Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune December 2003

2 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Hjælperedskaber til sagsbehandling Bevillingskriterier Akut bevilling af hjælpemidler Forbrugsgoder Bevillings og indstillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Hovedområde med tilhørende kvalitetsområder og produkttyper Standardsortiment Læsevejledning Hovedområde: Behandling og træning Tryksårsforebyggende Hjælpemidler...14 Seksuelle hjælpemidler...18 Tøj og Sko...20 Urinabsorberende hjælpemidler...22 Hovedområde: Hjælpemidler til personlig pleje Hjælpemidler i forhold til personlig pleje...25 Hovedområde: Mobilitetshjælpemidler Ganghjælpemidler...33 Forflytningshjælpemidler...44 Hovedområde: Hjælpemidler i husholdningen Madlavningshjælpemidler...48 Spise drikkehjælpemidler...52 Hovedområde: Indretning og tilpasning af boliger og andre lokaler Hjemmets indretning...55 Senge og sengeudstyr...61 Hovedområde: Kommunikation, information og varsling Information...65 Kommunikation...70

3 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Alarm-systemer...85 Hovedområde: Håndtering af produkter og varer Hjælpemidler som understøtter og erstatter hånd- og fingerfunktion og hjælpemidler til udvidet rækkevidde...88 Hjælpemidler til fjernkontrol af omgivelser...91 Hjælpemidler til håndtering af emballage...94 Hjælpemidler: Tænd og sluk ure...96 Hjælpemidler til fastgørelse af produkter...98 Transporthjælpemidler...100

4 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December FORORD Kvalitetsstandarderne udgør det grundlæggende styringsredskab på hjælpemiddelområdet under hensynstagen til den aktuelle lovgivning. Målet er, at der træffes ensartede afgørelser om hjælpemidler til borgere med samme behov i hele kommunen. Dette skal ske på baggrund af en visitationspraksis, der på en gang er ensartet, og som samtidig er så fleksibel, at der tages højde for borgernes individuelle behov. Kvalitetsstandarderne sikrer et ensartet serviceniveau på hjælpemiddelområdet for alle borgere uanset boform og bopæl indenfor Københavns Kommune. Kvalitetsstandarderne skal til enhver tid understøtte den gældende ældrepolitik og de afsatte økonomiske ressourcer. Kvalitetsstandarderne skal løbende revurderes og videreudvikles i lyset af faglige erfaringer og politiske beslutninger på området. Formålet med bevilling af hjælpemidler er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Kvalitetsstandarderne er et visitationsredskab for de faggrupper, der bevilger hjælpemidler på Pensions- og Omsorgskontorer, samt for personalegrupper på plejehjem og træningscentre. Kvalitetsstandarderne kan sikre et ensartet kvalitetsniveau i sagsbehandlingen og et ensartet serviceniveau i bevillingen af hjælpemidler i Københavns Kommune. Kvalitetsstandarderne skal medvirke til at sikre et synligt kvalitetsniveau, således at alle faggrupper, der er i kontakt med ældre borgere, kan informere om hjælpemiddelområdet og kommunens service på området. Kvalitetsstandarderne beskriver de tekniske hjælpemidler. Oplægget vedrører dermed ikke individuelle kropsbårne hjælpemidler, sygeplejeartikler eller hjælpemidler, der tildeles som led i en hospitalsbehandling. Bevillingen af et hjælpemiddel skal ske med afsæt i det gældende værdigrundlag, som omfatter tillid, respekt, ligeværdighed og dialog. Bevillingen skal også tage afsæt i en omsorgsfilosofi, der vægter borgerens motivation for at forblive selvhjulpen og aktiv i forhold til de opgaver, som borgeren skal klare i hverdagen. Kvalitetsstandarderne skal ses i sammenhæng med de kvalitetsstandarder, der er udviklet indenfor det øvrige ældreområde. For at sikre et redskab, der giver grundlag for en ensartet visitationspraksis, skal kvalitetsstandarderne ses i sammenhæng med Fælles Sprog på ældre- og handicapområdet herunder den funktionsvurdering, som er indeholdt i Fælles Sprog. Fælles Sprog er udviklet af Kommunernes Landsforening til brug i kommunerne på ældreområdet. Udgangspunktet for bevillingen af et hjælpemiddel er funktionsvurderingen - herunder en grundig afdækning af borgerens funktionsevne, fysisk, psykisk og socialt set i en helhed og ud fra borgerens aktuelle situation. Beskrivelsen af borgerens funktionsniveau tjener som forvaltningens dokumentation for at tildele et hjælpemiddel til borgeren.

5 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Kvalitetsstandarderne er skrevet i en bredt sammensat gruppe med deltagere fra bestiller- og udførerenheder samt konsulenter fra den centrale Bestillerstab. 1. HJÆLPEREDSKABER TIL SAGSBEHANDLING Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder tager udgangspunkt i servicelovens 97 og 98. Derudover er der fastsat nærmere regler i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 123 af 19. februar 1998 om ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens 97 og 98. Socialministeriets vejledning nr. 52 af 5. marts 1998 omhandler bestemmelserne i servicelovens om støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, køb af bil, boligindretning og tilskud til individuel befordring. Loven er en rammelov. Dette betyder, at der er udstukket rammer, som kommunen arbejder ud fra. Selve afgørelsen beror på et individuelt skøn i den enkelte sag ud fra de nødvendige oplysninger, der er indhentet til at belyse sagen. Målet med lovgivningen er et "samfund for alle". Dette udspringer af et nyt handicapbegreb, der lægger vægt på de barrierer i det samfund, et menneske med funktionsnedsættelser støder imod. Handicappolitikken får herved fokus både på behovet for støtte til den enkelte og behovet for at ændre og tilpasse omgivelserne samt aktiviteter i samfundet (se Jensen, Else Marie: Metodebog i hjælpemiddelformidling, 2003, Munksgaard). Lovgivningen om hjælpemidler hviler på fem overordnede principper (Jvf. Metodebog i hjælpemiddelformidling, kap. 2.). Solidaritetsprincippet. Med dette princip menes, at hjælpen til handicappede finansieres kollektivt og tildelingen er uafhængig af indkomst. Solidariteten er hermed et afgørende grundlag for den offentlige forpligtigelse over for mennesker med et handicap Sektoransvarlighedsprincippet. Med dette princip menes, at de enkelte sektorer i sundhedsvæsenet har hvert deres ansvar på hjælpemiddelområdet. Således har H:S ansvaret for udlevering af hjælpemidler i forbindelse med behandling og genoptræning efter behandling eller udskrivningsbetingede hjælpemidler. Sundhedsforvaltningen har ansvaret for bevilling og tildeling af hjælpemidler i øvrige situationer Subsidaritetsprincippet. Med dette princip menes, at det skal afklares om et ansøgt hjælpemiddel vil kunne bevilges ud fra en anden lovgivning end Lov om social service. Det skal med andre ord afklares om der er anden lovgivning, der går forud for Lov om social service

6 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Kompensationsprincippet. Med dette princip menes, at man kompenseres for det handicap man har gennem valget af et egnet hjælpemiddel. Hvis hjælpemidlet har funktioner ud over at kompensere for et handicap kan der fastsættes egenbetaling for denne del af hjælpemidlet/forbrugsgodet Mindsteindgrebsprincippet. Med dette princip menes, at hjælpemidlet, der bevilges til en borger, passer til borgerens behov. Der må ikke foretages mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til at opfylde behovet for kompensation. Kvalitetsstandarderne udgør sammen med kommunens andre informationskilder grundlaget for at kunne håndtere lovgivningen i sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet. Øvrige informationskilder til håndtering af lovgivningen De andre informationskilder på hjælpemiddelområdet i Københavns Kommune, er først og fremmest: FAKIR Københavns Kommunes elektroniske vejledning for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Systemet opdateres løbende og fremsøges via Schultz`s informationssystem Fakir. Fakir indeholder lovstof, bekendtgørelse, Socialministeriets afgørelser og kriterier for bevilling af hjælpemidler. Herudover er anført forretningsgange på konkrete områder. Fakir supplerer kommunens kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet og anvendes i konkrete sagsbehandlingssituationer. Taksthåndbogen Af yderligere materiale til brug for behandling af sager findes en taksthåndbog, hvor fastsatte takster og prisaftaler fremgår. Taksthåndbogen vedrører personlige hjælpemidler. Taksthåndbogen kan rekvireres på Hjælpemiddelcentret. Produktnummeroversigt Der eksisterer ligeledes en produktnummeroversigt i papirudgave, der løbende opdateres. Produktnummeroversigten rummer en oversigt over alle de hjælpemidler, som er blevet bevilget i kommunen. Den rummer endvidere en oversigt over de hjælpemidler, der føres som standardlagervarer i kommunen. Hjælpemiddelinstituttets database Endelig er kommunen tilmeldt Hjælpemiddelinstituttets database, som indeholder en oversigt over ISO klassificerede hjælpemidler. 2. BEVILLINGSKRITERIER På hjælpemiddelområdet er de grundlæggende visitationskriterier begrundet i lovgivningen. Dette er først og fremmest varigheds-princippet. Hjælpemidler tildeles personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Heri ligger dels, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold, dels at der i lang tid fremover skal være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.

7 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og lette den daglige tilværelse i hjemmet. Væsentlighedskriteriet beror på en konkret skønsmæssig vurdering af den enkelte ansøgning i forhold til ansøgerens samlede funktionsniveau og livssituation i øvrigt. Det beror således på en konkret individuel vurdering, hvorvidt et ansøgt hjælpemiddel eller forbrugsgode i væsentlig grad vil kunne afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler bevilges ud fra princippet om at de skal være bedst og billigst. Hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalhjælp. Kommunen kan til opfyldelse af princippet om bedst og billigst hjælpemiddel indgå aftaler med firmaer om køb af hjælpemidler. Kommunen kan på denne baggrund fastsætte et standardsortiment af hjælpemidler. Hjælpemidler kompenserer for en manglende eller tabt funktionsevne. I bevillingen af et hjælpemiddel indgår vurderingen af det enkelte hjælpemiddels mulighed for at virke kompenserende for borgeren. Heri indgår en konkret vurdering af borgerens samlede livssituation og individuelle behov i forhold til at kunne opretholde aktiviteter og hverdagen. Hjælpemidler har også et forebyggende sigte, dvs. at der ved bevillingen tages højde for, at borgerens funktionsniveau ikke forværres ved forkert brug af hjælpemidlet eller ved et forkert bevilget hjælpemiddel. Det forebyggende sigte skal også sikre, at borgeren ved brug af hjælpemidlet kan bevare sin selvstændige livsførelse og derved kan forblive i stand til at klare dagligdagsfærdigheder. Dermed forhindres eller udsættes, at yderligere hjælp bliver nødvendig. Det forebyggende sigte kan dog aldrig alene være en begrundelse for at bevilge et hjælpemiddel. En hjælpemiddelafgørelse indeholder en vurdering af eventuelle optræningsmuligheder. En række hjælpemidler kræver at særlige bevillingskriterier er opfyldt, for at hjælpemidlet som udgangspunkt bevilges. Der kan herudover være behov for vurdere borgerens samlede livssituation og behov. Særlige bevillingskriterier kan være: indhentelse af særlig ekspert viden/ dokumentation, fx lægeerklæring, synstest, o.lign. dokumenterede specifikke funktionsnedsættelser. Eksempelvis gælder for bevilling af større mobilitetshjælpemidler, at ansøgeren skal være svært ganginvalideret eller have en så dårlig lunge og/eller hjertefunktion, at ansøgeren er ude af stand til at gå ved egen hjælp, selv over kortere afstande. Ansøgerens kørselsbehov skal herudover tages med i betragtning ved valg af hjælpemiddel. Der forudsættes afprøvning i Hjælpemiddelcentret ved bevilling af større mobilitetshjælpemidler. Såfremt Hjælpemiddelcentrets ergoterapeut ønskes inddraget i afprøvningen, kan der træffes aftale herom. Ovenstående er kun medtaget som eksempel. Særlige bevillingskriterier er beskrevet nærmere i FAKIR. Når det gælder afprøvning af hjælpemidler, kan dette i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at foretage i borgerens hjem med deltagelse af terapeut eller hjemmeplejen.

8 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December AKUT BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER I en række tilfælde er der behov for en akut bevilling og leverance af hjælpemidler for at forhindre forværring af tilstand eller hindre hospitalsindlæggelse. Dette drejer sig blandt andet om: tryksårsaflastende hjælpemidler nødvendige for forebyggelse og behandling af tryksår hjælpemidler nødvendige for at uhelbredeligt syge og døende borgere får mulighed for at dø i eget hjem rygeforklæde (førstegangshenvendelser) nødkald, fx (til at forhindre indlæggelse på hospital) gassager. 4. FORBRUGSGODER Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Et forbrugsgode kan have en specifik funktion til at kompensere for en nedsat eller tabt funktionsevne og kan dermed fungere som et hjælpemiddel. Støtten ydes i disse tilfælde til køb af et forbrugsgode, og brugeren får ejendomsretten til produktet. Der er egenbetaling på et forbrugsgode. Forbrugsgoder er fx husholdningsredskaber, køkkenmaskiner, vaskemaskine, tørretumler, opvaskemaskine, computer. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, og som normalt findes i alle hjem. Dette er fx alm. stole, borde, telefon, tv, video m.m. Begrebet "sædvanligt indbo" ændrer sig i takt med den almindelige samfundsudvikling. Nærmere oplysning om forbrugsgoder, der normalt indgår som sædvanligt indbo, kan findes på FAKIR. Afgrænsningen af om et hjælpemiddel skal bevilges som et forbrugsgode, herunder evt. som sædvanligt indbo er en vigtig afklaring i sagsbehandlingen, der indeholder en vis grad af skøn. 5. BEVILLINGS OG INDSTILLINGSKOMPETENCE Med henblik på at sikre borgeren en effektiv og kvalificeret visitation af hjælpemidler opereres der med to former for kompetence indenfor hjælpemiddelområdet: bevillingskompetence og indstillingskompetence.

9 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Bevillingskompetence Bevillingskompetencen til hjælpemidler for borgere i eget hjem ligger i Pensions og Omsorgskontoret. Det anbefales, at overflytning af bevillingskompetence til borgere på plejehjem sker gradvist i takt med, at bestiller-udfører-modellen indføres på plejehjemmene. I den mellemliggende periode skal plejehjemmene anvende de udarbejdede kvalitetsstandarder og anvende standardskabeloner til dokumentation. Det sikres fortsat, at terapeuter på plejehjem eller træningscentre inddrages i opgavevaretagelsen og gives indstillingskompetence. Der kan indgås en kontrakt mellem Pensions- og Omsorgskontoret og de lokale plejehjem angående opgavefordelingen. Indstillingskompetence I Københavns kommune kan udvalgte hjælpemidler bevilges efter indstilling fra gruppeledere, visitatorer, forebyggere eller administrative medarbejdere tilknyttet hjælpemiddelgruppen på Pensions- og Omsorgskontorerne. Dette er med henblik på at øge det tværfaglige samarbejde og nedbringe ventetiden på hjælpemidler. Faggrupper gives indstillingsretten til hjælpemidler i mindre komplicerede sager. Konkret betyder det, at disse grupper kan indstille et antal på forhånd definerede hjælpemidler til administrativ bevilling hos hjælpemiddelgruppen. Det er væsentligt, at der etableres et tværfagligt samarbejde omkring den opfølgende indsats i forhold til korrekt anvendelse, instruktion, o.lign. Det sikres, at hjælpemidlet bruges efter hensigten herunder at hjælpemidler afleveres tilbage gennem en skærpelse af tilbagemeldingspligt fra visitatorer, hjemmeplejen og plejehjem til det bevilgende personale på Pensions- og Omsorgskontorerne. 6. SAGSBEHANDLINGSFRISTER Med henblik på at sikre kortest mulig sagsbehandlingsfrist for tekniske hjælpemidler opereres der i kommunen med tre sagstyper administrative, lettere og komplicerede sagstyper. Sagstyper Administrativt behandlede sager: hjælpemidler søgt via 97 ansøgning/indstilling fra samarbejdspartnere hjælpemidler, hvortil der er givet indstillingsssret kræver ingen eller begrænset indhentelse af yderligere information kræver ingen eller begrænset inddragelse af terapeutisk kompetence Eks. Borgeren har afprøvet hjælpemiddel i forbindelse med ophold på træningscentrer eller hospital, hvorfra der er kommet en indstilling til et hjælpemiddel. Dokumentation fyldestgørende. Sagsbehandlings frister 1 uge

10 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Lettere sager: hjælpemidler anmodet via indstilling eller 97 ansøgning kræver indhentning af yderligere information, som kan rekvireres internt i forvaltningen eller via telefonopringning til borger Eks. Borgeren og boligen er kendt og behovet afdækket i forbindelse med tidligere ansøgninger om hjælpemidler eller hjemmepleje. Dokumentation er fyldestgørende. Komplicerede sager: hjælpemidler og boligændringer anmodet ved 97/98 eller 102 ansøgning kræver eksempelvis: hjemmebesøg afprøvning indhente oplysninger eller tilladelse fra andre instanser 1-2 uger 4 uger Eks. Borgerens behov er ikke kendte eller fuldstændigt afdækkede. Der skal indhentes supplerende ekspertviden i denne forbindelse. Ventebrev: Med udgangspunkt i retssikkerhed lovens 3 skal borgeren oplyses om ventetid på bevilling af hjælpemidler. Der afsendes i Københavns Kommune ventebrev senest 1 uge efter modtagelse af ansøgning om hjælpemidler. Ventebrev sendes kun i de tilfælde hvor den forventede ventetid for første kontakt, i form af bevillingsskrivelse, telefonisk kontakt eller hjemmebesøg, forventes at overstige 2 uger. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have mundtlig eller skriftlig besked om, hvornår han eller hun kan forvente en afgørelse. Afslag: Afslag kan gives mundtligt. Dog kan borgeren forlange en skriftlig begrundelse, hvis borgeren ikke får bevilget det ansøgte. Et skriftligt afslag skal indeholde en begrundelse, og borger skal herudover oplyses om ret og pligt. Der vedlægges altid klagevejledning. Der bør endvidere, hvis muligt, oplyses om andre løsningsmuligheder i afslagsskrivelsen. Partshøring: Der skal foretages partshøring især, hvis der foreligger oplysninger, der er til ugunst for borgeren og af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

11 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December HOVEDOMRÅDE MED TILHØRENDE KVALITETSOMRÅDER OG PRODUKTTYPER Kvalitetsstandarderne for tekniske hjælpemidler omfatter 7 hovedområder: Hjælpemidler til behandling og træning Hjælpemidler til personlig pleje Mobilitetshjælpemidler Hjælpemidler i husholdningen Hjælpemidler til indretning og tilpasning af bolig og andre lokaler Hjælpemidler til kommunikation, information og varsling Hjælpemidler til håndtering af produkter og varer Hvert hovedområder indeholder en række kvalitetsområder. Kvalitetsområderne beskriver målgruppe og faglige- og organisatoriske mål for tildelingen af hjælpemidlet. Endvidere er kvalitetsmål for borgeren beskrevet. Indenfor de enkelte kvalitetsområder beskrives de produkt- eller hjælpemiddeltyper, der kan bevilges. Ved bevilling af en specifik hjælpemiddeltype skal denne leve op til kvalitetsmål for kvalitetsområdet. I kvalitetsstandarden beskrives endvidere særlige og afledte forhold, der skal tages højde for i sagsbehandlingen. Det skal nævnes, at arbejdsmiljølovgivningen foreskriver, at der findes brugsansvisning for tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber på arbejdsstedet som beskriver anvendelse, vedligeholdelse og pasning. 8. STANDARDSORTIMENT Hjælpemiddelcentrets standardsortiment dækker de mest almindelige hjælpemidler, som, fx senge, rollatorer, almindelige manuelle kørestole, toiletforhøjere, lifte og en række småhjælpemidler, puder, madrasser mv. De hjælpemidler, der indgår i standard sortimentet, kan leveres fra Hjælpemiddelcentrets lager her og n. Hvis der er flere produkter, som dækker samme behov, kan man ikke forvente, at samtlige produkttyper eller nyeste modeller er på lager. De prisaftaler, der indgås på standardsortimentet, er væsentligt bedre, end for hjælpemidler indkøbt individuelt. Derfor er det vigtigt, at der i videst muligt omfang anvendes standardhjælpemidler eller alternativt brugte individuelt indkøbte hjælpemidler, som allerede findes på Hjælpemiddelcentrets lager. 9. LÆSEVEJLEDNING Læsevejledning til kvalitetsstandarderne : Kvalitetsstandarderne er opbygget efter ISO-kvalifikationen: ISO 999 Tekniske hjælpemidler til handicappede. I øjeblikket er ISO Standardens anvendelsesområde begrænset til de tekniske hjælpemidler, der hovedsageligt benyttes individuelt.

12 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Kvalitetsstandarderne er (ligesom ISO kvalifikationen) opbygget af 3 hierarkiske niveauer : Hovedområde defineres som en samling af beslægtede hjælpemidler Kvalitetsområde defineres som en familiær gruppe hjælpemidler under hovedområdet Undergruppe defineres som en specifik type hjælpemidler under kvalitetsområdet Hvert hovedområde, kvalitetsområde eller undergruppe består af en kode og et navn. F.eks.: Hovedområde 12 Mobilitetshjælpemidler Kvalitetsområde Ganghjælpemidler Undergruppe Underarmsstokke Hovedområderne er ikke defineret yderligere, men fungerer som overskrifter over kvalitetsområderne og grupperne. Kvalitetsmråderne heri er beskrevet hvilke områder indenfor hovedområdet - der er medtaget i den overordnede beskrivelse. F.eks. 12 (03,06,09,15,30) Ganghjælpemidler. Derefter er beskrevet Formålet med området, Målgruppen, Mål for kvalitetsområdet osv, som er vejledende for sagsbehandlingen. Undergrupperne beskriver hvilke hjælpemidler, der kan bevilges. Hvilke Særlige forhold man skal være opmærksom på inden bevilling og hvilke en bevilling af denne type hjælpemiddel kan medføre, og som man skal være opmærksom på. (F.eks. fjernelse af dørtrin ved bevilling af rollator). Enhver bevilling af et hjælpemiddel skal leve op til målene beskrevet i det tilhørende kvalitetsområde. Et eksempel på, hvordan Kvalitetsstandarden bruges: Sagen omhandler en borger, der er gangbesværet og ikke længere kan færdes sikkert alene. Udgangspunktet er en mobilitetsproblematik svarende til Kvalitetsstandardens: Hovedområde 12 mobilitetshjælpemidler, Kvalitetsområde Ganghjælpemidler 12 (03,06,07,15,18,21,24,39). (Koderne henviser til de Områder af ganghjælpemidler, der er omfattet i Kvalitetsstandarden). 1.a. Borgerens problematik skal være i overensstemmelse med Kvalitetsområdets formål: At kompensere for borgerens nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne i forbindelse med gangfunktion. 1.b. Borgerens problematik skal være i overensstemmelse med Kvalitetsområdets målgruppe: Borgere med nedsat gangfunktion. Den videre sagsbehandling skal være i overensstemmelse med de beskrevne: Mål for kvalitetsområdet, Opfølgningsmetoderne samt de Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet.

13 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Næste skridt er en Funktionsvurdering d.v.s. afdækning af borgerens funktionsevne både fysisk, psykisk og socialt set i en helhed udfra borgerens aktuelle situation. Funktionsvurderingen tjener som: 3.a. forvaltningens dokumentation for tildeling af et hjælpemiddel til borgeren og som 3.b. udgangspunkt for valg af Produkt/Undergruppe. Udfra Funktionsbeskrivelsen vurderes det i eksemplets tilfælde, at borgeren har behov for et ganghjælpemiddel, som håndteres med en arm svarende til: Område Kvalitetsstandardens område omfatter fem Undergrupper: , , , og Udfra de fem Undergrupper vurderes i eksemplets tilfælde, at Undergruppe Albuestok vil være det bedst egnede hjælpemiddel. Kvalitetsstandarden giver en beskrivelse af hjælpemiddeltypen, Særlige og afledte forhold: : Har stokkeben, håndtag og armbøjle til underarmstøtte. Særlige forhold: Hjemmebesøg foretages, hvis borgeren ikke er kendt m.h.p. måltagning i.f.t. højdeindstilling af stokken samt gribefunktion. Evt. afprøvning. : Evt. fjernelse af løsetæpper samt dørtrin. Evt. opsætning af greb. Evt. foretage telefonisk opfølgning via samarbejdspartner. Tilbehør Afslutningsvis vurderes det om et af HMC s Standard produkter kan benyttes eller om der skal rekvireres et individuelt indkøb ved valgt forhandler. Der henvises til brug af HMI Hjælpemiddelbasen

14 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December HOVEDOMRÅDE: BEHANDLING OG TRÆNING Navn på kvalitetsområde Formål Tryksårsforebyggende Hjælpemidler 03 (27) At forebygge og behandle tryksår. Mål for kvalitetsområdet Opfølgningsmetoder, der relaterer sig specielt til kvalitetsområdet Borgere, der er i risiko for at udvikle eller allerede har tryksår. Faglige kvalitetsmål Hjælpemidlet tildeles ud fra en opdateret viden om forebyggelse og behandling på tryksårsområdet, herunder anvendelse af et anerkendt scoresystem. At motivere borgeren til forståelse for og aktiv medvirken til behandling og forebyggelse samt brug af hjælpemidlet. Der sikres løbende opfølgning af hjælpemidlets funktion og effekt. Behov for tilpasning vurderes individuelt ved tildeling af hjælpemidlet. Borgerens kvalitetsmål Borgeren oplever, at gener mindskes/afhjælpes. Borgeren får relevant viden om forebyggelse af og risiko for udvikling af tryksår og herved bliver i stand til aktivt at medvirke til forebyggelse og behandling. Borgeren er motiveret og oplever en forståelse for den iværksatte indsats. Organisatoriske kvalitetsmål Samarbejdspartnere, der kommer i borgerens hjem, skal være med til at følge op på at hjælpemidlet aflaster og forebygger. Sagsbehandlingen af hjælpemidlet er altid at betragte som en hastesag.

15 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Ansvarlig leder for kvalitetsområdet Der sikres løbende opfølgning af hjælpemidlets funktion og effekt ved koordineret, tværfaglig indsats. Opfølgningen vurderes individuelt. Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet Henvisning til andre relevante kvalitetsområder Pensions- og Omsorgschef. For udredning og anbefaling af behandling samarbejdes der med Sårhelingscentret på Bispebjerg Hospital. Se produktgrupper. OMRÅDE Hjælpemidler til cirkulationsbehandling Produkt Kompressionsudstyr, fx Flowtron-pumpe Undergruppe Diverse typer af pulserende kompressionspumper til reducering af ødemgener hos borgere med, fx lymfeødem, venøse ødemer, varicer, og bensår. Som separat tilbehør bestilles manchetter til arm og/eller ben. Særlige forhold Så længe pumpen anvendes i et behandlingsforløb er Flowtron-pumpen et behandlingsredskab, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet, jf. Indenrigsministeriets cirkulære af 20. februar Ved en varig tilstand kan Flowtron-pumpen ydes som hjælpemiddel efter 97, såfremt borgerens lidelse ikke kan tilgodeses med kompressionsstrømper. Se i øvrigt Fakir Borgeren, pårørende og hjemmeplejen skal instrueres i korrekt brug af hjælpemidlet.

16 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December OMRÅDE Tryksårsforebyggende hjælpemidler Produkt Tryksårsforebyggende puder Undergruppe Tryksårsriskoen vurderes ud fra kriterierne: lav-, middel og højrisiko. Pudernes behandlingseffekt inddeles efter samme kriterier. Lavrisiko: Konturformet skum, vaffelskåret skum, viscoelastisk skum, gelépude med hukommelse Middelrisiko: Vaffelskåret skum, viscoelastisk skum, statisk luftpuder, dynamisk luftpuder, gelépuder uden hukommelse, vandpuder Højrisiko: statisk luftpuder, dynamisk luftpuder Særlige forhold Lavrisiko: I stand til at tilpasse siddestilling, ikke i risko for tryk, bevidst. Middelrisiko: I stand til at tilpasse siddestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Højrisiko: Ikke i stand til at tilpasse siddestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Se Oversigt over siddepuder, Vestsjællands Amt Hjælpemiddelcentral Vurdering varetages i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Borgeren, pårørende og hjemmeplejen skal instrueres i daglig positionering og forflytning. Indsigt og korrekt brug af hjælpemidlet er nødvendig for behandlingen. OMRÅDE Tryksårsforebyggende hjælpemidler Produkt Tryksårsforebyggende madrasser og liggeunderlag Undergruppe Tryksårsriskoen vurderes ud fra kriterierne: lav-, middel og højrisiko. Madrassernes behandlingseffekt inddeles efter samme kriterier. Lavrisiko: Vaffelskåret skum, viscoelastisk skum Middelrisiko: Vaffelskåret skum, viscoelastisk skum, statisk luftmadrasser, dynamisk luftmadrasser, vandmadrasser Højrisiko: Statisk luftmadrasser, dynamisk luftmadrasser. Særlige forhold Lavrisiko: I stand til at tilpasse liggestilling, ikke i risko for tryk, bevidst. Middelrisiko: I stand til at tilpasse liggestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Højrisiko: Ikke i stand til at tilpasse liggestilling, i risiko for tryk, bevidst/ubevidst Vurdering varetages i tæt samarbejde med hjemmeplejen. Borgeren, pårørende og hjemmeplejen skal instrueres i daglig brug og forflytning. Indsigt og korrekt brug af hjælpemidlet er nødvendig for behandlingen. Ved brug af dynamiske luftmadrasser er undervisning og supervision af pårørende og plejepersonale nødvendig. Foretages i samarbejde med eksterne firmakonsulenter.

17 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December OMRÅDE Tryksårsforebyggende hjælpemidler Produkt Specielt tryksårsforebyggende udstyr Undergruppe Tryksårsrisikoen vurderes ud fra kriterierne: lav-, middel og højrisiko. Kontaktfladetryk måles med trykmålingsudstyr, der viser, hvordan trykket fordeler sig under borgeren. Målingen vises grafisk på en computerskærm. Kan bruges både ved måling liggende og siddende. Særlige forhold HMC kan ikke stille trykmålingsudstyr til rådighed. Der henvises til eksterne samarbejdspartnere/hjælpemiddelfirmaer. HMC kan forestå kontakten. Målingen foretages enten på HMC eller i hjemmet. Konsulenthonorar betales af lokalkontoret.

18 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Navn på kvalitetsområde Formål Seksuelle hjælpemidler (03.54) At borgere, der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan bibeholde et seksualliv ved anvendelse af relevant hjælpemiddel. Målgruppe Borgere, der som følge af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opretholde et seksualliv. Mål for kvalitetsområdet Faglige kvalitetsmål Hjælpemidlet bevilges ud fra en opdateret viden om tilgængelige hjælpemidler på området. Sikre, at borgeren er gjort opmærksom på muligheden for at få bevilget seksualunderstøttende hjælpemidler. Speciel når dette ikke er det primære problem. Borgerens kvalitetsmål Borgeren oplever, at problemet afhjælpes. Borgeren oplever, at rådgivning vedrørende hjælpemidlet gives, så borgerens blufærdighed respekteres. Organisatoriske kvalitetsmål Opfølgningsmetoder, der relaterer sig specielt til kvalitetsområdet Opfølgning aftales individuelt. Ansvarlig leder for kvalitetsområdet Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet Pensions- og Omsorgschef. De forskellige patientforeninger. Henvisning til andre relevante kvalitetsområder Stimulatorer se Brusere se Siddepudder se

19 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Rygpudder/underlag se Senge se 18.12

20 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December Navn på kvalitetsområde Formål Målgruppe Mål for kvalitetsområdet Tøj og Sko 09 (03) At tilgodese borgerens behov for særlige beklædningsgenstande i forbindelse med brug af hjælpemidler og til beskyttelse af borgeren. Borgere med behov for særlig beklædning i forbindelse med brug af hjælpemidler, hvor almindelig beklædning ikke kan tilgodese dette behov. Faglige kvalitetsmål At der ydes råd og vejledning til borgeren i forhold til tilpasning af almindelige beklædningsgenstande. Borgerens kvalitetsmål At borgeren oplever, at de særlige beklædningsgenstande giver sikkerhed og tryghed. At borgeren oplever, at de særlige beklædningsgenstande understøtter borgerens aktiviteter. Organisatoriske kvalitetsmål Samarbejdspartnere, der kommer i borgerens hjem, skal motivere til brugen af hjælpemidlet. Opfølgningsmetoder, der relaterer sig specielt til kvalitetsområdet Ansvarlig leder for kvalitetsområdet At følge op på om den særlige beklædningsgenstand virker efter hensigten for borgeren. At følge op på om kvaliteten af produkterne af de særlige beklædningsgenstande lever op til gældende regler. Pensions- og Omsorgschef. Specielle procedurer/regler for kvalitetsområdet Henvisning til andre relevante kvalitetsområder

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere.

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere. Pkt.nr. 8 Venteliste for ergoterapeuter i Hjælpemiddelområdet 375100 Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Det Sociale udvalg 1. at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning 2. at Ældrerådets

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1 Hjælpemidler Tårnby dok.nr. 2024214 Forord Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Cirkulære nr. 0 af 21. december 2006 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Efter 74 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, har regionsrådet

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler 2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 KØREPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKLÆDE... 7 2.3 STRØMPEPÅTAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Serviceinformation. Midlertidig bolig

Serviceinformation. Midlertidig bolig Serviceinformation Midlertidig bolig Hvad er Midlertidig bolig? Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Specialrådgivning Hjælpemidler til børn og voksne, afprøvning og tilpasning. Siddestillingsanalyse Trykmåling Boligrådgivning Handicapbiler Gangtest Generel rådgivning Hot

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Lovhjemmel Lov om Social Service 112

Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Kvalitetsstandarder 2015-16: 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Differentierede frister indenfor den enkelte paragraf i tunge mindre tunge sager Bilag 1. Forslag begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Sagstype Hjælp til enkeltydelser, 81(Lov om aktiv

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere