurderes i eksemplets tilfælde, at Undergruppe Albuestok vil være det bedst egnede hjælpemiddel. Kvalitetsstandarden giver en beskrivelse af hjælpemiddeltypen, Særlige og afledte forhold: : Har stokkeben, håndtag og armbøjle til underarmstøtte. Særlige forhold: Hjemmebesøg foretages, hvis borgeren ikke er kendt m.h.p. måltagning i.f.t. højdeindstilling af stokken samt gribefunktion. Evt. afprøvning. : Evt. fjernelse af løsetæpper samt dørtrin. Evt. opsætning af greb. Evt. foretage telefonisk opfølgning via samarbejdspartner. Tilbehør Afslutningsvis vurderes det om et af HMC s Standard produkter kan benyttes eller om der skal rekvireres et individuelt indkøb ved valgt forhandler. Der henvises til brug af HMI Hjælpemiddelbasen

14 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December HOVEDOMRÅDE: BEHANDLING OG TRÆNING Navn på kvalitetsområde Formål Tryksårsforebyggende Hjælpemidler 03 (27) At forebygge og behandle tryksår. Mål for kvalitetsområdet Opfølgningsmetoder, der relaterer sig specielt til kvalitetsområdet Borgere, der er i risiko for at udvikle eller allerede har tryksår. Faglige kvalitetsmål Hjælpemidlet tildeles ud fra en opdateret viden om forebyggelse og behandling på tryksårsområdet, herunder anvendelse af et anerkendt scoresystem. At motivere borgeren til forståelse for og aktiv medvirken til behandling og forebyggelse samt brug af hjælpemidlet. Der sikres løbende opfølgning af hjælpemidlets funktion og effekt. Behov for tilpasning vurderes individuelt ved tildeling af hjælpemidlet. Borgerens kvalitetsmål Borgeren oplever, at gener mindskes/afhjælpes. Borgeren får relevant viden om forebyggelse af og risiko for udvikling af tryksår og herved bliver i stand til aktivt at medvirke til forebyggelse og behandling. Borgeren er motiveret og oplever en forståelse for den iværksatte indsats. Organisatoriske kvalitetsmål Samarbejdspartnere, der kommer i borgerens hjem, skal være med til at følge op på at hjælpemidlet aflaster og forebygger. Sagsbehandlingen af hjælpemidlet er altid at betragte som en hastesag.

15 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Ansvarlig leder for kvalitetsområdet Der sikres løbende opfølgning af hjælpemidlets funktion og effekt ved koordineret, tværfaglig indsats. Opfølgningen vurderes individuelt. Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet Henvisning til andre relevante kvalitetsområder Pensions- og Omsorgschef. For udredning og anbefaling af behandling samarbejdes der med Sårhelingscentret på Bispebjerg Hospital. Se produktgrupper. OMRÅDE Hjælpemidler til cirkulationsbehandling Produkt Kompressionsudstyr, fx Flowtron-pumpe Undergruppe Diverse typer af pulserende kompressionspumper til reducering af ødemgener hos borgere med, fx lymfeødem, venøse ødemer, varicer, og bensår. Som separat tilbehør bestilles manchetter til arm og/eller ben. Særlige forhold Så længe pumpen anvendes i et behandlingsforløb er Flowtron-pumpen et behandlingsredskab, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet, jf. Indenrigsministeriets cirkulære af 20. februar Ved en varig tilstand kan Flowtron-pumpen ydes som hjælpemiddel efter 97, såfremt borgerens lidelse ikke kan tilgodeses med kompressionsstrømper. Se i øvrigt Fakir Borgeren, pårørende og hjemmeplejen skal instrueres i korrekt brug af hjælpemidlet.

16 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December OMRÅDE Tryksårsforebyggende hjælpemidler Produkt Tryksårsforebyggende puder Undergruppe Tryksårsriskoen vurderes ud fra kriterierne: lav-, middel og højrisiko. Pudernes behandlingseffekt inddeles efter samme kriterier. Lavrisiko: Konturformet skum, vaffelskåret skum, viscoelastisk skum, gelépude med hukommelse Middelrisiko: Vaffelskåret skum, viscoelastisk skum, statisk luftpuder, dynamisk luftpuder, gelépuder uden hukommelse, vandpuder Højrisiko: statisk luftpuder, dynamisk luftpuder Særlige forhold Lavrisiko: I stand til at tilpasse siddestilling, ikke i risko for tryk, bevidst. Middelrisiko: I stand til at tilpasse siddestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Højrisiko: Ikke i stand til at tilpasse siddestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Se Oversigt over siddepuder, Vestsjællands Amt Hjælpemiddelcentral Vurdering varetages i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Borgeren, pårørende og hjemmeplejen skal instrueres i daglig positionering og forflytning. Indsigt og korrekt brug af hjælpemidlet er nødvendig for behandlingen. OMRÅDE Tryksårsforebyggende hjælpemidler Produkt Tryksårsforebyggende madrasser og liggeunderlag Undergruppe Tryksårsriskoen vurderes ud fra kriterierne: lav-, middel og højrisiko. Madrassernes behandlingseffekt inddeles efter samme kriterier. Lavrisiko: Vaffelskåret skum, viscoelastisk skum Middelrisiko: Vaffelskåret skum, viscoelastisk skum, statisk luftmadrasser, dynamisk luftmadrasser, vandmadrasser Højrisiko: Statisk luftmadrasser, dynamisk luftmadrasser. Særlige forhold Lavrisiko: I stand til at tilpasse liggestilling, ikke i risko for tryk, bevidst. Middelrisiko: I stand til at tilpasse liggestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Højrisiko: Ikke i stand til at tilpasse liggestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Vurdering varetages i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Borgeren, pårørende og hjemmeplejen skal instrueres i daglig brug og forflytning. Indsigt og korrekt brug af hjælpemidlet er nødvendig for behandlingen. Ved brug af dynamiske luftmadrasser er undervisning og supervision af pårørende og plejepersonale nødvendig. Foretages i samarbejde med eksterne firmakonsulenter.

17 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December OMRÅDE Tryksårsforebyggende hjælpemidler Produkt Specielt tryksårsforebyggende udstyr Undergruppe Tryksårsrisikoen vurderes ud fra kriterierne: lav-, middel og højrisiko. Kontaktfladetryk måles med trykmålingsudstyr, der viser, hvordan trykket fordeler sig under borgeren. Målingen vises grafisk på en computerskærm. Kan bruges både ved måling liggende og siddende. Særlige forhold HMC kan ikke stille trykmålingsudstyr til rådighed. Der henvises til eksterne samarbejdspartnere/hjælpemiddelfirmaer. HMC kan forestå kontakten. Målingen foretages enten på HMC eller i hjemmet. Konsulenthonorar betales af lokalkontoret.

18 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Navn på kvalitetsområde Formål Seksuelle hjælpemidler (03.54) At borgere, der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan bibeholde et seksualliv ved anvendelse af relevant hjælpemiddel. Målgruppe Borgere, der som følge af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opretholde et seksualliv. Mål for kvalitetsområdet Faglige kvalitetsmål Hjælpemidlet bevilges ud fra en opdateret viden om tilgængelige hjælpemidler på området. Sikre, at borgeren er gjort opmærksom på muligheden for at få bevilget seksualunderstøttende hjælpemidler. Speciel når dette ikke er det primære problem. Borgerens kvalitetsmål Borgeren oplever, at problemet afhjælpes. Borgeren oplever, at rådgivning vedrørende hjælpemidlet gives, så borgerens blufærdighed respekteres. Organisatoriske kvalitetsmål Opfølgningsmetoder, der relaterer sig specielt til kvalitetsområdet Opfølgning aftales individuelt. Ansvarlig leder for kvalitetsområdet Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet Pensions- og Omsorgschef. De forskellige patientforeninger. Henvisning til andre relevante kvalitetsområder Stimulatorer se Brusere se Siddepudder se

19 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Rygpudder/underlag se Senge se 18.12

20 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Navn på kvalitetsområde Formål Målgruppe Mål for kvalitetsområdet Tøj og Sko 09 (03) At tilgodese borgerens behov for særlige beklædningsgenstande i forbindelse med brug af hjælpemidler og til beskyttelse af borgeren. Borgere med behov for særlig beklædning i forbindelse med brug af hjælpemidler, hvor almindelig beklædning ikke kan tilgodese dette behov. Faglige kvalitetsmål At der ydes råd og vejledning til borgeren i forhold til tilpasning af almindelige beklædningsgenstande. Borgerens kvalitetsmål At borgeren oplever, at de særlige beklædningsgenstande giver sikkerhed og tryghed. At borgeren oplever, at de særlige beklædningsgenstande understøtter borgerens aktiviteter. Organisatoriske kvalitetsmål Samarbejdspartnere, der kommer i borgerens hjem, skal motivere til brugen af hjælpemidlet. Opfølgningsmetoder, der relaterer sig specielt til kvalitetsområdet Ansvarlig leder for kvalitetsområdet At følge op på om den særlige beklædningsgenstand virker efter hensigten for borgeren. At følge op på om kvaliteten af produkterne af de særlige beklædningsgenstande lever op til gældende regler. Pensions- og Omsorgschef. Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet Henvisning til andre relevante kvalitetsområder

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere