Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune December 2003

2 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Hjælperedskaber til sagsbehandling Bevillingskriterier Akut bevilling af hjælpemidler Forbrugsgoder Bevillings og indstillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Hovedområde med tilhørende kvalitetsområder og produkttyper Standardsortiment Læsevejledning Hovedområde: Behandling og træning Tryksårsforebyggende Hjælpemidler...14 Seksuelle hjælpemidler...18 Tøj og Sko...20 Urinabsorberende hjælpemidler...22 Hovedområde: Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler i forhold til personlig pleje...25 Hovedområde: Mobilitetshjælpemidler Ganghjælpemidler...33 Forflytningshjælpemidler...44 Hovedområde: Hjælpemidler i husholdningen Madlavningshjælpemidler...48 Spise drikkehjælpemidler...52 Hovedområde: Indretning og tilpasning af boliger og andre lokaler Hjemmets indretning...55 Senge og sengeudstyr...61 Hovedområde: Kommunikation, information og varsling Information...65 Kommunikation...70

3 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Alarm-systemer...85 Hovedområde: Håndtering af produkter og varer Hjælpemidler som understøtter og erstatter hånd- og fingerfunktion og hjælpemidler til udvidet rækkevidde...88 Hjælpemidler til fjernkontrol af omgivelser...91 Hjælpemidler til håndtering af emballage...94 Hjælpemidler: Tænd og sluk ure...96 Hjælpemidler til fastgørelse af produkter...98 Transporthjælpemidler...100

4 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December FORORD Kvalitetsstandarderne udgør det grundlæggende styringsredskab på hjælpemiddelområdet under hensynstagen til den aktuelle lovgivning. Målet er, at der træffes ensartede afgørelser om hjælpemidler til borgere med samme behov i hele kommunen. Dette skal ske på baggrund af en visitationspraksis, der på en gang er ensartet, og som samtidig er så fleksibel, at der tages højde for borgernes individuelle behov. Kvalitetsstandarderne sikrer et ensartet serviceniveau på hjælpemiddelområdet for alle borgere uanset boform og bopæl indenfor Københavns Kommune. Kvalitetsstandarderne skal til enhver tid understøtte den gældende ældrepolitik og de afsatte økonomiske ressourcer. Kvalitetsstandarderne skal løbende revurderes og videreudvikles i lyset af faglige erfaringer og politiske beslutninger på området. Formålet med bevilling af hjælpemidler er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Kvalitetsstandarderne er et visitationsredskab for de faggrupper, der bevilger hjælpemidler på Pensions- og Omsorgskontorer, samt for personalegrupper på plejehjem og træningscentre. Kvalitetsstandarderne kan sikre et ensartet kvalitetsniveau i sagsbehandlingen og et ensartet serviceniveau i bevillingen af hjælpemidler i Københavns Kommune. Kvalitetsstandarderne skal medvirke til at sikre et synligt kvalitetsniveau, således at alle faggrupper, der er i kontakt med ældre borgere, kan informere om hjælpemiddelområdet og kommunens service på området. Kvalitetsstandarderne beskriver de tekniske hjælpemidler. Oplægget vedrører dermed ikke individuelle kropsbårne hjælpemidler, sygeplejeartikler eller hjælpemidler, der tildeles som led i en hospitalsbehandling. Bevillingen af et hjælpemiddel skal ske med afsæt i det gældende værdigrundlag, som omfatter tillid, respekt, ligeværdighed og dialog. Bevillingen skal også tage afsæt i en omsorgsfilosofi, der vægter borgerens motivation for at forblive selvhjulpen og aktiv i forhold til de opgaver, som borgeren skal klare i hverdagen. Kvalitetsstandarderne skal ses i sammenhæng med de kvalitetsstandarder, der er udviklet indenfor det øvrige ældreområde. For at sikre et redskab, der giver grundlag for en ensartet visitationspraksis, skal kvalitetsstandarderne ses i sammenhæng med Fælles Sprog på ældre- og handicapområdet herunder den funktionsvurdering, som er indeholdt i Fælles Sprog. Fælles Sprog er udviklet af Kommunernes Landsforening til brug i kommunerne på ældreområdet. Udgangspunktet for bevillingen af et hjælpemiddel er funktionsvurderingen - herunder en grundig afdækning af borgerens funktionsevne, fysisk, psykisk og socialt set i en helhed og ud fra borgerens aktuelle situation. Beskrivelsen af borgerens funktionsniveau tjener som forvaltningens dokumentation for at tildele et hjælpemiddel til borgeren.

5 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Kvalitetsstandarderne er skrevet i en bredt sammensat gruppe med deltagere fra bestiller- og udførerenheder samt konsulenter fra den centrale Bestillerstab. 1. HJÆLPEREDSKABER TIL SAGSBEHANDLING Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder tager udgangspunkt i servicelovens 97 og 98. Derudover er der fastsat nærmere regler i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 123 af 19. februar 1998 om ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens 97 og 98. Socialministeriets vejledning nr. 52 af 5. marts 1998 omhandler bestemmelserne i servicelovens om støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, køb af bil, boligindretning og tilskud til individuel befordring. Loven er en rammelov. Dette betyder, at der er udstukket rammer, som kommunen arbejder ud fra. Selve afgørelsen beror på et individuelt skøn i den enkelte sag ud fra de nødvendige oplysninger, der er indhentet til at belyse sagen. Målet med lovgivningen er et "samfund for alle". Dette udspringer af et nyt handicapbegreb, der lægger vægt på de barrierer i det samfund, et menneske med funktionsnedsættelser støder imod. Handicappolitikken får herved fokus både på behovet for støtte til den enkelte og behovet for at ændre og tilpasse omgivelserne samt aktiviteter i samfundet (se Jensen, Else Marie: Metodebog i hjælpemiddelformidling, 2003, Munksgaard). Lovgivningen om hjælpemidler hviler på fem overordnede principper (Jvf. Metodebog i hjælpemiddelformidling, kap. 2.). Solidaritetsprincippet. Med dette princip menes, at hjælpen til handicappede finansieres kollektivt og tildelingen er uafhængig af indkomst. Solidariteten er hermed et afgørende grundlag for den offentlige forpligtigelse over for mennesker med et handicap Sektoransvarlighedsprincippet. Med dette princip menes, at de enkelte sektorer i sundhedsvæsenet har hvert deres ansvar på hjælpemiddelområdet. Således har H:S ansvaret for udlevering af hjælpemidler i forbindelse med behandling og genoptræning efter behandling eller udskrivningsbetingede hjælpemidler. Sundhedsforvaltningen har ansvaret for bevilling og tildeling af hjælpemidler i øvrige situationer Subsidaritetsprincippet. Med dette princip menes, at det skal afklares om et ansøgt hjælpemiddel vil kunne bevilges ud fra en anden lovgivning end Lov om social service. Det skal med andre ord afklares om der er anden lovgivning, der går forud for Lov om social service

6 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Kompensationsprincippet. Med dette princip menes, at man kompenseres for det handicap man har gennem valget af et egnet hjælpemiddel. Hvis hjælpemidlet har funktioner ud over at kompensere for et handicap kan der fastsættes egenbetaling for denne del af hjælpemidlet/forbrugsgodet Mindsteindgrebsprincippet. Med dette princip menes, at hjælpemidlet, der bevilges til en borger, passer til borgerens behov. Der må ikke foretages mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til at opfylde behovet for kompensation. Kvalitetsstandarderne udgør sammen med kommunens andre informationskilder grundlaget for at kunne håndtere lovgivningen i sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet. Øvrige informationskilder til håndtering af lovgivningen De andre informationskilder på hjælpemiddelområdet i Københavns Kommune, er først og fremmest: FAKIR Københavns Kommunes elektroniske vejledning for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Systemet opdateres løbende og fremsøges via Schultz`s informationssystem Fakir. Fakir indeholder lovstof, bekendtgørelse, Socialministeriets afgørelser og kriterier for bevilling af hjælpemidler. Herudover er anført forretningsgange på konkrete områder. Fakir supplerer kommunens kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet og anvendes i konkrete sagsbehandlingssituationer. Taksthåndbogen Af yderligere materiale til brug for behandling af sager findes en taksthåndbog, hvor fastsatte takster og prisaftaler fremgår. Taksthåndbogen vedrører personlige hjælpemidler. Taksthåndbogen kan rekvireres på Hjælpemiddelcentret. Produktnummeroversigt Der eksisterer ligeledes en produktnummeroversigt i papirudgave, der løbende opdateres. Produktnummeroversigten rummer en oversigt over alle de hjælpemidler, som er blevet bevilget i kommunen. Den rummer endvidere en oversigt over de hjælpemidler, der føres som standardlagervarer i kommunen. Hjælpemiddelinstituttets database Endelig er kommunen tilmeldt Hjælpemiddelinstituttets database, som indeholder en oversigt over ISO klassificerede hjælpemidler. 2. BEVILLINGSKRITERIER På hjælpemiddelområdet er de grundlæggende visitationskriterier begrundet i lovgivningen. Dette er først og fremmest varigheds-princippet. Hjælpemidler tildeles personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Heri ligger dels, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold, dels at der i lang tid fremover skal være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.

7 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet. Væsentlighedskriteriet beror på en konkret skønsmæssig vurdering af den enkelte ansøgning i forhold til ansøgerens samlede funktionsniveau og livssituation i øvrigt. Det beror således på en konkret individuel vurdering, hvorvidt et ansøgt hjælpemiddel eller forbrugsgode i væsentlig grad vil kunne afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler bevilges ud fra princippet om at de skal være bedst og billigst. Hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalhjælp. Kommunen kan til opfyldelse af princippet om bedst og billigst hjælpemiddel indgå aftaler med firmaer om køb af hjælpemidler. Kommunen kan på denne baggrund fastsætte et standardsortiment af hjælpemidler. Hjælpemidler kompenserer for en manglende eller tabt funktionsevne. I bevillingen af et hjælpemiddel indgår vurderingen af det enkelte hjælpemiddels mulighed for at virke kompenserende for borgeren. Heri indgår en konkret vurdering af borgerens samlede livssituation og individuelle behov i forhold til at kunne opretholde aktiviteter og hverdagen. Hjælpemidler har også et forebyggende sigte, dvs. at der ved bevillingen tages højde for, at borgerens funktionsniveau ikke forværres ved forkert brug af hjælpemidlet eller ved et forkert bevilget hjælpemiddel. Det forebyggende sigte skal også sikre, at borgeren ved brug af hjælpemidlet kan bevare sin selvstændige livsførelse og derved kan forblive i stand til at klare dagligdagsfærdigheder. Dermed forhindres eller udsættes, at yderligere hjælp bliver nødvendig. Det forebyggende sigte kan dog aldrig alene være en begrundelse for at bevilge et hjælpemiddel. En hjælpemiddelafgørelse indeholder en vurdering af eventuelle optræningsmuligheder. En række hjælpemidler kræver at særlige bevillingskriterier er opfyldt, for at hjælpemidlet som udgangspunkt bevilges. Der kan herudover være behov for vurdere borgerens samlede livssituation og behov. Særlige bevillingskriterier kan være: indhentelse af særlig ekspert viden/ dokumentation, fx lægeerklæring, synstest, o.lign. dokumenterede specifikke funktionsnedsættelser. Eksempelvis gælder for bevilling af større mobilitetshjælpemidler, at ansøgeren skal være svært ganginvalideret eller have en så dårlig lunge og/eller hjertefunktion, at ansøgeren er ude af stand til at gå ved egen hjælp, selv over kortere afstande. Ansøgerens kørselsbehov skal herudover tages med i betragtning ved valg af hjælpemiddel. Der forudsættes afprøvning i Hjælpemiddelcentret ved bevilling af større mobilitetshjælpemidler. Såfremt Hjælpemiddelcentrets ergoterapeut ønskes inddraget i afprøvningen, kan der træffes aftale herom. Ovenstående er kun medtaget som eksempel. Særlige bevillingskriterier er beskrevet nærmere i FAKIR. Når det gælder afprøvning af hjælpemidler, kan dette i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at foretage i borgerens hjem med deltagelse af terapeut eller hjemmeplejen.

8 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December AKUT BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER I en række tilfælde er der behov for en akut bevilling og leverance af hjælpemidler for at forhindre forværring af tilstand eller hindre hospitalsindlæggelse. Dette drejer sig blandt andet om: tryksårsaflastende hjælpemidler nødvendige for forebyggelse og behandling af tryksår hjælpemidler nødvendige for at uhelbredeligt syge og døende borgere får mulighed for at dø i eget hjem rygeforklæde (førstegangshenvendelser) nødkald, fx (til at forhindre indlæggelse på hospital) gassager. 4. FORBRUGSGODER Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Et forbrugsgode kan have en specifik funktion til at kompensere for en nedsat eller tabt funktionsevne og kan dermed fungere som et hjælpemiddel. Støtten ydes i disse tilfælde til køb af et forbrugsgode, og brugeren får ejendomsretten til produktet. Der er egenbetaling på et forbrugsgode. Forbrugsgoder er fx husholdningsredskaber, køkkenmaskiner, vaskemaskine, tørretumler, opvaskemaskine, computer. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, og som normalt findes i alle hjem. Dette er fx alm. stole, borde, telefon, tv, video m.m. Begrebet "sædvanligt indbo" ændrer sig i takt med den almindelige samfundsudvikling. Nærmere oplysning om forbrugsgoder, der normalt indgår som sædvanligt indbo, kan findes på FAKIR. Afgrænsningen af om et hjælpemiddel skal bevilges som et forbrugsgode, herunder evt. som sædvanligt indbo er en vigtig afklaring i sagsbehandlingen, der indeholder en vis grad af skøn. 5. BEVILLINGS OG INDSTILLINGSKOMPETENCE Med henblik på at sikre borgeren en effektiv og kvalificeret visitation af hjælpemidler opereres der med to former for kompetence indenfor hjælpemiddelområdet: bevillingskompetence og indstillingskompetence.

9 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Bevillingskompetence Bevillingskompetencen til hjælpemidler for borgere i eget hjem ligger i Pensions og Omsorgskontoret. Det anbefales, at overflytning af bevillingskompetence til borgere på plejehjem sker gradvist i takt med, at bestiller-udfører-modellen indføres på plejehjemmene. I den mellemliggende periode skal plejehjemmene anvende de udarbejdede kvalitetsstandarder og anvende standardskabeloner til dokumentation. Det sikres fortsat, at terapeuter på plejehjem eller træningscentre inddrages i opgavevaretagelsen og gives indstillingskompetence. Der kan indgås en kontrakt mellem Pensions- og Omsorgskontoret og de lokale plejehjem angående opgavefordelingen. Indstillingskompetence I Københavns kommune kan udvalgte hjælpemidler bevilges efter indstilling fra gruppeledere, visitatorer, forebyggere eller administrative medarbejdere tilknyttet hjælpemiddelgruppen på Pensions- og Omsorgskontorerne. Dette er med henblik på at øge det tværfaglige samarbejde og nedbringe ventetiden på hjælpemidler. Faggrupper gives indstillingsretten til hjælpemidler i mindre komplicerede sager. Konkret betyder det, at disse grupper kan indstille et antal på forhånd definerede hjælpemidler til administrativ bevilling hos hjælpemiddelgruppen. Det er væsentligt, at der etableres et tværfagligt samarbejde omkring den opfølgende indsats i forhold til korrekt anvendelse, instruktion, o.lign. Det sikres, at hjælpemidlet bruges efter hensigten herunder at hjælpemidler afleveres tilbage gennem en skærpelse af tilbagemeldingspligt fra visitatorer, hjemmeplejen og plejehjem til det bevilgende personale på Pensions- og Omsorgskontorerne. 6. SAGSBEHANDLINGSFRISTER Med henblik på at sikre kortest mulig sagsbehandlingsfrist for tekniske hjælpemidler opereres der i kommunen med tre sagstyper administrative, lettere og komplicerede sagstyper. Sagstyper Administrativt behandlede sager: hjælpemidler søgt via 97 ansøgning/indstilling fra samarbejdspartnere hjælpemidler, hvortil der er givet indstillingsssret kræver ingen eller begrænset indhentelse af yderligere information kræver ingen eller begrænset inddragelse af terapeutisk kompetence Eks. Borgeren har afprøvet hjælpemiddel i forbindelse med ophold på træningscentrer eller hospital, hvorfra der er kommet en indstilling til et hjælpemiddel. Dokumentation fyldestgørende. Sagsbehandlings frister 1 uge

10 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Lettere sager: hjælpemidler anmodet via indstilling eller 97 ansøgning kræver indhentning af yderligere information, som kan rekvireres internt i forvaltningen eller via telefonopringning til borger Eks. Borgeren og boligen er kendt og behovet afdækket i forbindelse med tidligere ansøgninger om hjælpemidler eller hjemmepleje. Dokumentation er fyldestgørende. Komplicerede sager: hjælpemidler og boligændringer anmodet ved 97/98 eller 102 ansøgning kræver eksempelvis: hjemmebesøg afprøvning indhente oplysninger eller tilladelse fra andre instanser 1-2 uger 4 uger Eks. Borgerens behov er ikke kendte eller fuldstændigt afdækkede. Der skal indhentes supplerende ekspertviden i denne forbindelse. Ventebrev: Med udgangspunkt i retssikkerhed lovens 3 skal borgeren oplyses om ventetid på bevilling af hjælpemidler. Der afsendes i Københavns Kommune ventebrev senest 1 uge efter modtagelse af ansøgning om hjælpemidler. Ventebrev sendes kun i de tilfælde hvor den forventede ventetid for første kontakt, i form af bevillingsskrivelse, telefonisk kontakt eller hjemmebesøg, forventes at overstige 2 uger. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have mundtlig eller skriftlig besked om, hvornår han eller hun kan forvente en afgørelse. Afslag: Afslag kan gives mundtligt. Dog kan borgeren forlange en skriftlig begrundelse, hvis borgeren ikke får bevilget det ansøgte. Et skriftligt afslag skal indeholde en begrundelse, og borger skal herudover oplyses om ret og pligt. Der vedlægges altid klagevejledning. Der bør endvidere, hvis muligt, oplyses om andre løsningsmuligheder i afslagsskrivelsen. Partshøring: Der skal foretages partshøring især, hvis der foreligger oplysninger, der er til ugunst for borgeren og af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

11 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December HOVEDOMRÅDE MED TILHØRENDE KVALITETSOMRÅDER OG PRODUKTTYPER Kvalitetsstandarderne for tekniske hjælpemidler omfatter 7 hovedområder: Hjælpemidler til behandling og træning Hjælpemidler til personlig pleje Mobilitetshjælpemidler Hjælpemidler i husholdningen Hjælpemidler til indretning og tilpasning af bolig og andre lokaler Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Hjælpemidler til håndtering af produkter og varer Hvert hovedområder indeholder en række kvalitetsområder. Kvalitetsområderne beskriver målgruppe og faglige- og organisatoriske mål for tildelingen af hjælpemidlet. Endvidere er kvalitetsmål for borgeren beskrevet. Indenfor de enkelte kvalitetsområder beskrives de produkt- eller hjælpemiddeltyper, der kan bevilges. Ved bevilling af en specifik hjælpemiddeltype skal denne leve op til kvalitetsmål for kvalitetsområdet. I kvalitetsstandarden beskrives endvidere særlige og afledte forhold, der skal tages højde for i sagsbehandlingen. Det skal nævnes, at arbejdsmiljølovgivningen foreskriver, at der findes brugsansvisning for tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber på arbejdsstedet som beskriver anvendelse, vedligeholdelse og pasning. 8. STANDARDSORTIMENT Hjælpemiddelcentrets standardsortiment dækker de mest almindelige hjælpemidler, som, fx senge, rollatorer, almindelige manuelle kørestole, toiletforhøjere, lifte og en række småhjælpemidler, puder, madrasser mv. De hjælpemidler, der indgår i standard sortimentet, kan leveres fra Hjælpemiddelcentrets lager her og n. Hvis der er flere produkter, som dækker samme behov, kan man ikke forvente, at samtlige produkttyper eller nyeste modeller er på lager. De prisaftaler, der indgås på standardsortimentet, er væsentligt bedre, end for hjælpemidler indkøbt individuelt. Derfor er det vigtigt, at der i videst muligt omfang anvendes standardhjælpemidler eller alternativt brugte individuelt indkøbte hjælpemidler, som allerede findes på Hjælpemiddelcentrets lager. 9. LÆSEVEJLEDNING Læsevejledning til kvalitetsstandarderne : Kvalitetsstandarderne er opbygget efter ISO-kvalifikationen: ISO 999 Tekniske hjælpemidler til handicappede. I øjeblikket er ISO Standardens anvendelsesområde begrænset til de tekniske hjælpemidler, der hovedsageligt benyttes individuelt.

12 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Kvalitetsstandarderne er (ligesom ISO kvalifikationen) opbygget af 3 hierarkiske niveauer : Hovedområde defineres som en samling af beslægtede hjælpemidler Kvalitetsområde defineres som en familiær gruppe hjælpemidler under hovedområdet Undergruppe defineres som en specifik type hjælpemidler under kvalitetsområdet Hvert hovedområde, kvalitetsområde eller undergruppe består af en kode og et navn. F.eks.: Hovedområde 12 Mobilitetshjælpemidler Kvalitetsområde Ganghjælpemidler Undergruppe Underarmsstokke Hovedområderne er ikke defineret yderligere, men fungerer som overskrifter over kvalitetsområderne og grupperne. Kvalitetsmråderne heri er beskrevet hvilke områder indenfor hovedområdet - der er medtaget i den overordnede beskrivelse. F.eks. 12 (03,06,09,15,30) Ganghjælpemidler. Derefter er beskrevet Formålet med området, Målgruppen, Mål for kvalitetsområdet osv, som er vejledende for sagsbehandlingen. Undergrupperne beskriver hvilke hjælpemidler, der kan bevilges. Hvilke Særlige forhold man skal være opmærksom på inden bevilling og hvilke en bevilling af denne type hjælpemiddel kan medføre, og som man skal være opmærksom på. (F.eks. fjernelse af dørtrin ved bevilling af rollator). Enhver bevilling af et hjælpemiddel skal leve op til målene beskrevet i det tilhørende kvalitetsområde. Et eksempel på, hvordan Kvalitetsstandarden bruges: Sagen omhandler en borger, der er gangbesværet og ikke længere kan færdes sikkert alene. Udgangspunktet er en mobilitetsproblematik svarende til Kvalitetsstandardens: Hovedområde 12 mobilitetshjælpemidler, Kvalitetsområde Ganghjælpemidler 12 (03,06,07,15,18,21,24,39). (Koderne henviser til de Områder af ganghjælpemidler, der er omfattet i Kvalitetsstandarden). 1.a. Borgerens problematik skal være i overensstemmelse med Kvalitetsområdets formål: At kompensere for borgerens nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne i forbindelse med gangfunktion. 1.b. Borgerens problematik skal være i overensstemmelse med Kvalitetsområdets målgruppe: Borgere med nedsat gangfunktion. Den videre sagsbehandling skal være i overensstemmelse med de beskrevne: Mål for kvalitetsområdet, Opfølgningsmetoderne samt de Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet.

13 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Næste skridt er en Funktionsvurdering d.v.s. afdækning af borgerens funktionsevne både fysisk, psykisk og socialt set i en helhed udfra borgerens aktuelle situation. Funktionsvurderingen tjener som: 3.a. forvaltningens dokumentation for tildeling af et hjælpemiddel til borgeren og som 3.b. udgangspunkt for valg af Produkt/Undergruppe. Udfra Funktionsbeskrivelsen vurderes det i eksemplets tilfælde, at borgeren har behov for et ganghjælpemiddel, som håndteres med en arm svarende til: Område Kvalitetsstandardens område omfatter fem Undergrupper: , , , og Udfra de fem Undergrupper vurderes i eksemplets tilfælde, at Undergruppe Albuestok vil være det bedst egnede hjælpemiddel. Kvalitetsstandarden giver en beskrivelse af hjælpemiddeltypen, Særlige og afledte forhold: : Har stokkeben, håndtag og armbøjle til underarmstøtte. Særlige forhold: Hjemmebesøg foretages, hvis borgeren ikke er kendt m.h.p. måltagning i.f.t. højdeindstilling af stokken samt gribefunktion. Evt. afprøvning. : Evt. fjernelse af løsetæpper samt dørtrin. Evt. opsætning af greb. Evt. foretage telefonisk opfølgning via samarbejdspartner. Tilbehør Afslutningsvis vurderes det om et af HMC s Standard produkter kan benyttes eller om der skal rekvireres et individuelt indkøb ved valgt forhandler. Der henvises til brug af HMI Hjælpemiddelbasen

14 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December HOVEDOMRÅDE: BEHANDLING OG TRÆNING Navn på kvalitetsområde Formål Tryksårsforebyggende Hjælpemidler 03 (27) At forebygge og behandle tryksår. Mål for kvalitetsområdet Opfølgningsmetoder, der relaterer sig specielt til kvalitetsområdet Borgere, der er i risiko for at udvikle eller allerede har tryksår. Faglige kvalitetsmål Hjælpemidlet tildeles ud fra en opdateret viden om forebyggelse og behandling på tryksårsområdet, herunder anvendelse af et anerkendt scoresystem. At motivere borgeren til forståelse for og aktiv medvirken til behandling og forebyggelse samt brug af hjælpemidlet. Der sikres løbende opfølgning af hjælpemidlets funktion og effekt. Behov for tilpasning vurderes individuelt ved tildeling af hjælpemidlet. Borgerens kvalitetsmål Borgeren oplever, at gener mindskes/afhjælpes. Borgeren får relevant viden om forebyggelse af og risiko for udvikling af tryksår og herved bliver i stand til aktivt at medvirke til forebyggelse og behandling. Borgeren er motiveret og oplever en forståelse for den iværksatte indsats. Organisatoriske kvalitetsmål Samarbejdspartnere, der kommer i borgerens hjem, skal være med til at følge op på at hjælpemidlet aflaster og forebygger. Sagsbehandlingen af hjælpemidlet er altid at betragte som en hastesag.

15 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Ansvarlig leder for kvalitetsområdet Der sikres løbende opfølgning af hjælpemidlets funktion og effekt ved koordineret, tværfaglig indsats. Opfølgningen vurderes individuelt. Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet Henvisning til andre relevante kvalitetsområder Pensions- og Omsorgschef. For udredning og anbefaling af behandling samarbejdes der med Sårhelingscentret på Bispebjerg Hospital. Se produktgrupper. OMRÅDE Hjælpemidler til cirkulationsbehandling Produkt Kompressionsudstyr, fx Flowtron-pumpe Undergruppe Diverse typer af pulserende kompressionspumper til reducering af ødemgener hos borgere med, fx lymfeødem, venøse ødemer, varicer, og bensår. Som separat tilbehør bestilles manchetter til arm og/eller ben. Særlige forhold Så længe pumpen anvendes i et behandlingsforløb er Flowtron-pumpen et behandlingsredskab, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet, jf. Indenrigsministeriets cirkulære af 20. februar Ved en varig tilstand kan Flowtron-pumpen ydes som hjælpemiddel efter 97, såfremt borgerens lidelse ikke kan tilgodeses med kompressionsstrømper. Se i øvrigt Fakir Borgeren, pårørende og hjemmeplejen skal instrueres i korrekt brug af hjælpemidlet.

16 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December OMRÅDE Tryksårsforebyggende hjælpemidler Produkt Tryksårsforebyggende puder Undergruppe Tryksårsriskoen vurderes ud fra kriterierne: lav-, middel og højrisiko. Pudernes behandlingseffekt inddeles efter samme kriterier. Lavrisiko: Konturformet skum, vaffelskåret skum, viscoelastisk skum, gelépude med hukommelse Middelrisiko: Vaffelskåret skum, viscoelastisk skum, statisk luftpuder, dynamisk luftpuder, gelépuder uden hukommelse, vandpuder Højrisiko: statisk luftpuder, dynamisk luftpuder Særlige forhold Lavrisiko: I stand til at tilpasse siddestilling, ikke i risko for tryk, bevidst. Middelrisiko: I stand til at tilpasse siddestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Højrisiko: Ikke i stand til at tilpasse siddestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Se Oversigt over siddepuder, Vestsjællands Amt Hjælpemiddelcentral Vurdering varetages i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Borgeren, pårørende og hjemmeplejen skal instrueres i daglig positionering og forflytning. Indsigt og korrekt brug af hjælpemidlet er nødvendig for behandlingen. OMRÅDE Tryksårsforebyggende hjælpemidler Produkt Tryksårsforebyggende madrasser og liggeunderlag Undergruppe Tryksårsriskoen vurderes ud fra kriterierne: lav-, middel og højrisiko. Madrassernes behandlingseffekt inddeles efter samme kriterier. Lavrisiko: Vaffelskåret skum, viscoelastisk skum Middelrisiko: Vaffelskåret skum, viscoelastisk skum, statisk luftmadrasser, dynamisk luftmadrasser, vandmadrasser Højrisiko: Statisk luftmadrasser, dynamisk luftmadrasser. Særlige forhold Lavrisiko: I stand til at tilpasse liggestilling, ikke i risko for tryk, bevidst. Middelrisiko: I stand til at tilpasse liggestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Højrisiko: Ikke i stand til at tilpasse liggestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Vurdering varetages i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Borgeren, pårørende og hjemmeplejen skal instrueres i daglig brug og forflytning. Indsigt og korrekt brug af hjælpemidlet er nødvendig for behandlingen. Ved brug af dynamiske luftmadrasser er undervisning og supervision af pårørende og plejepersonale nødvendig. Foretages i samarbejde med eksterne firmakonsulenter.

17 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December OMRÅDE Tryksårsforebyggende hjælpemidler Produkt Specielt tryksårsforebyggende udstyr Undergruppe Tryksårsrisikoen vurderes ud fra kriterierne: lav-, middel og højrisiko. Kontaktfladetryk måles med trykmålingsudstyr, der viser, hvordan trykket fordeler sig under borgeren. Målingen vises grafisk på en computerskærm. Kan bruges både ved måling liggende og siddende. Særlige forhold HMC kan ikke stille trykmålingsudstyr til rådighed. Der henvises til eksterne samarbejdspartnere/hjælpemiddelfirmaer. HMC kan forestå kontakten. Målingen foretages enten på HMC eller i hjemmet. Konsulenthonorar betales af lokalkontoret.

18 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Navn på kvalitetsområde Formål Seksuelle hjælpemidler (03.54) At borgere, der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan bibeholde et seksualliv ved anvendelse af relevant hjælpemiddel. Målgruppe Borgere, der som følge af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opretholde et seksualliv. Mål for kvalitetsområdet Faglige kvalitetsmål Hjælpemidlet bevilges ud fra en opdateret viden om tilgængelige hjælpemidler på området. Sikre, at borgeren er gjort opmærksom på muligheden for at få bevilget seksualunderstøttende hjælpemidler. Speciel når dette ikke er det primære problem. Borgerens kvalitetsmål Borgeren oplever, at problemet afhjælpes. Borgeren oplever, at rådgivning vedrørende hjælpemidlet gives, så borgerens blufærdighed respekteres. Organisatoriske kvalitetsmål Opfølgningsmetoder, der relaterer sig specielt til kvalitetsområdet Opfølgning aftales individuelt. Ansvarlig leder for kvalitetsområdet Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet Pensions- og Omsorgschef. De forskellige patientforeninger. Henvisning til andre relevante kvalitetsområder Stimulatorer se Brusere se Siddepudder se

19 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Rygpudder/underlag se Senge se 18.12

20 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Navn på kvalitetsområde Formål Målgruppe Mål for kvalitetsområdet Tøj og Sko 09 (03) At tilgodese borgerens behov for særlige beklædningsgenstande i forbindelse med brug af hjælpemidler og til beskyttelse af borgeren. Borgere med behov for særlig beklædning i forbindelse med brug af hjælpemidler, hvor almindelig beklædning ikke kan tilgodese dette behov. Faglige kvalitetsmål At der ydes råd og vejledning til borgeren i forhold til tilpasning af almindelige beklædningsgenstande. Borgerens kvalitetsmål At borgeren oplever, at de særlige beklædningsgenstande giver sikkerhed og tryghed. At borgeren oplever, at de særlige beklædningsgenstande understøtter borgerens aktiviteter. Organisatoriske kvalitetsmål Samarbejdspartnere, der kommer i borgerens hjem, skal motivere til brugen af hjælpemidlet. Opfølgningsmetoder, der relaterer sig specielt til kvalitetsområdet Ansvarlig leder for kvalitetsområdet At følge op på om den særlige beklædningsgenstand virker efter hensigten for borgeren. At følge op på om kvaliteten af produkterne af de særlige beklædningsgenstande lever op til gældende regler. Pensions- og Omsorgschef. Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet Henvisning til andre relevante kvalitetsområder

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Lovhjemmel Lov om Social Service 112

Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Kvalitetsstandarder 2015-16: 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende Turtle Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende 1 I trygge hænder Hvem har brug for en formstøbt enhed? Etac og R82 har siden 1997 arbejdet tæt sammen om produktionen af formstøbte

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere